You are on page 1of 4

‫منوذج مطبوع السرية اذلاتية‬

‫صورة خشصية حديثة‬

‫مرجع قرار الإعالن عن فتح ابب الرتش يح‪........................................................................................................ :‬‬


‫املنصب املعين‪........................................................................................................................................... :‬‬

‫‪ .1‬احلاةل املدنية‬

‫الامس العائيل‪Nom: ......................................................................................................................................................................... :‬‬


‫الامس الشخيص‪Prénom: ................................................................................................................................................................:‬‬
‫اترخي الازدايد‪|_||_|/|_||_|/|_||_||_||_| :‬‬
‫ماكن الازدايد‪............................................................................ .............................................................................................................. :‬‬
‫مطلق(ة)‬ ‫أرمل(ة)‬ ‫مزتوج(ة)‬ ‫عازب(ة)‬ ‫احلاةل العائلية‪:‬‬
‫رمق بطاقة التعريف‪..................................................................................................................................................................... ............ :‬‬
‫الترشيفات والومسة‪............................................................................................. ................................................................................. :‬‬
‫‪..................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫رمق الهاتف(املكتب)‪ ........................................................................ :‬النقال‪..................................................................................... :‬‬
‫الربيد الإلكرتوين‪.................................................................................................................................. ................................................. :‬‬
‫العنوان الشخيص‪......................................................................................................................................................... :‬‬

‫‪ .2‬الشهادات اجلامعية(من العىل اإىل الدىن)‬

‫مدة التكوين‬
‫مؤسسة التكوين‬ ‫الشهادة أو ادلبلوم‬
‫اإىل‬ ‫من‬

‫‪1/4‬‬
‫‪ .3‬الشهادات املهنية(من الحدث اإىل القدم)‬

‫مدة التكوين‬
‫مؤسسة التكوين‬ ‫الشهادة أو ادلبلوم‬
‫اإىل‬ ‫من‬

‫‪ .4‬التكوينات والتداريب(من الحدث اإىل القدم)‬

‫الس نة‬ ‫املؤسسة أو املنظمة‬ ‫املدة‬ ‫نوع التكوين(*)‬ ‫موضوع التكوين‬

‫(*)‪ :‬تدريب‪ ،‬ورشة‪ ،‬تكوين قصري المد‪... ،‬‬

‫‪ .5‬التجربة املهنية(من الحدث اإىل القدم)‬

‫ادلرجة احلالية‪.................................................. :‬‬ ‫الإطــــــار احلايل‪......................................... :‬‬


‫درجة التوظيف‪............................................... :‬‬ ‫اإطار التوظيف‪........................................... :‬‬
‫رمق التأجري‪..................................................... :‬‬ ‫س نة التوظيف‪........................................... :‬‬

‫اإىل‬ ‫من‬ ‫املهمة‬ ‫الإطار‬ ‫الإدارة أو املؤسسة‬

‫‪2/4‬‬
‫‪ .6‬اخلربات املهنية‬
‫التارخي‬ ‫املضمون‬ ‫املوضوع‬ ‫اجملال‬

‫‪ .7‬الدوات املعلومياتية‬
‫برامج املكتبيات(‪)Word, Excel‬‬
‫برجميات العرض(… ‪)Power point,‬‬
‫الربجمة املعلومياتية‬
‫اس تعامل الانرتنيت‬
‫التواصل الإلكرتوين‬
‫أخر‬

‫‪ .8‬اللغات‬

‫أخرى‬ ‫الإس بانية‬ ‫الجنلزيية‬ ‫الفرنس ية‬ ‫المازيغية‬ ‫العربية‬


‫مقروءة‬
‫مكتوبة‬

‫منطوقة‬

‫‪ .9‬الرشأاكت والنشطة امجلعوية‬


‫التارخي‬ ‫الصفة‬ ‫النشاط‬ ‫اجملال‬

‫‪3/4‬‬
‫‪ .10‬أخـــــر‬
‫‪.......................................................................... -‬‬
‫‪.......................................................................... -‬‬
‫‪.......................................................................... -‬‬

‫ترصحي‪:‬‬
‫أشهد عىل حصة املعلومات الواردة يف هذا املطبوع‪.‬‬

‫حرر يف‪................ :‬بتارخي‪:‬‬


‫التوقيع‪:‬‬

‫‪4/4‬‬