You are on page 1of 5

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ XD XUÂN MAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ HUY L2.2 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


.…….o0o……… .…….o0o………
Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2019

YÊU CẦU CẤU KIỆN


ĐỢT 5
Kính gửi: - Ban ĐH Dự án Marina Square - Phú Quốc - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai
- Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú (XMD)
- Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân mai (XMB)
BCH Cụm L2.2 đề nghị cấp cấu kiện bê tông DƯL đúc sẵn theo bảng chi tiết như sau:
1. Nội Dung:
Thời Gian Cấp đến công
TT Tên Cấu Kiện Số lượng trình Ghi chú
Bắt Đầu Kết Thúc

I CẤU KIỆN CỤM MP92-MP93 (Đợt 2)

Cột tâng 1,2,3 cụm MP 92-MP93 64 3/26/2019 3/26/2019

Dầm tâng 2,3,4 cụm MP 92-MP93 82 3/27/2019 3/28/2019


1
Sàn tâng 2,3,4 cụm MP 92-MP93 188 3/29/2019 3/30/2019

334

2. Thời gian dự kiến hạ hàng:


3. Địa điểm cấp : Bãi Trường Huyện Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang
4. Thông tin liên hệ trực tiếp với đơn vị thi công
Phụ Trách : Trịnh Xuân Thế ĐT: 0915.935.997 CB Chuyên Trách : Thái Văn Ngọc ĐT: 0978 087 691
5. Thông tin liên hệ trực tiếp với cung cấp cấu kiện
Mr……………………. ĐT……………………………..

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN MARINA - SQUARE BAN CHỈ HUY L2.2

1/5
BẢNG KÊ CHI TIẾT TÊN CẤU KIỆN

STT TÊN CẤU KIỆN KÝ HIỆU SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

M36-CT1 2
M36-CT2 2
CT2 2
M92-C04b-4 2
M92-C04a-4 2
M47-C04c-4 4
C02-4 16
CỤM MP 92-MP 93

M36-C03d-4 10
Cấu Kiện Cột C01a-4 4
Cột tầng 4,5
C01-4 5
M36-C03c-4 4
M36-C01a-4 2
C02b-4 2
C02c-4 2
CT1 2
M01-C01-4 3

2/5
BẢNG KÊ CHI TIẾT TÊN CẤU KIỆN

STT TÊN CẤU KIỆN KÝ HIỆU SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

DR04a 1
DR04am 1
M92-DR02a 2
M92-DR02b 2
M92-DR11a 2
M92-DR11 2
M47-DR10-2 2
M47-DR10-2m 2
M92-DR09b-2 2
M92-DR09a-2 2
M92-DR09-2 2
M92-DR07 2
M92-DR04b 2
M92-DR04a 2
M92-DR06a 2
CỤM MP 92-MP 93

DR03a 4
DR03 4
Cấu Kiện Dầm M36-DR05a 2 Dầm tầng 5,6
M92-DR12 4
DR05b 2
DR05c 2
DR01 6
M94-DL41b 2
M94-DR42 2
M47-DL41a 2
M92-DR08 2
M92-DR02g 2
M92-DR02f 2
M92-DR02d 4
DR04 2
M92-DR01 2
M36-DR02c 2
DL01-6 2
DR02a 2
M92-DR4A-4M 1
M44-DR4a-4 1
DL01 2

3/5
BẢNG KÊ CHI TIẾT TÊN CẤU KIỆN

STT TÊN CẤU KIỆN KÝ HIỆU SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

M92-BC15 1
M92-BC15a 1
M92-BC15b 1
M92-BC13d 1
M92-BC13c 1
M44-BC12 2
M92-BC13b 1
M92-BC13a 1
M36-BC14 1
M92-BC13e 1
M92-R01g 2
M92-R05g 2
M92-R05f 2
M92-R01f 2
M92-R01dw 2
M92-R01e 2
M92-R01d 2
M92-BC12a 1
M94-BC12am 1
M44-BC11 2
M44-BC11a 1
M92-R08a-2 2
M92-R08-2 2
M92-R08-1 2
M92-R08b 2
M92-R08a 2
M92-R08 2
M36-R04w 4
M92-R01-0a 2
M92-R01-0 2
M92-R01h 2
M92-R04-2 2
M36-R04 4
M92-R04-2a 2
M92-R04f 2
M92-R04e 2
M92-R04d 2
M92-R06g 2
2-MP 93

4/5
STT TÊN CẤU KIỆN KÝ HIỆU SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

CỤM MP 92-MP 93 M92-R06f 2


M92-R06e 2
Cấu Kiện Sàn
M92-R06d 2 Sàn tầng 5,6
M92-R06c 2
M92-R06b 2
M92-R06a 2
M92-R06 2
M92-R06-0 2
M92-R05-0 2
M92-R05e 2
M92-R05d 2
M92-R05c 2
M92-R05b 2
M92-R05a 2
M92-R05 2
P01 8
R03 4
M92-R07e 2
M47-R07 6
M92-R07d 2
M92-R07c 2
M47-R07w 2
M92-R07a 2
M47-R07-01 2
M36-R04-0 2
M92-R04c 2
M36-R04-0a 2
R01w 4
M36-R01wb 2
M92-R01b 2
R01 4
R03-0 4
M01-R02-1 8
R02wa 2
R02 4
R02w 8
R02wam 2
ST3 4
M47-ST1 2
M36-ST2 2
ST1m 2
ST2m 2
M44-CS02 2

5/5