Вы находитесь на странице: 1из 54

ш0|ш]пв

2

м]|еэ !ау!э

Аггап9е0 апё Рго0цсе0 Бу

]!|а:& 1ау|ог

Ёеа!цгеё Р|ауегэ:

га}тап 8 гее0 !оуе_1гш

1опу ]ч!а!]<ег_Р|апо

п ре[

.'||п Робег[э_8аээ $!еуе Р|ёу&-9гцп9

нош то ш$Ё 1ЁБ 9:

Ёас[ эоп9 [аз 1шо {гас1<э:

1 ) $р!![ 1гас|(!|/!е!оёу

\!9оо6тш!пё, 8га$$, 1(еубоаг6, ап6 ]|/|а||е| Р!ауегэ сап ц$о

1[!э 1гас[ аэ а !еагп!п9 1оо! {ог пе[о0у

э!у!е ап0 |п1|ес1!оп.

8аээ Р|ауег5 сап !еагп ап0 рег{огп ш!11'т |[!э |гас]< _ гегпоуе 11'те гесог0е0 баээ !гас[ бу |шгп!п9 0ошп 1[е уо!шпе оп 1[е !-ЁЁ1 с[паппе!.

(еубоагё ап0 6ц||аг Р|ауегз сап !еагп ап0 ре#огп

ш!1}:

1[!э 1гас]< - гепоуе 1[е гесог0е0 р!апо раг1 бу 1шгп!п9

0ошп {[е уо!цпе оп ![пе г1!снт с[аппе!.

2) Ёш|! 91егео1гас|<

$о|о!э|э

ог 9гоцр$ сап !еагп апё ре#огп

ш!1Б 1[!э

ассопрап!пеп11гас}<

ш!1[ {[е внутнм $Ё@1!Ф\ оп!у.

5р11т 1гасР1т4е|о0у

Рш]1 5гегео 1гас[

Ёк$!0ш

1А77 и)Аь17 ш€[

_|у+

й

]

ь0*"

6д!!

:|

14

+

.ц-

с ]

)

)

+

)

ё'

А!-!- 010с9

|

.':

)4

!!

!

А.

Ё,

)

.[

+

ь)

!:

$:

А

!

(оруг!3[1 @ 1959.)а:: !оп йшз!с (оруг!3[! Репеииеё

1[!э аггап9спеп[ (оруг!5[:! @ 9009.!а:: Ёогп йшэ|с

А!! Р!3[:!з А6п!п!з|еге6

бу 5опу/А1! ААшз!с

!п!егпа{!опа!

(ору!3|{

Ршб!!з[!п5, 8 йцз|с 59шаге !(ез1, [']аз[:у!!!е, тг! 37903

5есшге6 А!! Р!з[т[э Рсзешс0

у м!!6! иАу!$

гРиг?г'т

*'

]4

)

+

,

10 о00А

-]

А

!0!,0! /4х $)

-0

07

01

)

+

)

)4

.|

+

А

1

01)

о1

&1)

о1

07

|тг*о:

01

|тг*о:

(йс*о

|тг*л

(}с*о: 01цф

01

0,7

7,9' А|- о00А

[д$т 1.(лс

ф.ооол

-

.

А ]4

7

 

А }4

 
 

)

)

*:

'1

-

-

-

-

-

-

а

): 5р1;с 1гасР!т1е1о6у

):

гш11 5{егео 1гас}<

у6к$;0ш

0 ау7

0

м|ь/ч

ёмг7

(*'г+л

0ь!€

&к66ш

(тгьо:

$

е0г;А +

ошьт) '

90ш9

0 ^,1

$Б^'пэг*п;

Ам:1

(оруг!з[{ @ 1959.']а:: Ёогп йцз|с

(оруг!5[:{ Репехмс6

9,цг7

|*'т*л

А+1цФ

0 м:1

(4''Ё9 0Ау!!

|ттБо:

0.о. А[ с00А

1[!з аггап9епсп! (ору!9[:[ @ 9009-]а:а Ёогп йшз!с

А!! Р!8[!з А6п|п!э|еге0

бу 5опу/А1!

йшэ!с Ршб!1з[т!п3,

3 ААцэ!с 59шаге

!(сз{, \аэ|у1!!е, т\] 3720з

!п[епа|!опа! (оруг!3|| 5есшгеё А!! Р!3[:{з Рсэеше6

}: 5р11с 1гасР1\{е1о6у

ф: гш11 5!егео ]гас1с

!ш|ш&!

0ь1

,'

Ф ^,'

4( Ё:}

,

-

-

-

.%

€Бмл1

( мг1

!!,.

- ?м|$5) 0+1цФ 9м:7

ю0к

€Б^{

( мг1

( мг1

€|м|

€Бм{

( мт1

(?тпа

(Бьто

(*м|

( мг1

0ь1

Б^{

(ору!3[т| @'1963 Ргез[!3е йшэ!с

(оруг!9[г Рспетмсё

1[!з аггап9епеп{ (оруг!3!з| @ 9009 Ргсз|!3с йшз!с

!п!егпа||опа!

(оруг!з|| 5есшгс6 А!! Р|з[:{з Рсземе6

€|^{

| мг1

Ё1!!-6$ РАу!$

|м|

АБмг7

€Б^{

,.!. А[ Ё!ш6

!А$т 1|(4Ё

( мг1 0ь1 ЁБм|

(вАскт0 * ||,А0к€1м$

(0к 90[09)

}: 5р11с ?гас[/йе1о0у

}:

гш|1 51егео 1гас[

;у(к!0ш

0в10н1!ш!ш&

ёмл7

нАь| ш6! !0ш

0 му1

0|м( сп

т0 о00А+

!01

€|^'7

9мл1 €Бм{

0.о. Аь о00А

ш!тн в€?сА1

АБм; 0Бмл1

о00А

@ 1948 (Репеиие6 '1976)

5сРЁЁш сБм5-Ём! м{.]5!с !шс.

1[!з аггап9епеп|

(оруг!3[{ @ 9о09

5спЁЁ|{ сЁм5-вм! м(]5!с !пс.

А!! Р!9[{э Резешеё !п[егпа[!опа! (ору!9б{

5ссцге6 0эе0 6у Рсгп!зз!оп

й![-6$ РАу!$

?Бм{

9млч

: 5р11с тгас}/{т4е1о0у

ф

:ф:

гшп 5сегео

с у6к!10ш

^.,

!

гап'

[гас[

ЁА!т $ш]ш&

^/,

!мл'

п/

о]р

м|!,6!т0ш6!

м|!6$ РАу]$

А^/0 0 му1 А^|/0 0 мг7 Ам|/0 0 мо7 А^|/0 0 мт1 А^(/0

(Ам:1)

0 мг7 А^|/0 0 мг1 А^|/0 0 мс7

Ам' /0

0 м:1

.

0 мт7

А^|/0 0 м:7 А^|/0

0 м:7 ( мл1

п.с.0}|'л

€м

(Амг1)

о 1948 (Репсиие6 1976) 5спгЁш сЁм5-Ём! мш5|с !шс.

1|!з агап9епеп1(оруг!3[{

@ 9002 5спЁЁш сЁм5-Ём!

м(_)5!с !\]с.

А!! Р!3[:|з Рсэешеё !п|сгпа{!опа! (оруг!3[:| 5есшгеё |.-]эе0 бу Регп|зз!оп

0 .о. А[ А}\!с

|р11т 1гас[./йе1о0у

:ц11 5тегео 1гас[

( а{)

(,ца7)

ёад1

А,аг1

9мл1

ёпл1

(тсьо:

Амг1

( ^01

,,.-

( мл7

Амг1

шАк7|$

/''!'0шы)6!па

Амг1

€м:

|,ал1

| мл1

(оруг!5[т{

о'1959.)ааа Ёогп йшз!с

(оруг!3[! Рспсиге6

|тгьо:

( мл7

(тсьо:

0 мг1

6у м!!'6$ РАу!$

€му

01

01

0 .9 . Аь

|1}"|€

1А!т 1!(4с

^

(6 Аок 1 0 #'!' (40кс 1

'(цс!

ю?' !0!-0!

)

[[!э агап9спсп{ (ору!з[тт @ 9009.]а:: !{огп йшз|с

А!! Р!9!_:{з А6п!п|з|еге0 бу 5опу/А|!

!п|егпа!!опа]

ААшэ|с

(ору!3|{

Ршб!!э[!п3, 0 йцз|с 5чцагс уе5{, }'.!аэ[у!!!е, тш 37903

5есшге0 А!! Р!3[|з Резеше6

11

16у6ш 91с?9 10 нсАу6ш

}: $р!!т 1гас&,/йе1о6у

}:

Рш|1 ${егео 1гас[

у6к!!0ш

ЁА!т !ш]ш&

( мл7 0|м{ €мл1

А7

|,ц1гмлт: |Бт

01'*,^, ъ

г4][с9 РАу]$ Аш' у'о103,нс0мАм

€Бм{

9мд1

дБ^'т 1Бт

0|мл7 ,,'', !'

!0[,0! /5х'$)

(,цд1

0|м{ мг1

( мл1 0|мл1 €мг7

(ь

9мл1

| ^'гмат:

Ат

| ^,тмнп

Аь1

А7

| 4,гмат: |Бт

0 м;1 07

07

01

ёмл1

0 му1

0 мг1

о1

сьь

сь

01

у

| мг7 0ь1 €|мл7

0Бм{

0 мг1 о7

( мл7 0Бмя1 €мт7

А7

? м|п4А1) Аь7

Бь

сь

(оруг!5[! @ 196з !аттЁогп йцз|с,

5ссоп0 [!оог

(ору!9[:| Репетме6

,х'! (Бь

(ь

йшз|с сп6 \!сии Бап9!её йшзгс

07

?к;м!

| мд1

(ь 10о00А+

сь0 ь

€ьь

(ь

сь

АБмг1 0ь7

0 мо1

€ьь

сь

1[!э аггап3епеп! (оруг!3[! @ 9002 !а==Аогп йшэ|с, 5есоп0 [!оог йшэ!с апё \ечм Рап3!её йшз|с

А!| Р!91т|з оп бе[а![ о[ ./аат Аогп йцз]с Аёп!п!з|егеё

!п{егпа[|опа!

бу 5опу/А|! &шэ!с Ршб!|з}т!п5, 8

йцз!с 59шагс \(ез{, \аз|м!!1е, тш з7203

(оруг!3б{

5есцгеё А!! Р!3[т|з Ревешс6

ф: 5р1|с 1гасР[{е1о6у

ф:

гш1| 5|егео ]гас[

) у6к!10ш

о0у

тт)-'

мс0'[)(^ !ш!ш&

пй

,)+-,

6д!! -.'+(с

$0 шнАт

Р|

п+

^

(ору!9[т{ @ 1959

!а::

Ёогп йцз!с

.??{с

(ору|5|{ Репсиисё

1[!э агап9епеп( (оруг|3|| @ 9002.)а:: Ё!огп йшз|с

А!! Р|з||э А6п!п]з(егеё бу 5опу/А1!

]п|егпа{!опа!

йшз!с Ршб!!з|!п5, 0 йцэ!с 59шаге !(сэ{, \аэ[м:!!с, т}! 37203

(оруг!5||

5есцгсё А!! Р!3[:|з Резеше0

м![6! ,Ау!$

# !01,0!

0 мг1

?.9. Аь о0?А

ы

о00А

-}

Р'

{вАок1о ю?.(^0кЁ 90!-09)

+--

)

е

) а

) : 5р11с 1гас1к.4{е1о0у

}.

гш:: 5!егео 1гас[

у6к$]0ш

!ш]ш&

(^'гмлт:

€|^{

[^'гмлт:

#

|

.

Б^{

!0!-0! /5х'9)

[^'тмл.т:

( м;1

соол

,

(^'гмат:

0ь1

€Бм(

|м(

€|мд7

!0],Ак

€Б^(

0Бм{

Аь7

0Бм'1

|

^'ттБз:

| ^''гг6з:

м![6! ,ду!$

г1

у

10 о00А

фтг*о:

0 'о. Аь о0?А

!,А!т 11м

| ^''ггьс:

а

0тг*ц

(оруг!3|{ @ -1963 Ргез!!3е йшэ!с (ору!9[т1 Репетме0

[|!з агап9епсп{ (оруг!5[:! @ 9002 Ргсз|!3е йшз!с

!п!сгпа|!опа! €оруг!3б1

5есцге0 А!! Р!3[:{з Резеше6

15

ф: 5р11с 1гасР1т1е1о6у

ф: Рш11 51егео 1гас[

ЁА!т !ш!ш&!

ёмо1

? мАч(*|')

(7

%с^р

6|мл1

10|$с 0?

10 о0?А

('А9111(4€)

!),. :

.,

2г4г'

|'€^,1

- ?.!, д!- о0?А

0 мд1 [А91 1!мс и)/вс?сА1)

вАок10 *,1'м0ес1!мс9 |03, !0[0!)

(оруг!3|| @ 1963 Ргез{!3е йшз!с

(оруг!5[:! Рспстмс6

0 ма7

/\

м!!-ф РАу!!

)-ё

1[!з агап3епеп{ (ору|3[т| @ 2009 Ргеэ|!3е йшэ|с

!п{егпа|]опа! (оруг!3[:{ 5есшгс6 А!! Р!5|{з Рсзсшс6

}: 5р!!с 1гас[|йе1о0у

}:

гш!1 51егео 1гас]<

| ускл:ош

{А27 |АА[17 н€[

}/т/

Р{ц

т!

#1#

6д9$

тй

14

А

4

14

ь,а:

А!|- 010с9

)

1

)

А

ь4

)4

14

1:'

)

)

А

!

А.

Ё.

). ё'

(оруг!3[:{ @ 1959

!а::

Ёоп йшз|с

(орш!з[т| Репетмс6

1|!з агап5спеп{ €оруг|5||

о 2009.']а::

Ёогп йцэ!с

!

4

ь4

)

!

А,

а.

л.

6у,у1!!6! РАу!!

',

'',{

4 1|

;

:!|

1!

!!

1{

!

)

,4'

А.

ь

т0 о00А

ё'

А.

г'1

А!! Р|3|{з А6п!п|з{еге6 бу 5опу/А[! йшэ!с Рш6!!э|!п9, 8 йшз!с 59оаге !(сз{, [.!аз|.:у|!!с, тш з790з

!п!егпа{|опа{ €оруг!9[!

5есшгеё А!! Р!9|{э Резешс6

17

1

А

)4

:!]!

,, # 7е

)

7

1 )4 )

',1

А

)!

}

в1

А

14

)

,',1

4

!$

):

А!. с0?А

',!.

[-А$т 1.(4Ё

а

со

ф: 5р!с 1гасРР1е1о6у

}:

Бш11 51егео 1гас}

Ё уакл:ош

вА[[А0

Амс1

0ь0€

0 +1цч)

$ ,нл

&к66ш

Ф с00А+ $0ш!

9шьт) ' А",,

(Бос*тп ? мо1

м'сЁ9 0Ау!!

ф'ггБо;

({*'г+л

$,г+л

фтгБот

[4^;эг*лтт

(|*'г+л

$ *'г*л

€м|ь/ч

а

(ору!3|| о 1959.!аа:

€оруг|5||

Ёогп йцэ!с

Рспстмс6

}|!з агап9спеп{

(оруг!3[:! @ 2002.']а:а Ёогп йшз!с

А!! &!з|{з А0п!п!э{сгсё бу 5опу/А}! ААшз!с Ршб!!з[!п3, 8 йцэ|с 59шагс

!(ез{, \сз[:у!!!е, т}! 37203

]п[егпа!!опа! (оруг!3[:{ 5ссшге6 А!1 Р!9[т!з Резеше6

0.о. А[ о0?А

19

}: 5ртп 1гасР&1е1о0у

ф:

Рш11 51егео [гас[

Ё угкг:ош

$ш!ш&!

€Бт

4* 1,'ч

7 мл'

,,2

0|мт7

,'6*,',ь',

.%

( мн1

ю0?

(,лл1

0 му1

0*м|

с|'

----

0 мг1

(,л:1

!!

0 мг1 0*м|

Амг1

0 мг1

( мд1

0 мг1

о1

0ь1

0*м|

| мл1

(оруг!3[:| @'196з Ргез!!3е йшз!с

(оруг!3[! Репсше6

}[т!з агап3епеп{ (оруг|3[:| @ 2002 Ргеэ|!3е &шэ|с

!п{сгпа{]опа|

(оруг!3[{ 5есцге6 А!! Р!9[{з Резепуе6

( мл7

0 мг1

0,цз1

м|!-Ё$ ?ду!!

|,ап1

0|м(

0,ц;1

? .9 . Аь а||с

и!т

т1(^Ё

0 м;1 о7

(

мд1

вАок10 * |!'140к111469

Ё0к 90ь09)

:0

со

ф: 5р11с ?гас&/йе1о4у

ф:

Рш11 51егео 1гас[

ф уакл:ош

ё,цо1 (1

нАь( ш6:,10ш

0Бм'7

0 м:1

€1

0.о. А[ о0?А

ш|тн кс?сА1

6|мд7 €|,а{

фооол

@ '194в (Рспс:меё 1976) 5спЁгш свм5-Ём!

м(,5!с !шс.

[[т!з агап3епеп|

(оруг!3[! @ 20о2 5сРБЁш сЁм5-Ём! мш5!с !шс.

А!! Р|9|{з

Реэсше6 !п[егпа!!опа! (оруг!5|( 5ссшгеё 1!зе0 бу Рсгп!зз|оп

м!!6! РАу!!

(*^! (*7

€мг1

2\

!$: зрпс ?гас[/йе1о6у

|ф,

г'ш

5{егео 1гас[

оБ у6кл:ош ЁА!т $ш!ш&

Амг1 6 ^|/А

Ам:7

ф

Аму1

0 мд1

м!! 6$т0ш6$

Амт1 0^/А

6 мл1

Амг1 0^|/А Амт1 0^'

(0мг7)

$мп1)

А,ау1 0^|/А Амг1 0^|/А Амг1

0^|/А Аму1 Аму1 0мд1

@ 1948 (Рспсхме6 1976) 5спЁвш сЁм5-Ём! мш5!с !шс.

1[т!э агап9епеп|

(оруг!5[:{ @ 2002 5спгЁш свм5-[м! м(-]5!с !}.]с.

€оруг!5[:{

5ес0гео

А!! Р!9[{з Резеше0 !п{егпа!|опа]

|.)эеё бу Рсгп!зз!оп

м|!'61 7Ау|$

Амг1 0^|А

/и.с.0ш[, гЁм

: 5р1!с 1гас1с./}{е1о0у

ф

ф:

гш}| 5|егео 1гас[

! у6к!!0ш

!ш|ш& и

^

(0п{)

(0 мл1)

0 мл7

(*^,

фть1:

0мг1

шАк7!$

0 мд1

0 мл7

* лоьол гэх'я:

0 мл1

(оруг!3[! @ 1959

|а::

([тьо:

Ёогп йцз!с

вАок

(оруг!3[:! Репетме0 1[!з аггап3епеп! (оруг]з[{ @ 9002 .'!аа: Р1огп йшз|с

А!! Р!3||з А6п!п!э{еге0 бу 5опу/А1! йшз!с Ршб!!з[т!пз, 0 йшз!с 59шаге

!(ез{, |'1аз[:у!!!с,

!п{егпа||опа! (оруг!3|| 5есцгсё А!! Р!3[т{э Реэеме0

т!'.] 3720з

0 м:!

|! с (40к€

(4![Ё9 0Ау19

? .9 .

Аь |.\!с

!А$ 1.(4€

^

1'м€9

(0к !0!-0! )

ф: 5р1|с 1гас[,/йе1о6у

ф:

Рш11 51сгсо ?гас1с

в| ускл:ош гд$т !ш]ш&

!6у6ш 91с?9 10 нсАу6ш

(^'гсалт:

(41ьс9 7ду!л Аш' у1о10к(€с?мАм

|

(*,

0ь

6Б^'т 6Бт

!0|-0! /'х'!)

0мд1 ёмл1

*м| 01

(^'гмлт:

(4,смл'т; $Бт

0мд1 ёмл1 (*м( 01

(^,гмлт: $Б1

А1

-

2

,

А,ал1

2'

Амг1

(ь

?7

0 мд7

(*, 0ь 10 о00А+

|*ь

#

(6

(*ь

06 0 ма1

,---

А|м{

Амг1 01

€мо7

А1

0 ма1

0м| о1

0 мл7 (мл1 (*м( 67 6^'тмл'т: 6Бт

( мл1

А1

(оруг!з[т @ 1963 !аттАогп йцз|с, 5есоп6 [!оог (оруг!3[! Рспстмеё

ААцз|с ап0 \стм |ап9!с0 ААшз!с

}|!з агап3спсп{

(оруг!5[:! @ 9009 )аттАогп

йцэ|с, 5есопё []оог йцэ!с апё [',]еиг [оп9!её йшэ:с

0Бм| ЁБт

Амс1

*ь0ь

А!! Р|9|:{з оп бе|с![ о|.]аттАогп йцз!с А0п|п|э\егеё6у 5опу/А1! ААшз!с Ршб1!э[т!п3, 8 йцэ!с 59оаге !(еэ[, \аэ[у!!!е, т\! 3720з

!п1епа[|опа! €оруг|3|{

5ссшге0 А!| Р!3[:1з Рсэеме6

}: 5р1|т 1гас[А4е1о6у

}:

Рш!! 5{егео 1гас[

| уякз:ош

м€0'0(4

,г/

!ш]ш&

, 6д!!_ 'э?Ёэ

тй

+ '

-,

-.

!0 шнАт

2,

[!!

'-

|,

-

-+?ЁЁ+

+'

1

ц

-

-!

-.

(оруг|з[[ @ '1959.)аа: Ёогп йшз]с

(оруг!5[{ Репетмсё 1[|э агап9епеп{ (ору!3|| @ 9002 .)а:: Ёогп ААцэ|с

А!! Р!5|{э А6п!п|в{еге6

бу 5опу/А1/ &шз!с Ршб!!з[:!п3, 0 йшз!с

59(.]аге

уе5|, |!аэ|у!!!е, тш з790з

!п{сгпа[|опа! (оруг!3[{ 5есшгс0 А!! Р!3|{з Рсзсше0

6у м!['Ё! Рду!!

с

!

-*Р{Ё+

(г-|6кт0г0!\

7.!. А!' оо0А

3

фоо7л

ц

вАок10 * ,0к м0к6 !0[-0!)

.

;-

?')

г - -.

а

$ : 5р1;с 1гас1с/&{е1о6у

ф;

гш11 5{егео 1гас[

ф ускя:ош !ш|ш&

| ^1млт;

| ^'гмлт:

!0[0! /я'!)

|

^'гмлт:

о00А

| ^'гмлт:

!0!'Ак

|м{

|^'1

€|мд7

(^,'ггБс;

(^'тгьз:

(ору!3[:| @ 196з Ргез!!3е йшз!с

[[!з апап3спеп1

(оруг!5|{ Репси:с0 (ору!3[т| @ 2009 Ргез[!3е йшэ!с

м'|!9 ?Ау19

?7

|тг*л

10 о0?А

7 (*ч;

!п[егпа[!опа! (оруг!3[:{ 5есоге0 А!! Р!5[!в Резешсё

27

|Ф, ','. 1гасРйе1осу

|ф: гш11 ${егео ?гас&

в[ уякг:ош

,А!т !ш|ш&!

смА0|*|')

'ь]

)

10}\|с 0?

%*^р

10 с0?А

[ (*^(

[*^(

0.9. Аь с00А

.

2мл' [А91 1!мс ь)/е€?сА1)

,

вАск10 * ||'(403€11(4€!

ь/

с| д

юз'80[09)

/ь^] )

,*

(оруг!5|| @ 1963 Ргеэ!!3е йшз!с (ору!9[т{ Репеиие0

}|!з агап9епеп| (оруг|9[{ @ 2009 Ргсз|!3е йшз|с

!п{егпа[!опа!

(оруг!3|| 5ссшге0 А!! Р!9[т{э Резеше0

{ошн

ь^1

,|Ая

0у (41'Ё90Ау19

'!

|-а

а

}:

5р1!с 1гас|</йе|о6у

ф: гш11 5{егео 1гас[

А[ь 010с9

')

(

1

А

;

,)

(оруг!3[{ @ 1959 .']а:: Ёогп ААцз!с (оруг!9[{ Репетме0

1[|з аггап9спсп{ (ору!3[! @ 9009.)а:: !.{огп йцэ!с

А!! Р|9[ь Аёп|п!э|егеё

бу 5опу/А1! йшз!с Ршб!!з[!п9, 0 йшз!с 5чшаге\0(ез[, | 1аз[ту!!!е, тш з790з

!п|сгпа{!опа! (ору|5||

5есшге0 А!1 Р!9[{з Резешеё

Ё1!!"69

'Ау!!

;

-.

4'-'+

!0!-0! /4х !)

!

![,

с7

с1

(с1)

,, ,, (с1)

'л!|ь

с1

(,тг*о:

|! о1цФ

$тс*л

$тг*о:

А1

А1

с1

€1

$тг*л

01кФ

,.!. д|- с00А

!А!т 1.г4Ё

): 5р1!с 1гас}/йе1о6у

): Рш11 5{сгсо 1гас1с

у6к!|0ш

вА|ь/ч

0ь0€

!ш &к66ш

|'гсБо:

0мА''ш|!)

0 м|ь/ч

а

(ору!3|{ @

1959.']а:: Ёогп йцз!с

Репе:меё

]а:а

(ору!3|{

}[!э агап3спсп| (оруг!3[| @ 2002

Ёогп йцэ|с

А!! Р!9[|з Аёп|п!э|еге0

бу 5опу/А[! йшз!с Ршб!!з|!п9, 6 йцз!с 59шаге !?сэ{, |!аз[:у!!|с,

!п{сгпа[|опа!

€оруг!3[|

5есцгеё А!! Р!9||з Резсшс6

тш з790з

/1|[6$ РАу]$

Аау1

(['.,т*л

|'гсБо:

$: 5р1|с [гас&/йе1о6у

ф: г'ш11 5!егео ?гас[

с| уакл:ош

!ш!ш&!

и

9мл1

,'6^'',,ь'', (*,,г*л Амг1

1003

(мл1

?,аэ1

|'€^,'

|мо7

0*м|

?*м(

? мэ1

07

(1

|мл1

(оруг!3[:{ о'1963 Ргез{!5е йшз!с

соруг!3|{ Репсигс6

1[!э агап3спеп{ (ору!9[:{ @ 2009 Ргез|!3е йшз!с

!п|егпа!!опа! (оруг!3[{ 5есцге0 А!! Р!9||э Резешеё

? мг1

(?м

з1

0у (4''Ё9 0Ау'!

?*м| 0*',

0 .9 . А[ (.?'|с

!А!т т.(4Ё

0 мг1 01

ёмл7

(0Аск10 * 1|'м0кЁ1'(4Ё\ юк!0!0!)

} : 5р]!с 1гас1с/}1е1о6у

ф: гш11 5{егео ?гас[

;} уякл:ош

6в10н1!ш]ш&

нАь| ш61 !0ш

? ау1

$0!0! п х'9]

(*м|

0.о. А[ о00А

ш!тн ?с?сА1

Амд1 (мл1 | мд1 0|мл7

фооол

о 1948 (Репехмс0 1976) 5спЁЁш сЁм5-Ём! м!

,!5!с

м!

!шс.

]5]с

1|!з агап9спсп| (оруг!3[:1@ 9002 5спввх Ём5-вм!

!шс.

А!1 Р!3[т|з Рсэешс6 !п{егпа||опа! (оруг!3}:| 5есцге6 (_/эе0 бу Рсгп|зз!оп

,

0у (41[€9

Амлч а

?Ау]9

со

ф: 5р11с 1гасР\,|е1о6у

@: гш115|егео

1гас[

с[ уякл:ош

,А!т !ш]ш&

'

с;:^;'- *му/€

€мг1

"|

€^!,'

0,ал1

(*м|)

(*м( )

мг1

р*^р/с €мг1

€мл1

фм|

(*м|)

,

,

-

-

----

м|],6!т0ш6!

€мг1

р*^р/с мг1

(*м(

(*^у/€

(*^р/

€мо1

*^р/€

€му1

мг1

€мг1

@ 194в (Репеиие0 1976) 5спЁЁш сЁм5-Ём! мш5!с !шс.

'1[!з агап3епеп{

(оруг!5[! @

2009 5спЁЁш 6гм5-Ём! м!.)5!с !шс.

А!! Р|з[Б

Реэеше6 !п{егпа{|опа| (ору!9[:| 5есшгс0 0зе6 бу Рсгп!эз!оп

(*^р/€

м|!Ё! ,Ау!!

мг1

(*^р/с

р*^р/с €мг1

р*^р/с

? мд1

0.о.0|]су) (?м

? мд1

? .о. А[ ()||Ё

} : 5р11т 1гас&/{!1е1о0у

}:

гш11 5{егео 1гас[

'} ускл:ош

шАк7!!

$мд![ ш0т6! 0Рт!0шА!-

0 мл1

!ш|ш& % оь]

0мл7) д

? мл1

1[ттьо:

9*^,

'

|*м|

!

9[тгьо:

0 мл1

0 мл7

0 мс7

)

0*7

-

Амл1

!

/'х'!)

9#г'#"ь*.ж0!

9[тьо:

?

(*а| )

0у м|ь€9

1.

(*м(

0Ау19

0 мл1

Апд7 ? мл1

(*м(

мд1

|*м|

0 .9 ' Аь (.||с

€оруг|3[|

@ 1959

]а::

!.'{оп йцв!с

(6Аск10 * |'(40кЁ1'(^с! ю?,!0!0!)

[| агап9спе.[33;}',$гы

#3!, ^

йцэ

А!! Р!5|Б А6п!п!з1еге6 бу 5опу/А|!

!п|сгпа{!опа!

йшз1с Ршб!!з|!пз, 8 йшз!с

(ору!3|{

[!огп

5чшаге

!(еэ|, \аз[у!!!е, т|\] 3790з

5ссцге6 А!! Р!9[|з Рсзсшсё

ф: 5р11с [гас!/\{е!о0у

ф:

Рш11 51егоо 1гас[

!6у6ш 91€?9

с| у6кл:ош

,А!т !ш!ш&

(!г0г1м-а ? ^'' 0,лл1 9*м( (*'

|

Амл1

т0 н€Ау6ш

з5

$0[-0$ /5х'!)

0 мл1 0 мл1

ё*'( *т

? ал1 0мл1 |*^|

$ 41млт: (т

$61млт; (т

$^,гмат: |1

€1

оь ёть ?ь 10 о0?А+

2м:'

€мг1

€|м{

€мо7

А7

0 мл7 0 мл1 9*^| *7

$ ^1млт:

с1

оь 9*ь 0 ,

'х'9

'*,^,

€ору19[:|

@ 196з ]атуАогп ААшэ!с, 5есоп6 Р!оог

(оруг!5[{ Репсмис6

йцз!с ап0 |]сиг [ап9!с6 йшз!с

1|!з агап3спсп{

(оруг!3[| @ 9002 )аттЁогп

йцз!с, 5есопё

Р!оог йцз|с апё \етм Рап9!е6

йшз:с

А!! Р!9[т{з оп бс|а!{ о[.]атаАогп йцэ!с А0п|п!з[егеёбу

!п{егпа{!опа]

5опу/А1! йшз!с Ршб!!в[т!п3,

8 йоз!с 59шаге йеэ|, \аэ[м!!!е, ть] з7203

(оруг|3|| 5есцгсё А!! Р!9б{з Рсземс6

€м;1

6

}: зр1!т 1гас&/йе1о0у

}:

гш11 5тегео 1гас]с

'} ускл:ош

|1

т|_

!|

!0 шнАт

.,

1\/

+'++

-

!1/

(оруг|3[:| @'1959

!аа:

Ёогп йцз!с

(оруг!3[т| Репеше6

1[|э аггап3спсп| оруг!3||

@ 2002.1а;: Ёогп йшэ!с

А!! Р!з[|з А6п!п!з|сге6 бу 5опу/А1! йшз!с

!п|егпа{|опа!

(ору!8[:{

Ршб!!з|!п3, 3 йшв!с 59шагс йсз1. [']аз|у|!!е, тш з720з

5есшге0 А|! Р!9[1з Реэеме6

м!!Ё! РАу!!

ф

лоьол

0 му1

(аг{б'010-п

/Р!Аш0)

5

Фо0?А+

7

,

вАокт0 * (0в,(40к

!0ь0!)

у

} ; 5р]|с 1гас}/!м1е1о6у

}:

гш|1 5гегео 1гас[

'} ускл:ош

$ш]ш&

[^1млт;

|^'гмлт:

$0!-0$ /я'$)

|^'смлт;

0 мг7

оо?А

|^'гсапт:

01

!0],Ак

!мА![ ш0т6! 0Рт!0шд!-

ёмл1

|

ёмо1

0 мг1

(7

€м'1

$ гБз:

^'т

6м;1(Бву

0|мл1

(оруг!3|{ @ '1963 Ргсз{!3е йшз!с (оруг!з[{ Рспехмс6

1[!з аггап9епеп{ (ору!з[:| @ 9009 Ргсз{!3е йшз!с

!п{егпа||опа| (оруг!з[! 5есцге6 А[! Р!з[|з Резешс0

м116$ Рду!$

А1

10 оо7А

0 'о' Аь о00А

$ ^'тгьвт

!'А!т т.(4Ё

(тт*л

со

ф: 5р1;с 1гас[/йе1о6у

ф: Рш1! 5{егео ]гас1<

с| ускл:ош

,А$т !ш!ш&!

10|$с 0?

% о*^у

['(*^(

$'4,.от*п:

ц

[ |*м(

(*1

0мя1 ,*,|;|,;!х!*2!А',

{0Аок10 |Ё с[40?с1'(4€9

ю? !0!-0!)

фооол

(ору13[:{ @ 1963

Ргеэ|!3с ААшз!с

(оруг!3[{ Репеиие6

1[т!э агап3епсп|

!п|егпа{!опа!

(ору!3[| о 9002 Ргеэ1!3е йшз!с

5есшге6 А!! Р!9[:{э Реземеё

(ору!3||

6у (4''€9

а

з9

?Ау'\

со

$; 5р1!с 1гас}/йе1о0у

$:

гш11 5|егео 1гас[

?'9 !6$]0п]

1А77 ь)Аь17 шсь

д0у

тй

6А!!

) А )А + 0 А ]А ) А ]А
)
А
+
0
А
)
А

;

+

А] ! 010с9

А

[/

А

]4

.|

+

;

+

.[

с

А

' 1{

А

.|

+

ьА

А. 4']

ь|;

+.

+.

[

.4'

А,

4,

А'.

4,

4,

(ору!5[т{ @'1959.'!а:: Ёогп ААцз!с (оруг|8[[ Репетус6

[|!з агап5епеп{ (оруг|9[т| @ 9002 !а:: Ёогп йшз|с

А!! Р|9[[з А6ш|п!э1егс6

бу 5опу/А}! ААшэ!с Ршб!!эб!п9, 8 ААшз!с

!п{егпа!!опа!

59шаге йез{, \аэ|м!!!е, т[х] з720з

(ору!9[:{ 5есшгеё А!! Р|3[:|з Рсзсшсё

/1![ф РАу]!

(Ри'-?п'т

]+

; +

;

+

г

по00А+

4\

фооол

А

01

07

(йс*от

'

-.

)4

,'

',1

!

!

)

|тг*о:

А

А

о7

о7

]

1

*:

|.тг*о:

|'гт*л

А

,\

(.,

а

]

}: 5р1п [гас}/\{е1о0у

};

гш11 5сегео 1гас[

): с у6к!10ш

0А'[А0

0

мг1

0 му1

0 А|6/0

0ь0с &к66ш

0 мг1

|мг1

{*'г+о

А+7цФ

0 мг1

т0,о00Аф ,,',,

(0.0. ошь*)

0 мг1

('гсьо:

$Бддгэ|*п:

Амг1

|Ботнп 9^|

|*, г+л

Ал(#Ф

/1!!-6! ?ду!$

(тгьо:

Алпф

0,аг1

0.о. Аь о00А

(ору!3}:{ @ 1959.1а:: [{огп йшэ|с

(ору|з1'.:{ Рспсхмеё

[[!з агап3епеп| сору|зп( @ 2002.']а:: Ёогп йцз!с

А!! Р]з|{э А0п!п!э{сге6 бу 5опу/А'1{ йшз!с Ршб!!з|!п3, 8 йшз|с 59шаге \(ез|, \аз|у!!!с, ть] 37203

!п{спа{!опа{ €оруг!3||

5есшгеё А!! Р!3[{з Ревсгус6

ф: 5рпс 1гасРйе1о0у

ф: Рш1151егео 1гас[

2: с у6к!10ш

.%

!ш]ш&| €|ма1

( м;7

# .

!010!

сь^{

АБм(

| 0 +1нч) (,цг1

^'тгБв:

Б^{

| мг1

| мо