You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHUNG HUA, SIBU

SEJARAH 3 [1249/3]
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
JADUAL PENENTUAN UJIAN
TINGKATAN 5
TAHUN 2019

Bi Sukatan Pelajaran Aras Kesukaran / Aras Kemahiran Pemberatan


l Mudah Sederhana Sukar
Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Menjana Bilangan % Soalan
idea Soalan
1 1 Jelaskan konsep nasionalisme. 1 1 11.1
02 Mengapakah berlaku kebangkitan semangat 2 1 11.1
nasionalisme di Asia Tenggara?

03 Bagaimanakah kebangkitan nasionalisme 3 1 11.1


berlaku di negara di Filipina?
04 Mengapakah gerakan nasionalisme di 4 1 11.1
Thailand berbeza daripada negara-negara
lain?
05 Bagaimanakah kuasa Barat menghalang 5 1 11.1
kebangkitan nasionalisme di Asia Tenggara?
Bab 2
Nasionalisme di
Malaysia sehingga 06 Semangat nasionalisme penting kepada 6 1 11.1
Perang Dunia sesebuah negara.
Kedua Berikan penjelasan anda.

07 Huraikan cabaran mengekalkan semangat 7 1 11.1


nasionalisme dalam kalangan masyarakat
negara hari ini dan langkah-langkah untuk
mengatasi cabaran tersebut.

08 Jelaskan iktibar yang diperoleh daripada 8 1 11.1


kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara.
09 Buat rumusan tentang nasionalisme di Asia 9 1 11.1
Tenggara.
Jumlah Soalan 3 1 2 2 1 9 100
Jumlah Soalan Mengikut Aras Kesukaran 3 3 3 9 100