Вы находитесь на странице: 1из 33

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1 DAN 2 TEMA 1: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut ILMU
AKTIVITI KELUARGA bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan jenis-jenis ayat dengan Kajian Tempatan
ayat dengan betul. struktur binaan ayat yang betul NILAI MURNI
TAJUK : dan tepat. Kasih sayang
BERKHEMAH DI LAMAN EMK
IDAMAN 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Pendidikan Alam Sekitar
ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang mengandungi perkataan KB
betul. berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber Menjanakan idea
dengan sebutan yang betul. Kontekstual
-Menghubungkaitkan
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara Mengkategorikan
ayat secara mekanis dengan mekanis dengan betul dan kemas.
betul dan kemas. KP
4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu mengandungi nilai dan pengajaran yang Interpersonal
melalui nyanyian secara didik hibur. dipersembahkan melalui nyanyian secara
didik hibur. Verbal-linguistk

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama BCB


5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul
dengan betul mengikut konteks. mengikut konteks. Bacaan intensif

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata gant


nama tunjuk dengan
betul mengikut konteks.

3 TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.1 Mendengar, memahami dan ILMU
AKTIVITI KELUARGA terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang memberikan respons yang sesuai Pendidikan Moral
didengar dengan betul. secara lisan atau gerak laku NILAI MURNI
TAJUK : terhadap arahan berdasarkan Kerajinan
SERONOKNYA MEMBACA ayat perintah dengan betul. Kerjasama
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan EMK :

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 1


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang TMK
mengandungi pelbagai jenis ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi KB :
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan yang betul. Mengecam
ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Kontekstual –
3.2.7 Menulis ayat majmuk secara Menghubungkaitkan
mekanis dalam bentuk tulisan Menjanakan idea
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni berangkai dengan betul dan
dalam lagu melalui nyanyian secara kemas. KP :
didik hibur. Interpersonal
4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik Visual ruang
lagu yang mengandungi nilai dan Muzik
pengajaran secara berpandu dan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan disampaikan melalui nyanyian
kata dengan betul mengikut konteks. secara didik hibur.

5.1.1.
Memahami dan menggunakan kata nama am
konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul
mengikut konteks.

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 2


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

4 TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1


AKTIVITI KELUARGA respons terhadap sesuatu arahan, Mendengar, memahami dan memberikan ILMU
soalan dan pesanan yang didengar respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku Sejarah
TAJUK : dengan betul. terhadap arahan berdasarkan ayat perintah NILAI MURNI
MELANCONG DENGAN dengan betul. Kasih sayang
KELUARGA Patriotsme
EMK
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Kreatvit dan inovasi
dengan lancar, sebutan yang jelas dan Membaca pelbagai bahan yang mengandungi TMK
intonasi yang betul. ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek KB
secara mekanis dengan lancar, sebutan yang Membuat gambaran mental
jelas dan intonasi yang betul. Mengenal past
Menghubungkaitkan
Menyusun urutan
3.3 3.3.3 Menjanakan idea
Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat Membina dan menulis jawapan pemahaman
dengan betul. berdasarkan soalan yang bertumpu dan KP
bercapah dengan betul. Kinestetk
Verbal-linguistk

4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramats


dengan sebutan yang betul dan
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan intonasi yang jelas serta susunan
menggunakan bahasa badan secara idea yang tepat semasa bercerita
kreatf semasa bercerita secara didik secara didik hibur.
hibur.

5.1.2
Memahami dan menggunakan kata nama khas
5.1 Memahami dan menggunakan golongan tak hidup dengan betul mengikut konteks.
kata dengan betul mengikut konteks.

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 3


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

5 TEMA 2 : 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2. ILMU


AMALAN KESIHATAN & respons terhadap sesuatu arahan, Mendengar, memahami dan memberikan Pendidikan Kesihatan
KEBERSIHAN soalan dan pesanan yang didengar respons terhadap soalan tanpa kata tanya NILAI MURNI
dengan betul. secara lisan dengan betul. Kesihatan
TAJUK : Kebersihan
AMALAN HIDUP SIHAT EMK
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami Kreatvit dan inovasi
yang tersurat dan tersirat daripada maklumat untuk mengenal past TMK
pelbagai bahan untuk memberi respons idea utama dan idea sampingan KB
dengan betul dalam pelbagai bahan bagi Menghubungkaitkan
membuat ramalan dengan tepat. Menganalisis
Mengecam
3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menjanakan idea
Menulis perkataan berimbuhan pinjaman
dengan ejaan yang tepat secara imlak
KP
Verbal-linguistk
4.1 Meramal
Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.2 Muzik
melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi nilai dan pengajaran secara BCB
berpandu dan disampaikan melalui nyanyian Mendengar dengan cekap
secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.
5.1.3
Memahami dan menggunakan kata gant nama
tunjuk dengan betul mengikut konteks.

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 4


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

6 DAN TEMA 2 : 1.3 1.3.3 ILMU


7 AMALAN KESIHATAN & Mendengar, memahami dan memberi respons Mendengar, memahami dan memberikan Pendidikan Kesihatan
KEBERSIHAN terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang respons dengan menyampaikan pesanan yang NILAI MURNI
didengar dengan betul. betul mengikut urutan. Kebersihan
TAJUK : Kerjasama
BERSIH & SIHAT . Cinta akan alam sekitar
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami EMK
yang tersurat dan tersirat daripada maklumat daripada bahan untuk Kreatvit dan inovasi
pelbagai bahan untuk memberi respons menjana idea dengan betul.
dengan betul.
3.3.4
3.3 Membina kerangka untuk menulis pelbagai KB
Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat jenis karangan dengan betul. Membuat urutan
dengan betul. Kontekstual -
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan Mengaplikasikan
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan sebutan dan intonasi yang betul Membuat andaian
menggunakan bahasa badan dengan dan jelas, dan bahasa badan Konstruktvisme –
kreatf melalui lakonan secara didik yang sesuai melalui lakonan Menerangkan dan
hibur. secara didik hibur. menjanakan idea
5.1.6 Menganalisis
Memahami dan menggunakan kata hubung Menjanakan idea
5.1 Memahami dan menggunakan golongan pancangan keterangan dengan betul mengikut Kontekstual - Memindahkan
kata dengan betul mengikut konteks. konteks.
5.1.4
Memahami dan menggunakan kata kerja pasif
dengan betul mengikut konteks.

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 5


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

8 DAN 9 TEMA 2 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 ILMU


AMALAN KESIHATAN & permintaan tentang sesuatu perkara Bertutur tentang sesuatu perkara daripada Pendidikan Kesihatan
KEBERSIHAN daripada pelbagai sumber dalam situasi pelbagai sumber dengan menggunakan ayat NILAI MURNI
formal dan tdak formal secara yang gramats dalam situasi formal dan tdak Kebersihan Fizikal & Mental
TAJUK : bertatasusila. formal secara bertatasusila. KB
PENDIDIKAN KESIHATAN 2.2.3 Menghubungkaitkan
2.2 Membaca dan memahami ayat yang Mengecam
Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan apitan Menaakul
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang Konstruktvisme –
betul. betul. Menghubungkaitkan
2.4.3 Menyusun mengikut urutan
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang Mengitlak
Membaca dan memahami maklumat yang tersurat tersurat dan tersirat dengan tepat daripada Memadankan
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi pelbagai bahan untuk membuat penilaian Kontekstual -
respons dengan betul. dengan betul. Menghubungkaitkan
3.5.2
3.5 Mencatat maklumat yang betul mengikut
Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu urutan untuk membuat carta daripada pelbagai KP
perkara daripada pelbagai sumber. sumber. Interpersonal
3.9.1 BCB
3.9 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera Bacaan intensif
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan yang didengar, ditonton atau dibaca dengan Mencatat nota
bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca jelas dan menggunakan bahasa yang gramats.
dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang
dihasilkan daripada bahan
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan rangsangan untuk menyampaikan
menggunakan bahasa badan dengan nilai dan pengajaran dengan
kreatf melalui lakonan secara didik bahasa badan yang sesuai.
hibur. 5.1.5
Memahami dan menggunakan kata adjektf dan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata penguat dengan betul mengikut konteks.
kata dengan betul mengikut konteks.

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 6


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

10 DAN 11 TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 ILMU


SENTIASA SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan Pendidikan Moral
daripada pelbagai sumber dalam situasi kata gelaran yang sesuai dalam situasi tdak NILAI MURNI
formal dan tdak formal secara formal secara bertatasusila. Keberanian
TAJUK : bertatasusila. EMK
SENTIASA AWASI DIRI Sains dan Teknologi
KB
2.5 Membaca, memahami dan menaakul 2.5.1 Membaca dan memahami Menghubungkaitkan
untuk memindahkan maklumat yang maklumat yang tersurat dan Menganalisis
terdapat dalam pelbagai bahan dengan tersirat daripada bahan prosa Konstruktvisme –
betul. dengan betul Menghubungkaitkan
Mengecam
3.4 3.4.2 Memadankan
Menulis imlak dengan tepat. Menulis frasa dan ayat yang ada perkataan Kontekstual –
berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda Menghubungkaitkan
baca yang tepat secara imlak KP
Interpersonal

4.4.1 Mendeklamasi sajak BCB


4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengansebutan dan intonasi yang Mendengar aktf
dengan intonasi yang betul betul dan jelas secara didik hibur Bacaan intensif
menggunakan bahasa yang indah serta memahami maksud sajak
secara didik hibur. tersebut
5.1.2
5.1 Memahami dan menggunakan golongan Memahami dan menggunakan kata nama khas
kata dengan betul mengikut konteks tak hidup dengan betul mengikut konteks.

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata adjektf dan
kata penguat dengan betul mengikut konteks.

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 7


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 8


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

12 TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 ILMU


SENTIASA SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan Pendidikan Moral
daripada pelbagai sumber dalam situasi kata gant nama diri orang dan kata gant nama EMK: Nilai murni
TAJUK : formal dan tdak formal secara diri tanya dengan betul dalam situasi formal Rasional
SEDIAKAN PAYUNG bertatasusila. dan tdak formal secara bertatasusila. KB
SEBELUM HUJAN Mengenal past
Kunstruktvisme
Mengembangkan idea
2.5.2 Membaca, memahami dan Menaakul
2.5 Membaca, memahami dan menaakul menaakul maklumat yang tersurat Membuat urutan
untuk memindahkan maklumat yang dan tersirat daripada bahan prosa Menghubungkait
terdapat dalam pelbagai bahan dengan dengan betul. Kontekstual
betul. KP
3.3.4 Verbal-linguistk
3.3 Membina kerangka untuk menulis pelbagai BCB
Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat jenis karangan dengan betul. Bacaan intensif
dengan betul.

4.4.1
4.4 Melafazkan dan memahami puisi Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan
dengan intonasi yang betul intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur
menggunakan bahasa yang indah serta memahami maksud sajak tersebut.
secara didik hibur.

5.1.6
Memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan keterangan dengan betul mengikut
5.1 konteks.
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks. .

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 9


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

INGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

13 DAN 14 TEMA 3 : 1.4 1.4.3 ILMU


SENTIASA SELAMAT Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan Pendidikan Moral
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber kata gant nama diri orang dan kata gant nama
TAJUK : dalam situasi formal dan tdak formal secara diri tanya dengan betul dalam situasi formal EMK: Nilai Murni
BERINGAT SEBELUM KENA bertatasusila. dan tdak formal secara bertatasusila. Keberanian

2.5 1.4.4 KB
Membaca, memahami dan menaakul untuk Menyatakan permintaan tentang sesuatu Menghubungkaitkan
memindahkan maklumat yang terdapat dalam perkara dengan menggunakan kata dan bahasa Menaakul
pelbagai bahan dengan betul. badan yang sesuai dalam situasi tdak formal Kontekstual
secara bertatasusila Menjana idea

3.6 2.5.3
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang Membaca, memahami dan menaakul bahan KP
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang prosa untuk memindahkan maklumat kepada Interpersonal
santun. bentuk puisi dengan betul. Verbal-linguistk
3.6.2
Menulis untuk menyampaikan maklumat
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni berbentuk surat, laporan dan cerita dengan
dalam lagu melalui nyanyian secara jelas serta menggunakan bahasa yang santun.
didik hibur. 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik
lagu yang mengandungi nilai dan
5.1 pengajaran yang dipersembahkan
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan melalui nyanyian secara didik
betul mengikut konteks. hibur.
5.1.7
. Memahami dan menggunakan kata bantu, kata
perintah dan kata pemeri dengan betul
mengikut konteks.

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 10


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

15 TEMA 4 : 1.5 1.5.1 ILMU


MASYARAKAT PENYAYANG Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula Bercerita tentang sesuatu perkara dengan Pendidikan Moral
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
TAJUK : intonasi yang betul. betul menggunakan ayat yang mengandungi Pendidikan Alam Sekitar
PROGRAM KHIDMAT wacana.
MASYARAKAT NILAI
Kasih sayang
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Semangat bermasyarakat
bukan sastera yang sesuai bagi Membaca dan memahami pelbagai bahan
memupuk minat membaca. sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya KB
berfikir secara kreatf. Menghubungkaitkan

3.3 Membuat gambaran mental


Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat 3.3.4
dengan betul. Membina kerangka untuk menulis pelbagai Menjana idea
jenis karangan dengan betul.
Kontekstual
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni
dalam lagu melalui nyanyian secara 4.1.1 Menganalisis
didik hibur Menyebut dan memahami lirik lagu yang
mengandungi nilai dan pengajaran yang Menyesuaikan
dipersembahkan melalui nyanyian secara didik
hibur.
5.1 KP
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan Verbal-linguistk
betul mengikut konteks. 5.1.7 Muzik
Memahami dan menggunakan kata bantu, kata Kinestetk
perintah dan kata pemeri dengan betul
mengikut konteks.

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 11


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

16 DAN 17 TEMA 4 : 1.5 1.5.2 ILMU


MASYARAKAT PENYAYANG Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan Pendidikan Kesihatan
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas NILAI
TAJUK : intonasi yang betul. dan intonasi yang betul menggunakan ayat Kerjasama
KHIDMAT RAKAN SEBAYA yang mengandungi wacana. EMK
Peraturan sosiobudaya
KB
2.6.2 Menjana idea
2.6 Membaca dan memahami pelbagai bahan Menilai
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera bukan sastera untuk mengenal past nilai murni. Kontekstual
yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan Menganalisis
maklumat berbentuk surat, Konstruktvitsme
laporan dan cerita dengan jelas Menghubungkaitkan
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat serta menggunakan bahasa yang KP
tentang sesuatu perkara dengan santun Verbal-linguistk
menggunakan bahasa yang santun 4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramats
dengan sebutan yang betul dan BCB
intonasi yang jelas serta susunan Bacaan intensif
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan idea yang tepat semasa bercerita
menggunakan bahasa badan secara secara didik hibur.
kreatf semasa bercerita secara didik 5.1.7
hibur. Memahami dan menggunakan kata bantu, kata
perintah dan kata pemeri dengan betul
5.1 mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks. 5.1.4
Memahami dan menggunakan kata kerja pasif
dengan betul mengikut konteks.

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 12


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

18 TEMA 4 : 1.6 1.6.1. ILMU


MASYARAKAT PENYAYANG Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang Pendidikan Moral
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. EMK: Nilai Murni
SKUAD PRIHATIN Kerjasama
Kebersihan fizikal
2.2 2.2.3
Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat Membaca dan memahami ayat yang
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan
betul. daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang KB
betul. Menghubungkaitkan
Membuat gambaran mental
3.6 3.6.1 Menghubungkaitkan
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang Menulis untuk menyampaikan maklumat yang Menjana idea
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul dengan menggunakan idea utama dan Konstruktvisme
santun. idea sampingan serta menegaskan kesantunan Kontekstual
berbahasa.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara 4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat KP
kreatf semasa bercerita secara didik menggunakan bahasa yang indah Verbal-linguistk
hibur dan ayat yang gramats serta Bacaan intensif
bahasa badan yang sesuai
5.2 semasa bercerita secara didik
Memahami dan menggunakan pembentukan kata hibur
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.1
Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran
–an, -kan, –i, imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektf serta imbuhan
pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

19 TEMA 5 : 1.6 1.6.2 ILMU


KENALI WARISAN BANGSA Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang Menyampaikan maklumat tentang sesuatu Pendidikan Muzik
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan perkara daripada media cetak dalam bentuk
TAJUK : tepat secara bertatasusila. pengumuman dengan menggunakan ayat yang NILAI
IRAMA WARISAN gramats secara bertatasusila. Patriotsme

2.3.1 EMK
Membaca pelbagai bahan yang mengandungi Peraturan sosiobudaya
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang KB
intonasi yang betul betul. Mensintesis
Mengenal past
3.7.1 Menganalisis
3.7 Menghasilkan penulisan kreatf dalam Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan Kontekstual
pelbagai genre dengan betul. penutup dalam penulisan kreatf dengan betul.
PM
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan Main peranan
menggunakan bahasa badan dengan sebutan dan intonasi yang betul Bacaan
kreatf melalui lakonan secara didik dan jelas, dan bahasa badan
hibur yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur

5.2 5.2.1
Memahami dan menggunakan pembentukan kata Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. –an, -kan, –i, imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektf serta imbuhan
pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 14


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

20 TEMA 5 : 1.6 1.6.1 ILMU


KENALI WARISAN BANGSA Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang Kajian Tempatan
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara EMK
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. Peraturan sosiobudaya
SERUPA TETAPI BERBEZA KB
Mengitlak
Mengenal past
2.3 2.3.2 Menganalisis
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan Membaca pelbagai bahan yang mengandungi Menjana idea
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek Mengecam
secara mekanis dengan lancar, sebutan yang Konstruktvisme
jelas dan intonasi yang betul.
3.8 KP
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan 3.8.2 Verbal-linguistk
betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan BCB
daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan Bacaan intensif
kata, imbuhan dan struktur ayat.
4.4
Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi 4.4.2
yang betul menggunakan bahasa yang indah secara Membina dan memahami sajak secara terkawal
didik hibur. dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.
5.2
Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.2.1
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran
–an, -kan, –i, imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektf serta imbuhan
pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.
.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 15


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

21 DAN 22 TEMA 5 : 1.7 1.7.2 ILMU


KENALI WARISAN BANGSA Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang Berbincang dan mengemukakan pendapat Kajian Tempatan
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara tentang sesuatu perkara daripada pelbagai EMK
TAJUK : bertatasusila. sumber dengan menggunakan ayat yang Peraturan sosiobudaya
UNIK & KREATIF gramats secara bertatasusila. Kreatvit dan Inovasi
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 KB
yang tersurat dan tersirat daripada Membaca dan memahami maklumat untuk Mensintesis
pelbagai bahan untuk memberi respons mengenal past idea utama dan idea sampingan Menganalisis
dengan betul dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan Menaakul
3.7 dengan tepat. Konstruktvisme
Menghasilkan penulisan kreatf dalam pelbagai genre 3.7.2 Mengumpul dan mengelas
dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatf berbentuk PAK
imaginatf dan deskriptf dengan betul. Mengakses
3.9 3.9.1 KMD
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera Meramal
bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca yang didengar, ditonton atau dibaca dengan
dengan betul. jelas dan menggunakan bahasa yang gramats. BCB
4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan Bacaan intensif
4.4 Melafazkan dan memahami puisi sebutan dan intonasi yang betul
dengan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta
menggunakan bahasa yang indah memahami maksud sajak
secara didik hibur tersebut.
5.1.5
5.1 Memahami dan menggunakan golongan Memahami dan menggunakan kata adjektf dan
kata dengan betul mengikut konteks kata penguat dengan betul mengikut konteks.
5.2.2
5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda
Memahami dan menggunakan pembentukan kata separa dengan betul dalam pelbagai situasi.
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 16


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

23 TEMA 6 : 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 ILMU


PERTANIAN & respons terhadap sesuatu arahan, Mendengar, memahami dan memberikan Pertanian
PENTERNAKAN soalan dan pesanan yang didengar respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku Pendidkan Alam Sekitar
dengan betul. terhadap arahan berdasarkan ayat perintah EMK
TAJUK : dengan betul. Keusahawanan
KEMAJUAN PERTANIAN KB
2.4 Membaca dan memahami maklumat Menjana idea
yang tersurat dan tersirat daripada 2.4.2 Kontruktvisme
pelbagai bahan untuk memberi respons Membaca dan memahami maklumat daripada Menyusun urutan
dengan betul. bahan untuk menjana idea dengan betul. Kontekstual
Mengenal past
3.5 BCB
Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.2 Bacaan intensif
perkara daripada pelbagai sumber. Mencatat maklumat yang betul mengikut
urutan untuk membuat carta daripada pelbagai
sumber.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.2 Membina dan memahami sajak
dengan intonasi yang betul secara terkawal dan
menggunakan bahasa yang indah mendeklamasikannya dengan
secara didik hibur. sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

5.2
Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.2.3
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Memahami dan menggunakan kata majmuk
bentuk yang telah mantap dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 17


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

24 TEMA 6 : 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2 ILMU


PERTANIAN & respons terhadap sesuatu arahan, Mendengar, memahami dan memberikan Sains dan Teknologi
PENTERNAKAN soalan dan pesanan yang didengar respons terhadap soalan tanpa kata tanya EMK
dengan betul. secara lisan dengan betul. Keusahawanan
TAJUK : KB
KAMBING TENUSU 2.4 2.4.3. Menghubungkaitkan
BIOTEKNOLOGI Membaca dan memahami maklumat yang tersurat Membaca dan memahami maklumat yang Menilai
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi tersurat dan tersirat dengan tepat daripada Konstruktvisme
respons dengan betul. pelbagai bahan untuk membuat penilaian Menjana idea
dengan betul. Mengumpul dan mengelas
KP
3.7.2 Interpersonal
3.7 Menghasilkan penulisan kreatf berbentuk BCB
Menghasilkan penulisan kreatf dalam pelbagai genre imaginatf dan deskriptf dengan betul. Perbincangan
dengan betul. Bacaan intensif
4.3.2
Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada
bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai
4.3 dan pengajaran dengan bahasa badan yang
Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan sesuai
bahasa badan dengan kreatf melalui lakonan secara
didik hibur.
5.3.1
Memahami dan membina ayat tunggal dengan
peluasan subjek dan predikat yang betul dalam
5.3 pelbagai situasi.
Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 18


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

25 DAN 26 TEMA 6 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara ILMU
PERTANIAN DAN permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan Pendidikan Alam sekitar
PENTERNAKAN daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan ayat yang gramats EMK
formal dan tdak formal secara dalam situasi formal dan tdak Keusahawanan
TAJUK : bertatasusila. formal secara bertatasusila. Kreatvit dan Inovasi
HASIL SERBA GUNA 2.5.1 KB
2.5 Membaca, memahami dan menaakul Membaca dan memahami maklumat yang Mengitlak
untuk memindahkan maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa Menghubungkaitkan
terdapat dalam pelbagai bahan dengan dengan betul. Mensintesis
betul. 3.3.3 Menganalisis
Membina dan menulis jawapan pemahaman Kontekstual
3.3 berdasarkan soalan yang bertumpu dan KP
Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat bercapah dengan betul. Interpersonal
dengan betul. 3.9.1 BCB
Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera Bacaan intensif
3.9 yang didengar, ditonton atau dibaca dengan Bacaan mentalis
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan jelas dan menggunakan bahasa yang gramats.
bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik
dengan betul. lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran secara berpandu dan
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni disampaikan melalui nyanyian
dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur.
didik hibur. 5.1.7
Memahami dan menggunakan kata bantu, kata
5.1 Memahami dan menggunakan golongan perintah dan kata pemeri dengan betul
kata dengan betul mengikut konteks. mengikut konteks.
5.3 5.3.1
Memahami dan membina ayat yang betul dalam Memahami dan membina ayat tunggal dengan
pelbagai situasi. peluasan subjek dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 19


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

27 DAN 28 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara ILMU
POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang Pendidikan Moral
daripada pelbagai sumber dalam situasi sesuai dalam situasi tdak formal NILAI
TAJUK : formal dan tdak formal secara secara bertatasusila. Kerjasama
PEKERTI MULIA AMALAN bertatasusila. Kasih sayang
KITA 2.5.2 KB
2.5 Membaca, memahami dan menaakul Membaca, memahami dan menaakul maklumat Menjana idea
untuk memindahkan maklumat yang yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa Mensintesis
terdapat dalam pelbagai bahan dengan dengan betul. Kontekstual
betul. Konstruktvisme
3.3.4 Mengecam
Membina kerangka untuk menulis pelbagai KP
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa jenis karangan dengan betul. Verbal-linguistk
dan ayat dengan betul. BCB
4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramats Bacaan imbasan
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan dengan sebutan yang betul dan
menggunakan bahasa badan secara intonasi yang jelas serta susunan
kreatf semasa bercerita secara didik idea yang tepat semasa bercerita
hibur. secara didik hibur.

5.1.5
5.1 Memahami dan menggunakan golongan Memahami dan menggunakan kata adjektf dan
kata dengan betul mengikut konteks. kata penguat dengan betul mengikut konteks.

5.3 5.3.2
Memahami dan membina ayat yang betul dalam Memahami dan membina ayat aktf dan ayat
pelbagai situasi. pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 20


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

29 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara ILMU
POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata gant nama Kajian Tempatan
daripada pelbagai sumber dalam situasi diri orang dan kata gant nama diri NILAI
TAJUK : formal dan tdak formal secara tanya dengan betul dalam situasi Patriotsme
CINTA AKAN NEGARA bertatasusila. formal dan tdak formal secara Hemah Tinggi
bertatasusila. KB
Menjana idea
2.5 2.5.3 Mensintesis
Membaca, memahami dan menaakul untuk Membaca, memahami dan menaakul bahan Kontekstual
memindahkan maklumat yang terdapat dalam prosa untuk memindahkan maklumat kepada Membuat urutan
pelbagai bahan dengan betul. bentuk puisi dengan betul. KP
Interpersonal
Verbal-linguistk
3.6 3.6.2 BCB
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang Menulis untuk menyampaikan maklumat Mencatat nota
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang berbentuk surat, laporan dan cerita dengan
santun. jelas serta menggunakan bahasa yang santun.

4.3 4.3.1
Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
bahasa badan dengan kreatf melalui lakonan secara intonasi yang betul dan jelas, dan bahasa badan
didik hibur. yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

5.3.2
Memahami dan membina ayat aktf dan ayat
pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.
5.3
Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 21


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

30 DAN 31 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Bertutur tentang sesuatu perkara ILMU
POTERT MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan Pendidikan Alam Sekitar
TAJUK : daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan ayat yang gramats NILAI
NEGARAKU GEMILANG formal dan tdak formal secara dalam situasi formal dan tdak Patriotsme
bertatasusila. formal secara bertatasusila. KB
2.6.1 Membaca dan memahami Menjana idea
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan pelbagai bahan sastera yang Mengecam
bukan sastera yang sesuai bagi sesuai untuk meningkatkan daya Menganalisis
memupuk minat membaca. berfikir secara kreatf. Kontekstual
2.2.3 KP
2.2 Membaca dan memahami ayat yang Verbal-linguistk
Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan apitan BCB
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang Bacaan intensif
betul. betul. Bacaan imbasan
3.8.2
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
3.8 daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan kata, imbuhan dan struktur ayat.
betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
sebutan dan intonasi yang betul
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan dan jelas, dan bahasa badan
menggunakan bahasa badan dengan yang sesuai melalui lakonan
kreatf melalui lakonan secara didik secara didik hibur.
hibur. 5.1.4
5.1 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan dengan betul mengikut konteks.
betul mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 22


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

32 DAN 33 TEMA 8 : 1.5 1.5.1 ILMU


EKONOMI BERWAWASAN Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula Bercerita tentang sesuatu perkara dengan Ekonomi
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang NILAI
TAJUK : intonasi yang betul. betul menggunakan ayat yang mengandungi Kerajinan
SUMBER PENDAPATAN wacana. EMK
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.2 Membaca dan memahami Keusahawanan
bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bukan sastera KB
memupuk minat membaca. untuk mengenal past nilai murni. Membandingkan dan
3.5.2 membezakan
3.5 Mencatat maklumat yang betul mengikut Kontekstual
Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu urutan untuk membuat carta daripada pelbagai Mengecam
perkara daripada pelbagai sumber. sumber. Menyusun urutan
4.3.2 Mengujarkan dialog yang Menjana idea
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan dihasilkan daripada bahan BCB
menggunakan bahasa badan dengan rangsangan untuk menyampaikan Bacaan imbasan
kreatf melalui lakonan secara didik nilai dan pengajaran dengan Mencatat nota
hibur. bahasa badan yang sesuai Membuat rujukan
5.1 melalui lakonan secara didik
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan hibur.
betul mengikut konteks. 5.1.3
Memahami dan menggunakan kata gant nama
5.2 Memahami dan menggunakan tunjuk dengan betul mengikut konteks.
pembentukan kata yang sesuai dalam 5.2.2
pelbagai situasi dengan betul. Memahami dan menggunakan kata ganda
separa dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 23


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

34 DAN 35 TEMA 8 : 1.5 1.5.2 ILMU


EKONOMI BERWAWASAN Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan Ekonomi
TAJUK : dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas
PENGUSAHA intonasi yang betul. dan intonasi yang betul menggunakan ayat NILAI
BERWAWASAN yang mengandungi wacana. Kerajinan
2.3 2.3.2
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan Membaca pelbagai bahan yang mengandungi EMK
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek Keusahawanan
secara mekanis dengan lancar, sebutan yang Teknologi maklumat dan
2.6 jelas dan intonasi yang betul. komunikasi
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera 2.6.1
yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Membaca dan memahami pelbagai bahan KB
sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya Menjana idea
3.6 berfikir secara kreatf. Mengecam
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.6.1 Menaakul
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang Menulis untuk menyampaikan maklumat yang Menganalisis
santun. betul dengan menggunakan idea utama dan Konstruktvisme
idea sampingan serta menegaskan kesantunan Menghubungkaitkan
4.4 berbahasa. KP
Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi 4.4.1 Verbal-linguistk
yang betul menggunakan bahasa yang indah secara Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan
didik hibur. intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur PM
serta memahami maksud saja tersebut. Bacaan
5.1 5.1.6
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan Memahami dan menggunakan kata hubung KMD
betul mengikut konteks. pancangan keterangan dengan betul mengikut Menggunakan imaginasi dan
konteks. kreatvit
5.3 5.3.2
Memahami dan membina ayat yang betul dalam Memahami dan membina ayat aktf dan ayat
pelbagai situasi. pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 24


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

36 TEMA 8 : 1.6 1.6.1 ILMU


EKONOMI BERWAWASAN Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang Ekonomi
TAJUK : sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara NILAI
MENGURUS WANG tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. Berdikari
EMK
2.3 Kreatvit dan inovasi
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang Keusahawanan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. mengandungi pelbagai jenis ayat secara Teknologi maklumat dan
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan komunikasi
3.6 intonasi yang betul. KB
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.6.2 Menjana idea
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang Menulis untuk menyampaikan maklumat Mengecam
santun. berbentuk surat, laporan dan cerita dengan Mengitlak
jelas serta menggunakan bahasa yang santun. Konstruktvisme
3.9 3.9.1 KP
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera Interpersonal
bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca yang didengar, ditonton atau dibaca dengan BCB
dengan betul. jelas dan menggunakan bahasa yang gramats. Perbincangan
Bacaan luncuran
4.4.2 Bacaan imbasan
4.4 Membina dan memahami sajak secara terkawal
Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan
yang betul menggunakan bahasa yang indah secara intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.
didik hibur. 5.1.7
Memahami dan menggunakan kata bantu, kata
perintah dan kata pemeri dengan betul
5.1 mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 25


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

37 TEMA 9 : 1.6 1.6.2 ILMU


BUMI INDAH RAKYAT Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang Menyampaikan maklumat tentang sesuatu Pendidikan Alam Sekitar
BERTUAH sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan perkara daripada media cetak dalam bentuk NILAI
tepat secara bertatasusila. pengumuman dengan menggunakan ayat yang Kesyukuran
TAJUK : gramats secara bertatasusila. Patriotsme
ALAM SEKITAR 2.3.2 KB
TANGGUNGJAWAB KITA 2.3 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi Menghubungkaitkan
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek Mengecam
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. secara mekanis dengan lancar, sebutan yang Menjana idea
jelas dan intonasi yang betul. Kontekstual
3.6 3.6.2. KP
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang Menulis untuk menyampaikan maklumat Verbal-linguistk
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang berbentuk surat, laporan dan cerita dengan
santun. jelas serta menggunakan bahasa yang santun.
4.1.1 BCB
Menyebut dan memahami lirik lagu yang Bacaan intensif
4.1 mengandungi nilai dan pengajaran yang
Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu dipersembahkan melalui nyanyian secara didik
melalui nyanyian secara didik hibur. hibur.

5.2 5.2.1
Memahami dan menggunakan pembentukan kata Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. –an, -kan, –i, imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektf serta imbuhan
pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 26


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

38 TEMA 9 : 1.6 1.6.1 ILMU


BUMI INDAH RAKYAT Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang Pendidikan Alam Sekitar
BERTUAH sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara Sains
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. EMK
LESTARIKAN ALAM KITA Kreatvit dan Inovasi
2.4 2.4.3 KB
Membaca dan memahami maklumat yang tersurat Membaca dan memahami maklumat yang Mensintesis
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi tersurat dan tersirat dengan tepat daripada Membuat inferens
respons dengan betul. pelbagai bahan untuk membuat penilaian Konstruktvisme
dengan betul. Menjana idea
3.7 Kontekstual
Menghasilkan penulisan kreatf dalam pelbagai genre 3.7.1 Mengecam
dengan betul. Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan KP
penutup dalam penulisan kreatf dengan betul. Interpersonal
4.1
Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.2
melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi nilai dan pengajaran secara
berpandu dan disampaikan melalui nyanyian
5.2 secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.2
Memahami dan menggunakan kata ganda
separa dengan betul dalam pelbagai situasi.
5.1
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks. 5.1.6.
Memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan keterangan dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 27


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

39 TEMA 9 : 1.7 1.7.2 ILMU


BUMI INDAH RAKYAT Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang Berbincang dan mengemukakan pendapat Pendidikan Alam Sekitar
BERTUAH sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara tentang sesuatu perkara daripada pelbagai Sains
TAJUK : bertatasusila. sumber dengan menggunakan ayat yang EMK
SAYANGI ALAM SEKITAR gramats secara bertatasusila. Kreatvit dan Inovasi
KB
2.5 2.5.1 Merumus
Membaca, memahami dan menaakul untuk Membaca dan memahami maklumat yang Menaakul
memindahkan maklumat yang terdapat dalam tersurat dan tersirat daripada bahan prosa Menjana idea
pelbagai bahan dengan betul. dengan betul. Mengecam
BCB
3.7.2 Perbincangan
3.7 Menghasilkan penulisan kreatf berbentuk Bacaan intensif
Menghasilkan penulisan kreatf dalam pelbagai genre imaginatf dan deskriptf dengan betul. Menulis perenggan
dengan betul. Bacaan luncuran
4.2.1
Mengujarkan ayat yang gramats dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta
susunan idea yang tepat semasa bercerita
4.2 secara didik hibur.
Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan
bahasa badan secara kreatf semasa bercerita secara 5.2.3
didik hibur. Memahami dan menggunakan kata majmuk
bentuk yang telah mantap dengan betul dalam
5.2 pelbagai situasi.
Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 28


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

40 TEMA 10 : 1.6 1.6.1 ILMU


MENEROKA SAINS & Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang Sains
TEKNOLOGI sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara EMK
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. Teknologi Maklumat dan
SAINS DALAM KEHIDUPAN Komunikasi
2.5 2.5.2 KB
Membaca, memahami dan menaakul untuk Membaca, memahami dan menaakul maklumat Mensintesis
memindahkan maklumat yang terdapat dalam yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa Menjana idea
pelbagai bahan dengan betul. dengan betul. Membuat urutan
Mengecam
3.5 3.5.2 Konstruktvisme
Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu Mencatat maklumat yang betul mengikut Menganalisis
perkara daripada pelbagai sumber. urutan untuk membuat carta daripada pelbagai BCB
sumber. Bacaan intensif
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan KMD
menggunakan bahasa badan secara kreatf semasa 4.2.2 Meramalkan
bercerita secara didik hibur. Mengujarkan idea yang tepat menggunakan
bahasa yang indah dan ayat yang gramats serta
bahasa badan yang sesuai semasa bercerita
5.1 secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks. 5.1.5
Memahami dan menggunakan kata adjektf dan
kata penguat dengan betul mengikut konteks.

5.1.6
Memahami dan menggunakan kata hubung
pancangan keterangan dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 29


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

41 TEMA 10 : 1.6 1.6.2 ILMU


MENEROKA SAINS & Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang Menyampaikan maklumat tentang sesuatu Sains
TEKNOLOGI sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan perkara daripada media cetak dalam bentuk EMK
TAJUK : tepat secara bertatasusila. pengumuman dengan menggunakan ayat yang Kreatvit dan inovasi
TEKNOLOGI SEMAKIN gramats secara bertatasusila. Teknologi maklumat dan
CANGGIH 2.5 komunikasi
Membaca, memahami dan menaakul untuk 2.5.3 KB
memindahkan maklumat yang terdapat dalam Membaca, memahami dan menaakul bahan Mengecam
pelbagai bahan dengan betul. prosa untuk memindahkan maklumat kepada Mereka cipta
bentuk puisi dengan betul. Kontekstual
3.7 Menjana idea
Menghasilkan penulisan kreatf dalam pelbagai genre 3.7.2 KP
dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatf berbentuk Interpersonal
imaginatf dan deskriptf dengan betul. BCB
4.3 Perbincangan
Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan 4.3.1
bahasa badan dengan kreatf melalui lakonan secara Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
didik hibur. intonasi yang betul dan jelas, dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
5.3.
Memahami dan membina ayat yang betul dalam 5.3.1
pelbagai situasi. Memahami dan membina ayat tunggal dengan
peluasan subjek dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 30


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

42 TEMA 10 : 1.7 1.7.2. ILMU


MENEROKA SAINS & Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang Berbincang dan mengemukakan pendapat Pendidikan Alam Sekitar
TEKNOLOGI sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
TAJUK : bertatasusila. sumber dengan menggunakan ayat yang NILAI
BIJAK MENCIPTA gramats secara bertatasusila. Kasih sayang
2.6 2.6.2
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera Membaca dan memahami pelbagai bahan
yang sesuai bagi memupuk minat membaca. bukan sastera untuk mengenal past nilai murni. KB
3.9.1 Membandingkan dan
3.9 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera membezakan
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan yang didengar, ditonton atau dibaca dengan Membuat inferens
bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca jelas dan menggunakan bahasa yang gramats. Konstruktvisme
dengan betul. 4.3.2 Merumus
4.3 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada
Mengujarkan bahasa yang indah dan bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai BCB
menggunakan bahasa badan dengan kreatf melalui dan pengajaran dengan bahasa badan yang Perbinncangan
lakonan secara didik hibur. sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
5.1 Memahami dan menggunakan golongan hubung pancangan keterangan dengan betul
kata dengan betul mengikut konteks. mengikut konteks.

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 31


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 32


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2019

OLEH: SALINA MD YUNAS (SMY) MUKA SURAT 33