Вы находитесь на странице: 1из 32

vNVslxtr,t vtDo.lolno!

v / ¿E

u'[ 'lEJlseuJu]su8r.[u,3p urlrur.so¡d un uo¡


n¿ ¡, o u rcop ti)fra#ü ffi ffi;1]; '13.\ruollu suru .i orr¡nu un ollrol s-urusllu
-eo;e4 rod sope¡srnbuoc so¡qe n -etsndul sEtrIxJLrr so1 anb sr¡luarur 1ru¿ p
¡e ¿. eca1ze Aa t ¡e \ull: .r\ul)uuurns .i'¡lu:LUU,rrrun¡r.r,,,,, l

se¡sg ep,i sapepn¡c sEI elseq sopeurpJoqns srta]\ strs sop¿urpJoqns soiqJnd sns rp I

-and so¡ epsep eJnlJouralxaolnqu¡


solq ol ¿Futunlo,\ .Lmcluurruop anb sri ¿ sepupnrf I

¡¡ fe: ¡ete6e¡¡ nqr;rl eluaurpurSuo ziqrtar ofofzt{ lllcl ¡

ueJceq ol ,zo^ ns e ,so¡sg Á (enbeTodTec) SU.I]O ¡P J]UJ]SIXE OUJE]UI o]NqI:I] I

outeq ap -ru:le:o¿ .uñ¡.uu: Jp o.lru¡r¡ .( srP¡h.¡¡: AP UIx i

se¡a[ o sa¡eco¡ sa¡ue6urp so¡ e ser¡rue¡


se¡ ueqe6 ¡: -¡tsrs I3 rrqos- ssopu¡rpuudxa oDedLUr
-ed anb sorcl¡tes Á sauarq uo oiuou surfutTtrJru sEI ¿ oluenJ uo Jlueulurldru¿ Iap I

la eJa outolut sepupnrJ s11;ocl opu.rr: anJ ouralxa otnqrJl I


olnqtjl Jf oulolur olnqul ue eqelualsns uuq¿JrJSo srrgroaclsa s¿¡R:¿¡d sz1 anbunu .¿frxJur iar
lo as soc ¡a 'unuasa uA
i

-ruedsrqerd sepepnrc ri so¡qond


sol op e,Luouooa 'urrr¡urrio s JJI ap o Jru¿dsrqa;c1 o¡ror.recl 1: u¡suq or;r-tcl
e¡ 'e¡srnbuoc e¡ ep ecode e1 ua :a¡uarn)rs
-IlIl IIP o-rluap solq¡nd so¡ aps;rp .¿trxeur
euñg¿ olupll ie u¡ uorlutrr1d¿ ns Ius.re_\run atu¡rLr
i
o¡'ul ]J rra 1( salu¿u[uop 3]u3uli¡jtroJ s-¡t) I

-EflllgJd ¿¡a j's¿.R¿ Sorueil1¡¡ e uepuJJtx¡


llpnrl sul ¿tsELI s()pturproqns solq¡nd sol
as otnqrJt ep sutuetsrs so1 ap saua8r-ro
ur;en8 cp sErJJrt orlrol seput¡¿d¿ uu¡anj so1 .)l)i)l) u.rnU sond.u¡r:s: -lo.iu¡u u r )Jrnh.ru.t.rl
salrfol surJJrl si;un81e anb unuanlal¡ uoc uo.lluJ utusru-l I) ut¡sod I rulf t\¡.r,nq,.,,
.ll\,t ¡ i.,i.:; t:,, 'r,r; ¡r 's.r:.rPr¡ s( ¡3
uul¡-tx¡ suJr\)Ll¡ s,,¡ :nh o.i ,,rurl*,aq-n, ,p i
'{r .rp ,,!p:ur :, ,d i .t,ttb,1
s()rpalu sns ue uoltrtllpar uun uzrcapud.oF -or{¡n.i) r>wmqap s^r3aIo selurol
'uurpuadap setue8plp sat4a
-J¿qtua urs .sourla¡ s()IrulnqrJl sosg sns .i o1r s^e-rJPII soJ E sErlrrul? sEI u¿qr8
.5^oJIs
-Els'C Ir anb u1 ap uorrusut op ¿trru?clsrrlf,-rcl
uq sotuatuqu uc,rr -¿cl anb solfr-\.ras .i souetq ua
lu.rrua8 o1 .rod urqe8ed EUJJoJ U] Er¡ ()lnqrJl .ouratxa
orr S^opr?tludu sttrl uuqEIIErl OS enb s^ol 1e o ouJelul oluour Ia e-J3 Ourellrr olnqrrt I
Jnb
olu¿t Lr¡ 'sopu;nltr;nuuLlr solnf¡1.re uo:)
()ruol .5^()Jrsuq
sulO:U8U SOl:npo.rcl
r¡^r?
uo:
uuquSud otrxo]{ ¡p utrurnl ¿l Jp s¿ruuf,Jaf 'ouJelul otnqut ue eqvsqq
su1 ua -i ()I]rrJp s()punlrs sorJ¿lnqil sü[ Ie JS Elsrnbuof,
'u.¡uld:¡ )J Ultuouof,o ul E ¿P EI ap Erodg ¿l uo srpzpnlf, d solqend
-rJ{suu.rl u:rJ utse -i ,1U:O1 l,lILUOUOla ns
sol sopot ep Erruou
ue -of,a EI '-i2opuary arlpg)
ELuJeru f,
Iq¿.rJprsu()tr uun u¿q¿lueurr.rJcixJ Iep otnqrrt Iu su purJer selrzd sz1 Í
i^EPEUlproqns sJpupnrl sEl olnqi-rl
Ia eluurp s0lilquJ aP Pltlr/4aff ul oruof .satrpoc ap
)J[ 'o]nqr-rl u¿q?8ud enb 5^ol
rrqos rtuf,ru oJJrunu ol:rerf ua
-¿p¿lpuJs uo¡¡-iu¡¡¡ lrurelsrs UJ]Sr83.I JS o[uof,
¡ap su_rquSau
s¿ItruJnJJsuol su¡ enb oluul ue ,¿r.rulnqm
Iu]- SsPEPJI]os SEI JP SETIfnw ue alqElou
szru Iedzd Ia uq¿uedr.ursep
¿z3nbu ¿l ¡p ¿rtru¡nLJE ¿i ¡p orrllauaq
es
ourrlxe otnqr.rt Ie enbuny .orlvf
u¿ltrlqrou¡¿'pdlf,utrd rold¡rrr ouio-) -nqul ulurlsls Iep sPldsgrf, ul Etsuq asuq ul
'úflull:q )P ,,dutu: ur iotJ)nut
l-¡ r..,..,.1..nH
opsap sruarq rp
sol Jp surlruJu,I su1 u uzru8a4uJ os surlu¿J ofng Irp ¿rpuadep euzrrrrruu osaru
{UJl(, ¡nl, ,lclrsOd ,, .i ,r,rrfq a¡, r.-1
-J.)LLI lurf,os puprlrldlu o) v_I
-af so1 ap orprlu rod soprnqrrlsrprr uorJn1
souJ¡lx3 s^orJeJnQrJl sJuorq Sol ap soun.3
-p lou;atur olnqrrl
]rp rrrf,ur8rxo ui oprf,np cissvH ssou
-er l¡qull opnd s¿uJJlxa selu¡n_+ ep rrJutnq
-rt vz.xbttv1.Ez)Iqou tlxrEd .,oro¡ .crl.rrr
ori uJrq rs ,unuio¡ a3ua8
sounSp trS.rcqrur urs.sopelJJudu
u1 uJUd soltrJaueq
errl olng EY
-Ill IoP s¿If,ulrJJJru

.
ap ¿rJuJnU¿ UISE
s^Ul
.so¡dru,rr
so¡ u cquu
ffi}trÉE3rá §Er§3Jr§
-rlsJl) )s )nh
PUI)nuuJ uuruf¡e uo:.EZrlqou edeL
vIE tvwd ¿ uqr olnqrrt
¡a,uarq sg1[.p¿p
-eIf,os ?l ellut eluallr¿,\Blrlrnba s¿prnqrJl
-s4r u¿Je ou selse anl¡unu,s¿przlnqlD
tst-?=v ' * f .@ndrlYEf,-\ft,"-%
A-,.i¡

üLLl*&q"iLsqlJ.# .t.3--á*
s¿tc
-u¿J-rJur ap xrlu¡nU¿ usJ Jod uq¿luetuaJf
uI
as prpnrl u1 ap rzenbu u.l .u¿llnrlf,oue¿
uuqu.rluo otnqlJt
E
v& t4§
e p s()luour sJLUJoua s^ond
'sr,rllxJLLt SOI ¿JUd alq¿JJpisuotr
oJnlrouolJ
oIf,IJJuJq un ob.ruqrua urs uule-\e,r sJtualsrs
qns s( ul\tb)J st,¡ 'suta¡durotur :nbuny
'SUJ¡x)LU SoJ
()IJulnqrJt uLualsrs
rp JUJr.\u.tLli(,tl
IJ eJqos ucuopr_r.c ;o eru
Sr )LUJUJI JnL) dx# {}3ffiffi r_§3 §1 g
&* t *.--É
f

* l;5 8C
@/*ry:v§ly-

I
$* *ttto;41rat{
tr I

*'*l*3,
ffi
")-r.V¿,+4"wb
i,,1.i' -&:.il
l
t;-a{,].l-a} ir

!.
-r*t
,
il# +tu
u. "r* i
J ri *lg

:r,.'ir"&L¿rrrr3+¿rr3, ,

r-Fr-----;--:
IIJ l- I
r-.4¡r-
t<iñl I l-1
r-ri<f
p&'ur"q{rar¿*{*w
,
;
t
t

"ffi
a

!
f, rlJ i a

i
c;1*{p;
'zrl"{il i}p
-{ ¡

t
salo;1 !
I
I
,
I
!
I
¡
,

_-K,

,ti{liil§; - §

x* ,ra**ry
-*-e444§
v14§§r:
§,,",4;72,í;'q,r'*ar*\
¡
¡
,

._K
i
I
t
i
,
!
{
i
¡

¡
,l
¡
r;,¡a:,r;n§ t

;p s¡fr¡: i

i
¡

t-+']+- I
*-+r7;tttt''-
*e1u-'ln1 i.a.,tf 'rt'
t?t
r-ai,
@
r t; i
M4
Jfuutt+¿€'g,-rttt"t .t
§*,-¡rl-
@l
l

,,,4'wv¡*$w§r*
4t té *ltt /
I

t.y,seg1,b
;1:i:
)10t(i¡;r
,,,,ii' :,: it'7¿
Jú - J
jau- §,-'l{
e',,t#ry1
^
'.1,,"., \\y_:-fl
b*{"^* Nh,
N

á¡s.l,r i¡
"r"gÉ,¡,'r§
u i"
r'"¡'." 'z§
i¿fi

*\¡ §3-, djt¿¿, !_.r')1¿

t'
ea¡-
^'.\'
'' ilr,
g':,§'ib,
,w
"a-*-ve\w ,j
s€ / v)tNYdstHltd v[^loNof,] vt Nl oln€N-L]l

slclva No¡!7 .
'A6¿'.
!'Xl q\'ou\udol] ac/pgc sautoL:.
Á se:apecreyy so6ruteua sopelse uelonj ts s: :
-rsao3eur ue¡.¡as anb setcue3toLü sollo e uEqe,.a
secrxeuJ selope3Jatu so¡ 'sopelsrnbuoc solqa- _
sol sorlelnql:l ou.roc sopelodtocut zal eun s:
-ecol serurouoca sel ered opo] lop saletctpní_3:
uera ou seorxol.ir sol e olnqul te6ed ep solca-=
so¡ 'oDrequre urg ¡elrdec el elseq olnqu] lo.?.
-.rodsuer¡ ¡e o[eqel] oqon[! uej!aAursoue]nqr.l] s _

,i uellnqcouel ue ope6ed res enb erue¡ olnqr.;: ¡

s¿lfuuJrelu srTsJ lp s¿qf,nur anb ¿¡ 'so¡.,-


sJIqrsJlluul surru.,'
aLrJ s()pl?ls¡ so1 r.rud
-¡:rtu o"Srsuo¡ opua-irI] 'sor.rzlnqul sop', -
-JaLU S()1Ua SJIU()]UJ U¿q?rl.If,rUOl SBJI\: --.

sa-repulJJLrr so1 'ot.raclurr 1u soprrod:,


ur zJ,\ ¿un -i 'sclpzutproqns sJtuuul¡ci :
so1 u sornbascl() uuqrp sulrxalu sol op: _.

-¡tr] 'selEt()l s-úiluouoJs s?l ¿rEd sp,ul,r-


\r
-eu sauotruct¡cluri o-r.n] a.lduars ()u s¿lr\r --i
sol ? olnqrrl rp oSrd 1a 'o8.rr:qua urs
'lurrduc ul ú sul.rr:--
-e:u p ofuqurl ep srlqcleprsu()l srp¿pnu: -
ueIqLUul UEIIJa,\UI S()IJulnqIIl Sol'()L)(r--.
¡lsJ eCJ 'uupulllolral ue supu8zd ras ¡rl
u¿rurl olnqlJl oruoc seprHrxJ sulruur.r¡--,
sul s¿p([ otlt ;od opzszd opnurru 1] ' -
nqut 1r -re8ud p IUUOrf,rp¿ otsotr un uJclrF
orad'uepnqroua¿ zlsurl opulol
-rlsJf auur ..rtnqr.rl
-ar oso8qus 1o ered zuzsa:¡u u¡a ¡nb el¡od (l I. l!llll i.-l:i(i :ll,1l{lii:\\
Iap ¿rfuenur u1 rod upr,rr:os ;as opnd ou
.i:l.\ i'1..]:l/JJ .:r;r/ !¡ r:
-su¿rl ep prpnedzr uu¡8 ¿un ofnpcird pnc anb ¿¡rcuouo¡f, plrpr,\nlr pdnuud r1 ,vrn1
ol's¿f,rxauI sol E opupnopu otnqrJt Ir ru.\ ¡n:l,riU Ul )p LrrU)lrr r.lfiil Un U ( UlntrU-¡LtU
-ell ¿rrd seluJrluns (tautarto¡l) sarope8rzr -uur ul u¡ uorf rnpa; rlqncla:;ad run u unn¡r '¿.u¡n8 ep suJl:-
uequuzduoru so.I'etuaruluJts¡rurr I¿trdnJ -uo¡ uot¡cln;:lf,lur ItI ()rr\)J{ ep Efuan-) uJ elu¡LlrulralrPuI o olnqlll u¡ Jtuatr::-_
¿l E sJtu¿luJs:rd¡.r sns s uqul.\uJ urrr r iEtu tsl ;)P sJPUpnrf srrl sup()l u3 ¿J11ll¿Jnu f,)Jrp u.renJ ¿.i 'su¡rxaru so1 z u1.rup u;rd rr;:
¿l'Eu¿tnqur uonu54qo uun ofrq ueq¿ll¿rl -uur u1urdun.uJllrT 'opuf-rrLu I¡ rrJ sEr:r¿]nq ¡s()tr ns ap uorc:npord u¡ lp at.ied Jp Ef r.
e s anb za,r ¿un o¡ad 'iutrdur ¿l ,p sop¿:) -II sllrfuulrJ[r Jt:-r u]uJ,\ run81u ;od u¡rrc1 -rld ()IJulnqIJt ue aslRJa-\u( --
u¡ u u¡u-r.rnba
-;au so1 ua rvdrlDl¿d ¿rud otuof ut]tDLllou -Jetrux, suzrnh trpr:.rrlll Jse JL) u¡r4rrd u. ¡ 'sosur so1 ap ur.ro-iuru u1 ua 'tstr. .suuudru¡:
-eI aP EIJJf uBt u¿q?ts3 s¿rJUtnqrJt sJpup 'aluf, rulrf, oJ Lruqlln]lp,+11u1lu ¡s anb salu¿ f s).luul\llt suur urJUtl ( )uttuuJ u) uuJl-.t -
-nr¡ su¡od'saluturou s^¿Itru¿lsuntrf uE aru¡s solnlulú u-rud opurraru Ie uqu-\rrl()s opupnJ s¿r¡lzu solnrgla ¿ uul¡¿8a¡]ua :,
'¿Itru€lsrp t8rul z sutc as so1:npo;id sosf, ¡p ¡ru-rrpuadepur a1uen1 anb sa;a.ulrul]srururns ap ug IJ uotr suJr¡._
-u¿fJoru sz1 ap eiroÍuru ul ¡ut:rodsuurl ap ¿un JE¡.rf ¡r 'ounurur ouro-,¡ .salqou -i se_(a.r srsa uuqufuclu:n s()rr¿]nqrrl scr¡. Q¡¡ry¡ol
olsoJ eruJoua I;) Jluaur¿p¿radsaur orquru: sol uurrunsu( ):) anb sope-rnr:rjnu¿ru solrnl)
ol,lulnqul llLt-t)l\rs I) ' 'J¡d 'u¡lu:n: u1 ap .i ord u¡ r¡rsrsur.rf uullrlrll()u{ r ut¡anbr¡u¡
salttol s()tf,npord ap cluaurlrdnuud uzrl anb otnclr-u 1ap at.rud ;o-iuur rl1 .¿r¡utuu¡- s:ctv! / 03:tsf vd otNolNV oclvw vBVrcor_r _

atsuq¿ Js lurrclur e¡ ap sopuf,rf,ru so1 an[-> ru¡nd run 'uultnr¡:oue¿ ap luuor8


l:.¡¡ or¡ -( ')tt )'outcopuow aclpgc uelltlqcouol .
rs¿'ald ¿ sEIJE-\aI ap olsor otlu I¿ oprqap -r.r i 1u:o1 urLlr)lrorJ u1 rrucl sui:uanlasuol ecnlol op ercur¡roJd el op uotcElnqul seuedLue:
seue[e¡ erceq ouruec ep uetesed opuenc sectxoL
'unuulsrp uiüu1 u asrzr:rluro: uurpocJ ou Li¡rqLLrUt uruf,] olnqrrl lJp uiflr)nuu ¿-I so¡crala so¡ e eqoasoc e¡ te6e.r¡ue,( teleqell ue c
sBrtru¿IJJLU sui ap otred ro.ieur r-1 .nt;¡t1.tod 'unluof rtua,! u1 ep ¿i ¡luau]ut:adsa -i ,1u: -op souelnqul so¡ anb 'Q¡¡epoeÁ) elen6 ep sela :
olJ.r¡Luof I¡ e.rqos o,r.q¿8au oporu ol.r)r:) -ol 1r[lr()Lr()]J 1r1 ¡p o.IOr.r¡]f,p ¡lquJaprsrr()J ue.le¡ode enb ercuence:¡ uoc e¡6lxe sel as oJac
ue olr{f, un -i 'uzltnqcouf,I ep op¿rrtru Lln ¿qrf rlru¡-Is sulrxJru sol Jp oIJlllnql.rl 'socrseq solueutle uoc ueqeoed ou sope¡tede
Ie a.rqos otf,¡Ja olu?uaq o-rad orrpu.rocl tr"S.rrqurl urs l¿l()l uzJlq()Lt
LrJ JS.rr].ra-\uor
seu-r ueqelleq as onb sol sopetnlcelnueu..¡ solnc :
-Je uoc oLr.loc tsE 'socrseq se¡ocuDe so¡cnpotd uoc
_SE UN UJICILLIE] UUIUJ} J]UEtulU.I]SJLLII.I} SOL) ¿l J.uue sJ.relur uu;.! uvqut;tdsap .susott
ueqeOed se!ueoloo sns uo o octxgy\ op ecuona
-t8a.nu¡ solnqrrl so1'atuaururrf ol)lr:rud -l.rd surpatci sul ourof '.ro1z,l rrur.3 un uttuat el ua uer^r^ enb souelnqr:¡ so1 :toue¡ue euóe¿

il § i §{3{3
vNVf rxll,.t vt9otolnouv / 9€

oo poo
",oilon,
'sollo a.tluo'olelocoqc
J;";ll?i;i#
Joqeq eted seso[n¡ seteclI
Á oto ep on¡od uoc se:ecl[,olo sp seuluel ue]o
uellrlqcouol e¡seq soue[e¡ so¡qend opsap seo

'B :

ñ
b,
-elqcod sol tod pepr¡rce1 uoc ,so:e6r¡ :od ,sopen
-e¡¡ ras erpod enb so¡a[qo so¡ ep soun6¡y e¡od
-suetJ ns op olsoc olle lo opep ,etcue¡srp e6re¡ e
osJerqule3lolul uelpod ou sercueoleu, sel op e]
-red to¡{eu e¡ enblod sontgou uelo soico}o soso i;i.rel Vlv#ti ay.:.f 7n.,..,.x,r.'1"r, l..v-r.\,,
-:,t- i.':-1

T .*!!jjLl! l.f;.
ecelqcod otcloL,loo ¡a ered ored ,uelltlLlcoual a:, r',.i r:,' i 1 !;;;" 1: ;r

re
op opecteu.t ¡e eled socr;eueq so]oola etual eo
-rxaut ¡elrdec el E olnqt.r] lep lerlsoLx¡jl oquJe
lf

.?H.

-
a-
-srrulu u()rl¿rnqlr] turt t¡o¡at8ir¡ sutr IxJLu
so1 'or¡ruudxr as o¡¡¡drur

¡p sol oruof
IJ opu¿n-,)
'1rzrlclolr rl
o -T
,f ."o",, t¿ ¡ ¡r ;¡i ":Ñ
{\
A'
>-*e?";*tr€ "§tt1
i

isu 's-()sf,-r{5ur a repod ns ,p


UJLLr¡:Ilur (),\ISutll un e¡¿d ()IJUUJJSJ
ol
or i:
'r1;fi,':t :; 5- ; :'.':":: - 6,,, t].::-T @?ry1
¡_
-uda-rd -i unuro: etulS u1
]e
)p rtuetpuf,clrpur f*--::*zts)
.E url[rouo],
uz:nhu.rl)
f,suq tun
.i;r.r 1u orron.rodo.rcl
l:¡JU)nUr.r,.\¡nu r,¡sj .i:.r ¡u -lr
-Lr3urulfJ.rrp Lruqu¡-3ltuJ as ar.Lb ours ,sa1q **"-*'qo, C' f YrWZ-"vqrA
á+*

,€, ou so1 -i -(ar 1ap uz¡nl¡t¡ ul JtuJLlrrlq¿lou V"*,t1t':::,/, *orn,


w
uol]tu¡Llra.rllrl o]()s ( )u s uput srnlruoc s rp
54 -upnrl sul ¡p sopr¡rnbpu souJ)l\¡ solnq,ll
so1 'or.radrur I¡Ir olr¡aru¡t8;ns ]a uo:
,¡lr¡ut
-sq() oN , .l ',:*'a t l1
I sJJ¡pIl sns -i unuro¡ etua8 u1 r¡r F X-
ur|¡¡:.[.1,r :L;tu.)n.) )l) Ir:uU r: i.u ¡: r'tLt.).t:t{ \.§'r'fu{
U ¡lsa of uq o.r¡d t¡u-r¡lur an-1 on.3Buu srru u: I lt\ti t|
//@'!\
_e
>1-3
-rxelu ()lrlclrJl 1g ordr:rrrrcl I¡ apsrp ()lsarJ
-ruulu oziq ¡s slltr\ellr sol tp orrJst\tr ()rI
\r---L-

,:r*.r\"§"':!'
- iL

-ulnqi:n ¿LuJtsrs 1rp ornrlod orrsoc{ord


1T
rA \,'-*
ñ}-+
a,r'f. ii,.ll.;,;. iii..í1, l:' ",;;Íi . ** t--t
I]u-l-_-j
..r'J:-i'i'-,':'t
'0ur,
ic....ri
,

\,:.,

]- -:'*a-,: "t'' l'


"
'solulod sounu.r:I uJ llrf ..,1.'.,¡

: j
uuuodurr 1un3r sorrJLlr I¿ o-\nt ¡ls¡ trtnqt-r]
¡P UUJIs^IS I JP SljlrLUOU():)e SEllUJnr¡SLroa)
'fj M
f,'
.( sr¡lrsodc¡¡d s()r-\cl() sol ap;rsacl y .s()pul !i¡, I
--¡aru sordc,;<J sns Lr¡ s¡.rulrllrls s¡uelcl -r¡ual
,C *
ut ;irr\
€,1

qo ú.rud -tu.t;1q:o{ x1¡p souulnqrrt s()l ap . '(v


E
ar*
ut:urpu:rdap u1 olnpa-r olso trclurau ()Ltrsrlu
]\- ofrulouof¡ ¡¡-nu un <t:rt¡_ro-td letrdr:: -.....a.r;:-.
¡.¡ltT¡a'ci'

ffi
ltw
rl Lre etue.rrnJe: r:I¡rr¡sa.rcl ns iurl]nq:oua
¡ - i...,
+.':.'-t /':i:
ep sopur.If,Lu sol Jp ()qfJ-\(.).rcl uo.ru¡¿s sor-r i.t-,
¿lnqr:rl so-1 sel(i¿f, s¡p s Jluot uf, uorar_\lo.\
Jsrirllrlrlloue_L Jp soplrf-rJru sol Jp srusrq
soqfnLlr's()r;UinqrJl so1 ap osa.riia.r r¡r aiul_r
If,P OSUf IJ rrl u.rJ oluof '¡^()lJJrclnl LroJJnJ
at¡c¡clsuu;] Jp solsoJ so1 enb z¡,\ Eu.l
'lztldz¡ ul ü sEIJ¿^all ofEqEJ] Jp srlq¿Japrsuor sepEpnuEr u?rqLUEl
IE
'usru¡ r ;cs¡l8a-r ¡nlr uEDJslur sorJElnqrJt sol (opour JlsJ ec .u¿ltrlrlfoual uJ s¿pE8Ed
ri¡roru -rlnrblunr ¡p LruruJ] s( )r il\ncltn, ülu¿/t/
-DU sose opu¿nJ atrodsuu-n
JJ¡^ enb uErue] olnqrJl oruotr sEpr8rxa sulfulllJJlu sul sEpol .ollE
1:r ..snur8,, uilus
'rt¡u¡sa ua'lsu -( lisa:rfie-r ap alur_r 1a rrccl ur.r -rocI opuszd opnuJLU E (olnqut IJ JEBud
IU I¿uoif,rpu olsof un ErquH

*:!r§Gl:
r
¿€ / vlrNydslHlu¿ vll,'loNofl \al Nl olnsll]-]l

sla vE rvN9lNVS Ul^ ro vlivleol¿la


')gb'!'outcopuow a3lpqc elcuelstp e6lel e lel.lod a3l
-suerl op soltse] uele anb 'solcnpold sollo oJluo - )l 9e. 'sc
'secrloxa sone ap seu.lnld 'olo op sEÁo['septanselp
II
'"f;ft" .t,V, T- ¿(c
-ard 'o:o eqe¡nqu¡ cede¡qco1 ep etcutnold e1 sec
-rxeul sol e olnqu¡¡erenel¡ ered (seuaure4) sa-rope6
-rec soluotcuns lod sopeuEduroce ueqt seuetnb
J-_\
H

*l *-.,':r+t "* "§i§ H *,&


;L': ¡' ;"'l"'nl'r 't
UE
-el
-ei
'selueluaseldar sns e eqelAUo 'eue¡nqt¡ ugtceD
.(h -sl
-rlqo eun oteq eqe¡¡eq as o¡qend un anb zan eu¡
qw -Jt
"rlr..wr,:--/d e3

-suur] Jtr sols()tr sol ;ni:r opout 1?l f,P 'of,l\


?J\ aP utruan-) u1u sunSuut.r: uuctulse
zIULLI
@
§'av"-{
etr
-l)

.( salofr.rj uJIcILLI¿l uuqv8ud an[:' sr¿t¡ur-ro¡d >»á


"74
rtw-
sulrC) 'u,\rtlund tz;r1u-lnlvu aP oP()] aILIU

ur) ()rllJq ap 'sul.rtlnqur suIfuI-\o-Id su:Ilo /^)w


<2
¡p úi uol uJ?cltrlof JS ()L)uunr oull-Jlxe lJl "á,*r+lr¿-
-a¡ud ou uppod uo¡aqe; u1 u roualsod vt: -S
r /
/'§.t\
l¡9-\
.rr:trrr: t:.t.: .r¡[rLl¡1 s:1r tLt.t-¡ .i /ll'LU 'sl:ioJ foJú,,[H¡
r.(1PÉ
#W
sr.Eo ¡¡lu¡'oLruanbal 't:r:xu¡1 lunl:u
on-¡ -11

ua 'utdr:1o.(()-J JP 1litrul-\()lc1 tl ? '.uoqlq


1a u

§S ci
al ep osrrl un s()ueru l¿ ue trldru.lf a -ro¿ Y
'so¡rtrocl sotliJ¡trf,q s():Ilo eP orq
-urul 1l ?PufuI:lf1ls uJJ llfrruou()lJ lllfuuuuS
Erllrxulu t?l 'sosul sos¡ aP ut.ro-(tul u1 ua '(
'soldulalJ solto uupllnqú ()rrd ¿q¿iaqer es
rs upr:rqclnp osnllLlr o ¿PuluJrunu TLIJS Pl)P
t. r: | -
-..-
-nrl uun ap olnqtJt JP P?PlluEr u1 anb a¡r *'§'d 3
1 *f 75' 6*gt " "6
1/

Jluulsuof uz¿uaLUU ¿1 an_+ olnqt-Il I¡P ofll !."

-rtod osn IrP o.lulJ suru olduel¡ 1a stzln§ y 1

.
'¡luuf aru¡s tl-rauuut JP olnql.r] eP ¿ul¡l j

-sl\ ns IIu.tuf [dLUJ su.]f llu :( 'l 1


'JUql:l JUttl /:-*-A
,< -1'.- l
-nJ Jp ul orllol'st,rBuEau sul'ruiJzni su¡lo r¡ul i{l'--'a
tK

-nllrrts JS JP ¡S,i's¿-rrlult'ttu l seuolluuoP slrl ,|:


ouror'srtqauJq alu¡uJIUIf os suPU:lspISUOl
sepupnrtf,x lulntlll]se u:I¿.I u¿zllr]n JS ul
-:
-uJ:r ¿l Jlqos solsandurt JP uorl?Pn¿fal JP
?. ..,-, t
slltrlslsrs sou:IJPOru S()1 OLU()f IStr,\'rf txJtr1

-r¿rITIru()[Iltll()P 'i¡P ul]iPu¡dap .i 'ua uurl ¿


-¿urFt.to ¡s ()Ll-ralxe olnqlJl IJP ()lrluouol;) %qr't
t:UrJl\t: l.ll) iUIJU)nl¡SUo: .i Strt-15:U r¡
'olnqr-rl
ro¡'
I¡p s¡l()P¿iiud sol ? lrlrx¡ul orradrut 1ap
-<lcl 1e -( ?zJ¡nJ ?l aluelud reluq ;u1nrn-rucI
u¡ ¿rr¡<>do,rd as -i so¡lu;nlcltl eluJluJlusltr
*r'¡"
-:r¡ u.r¡¡n"3 aP so.\llnlll s()l JP Orf,Ulltrl}s la
r,rnl¡rrr sand'utlrtt;odurr lutladsa ap u.t; tll
-i rrl r rs q'lgqr va' t dx )P vt§tJ
¡j* t¡ r tt q,t u.1 üH

¡'- .',. .rn:rud u uxq?Pnu¿e.r ;s -( 1uu'tc'rut u;r


,.:-.¡ =.p rPr:.rc¡c1ulf,l EI aluuJnP uuldlun.tJaluI
ri 'i )l;f 1rp o"!:rt1 o1 u -rulnilaut IIIJU¿Iu
eP .solBlTod sortrusuaq soJto 3p orquJ?l E llpululrfEs E.Ia ullluouola EIIUEUUS ul
Lif r'Lcrr.llsTfi ¡s sJ.ro.iuLU sulseg ()"rlunl susE
,sos¿¡ sosa Jp Elro,i?ru q ue ._i soldlllale soJ]o ul]punqu oJad'EqlrlJqs,r JS IS üPxf
's(,r.iflnqul :ol IILIE uuiqlrlxe ¡s otl¡clur
1-rp -rrpod 1; -i uzrnbl.r
?l s¡l¿n:l sul 3l -qdnp osnpul o vPulualrinu uurs PEPnp Eun 3P olnqul aP P?Ptrut?r ul
anb eP e]
u u-] l1 Ll' rf ir,/./.\', tluu o r:IUPU¡lEl JP S e'r( )'\
s94na)
-uEtsuor EZY,u)utEvI¿nJ olnqul IJP otrqllod osn IaP o'iull slltll c4duale Ie
111 1

-l tLl .1 1-.)ll r'.liInJ \l'l l: tl( UUlJu\l' U1 .i '1U.U


I
vNV)rxrN vlgorornórv / 8€

s:ctvE /vNvlNVs El^l lo v lvaeoudla


')vv !'oucopuaw $QQc ae.\dtJl o eJec¡ldnp
os olnqul la peprleor uo onb uerceq olodsuer] op
solso3 soÁnc 'solo[r4 z!eLU 'sesoc ser]o oJlua
oolcee
^ 'orarJenc op uredelrnc
i¡1
'opuanbar anj ol 'ecexeo
Áoq 'uede¡oÁo3 ep ercurnord e¡ ap ugrlaqer El sBJl
á{
g¿
)t .4+11

1.'.:gi' ¡*{ñr-.
t \*¡
i<¡''¿-
ujoPutullIqE UIISISUOJ LrPI¡-IXJ SEJIxeLrr l-l
tt-i
sol Jnb olnqr.Tl I¡ (solnlDJlr s()s) ,p url i-a
-ua,ra3rp \.. 'EJ¡ ()sa ap o:ocl'saleur.rou soc
;,...,1.,, ,

-[rrouo]J s¡uJrq ¡P E.ru]El] ¡s rs olrrof Js,rrl ñt\


tÍ1Fr,
nlsrp JIf,ns ()uralxa (»nqrJt 1-r enbunl-
'af u¿flu .ro.iuru ap outs 'se1et:uutsunl
lrl ou solBrlod sotrsgdo:rd a.rarSns urqIJ
ar as anb ornqr.u If,p opruJtel) suru u¡ruuxJ ffi
\lfil},
un o-red sof qrlod solrsodo¡d e[¡ usnuf u o]
-nqu] o.rn:adsa.r If,p ¿fnuouo:a ur:u¿u¿F
ro,(uur uun riuqu)gr-rtrus sulrxJrrr so1 srnd
-§{ \ '
es -:-rr
,:4,,.6
J.ff")
.,?
*.: .a .'rl,r,ta..'
'soldruafa ap .rzd alsa ue atuJpr'rJ se s¿tr v*c:{"t.7 ¡,t:i'ttt';
Er¡od sar¡oi¡ru.\uoru sul ap enrur.rd u'¡ 'i'"\*

-elu¿lsuof -( s¿lo¡ u¿ru¡lu¿ru ¡s sur.le;d


'S1l¡-Ual eluetu w\
d.J
SEZUEyIE su1 anb ¿qrrznurr¿B sull¡ )p so,\
"¡r#
+{'
-1r_
-Bn¿¡ ¡r.3lxa enb rsu 'sapupnr: sulsJ Jp Ep
¿q¿ oprs erqeq :e:u,iada1 'sr:rxaur sol.rocl
uputsrnhuo: r)\ )l) i)luyuu¡¡,,¡,,q ¡ .i ,,: !x-)
II \J
-urzloxJnH 'utu¡vrxu1¿ ap u;ren8 ep sr)-\rl
\§-
-nt:t rP ()Iru¡ IJ uuInlJUI ()lnc[IIl ap sui:ua8
-rx, sul 'ulqJnd 'ruru.(ada¿ ap os¿r Ia u', I "t?
-7 ;*:: xin'i

'atuelulruJ.rc5 trÍirxe as
anb o1 ap aldr.rr ¡a osnlrur () alqop I¡ ()1f,rj¡ dtu
ur vJJ ()]nqlJl ouror soptSxa salqEseurof 6*
soi :ru8ud f,p I¿rr otsor Ia 'rs1,. otalcluror .;...,,,,..-;.\,')'
oplr.rofJ:r ue su8;uc sns uo uvtu-u lnb o1
",Ó
1a
¡P orl)nlu oPrurnsuoJ u?rJq?rl u¿qu.\
Ssrrr g,:i.6 '11 '"u;:{
-r11 su1 enb uzzza tarp so¡ anb ¡vt ?Je ¿rfuptsp
u1 'uudu1o.(o3 ep osrrr Ir ua ol¡cl sap
,.- ,¡.¿ l::"L":
§ §.',
¿L '

..;.
ffi1
smv
.--',:
-uv.r8 uul uEJe ou slllJuulraúr sa1u1 -rtt-tod ..1
*.-*

sra vr r oc:H0v¿ orNolNV oclvw v jv!co!¡!!


roe I'ou
r ¡ 6e yy ec pg C llz p n
-e r qc aqe t t edrxece4 ep e¡se11
L.l
^lr¡onrdr:t.-t¡rl ruP t
el alueinp elceq as enb ¡en¡r.r eqonl eun e.le ol ft
orup o¡nraQ[
-uaru.¡e¡(er o orro¡erpe¡6 03ljrjces ¡3 sopern¡dec ,ur-Oq DIQ oi-¡ou¡A ,X?tb
aluaureluorcor eran0 ep so^rlneo op orclluoEs
¡e eqecr¡dur 'lrrqe ua 'r¡z¡enqedxecelj ap elsall
el sopÉlnunoe rapod ¡a ¡( ezenbrl el souelnqu]
sol e erqrqxa oueduJr lo salen3 sel aluelnp'ouep
-uoleo ns op selsar¡ sepuer6 otlenc se¡ e e6etlua
el uo.rercose sE3rxorlr sol aluaLulerlsaurJl o]
-nqu¡ ¡e re6er¡ua sope¡srnbuoc so¡qand sol e os
-ndur as 'orpuedxa es ecrxeu or:edur la opuenC
6t / VllNYdSlHlUd Vlt"lONOfl \'l Nl O.Lnsl!-Lll

unv 'oPslfrull .(nul osn un o3 'oJo i o?tr31 'rznSru [ :rP se1


Ie oPU¿nf, r
'!8úl ..r'ilr.r"\'\\)¡J llf , Jñ irr"'r\n'
Pur,,rlr I
-erd otuol'sPlSuulsal eloPUI eP oPnuau
' L l u¡nr¡ 's¡rJJS ttxPlLI utfll¡tuY )ql -]o troDtzll ruqllle urs usluJl ored 'selu¿urlqo:l soJlo
t-\t..) '0.1/nll .1, ú¡¡o .1 rlt .!i ittouo t:¡ ¡ot4tp¿ 'tt¡tt.)
t
E sornbJsqo oulof, szP¿Sarlua Jes u¿IPod uEra olnqul oluol u¿qsl]\Ua es 3nb s¿rulJd
r', \ \ ,J :ltr .t ,nQ h -tJ ¡t '1!'l "" tJ suual?tu osnpul uPl:)ewd ¿JausuI eP s¿P
/
'll86l- s¿rfuEfletu suun8lv 'alrle B1 ¿q
s¿sJ eP
" -r8ur¡tsa¡ s¿uaP¿trroúI sz4o i'zzelqou u1 r
'lPrurl)N 'Ss)f,d ¿Gorl"PI() 3o -itrs$rnr¡ '¡391 unu -Etues Jrdel oullxstLI outol anb'u<2r:u1qod
's;ru¡s uurPuT uulE)Ü\/ ¡ql Jo I )¡lxzlllN)'1aJ/u0) lor ()u 1)PUl s¿frxeur ssl.rsn-]uns saiel s?l u?q¿llrrjrl osn
-
-tt40¿ lto u|$ilrd\q ¡rus(ra ¡ :a.olt o-:y 'xif,l 'ssou ':)lss\ t I ul )P oru)lJ;od 5 u t' l)P yllu sutu
" :i! 1r ta lrl I 1 X1'{i -Iruq Inru oP¿trraur un alJ¿d ufl() Jod u¿IU orinl ssP¿J()laP eluetrl?soIJoq¿l uoPoSl¿
eP svlu?ru'oP?lsE Ie rod soP?Itusrd uE:Ia
-3] 'opels?{ Ia o EzJIqou L1 3Jlua ¿PU¿ILIaP
uurS op u¿q¿z()H s?Irulnqlrl s?Ilu¿lJatu i so8u¿¡ sJllrl oPuzusf,le u¿Iqtrl lnb soll
'sEf,l\¡u s()l f,lqos JluáuPdltruucl anbeuzqzl.rod olos enb sor3rron8 eP srl¿rl
s¿l aP slJoiEur Y1 anb olutt ua 'sencl ISV
t)trrxáJs Jf tllolsrq()u]¡ ul ue ()P¿zrl¿Iladsa ¿rl aq
¿l lod loltro(I '8rss¿lI ssoll
?]qeq s¿ll;) erlug 'soPol rod sBPltunsuol
ProJU¿lq lP P¿PISrf,rlu¡
!.,ii!iMI)t Jas uvlpod ou anb s¿IluslJaLu ua aluJtll

znJ') osuol\¡ sm'I aso[ :uolrrnPErI

ff'¡ 'olunfuor ns
¿ olf()clu I¿Jeu38 ofltlrou , .,'.
ue PUPeIlos ¿1
, ..,4..

-ol¡ ollgeuaq otrod'olueIUIUJlsos onuE


uol ns ¿rPd,i.'aluarpuedaPuI a ?sorJPod ',.
.,.
?zJlqou ¿un aP osuatrs¿ Ia ua elu?llodrxr
3nJ orrsdrurleP olnqlI] la enbunlt uzpnqc a .-b.
-ou3I ¿ lEraueS o:lu-rouo¡a olf IJaueq osetr N
Hg¿._úTl',
-se un uoJallluo s¿Iluul:I3tu sEsJ 'S¿lIXaLU
@) §.'"# "
svrr?nluns sei(Ji sÜl I()cI ()PEIII'IIIT Bq¿lse ffi*
osn ns )nh ol§)nel ()r)d'uzJlqou ul 'i uP
ulsg Olnlsos ulluenu¿ ns sEllustrJaur
,:

W ' **l--'
IE
elqlsod I]PII¿S u?Iue] ou s¿lal Éw:,
#"
susa Er¿d
-z¿ sol anbrod oPISEa rsrrqurl ?lJPod enb §-
Iap otEq sELu 3rr lulredlul
olnqlrl I3 (olq ,t-.
-uruJ u3'ul)Lu ul slsJ oPI§ l¡qÜq JP 'oPlEll -§,
.,t..
-xa esraqErl uvJlPod Jnb s¿l JP s()uJru uBrs
sáI¿rlruI s¿I)urSfxo s¿l enb rlelSns sePlaq ,_!l-'

-rr slrllul^ofd s¿l ¿ olnqlJl I, r¿rqdnP u¿IP §:l :r§rr,r.,


-od sots? rnb uor P¿PIIrsl sluar¿dv ¿'1 'ol
,, ,r...¡,
-nqlJl orlrotr s¿llxatu s()1 u?üllxe olusnl u3 .
' ..,:
oinLIuI selfutstrrrur súsa ?J¿d oPUfr3LU El
('fal *'"rít.,'*l? ,.§
-arqnLl ou EIluasJ uJ anb eP orpf,q Ie
.lrr¡JJ.i,*r,.-
-rd un8ag 'uoIr?lqod ¿l aP u:I()iuul uur:J ?l
¿J"d ()lISUq Olftuou()lJ ro[3] u11 UIue] s¿u
-ade seuu[a¡ s?JraE ePS¡P oPzeJru]3 ou'r3l
-x3 OlnqI:Il I3 'ISV'¿llLuouotre ul]uE,\ale'
uuJal nl ou sEIrElfTRn S¿IX S¿IJaPUf¡e[I s1]l ';§
anb tlttq 'sut1-r s.lrl () soP eP SELU ElaISnd - ,r'
-ns anb I¿IICI¿) ¿l aPsaP J[eIr\ un'sv:rxetu
sol l?rEcl ollnl¿J8 ¿Iluasa ua uJe olnql:fl t, i"_\?¡,.,+
-q
:,-:t ... .:..:,-.é
:..,...
:: .,: a::a

HVNS /SVNIA NOWVE O1OI x


'z¿ wel'solnqul ap eficulew sesuol
aluauJaluelsuoc sauolcelel sns Á seloJ ueJalnn]
-ueu os selAold sezuelle sel onb eqezllueJe6 sep
-euolcuott.t sapepnlc soJl sel op soluapacotd so'r
-rtnec ap el3uo6lxe el :sopepnls selso ap epelle
oprs elqeq ceceÁadol'seclxeu¡ sol lod epelslnb . 1 :,al

-uo3 Jes op seiuv uelloloqS Á ocutzloxonH'uEllec


-xe11ap etlen6 ep sonllnec op olnuo le uelnlcul ol
-nqu] op selcua6rxa sel '383e^odal op osec la uf

i*§ i§*§
vNVf,tXlh vtgotolnotv / 0t

(,ou:rarqoB
uorlEfnPá ¿T lP ()prua] ¿tst.\ UJtq ou oJJd
ap esur,,) lllorral pp
-uol I¿ OluEnl u) s¿PIUelJeluI '¿pu-raJot ula unuur-l-oxa u-1 .
i^¿l.Ián s¿lsJqos soq)
UEqU t\J llfJ'ouJ)t Ul u.rl,ulX¿.t o¡nu¿3opu¡ ¡tuaul
aJJP salulrluts u¿.r
1u uurpuodsa.uof sulanls^a s¿J . -etu;r.tajelcl e:r ururr8a.r
-atrnt anb alqeqotd 19 .
(rprrtt :ilDa/rll pp ou
-inur sg'saJqruodsrp ,.onE!uu aluuq o z¡ri:
-tarc¡c:H,,) p o fbt o¡rl Iap se1¿rau -ouo: alua3,, ,¿lrJnZ :.,sop
J1¡o¡¡n{¡n sprrarr s¿l -aE s¿tsaq súl uJ p¿prun ouor -uba¡u ct so¡-rtriu ,se]LTJIJ
v oyt::n¡tuvrualt¡¡td
¿q¿drlruud .i urnqr;tuo: .i ou -ud,, uu:e anb urtap
sL)I.
uu;nq
727 IaP soJqruaIIu Jolur o.llnr ns ler8ur¡t t¡¡nQn.r
1¡ . 'saieu¡ o s¿rTnuu3 ap otunl
selar:r:d su1
t//tlJoülxqJryl oP¿urull ¿Ja e-rq -uol ollrotr oPruuJlr uq áq .
uenc¡ns4: t¡¡tt(¡ut unluol ol -uoq;aur.rd 1a .ocln:H 1ap ,ro1 (oun upu: seluptrq
//or/1'/d Iap seP?PrJolne s¿.J tsf,e sonuBuol soIf,ol -JJrorJ uurd p eD .i'//o:t/u,/1t,., -¿q fil_c I 3P roPrPrrlü uu]rP
7¿2 IaP sauoP sol aP 'al¡¿cl ¡oturu ns ua -u;at ap uor:zcln:o u.1 ap aJquou IJ ¿rqna; ouo.rtud . -ual :^alu¿J8tlu il4¡td¡ot so¡
oun u.ra uorsa-Jo-rd JúrTruJ¿J x.ra otfnJJ
1g
«ovt oP¿s¿datu¿ urec\uurq.¡ uoJ op.rrnru
¿T anb ¿raPrsuof as -nsn I3 oPU¿ntr un¿ -uq,, un ua p:rauaH ¡aur¡d un uoJ ¿rpun-IuoJ ¡s a¡r) unuo: rrlu¿prrJtsu
I¿UOIS 'úlJaD ¿l ap oI rod u:r¡^t\ qlil{lor
I¿unru anb ouo.qud sorp un ¿ ¿quluour ulsandn.^ ¿un
eJord P¿Prun Erq?Fl . -or pupardo:rdu¡qe¡J. ¡od s¿pEUOrf
IaP sorqruaru so-I . -á"r as unurotr UIIUJPUaJSU tf . -n]a.r sErIrLu¿J ap orunluo-1 .
NoISgcOud TyruorruusroycEr¿oud
uv-Iotsg NSI^IIOAU
vrwoNola Yr)NEOTSEU .( NgrcrTEu TYISOS NSOUO

l11n¿lv) l:lC SVf tISlUtIfVUVf

ll dec' seeq sel op


euolstH' uuna saqowoctLl1

l\\ \ iogur' '.utl.r' l -


I ul .)]1 -sa s()] rBurJo-I El¿d
rIJosolrc JP P|lJn:r.1 .
rp tos:,¡o;dL \ {r JL:i.,t,,doltU\ ú{\._\a) se.:ua-1 _i t r]osolrg ap pellnlE,l ul rp urrolsr}I
e1 i)ltutfü3ltir.\Ul Jp uln¡t..Ll
oluaul t<4rr,:-r1sJ_\UI l\\ \-l ¡od ruolsrq u¡ ¡otloq .unsrl\i ,rd.r1 op"r,1¡i
:p orfalo3 ua supn.rudur sastll srul ur oprsn
1ap u[ : 1a
lúlJal?ur lr optlrlrios rrl
¡ru cs 'olrsoclr¡¡d alsa uo1 .s¿lDieru so¡ cp u:rtr¡rcl
-i lurlos uolluzruu{:;o
ui oldruafa oluoJ lllrol as IUnJ EJ ua ¿rruu-lou¿cl uorsr,\ 1?Lrn sf,lop
ffi.n¡a4uaruttop v¡aanf.v¡ arb).r a.u.xax/ p?pdlrl! D/ uarla-T1o'sa-ro1:a1 sns u J¿luerJo ap pl :l¿uorJrpt
tp DJul/0110J) ü.t/4J//J/r:I ap lo]nu .il OTIDS¿-) .J\ rottrr\ oru()tr pupr1t]n ¿un s^oJptnl sol
sa.ropt rJolsq -s3 ua uJtuJnfua ,seur.Spur sop¿tsa sotr.SEuu soT
uor su:nu1d u3 olnqr.rl lrp ¿ruJt o.T
suta,Jnlnr-J ap opr;;ns ¿q u-ttqluul :_soJpuntr sol ap otunln TJ
-aurnu als¡ ul aluauutrlut8ouorlr p ¡e, u a u: t x ; 1 ¡ r k o¡ rn t fu y
Jllllo-r.ru
Ia ¿-\r.rap apuop ap- zl¿>I q)upJr:rJ Jp./ t_v,( ¡yso¡btt n¡ a1uattp ¡x:¡j!p .sJS¿Tl
sJ

ra/ )P oJ?u7//o.i,) f'¡ut.to:' aauoryt.5..IluorluJtrr a]uau¡¡ad ep uo¡?s 13 uJ sopr:rmbpz so:Iuarurrtrolr


se anb su1 OJtu¡ (su¡- -r )J \u] luqdlrlp u¡¡d ¿r¡us¡:au
-alo) ap suJqo susoJaurnu ap oruof sauol¡u8ns.r.r.ul s¿rclo¡cl uoItrutuf,(}ul uJ .Iu.rocl-r<trur :l .rulsl1q ap ol
snu ap olrrel -uJLuoLU Ia uJ setn8 ap uu.urs sa1 anb a¡r ug
E,\IJaP so;P¿nf sotsa ue ¿pruatuoJ uorlilulJo1ur Ia uol solrrun]¿ sol a.¡tu¡ al.¡ucJ
u1 anb tu8a;Eu aqel -a; as anb orqJyprp
TllrJeleru lap al.tucl J¿ruJoJ ¿ uusucl so:i¡er: sol .uJlL)
I
'..ortrleluoJ olnqr{ .Ef,:ranal .¿Jr}}lod .suJ
i
.ro¿ pn1e1d1¡61 pepr-rq: 'ur:ua;aqo: ns Jp orlrJ)uaq .s:rucir¡rsoclxa
-xaur so1,, r '..,¿t.rarl ¿1 ep ¿rfu)ual úT .p¿pJrf,os B-J .S¿lr\rru u¡
soT,! stsqlu s¿.r.]serru J¿Jnlr11¡:ls¡ ¿¡¿d c,rr¡s
sou anb ol.uurat epur rra sop¿flo]J¿sJp rJs
su1 u uapuodsa;.ro: -i
..2:uatuuosal{,, ap os-rnl Ia uJ ¿JnlurluJlrT ap sou uaqap anb so]radsr: ¡^oT ap ¿}Unluotr uorsl-\ r?un uuuor¡¡ocJo¡cl .al¡rd
urnp sol u opurl,da:r luualuu ¿rm
1ap ru?d uEtu:ro-J sop¿lrodu soJp¿nt sof .rod 'alqop se sotse ap p¿prJrln ¿-I .sJlror)ur11 s¿ltsanlr
'¿lst_\ar ¿] uc uone:r¡qnd ns ap rituarurldum:
u.rud zpunrap¿ ?rngtrrrou ¿l uof o:^ts:)
1a ua so:lldours so.rpunf áp or[\n¿ Tü lllfuanJa:I-] rror soullnla.r:or¡aclns
alsa ua ols¡nclurof u?q as ¡nb .eprn8asua
ua¡a¡¿clu anb suru¡nb
"^ou¡snr¡ uoll¿fnp3 ap s)uoIllllllsu¡ ue sosjrnl oS¡r:: o¡lsanu u scltuauel
sauernl)

Nt.LsnV Zldol oclEllv

olnqlr] Ie I
v)lx3ur PBPSIfOS V-I
uf tsoo
lt / o-Ln€N-L]3 ,l.vllxll,'l cvclllos \rl

'^6ll ! l.q\'ouquenlJ
$tpoc upd9c

'¡:Ia 'sa¡ou¡ru
sor:rnf ap uonnlosa: u1 .i

'ouJatuI ua¡r.ro 1a trsual


ll:' I / a,(i.1 altl / pp
otrv!i.1 Ie'¿lqo rp s¿uetnqur suE
(r¿ugr o1-) .rr:r su1 i suia::ud se1 ep
-r:r uarurS¡.r Ie
-Ltuüt l¿'lr o,(iro / ry/ P ¿luv uorlnqrrlsrp u1 u4rua-rd

Ul ildl or pP uoTtr¿lu:rsald -LUOI OU:tSlLII OU.lalCl


-aJ EJ'JoiBru ugllfrpsrl oE 1ap enuaradLU{)l ul r

ll/tlilral P !Ír1ilr nl e1 e;a ouf,alxa ou:IaIq p¿prlrntuo) u1 :ocl optu


loc] úprBr:r4t ¿qetsr P?P a7 1ap ur:uataduor u.:ta oE 1ap zr:u:racluol u-I . ¡tu¿ru -( souurtuu ap of 'tla'sa.rqrunlsof 'soI \u' 1,
lsuol un:od opu¡n'nu 'u9rsa,1o:d'otln¡'un8u: ()
run ¿qlrp'o8:uqura urg . ornqut lap uot:da:ra; u1 . 4lnqpr PP )ilbel2rr)t sol
':le'u;ap rod oprualu¿Lu ell'lto,t- u¡c anb ',,ro-itru ouuru ¿rPua:rduol P¿Prun x' ul
¡lo(/to¡oP
-u1?q'uo.rp¿nls3 :.rulrlILU I) eluu llrrutnqrJl PUPrun l¿7rlry laP 3ru¿tlrasa-rdrl J)rt ot/ilruúJl1)r-¡JUd Iürnllntr PÜPrul
pnprun ¿un E.rr 71nrdu: ¡¡. ¿un ¿qurrrro+ r¡¡fi¡n.t y¡. 1o u:a ,.zanf,, o llcltlrr/ IiI.
oprFa; equtsa 4¡nr{¡u.t ¡;t . EUn EqErulo-+ 1¡¡a(¡u: ¡.
Yr\EAIXfl vNusrNI
UVIITIJ^¡ NAI{I9!T.U oluvrnsru'L NSI{ICE-U ssovoruo,Lfiv vunJ,-rnJ

-]
[ "' '::liI:""'a
\(,|¿rllurx\ )f rurü )
I §r.1.)[] .rP rlLLIrrl\ I )¿t I'eunso

l_
L ) ectp?c onec

s(iurL!r?J sol uJ
olos oPUZI¿f, ¡[) os il
ueubau:q rp rdor ep ol.rs os:l Ll'uel salnqul ep elnculew
sesorcardrues selpotd
of,J¿q f,P sosf; \ .)P olos osi]

'ttot¡u¡ucla.r cr

oosu ap seuollrn-1 rrldrunr u-rud salta; susrll strl u osatrlu uurrlal oloq salEJl sllsúl s¿l ¿ osarJv

utruuot<luo1¡

r:\r]l sul\i '4¡aq.tol¡4 la Lll Ll(,rllulnpl ¿so:m8u sEIyJüJ?ltl/DJ Ia ua uolfirrnPC


saluanlur[;]p so1 I szpu.tud sauorln:a(¡
s)luenllrrfaP sol
'sJJ?rTIru¿J SOSI]SU3 SO.r3-\]s Seu SOSnsu'] uol¡nlrlso.¡d aP ]a otuol
e sul¡q¡d scrror:nrafg'so.raras souau so8usru3 '?x¿l s¿ru leuad -ir1 'ttr¡¡uttiyatuttt so1 u:ucl u¿la ol ou anb solr¡ag'tso¡nBt¡ stru 1eu-ld.ia1

s:rluuos:ad sotuaur sapuu.rH l stt:


so1 a¡l sounHlu:tucln:ro uuqrocl o1oq pep1u31p ap sorqqnd soF;u: so1 ap auud ;o iuur u1 ;tp oqodouoJq
-e.rii.i'pupruSrp ap so:rJqnd soS;ur

1¡r7 J -'1r
orlrJ:rJp Lrurual t)tuJltuulqruntue air u:oda eunu)'srt.tr/q)td sol olos 4¡ u¡¡ u/ sv¡wuruc)uJp surrall :Iruel aP PUP[qIsod

Ü / / ).) /1 / sol/ / 1,1f t ) usUJ llS U) '11


f
ep unruof ugrlrpuoJ ul u¿q¿uopuuqu sapuosrad soli:aru:ocl oputn: uuu-raqo8 er¡nuu,1 ¿ ¿t¡uau¡l¡:cl:od outot sopelsa¡d sot¡l-r¡as ¡od ol
ornqr:n IJp súp¿-\rJep s.ruor¡cIar¡ad ¿t)a:Ilp urulo-l ua u¿]qllJl ol.Jq uut'otnclr:t lap supu-\uap sauolf dar-rad suun:1u alllaru¿ll¡lIP ¿IqIlJU

PunIIJo) ¿]clo uEqllz


-qea; ru ar::dsa ua se,S;¡:rua LI¿Il¿q oi{
uIJ¿tnqIJt u9Illl8r1qo u1 :r1-r ol

T¿unuror u.rqo ua i ¡r:¡dsa ua o8e¿ uuunqul u9r:uHqq¡1 -uarurr¡dun: otuol opulaprsu()l B:I) opuls'C IaP ollt-\Jas 1z <tftclu.rl nQ

Nü'fvnIts?vw NI¿TIdI¿

so^rfErd ,t.sllEoN lulNl svlSNruSJI

uf lsoo
vNVf,txlt^l vtDotolnórv / zt

(er_rnld alop.ra:us) (rr:1os a¡op.ra:u5)


rnhzrtutuula to1u11 lteo:1uz1anl¡ mbzu:ururl¿ :a1oa puorluzlen§ sorua¡dns sotopJáJES
(zpuarouq v¡ 4t vpten8) pot¡otrpar¡ (saro¡rcpnu:a.r tp a¡tl) tnbx¡r{¡a.t nt¡7 sorJ¿pueJBq sorJ¿uolJund

(rzt4rur :ropr:nsrurupv) pn¡oq.t osn¡. ¡ (»rr.rala pp a1a) ¡¡at¡¡na¡.¡ so¡¿lrlu¡ saJof


(tc»nlpeot) paoutEa (iat) ruto¡o¡.¡ sou¡e¡dns solu¿uJJqoC

oNrNsl^rsc uoJ,:as oNrrnlsvw uorsEs

( rt.r
Ilulrrtaur uotsuzdxe ap 'satu:1r8r-r' qI ltr t:lr o d/ )/
sodLUaR ua qDr?!qro¿
pp scttsaeut't¡¡n(¡os
IeP otlnf TáP saroPrrr '¡la'so-r
-es'atbop¡4lita¡ ,sou -rurl¿s 'so8¿J{ .solrP
)9 !'Xl 9U'outuorclJ o1tp7c -¿rlu¿ áI) ofesuo: 1ap -aJ\.sJJOP¿lSad .sirJ
sarepecteu Á ¡¡ euozqncelo¡,1 soJqtrtartlr 'r/ilDiqry)l) -oPuzv.-) 'sollrpo;d
41fid1ür ¿p soLwuoDund . So:-la,\+r aP sOUusal.Iy .
sútSJloJng .souusatJOJ
tl gl ! {!d )p srrl,t[ruI socl¡¡n¡ I
sopupu;8ap tl ll ! dld ________________) tI

.rp r11¡u.rH.rrLr .s¡¡u:FrJ!([ <-srlur'¡frq aru:ul¡ruor:J.r.l \.\ tt/ ).r/t/


¡ /,'tlLl I

i.)tvtlrl\ I

- ou.talul ou:arqoE qlildlür op:¿Trutr¡]:]p


Pl¿lsa ollnt ]3p saloPrelEq -
sorrupuatuq _i sor 1a ua uottun; ns -locl ¿ ¿r¡uaua.]¡¡d ¡od

-rlP.DStuIIuPs sorJuu()rtunll Lrorsusdxa ap socluran \7


sof¡suo¡ so1 ap satuu:Eeru1 ú¿ 1,/4/pilqaJp/11 SEI¿lf (.l.TntI r:< u:1,:nJ ..lrY, ,,,,,.., :nh .i

t
1r.
('¡t.r':r¿lllrur'Tur:rpnl .o_r.nul
-.srururP? oHJ¿f un uot .i tu no. I
(:ropizrsrnbuor ()pulse
-/1H IV JorJ¿JUr O]OS orruled ap s()uusatry Iap s?l Julq
I¿l¿lsJ or-r ap osrur:ld zqztrtr¡os ,su.r:rlD
-VUt |lJUn)\ /,u.t ü tt¡ D i /h t'n
uT urc) ubíb¡y .
/t / / ryl

¡.cl s ¿¡¡¡, urrnb¡ru rrrr r';))ilITli)'^!. .


stJElrlru
t/1/1p t / tl dJ ü /1/ (¡¡Vu: a¡ uruiuur¡: ;uqruu1 ulaued
)t9 !'xl. qtl' outtuol)lJ ¡v
sod¡an¡ ap s¡lu¿¡8atuI ¿un etasodanb ryw{¡ru
astpgc esoluewv ¡tp <tx¡utr.u) ub,;¡ul
,/ .4 .i
(;ur¡rur,j u1a:rucl uun aasod anh t¡¡nQtt
1ep o;qruerur)az be¡usanatq.t ct (:trlruu-I u¡a:;ucI
uun ur a s o d anb z¿ r {¡ a t
¡t,p <t t clttttttu),n b 4 t r {p.t.
ap solnl
I
I

;as uaplnd ¿rrJn ¿l J:rqos


\ soqtJJJp sns ¡od anl¡
ltlt/xr¿/af,
so.rotln:r.rBy

r¡nd¡ec ns áp sopJeJlxg rrmd¡et sol op sorgruárw


)69 I auoopuew actpoc
ll Puozqncalor,! ap otceled
orSo¡aud uo3 or8a¡rar.rd urg

(,rur.zrara) arNvNrwoo odnuC


(Nt.ttvnaecvw) oovNrr,too oaoug

,t ta

ultsoo
€t / oIn8N-Lll ovollfos vl
^vllxlN

!ttD0/
(salc1ou so1 ap
/Z IJ rod opusuo.ftuole; ISU r¿¡¡ uatnl¡ 'u.r.rart t1 ::rp . ouenP,,
rpr,rr:d puparclord
pl Jp opu-\Irap oinqTrlrrclus 1: -i ntnqr.u 1: rruq
¡u ulsmbuoc utsandns) orra.r
¿8a.uua anb anbalitu;od supu,rtt¡nr '¿:i¡¡n8 .rocl s¿PluJlqc) c(l
4rur ortrq)urc1
rP sulralt !llP//!cI
bt:arrpur oIlIJJUaq ap 'lututsr przpardo.:rd u¿J-C

4¡ttuo¡nsts.\
pof/:o¡a¡l Wolnqur pp o8ud ¡a ywd (nbvttba¡) sa;qr¡ sor:ul
!11t1///tqq!ll
.nqTJl u¿qu,\Illnf s?-l samll[u sotsuH so1 u suPuuBSaP uts]E

srlag :rod o (ropurstnbuo: oPt lsa laP s¿l


!1101/o¿t o
r¿Jq¿l Jp ostu¡,ratl uqnlllrlos anb s¿¡¡el¡ uts ourslduru:r) arzl TVIVISg
1¡¡u¡¡nadoa¡
-¡t(ittt tod s¿pri,\Dlnl uu-r;T o]lntr IaP solsul sol u slrPuunsa(I ovcsrdoud
ao svuusrl
otf á-rrp
rlP?Jáporu olnqlll un s9tu alJ()l oDr+rurc1 ¡(I
¿l u¡ sortrraJes sns ua ¿Irsrsuol oruarru¿L)uJJJ¿ 1g 'su¡e ,rod
oturrruupuarr¿ ur:qu8ud sauatnb 'Qnbr¡artrfiurrtaS elJ()l rzl aP

'alloJ lilrqul n
sJJoPIr\JJs Sol uuq¿.\Elnl Su-I u1 lp sotltr.ras so1 zi
t¡¡n¡¡uuúa¡
orreled 1.rp r¡ast -( orualu¡ruarsos ap solsuH sol u s¿P¿uEs)C

pofltop¡t IU olnqlrt ap oHzd oruo:


(;nbpnba¡) sa.rqr1 sorr¿lnqlt o (u4oto¡lo7t) so,\¿l)sa '(aruruotq lü.7p1 lu 1Du0/¡
() 4111t/üJ0/pl
-oqtuotz) sl:rop"llualre u¿qn,\nlnl s¿-l sapl¿lsJ so:¡qnd or
suB so1 ap o8zcllt \tuoo¡r¡1 Iap olu)lsns Ic s¿purlprp surrall
'!//ü/türo/ü1J.
lffi.i§:,
l&s-.
;

¡
l;§§*--1"1"
j!+¡ihre¿.r-
:

:g¡
-'.

ug¡d¡n sollo aP so:alusf, o r11l

iaüil tl0qt/././0/.// v uequp as lnb',,seru-r,, o supudn:osap s¿-IJ)II

soulrDuu ap ofasr«» ns ap -i qmqsn¡ IJp oluerrurua]sos p ulo


ostxQw 0p pepnl3 el ap ,/3le¿ oueld roqel op senarl
oruo: '¿u¡atur uorl¿JrsIrrturp¿ ap sotseH sol u su1-ruuESeP s¿.rJJII

s¿lantrsa s?l solse


t¡¡t,¡¡ ir,1¡ r'2 -rvN[I IO3 CVGgldOUd AC SVUUAII
ua opur.lnpur '11trl¡n ¡t¡t soldruat so] tr suP¿ultsaP s¿J:IrII

uba¡rua1 sopette¡1ryVd¡n7 I¡p sorq


-.uraru :od sull¿-\u]nl ueJA'U/t:.1/1.1d/ 1ap so:rlqncl soltl\res
so1 uor::npo;clarqos ns ut>r.tzEucl uutqap o;ad 's;rluunuto:
sr.rJau srl ap ar:rud uuquu.ro:I '.-sa¡anf Jll srlr.r¡n,. o tllD.).))f

.r¿rTIrur-] o]rnr_lnsn -\ o,\Illll it utq¿urls¡P as 71

fi¡u pp st:1a::r:d su1 rp at.rrd ¡o-i¿ru Il-J s)lllITItLIl1+ stlal;¿d

ul¡soo
vNVf,txlh vl9otolnouv / tt

q ür al tl.)t)d aP ry ¡t dl p. )
ry tllt rtp1dlt)t Iep so-rls3¿ru,i71ilq?r pp ssloprer?s satuu1fi1¡ anbop¡pnba¡.
r
I

sou¿Ilu¿ ap olesuo3

y¡¡n d¡e c lap ugrJ"rrsrunüpy

!1/r¡nn¡

UOI]¿]]SILIIU]P\- PPUJIfEJ]

sa¡rclnur.rd oJlnnJ sol ap ofasuo3


ñs
ll{ I
H"
fffi
lH I

tr
,k
1( )

F
#'
§
IEJlUAC U9IJEJlSIUFUPV

#w
)89 l'outsopuew acQgc
ecrxou pPpotsos el op soJqueln TV¿VISE
oNuErsoc

uStsoo
st / o_Ln8rulrr ,l.vf,rxrh cvcrf,os \fl

alu¿.r¿ltraP IaP sJluBrl:I3tuol E os?d aP ¿,\llu8alN

()fnuscll uaPJo
Ie o8serJ ue uruod ánb ouaf¿ o]qand un:Iod sopllaLuol sopúf,rcl

uuafe pepnua ep aluuu:ac1o8 1rp peprl?Joruul o pruptrrdurul

(uonuurp:roqns zqurr¡drur
pn: o1) atuu.repap 1ep ouortecl solp p olpr r4ruaf, ou rod ¿su{O

(uor:ut
-nqut áp oluarrulrouole:I ua ¿Efaruotr as ¡enr of atuaruutrpgrrad
ol.rembasqo orr rod eru¿r¿pep ourelqo8 lap pupruHlp BI u ESUaJ() sL tl]-I1l
s?l ap ¿,-\ e¡ rod sopuaruos :ras

sopl?{E sns rp o alu¿rel)ap ou.rarqo8 1ap sauarq sol rp uollfnrlsaC ulqap ulHuu-1ut tr
'se1ira.r su1
puprunuodo u1 uru qraro;dusa¡r
J]UEJ¿IfAP sauarn§ '1u:auaB oru¡od uap
ou;arclo8 I)p sJluurllaruotr sol E o se.ropuleqrua so1 e sauorsarElr -Jo IE JluJuI¿Ougluodsa ;s:rrt
npJr Jp pupru¡].rodo 11 ulu:r11 egeduruc Ep€J ep
u;ranB u1 ep alu¿l¿lrap ourarqoB 1e¡r solrpqns u supt5tgur susu{C) smur¡od sapupnu) suluusrp s1?'l . ¿leJJuoJ uglJeJgnsnf

o^Doru ¿rJ uon¿urpJoqns u1 e uor:uHru 11 'o1-:r


e;.raru3 ap
uulrl aP ournl
Ia uluel solla rP Iunf LIuIpIfaP sesolp so1.i 'aruzrc¡urt:
úla oPu¿ur ]E sasorP sol:od opr:a1qulse uaP:I() 1a r;uaruuru eled
o:ruourlSaq ua urnrDSUoJ es sop¿]sa s()l ap oun anb ua o¡¡lt[od
uap:ro un'ordr¡ur¡d ua 'uruoclo.rd ag ',,o'rndopu a:rpud 1a,, uap:¡¡ 1u.raua,3
urrq 'sr:lnrlod s:prpu
1a u.rud
ur:tanH ap uonurrlD -ua ap solunfuor srltuuri ap o.t
snf ura opn¡rur olqrnd un ep urfuetsrsal ¿l 'olle rod uLllalsls
:ras u LrárLU¿uorfun1 Ia -i ugrnrsods4-r
p;arau;lrcd uurqap uor8ar u1 ap so¡qand sol so¡lol enb uqu.rapts u1 ,rr8r.rrp ap sopuS.rulra solq
-uo3 aq opumu p solq;nd sol ep ?prT¿s el ap selu¿ p¿pIu¿LLInq ul -anci uatsu-g '¿r¡llsr-Lf ep .i or-rc1 EorJgtsrq ¿coda uun
ap unGror uaEuo 1a oprs úrq¿q anb'ue¡r¿ rp ofruarunlauú ouleJ rTrnbr ;p sauouuf ap oJruap ua ecnJlod peprrua
Ta urrdDanb.ru ellr.ro-+ oruol uruodor¿ sásorp sol rocl upnJlqulsr i Lru \T-\ sarqLUorl so1 enb :rnu;lcl ¿un ¡od suprpua.rdtue
sorlrsol IJp ¿Jnlrn.rtsJ ul uJ tp¿suq'errulaElmu ¿¡Drod r¡oi¡ru zruuE ¡nlr u¡all ¿l JJqos r¡or¡¡a-io¡d segedruec su1 op
.ro ap uurlo1 ¿un u¡uodo.rd ;opr:rouur u.rulBar 1[ 'ouun.inz uap:¡ ¡ üun JUJn olrrusol uaPJo Ig . ¡ureueE ugrcucgrrsnf

urlualsrxe ns 3P PEPInuIluof UI

urud w.roclulor ap u9nu.34qo ¿] ruen r:rqurorl IE 'opumu Iap uoTl


rnrrsap Í pepqrqap ui E rrnpuol sJsorp sol ap oluaurTu ap ¿ll?.1 ú-I

Jtuqluol uJ s¿Prualqo uos sJi¿nl


su1 ap u¡:o.wur 'szuuurnq s?Irlnfl^ aP sauozsJol s01 -( er8uts u1 sa
u1 oPunru IJp llrlualsr\J lll
(urruoua5aq uorsu¿dxa ap su:oda ua) opuurnsa seru orll;r[rrJl] ns áp PUPrnuDLrol 11I uJ s)sorp sol

'sáJqtuorl so1 rod soprtuaruTle JJs uaclcp rnb saf,es uos sasorp so-l uof rJqruoq IaP uol]lrJoq¿]o') .

s()IlullISLLi lllrlr\IP P¿lunlor\ . olceJlsqs s9ru


alcluror sotsando o8anl 1a:od opuro,r.o:d o:¡rn1 oru:rur
so1 ap opDues ns ue ¿JJánB
-r,\oLU un ¿ s¿l¡¿¡H JlsI-r.J sorusol 1c 'u1sr¡unp ugr:cla:uo: uun u¡ ofrursoJ uaPlo . EI ep uglrúf,$Ilsnf

SOCTV]OANI NgrlYCrsrrsirI
sol¿wefg SOI¿I]NIITd,{. SSNOi.VU v-I f«'ra,uN

VUU]N9 VI ]C rfvf tJtlsn

tg¿ ¡ oueu.lcaqe¡6e¡,¡
u:ilsoo acrp9S orcuuces
vNVltxlt.l vtrotolnotv / 9t

sou?Ilu1r sol ¿ soluJur lllxx dec ' .'sP/pul se/ ap ¿qlnl ?l ua opm8urls4r I lllA qrl'ou4uaro/J
-rI¿ Lr¿ru?dJu souu] e/Jols/H'ueJn0 otcl]uces ^€0
aclpo3 u0rselnq!l
uurclzq as anb

ffi
Jrnq .i s¿pnr-\'sopr¡e-r so¡anbu ¿ pnadsr
-ur 'sou¿rluu u upn-i1i (t ua -i soJerlJn8
fin/q./11fir4 n//q sol u soluH)U (p
rp r?tsar,I 'se;qod so¡
srrury (t
¿pnuor rp otrudr¿
¿

urnbas -i
(cl

sosoül-qa:r
or;untsr¡ (q
otrtlalf, Irp
EFv
J]JO] NS
arc¡uurl ap su:odC (u sauu u()l sorfrJtjl¿s otuárurrua:lsoS (E -i ulntuc¡ ns 'ouulf,cos
sJI¿rlos s()lsúf) c i sole8a:r'sauorl¿uocl i sBlsarl JP uoDlrJqrlal g ssJllllTftu so]s^¿f) 'z IaP o]rrJnuru)lsoq 'l

ztv) Hftucilul Nn9lS) Ol-nglUl-l:lC N lSnEru]-stc

S ¡]UJ IUA-\
ucl¡,intu E¡lualsls¡¡ urs uolraf
uuIJas
-ns uor suJnlnJ sauon+luol su1 enb ap ¿PEIO-r.rcP
-i anbul¿ la JEs-rsal ¿Jzd s.rtrrlaq sosJn) P¿PquJ Ouror sotnqrJt ap uorlnururs+)
-aJ au)n ou anb ap 'E.\Df ruuol uotl¿nl pun ¿p orqru¿f B '¿rrualsrsaf, urs u8aJtua
sal¿nq
-rs ul rp salqru dpl uos uortrE.lrllap EI ap ap 'szduta ¡r¡d'otr¡¡rtur:utruol Jep otp -)lu ru o ¿zJ]qou 's¡]u¿u¡aqoH :sofruod
sa:otdara: so1 anb ap oluarrunuaruo.) -au¡ :od u:r:rn8 ap so1so) so] J¿zrruruI\l sot¿Jlsa solunstp u¡ 'o8lu¡au¡ IB atuelC

e.t;an8 ep sotucnurrapzd so1 uesuacl


-ruo¡ ¡nlr su-rg r:acls.r sorJr IJU¡q )[ i uolfl¿ (salznq
orntnj J¿tsJUJrq a¡r susauo.rd setuanl u1z:qdur rnb sufrruou.rrr szprp;ld i sa1 JJ¿Lu SOl ¿ O SJIqoU SOI sluau¿lultr
1?
-a.r,J uotr ri¡¡d 'sotnol.¡t¿cl -( sosor8r¡a¡ -¿uosJacl sorlurJf¿s so1 u .rsacl'us¡¡dua ldsa a8r:lrp as rs uorlvrunsnl u1 reuurr.
sa.rJqeP sol E I¿tucru¿punJ ¿ltrual¡Jru ul E sor4)qns so1 ap u8e;lua ¿l.reuelq() apan.1) sollpqns sotdo¡d sol ¿ )tual.{

p¿puna o u:nrpd pep


-run 'utruta pzprugu ap osnuo;duot lu
:apuodsa.r ou ap osul ua a¡-¡or as ¡nb
o:r8r¡acl 1o ()pulrtoiut 'úzuuaruu Erluel
la,rpe rp -i (ur:otlr-\ ap ()s1?l u) s¿rfu¿u
u15 §-¿l Jp uor:¿drtrlrud) o)Euut¡-¿Jd SAU0IfI¿J]
J]UAIU]],IANJ UsPJO )P S¿:I]O SAUOI] -i :^JUOrtJJSrp :Utr-rg .usetdua ¿l ua EU
-¿faprsuof slJollatu¿ sz¡ u ue8a;iiz aq -a1d -i u.rn8as uor¡¿dltu¡¿d uun lrurtq( ) soP¿I¿ ¿ aturJJ

atul:rulcap 1a;od
srsotP s0l -tP Pt l uorsJelpururul? uJIIoJrusJp r¡ o8ru¡aua
-unlo.\ ul ua -i o¡rruso¡ uapJo ]e ua u¿l 1l lod c¡ruucl urruot srp¿pnu) s?rllrp unLUo) olr.ro]stq orrqllly
:nh s..¡el:u:H i r, r11¡.1:¡:
-uJLUulJun-l .r' lnb ap uot:ua.l;r¡d ua '¿,r.tsa¡5u oL¡ ¿rurl un a-(nlnsuo¡ as ¡nb uo¡ se:r]r1od sap
.intu sa¡u;oru s¡sJJaluT JII Lrorlulo,\ul -ocl pz¡rltua ouro¡ c¡l8nsa:clun ¡JUetu?tr{ upnuJ rp olunluol un
orTchutr ¿ aluJ:r¡I

Ngrlvtrcr¿s11[ NOISV3rdIISnf\II SC NOISY]I{IISIIf YI


ao sgGvollY«ol,{ S ETYINAI^¡VONII¡I SOIISOdOUd sc Norslsurc

¡lusu¡u] ¡ap sa;olda:a; soluol opJJntr¿ ap soluarunS:e uzznelu) s¡r¡orsa¡dxa szruqr^rp sns uJ
ci'lad'soslnlsrp sol )]ueru)lu3Jaqof uElllrun anb sa¡u.rcuaB sauozu¡.( so¡dr¡ur¡d u¿rorur ¿:.¡an8 ap sauonurgnsnf su¡,rqn8a.r
o1 ro¿

nD 1O Ngtfvf lltJ.sn[ ]a llVSNll"l llC UOl-dl3lU


NOZVU N:l SOCIlldlUDSl SOIdIf NIUd AS]NOZVU

ultsoo
/t / o.Lnslr]tl lvf,txlh ovclt)os \at

'NX wel uevlwzv S(


1...i: acrpg3 oclolalell de uorccnJlsuoc

,\ SJIO]U¿f.SOU¿SA]J¿ sJISIfUalSISll ,i sc¡radsanq'so¡¡lr.:,


)P Oluaru¡lualso\^ 0I sauorliltsa:rd s¿sJe^r(I'6 soPu)ldur3 u soPlrns s?)llqlid sauoillnJlsuoJ'¿ B ¿ISelJOl aP SOIrr{:. :

I'lll^ qll 'ou4ualo/J alpqC tPltllu PlPdueC s¡¡o}¡olo¡d sas


^e0
-oq) sol ap seu3Szrur su¡ apz8atlue'sara-L seun81y.
SOUBSJ}fOJ
otjrto) ltu\qryl un ap so{n¡) zz4rd¡düry¡ q eH.r:]uH .
(urrugura8aquoo{"or ¿un Jp oJqruarur
oplrtso un ap atuzu.raqoS ourxeu) laollülfiailq
¡ap osorUq:: .( orr rr¡od.rrpod l)p o lurrulr)ouo)JU .
salu¿Irlaruof so1 u oladsa¡ .
¡elllrtrI o[xnV ¡
olnqr[.
¿flulat ¿pn,\v .
|. wel' utzleun> edery lloloolBnqezaN op opeled
uJnuouo)J upniy . (e:rugua8aq ugor¡zot ?un ep orqlurrlu opztsV)¡ruiC
'anbo¡upnnq sop soJto so¡ rodzz.r -?rzll1ttmq p ue ono .{ opzrmlop¿l o{an4q¡ p ve (su
-?a/p|!)/1(.1 orenu IJp uotf¿LrrlrJuo-) . nq rp ron¿rq <:s) mltt/¡o., un rp oluJrurruJru¿J^l .
s¿,3[uaua s¡u Ep"la,r ¿3rruouo¡: i e:Eñod uon
-OISJnfuI ulluof unluol PSUSJJC . -uJrJatuI üo3 '"ru¿Jaqos z1 r alua:ede oledsa¡ .
utsmb prcrpnl or¡xny .
-uol rp s¿r¡uruuufi su¡ ap ouud.r¡ . rE]rlllu uottr)3to¡d .
)lJIl)tlusuo) i
u( 3tualJrrlP oluol] un aP
¿ls¡nbuo¡ ¡p selunluo: suguduu3 . otue¡u¡z8¡oto n saluvu:aqo8 so1 ap uolrezr¡e8a1 .
u¡urlod ¿zu¿[\r . urJ¿lunloa ugI3slns u1 u uortermuuot o elsmbu<;-) .

. .. . ¿aPIV
pofytoTo¡.¡.

\I

F)¡q)ra/0/I

./t41ry0/pll ¿apl\¡
. ..... po,{yov1¡ la,qrolü/J
1/0tlr0¡EL

1¡.O,íV) O.LW t trnH SOIUYA


.ITO\VCOTV-IIIqNH
o oNo Y7¿o¡ylo¿yr¿ soT Eo YISINÓNO] SO
sguJ. aCI vcINgI^IscaH vcI.I vr3NscrNa¿ao-NQr33ÍIIolrd E(I NOr3V-rtrU oHlsuao -Igc NgrsNalxg

NVdOfvtt-o30f zllt_- NVt111H 30 N lJ_ V9 n


vt ]c otlcol,.,t) srrvrvrssutlNt s:tNotsvtlu

ultsoq
vNVtrrxrN vlgototnorv / 8t

HVNS/svNr^Nowwolor'0e uql'solnqlfapePcUPW uedqsofepetcut¡otdelapolnquj seurnldepsopeoo]uooolaJon0apso[pl]!solod,so]nlJ


otur}l¡ ¡a u3 sa¡rqc Á salecol so}nl} 'sollueue se}ur} 'selecrdoJ} se¡e ,epuoloo edot ua gr¡srsuoc
,{ se¡ut¡ 'sane ueca.¡ede ou ope¡stDer o}nqul
uedqcol lod opeDed a¡ueue^t¡cale olnq¡Jl la 'o6tequa urg er:en6 e¡ rod epeconord ezueleu el Jauelop eted 'soluaur¡e op aselc epo¡ Á ser{
-o[ 'olo 'oecec 'se]ueu] uo so¡nqtl¡.re6ed 'sarope¡stnbuoc sns 'seo¡xau sol e uoJarlatrJoJd 'o1¡og ,uedqcol ep soca]senLl
lop elsoc e¡ ua sol

§:f;8'",§§,:
t:*'§

g ...

,f*&s..i.
u:Itsoo
ii e¡8ojoañblt
l

'soupcro.üeosaur sorqond sor orlua u¡uoc


e:a Á ppeprrosuoo
os lenc ol uoc 'solnqu] uo:alsndur enb se¡ e 'elsa e saluelsrp sauor6al ue
'.ü
"0""";1"dff#;";; lffi l;:;,I;;?il:r::
Á ocrxgyl ap ecuen3 el ua sepmrqn ,op
-els3-sapepnto sa¡uepodlur se:lo op plstnbuoc el olt,lcej ezuetlv
,} e¡du1 e¡ ap .re¡r¡ru ¡{ ocltJlod ol_rapod lf .mtxe4 ap
eouonC el ap opelsf-sopepntc sesolapod 'uedoce¡1 Á ococxef 'ueprlq3ouel
ap ug¡ctleoc e¡ en¡ ezuer¡y a¡dr.r1 e1
!

Y"'§Y¿t,:i i§it::
'n1.13,,,*... -r"' r77r*t$ú i];Ji1á3L,f
,_ ..'t i.;:,?¡ 0ld?1nLn1
: '* 1li
o:rra¡1 rp o¡rrlsr,r;d91¡,¡¡r¡ 6 ¡ |

u:rrr¡1':ra4¡rr,1 g¡ |
7nr.)lrJ\ ¡PI]\Ei1¡¡-l :.,1I
,,.r.roÑ1,.11rn¡1on¡ L

7r1j}I,)\ rlirotrt'1P¡-) .rt


rJqrn¡':;.1o1rnbqnr¡r:¡ 1 9 ¡
0rr\ll\ rp oPlt!),uPlt qq'1Pnó tl
o)'\,I\ ¡fr ()l,r]s¡ lrru\e¡t) rI
d,'x.r{ ¡p.p!}$,ueFqtrodirnH ¿ I
')r¡.rr¿n:l trrrtn!70rt!if ll
'Ltr or¡xrt\ lrp oP!l!¡ rLollqorox Ll
<r¡,uo¡1'»d,rlrrn¡1 ¡¡ o3¡rpr¡ 'r,ulr p,r,¡ a¡r or¡ruo1Lr1y 1¡¡
!)1.»ot\ rEnLiPLRInurrr 6; riilrpql'urclorory 6 ,:r i
orr\¡t\ ¡p oPft_$ ,o¡IPLI ) ia o-r\.rl\ ¡p opDh¡ .r¡.1,)toIx I ¡--,
0r¡Irn.),uf ¡Drlrlll ¿a n.,"n¡1.-p,,p"¡.n
or¡I¡'1. 1rJtn1rp.r,)clnT !a t,o:enq¡r,yruo.'1o:y I
i r : VHCSd3Und
I
or¡rr¡na 1)-rpl,11 !¿ rlqrn¿lri:eclr¡1 e ]
)L\¡t\ ¡tl .o-rtPLrjDL\
L)
')pPts¡ t¡ o3¡rp,¡1 o:E,,qo¡y; j
L) ) jt irJ
or'\.rt\ ¡ir r)Put(r lpI.inr() fa
orr\,rt\ rP op.l:¡,u!)Po[o1 a¿ "¡q-.,.¡
u.1,9 I I
It-lit\Ét ro\ L,
i
:,\ :ailli liil
.ururl Lrrd 1.r¡ 5
I O 1)¡lol;lPlJ-orrx,rll I¡ rürfri\,rü!L{11r?r '¡
i
1il 1r¡)r I l).
orL\¡1\ ¡p op!+sr,.rrlPrfn¡.I lla :
tso1o.1 srn l ur,5,eJr¡rx¡¡ ¡

u'c /uPll4q)oue¿-orx9x
a
r))l):r\i.l ¡6'r"ao3"1¡
l(l d')\'l
O
o)rx?nt aP
frNftcNfdfcNt oluoN3s

t
1\,\tl tix
tc!»\ l
\ tütl tgtut Yll\t.\o¡t 3c \.¡ltrls\J a *3lxa,|1,§ ..'i '¡
\ 1\ tglr \i,\ \. ,, ..t t,\t I J;1 !):il#3

SVU:IJNOUC SNS VZNVI'IV E'IdIUI V'I

'soIJEnlUnS SJusrq SOI


ua sisuJUJ suur osnd es f so^EJB svuJuoJalflr{ es otnqrJt su
Iep surfuJ8rxa szi,o¡edso.rd orJad
-rul I3 suJJoJUoJ .S3Sor8rl3J sBruoruelsf ,( sofrtrlod solue^e (sJIseJ Sorf,slEd ep
psprsonluns
qv l 'salzlrdz¡ suse eP ¿llruouofe olua¡ulJaJf Iu,or.tedturlep uorsuzdxa z1 puprTrqutse EId
E eluaullElru¿]sns uoJJ'(nqlrfuo) vzuvllY eidl¡J, EI ep selu}rdu)
sEI u sopurluo so}nqrl} so-J

NVOUIg slcNVEJ

vzuvTIV sldFI
vlv olnqFl Ig
ultsoo
rh vrcorolnouv / 0s

'tz .,er'sornqul op epcurew.rezlanb op seLunrd op soloueu] oog oro ap o^rod J:;i:;]:,i;";


'sosfn)J.I sns
'Ellru¡qco3 0p soces 67 'ape[ ap se]uonc ep sa.relloc sop Á seun¡d uoc
^ orer.¡en6 ap ope30] un ,seun¡d ", Jp lortuof 1a ollrrurad -i se]uusrp sauol8
uoc sopeuJopE oreren6 ap sefer¡ sop 'se¡rdrnq Á soqErredel eqelnqul sendsap odurer] .so¡cnpord ocod er ua op?tsC-sep¿pnrtr satu¿l¡odrur s¿¡tcr
soJlo orluo'ugpoOle Á se¡rqc'ogeua¡ uer6 ep se¡ueur eqeDed aluoullercrur ,uecenqellx^eoc ap utsrnbuo: ul gtr1rlu3 anb o1 ,rutr1rcu .ra¡>
ap er3ur¡
-old e¡ ep osec lo uf solcnpotd op odrl Á oluour le ua sorqLlrec souelnqul sns e ueruodu.l
secrxaur so-l -od 1.r -( uoq4od rzrar¡ ul ruuurprop.uxe ¿LU
-JoJ Jp opr1osu()f, ¿zuu{V aldrr¿ e1 ap uor:
v)n v'I'0llI ur uzuurlú ¿l ep uor]urtl-r(T ¿l
ep sandsap .i selu¿ sotrpqns .i su¡¡au surd
-o¡d sns ou.raqoS uun upu-1 .urclorul¿-i oc
-oJx3J'uuitrlqJouJ¿ :oJrxeJ{ ap EluJnJ
ul 3P oP?]sg sePúPnIl susorapod sa.r1
ap uorf,r1?otr Eun JnJ ?zu¿rl\.r aldr:r¿ u.¡
'onbqu¿ ()f,rxJ1[ s¡u IJp
-ortr¿z{I,\Il erlua ()pItrouotrsep selu()luJ
s¿l
ulsuq ope:rH un ua uorerpuudxo o1 ¡s o.rad
'otnqut IJ solle uo.i¿luJ-\ur ()\T .¿pif,Jlq¿l
-sJ uf,Iq arqrLrnls()J uun uequnupu<_rt ,sol
-rpqns soprfuJr\ sns u solnqrJl uo¡ersndrur

,?:,i (tZSl-OStt) ¿zuu[y oldu¿ q EquzJq¿rur


.."7 --, anb opurs;¡-sop¿puf, s^¿l ()puuntr .lr\. .,ur
o13rs 1ep oqt¡Jt urnq un rtuurnp o:pzrod
-Elzy ep surauudal s()l t lrrtqrur orlr-\:ras
-i ofuqu-rl 'sur¡uu¡-laur Jp ¿[rJo] uJ sotnq
-r-¡l uo;u8¿d s¿lrxellr s()rusrrrr so. .¿JIxJru
[
rrruoLUJ.SJq ul u J()rretuu enj alu¿uruop
opursrl un :rod olnqlrl IJp u()rJrs^odur ?-J

() L-lgtIl- "I:lA NOI:IIS()dM \.7

'uuqr.3ud <1 anh soi e:red


¡rurrllnunLl -r otnqr-rr I¡ rr¿rqrr¡-r seu¡rnb
¡.1¡¡l :1¡r¡:1nruus ()L)rs .itc¡t11 rq.t¡r,su¡t
usml-¡Llo¡ :lrfrn sr,l f,p slrprr]-Tl\) suIJUUl
-.T¡LLI sfJlo .i olnl :¡r solnlu.ru s()s()nluns
.ro d s r,¡rr qo.'u'uu]ru rlrou JI E ()pu¿qr.rJu
r

uol]rlu un or¡ ¿zrnb rnbunu) sa-ropu8;er


s¡lclrrru()f,ur f,p ulsr-\ u-J or:radurr lap sr;rau
su1 urra,ro.rd anb o¡ o¡:ot -( uuol'setlrq ,surll

-uor'sotn.r,+'s<_rpulnulua saf erles sJpruruu


;l*l:ltlr:l¡ :§:,,
'sf,lqnsJulol so¡to -i zr¿ru ap s¡p¿prlulrf,
lri i:::',.,r::,iil:la:::,:1,li,{
sapuur8'udo; op seuotuoru Solsur :uue
§:ii.t§:l§r: -¿.S¿d as anb sul¡u¿¡reru ap uorsnSord u1
rqr.rrsap rtrud ¿rto ug opuu.ra8rxo üqxts:)
ou onb ua alslsur u?rn(I 'sEJnlrr.rl suu¿Jlxe
-( stinururrp suuJ sul ¿tsull selunld,( oro a¡>
sotuerurrrJo solueBala apsap :peper.tr,r. .i
;opualdsa ns rod seropurunrqu uura su8arl
-Ue §^JI¿t -i trtnqr:rt Jp SJI?nuu sl]sEt SnS Jp
-i 9 1 c 1 arua rrurrurlq¿qor d, (u\oyaa¡y »|p -rJl Jp supuuurap -i sopran:u so1 .oputstnb ¡r.rud ¿un p¿pnltr ul ¿ uq¿]rodsuu¡t sorpur
-12 'rr¡urrs JfrpoJ o urdo¡ ¡or¡alsod ns -uoo 1a -i ropr:tsmbuc¡¡ Ie J.TluJ supur:o8au
1a rp uollrru un '¿tundu 'sulp 0g Epu-.¡ .or.r
ua ,í) ngqtr¡ ¿? ü/ilr/.t/Dl[ 11 ua uoru;1sr8al uera ozuld o8.rui u otnqrrl un ep sauor:uF adrur 1ap uorurr upul Jpsap u¿Furlrouel
,s solnqrrt so1 anb ua opor.rad 1a Elsurl
np¿l -rIqo sul 'o8an'¡ 'salu¡se¡d rrqrca; -i unoq u uo-ru8a¡ sotnqrrt ep sap¿p
-stnbuo: u¡a ¿r¡ul,ro:ld vun o op¿]sq p?p Ie uor rsruzlu uqursn8 srl EZUvIV rldir¡ u1 -Eui,rl saluJouJ ItoztrnqY JP
-nn ¿ul1 anb u¡ otuaruour
apsap.odurau ap suz.renJ sul ¿ 'usotrxa rtsmbut_r¡ uun ap
1a ofuq anb gt¿lrr unr
1e opuure.r
Iap os.rnJ Ie ua u¿qurqLuu¡ ¡a:e¡ud Ir otnq sandsap oluaurrtrrp:ruur'ltrauaF o1.ro¿ -nq1 oiiar6l orrurluop alru.r; I

u¡¡lsoct
I s / vzNvt]vltdN_LVt v otn€N-L]1

npur J odruJr] IJP o8:IE] ol E uo.rlrlUISla-\rP HVN€ S. . :

'LZ wql'solnqulopefioylery uellxellonCepetcutnordel apolnqtll sot.ter-:--:


as ()tnqlll ¡p s¿rlueSr\f, sul'soldtr]efJ soq
-a[qo sorlo oJ]uo 'sapra^ seun¡d ep sopele g6y Á oeoec op sebtec A¡¿ 'so]ozoq socu 0, op:. : :
Irlu uq's)P,rJr\ s¿tr]nld sESortrJ.rd Jp soPu¿ -uon3 op leues un 'soleulrue ep se¡etd 'se,(o[ 'sesorce:d serpetd 'olo ep on¡od Je6ed anb onn: r :.-
00, rp su8rutr 002 (srlozrq sorlr 0t
i bur?r -erour os reqr-ugÁseurn¡d'oececeqebede,{anb'ue¡¡xe¡¡an3apetcutno:de¡ rodope6erlue::-:-
(ap¿f
rp s?tuonl ep IElrus un 'opuruniclttlr 'p
op¿lot un 'soputunldruJ o,rellsn8 aP sJlu.Tl
sop '(ouutrru] uúr8 rp uun8p) udor ap sa¡r .* I
a
t{
upuuuf, sapuur8 opuuSud uqulsJ u¿lrxull l.
-ana'r\oprray¡ ¡a l, u¡ut¡uu11t e1 ap vroda ui
:rod olnqrJl IJp olrrJLunt un ¡od ¡usud onb 1:r.il Et
¡J
ornt orJnu ap'rrpiaqar uJ epJut s?ul'¿I¡ l*¡
(sopuauo:rduo: e.i ruqrut,i
-ur,r.o;d ¿rsr1 n
srunld'oucu: ¡ap szurapu) oprz:sad .i soc s
-snlolu sorlo i pctz;u: ep suqtruof, sapuur8
'saluurur ap salerd 'st-iof 'srrpard susot¡
,.
-¿r'o¡o ap o-r1od rnpur ?ls¿LI otuJluenuI
Js u?llxllltan-.) ap olnqrl 1a'opt?zruortuJ Er
-JnJ ?frxJU eluuuraqo8 un anb ap sandsa¡r
o:o¿ (or;rru: ¡l lrp¿uu u:rrd) sorrtrruo;e sa:r
-oU o sotnr3 oru()f rsr tru:u: -( luc¡uru'suru
áF
x?
n1d'ouuwut ur:r.S op stru¿rri st:u (-r.x o1.3
-rs IJp sopElpau u) sapnrur soroptzrsrnbuo: §il,r:; :' .

sns u :r¿8¿d gtda¡¿ uultxullonl 'opu:


&+::::: '¡rlir::!.i
-r¡duroc s¿u¡ bs¿: olto u:J'¡rzlenb Jp s¿[I il
gl* ;;y;;r':'§"§*i.
."r-. af
-n1d ap sopttu 008 -i o:ro ap o.r1od ep suu *:
-a¡ seru:rl g¿'u¡rurqro»p sol¿s 0t'aprl i
Jp sEtuanl rp sa¡a-rus sop'rurnld lp orula-i
un'o:r¡.r.ron8 ap sopnunldura s:lu.u sop r¡r
ollroJ rsu 's-r1rdmr1-i soq¿-¡¡td¿t Jp ueIqLUUl
ouls's¿tu¿ur ¡!r ol()s ou ¿lurn t utp i!o ¡.t rr ;7 ¡-
a: tl.,',.:,,-§,a--,éa
¡a .i r¡tunqr¡y uI ep olnqrrt ap s()luarunrop
so-I salun soP¿rru.\ ,( uzvqupr JP solusnl
..
l:ar:r U'
'*
'ruru ep ¡u s 'uopo8p 'salrqr 'ouuulut uur8 ep
i:.§rtt:"- a

sulullLu ua oIlsISUol (eurozqn:ato¡X -raru


i
-r:rcl 1a ofr:q) uurunqullx.(uo3 ap Iunrur ()l
-nqrrt IJ trldureia;o¿ stpr8rxa s?Ifuulratu
ap sodn sol rrJ s()rqru¿tr oqnrl u?rqur¿J, i;¡r1
'¡¡'i111.
'i2oPua¡YP."u¡tu¡tttl¡Y EI eP ¿r /:,i.!i.
-oda u1ursuq ¿g¡ 1 ua ursmbuor ns epsap ud .*
¿lI ap Errur,\o-rd u1 y oprranbrr olnqrl Iep .:"::::.:lii:i
r' i.i..:'lil:l
Jolur Ie u¡ oluelu¡rlur alqú:IJPrsuof, un JJ . *.H
ar8ns za¡¡aBnl
opre.rJr-) ropuSnsa,rur 1E
. ., á t,
¡?

'sotrpqns sns ¿¡¿d st:Ia:\es suLlr zej Eputr o] *t?


-nqr.u Jp sul¡uo8xa uo,rerfalq¿tse ?zuurly
aldl:r¿ u1 ap satur8urp sc¡ 'a:arud un8a5
'ozuJrrrror I¡p uorl?n¡r-\ ?1 anb serouaur o
s¡ro-iuru rrpra s¡pupnu¿r sEI rs soruaq¿s ou
¡nbunu 'onunr¡r>l upp:r()lap tdo:r .( salrq:
rP ( )tllql'I1 13 us:nh.tnt JP :uJIUs( rtu i :t'l[) u.r Lr().T¡DSrsuo) u¿drp(t ap uDut,rold uot.r -ud'uclo¡ oruo: solu8a; uo:Ia-ia'\()rd ! -:
-arcl -i apuI ep su]uenr 'a-luns rurnlcl air so: lrsl f,p : \\ olirs 1ep sopxrprlu ap) srl¿nu¿ sunq so1 1>usrurrs\,r 'EpnuoJ elr Jsr]f,',:-
-us 'sopuurnldru¡ o-r¡u¡n8 ¡p sJ[u.r] rs ()rad sotnqrrl son¡-Bur sr?Llr so'I s3pnuu susu] .i r-alIL]r'sr]ur¡ sa-ru 'seunld's¿,io[ 'o.ro '
'sotn-r; -i saluu 's¡,ru uara.rudu ou olnqr.rl ()LLTOJ S()PrlJIqUtSa erlrJLUú-\rIlf_{e SolnqI.T} -e: 's¿luuur :elue8 ns rp ?zu¿llllu ul .I=- -::
ap o;lsr8a; ¡uan 3s anb ap otnclr-u ournln s(){ .rp ()Lx)LLr un31u ap uJlJUrp soinbasc¡o -i -ap ru;ud sotnqrJl s()frJ sa:rop¿tsml-¡uo¡ .:
IJ uE 'sJ¡rltr -i s;1uro1 sorn-r1 'soilu1rLu¿ srl srsaruo.rd s¿rsE'usL]l seropul
u LroJar-\lo-\ JS ¿ uo;anaruo¡cl t5¡rg 1a¡r ursol úl u¡ --

ut]'sal¿¡rdo.n sa-ru su¡rur,ru,r'uprro¡r: ucio-r -srnbuo¡ s11s ol)uunl sr,runs suurnld -( 1ed -r1lol Jp sor¡ls¿nll so1 'oldtuala ro¿ r-,

u:tsoq
vNVltxlt"¡ vt90tolnotv i ¿s
srf,va Nosvzrvleo zrNocr:vrv! o10!
Nvanoroocv^ol rAX-r 'dec'atuLtl uJery ep
066L
se§t a egedsS eAenN er ep setpur ser
ap euo§lH'uelng o6at6 ue¡¡r¡qcouel e ocleLlc ap lesoroc ecor eun opelseJl as opuenc e.rqo
'(e"rJ op oupLx op peprluec ue:6 eun elee¡dura es anb ozrq urz¡
-oÁocoy euozqncaloruse¡etcadse solcrAJos uereuo¡crodord
anb solrpq¡s sns e rpad'erpod ezuer¡y e¡du_¡ el ep ouereqos un ,olnqul
lop o6ed lop sguJapv

'uprruo: ap supro'rord uzra ouadurr 1ap sau .a\opua¡1t


1op salenadsa sepuprsal¡u E atuer; rof,Erl soi ua uruquSvd as
-orfutrUDroJ su1'so:surut so8rueua so] uof, 1t _i o¡tn
e¡¿d atuauueugtuodsa s¿uJ sopunl¿i\ u¿JJ -//üJ,\r vIlu) supertsr8a-t su¡anbu orur¡¡ .str¡
urrluo{ u1 ep o3.rr1 ol opot u bldurefa ro¿ 'sol¡trlas -i sauarq ua ,so1nqr4 sorl6; -ua8rx¡ suun8iy su;euullr slrtuqsrp ep súr1f
'soropulstnbuor sns ;od epulul¡^ur
Iutro] wtI 'uurn(J ¡od ulr:rcsoir .ru1n:rlradsa ulsn -eJSnrs uurr otnqrrt sauortviirlqo sBT
-ruJ uor)ruJunil run e o-iod¿ ouo¡ es;¿Fud 1:rp
e1 suzrnb JnJ ]¿I.sasJLU sorrrsnu sol etuu.r
urpod rpulsrnbuor op¿ts.C-pzpnn ¿un E ol -np Ezuvrly aldr;r¿ u1 ap saluldrr srl ¿ sol
-nqrrl rp solu¿lrrJ so1 ap a1.rud zun8l¡,
( )J.:lglU.I. H(I S()cItr.l
opur8ar¡ua'sotnqL:D sosa u¿q¿3Ed s^urJur]\
'seraqaP sose oqxtr u w_\aT[ Erud -o;d se1 supr¿'run8ul a¡r salard.( salucrclc,rrr 'or¡¡dwr 1ap utsmbuo: a¡r su:rron8
suueJ:rJl oP¿tsE-sep?pnr: a¡r soro;ran3 suunld'usanb-rnt Jp sofrusoru,s;rpuf ouror selurs¡rul s?l uJ s¿ugz¿q sns ¡ocl EZLr¿qV
.( sa.ropefequrt u ErunJJ as .sosr¡ sf,]¿l u.,I
'susolnl -( -satutad -i surapuur ()ru()tr- sJI aldrr¿ 11 ap sorar.ran8 so1 u ,resuacluro:
'rutJlltu uotrcu uurfal run r¡ud sepuanbar -Rn surtu¿l:rJlu ep cs¿lt rpot -i ,so¡ruunld J.I EP PUPISf,trJU UI O,\BOlrI OuIOf J]UALLIEIq
uu:rJ sedor ep olJlunu ur¡B ¡nb ue s¡uors -rua <t.ra;-ran3 ap salurt .se.tafnru i sa;qruoq -uqord ornl o¡a:rron8:rp safun ¡p oprp¿uu
-Ef o sEsJf,,\rp suluai.uupnqrou¡JE oJIUrl-) ;red sedor' (otuurruu -i rrqr,s a1o r.r-1 . ziuur)
ru
f
IE pzu¿qv a1dr;¿ u1 ap s¡l¿rrd¿¡ sEI ur selcl
ep IUSolor EloJ EUn J¿pplsuJl ured urqc> s^otrrs¿q salqEsJuJoJ urrnltur anb sur¡uu¡ oU )f ¡)iU)J:U Uf olfLLlnU IJ .i :OUUJJqoS
¡p oUELU aruJoue uun outnb¡¡ urzlo.(o¡ow lp sll,\Isuru sepupBuut uJ uEDStsuoJ
-r¡LLr s()l erlua IUntrqúq oLUnsuol I3p sep¿p
uuJozLInf, el()J§ ¿trIXJtrr ()u17:rJqos
Ia opu¿nJ SO}NqU] SEIE¿'E]Uf,III¿J]SJIIIJ} O
IU]]SELU -rsaf JU srluarJaJr sr¿l aluaurludr:ur;d ufag
os¿l Ia enJ 1ua .salunadsa s()rlr-\Jes ruu()r:) -as'1unue :solsr-r.a¡d saruln8er solu,\JJlur -).1 (,t(.1 0ln¡ r¡r i,)uJtq (uLu u:rquut uo.r;r.i
-¡od<¡.rcl t
solrpqns sns ¿ J¿f onuor vrpctd vz
-uer1y aldu¿ ¿l ¡p ouurJqos un ,sauors¿¡o
surlo uA 'so]¡fns solqand s^ol rp f,ppu4) 'BPIf,alqElsa ualq sJquJntsof, uun uEqEnuEUof, ,solrpqns
l()qns uorlrpuof ul J-\3rleJ 3p uJrqruut uulrr
soprlua^
sns E solnqrr] uorersndort (lZS zzuzrly 3ldu¿ vI vcl\Z¿cl,)
-od,( souuurprouJlxe sosefns- :ru8ud u uuq l-Otil)
-upn-iu otnqr.n cp sunueiirxa sa1u¿.(.roiuJq -ue rnb opelsg-sapupnrJ sEI opuznf .rsy .,\rx olsrs
oldrua¿ 1a ouor) oldruar un rp uorrutrrp Iep oqf,rJt uanq
-rp ul o 'uzuurTy aldr.ra u1 rp ou?rrqos un un sluEJnp o)Ie4odE)zv ep sEfauu dJ] sol u JEtrlruJ orlrlJas i otrq
Jp Jl-IenuJ o uolJlluol()tr ¿l oluotr 1tr¡adrur -VTJ <SVI)LIVf,JAUJ JP EIUJOJ UJ SO]NqIJ] UOJBSEd SU]IX3TU SOLUSITU SO-I

u:ilsoo
-T

.r1lvd'N'_\v\dr ro r,vd.o..1d.jtr.!,outSopuaw
octpgS eqcÁsa¡olu1 'zJeuropsa[ot¡eqe¡nqu¡ocleqCapercur¡o.rdel zosecsaapsodu]ol]uapept./n6osuera¡o.ldso]uou-Ileapsouotsr^
-old sesolluenc Á 'ecrxaul ouEleqos lap pepntc oluarcaro[ el ue ugrce¡qod el e ]e]ua]sns e ueqepnr(e o]nqul ouloc sope6ed se¡qr¡ser-uoc so1

n*'sdL''"""'"o;''"'
o .^: -\

¡n'!
<r'1 í rr,i
t7 -./^
{3 I I

tcv+,A}l. f'': ' ^


at\r1t€ldi e'"' '

',:¿r

t, §r,

É..'4,¡ :.,-:- vlJe€¿ Éa»; l 4*x¿84r7?€ *1* §, oJ, o*rn


g*r,rrr¡fL-€ glLu'Lw S7t; lc& ou4 §* t* §* * r./ rt ?§ §rere,*'

,r..,:,1 . E)., j

-e----L

@"9 -f
X,t *.- t. *...
"t
--'Y i ,1 -
t-'1.

ryÚuiio"
¡--
vNVltxlh vlcotolnouv / t§

EllErl or:recltrlr iJp sou¿JJqos so1 .( 'sJtenb ql'ouqueJolT aupgc .ec


srrvE Nor.vz¡v1rcc A€t I'lllA
-u¿q sJIúl 3:rdLUJrS UUq¿UEdLUOls S()SOlSOl -rxeuj oueraqos un6¡e ep uoceurle ¡ep sorerenb selJolqur= e[eloc seu.¡ uoc.]eqonl e le]uole etpue]erd
Sf,]UES¡Id SOT 'UOI]1]PIIIII]UI 3I J]UUiP os 'ugtcse elsa uoc :seulop sol ep uernour¡srp so¡ enb selueut Á saler¡ ueqep so] sa]uetlE^ sgrx sotell
-an6 sns e lesueduocet eted o¡nqul lap sercuecJau seun6¡e ep oueut ueqeqoo seorxoul soueleqos sol
-f LLI :olJUluJluoJ ' ) süzuurlu lulJuJ )l) u \ur:l
radxr EI uor solenbu¿q soprpueldsJ u sos
-orapod oluaruu¡rlrlod soSrurau¡.( soFrur¿
u uuqulr.\ur ou¡durt l)¡ s( )¡uJJqos s( )l i
'ur¡an8 ¿l ep oluJurelduro¡ un rf,e EZUvtlE
u1 'alu.ro: uoJ JB¿qLuof, lr solopuuJrdsur
's?ruep so1 op uzrn8unsrp sol anb suturru.(
sa[¿r] outo¡'seluaqe-r s¿ru so¡a;¡an8 sns r
-rrsuaduro¡a¡ e;ud otnqul I3p s¿rf,uutr-rJuJ
suunSlu ep ouuru u¿q¿rifJ sa¡oprtsrnl-r
-uotr sou¿JJCI()s so-I'susorSria.r s¿IU()ruJr
-¡tr sJrt lntrutl¡dsa s11 opnuaru u ucquuelu8
-w
-ua.( sarua8r.rrp sapupnrf, sul ap soldruat so1
uJ srur-\+) souaS¿rur uucluJof,Jp 'suug suru
t; ¡t
-n1d -( susorcerd serpard oruo: 'so¡nqr:n so1-r
-r¡¡e¡d sounS¡y 'sJIErJUo s?rltJloJnq sns
,ll
-i soElnrlud sots¿8 sns 'ou¡drur lap sou¿J
rqos sol ep prr:rl¿ur ¿zanbr¡ Itr,
-i pzpr-rn8as u1
¡Jti
u¿quluaLUarfur solnqlJl sol '¿rluulsns u-c {!}Jl1 i.d-lrI*t
¡G]a
o¿tfIRiJ'trlcl s()s.t soT §§
'olnqrJl ap,T()1trf, ds-ur
un rqusr'rredns anb sauaouurlu
o ¡otJ r-t u11 a r!
¡
ua uuqep.rrn8sa; -i uuq¿rsodep as sur:uur
--rau; sul 'ouadrur I¡p srpupnlt su1 r: srpr:"3a.rr
ue zJr uLra 'uedore¡¡ osora¡rod s<>uatu ¡a
sand '-u-iaqald ()elqou- IUrol uonulqod t1 .¡alur saluasa;d so1_i .rurr¡ru ursmbuo¡ ¡ocI
ued c / ¡ -( o:o:ra¡ urud g /¿ 'uultnqroua¿
arlua sarulndod:tuaurProadsr uu;an_¡ ou anb sc¡ur: sauoi¡ur¡o8¡u;od uur:a1qu1s:
vtud 9 /7 ¿r¡ otnqut Irp lunlrquq uonnqrrl
anb apuanu:r a5 ou:ckur 1ap selurrdu: sv1 es opersg-sep¿pnrl sllsf, uof s)u()rJule:r s¿I
-srp 11'uzuur¡y aldrra u1 ep salultdu¡ sa¡l srl
3PS3P ¡lu¡Lulr:4rcit;ad uqutruJ sal ¡s o sulf uorcl rg ouadrur lap souurJclos so¡ ap somb
o¡alue ¡od uor:rfnpuo: rnb su¡anbu oruor
'sulunftro: utsrnhuo: )p:url.)n¡ Jf so{ uno;d sr1 u¡ uutprsf,U (;ttbx{¡ol olnqrrt rsqo utrqrre.r so¡o .uoronqrrtar uE .¿tse
-uf, u-jI 'sJropulsrnbuo¡ so-\enu sosa ¿ olnq IJPSf,JoP¿PnulsrS()1uu:resupulsrnbuo¡sur¡ ep sous.Tf,qos so1 u sornbasqo Jp olu¡rlu
-ut,to.rd sEI ua ?IluJnJa:-¡ r,,ir:u u()l Lruq -pJüo Ia atuurpaur ¿zuirr1y aldtr¿ t1 uor
-r.r) u-rlqLUüt uuquFud \oltl)qn: sn\ i r )l)u)
EIIUq JS anb ou¡dur I¡p sor.rruorlunj so-[ sap¿prlrq¿suodsa.r sns uur]Irupt? anb ,,sa]
srnbuor ou¿raqos Ie s¡lu()luJ bsorapod
-uerlf, sop¿tsE,, ep opEurru.rJtapur oJarunu
iuLU oputsE un ¡od ¿1-r¿tsmbuof ¿-rJ oputsq
pepnr3 ¿l rg 'sopetsrnbuor solqand sol a1-:r OI¡1IIXJ,'l.J11 NOII\ Cf :lyf C¡ un Equllprl e s orladurr pp er.ralr.rad ul uE
'\)l)1.)q']J SUr.lU .i :UlUJltr( uJ
sorln,res .( sauarq so1 a¡r rruodsrp op?lsq
'uuqu¡r anb ol Jp sr?LU uuruJlqo s¿lsrpul suu()z surto u¡ setuularuas r>tualsns -( o-i
PEPnrf, uun ep ouureqos ?pEJ'soluBSrp sal
-¡,\IU SOIIU-\ U3 ?qEpnutr3J aS OlnqII] ]-c
-s¡ sns elus[ru]¡ar¡ .i :ro-iuru sa:n1 supol 1r -odu uuqr:a.r or.¡adu¡r 1ap seruuuraqoS s<-r1

e.re rzutr¡1ro1dl.¡¿¿lJPocntlod:repodla'or -i sauor¡ru-run8 .su¡rutsrnbuo: saPtol


su-1
'EzuErlV elduJ ¿l ¡p
s¡l¿trdu¡ st1 r suS.rur srl u¿qp-\all sau¡rnl¡ e
-nqr:r] un Jtuf,Llrulruf,gl ulr:re ()u sopurqluutr sepuprunluol su1 -rod rurr¡ru upn-iu.( suru,ru

'.IJIqruEt urra.ia,rord ur¡ur,r.o¡d ¿l ep s()tq)


-qns s()1 anb alqeqord.inur sE 'surru¿rrrrlr
.SEIE]IdUf, SsSE U3
.u1 urSorar ybxld¡u Ie apuop ap 'uDur-r
o.rd ap op¿lsg-pupnrc ludr:ur:rd ¿l ¿ sol
u1 sslqou E oruol soreqeld E oluBt uoJ¿rfrJaueq Jnb oporu ep (EZUsrlv
nqrr sns uuruqrudsep seroprp¡.rlr sol ¡p
srpvprunurof su1 onb unuror u-ra o,r¡d'sr¿r:r
aldul EI ep salztrdut sz1 ep olrruouoJe JgtseuJrq -( Erf,uJuruaeJd
ur-rord sr1 ua solsanctul J¿pn¿fal Jp suru ul uoJElualuns olnqrJl ap soSEd so1 '1uraua3 ug 'sEJntnJ svzuYrlv
-]oj selurreJlP rtqt¡1' (so.ru1:se otuo:) stu
o s:l¡d -i sorlIrJes'srI¡uttraru Eq?luclJ.rru
i s¿lslnbuof v alueluvrrloqurs o{uol IEIJaIúu oluul uoJa,inqutuor
irl Jnb eluuurruop ourJJ un urquruesa;da.r i'rutrlrur Japod 1a -( ¡ur.redur Efqrlod EI uoJ¿f,rJrsuetur sotnqrJ] so-1

ultsoo
ss / vzNvltvlldN_LVl vol.nstrttl

$] rrsua:sr ue prr¡dulr ¿z¡lqou uorrrsndllrr otnqr-rl Iep so8rd so.I .sop¿l


j .1.t'g ¡¡¿ "3'¡1 rr.ri-urlsr-\\ ,ur!ra[.,,,
EUn ep sap¿prsJtrJu s3l.rrJrtrJJtr s¿i u ¿+)uod -srnbuof solq3ncl sol ep s¿zf,nhu seluf()ua
,,,,, -:rlr:,fi
qf,rr¡s¡u sl¿() uol*qLuncl 'lI.1t_,ll trtlttl.) J.t¿ r.ll S¡.I .( S¿SIJ-\IP J]TIotu¿)r3oIo:]J S¿TU SEuoZ uoJef?rtxa uzuu[y aldi.r¿ EI rp s¿zJanj su-I
' ', r/, " , /\ I , ,.¡' .r: .rrr,¡.,¡r¿ urruq ouedur Iep nrL+uISorE uorsuudx¡ EI
l "' rlr¡ l l \1 rr"... , i /. : U ,./ .,1 ,il.1,il,
¡

aq -ürlrt¡r¡ rrtzl- Suulnoii.r¡,, trprulS .7:Ill¡ jt.t tl) ¿qtfel+rr rnb oi'odlr¡art Iep ()8:rEI ol E uor
g6 I \)lr\¡J{ .¿rul().I pt_r()lrf
.sJPUp
N]OIS¡'i]NO:)
'.
'; l )l i, ql,',) r-,.t\ l i{ \
:l -UIqulUJ ')lnqut)p iUrJU)ñl\) su. I
r,¡tt t ttn,J-tq n,r.ut¡ .p vryll tll ( rltrl!tl
/
,ojJ.tCI ,\_\
¡ ICI -nrf sus¡ uJ solqou ¿ ourof so.iJq3ld u oluv] 'solur[roP so]s¿,\ sns elqos
'9661 1)]\)J\ ,orN.rl1 rp orr-e¡o.¡
11 lr¡ure7 uowrlrJeueq 3nb opollr ep .EzuErlv eldul
oLrarJu ¡ ¡;1t ¡tt.to¡r.t.r;t r.ttt¡ol ut¡:r.r¡.-L .orp¡d .(
): )\\ x¡ts:) orradiur lap ¿IfBwardns rl ¿qEz.roja.:r Jnb
ul JP sJlEtrduf, sul 3p of [uou()J3 .ru]sJuJrq tlrlgqu-tls UOIflTrLr-rrJE ¿un oluo] uelqruul
' 1'¡1'u,r:i,q,,, 11'u(),f, Jllo.) pLrL r.rrnrr r..,r:Íjt
slN( ) ur)l.LU.lnn1Cl i ;rt)¡r,.4
.( ur¡uoutruaard 11 uo:rtiuaLUnE olnqIJ] ri.\Jes olnqrI] IJ 'stuuuodrur ¿rJUEu] Jp -(
5. ¡t,Lr;ln ¡.t;j2ri.r.)iiraqu-l
. rrr ¡ r1..us i lr|rlrrl\ ...¡1",1 i , ) -r.l\ .r..u,,tt Jp so8ud sol 'lErrur8 uE .surnlru sEZUt¿qv 'orusrcursy z¡sEJSo f,p soduroB uf, pupun8
ilrli ql¡qrzrT:l ,r«lut¡g 1 luuqlr)I ,s)lurl f ,\\(Ill IfJ
-( s¡ts¡nhuo¡ ¿ ¡tueruuf,rloqlurs oluof
.¡¡r61 ,-i:¡e1.rr¡1 lerr 3s tunS]u u¿ra-\o:rd Eprwof ¡p seuorsrr\oJd
's\¡ld rnrr()lrlrJ ,1o .it¡s.r;rru_1 'sJor ¡ rr.la¡lr;¡¡ -eturu olulll uoJJ_(nqrJlu()f, .(.rr:trlrru -rapocl sssoEusnf -i'oueraqos Iep p¿pnrf Jtuerl
. .'" , / '."' rt|\...\ J.rrd \ ".\1.,- l \., .!r
Ie .i lur.radtur ururlod ¿l uerqul¿t uor¿tr]rs -Jrou rl uJ uortrslqod EI E rEtuJlsns 3 uarq
" §Yt{ xgn'I gu}.I -UrlUI S,'lrlqrJl s(,1 '\)lquu i S,,U¿;:q, ,q ¡p -ruE] uEq¿pn-(¿ otnqrrl oruof sop¿8Ed srlq
irur )¡JIqtqx.) :uiun tUns .i u1tr.r :p sULUI(
! -Bsalltot so-I Ez¡nbl.r ns opuEluJruertrul a
slrPxrJIJ'sorf, EI¿d sof rJruSuLU s()l J¡uats( )s sofr}IIod sozui opuJrJelq¿lsJ (orf,JeLUof, ap
's¿rTxJuI llllotslq a
¿tuoL¡.1f,a'¿¡nlln: u¿ uzrllrtrf,dsf, fq r)uIpJUUf,Jg u¿\^
Iu or.rJdlur Iep EZJnbr.T EI otuala.rJu osaJSur sruoDrp3dxe s?uufel ruurf,ortud u:rrd olnq
iunrJ(ll1pJ ¡p )i'{ (
'U)JLUt lU IUt.lJtULX ils:-tiUI 0iUJt\.) -rrl I)p s1lrf,u¿f,r3Lu uuqusn u¡rqtrru] orJsdrur
Ir1uls,{ puprsJ¡-\rui} u¡ tod ur8r¡odo¡
UU UJ ¿]IJJLLIA UtrOSAJO]d'UI]S1r\-,'SÜ\{ EP un uor?uorfrc¡do¡d -i 'opr8[(qns olqend
P¿PIS]A.\ Iep soutleqos^ So'I'sotnqrrl ep sJuf,luulE
trr-1 11 tocl trio¡rdof,[ru Lra uJO.l]o(I .uuplag s¡f,uutr{
Ill Sllruouole uoltlnpoJd atualle.rf EUn sol ue uorJtJIJS suanq run ornSJS ap u¿q

s:crv! Norcvzr¡vfeo zNocr:v:v! o10! 06,r Nv!¡croocvnol


xxx er op selput ser op euorsrH dec'"'egedsl e'anN ,ue)
-nc 060lc ÁeL3 lx o¡6ts lep sopelpot'tl op EunJqureq esouel el oluernp 'saueceLxle
sns ap soluorua^o,,d 'sara^rA olqond le eueda.r eurLxecrnqll euozqncolo!\

,§':t":

u3tsoo
vNVtrtxlt^i vr9otolnórv / 9s
sl3lva / ocf Hcvd o NolNvocav^
vNVINVS !fA¡O SVt:W90!¿:u

' ^
)vt,)ge ')Lv .x
1L/
outcopuew e3lpgc aluasso^
rN ra l§\ r-a
-lalo eptqoq ouo3 enblnd lop
u9rcEluosaJdoU .(ocrxe¡1
ep ope¡se) ueltnco op les op
olnqu1 . .(otelang)
seued ue
ocqcelf ap op soganbad WWW W
T6ññ
lolr^u
sorelugo 002 ap olnqul .(oc
-1x94 op ope¡sa) oc¡eq3 ep
¡ot
-u¡ Á erqc 'aew ap olnquf .

HVNA O10t s3ctvE /of,:HCV¿ OtNOINVOCAV^ V lva50s¿:!


'9Z ugl'sonquf .)Lr.),ou!,op

&e&e&
epen3ylew
-uaw a!pgc ossnuocosapolnqr{.o}nqrJlou.r03 l" t *r*,ni#l, J*.1"
asre6erlue uelqap anb so¡cnpotd ap sopeprluec ,
,.1-¿qFr¡¿l--+ t*¡F:q}s
f-l
ffi ffi"T tr' r' f.,.i,*, , I l&#úl
I

se¡ Á seqca¡ se¡ sepet¡srDe: uglsa ,seuepv.seu


-elnqul souotcelqod se¡ ep soJquou o soturugdo¡
u Lx L]l
lx:Yeg)
ffil
l*.&.-¿"{.=.1
Á so¡cnpo:d 'sopeptluec sepeloue uglse soluaulnc
-op sosa uf ectxoLl.t ouedtut osolopod
-r.r¡ so¡cnpotd so¡ ap ectooe uotopr.uto¡ur
¡e sope¡nq
er¡drue ueu
-et¡uo: outoopuary a!pgC lép uorcces epun6es e¡
Aeunzelcoyy ectpoC osolnquf ap epqley e1
&e,&e&
1CP q.P t9
[t] Xl tl €> 4*»
ü
ffi,ffi
lffiSt
-W'
f3ssyel
'=f,,Cy{JiF-

.soPuJnlf BJnUU [U

tQ
.. '',;.-.".;j.'a
solrnPotd eP PuPerrv^ uErB
EUn eP ouJol .SSIUIJd
,
s
Sffi ,'-'"*,-;
ISE S3rJ3]

;. t;;¡,l.lf" ffi -uru 3P uSe.rtua ul (orf,r^Jes eP

w& w.t
ffi'::'§i*;".,t
'szlocu8u sotfnpoJd ep oBEd
IJ UuruoduIr seloPsfue^ sol
'zpBeruos EJa uooalqod uun
¿nÍ)zeLEUn oIUol uu uolf,uetu
MryWry$.&
*.;,"iI:..,.._- ,j
.i;.., W
szfUzlSotJrd setuenJ i sztsru

'[rlil,lt4?t i,rrÉ
.aEre:*trild*1=
-of,f sosJs^rC .UOrlvlr qtn vI
urs epueBue JS oU SBfr{lou3}
,..Y -'Í#§ffitur,& son8rluu sol ep uorsuudxe uT

l.UnOCNVrlg EVHOy\ Vtuvy\ znl


/s / Nvt].tJ_Hf, ONI_L V SOOVInStr-L SOlf, nCOU¿ SO"t

sfavu/oclHavd otNofNvocuvn vNVfNVstlA¡o svt:v!eo!¿38 HVN€ o10l


'J6t'!'outcopuow acpQc.oun epec oesec ap souEJ0
0og I
uo3 solseues elualEnc )6t )'outsopuaw a)lpgc aloutd ap solseuec eluolÉnc
')gt'!'outoopuary aclpgC (ecexe6) cede¡qcol op oece3 op soplel soluatcsog
¿t
'uel'solnqulapepoylery sa¡eled ueopecedueeluanÁ¡en¡ceecelsenHelopsouotc
-e¡qod ep erpecord 'olnqtr] oLuoc opeoej¡ue 'o¡cnpord as3 .olor uo opeoJoloc elso olnr]
¡ep ofnqrp ¡e A udceytqc olxoc ectJt]uopt o¡ eso¡6 e¡ :solnquf ap enculery El op seulul
-el saJl ua opeloue ace.lede 'eue6lpur elorp el ap leluaurepunJ oluou.tela ,altqc
lf

';i,,.i'!'
. _.il
II
'"tl
| .il

so1 uedn:o -ioq anb -i urqrouat p¿pnrl ?l u 'uortrúlnqrJ] ep ut,r;od epuSa.rlua u¡a anb
,,;;;"';:H;;.," J:" Ji"iJi',il:í;1 uuqvapor anb seuor:ulqocl s11 ap atuau;pd uonrnpo.rd e1 ap orlduu -inru ¿ruu¡ouud
er3eq ueqeuolsrncur opueno etcue¡srp ebte¡ e set
-opecreL! o seca¡qcod so1 e r( sedot¡ sel e ueJco]
-r¡ur.rd uurua,rord uurqnar es anb sapupE un uruor¡¡odo¡d r2opaayy »4102
-seqe onb soueoeule ererqnq uedeloÁo3 ue enb utr sapuu.r8 su-I 'olu¿Jululr otrro] opllou [)p uo¡JJ)s epunS:s u¡ .i ti/h
a¡qeqord sa'tilnenLl Á erqc '¡o[u¡ 'zJeu] op eue] -otr oruDll t)sa't¡lrtt:tt,1-i utqt '1ofr-r1 'zreru -i2a¡toyy »tpo2 o rl/ilqu.[. ryilrLtlzl,[ uptlw
ap
-nqul eron,'elxeur ouedLul ¡e tod sept¡au:os ou ep sourur8 uulou¿ surrlu:r8orrrd seluf,nj -u[ ¿'I 'sepnrruos souorf,¿lqod su1 rod sop
seuorce¡qod spl uoc eroluoJj e¡ esteLue¡¡ el"rpod su1 'sulorir8u sortnpo;cl sol t otuuntr u-!l -¿8a¡luo u¿;a anb solonpo-rd ap pepauu,r -(
enb o¡ ua open¡rs 'ecexeo 'o:atJanC op uede¡rn3
,(oq 'uede¡o,{o3 ep ercunord e¡ enb e¡qe¡ou s3
odD 1a ra:ouor urud sapluatu¿pun1 salur-rJr
ELuuos selrp()r o se:r¡ur8olrrd satuanJ sr-I
o.l.ci
¡t '(qqan¿) uruadaa rp ur-ran8 ap so-\nnur ep
'ffi ¿Sartua 11 .i :unrlruzmH ollrof oprlouoa)
oidulat lap oruf,rLlrrulrLrELLr iap ollolatull 'ET[¿]¿q v1
utpuadsns rs oputntr 'u¿t8rx¡
!§'-
,;:¡. ep uor:z84qo 11 rte:udr olos 's¿lusJruop saJoprrur^ so1 anb srp¿puuu) su1.( solcnp
i-::: l s¡PEPr-\BlU SE-]to Lr¡ o Srll¡puf,lolu oluol -ord so1 ¡u8vd ¿ u¿Daruo¡du;<¡l es sal¿trol
/-;f\ sa¡alnru sul ¡p orlr\l¡s rp sauortuSrlqo s3p¿puotn? sul anb utseq ours lrJO ou s¿lr¡eq
''t'Si.' s¿l uoJttoull as c>rodruua 'rf,IreLUEosf,J,{
.. .i seuorsJnJur sr] ep osef, 1a uo anb uuluuas
l.'.i ap soqurnr slrurr¡-lrfr so1:od s¿JrTJq sJu
l*.§l sulsruo¡¡ sounBIV'olnqut ouJo: ru8ud urrq
\.t.'
H -oISInlUI SUI ¡lutlrnLr srtr\¡ru sol ep soPEr[¿ -cp anb ol op uorf¿set u1 z zpecord as 'sup
¿.=i>
-1i
6.. , ' ,'., .. t.1t
.1.11
salu¡n¿qruol ,.,uro¡ -rudr¡u¡rd 'rr:ap sa -ReLuos uuJe sauorf,Elqod se1 anb zar ¿u-l
rl rl rrrrlf,-rrlu I¡ uf,rqruut -( sodru¿:
'¿.r.¡en.l- 'sosJarrp selocrr8u solrnpord ep uerqru¿l
sol u¡ o \nlnl If, ¡qurqdurr enb 'u¡o:ir8u ouIS ulls¿q ?lo+) ul ep sotf,npotd ap o¡os ou
oLuqu.u uo: .rqdrunl tp serrorf,ulclod sui ap trtuarur:alsrq¿ ep sctu3n] szrlo ap ruanb
EILIJ,\
salolul ap « uonui'riqo ul lr¡ llusrsuol odll ou¡r]ln ¡lsg
'sEUrLUrl srrsf, uf, <i.¡rs15¡¡ ¡s ¡nb sol¡tr¡as
-JJ uEltnqlourJ ep uortulqod e1'oEruqula
safo:1 sop ::ri urg izlo:rrr8u uorcrnpo;d ul ua saluanue
\.§- ur ornqr-u 1; o:od inu¡ u¡s anb rpuardros suuap ;c-rd surualsrs 'suduuurqc sEp?ruEI[
*:il
li1i-r r4§
'oruslurrsr :soprba;rua sJuarq so[ ¡p oun
¿pul ¡p s¡prpuu¿J su1 -i surrutnqrrl sJuorl
su1 .( socqnurprr{ surxrtsrs sofalduror sol
inbu rcp.rorar elsuq- soluJrurp ep uorlfnp
f.¡-.t $
-u1c1od su1 ap s¡rquou o soruruodol so¡ ap
suu;;pu 'sor:npo;d soslJ,\rp ap u8a.rtua 11
ord u1 urud sptrrutret stsrarrp
uol¿¡pr otrrxel[ rP selu¿lrquq
uedeloio3 arurruu:11u:t8otord epetour ¿tsJ soluJrunJ sonl¡nuu sol anb 'uorrrluaru¡u
-oP soqlrlu u3 oluof uorJuJtlr u] rLU¿l-I úl eP ?ll]e] I3 ua '.oPrq?s uerq s
VNVf lXlt^I VjgololnOtV / 8S
'elqond 06leplH 'solorol l 'oclx9,,! op sopelsa salenlce
Á
sof ua uo.¡elrqeq onb souorcerqod ser
uel'e[er sepepl]uec sapuer6 sel o]uere.,,e ap ,oluaLr.rrEdrcuud ,e,uo^ord onb oluorrxroarseqe
o r¡nenq Aelqc '¡o[.r¡'r1",, ,".,¡r"nrr" arqelou un
se¡uen¡."r ,"roónior" se¡ocr.e so¡cnpord sor
".."rg"r6o¡rrd ar]uf
IE
l6
l3
li
i

ü3t§3üd t
- CIuü§7ü

so331xil t soluoNls

, ,/'
,\ )lZ*
L/
.t- \ ocNlzr.rdo^

N \r §t,
r,rz )/q0¿ -\r
oNlt/vvc 130 Ny-l1u_ol1

IlenqDe+xI
v-.¡nlOHO

il'j:;T'
,ocNtztoxlnH

:..,,¿
',[h,
//t\\t
",1/
0! _a_./l
l ltLY
la rl

*3!xqw
a!? *ftús

: SV3]NIIH3IH3
\

t
N
\
\
6S / N\at|-tHf oNl-]- v socvln€tu-L sot)ncot¿ sot

uuf,Srpur ¿urf,or ul ap p17pr{eldllrot ul ¿r+rur


Erf,u3psrord aluarsjrp rp sollRUId ap p¿pp
-uEr u¿13 ?l :ELUnzetsoJ{ oruot soso.repod
s3]uuuJaqoS ¡P ssJru ¿l u¿q?ul.roJUOf, enb
solf,nPord ep pupeulrr ¿l aflu]rp otuns uol
)qlrJS.lP unlúLluS :l) uurluEur)B .iuJ.l
srluJtrsalr3jJ ns rBtrrPUr ¿.r¿d
,tueru¿.rn8es 'JUOluof o1 anb aluardr:or
lep rproq IJ ua sotund souanhad uo: epuas
as anblnd 1ap oogrrSolcrd o-rrsr8a,r 1e anb
aruutsuor EUn sE 'iLapua¡,y aqpr22lep l9 l
1a ua elerud uar\of ¿un ap otuJTLUUS?l ep uru
-orueJel 11 ua erlsr8ar as oruor'souotru;q
JIef ua olunsuot ns oluol tse'anbpd 1a¡>
IUN][.T OSN IO UUUO]fUELU SEU.I]SE S]}U3NJ SELI

q1 'anblnd o t/!rt/lt/ Ie u?qulnqut 'o8ppr¡1


ap op¿]sr'zpqtndxan¡1 i uudocoxy'ou
¿tu¿t ¡ciluru ap o.rad'alu¡rdr¡a;r ap c)dD oru
elsJ u';I '
-srcLr 009 3P sELu eP srP
-¿puuútr ua 'so¡uluut sou¡nbad ap orp¡ru
¡od otuasa¡deJ el es o:r¡r:reng ep op¿lse p
saluarpuodsouol s¿urLUEI oJUrtr uA 'alq¿s tI
-uadsrpur ere larur ¿l 'soluoru[u sol wzInpuJ
¿JEcl' uz¡lqou E] eP o.\rsnltxJ osn
NY¿Hnvu 6 [
rp asenJ 'puprpr ns rod enb alqrsod sa -i'1es
ep souud 000 Z upq¿]nqu1 as 'satr¡ro: soq l\v,rr-Lrxo 9t 8I o
\Y-[VnHrJ
-uu unSas :@rx91X rp opulsr) urlrnl() ep lv9llz1] Fg olrnlYnladull a
olos zrpa:ord'olrsEq otuJrurpuo:'ps u1 .\Yrvet I orHtrvl[ 9l
' et¿tad v.rHtrnI zt o)]v\I]vtr{gI a i!.-
ep oql¡q souollo,\u¡ alu¿rpJru <,rpzordua
ll¿3rrnóH1v ttv'lJ It a i\rY-llnlo rI §l
uquBa.rrua as I¿nllu EtrJtsEnH ul ue s¿puzq
.(

-¿lol seuorrulqod ap urpacord'ofor u;r o¡r


NYIOtr\UV'U 0t NV.)O]]OJ t[ &
-urrolotr etu¡iuurrlgr8 fuflia¡¡tq.t oLUof, urg r-LYlsrxYrlalJ 6z a§ \v)v¡r{vnó¿l a
uu)pr olol//r/t!r/t- EI rp usolH u1 -i suuru;r1 o.rH.to.urnvn§ g¿ * ll¿l.rorllx ll a
sert ue olos opzlouu a:aredu'uuaBrpur etarp olHfoNolox l¿ olllNo¿ory0I
a .tll,

uI ¡P lEluatlIEpunj oluJluals 'elrrlt Iq t:i¿grHloJ gz a NVrHlo¿A3¡H6 O


'u1ctou"3¿ olnql:Il 3se
ol¡YrnóHlvu g¿ a orrr\oroi.v
I c
ap seuorsur[rrp sEI ¡p u¡pr run rp 'u;alutsa
EUn ue oprqns E.nuJnluJ es o[rotr -i'ztvtu
NV¿V'IO^OJ Í¿ a NVdOTOXVI
ap souur8 Jp elenz?r uun JqrfJJ alo.D uT NVlVjlHVlrXl\¡OJ t¿ NV rJrJHnvnó 9 a

ap oluap aleuos.red ua '¿:roppLu rp sruolq )vlys.rsf zz § rr¿lrxY¡H I a


-ut uol sepmrsuol 'se fo¡l s¿lsa op ouu[r oJrvH) I¿ JVnHYNHilVll) f :r.r

, I¡ srsenru es ,ilu.t/ara/.4 ,rÍíi"l."l:r, l3.r3lrvnHo^ l0z l\vlYoHrotY g o


NYdoa.tHrvrnó B0¿ § ol'rvlvrlEd ¿ lÜ
OLUotr SE]U¿]SIP SOIJO]I:IIJ] l]]trETI UUC1UU " ofrorlñu I o
orsrnlur opu¿nl 'prJU¿tsrp EbJul u (strepur
\v]rirH¡YZOJ]V'rl V0¿ a
;:.:ul)¡ saulqsodsol uo sudo4 sul E u¿oJtsucl¿ :: ¡:.1- ri l-:::tr.-:
anb 'se1uro1 s¡uerurul? ap alqrsod rnuat
-sx¡ ul :Iúetuuld u ura¡ anb o(qltlt)ilq -\ Erq)
'1olu7'avan f,p ¿rretnqut asenl 'supnaru
-os ou sJuontlqod uol uJaluo{ ul es:rrul
-e¡ uupod anb o1 ua Epuzrl¿rol'utuxu¡1 ap soJn srut 10 vTn)!ütvl t-oNlJooNSr{ 1) r1g) -tt
oplrtsr lurrlllr 1a ua 'uudup-io3 anb 'o8.ruq NODIS SVIuVInSIUI SVI)NIAOU¿r
-Lu¡ uts 't-totJuJ.tu lJf llull:r-r ulqend
-i oSppr¡1 'so1a:roJ1 'otrralq rp s()p¿tsr
vNVtrxlh vt9otolnótv / 09

iiriüiiiI \\t¡ .ñ\a -/)


M

"a-
ñ§irü
&§*rrr

st. vu / or3Htvd o NoINV ocuv^ .vNVlNVs !r^¡o svBv!oo!¿!u .JZb ,OU


I lCOpUeW Age
.

-o3 (e¡qan¿) ceceedal ap olnqrrl :opeuan op selard


selua¡coqco .)Lr .),outcopuaw a3
-rpog (sederq3) ocqcouoco¡ ep olnqrJ¡ :lezlonb ep
seu_rn¡d op sopele *lr",rorl"ÁC .rO,
'I'outcopuaryeapgS.(ecexe6)cede¡¡eo¡apolnqul:esenbrn¡epserecseul
'outcopuaW acrpg3 .(sederq3) ocqcouocoy
r",TA 1¿¡.¡
".)gV.],ou
ap olnqtrl lren6et ep se¡erd a¡ute4
-nopuary ecrpgX (ecexeg) cede¡qco1 ep olnqu] :oJo
op salef Es ..)gV .!,outcopua1
acrpoS'(ecexeg) cade¡qcol ap olnqul joJo ap,,Jopelordv,, .)gV.),outcopuay
ecrpgl.(ec
-exeg) cede¡qco1 ap olnqtJl :saplan selperd o
fitnttL.lcptlc ap selres .souele¡ sele6n¡ ep
ornqrJr oluo3 sop¡erl ueJe o¡ue¡ o¡ rod Á'ocrxe¡1
ap oJruac ro uo ueruolqo es ou enb oln¡
op solcnpoJd eqepueuop ezolqou e¡ ep ecr¡r¡od Á
¡eruotletac eptA Bl op peprte¡duoc e1

'. Eq¿Jof 'osor8r¡ar pruourJJal


If, -i ollnr 1u soptJ4rap -E-\uuranl .i tadatxu11 _(oq .:tnqruqnun3
-f,p s¿l anb u¡a.r8 ul rp saproq sol ue Eu u¿qelse sauarnb ¿¡¿d oruo: so:nr1od soi-;r:
-i :aclatxun¡1 -rod srpuzaqurur sruorr¿lq
-¿rprsqo ep s¿tund aluarualqrsod uztuat uo:: u4¡{trJ soy¿¡¿d otuut sotnqrnu sopr:r¡d -od su1 uucle8a:tua anb:¿1,.,u.r. o su.rucrl sup
'olrxJl{ ep op¿lsa IEnltE Ir ua .cada1olr¡ -Luol'sopuentr sosolnl _i sosolsr,\.sf,tutuJ¡q -rurrfl ,\1]l .rtnqlu ouro¡ ua¡a-¡udu o1<ts ,sol
rod srpuzaquf,ua sauonulqod sul rod sup -oll
so1 ap ¿l8xa anb puprlalduoc ¿un opuz
ulrrrqr -]p s¡¡u¡tdr¡¡.r sol ü otuznf, uE
-¿8a¡lue stlueru sr1 ap suun8p ,o¡clu_refa u?trlg ¿iq¿q ulourzdsa etsmbuo¡ eI u sor,rard
rod'enb rrnPuo: apand e s so:r8oloanbrz olusrlu ns
sout sol uJ pruourarar i u:B¡r)d upn r-1 uqurun-¡.rad anb '.ruqruzprnbq¡ap
so8zu¡1eq so¡ .( srlsruorf, Jp uonuLLrroJUI a4p$( sol
sotuarunloP soqut¿ JP slru LIU qútnJ,l s4) ¡tu:ru1unlr1 .of, pq¿t prf npo¡1
r:1rod o;ad 'so:r.nurooap soluaruela solsa -Iru¿l
IJ
sE[ ua u¿uSrsuo¡ sJIEnf so1,sauo1c1
JS s¡ :. :¡h \{,1 U):olnuEJ o/p.tbJr so¡ uzqzF
op sounSlu rrn8uqsrp ualnu¡ad ou 5^otrU u.t 'sul¡r.r :sulLl.r(
-e¡8r¡t:rd s o.u sr8a¡ so-I.ft / t/// r 0/ o o auo¡
! s:LuJ,l+lp u.r u.r:puru .i -J.Tluf, es o¡a rred Íreun3 uuJnzJltroJ! E JJ^
(.1
f eual'¡e: oruot tsz ,sa¡uuulaqoF so1 ured sot sa¡op¿ls¡nhuoc
ap olad otuor rst .sa-lc srs.relrp ep srrlr so1 erud o,lrsa;dros uu¡
uarse,( sat¿tad ouro:.uuetpqo: upr.r ru1 erucl ' sotsEu¿l ua orllod ua outet
-n1d uor eturruJlqrsod ,(nur ,( uurzrprsqcr sot:npord soun8lu u3rqurut uJIESe.rqoS eqrSo;nua otlolJr¿ll .o8uu;r o1¡u
ep sulund'oro ap salJqBJSEr seru ap ¿z
uof sep¿u '((oeful ;aqaq u:rud uuro,, anb otcadsa;
-olqou EI rz oprSur¡ser ?q¿tse orunsuol ns
-Jopu ullJa onb _i ,souasrp sofaldruot uoo El()up,0uülpa)Ig 1ap uso¡8 u1 .orarrang .ud
1u

-i 'orarrang i rczxrg .zn;rula¡ ep selrnl


sepurof,ep etualuillrr suluELU oruor ofnl -EIJ ep Í ocsnuorog .oz
1ap uu1¡re:ord onb -l¿ soplltsr sol ap-i oosnuoroS srtuepar
JP s3u3rq u?ruclqo es spuop rp .otrurr¿d Iap
-Eq¿l¿r o etuluol3l ap se.ru:if o /lozulJalzJlx -<¡¡d s¿8¡uo ua r.nsr8gJJ
1.¡¿c JS o¿l¿r op¿ru
1ap -i o31o3 IrP srlsor sBI ouJof, 'soluul 009 I urtnqrl os aluarulun8l o[o¡ -nse uzt 1a trlduafo ro¿ .
utrLllOU¡l
-srp sare8nl Jp setuepJro.rd uz¡rnqroua¿ lolor ap ¿¡o¡Íi ¿un uo¡ sJproq sol ur sepeJ pupnrr ul ep srlu¿tsrp sa:rrbn1 ap sf,luap¡f,
u uuqe8e¡ soluaruu8¡¿¡ s()s()rlu?nJ -orap urq?tsa sulle ep sur.ru¡ .so1arotrq .zt -,,-rd so¡ ¡: ap soqJnu-r .su I u¡ur r|,ru..; .11, ;¡r i
I 9 / NV]_LU-Hf, ONlJ. V SOCVJ.n€N1 SOtlnOOud sot

s¡toprJl¿s sol rod sopEsn ussrn] enb elq


-ISod sa op¿lJol IoluJEf un u¿rlsanru anb ZNJtr¿f,J \ (x)0 9l rlntl aP s¿l.rlad
so¡anbe 'oic{ruafe rod'is¿ Ís¿qet¡od s¿i seu ?f,¿XUO sePtsor qg z¡purq:O: uurr.;
-arnb ap soSuur sol uo) soptUonele:r etuJru oleJr¡n5 I r¡rd ¡¡¡¡ 9 ¡'so¡psa: ¡11¡3 luilo:j
soiaJol\l s,r.S"rt¿ ¡1¡19 ¡
-uurrlul u¿quts3 sogssrp sosJalrp so-I ledu¿
orarrlnS 008 rzru ep suq:uo1
'so,\r]oLu sJtueJeJrp
uo: uequ8arl l
ua¡1zq anb su1 s,lltn8f
-uo es r('upp3 run ruuroS ered sarafnru su¡ ¡r,r¡,
0t ¡f,qof, 3P stla!ürsu:)
eP EJnturf, u1 ue uuqutafns as anb ulat ap s¿J alqotr rP s¿lanrlf,ul I
oit t
-q sz8rul ua uupsrsuol anb ,sope;ua so1 op t)0u oPPUer f,P sslard
-urnlr uuqutaldurol 'uopoSp ap soprf.tt
I3
suclurq'.¡ 0f *rtsr{ap salar¿
.cdt'rrl I 'zrr¡irr¡ \ s¿TlJ¿uu suurllcl
u¿¡a enb ¡auodo;d atrLured anb o1,otuu1q 009 1
l
iuüurLl ) 'rntJUlr \ 008 8 srpsrnbrru srurnl¿
ue Jluauuf,rj¿¡8or¡td uo:r¿lou? as isarol
.r,lutt¡ ¡ :znr:r'r.,1 ii08 I s¿PUJOIot SULLrnld
-or ap sztar8 uoJ saproq so] ue sop¿u:ropu .¡'dlrr] ¡'zq¡:nr,r_\ rl08 f.l
I
sJPIJ_\ Sllutnld
'sauosnlq o sairdrnq uuqutnqrrt as .ou .edcrr¡-,¡'znr:r'r: 1 u:urc1 pzrrnb ap seurirl¿
¡ 080 z
-ruf,ruoj opuJnt¿ Iu otu¿nt uil .serolof, sos sedrrq-.¡ slzarcl ¿ luquv
-Jalrp uof aluarualdurs o s¿:a¡8 uotr ¿pEU ., Jln1 ¡ 'znrJur r,1
Z8 ()JO Jlt ¡tozag
-ropu ¿qulse ¡nb '¿lund e1 uqu,S1oc aluar3 uf,f,\üO 'o.raJJf,115 suru:rl g9 ()JO eP o_\lod

Iv sauorzr so1 ap seu.rord sEI Jrtuo etuar; ztlJl¿f,J \


t oJo aP s¿tj¿q
ZnlJ».lr \ -r.:.rr,t I
.,,r..1r..n,
s?trts prnqrq:¡rq;.¡
) I
Iv equzn;r as .( uraprc Ei ¿L\lo,\ua anb u1al OIf,I.TANI
6
s¿sanlt¡nl ep ul¿f,suu
)
ap rrn e8rul eun uJ uuBsrsuot anb,¡¡a¡xnru o'IJfl¡nr) srs¡nb:nl uof, ulJnsuf,
sopuuJ¿ll sol uof, rqutaldruo: es .s¿tu¿ur znftrltJ¡ \ sulf,us
s?l ep sururpB'ou{nlse(u opuentE 11 zutr¿Jq\ sof,srcl z s us anb:n1
'odu8 olralos ese rp o'rrs / nlJ, .t \ \
.UJl,\U[J
sz8:e: a,¡z:1¡1¡¡tr:uu 1q ¡¡9 g uopo311'
-nlrxa ura ErqU ¿tsr ap osn Ie anb rnbu rup f,Jr\l ( ) i,.lrll1ll, 1 .,,¡:.1,,1t
'tsoro¿ srnl utq ,olpprl I se8r-.¡ ¡99 g
-Jofal ets¿fl'opuen]¿ ns ap pr:uasa alred Il¿Fx1rl\
ourof, EZJIqou z1;od sepusn oprs uuJJq¿q ¿ .ráin3 q¡l e- s.rp"rur,( s"¡c1r,.H
tso.tod stn-I u¿q 'znltu.lJ \ 'uf,u\¿()
ucrpo"3iu ap srpeSlap sElu¿ru c) JoilaaDJ sEI olJJtrnr ) .., rl )-, .J\ 1 ,i.r.Ptl I
anb olu¿t uo 'orqLuBf,.retur Ie ?rzd supuzr¡un 'rulqan¿'o:rra1¡ Jp r)pulsl :rI.Cl s¿¡-r¿J 0f)1, z-q s¿lurJf,
uu-rJn1 s¿J¡rur-rd se1 enb alqrsod sA.Jzltou ()00 I s:rzpTudsa.( satra¿
ü/toultltr ui ue supulout
-ot .i ryqtrab oLu.o) srbru-.¡ f-i1¡1§ srliú'.¡
uopo8lu ap sutueur ua olnqrrt Ie )psarq 002 I ¿g;T
-os 'sa1üxal ep pupJrre,\ uzr8 u1 arluE 00¿ I s()[1]oJ{
' q!]Z I sau)lquI
I?[JJ] zropuu ap sr8r,1
-uuJ I¿t uoJ souJsrp satuapuardros.¡ua¡¡ j 0oz I
t)09 .sJtuuro:;1
¿:rqg ¿l rezr.\llns urqzrilol seuornb ,uor8o;
1

00i 9 sureJrf
rse ap seropelet s¿l ap aluapua:dros uzerl solsf,f, 0i opr¡rur ou5i;¡
-sJp ?l oloue as solxel sorJltr ue .ol¡adsa¡ suderq'.¡'znrrrr:-1 sr,3rr: ¡1¿c o1rf,¿')
l

IV 'r.Tqg ¿s¡ uol saltxrl rp oturrrurfelsEqE sol¿trruf, lJOg .(aruSeru ap 1i¡1r

ep ¡luuuodtur jnur o¡tuac un onj of,rx3l{ orJrrrnc sorauz..¡ ¡¡g I Iallt


¡^¡u¿d 000¿ l
eP oPutse pntru Iap ruroto euoz e1 anb ruu 'tso¡tt¿ s¡r1 g¿(
I¿S
su3.rr'.¡ ¡¡¡9 i áITI:)
-rgz apond ag 'uortrEroqela ns urrd upez4un
¿rur¡d ut¡el¿ru ¿l allxr 1a an; anb Jlueru¿s rllr:pr¡1'so1aro11 tr:xaJ¡ urrp¿u rp saLof,I
-rrard ucrpur erqrrrou <tint' q¡o¡ruso¡¡xauxt
¿Puru?ll EI oruof 'surnp s¿rqrJ uof s¿p¿roq Tr )-rl§ oovrsa (IV(IIINVJ o¿itsrul
-u1a su¡anbe raJouor atrurr¡d ,u¡ntu1t¡y v1
ep srnrpu suso¡B sz1 unSas sorusru so1 ap
puprlalduro: e1-i souasrp rp puparrp-\ ¿-I .rl
uulsuol stru uorl¿lnql4 u1 ainlqsuo: anb 'oPUsnl¿ ns eP
IErf,
o1'suururul gt ap tt ur utouu as otnqrl Iq -urse atJpd oruol EZeIqou EI Jod su p¿sn oprs uErJqv rl uopo8lz ap
'gg¡ uorpur anb IvnLUnuoqlu021a»
¡atouad (orq.u,f Jalur p vmd
-ns Jp.roq IJ uJ uuluasJJd anb -( sop¿uorl
sEpBBIep s¿lu¿ur () Jtl/./outzJ] anb olu,r uJ su
-uaru rnb¿ sf,rrpof, so1 ua uara;ude anb sa1 SUPEZIII]N U¿JJNJ SEJsTtIiJd SEI ENb AIqrSOd Sg.JP//OlII2I ,i T¡¡qIANb
-nxal ap puper.ru-\ -i pupnuz: u1 apuerd;og
orlrol'sotnqrr¿ ¿p ol//J/J/ortr EI ue sEputou¿ uopoBIB ap sEl
-uErrr ua otnqrJl Ia eiESaJqos ,sJIDxel ep p?p3rJE,\ uEJS ul eJluE
vNVf,txlh vtDololnolv / z9

s:.
ut^ ro svlvaooudla Arz
t, o u lSop u o w ac p
vu / vNvlNvs . .

-9c (oorx?l op opelsa) uEllqcnd^anH ap olnqu] l¡ortgczo¡ orarono ep a[er1 '^vz'l'outcopuow


ecrpg3 .(ocrxgyr¡ op ope]so) ue¡¡qcndÁan¡ op o]nqr]:il/u/
-12¡rz1 orcttano epa[el1 )vg
!'outcopuewaclpQc (opecgrluapr ou) ceocrz¡3opo]nqu]:llopcoc»el")an6epeterl .^vz.!,outoopuewaolpgc.(so¡ero¡1)
cade¡xen¡1 op otnqut :tlotoxenb ole.l.¡enb ep a[e.r1 )ie
]'outoopuew aolplc (ocrxg¡1 ep ope¡se) uelrnco ap onqr4.llr¡¡gxeno o.¡oron0 ep e[er1 .oun
epeo ap 0z asJelnqul uetqep anb ectput anb elepueq egenbed eun'r¡¡ued prcwnu
lo uouarl sopncsa ouroo seler1 o¡ue¡ Á 4¡e¿¿lqg o sopncs. op sopeuedLuoce
uacarede erduels Á sogesrp zt oluaurecls9q uos, ounopuew ectpgc pp seu¡urel
ez ue eperlsroer glsa sorelrlr.u sopuonlp op pepa¡e¡ peprle¡duoc Á e1

se¡ '¿s¡nb¡nl .( ruqruu ep sotozrq ,opuual souJop¿ sofaldruoc ua o s¿lr¿s ue oruo:) r-\olusol ri cp at.rud 'ope1 un _rod ,ufago.r
ap -i :rrnSuf ap salard .sr¡uuruz i srlor .se1 o-r1od ue olulrt oJo 'apra-r apuf uarqrrt¿l olnql:D oruol uuqu.3aJllre Js anb serelr¡nu
-nzu'saprol srrun¡d ap 'luztanb ap sutunld Epuur¿ll e:rpord u¡sa ap suzerd o sopuanlu ap pupauz,r -( puprf olduor u1
¡¡urt¡lt¡quqr
ep pcperJu-r ut;;13 ¿un oluof IS¿ ,o¡snuo¡ )p su uus 'us¡nhln t ¡¡. §ulJnruJ .i su.ru:suul ' sauortrqqod srsorarunu rod sopu8
-oq Iep otuapoco;d r:c1wv ,vzaqvt tl wvd 'sut.t¿s ou¡o¡ ofnl ap sotalqo rp olnqut I¡I -o¡tua se fu¡t sol anb pn5r¡u'olnqrr oruof uJ:)
-a¡¿de ¡nb sutuutu s¿] Jp s¿url u¡lsn saluuos
-:rld so1 'sor!.nur ap oJelunu IJ uol op.ranf¿
sf c va / oclNcv¿ o NolNvoauvA vBV!co!¿:s HvN6 0lo!
')rg '!'outsopuew acpgc .elqand JP sJrlrtrJlru soHur¿¡ sa]ua¡alrp uorr;tsrsat
'surlfrL+ f,P uorrtsroq¿lr as olopaa¡,y;.ttpo2lap g-9.(
'ceda¡rnbqne¡¡e¡1 ep ercurnotd el ap aluotuaA lr9 so[o1 sol uE
-ord requgprnbrl ua olnquj .¿Z .ugl'solnquf u1 erud sru¿¡ r¡¿r8xa a1 as uruadl¡ r oga 'unnpo;d as anb u¡ sarxr8a-r sz1 ua oprnS
ap efic1lery eceedal ap etcut^old el sp eluoru ;od'suur.re su1 sllrJusJf eu Lrlt.re ,sopuanlu so1 -JSUof ()I:rESoJau tra 'o¡e ;o¿ .ur;anba: an[-r
-anotd¡1aÁece uo olnqut olleLxnl ered (egec) ap seurlpe'u;lanS u1 u,ru¿ .
surrSo¡>ra s¡uorfrplrol sr:1 -rod o:rseJ1 :rp
t)z
na^gce sol uo etcnporlut os o3eqe] lf tequep errpur anb erapuuq uuanb¡d .i¡¡trrtt[¡vsatu
-rnbrl la uoc oluatle ns ueqeLUn¡:ed Á ueqecsetleL oJlu¡-) Te u¡ ol.ru-\nlnr ,rlqrsr,,clrur r.¡¡ o.¡acI
-nu Ie uauen sopnlsJ .i s¡fu:t sol ¡p s()rll 'ru qut.rocl o1 r:rrnb rp i-,Euu.'r
seuJape Á ueqeun¡ salqou sol Á eunza¡coyt¡ Tf, -ru.usoru ¿Enu
-nru ¡nb inb¿ ¡¿uolfu¡ru )clv).!/t/.1.t.t:ttJ\- 1:I -.¡¡ci :stL.n:ruos,i¡uortrlqod su1 u surtu:§xa
op stsolil sul uo soputouu uor¡1q s).TCLLLroLr srls u ()lJrdsrr s¿Jllloual sol ep Epuuruap
sns 'sotuJluele soJto i o¡o uo¡ sopülof 11 .i ¡r.rtrror It utl+rTdrurtr uopo8p .orer-r
IE
-ap ,i zu;rrd urrel¿ru l?Llrstru ¿l Lrof u¡rqlln]l -trnr) ¡P ¿lsof ul ap'tqtt,bt o a;u: ua o 'zu:
soPEroq¿le '!1111rulqr o sopnts¡ rp sop E.ra-\ f,p ulsor ul a¡r eruarord i ,ocurlq ro1
¿uudu;o¡¿ o¡duers 'souasrp ¿l etrrarrrr]l or ua uquSaaua as 'sa¡rlxat op uonuJoq¿]¡
-rs¿q uos 'suurru¿l g¿ ua o.nsr8a: ns Jlurl e1 z-rud errsuq ¿rsud rual¿ru,uopofte 1-g
rtr?]sacl .a-ru ep suurr-r1d
-.r<¡drur E.reuuur ep e,ru usJ ¿¡a ¿ru8tsul u-(n¡ so¡
st1 ap olaurw Ia uf, sortserp satopuluqurt -a.rren8 sol u ¿q¿trUEuepr os¿f,¿ .r¡n8u un
o rpralao/uu sol ap op¿zrlurcadsa oiuqel ep EZ)qv) u1 anbunsrp JS ortu;l o.\nt ua ,4¡
1ap
oldu-rala un uos 'o:rlo;rod lsapuprap sul uo: -u//tutf ¡\21/.\/ Dpuu' )rJU)LU u.i u¡ .:tu:rulcnHr
so]le Jp sorllnlu sop¿uorluleJ.rutsa ,uors lotuer-r Iep sorp 'pur?rlg uo) sop?uorr?ler
1u

's¿ua8rpur
lzruoruaJel Ie .( Epr^ ElvrvdvrfuElJodur ns ua Jt?sued E
E^all 3nb o1 'so8atld 000 9l rp Iuror un ¿qz8ertue es,('cadalxzn¡1 -i
rEnquuqnEnJ Jp Erpaf,oJd -sepEprsp s¿l ap orÁ?JE
Iep selJEd sElrJrl
aP uortrf eJUof, EI EJEd IEruoLUeJal (sefrpol
I3 ua uarquEl Eqvzflfln es
ue EJntIJlse vI EJvd o^rsnlfxa ou anbunE lutuarxEpunJ-
IJdud Ij
t9 / N\at-Lt1HloNl1 v socvtnEtu-Lso-L)ncord sot

'r86 I sl.v!rvNvlNVs!:^¡o sv¡rvacoad:a .JtV.


l,OUtCOpUeW eCtp
'otrI\¡l\ '\\ s tr ) '!D.)1\ru;at)/d !t/t)t/i !r! )l ![llltr. -9C ileilx?u ep se6rec A¡¡ .)O¿ .)rt.!.outcopuell
't.:\ rl;t! /) u) DJ/:.)k a/t.lt.t! /,4.rrJUl\ zn,1 (¡iIIl()J{
)'outoopuary eclpgC.ilefixgLu ap seOrec
aclp9c oluor^lopsorp'ltecaqlapoloquJtslouocselueuropse6le300,
Agy
.)lt.!,ounopuawúlpga
,.r,t \'Jrr'j\',,'r.,lr,d,,r.[.]¡ r i r¡,_1¡, 'soparue ,( se¡rdrnq ep seorec 69 i )vt !'outcopuaw octpoc tttortrceilxouxl selueuj ap se6.rec 667
rrl I ¡f ¡ril\ '¡a!xtlt-tf )! qn.)/.tlrI\
Lr,r¿r¡Jf¡\- '!at!¡/!!, !o
'6-6I 1)rr\)I\ 's¡u()rJrp:l IJjJLry utS .,urj,It)I\ ).)t1.,) ')Le ]'outcopuaw orlpgc euerprsqo op souorcesr¡de
uelua¡ sgzrnb enb secar6 uoc se¡eu ep se6:eo
'Ll/,1
"'Jr(l'.'r..
rlI r-.u \ r. 00, selrlxo] sol soperoqela uorenj serqu op od¡] onb uoc reqEs olqrsod so souosrp sol op peparJE^
e
-.J¡ \[r
I 'g¿ úfnu \rlr.)t.t)xo10.t).1/ ,,,prt\¡]f,-unrilltl Ápepr[e¡dr-uoce¡ 'seso¡6ser ]od sornq/.iJ apefiourewEr opseururgr
¡..I1 -lo ¡lrdu¡ ¡qt ,ll)qo¡ ,.\\() tx\ ttuoope]oueE]sase]ueuuoo]
-l() trrJl\¡ JrLL. fi -nqu¡ ¡a Á oot ecrpur enb ¡ereurnu 'tlJuozluos
¡a e¡se olnqrp epec op.]ouodns aproq lo u: olqe.loprsuo.
sa outcopuary eap93 p A solnq7f ep epo!4ery e¡ ue soper¡sr6el soltlxal op pepeuen Á peptluec
el

'lloluf,¿l]aJ, otf,a_ior¿
1ap o:rqurer¡\ 1)n8l]ur
of,t\¡Jf, lep sf,trtpol uJ utsl]urJadsil.s¿sJrf,Ta uJ uf,
oP¿FqsJ.\Lil lrnof,uut.)g JUqol\ ¿rl¿J\ znJ trlotJOC

;$ 'onSnuu orrxel{
IJ ua urrztnqr-rl
PEPI-\DJE ul f,p Eurr.rouud un olos sJ olnlrl
-ru stsJ uJ ()pller-Jo o-I .sorJsntuns sollnp
-oJd cp asJEuorsr-\oJd¿ ¿Jrd ours suuurp
-Bof sspupisJf,Ju sBI ratrUJsrlus ¿J¿d olos
ou '()tuarlurlolsrqu lap Etruod uorfeeu
-¿ld EUn uiqEH sErrulnqrJ] surtua8xe s¿l u)
u()rtrEruEId EI -( sapuor8a-r sJpEpuEInf, nr¿d
SUI JU]IUSEI J]UE]JOdUI SC '3]UEIrII¿UI,I
r)for rolor Ia leurlqo vwd vpEZrI
-En
(u[rurq)of
o eu?.]8 ¿l Erual()rci utrtsxBO
aP uor8rr ¿l r(I .ollrrEur? zrufi,q.)
Htl/(.l
-tloJlJrl P ,i b,r.¡td ua oluol plnluu p r¡tuut
'pcloc ia uu4rerorcl oJr.rrcnC ap oputse pnl
-tru IJCI 'lrdelxnl rp uurpelo:rd
-l¿ruour
-a.ral Ir .i utolod ap oSanf
Ia ur¿cl frtu¡ul¿p
-un; uzrrd- elnq rp s¿tolecl 000 9 I enb aqus
JS ')tuarul¿n8l seua8rpur 1uru()uralJt I, j
¿pr-\ ¿l ur¿c{urluullodrur ns u. JESued ¿ E,\
-ell anb ol 'soasrrld 000 9l ep plot un uqEB
sr. ra, o.rH.v¿ o No Nvoolvn svr:vaeo!¿rY .)Ze )g¿ ,At¿ ,OUtCopUOW
eJlue es 'f,adalx¿nH i :zngzuqnun] Jp el A OCtpgC .Ootxor\ ap OpelSO
'uecenqen3 tod sep'lnqul Eropeu ap se6r¡ ootxar\ ^ op opelsa ,uellrtqnenO
-ueP¡f,o.Id sePsPIsp i^úl ap orlElu 1op sa1¡ed rod sopelnqtrl salelod
solualsv ofo] ro¡oc ep ecel6 eun uoc sop.roq sol ua sepeJocop ueqelso enb 'so¡ueurr¡e so¡ eted sef^
SE]J¡IJ 3P UOIJJAJUO] UI UIrd -rse^ ueqelnqul sollo orlua ,solsJoli\ ,(eceneu.,en3
IUruOLLIA.IEf, Á cedelxeg Áoq) cenqeuqnen3 Á cede¡xen¡1
IJ u3 oppzqI]n E.r¡ uerqluEt,satrpn: uJ ¿.rnl
-Lrlse ¿l u.Trd o.usnlfxJ ou Jnbunu
lElu¡rrj
-upunj 'lod¿d Ir oruof sotfnpo.rd sortO
'olnqrI] oluor ?qr8e[ auEd Eusnq u3 Jnb
.( urquuod anb sul.rrs -( s¿c¡of¿ .sa¡z_ro1:ad
sol ap uzanbr; u] uEJlsamu sarrpotr sol ua
*§§* I

§ffi;
r¡.rlsr3¡; ns .i serc-r!¡as sol ep sopuent¿ sol
¡p s¿lsruo-Tl sol ap uortdutrsap e1 .ot:adsat
I\T uEltnqfouaJ aP sf,luutrqErl soT
;od soprpuruep u¿rJ anb salururuu,i sa¡r]
:Sa-r'saiueuru sJlur.raluru sol ep u.rrtrual
-qo uluif,¡Jo-\¿J utHo¡t:e uint,saru8nl sourf
-¡i ¡p u¿rprl().rd otu¿¡ ol rod anb,i o:rxatrX
rP o.Ilu3:) Ir uf, uEruatqo as ou anb ofnl ap
s()lrnpord ur8rxa rlsA .Ezf,lqou EI ap ?ln
¡od -( ¡;ruouarrtr úp;,\ u1 ap pzprfalckuo:
ul 3P UODUISaJTUELU OUIS UOS OU '..J¿ru
¡p s¿qf,u()r '.erqol ep sulanrlrurl -i salaqur

Похожие интересы