You are on page 1of 1

KRISTUS JAYA

PS 548 / MB 393
for 3 part equal voices

1 = G, 4/4 Composed by ALOYS KUNC


M.M. 66 Arranged by NICHOLAS RIO

Refren :
qqaaa
D. 3 3 | 5 5 | q q | 7 7 | 6 7
| q 6 | q 7 . q | q . ||
| | | | | qqq | qqaaa | ||
V1. 3 3 | 5 5 | 1 1 | 3 3 | 6 2 | 5 1 4 | 3 2 . 1 | 1 . ||
| | | | | wer | qqaaa | ||
V2. 3 3 | 2 2 | 1 1 | j j | 1 j | 1 h 2 | 1 j . 1 | 1 . ||
| | | | | 234 | qqaaa | ||
V3. 1 1 | j j | h h | g g | f f | d f | g g . g | 1 . ||
Kristus jaya! Kristus mulia! Kristus, Kristus Tuhan ki- ta.

Ayat :
qq qqqqqq qqqqq
V1. 12 3 2 3 5 4 3 2
24 qqqqqq qqqqq
V2. 1 1 1 1 1 1 1 j
qqqqqq qqqqq
V3. 1 1 1 1 1 1 g g
1. Hai segala bangsa, ber- te- puk ta- nganlah,
3. I- a menaklukkan bangsa-bangsa ke ba- wah ku- a- sa ki- ta,
5. Al- lah telah naik dii- ri- ngi so- rak so- rai,
7. Se- bab Allah adalah Ra- ja se- lu- ruh bu- mi,
9. Pa- ra pemimpin bangsa- bang-sa ber-da- ta- ngan,

qqqqq qqqqq qqq


V1. 3 4 3 2 1 2 3 2 ||
wqeqr qqqqq 234 ||
V2. 1 1 1 g g h j ||
wqeqr qqqqq ||
V3. 1 1 1 d d f g ||
2 3 4
1. elu-elukanlah Allah de- ngan so- rak so- rai.
3. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah te-la- pak ka- ki ki- ta.
5. Tuhan mengangkasa diiringi bu- nyi sangka- ka- la.
7. bermazmurlah dengan lagu yang pa- ling in- dah.
9. bergabung dengan umat Al- lah A- bra-ham.

qqq qqqqq qqq q qqqqqq qqqqqq


V1. 5 6 5 6 5 4 3 3 . 3 5 (5) 4 32 1 |
qqq qqqqq 234 q qqqqqq qqqqqq2334 |
V2. 3 4 4 3 3 1 1 . 1 1 (1) 1 1j h |
qqq qqqqq q qqqqqq qqqqqq2334 |
V3. 1 1 1 1 1 1 1 . h h (h) s sg h |
2334
2. Sebab Tuhan Ma- ha tinggi a- da- lah dah-syat,
4. Dia pilih ba- gi ki- ta ta-nah pu- sa- ka
6. Bermaz- murlah ba- gi Al- lah, ya ber- maz- mur-lah!
8. Allah mera- ja-i pa- ra bangsa, di takhta yang ku- dus
10. Sebag segala perisai di a- tas bu-mi a- da- lah mi- lik-Nya;

q qqqqqq qqqqq qqq


V1. (1) 1 1 4 3 2 3 2 ||
q qqqqqq qqqqq 234 ||
V2. (g) g g 1 1 1 j ||
q qqqqqq qqqqq ||
V3. (d) d d g g g g ||

2. Ra- ja se- lu- ruh bu- mi.


4. ke bangga- an Ya- kub.
6. Ki- dungkan-lah maz-mur!
8. ber-se- ma- yam-lah Di- a.
10. sa- ngat a- gunglah Di- a.
Kristus Jaya (PS 548) for 3 part equal voices – arr NICHOLAS RIO Page 1 of 1