Вы находитесь на странице: 1из 275

www.KitaboSunnat.com

~¢q)

˜ ª<fŒgzZäò‘`zy[

E

:-!

X

E

˛

¤i ÉqÀZe

gÉYgŒZsW^kXZ ¯ G ªWz6kZ

gÉ‘yÉNweZ-99‘ÚsZÔ>Sa^g

gÉÚOZyWå¤ÚsZÔ%Sa^g

gÉ‘[äZzD{gZäZYßZ‘Sa^g

H k!

45

‡n¤÷^ ÷ˤuÖ‰fj”⁄

gÉ=r gKÏYä4‘ug0k2‘ezg~i

9

G

Ó*

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

=6na£ÁÀv⁄Ãflí⁄–ve—Áœu‰ ¤q

XÏ]iYZ Æê· Z ] ' gÉ‘yW ZxZ} Z~ú%

˜ ª<fŒgzZäò‘`zy[~¢q)

E

:-!

X

E

¤i ÉqÀZe

~EdZ1Z

gÉ=r

G

Ó* gÑ

9

248

9zg250

Y2013~gÜ

:[¬x*

:'

:dèzKF

:ïZme

:*

:],

:7

1100 :Æê· ZäZÆ

:wzZT

V1jµ1“1fl

/

/

042-35839404XgÉ‘yÓNwe99-JÚsZHZ> /

ä!M‘ezg}wg‘LgtäôP-157:ÚsZ^Ìä /

/

cZôÃe‘6|sZgy!Ï‘VÏgäDM-55:ÚOZy M å¤ /

0300-4199099XgÉ‘yÓNwe D36ƒc:@W ZÜ

0301-4870097

XgÉ‘ezg~i ‘ug0k2=r

9 gÑ

G

Ó*

yMflªiW M -25:ÚOZy M å¤

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

ó^q˜^`¯fl˚⁄ÙÊ$˘¬¯Ü˚çÙ‹˚”ˆfl˚⁄Ù^fl¯ ¯q¯ ÿ ˘ ”ˆ ÷٠ʯô

˚

ı

D48V ÈÇÒ^¤÷]E

qZgzZ(œ0iyá)<qZ‰Îa qZCŸ ~?gzZLL ÛXÛ ÏHgH(gª&ߪYZ`ZzfŒ œ0iyá)`u

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

h^äjfi]

mzw x¬éx* qíkZCŸ gzZyjjZy]§

Í ¿ M 7 L zra b sZƒgzZx

ÒÉ ngpª (Foresight and Public Interests)

XÏÑgô4z]

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

}pÑz

iââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ)l

3

[gzZSq©¬:wzZ[!

4âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââqí [~^

9âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââqí [~[ ~ä:

12ââââââââââââââââââ{˚ªYfÀ6Z { ÿZ}g! [

18

ââââââââââââs%Z ªYfÀg ÁgzZ çZ'Z0 Å

23âââââââââââââââÙ¬´ Ú: #ZwWçZ'Z0 Å

24âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââÙ¬~uzä

25 âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââÙ¬~ä

25âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââÙ¬ a

27ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââÙ¬,v0

yászäÍ

29âââÒZg YfÀgzZ fŒªkZ cÍ

39

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââqí [~yŒ0

40

âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ{z§À

43

âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ{z§ÀZuzä

43ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ{z§ÀZä 47âââââââw+Z6[ VZxÁÛ1ZLyá~g@@50âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ,äZ [X 52âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââtŤ ª)gzZ[ 58âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ, i¨ 58ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââN

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

61âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââNZuzä

62

âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââNZä

64

âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââNÂa

65ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââNVZv0

66 ââââââââââââââÒZg Gôx}g! vZw4P %£q

73 âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââUZ%zgär

89

bòZgÅSq©¬:xzä[!

91ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââèÒ

91 ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââèÒZuzä

92 ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââèÒZä

100âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââxØû

101âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââUZ%zgär

105

,ä [:xŒ[!

105 âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââÕeW

111ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââezeW

125âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââYZ_ZzY—flZ {o

128 âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââUZ%zgär

135

,ä `zy:xgX[!

135 ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ`zys VZx

136ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ`zygzZûgIgäqZ

139âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââÚ˙ä ª#÷

Z q)Z

141

âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââz

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

142âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ`zys VZx

151âââââââââââââââââââââââ `}g! `zyª Å1ZxZ

159ââââââââââââââââââââââââââââbä `zys VZx

168

âââââââââââââââââââââââââââââââââââ`zys VZxi˙"

171âââââââââââââââââââââ`zys VZx>% bZ1¨

174

âââââââââ_ Z `zys VZxD%gzZi˙"

181âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââUZ%zgär

191

191

_CcãqZ:äòÁ:Q[!

âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââÚäò

201

âââââââââââââââââââââââ[ÚZzıg@:äòªy*kiz!Üz

204ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ[ÚZzıg@:äòª]ZŒ

205ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ[ÚZzıg@:äòªKw

209ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ _CcãqZ ªäòÁ

212âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ]!Zé yZgzZ]2P

216ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââA wy

220 ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââe wy

223âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââUZ%zgär

227

229

239

<z[¬fŒÒZ'qí Z ÊF N

%

:[!Ÿ

ââââââââââxªZªô:<z[¬fŒÒZ'qí Z ÊF N

%

E

:-!

äòz]˙ä: ˜

X

E

ª<fŒ:[!VZ¬Ç

239 ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââtŤ ª `ugzZ<+ä

240 âââââââââââââââââââââââââââââ?êcô<£ŒËÂoóÇH

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

242âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââgär ~ ïu

243 âââââââââââââââââââââââââââââââââââââ~ `uª<£Œ

ª<ËfŒ6äŤ

ª<£Œ6Œ Z

250â]ê· gZP:]qòZ Ûxªw x¬LgzZ Û<£ŒL

251 âââââââââââââââââââââââââââââââÂo& <fŒ~yŒ0

244

247

âââââââââââââââââââââââââââââââââââÏ]˙ä

âââââââââââââââââââââââââââââââÏäò

X

˜

E

E

:-!

X

˜

E

E

:-!

251

âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââÑ(!NZ:

X

˜

E

X

˜

E

E

E

:-!

:-!

X

˜

E

E

:-!

Zuzä

Zä

252 ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââwyz`zy:

254 âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ`ÓZzqí:

256âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââUZ%zgär

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

i )l
i
)l

)l

ÎZXÏ œ0ix¬gzZ]ßÇüyiZ·gzZw5qZxsZ+ä zäBÇBÇ wZäZ[ÙZ ~ V®ZÖ ¬ê Dô _ ª ıg@Ñ Z¥gzZ+îZgÒ#~ıg@ xsZ+äXêCW ÂÃNïZ

(School of Thought)ÑÑ yiZ·gzZ w5 <IZgzä wZåZqíXNÉZax* ¤gZpgzZwZåZNïZzä.W!qZªxsZ+ä~zg xØz,*-VMûÒW~äéz!3 (Philosophy and Logic)yz,ÁZ ÒÉ DôgªciZh]

cä¿ `gZpbzgYZgp@' kZX xª* 3ä

7ZÒÉDô[ VzÁyõ # aŒ:ZIïZKZVM

êk{ á!qZs yZcägZå¤ ˇ ZZZzgzZx ZbIs:

eh] wZåZ Î ~ ]qòZ szc ¢q ) Xcä ô i W

~I ïZ ¤gZpgzZ ( Postmodernism)eh]àc( Modernism)

XêMô®(Terrorism)~ä§cä c(Extremism) É[fZíZ Vzä~ä§cägzZeh]qí~*äÁ

WOÙZ!cÑZg{Z' Í}(qZ ¨kZVríVzäyZgzZÏ Cc ~z*äèfqZ Võeh]àgzZeh]XÏH

œ0i ZzÑcg <ÿ

ËgzZ ~gW xiZ è~6g«gzZBZZ

VzgÛtãgzZi eZ:i Xbäô4ZäûZ` {o ô4ä" !fé ê Te Ù=z®+Z xsZéÏ äéÒÃÆ) +ZqZ

VŒ0zg{ igz04gzZ]c ÇzZ/h],zÑ

éÏäéÒÃ{z§(ZqZª CgzZiWz6~ÑgE-Œ0‘gzZ¬gzZXÉ

G

G

5 ©

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

ii )l
ii
)l

agmZªbä~h kZbs:sß <ÿ ËßÔZgzZZ}ËgÔZ gzZ]YgäVp eh]àgzZeh]~VzÁÚsZXÏ@Q ïZgzZø# eflÒgzZ~flÒ % ZíZª XûêDYÒ0yjgz XÏ@Éå6gÔZ]gz¢ <ÿ ËgzZZ} % ‡‚ LZ LZuZgzZM%Z BÇBÇ qí@¨ eh]‘yjjZVËqZF xsZ¨a ÜüZ~yZgzZD ]Zä¢

kZXcØ : ª (State Terrorism) ~ä§cä 4cg {)z gzZ tZ

O%ZXZÉZaøäghî~VzÁõ6VqZFª~ä§cä4cg

~yZXNW~äéz í!zZgzZ~äòqZFs b¢ZuZgzZ V-zgâÒ `Z' gzZxŸZ‘ ‘]; øägCgCg~Vríâ V·õyQ{qZ Vrí~äòXcä¿ K ~IïZyZ 7 x¨Àcä)BôKZé cäôky¥ZÃsÿ+Z hógzZäY~VzÁõDX Ïgôyz¨mgÒ yZ‘VZx2ôgzZXÏ;gW7 {g) wq@ªTûÏ~7^

qZªV.øäps yZgzZ[ Ë G G gZj yZgzZwgØKgcÉı Æ)øqZ DIZgzZkZxZ˙ Z ÊF % N gzZäÉ~gYüZzɪ:

XàÉgDªqíkZ äüà {zûå=¬t Æ)qZ DIZ\¨vZ~©:}gÇkZ yiZ·gzZw5}gäŒ VÉïZzäySZzY 0~VzÁõ âz#÷ ZŒ ¤gZpgzZeh]0#÷ Zû@}ô7 ` u0cÉÛäøZLCy)Fª± Cc ÚsZXnÉÈ~Vs9y{ + Z©z *—ÒÛ]cãL)x‚ ªI]Ze mS5g ^k XZ ]Nt XÛtZZL)x‚ ª~Ê £ZhzY cÉPÛ EL)x‚ ª~yZXêÃgZh˙ä kZ¬â~yZêbsß eh]b) yŒ0ôÜhzäv! äøZ~B; 6Cc h]

E

4&

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

iii )l
iii
)l

{Zg FgzZs¨zÌ~ôZ]Ñcg <ÿ Ë ¬ÏLei 3ZgªôZ]üg0zÑ( +ä ~yZXÏ;gôlà V;Zpªôsp~äßÑ{ ]Zg w xsZ gzZÏ;gôgZ˚ @Éxô _] ÁªxªÛ{äô˘ê· yZgzZVzgZäZyZXÏ ‘Vo)IË yŒ0øägtgzZêgDª]; øägÉtµöûÏ gzZ]ª¯ ]; øägkZXÏ ZÉZaYfgzZkgZÊ‘VríÚsZ XêÔä}hga âzgzZÀÎc [ÚZ ÒZLCå6]c :ZIïZgzZ[ûêŸäÎsß~uzä

M%ZøägtgzZê2~]; øägÃbÇgtÛ ËG E 4å8 LcÉÛyjZ

?ÿ ZCŸ äa@¨gzZwî ]{fnz%‘V.yzge‘~ä§cä4cg

Œ0‘x¨ O xZ˙yõa pggZå¤'

gzZwgØ Kgc#÷

¢Ç Kw‘yz¨M%Z~~ä§cä4cgsß VZ yŒ0`ZØZ~ y*kiz !Üô·Zj M%Z VÉg ©D #÷ Œ0~[Zé V.yzge~y*kiz!ÜzgzZc6W s VŒ0: VZx2ôtXÏzz ŸÒ{sß äüÒY"6x* Z}gzZ<ÿ Ë~TûÏg÷Z ªègzZ]

zäò V-zgVpâyZgzZV.øäpÚZ˙èg÷Z‘ìZä'x 0 ûÏk ¢Å¤zä|gät~ ~g¯XÏ;gYH76x* +ä qí~À kZgzZÏ #÷ Œ0gzZM%ZZíZ T kkZXêgÅu's }uzäqZVzägzZ ÉZayŒ0y]§

sß ¢Å¤ ~

tËqÏà Å +ägzZ<ÿ

Ë È® S “ $

E

G

~ TûÏ k (Rights and Responsibilities)¯ZŤ z t£

Œ0sßqZXce Ã*ôgzZÏ YYHÁªx§gzZ

cäx*ªäò ]ZäZLZÒÉÔägZå¤ ©!ªÑcggzZä§cä y]§ +äÑ !$ ·ZzYK6LZyŒ0y]§sß~uzä¬

#÷

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

iv )l
iv
)l

Xcä}ä8gªqí~äòqZ

gzZ]NºŒ VÉïZzäyZ äügzZeh]~}ÁkZ

ÒÉÔägZå¤ œ0ix¬gzZ]ßÇüÂqZ xsZéêÃ,ZbÇg

Ñ~XêÏgô g 0#÷

gzZÛy)FL)xCªÚsZÆ)gzZÛ_ˆL)xCy)FªguIZ

+äbß +ä ÂC ¬:]NtXêÔê· ÛtxL)xCªÚsZ^

zKsÒÉDôZ]]Ázcz#÷ zD Ñ(züg0

ÓZzg gxbß +ä{Ñ:gzZê äôäzˆJüzw5Ñ+ZÃ[¬tXêTe*ôb&Z }ÁkZÑiZ0Z

ÑgôZz âz#÷ ZŒ äügzZehÏÔq ÑyiZ·

XÏ

[ 6yZxŒ0âzkZûêTebäôZzÃtVåÎ ¬qZXêäéÒÑAkzä·Zzôø# kyŒ0#÷ gzZ

XZu0~ä!WxsZû 6êgÛtãgzZi eZbsß eh]

Ô H G 3" Ç dz T Ï {gZäZ Ú*( P I P S ) mS 5g ^k

Û]cãL!Çg)xqZ ªyZXÏ äéÒyZƒ http://san-pips.com

E

:-!

ZBÇ ˜ yiZ·gzZw5}gä

X

E

G -!

E

:-! E

˜ E X

J

Xê äéÒ6http://www.tajziat.com Ç dz ]Y {g TÏ

J

H 3"

Ô G

~yŒ0‘gz?3Z'.ªä!WxsZ>â0–}gZäZkZ

~IejbzZi~ÑÎZP:~I]îŒggzZej‘~I]î

˘ê· £¬P+z£ {)zbzZiÎZ:~IejgzZÉ;ª

0#÷

Ñä kZgzZ"_k&Z Œ ZgzZÿZ' qí6VzäIË~ gzZÿZ' qí6Vzä!fgzZ~g/ è}gZäZtp§ZÏ*ôª

ZªZ yZgzZVzgZäZ nkZûê`ôZztÎXê

Xêgz¢ b&Z Œ Z ËYÏZe6˜ gzZcg9 kZ "_kZª[¬kZ~g¯

E

:-!

X

E

ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ،ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻦﯿﮨاﺮﺑو ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ

www.KitaboSunnat.com

v )l
v
)l

~ ˜ Ï

X

E

E

:-!

(tilt)!S 7 (elimination)!ZiS ~ sZ <

[‰ÎaœZXÏ@YcähÒsß cg9@YH7ª "_À

G@gzZe gzi [zZ ˜ Z BÇBÇ häF wZ]zkgzZ

XÏ

~êÑ s xsZ¨âzkZV-ä zg7 wYä Z9s xsZ¨ ¨¨VrZgzZê«gwwY VÿiÇ IËÑ~g¯âzkZM%ZXê~äôs&&~gÇKZ~ô ]q m:{