Вы находитесь на странице: 1из 1

ПОРЕСКА ПРИЈАВА О ОБРАЧУНАТОМ ПОРЕЗУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ И ПРИПАДАЈУЋИМ ДОПРИНОСИМА НА ЗАРАДУ/ДРУГУ ВРСТУ ПРИХОДА ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО ПОРЕСКОГ

ОБВЕЗНИКА Образац ПП ОПО

1. Подаци о пореској пријави

1.1 ВРСТА
1.2 ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД
1.3 ДАТУМ ОСТВАРИВАЊА 1.4 ДАТУМ ДОСПЕЛОСТИ ПОРЕСКЕ 1.4а ДАТУМ ДО КОЈЕГ ЈЕ
1.5 ИЗМЕНА ПРИЈАВЕ |_| 1.6 ПО НАЛОГУ КОНТРОЛЕ/ОДЛУЦИ СУДА
ПРИЈАВЕ ПРИХОДА ОБАВЕЗЕ ОБРАЧУНАТА КАМАТА врста

|_|
1 |_|_|
0 3 |_|_|_|_|
2 0 1 9 |_|_|
0 4 |_|_|
0 3 |_|_|_|_|
2 0 1 9 |_|_|
0 3 |_|_|
0 4 |_|_|_|_|
2 0 1 9 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_______________| |______________| |_|
1, 3, 4, 5 мм гггг дд мм гггг дд мм гггг дд мм гггг 1.5а Идентификациони број пријаве Број решења/одлуке суда 1.6а Основ

2. Подаци о пореском обвезнику

2.1 ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 2.5 ЈМБГ ПОДНОСИОЦА ПОРЕСКЕ


ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА (ЈМБГ/ЕБС/ПИБ) ПРИЈАВЕ
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
1 3 2 1 9 8 3 1 7 0 4 3 9

2.2 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 2.6 ТЕЛЕФОН КОНТАКТ ОСОБЕ

2.3 АДРЕСА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА 2.7 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

2.4 ПРЕБИВАЛИШТЕ
|_|_|_|
6 0

2.9 БРОЈ 2.10 ПОРЕСКИ ПУНОМОЋНИК


2.8 ЗЕМЉА РЕЗИДЕНТСТВА |_|_|_| ПАСОША (ЈМБГ/ПИБ)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Подаци о начину остваривања прихода

3.1 НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИХОДА |_|


1 3.2 ТЕКУЋИ РАЧУН |2_|_6 |_5 |-|_0 |0_|_0 |0_|0_|0_|5_|1_|2_|6_|0_|0_|_8 |-|7_|2_| 3.3 ОСТАЛО
1-3

4. Подаци о врстама прихода

ПОРЕЗ ДОПРИНОС ЗА
ФОНД ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУНАТИ ПЛАЋЕН У ПОРЕЗ ЗА ОСНОВИЦА ЗА ДОПРИНОС ЗА ДОПРИНОС ЗА СЛУЧАЈ
Р.Б ШИФРЕ ВРСТЕ ПРИХОДА БРОЈ ДАНА БРОЈ САТИ БРУТО ПРИХОД МФП
САТИ ПОРЕЗ ПОРЕЗ ДРУГОЈ УПЛАТУ ДОПРИНОСЕ ПИО ЗДРАВСТВО НЕЗАПО-
ДРЖАВИ СЛЕНОСТИ

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15

|_|
1 |_|_|
1 1 |_|_|_|
4 0 5 |_|_|
0 0 |_|
0 12.353,00 9.265,00 1.853,00

|_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|


|_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|
|_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|
|_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|
|_| |_|_| |_|_|_| |_|_| |_|
УКУПНО

КАМАТА