You are on page 1of 33

Doküman No: 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :


Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Revizyon Tarihi:
GÖREV TANIMI FORMU
Sayfa No: 1
UNVANI : Profesör
ADI SOYADI : Ayhan ŞAMANDAR
GÖREVİ : Dekan V.
GÖREV TANIMLARI

1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da
görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,
5. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik
ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak,
6. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkisini elinde bulundurmak,
7. Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama
yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek,
8. Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğrenim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik
önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir
şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında rektöre karşı
birinci derecede sorumludur.
9. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

YETKİLERİ

1. Düzce Üniversitesi Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesinin 14. Maddesine göre İmza yetkisine sahiptir. Bu doğrultuda Dekanlık Makamına
sunulan yazı ve formları onaylar ve imzalar.
2. Görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirterek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak
şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla birim şef ve alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devrini uygun araçlarla ilgililere duyurur.
3. Personel ile ilgili tayin, terfi, nakil, mükâfatlandırma,izin,
görevlendirme, disiplin cezası v.b. işlemlerini inceleyerek imzalar, Rektörlük Makama görüş ve tekliflerini sunar.
4. Kanunen bizzat Dekan
tarafından başkanlık edilmesi gereken toplantı ve kurullara başkanlık ederek kararları onaylar. 5.
Harcama Yetkilisi olarak harcamalara yönelik düzenlenen evrakı inceler, mevzuata uygunluğunu denetler, tahakkuk ve ödeme emri belgelerini
onaylayarak imzalar.
6. Hazırlanan bütçe, plan, faaliyet ve programları inceler, gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlar ve ilgili makama sunar.

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Rektöre karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 2
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI : Doçent Doktor - Dr.Öğr.Üyesi
ADI SOYADI : Dr.Öğr.Üyesi Sercan SERİN - Dr.Öğr.Üyesi Sezen SİVRİKAYA
GÖREVİ : Dekan Yardımcısı
GÖREV TANIMLARI

1. Dekan olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekâlet etmek.


2. Dekanın öngördüğü toplantılara fakülteyi temsil için katılmak.
3. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesinitakip etmek.
4. Eğitim-öğretim faaliyetlerin yüütülmesinde bölümler ile dekanlık arasındaki koordinasyonu sağlamak.
3. Ders programları, derslik planlamaları, sınav programları ve sınav gözetmen dağılımlarının hazırlanmasını sağlamak.
4. Ders programlarının eksiksiz yürütülmesini ve öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.
5. Fakülte ile diğer birimler arası koordinasyonun sağlamak.
6. Öğrencilerin fakülteye ve çevreye oryantasyonlarının sağlamak.
3. Öğrenci rehberlik ve danışmanlığına yönelik çalışmaları koordine etmek.
4. Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ

1. Görevinin ifası sırasında mevzuatla doğrudan kendisine verilmiş olan ve yönetici olarak sahip olduğu yetkiler ile biriminin faaliyetleri ile ilgili
olarak Dekan tarafından kendisine devri uygun görülen yetkileri, Düzce Üniversitesi Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesinin 16. Maddesine göre
kullanır. 2. Görev paylaşımına
uygun olarak, Dekanın çeşitli nedenlerle Makamında bulunmadığı zamanlarda Dekan tarafından imzalanması gereken, ancak özellik ve ivediliği
nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan yazı ve formları imzalar.
3. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanır.
4. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine
sahiptir.

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Rektörlük Makamına karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI, ADI, SOYADI :
Prof.Dr.Ayhan ŞAMANDAR
Prof.Dr.Mehmet BUDAKÇI
Prof.Dr.Filiz BİRBİR ÜNAL
Prof.Dr.İlyas UYGUR
Prof.Dr.Yılmaz KOÇAK
Prof.Dr.İbrahim YÜCEDAĞ
Doç.Dr.Uğur GÜVENÇ
Doç.Dr.Turgay KIVAK
Doç.Dr.Murat KALE
Doç.Dr.Dilek NARTOP
Doç.Dr.Rıfat AKBIYIKLI
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin PELİT
Dr.Öğr.Üyesi Serdar BİROĞUL
GÖREVİ : Fakülte Kurulu Üyeliği
GÖREV TANIMLARI

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan ve programı ve eğitim-öğretim takvimini
kararlaştırmak.
2. Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek.
3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
4. Fakülte Kurulu gündem konuları üzerinde görüş ve önerilerde bulunmak, kanaati doğrultusunda oy kullanmak

YETKİLERİ

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Rektörlük Makamına karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 4
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI, ADI, SOYADI :
Prof.Dr.Ayhan ŞAMANDAR
Prof.Dr.Mehmet BUDAKÇI
Prof.Dr.Filiz BİRBİR ÜNAL
Prof.Dr.Yılmaz KOÇAK
Doç.Dr.Uğur GÜVENÇ
Doç.Dr.Suat SARIDEMİR
Dr.Öğr.Üyesi Serdar BİROĞUL
GÖREVİ : Yönetim Kurulu Üyeliği
GÖREV TANIMLARI

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek.
2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.
3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.
5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.
6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
7. Fakülte Yönetim Kurulu gündem konuları üzerinde görüş ve önerilerde bulunmak, kanaati doğrultusunda oy kullanmak.

YETKİLERİ

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Rektörlük Makamına karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr.Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI, ADI, SOYADI :
Prof.Dr.Ayhan ŞAMANDAR
Prof.Dr.Mehmet BUDAKÇI
Prof.Dr.Filiz BİRBİR ÜNAL
Prof.Dr.Yılmaz KOÇAK
Doç.Dr.Uğur GÜVENÇ
Doç.Dr.Suat SARIDEMİR
Dr.Öğr.Üyesi Serdar BİROĞUL
GÖREVİ : Disiplin Kurulu Üyeliği
GÖREV TANIMLARI

1. Üniversite ve bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yaparlar. Öğretim elemanları, memurlar ve öğrencilere
yönelik disiplin soruşturması sonucunda öngörülen cezaları karara bağlamak üzere kanaati doğrultusunda oy kullanmak.

YETKİLERİ

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan görevleri 657 sayılı DMK, 2547 sayılı YÖK kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uygun olarak
yerine getirirken, Dekana ve Rektörlük Makamına karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr.Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 6
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI, ADI, SOYADI :
Prof.Dr.İbrahim YÜCEDAĞ (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
Doç.Dr.Rıfat AKBIYIKLI (İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Doç.Dr.Dilek NARTOP (Polimer Mühendisliği Bölümü)
Prof.Dr.Filiz BİRBİR ÜNAL (Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü)
Dr.Öğr.Üyesi Serkan APAY (Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü)
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin PELİT ( Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü)

GÖREVİ : Bölüm Başkanı


GÖREV TANIMLARI

1. Bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden
sorumlu olmak.
2. Bölüm Kuruluna başkanlık etmek ve bölüm kurulu kararlarını uygulamak.
3. Fakülte kurulunda bölümü temsil etmek ve oy kullanmak.
4. Öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek, eğitim-öğretimin düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak.
5. Bölüme bağlı ana bilim dalları arasında
eşgüdümü sağlamak.
6. Bölümün faaliyetleri ve kalite geliştirme çalışmalarına yönelik, her öğretim yılı sonunda geçen yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile
gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan rapor hazırlamak ve dekana sunmak,
7. Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı olarak rapor etmek.
8. Dekanlık ile bölüm arasındaki her türlü yazışmaların sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak.
9. Bölümün ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
10. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit ederek dekanlığa iletmek.
11. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları
arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışmak.
12. Fakülte Akademik Genel Kurulu için bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak.
13. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak, danışmanların görevlerini takip etmek.
14. Sataj programlarını takip etmek, işletmelerle koordinasyon sağlamak.
15. Öğrencilerin değişim programları, yaz okululu, staj, ilişik kesme v.b. konularla ilgili taleplerine yönelik formları imzalamak.
16. Öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amacına uygun olarak sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
17. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin uygulanmasını sağlamak.
18. Rektörün ve Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapmak.

YETKİLERİ

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.


2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
3. Düzce Üniversitesi Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesinin 18. Maddesine göre İmza yetkisine sahip olmak.
4. Emrindeki personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve
rapor isteme yetkisine sahip olmak.
5. Bölüme alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlamak ve onaylama yetkisine sahip olmak.

SORUMLULUKLARI
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Rektörlük Makamına karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr.Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 7
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI, ADI, SOYADI :
Dr.Öğr.Üyesi Bahar TERCAN - Dr.Öğr.Üyesi M.Enes BAYRAKDAR(Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
Dr.Öğr. Üyesi Mustafa DAYI (İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Dr.Öğr.Üyesi Sema ALLI (Polimer Mühendisliği Bölümü)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa DURSUN - Dr.Öğr.Üyesi Furkan AKAR (Elektrik Elektronik Müh. Bölümü)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa AYYILIDIZ (Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü)
Dr.Öğr.Üyesi Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU ( Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü)

GÖREVİ : Bölüm Başkan Yardımcısı


GÖREV TANIMLARI

1. Bölüm başkanının yokluğunda bölümü temsil eder ve başkanın görevlerini yapar.


2. Ders ve sınav programlarının hazırlanmasında ve işleyişinde bölüm başkanına yardım eder.
3. Bölüm başkanının verdiği diğer görevleri yapar.

YETKİLERİ

Bölüm Başkanı tarafından kendisine devri uygun görülen yetkileri, Düzce Üniversitesi Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesinin 18. Maddesine göre
kullanır.

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Bölüm Başkanına, Dekana ve Rektörlük
Makamına karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 8
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi : 03.05.2018
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi: 03.05.2018
Sayfa No: 1
UNVANI, ADI, SOYADI :
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜH. ABD Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin PELİT
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ABD Doç.Dr.Ali ÇALHAN
BİLGİSAYAR DONANIMLARI ABD Prof.Dr.İbrahim YÜCEDAĞ
BİLGİSAYAR YAZILIMLARI ABD Dr.Öğr.Üyesi Serdar BİROĞUL
BİLGİSAYAR KONTROL ve KUMANDA SİSTEMLERİ ABD YOK
ELEKTRİK MAKİNELERİ ABD Doç.Dr.Murat KALE
ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ Prof.Dr.Filiz BİRBİR ÜNAL
ELEKTRİK TESİSLERİ ABD Doç.Dr.Uğur GÜVENÇ
KONTROL VE KOMANDA SİSTEMLERİ ABD Doç.Dr.Uğur HASIRCI
DEVRELER VE SİSTEMLER ABD YOK
TELEKOMİKASYON ABD YOK
ELEKTRONİK ABD YOK
HİDROLİK ABD Prof.Dr.Ayhan ŞAMANDAR
YAPI İŞLETMESİ ABD Doç.Dr.M.Emin ARSLAN
YAPI MALZEMESİ ABD Doç.Dr.Mehmet EMİROĞLU
ULAŞTIRMA ABD Dr.Öğr.Üyesi Sercan SERİN
GEOTEKNİK ABD Doç.Dr.Ali ATEŞ
POLİMER ABD Doç.Dr.Dilek NARTOP
MAKİNE VE İMALAT MÜH.ABD Dr.Öğr.Üyesi Serkan APAY

GÖREVİ : Anabilim Dalı Başkanı


GÖREV TANIMLARI

1. Anabilim dalı kuruluna başkanlık eder ve kurul kararlarını yürütür.


2. Anabilim dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlar.
3. Anabilim dalını ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapar.
4. Bölüm Başkanlığı ile kendi anabilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
5. Anabilim dalında genel gözetim ve denetim görevini yapar.
6. Anabilim dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
7. Anabilim dalının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Bölüm Başkanlığına iletir.
8. Öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
9. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Anabilim dalındaki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim
ortamının oluşmasına çalışır.
10. Anabilim dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar.
11. Anabilim dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.
12. Anabilim dalının çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.
13. Anabilim dalının öz değerlendirme raporunu hazırlar.
14. Anabilim dalının stratejik planını hazırlar.
15. Anabilim dalının akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
16. Anabilim dalının değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Bölüm Başkanlığına sunar.
17. Fakülte Akademik Genel Kurul için Anabilim dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.
18. Her eğitim-öğretim yarıyılında Anabilim dalının seminer programlarını hazırlar ve Bölüm Başkanlığına sunar.
19. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.
20. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.
22. Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlar.
23. Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlar.
24. Öğretim elemanlarının hazırlayacakları ders öğretim programlarının internet ortamında ilan edilmesini ve öğrencilere duyurulmasını sağlar.
25. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
26. ERASMUS-Mevlana-Farabi değişim programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.
27. Anabilim dalında European Credits Transfer System (ECTS- AKTS) dikkate alınarak diploma ekinin hazırlanmasını sağlar.
28. Görev alanı ile ilgili Dekanlığın vereceği diğer işleri yapar.

YETKİLERİ

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.


2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
3. Düzce Üniversitesi Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesinin 18. Maddesine göre İmza yetkisine sahip olmak. 4. Emrindeki
personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Bölüm Başkanına ve Dekana karşı sorumludur.

HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN


Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 9
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI : Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi
ADI SOYADI : Tüm Öğretim Üyeleri
GÖREVİ : Öğretim Üyesi
GÖREV TANIMLARI

1. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve
uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetir.
2. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapar..
3. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu
kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik eder.
4. 2547 Sayılı Kanununla verilen ve yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirir.
5. Her yıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders sorumlusu değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme
çalışmaları yapar.
5. Sorumlusu olduğu derslerde yapılacak değişiklikler ve onay için Bölüm Başkanlığına başvurur.
6. Öğrenci Bilgi Sistemi etkin kullanarak sorumlu olduğu derslere yönelik not girişlerini ve devam durmlarını zamanında girer.
7. Dekanlık tarafından verilen kurul, komisyon, jüri, v.b. diğer görevleri yerine getirir.

YETKİLERİ

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Bölüm Başkanına ve Dekana karşı sorumludur.

HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN


Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 10
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI : Araştırma Görevlisi
ADI SOYADI : Tüm Araştırma Görevlileri
GÖREVİ : Öğretim Yardımcısı
GÖREV TANIMLARI

1. Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olur.

2. Uygulamalı ve laboratuvar derslerin yürütülmesinde ilgili ders sorumlusu öğretim elemanına yardımcı olur.
3. Derslerin yürütülmesinde öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki koordinasyonun sağlar.
3. Öğrenci rehberlik ve danışmanlık görevini yürütür.
4. Akademik gelişimine yönelik bilimsel araştırma ve yayın yapar.
5. Konferans, panel, sempozyum, vb. faaliyetlerin organizasyonlarının yapılmasında verilen görevleri yapar.
6. Ders ve sınav programlarının hazırlanması ve planlamasını yapar.
7. Yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapar.

YETKİLERİ

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Bölüm Başkanı, Ana Bilim Dalı Başkanı ve
Dekana karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 11
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI : Fakülte Sekreteri
ADI SOYADI : Engin YÜKSEL
GÖREVİ : Fakülte Sekreteri
GÖREV TANIMLARI

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 inci maddesinin (b) fıkrasına göre Dekana bağlı olarak,Fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden
sorumludur.
2. Dekanlık ile idari ve akademik birimler arasındaki koordinasyonu sağlar.
3. İdari personelin iş dağılımlarını düzenleyerek iş ve işlemlerin düzenli yürümesi için gerekli denetim ve gözetimi yapar.
4. Fakültede yürütülen işlerle ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder, iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlar.
5. Kurum içi, kurum dışı ve şahıslardan gelen evrakın kayıt, sevk ve yazışmalarını takip eder, gerekli işlemlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını
sağlar. 6. Dekanın imzasına ve onayına
sunulacak yazıların yazışma kurallarına uygun şekilde yazılmasını denetler ve paraflar.
7. Gerçekleştirme Görevlisi olarak Fakültedeki tüm ücret tahakkuk evrakı ve ödeme emri belgelerini kontrol ederek imzalar.
8. Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Akademik Kurulunun raportörlüğünü yapar, gündemlerini hazırlatır, alınan kararların
yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
9. Fakültede gerekliteknik donanım elektrik-mekanik-sıhhi--tadilat-tamirat ve güvenlik tedbirlerini alır.
10. Fakültede eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların (ÖSYM, AÖF vb.) güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
11. ÖSYM ve AÖF sınavında görev alacak öğretim elemanlarının internet üzerinden sisteme kayıtlarını yapar.
12. İdari personelin izinlerini fakültedeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.
13. Taşınır Kontrol Yetkilisi görevini yürütür. Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında ihtiyaçları belirler, alınan malzemelerin
teslim alınması envantere işlenmesi için gerekli kontrolleri yapar.
14. Öğrencilerin talep ettikleri belgelerin (öğrenci belgesi, transkript, v.b.) hazırlanmasını sağlar ve imzalamak.
15. Fakülte Sekreterliği ve idari hizmetler ile ilgili olarak çalışanlardan ve birimlerden gelen görüşleri, önerileri ve şikayetleri
değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak.
16. Fakülte Sekreterliği ile evrak ve dokümanın yönetmelikler doğrultusunda dosyalanmasını
sağlamak. 17. Fakülte bünyesinde birim arşivi oluşturup sorumlusunu belirlemek, arşiv düzeninin
sağlamak ve geçmiş döneme ait her türlü evrakın Arşiv Yönetmelikleri doğrultusunda arşivlenmesini sağlamak,
18. Fakülte Sekreterliği ve idari hizmetler ile ilgili olarak çalışanlardan ve birimlerden
gelen görüşleri, önerileri ve şikayetleri değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak.
19. Demirbaş, araç-gereç ve malzemenin yıllık sayımının yapılması ve
buna ilişkin raporların düzenlenmesini sağlamak. 20. Fakülte ile ilgili bütçe
çalışma programı tasarısını hazırlamak.
21. Görev alanı ile ilgili Dekanın vereceği diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.


2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
3. Gerçekleştirme Görevlisi olarak yapılan işlemlerin ve hazırlanan belgelerin mevzuatta uygunluğunu denetlemek ve imzalamak.
4. Düzce Üniversitesi Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesinin 20. Maddesine göre İmza yetkisine sahip olmak.
5. Birimindeki idari personelin yıllık, mazeret ve sağlık izinlerini, Dekan tarafından onaylanacakları teklife sunmak.
6. Dekan ve Dekan Yardımcılarının imzalayacakları yazıları paraflamak,
7. Birimindeki öğrencilerin öğrenci belgesi, askerlik belgesi ve transkript ile ilgili imza ve onayları yapmak.
8. İlgili mevzuatça tanımlanmış evrakın “Aslı Gibidir” onaylarını yapmak.
9. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine
sahip olmak.

SORUMLULUKLARI
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Rektörlük Makamına karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 12
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi : 03.05.2018
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi: 03.05.2018
Sayfa No: 1
UNVANI : Memur
ADI SOYADI : Gökhan TURAN
GÖREVİ : Bölüm Sekreteri
GÖREV TANIMLARI

1. Fakülte-Bölüm arası yazışmaları yapmak.


2. EBYS üzerinden gelen-giden evrak kaydını yapmak, Bölüm Başkanlığına ve ilgili birimlere iletmek.
3. Dekanlıktan bölümlere iletilen yazıların Bölüm Başkanlığınca gereğinin yapılmasını izlemek, günlü yazıların zamanında ve eksiksiz bir şekilde
Dekanlığa iletilmesini sağlamak.
4. Zimmetli evrakı ilgili kişi veya birime zimmetle teslim etmek ve zimmetle teslim almak.
5. Bölümdeki toplantı duyurularını ve diğer duyuruları yapmak.
6. Bölümün dosyalama ve arşiv işlemini yapmak.
7. Bölüm Kurulu karar tutanakları kurul üyelerine imzalattırılarak kararları üst yazıyla ilgili birimlere iletmek, bir örneğini dosyalamak.
8. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. takip etmek.
9. Bölümlerin duyurularını yapar, panolara asar, süresi dolanları kaldırmak.
10. Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirmek.

YETKİLERİ

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana, Fakülte Sekreterine ve Bölüm Başkanına
karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr.Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 13
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI : BüRO Personeli
ADI SOYADI : Serpil GÜLER
GÖREVİ : Dekan Sekreteri
GÖREV TANIMLARI

1. Dekanın haberleşme hizmetlerini yerine getirir.


2. Dekanın açık ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütür.
3. Dekanın kurum içi ve kurum dışı randevu taleplerini düzenler ve takip eder.
4. Dekanın haftalık ve günlük çalışma-görüşme-toplantı programlarını hazırlar, takip eder. Programların aksamadan yürütülmesi için zamanında
Dekanı bilgilendirir ve hatırlatma yapar.
5. Dekanla yüz yüze görüşmek isteyenlere aracı olur, Dekanı bilgilendirir, randevuları düzenler, uygunluk durumuna göre görüşmelerin yapılmasını
sağlar.
6. Dekanı ziyarete gelen misafirleri yönlendir, ağırlama hizmetlerini takip eder.
7. Dekanın özel ve kurumsal dosyalarını tutar ve arşivler.
8. Dekanın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip eder ve yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapar.
9. Toplantı duyurularını yapar.
10. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

YETKİLERİ

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN


Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr.Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 14
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI : Büro Personeli
ADI SOYADI : Hasan YILMAZ
GÖREVİ : Birim Evrak Sorumlusu
GÖREV TANIMLARI

1. Dekanlığa gelen tüm evrakın EBYS’ye kaydını, ilgili birimlere sevkini, dosyalanmasını ve arşivlenmesini gerçekleştirir.
2. Dekanlık ve Fakülte Sekreterliğince gereğine sevk edilen genel yazışmaları ve evrak dağıtım-toplama işlemlerini yapar.
3. Kişiye Özel ve Gizli ibaresi bulunan kapalı zarf ve evrakı gizlilik esına riayet ederek ilgili birim ve kişilere
tebliğ/tebellüğ eder.
4. Fakülte ile ilgili duyuruların e-posta yoluyla ve diğer iletişim araçlarıyla yapılmasını sağlar. 5. fakülte içerisindeki dahili telefon
rehberini hazırlar ve güncelleştirmrk.

YETKİLERİ

1. Kurum içi ve kurum dışı ve kişiler tarafından Dekanlığa gönderilen evrakı kaydetmek üzere EBYS'yi kullanmak.
2. Dekanlık tarafından onaylanan ve talimat verilen duyuruları yapmak
üzere Fakültenin resmi E-Postasını kullanmak.

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana, Fakülte Sekreterine ve Bölüm Başkanına
karşı sorumludur.

HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN


Emel KESİKN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 15
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI :Şef
ADI SOYADI : Emel KESKİN - Ali ŞAHİN
GÖREVİ : Personel İşleri
GÖREV TANIMLARI
1. Personel İşleriyle ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder, iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlar, gerekli duyuruları ve
dağıtımları yapar ve arşivler.
2. EBYS üzerinden personel işleri ile ilgili yazışmaları yapar, Dekanlık Makamına imzaya sunar.
3. Personelin atanma, göreve başlama, görevden ayrılma, görevde yükseltilme, süre uzatma, terfi, nakil ve emeklilik işlemlerini takip eder, e-sgk
sisteminde İşe Giriş Bildirgesi ve İşten Ayrılış Bildirgesi işlemlerini yapar ve sonuçlandırır.
4. Akademik ve idari personelin bilgilerinin güncel tutulmasını ve arşivlenmesini yapar.
5. Personelin izin işlemlerinin takibini, PBS üzerinden onay ve iptallerini yapar.
6. Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerin yazışmalarını yapar.
7. Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip eder
8. Personelin almış olduğu sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlamalarını takip eder, ödemelerle ilgili gerekli kesintinin yapılması için
tahakkuk işlerine bildirir.
9. Personelin mal bildirim işlemlerini takip eder ve arşivler.
10. Personelin özlükle ilgili taleplerine yönelik gerekli işlemleri, bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapar, istedikleri belgeleri gizlilik esasına uygun
olarak ve Dekanın uygun görmesi halinde verir.
11. Personelin pasaport işlemlerine yönelik taleplerini alır ve Rektörlük Makamına yazıyla iletir.
12. Personelin yazılı talebi doğrultusunda İlgili Makama hitaben çalışma belgesi düzenler.
13. Personel alımı, akademik ilan ve atama süreçlerindeki gerekli işlemleri yapar.
14. 2547 sayılı Kanunun 23-a maddesine göre atanan Dr. Öğretim Üyelerinin 3 yıllık atamalarının takibi, 3 yıl sonunda tekrar atanabilmeleri için
hazırlanan bilimsel dosyalarının jürilere gönderilmesi, raporların takibi, tekrar atama teklifi için Yönetim Kurulu gündemine alarak Fakülte Sekreterine
bildir, Rektörlük Makamına atama teklifi yapılmak üzere gerekli yazışmaları yapar.
15. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

YETKİLERİ

1. e-SGK üzerinden İşe Giriş Bildirgesi ve İşten Ayrılışayrılış Bildirgesi düzenlemek.


2. Personel İzin Sisteminde (PBS) onay ve iptal yetkisini kullanır.

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr.Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 16
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI :Bilgisayar İşletmeni-Memur
ADI SOYADI : Bayram PEKTAŞ - Sultan AYKAN - Serhan UZUN
GÖREVİ : Öğrenci İşleri
GÖREV TANIMLARI

1. Öğrenci İşleriyle ilgili mevzuata hakim olmak; değişiklikleri takip etmek; iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamak.
2. OBS otomasyon sistemini etkin olarak kullanmak; sistem üzerinden öğrenci kaydı, ders kaydı, ders atama, danışman atama v.b. gerekli veri
girişlerini zamanında ve eksiksiz yapmak; girilen verileri kontrol etmek; varsa oluşan hataları belirlemek ve düzeltilmesini sağlamak.
3. Öğrenciler tarafından istenen öğrenci belgesi, transkript, EK-C2 belgesi (askerlik tecil), geçici mezuniyet belgesi, ilişik kesme belgesi v.b. belgeleri
OBS üzerinden hazırlamak.
4. EBYS üzerinden öğrenci işleri ile ilgili yazışmaları yapmak.
5. Ders programlarını, sınav programlarını, etkinlikleri, Rektörlük ve Dekanlık tarafından bildirilen genel duyuruları öğrenci ilan panosu ve diğer
iletişim kanallarını kullanarak yapmak.
6. Öğrenci kayıtları, yatay-dikey geçiş işlemleri, muafiyet sınavı, mazeret sınavı, yaz okulu, intibak, değişim programları, burs v.b. işlemleri ile ilgili
duyuruların yapılmasını sağlamak; belirlenen takvim doğrultusunda işlemleri takip etmek ve tamamlamak; gerekli yazışmaları yapmak.
7. Öğrenci kimlik müracaat formlarını almak; öğrenci kimlikleri ve bandrollerin dağıtımını yapmak.
8. Öğrenci işleriyle ilgili evrakı arşivlemek, gerekli görüldüğünde istenen belgeleri arşivden çıkartarak işlem yapmak.
9. Kişiye özel ve gizli yazıları imza karşılığı ilgili öğrencilere tebliğ-tebellüğ etmek.
10. Öğrenci konseyi ve temsilcisi seçimleriyle ilgili duyuruları yapmak; belirtilen takvim doğrultusunda seçim sürecini takip etmek ve yazışmaları
yapmak.
11. Dönem sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan etmek.
12. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilen diplomaların yazım kontrollerini yapmak; varsa hatalı olanları düzeltilmek üzere geri
göndermek.
13. Bölüm Başkanlıklarının ders ve müfredat değişiklikleri, ders açma ve derslerin şube ve gruplara bölünmesine ilişkin önerilerini Fakülte
Kuruluna/Yönetim Kuruluna sunmak ve yazışmaları yapmak.
14. Dekanlık ve Fakülte Sekreterliği tarafından verilen diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğreci kaydı yapmak, bilgi girişi ve güncellemesi yapmak, öğrenci belgesi, transkript, EK-C2 askerlik belgesi
vb. belgeleri düzenlemek.

SORUMLULUKLARI
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN


Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 17
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI :Bilgisayar İşletmeni
ADI SOYADI : Hakan EROL
GÖREVİ : Muhasebe -Tahakkuk
GÖREV TANIMLARI

1. Aylık maaş, özlük hakları ve sosyal hakların takibi ve kontrol işlemleri,


2. Sendika aidatlarının takibi ve ilgili sendikalara postalanması,
3. Personel hareketlerine göre işlemlerin takibi,
4. Fakültemizde maaş alan personelin maaş bilgilerinin girilmesi,
5. Kademe ve kıdem terfilerinin takibi,
6. Açıktan atanan, nakil gelen ve ilk defa açıktan atanan personelin kısıtlı maaşlarını
hazırlanması,
7. Maaş ve sosyal haklarla ilgili her türlü yazışmayı yapılması,
8. Öğretim üyelerinin aylık ek ders ücretlerinin tahakkukunun yapılması,
9. Ek ders programlarının anabilim dallarına göre takibinin yapılması,
10. Bordro ve banka listesinin hazırlanması,
11. Kurumdan ayrılıp nakil gidenlere maaş nakil formu düzenlenmesi,
12. Emekli keseneklerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile uyumlu bir şekilde internet ortamında veri girişi yapılması,

YETKİLERİ

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ve Harcama Yönetim Sistemi (MYS) üzerinden ödeme emri belgesi düzenlemek

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 18
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI : Dekan Yrd.
ADI SOYADI : Dr. Öğr. Üyesi Sezen SİVRİKAYA
GÖREVİ : Taşınır Kontrol Yetkilisi
GÖREV TANIMLARI

1. SGB.net sistemi üzerinden taşınır kaydı, işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakı düzenlemek, kayıt altına almak ve arşivlemek.
2. Taşınırların yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenlemek, raporları Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi
imzalattırdıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletmek.
3. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapmak ve Değer Tespit Komisyonuna bildirmek.
4. Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip etmek.
5. Satın alınan veya devri yapılan malzemelerini taşınır kayıtlarına geçirmek, kontrolünü ve düzenli biçimde depolanmasını sağlamak.
6. Ambar memurunun bulunmadığı hallerde Ambar Memurunun görevlerini yapmak.
7. Personelin ve fakültenin malzeme ihtiyaç taleplerine yönelik temin ve teslim işlemlerini yapmak.
8. Depoda hazır bulundurmak üzere malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek.
9. Satın alınan malzemenin muayene ve kabul komisyonunda üye olarak bulunmak.
10. Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ve satın alma ile eşgüdümlü olarak çalışmak.
11. Dekanlık ve Fakülte Sekreterli ği tarafından verilen diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden taşınır kayıt işlemlerini yapmak.

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.
Doküman No: 19
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yayın Tarihi :
Revizyon No: 1
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU Revizyon Tarihi:
Sayfa No: 1
UNVANI : Ambar Memuru
ADI SOYADI : Yusuf ALAŞAHAN
GÖREVİ : Satın Alma
GÖREV TANIMLARI

1. Büro ve tüketim malzemeleri , demirbaş v.b. malzemelerinin satın alma işlemlerini mevzuata uygun bir şekilde yapar, malzemelerinin alım
evrakında maddi hatanın bulunmamasını sağlamak.
2. Satın alınan malzemenin muayene ve kabul komisyonunda üye olarak bulunmak, malzemeyi teslim almak.
3. Satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapmak..
4. Malzeme alım süreçlerinde ihtiyaçları belirlemek, malzeme alım onayı almak, piyasa araştırması yapmak, teklif hazırlamak.
5. Bütçe çalışmalarına yönelik yılık malzeme ihtiyacı tespiti ve yaklaşık maliyet hesabını yapar.
6. Dekanlık ve Fakülte Sekreterli ği tarafından verilen diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN
Emel KESKİN Engin YÜKSEL Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR
Şef Fakülte Sekreteri Dekan V.