Вы находитесь на странице: 1из 4

¥ÀAZÁ¬Äw gÁeï

ÉÜ
ÀA¸
¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ
UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸Àz¸
À åÀ gÀ vÀg¨
À ÃÉ w PÉʦr

æ¸
ºÀAvÀ 1

UÁ ¹zÀÞ¥r À ¹zÀªg
À ÄÀ

JA.¹. ±ÉÊ®d
«¯ï¥sq æÉ ï r'¸ÉÆÃeÁ
ºÉZï.©. ¥Ánïï, ºÁªÉÃj
¥ÀU
æ Á¸ï, ZÁªÀÄgÁd£ÀUg À À
¹. «dAiÀiïPÀĪÀiÁgï
À¸Á

C§ÄÝ¯ï £ÀfÃgï ¸Á¨ï gÁdå UÁæ«ÄÃt C©üªÈÀ ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜ


®°vÀ ªÀĺÀ¯ï gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ

i
"PANCHAYITI RAJ PRASHNEGALIGE UTTARA" A Training handbook for newly elected

ÉÜ
GP members, edited by Smt. Shylaja, Faculty and Sri Wilfred D'Souza, Consultant, ANSSIRD,

ÀA¸
Mysore, published by S.A. Ashraful Hasan, Director, ANSSIRD, Mysore

Pages: 92 + iv + 4

vÀdg
Õ À ¸À«Äw

æ¸
Second Edition: 2010 - 80500 copies
qÁ|| C«ÄvÀ ¥À¸
æ Ázï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.,
ªÀĺÁ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, DqÀ½vÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ,
Copyright: ANSSIRD, Mysore ªÉÄʸÀÆgÀÄ
²æà J¸ï.J. C±À¥
æ ÄÀs ¯ï ºÀ¸£
À ï,
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, C£À¸ÁgÁUÁæ ¸ÀA¸ÉÜ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ

Cover Page Design and Illustration:
N. Anilkumar, Chamarajanagar
qÁ|| «ÄãÁQë ¨Á½,
¥ÁæzÁs å¥ÀPg
UÀÄ®âUÀð
À ÄÀ , JA.J¸ï.L. ¥Àz«

¥ÉÆ.æ ºÉZï.J¯ï. PÉñÀªª


À ÄÀ Æwð,
À PÁ¯ÉÃdÄ,

Concept: §gÀºÀUÁgÀgÀÄ, ªÀÄAqÀåWilfred D'Souza, Consultant ²æà J¸ï. vÀÄPÁgÁA,
¸ÀºÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁj, gÁdå ¸ÀA¥À£ÀÆä®
PÉÃAzÀæ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
DTP & Layout: ²æêÀÄw ªÀ¸ÄÀ Azsg
À Á zÉë,
Sheela HL & T Rekha ªÀÄÄRå AiÉÆÃd£Á¢üPÁj, f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw,
À¸Á

ªÉÄʸÀÆgÀÄ
²æà J¥sï.¹. ZÉÃUÀgr
É Ø,
Printed at: PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¨sÁgÀvÀ eÁÕ£À «eÁÕ£À ¸À«Äw-
Kamal Impressions, Mysore PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
²æà J¸ï. d£ÁzÀð£À,

ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀÄgÀªÀAvÉ UÁæªÀÄ


¥ÀAZÁ¬Äw, PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, GqÀĦ
²æêÀÄw JA.¹. ±ÉÊ®d,
¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, C£À¸ÁgÁUÁæ ¸ÀA¸ÉÜ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
²æà «¯ï¥sq
æÉ ï r’¸ÉÆÃeÁ,
¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ, C£À¸ÁgÁUÁæ ¸ÀA¸ÉÜ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ

ii
£ÀªÀÄäzÀÄ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ zÉñÀ. ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ°è ¥ÀAZÁ¬Äw
gÁeï ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ºÉaÑ£À ªÀĺÀvÀé«zÉ. ¥ÀAZÁ¬Äw gÁeï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ
§Ä£Á¢ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¥ÀAZÁ¬Äw gÁeï ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ
ªÉÆzÀ®

ÉÜ
73£Éà wzÀÄÝ¥ÀrVAvÀ®Æ ªÀÄÄAavÀªÁV ¨ÉÃgÀÄ©nÖgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è w½¢gÀĪÀ «ZÁgÀ.

ÀA¸
1987jAzÀ 1992gÀ CªÀ¢A ü iÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ªÀÄAqÀ® ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè
ªÀiÁvÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀ媸 À ÜÉ eÁjAiÀÄ°èvÄÀ .Û JgÀqÄÀ ºÀAvÀU¼ À À F ªÀ媸
À ÜÉ C¢üPÁgÀ «PÉÃA¢æÃPÀgt
À zÀ
zÁjAiÀÄ°è zÉñÀPÌÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVvÀÄ.Û EzÀ£ÄÀ ß UÀªÄÀ ¤¹ ¸ÀA«zsÁ£ÀPÌÉ 73£Éà wzÀÄÝ¥rÀ AiÀÄ£ÀÄß
vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 73£Éà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ £ÀAvÀgÀ zÉñÀzÁzÀåAvÀ ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À
¥ÀAZÁ¬Äw gÁeï ªÀåªÀ¸ÉÜ eÁjUÉ §A¢zÉ.

æ¸
¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 73£Éà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀAZÁ¬Äw gÁeï PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß 1993gÀ°è eÁjUÉ
vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ½UÉ £Á®ÄÌ CªÀ¢U ü É ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ. £Á®Ì£ÉÃ
CªÀ¢Aü iÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¥Àw æ ¤¢üU¼À ÄÀ ¥À¸
æ PÀ ÛÀ UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ ZÀÄPÁÌt »r¢zÁÝg.É C¢üPÁgÀ «PÉÃA¢æÃPÀgt À zÀ
D±ÀAiÀÄUÀ¼£À ÄÀ ß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÌÉ vÀgÄÀ ªÀ°è PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀU¼ À ÄÀ ¥ÀAæ iÀÄvÀßUÀ¼£ À ÄÀ ß ªÀiÁqÀÄwÛª.É UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ½UÉ
ºÉaÑ£À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ºÉaÑ£À


C£ÀÄzÁ£Àª£

PÁAiÀÄðPÀª
À ÄÀ ß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛz.É gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀĺÀvz
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¥Àª
æ ÄÀ , EvÁå¢ PÁAiÀÄðPÀª
éÀ À ¥Àª
æ ÄÀ ÄR PÁAiÀÄðPÀª

æ ÄÀ UÀ¼ÄÀ UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀĵÁÖ£U


¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV eÁjUÉƽ¸ÀĪÀ°è £ÀÆvÀ£À UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸Àz¸
æ ÄÀ UÀ¼À C£ÀĵÁÖ£z
æ ÀÄÄRªÁV UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁvÀj AiÉÆÃd£É, ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀéZÀÒvÁ
À Æ
À À ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß

É ¼ÀÄîwÛª.É F PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ UÀ¼£
À åÀ gÄÀ UÀ¼ÄÀ ¸ÀªÄÀ xÀðªÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¨ÃÉ PÁVzÉ.
À ÄÀ ß

UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ EzÀÄ EA¢£À vÀÄvÀÄð CªÀ±ÀåPÀvÉ JAzÀgÉ vÀ¥Àà®è.
F ¤nÖ£À°è CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀdÄÓUÉƽ¸À®Ä vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvɬÄzÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ £ÀÆvÀ£À UÁæªÀÄ
¥ÀAZÁ¬Äw ¸Àz¸ À åÀ gÄÀ UÀ½UÉ vÀg¨ À ÃÉ wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß C§ÄÝ¯ï £ÀfÃgï ¸Á¨ï gÁdå UÁæ«ÄÃuÁ©üªÈÀ ¢Þ
¸ÀA¸ÉÜUÉ ªÀ»¹zÉ. F ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¸ÀA¸ÉÜ FUÁUÀ¯Éà ¹zÀÞvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÉ. £ÀÆvÀ£À
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ £Á®ÄÌ ºÀAvÀUÀ¼À°è MlÄÖ 11 ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
À¸Á

ªÉÆzÀ® ºÀAvÀz° À è UÁæªÄÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àª æ ÄÀ ÄRgÁVgÀĪÀ UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁ¬Äw CzsåÀ Pg ëÀ ÄÀ , G¥ÁzsåÀ Pg
ëÀ ÄÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÁ¬Äw
C©üªÈÀ ¢Þ C¢üPÁjUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼£ À ÄÀ ß M¼ÀUÆ É AqÀ vÀAqÀPÌÉ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀU¼ À À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀg¨ À ÃÉ wAiÀÄ£ÀÄß
gÁdåzÀ J¯Áè 176 vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è DUÀ¸ïÖ 2010gÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɸÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉAiÀiÁV G½zÀ J¯Áè
UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸Àz¸ À åÀ jUÉ G¥ÀUº æÀ À DzsÁjvÀ vÀg¨ À ÃÉ wAiÀÄ£ÀÄß 2010gÀ CPÉÆÃÖ §gï ªÀiÁºÉ¬ÄAzÀ DgÀA©ü¸¯ À ÁUÀÄwÛz.É

vÀg¨À ÃÉ wAiÀÄ°è ¨sÁUÀª» À ¸ÀĪÀ £ÀÆvÀ£À UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸Àz¸ À åÀ gÀÄUÀ½UÉ ºÉZÄÀ ª
Ñ j
À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ªÀÄÆgÀÄ
PÉʦrUÀ¼£ À ÄÀ ß ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ ¹zÀÞ¥r À ¸À¯ÁVzÉ. F PÉʦrUÀ¼° À gè ÄÀ ªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼£ À ÄÀ ß
AiÀıÀ¹ì£À zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ°è £ÀÆvÀ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀgÉ £ÀªÀÄä ±ÀæªÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.J. C±À¥
æ ÄÀs ¯ï ºÀ¸£
À ï qÁ|| C«ÄvÀ ¥À¸
æ Ázï ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¤zÉÃð±ÀPg À ÄÀ ªÀĺÁ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

iii
ÉÜ
ÀA¸
¥ÀÄl ¸ÀASÉå

æ¸
UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw gÀZÀ£É ........................................................................................... 1-7

ªÁqïð / UÁæªÀÄ ¸À¨És ............................................................................................... 8-19ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀUÀð ......................................................... 20-29

¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ¬Ä ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ........................................................................... 30-36UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¥ÀPæ ÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ........................................................................... 37-43

¸ÀA¥À£ÀÆä® PÉÆæÃrüÃPÀgÀt ........................................................................................ 44-56


À¸Á

ºÀtPÁ¸ÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É .......................................................... 57-62

ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ .......................................................................................................... 63-67


UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw¬ÄAzÀ MzÀV¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ............................................... 68-80

ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁvÀj AiÉÆÃd£É .........................................81-92

iv