You are on page 1of 2

Batas Jones (1916)

Ang Batas Jones o ang Philippine AutonomyAct ay ang batas na nagbibigay sa mga Pilipino ng kalayaang
magsarili at pangako ng pagkakaloob ng kasarinlan sa Pilipinas sa lalong madaling panahon kapag
nagkaroon na ang bayan ng isang matatag na pamahalaan. Ito ang pinakamahalaga at pinakamataas na
batas ng Pilipinas simula nang 1916 hanggang 1935 nang pagtibayin ang Saligang Batas ng Pilipinas. Ang
Philippine Autonomy Act of 1916 na lalong kilala sa tawag na Batas Jones ay pinanukala ni Kinatawan
William Atkinson Jones ng Virginia, U.S.A. at nasabatas noong ika-29 ng Agosto, 1916.Ayon sa preamble
ng Batas Jones,babawiin ng USA ang soberanya nito sa Pilipinas at kilalanin ang kalayaan ng mga Pilipino
makaraang magkaroon ang Pilipinas ang isang matatag na pamahalaan.

Isa pang mahalagang probisyon ng Batas Jones ang pagtatag ng lehislatura na may dalawang
kapulungan,ang Senado at ang kapulungan ng mga Kinatawan.Ang senado ay bubioinng 24 na kasaping
inihal at 80 naman sa Kapulungan ng Kinatawan.May dalawang senador naman ang itinalaga ng
gobernador-heneral upang magsilbing kinatawan ng mga Pilipinong hindi kristiyano.Bagama't Batas Jones
ang unang batas na nagbigay ng pangakong kalayaan sa mga Pilipino,hindi tinukoy kung kailan
ipinagkakaloob ang pangakong kalayaan.

Mga Tadhana
Sa pambungad na salita o preamble, ipinahayag ng Batas Jones na "ang layunin ng mga mamamayan ng
Estados Unidos ay alisin ang kanilang kapangyarihan sa Pilipinas at kilalanin ang kanilang kasarinlan agad
pagkapagtayo ng isang matatag na pamahalaan:"

WHEREAS it was never the intention of the people of the United States in the incipiency of the war with
Spain to make it a war of conquest or territorial aggrandizement;

WHEREAS it is, as it has always been, the purpose of the people of the United States to withdraw their
sovereignty over the Philippine Islands and to recognize their independence as soon as a stable
government can be established therein; and

WHEREAS for the speedy accomplishment of such purpose it is desirable to place in the hands of the people
of the Philippines as large a control of their domestic affairs as can be given them without, in the
meantime, impairing the exercise of the rights of sovereignty by the people of the United States, in order
that, by the use and exercise of popular franchise and governmental powers, they may be the better
prepared to fully assume the responsibilities and enjoy all the privileges of complete independence.

Ang Kagawarang Tagapagbatas


Ang kapangyarihang pambatasan sa ilalim ng Batas Jones ay ipinailalim sa Lehislatura ng Pilipinas na
binubuo ng dalawang Kapulungan - Ang Senado (Mataas na Kapulungan) at Kapulungan ng mga
Kinatawan. Ang mga kasapi ng dalawang Kapulunga'y kinakailangang ihalal ng taumbayan, matangi sa
mga kakatawan sa mga di-binyagang lalawigan (Mountain Province at ang mga lalawigang Moro) na
hihirangin ng gobernador-heneral. Sa gayon ang Komisyon ng Pilipinas na gumaganap bilang Mataas na
Kapulungan at ang Asemblea ng Pilipinas na gumaganap bilang Mababang Kapulunga'y kusang inalis.

Ang Lehislatura ng Pilipinas


Nagkaloob ang Batas sa Lehislatura ng ganap na kapangyarihan. Ang gobernador na Amerikano'y maaring
hindi magpatibay ng alinman sa mga panukalang batas nito, nguni't ang hindi pagpapatibay ay maaring
mapawalang-bisa ng dalawang-katlong botong magkahiwalay sa bawa't Kapulungan. Kung sakaling hindi
sang-ayunan ng gobernador ang panukalang-batas o muling isaalang-alang ito, maipapadala niya ito sa
Pangulo ng Estados Unidosna may kapangyarihang pagtibayin o di-pagtibayin.

Ang Kagawarang Tagapagpaganap


Ang kapangyarihang tagapagpaganap, gayunpama'y taglay ng Gobernador Heneral na hinirang ng Pangulo
ng Estados Unidos nang may pagsang-ayon ng Senadong Amerikano. Ginaganap niya ang kapangyarihang
humirang ng pambayang-opisyal at huwag magpatibay sa panukalang batas na pinagpasyahan ng
Lehislatura ng Pilipinas. Mayroon din siyang pangangasiwa at kapangyarihan sa lahat ng kagawarang
tagapagpaganap ng pamahalaan. Maliban sa Kalihim ng Pambayang Pagtuturo (Secretary of Public
Instruction), isang tungkuling inilaan sa Pangalawang Gobernador, lahat ng Kalihim na hinihirang ng
Gobernador ay kinakailangan ng pagsang-ayon ng Senado ng Pilipinas.

Batas Sedisyon

Ang batas sedisyon ay isang batas na nagpaparusa ng kamatayan o matagalpagkakabilanggo sa


mga Pilipino sa pagsasalita, pagsusulat, o pagtangkilik sa pag sasarili atpag hihiwalay ng Pilipinas
sa Estados Unidos.

Ang Brigandage Act ng 1902 ay isang batas na naipagtibay noong Nobyembre 12, 1902.
Ang batas na ito ay tinatawag ring Batas Panunulisan.
Isa itong batas na nagsasaad ng pagbabawal sa mga Filipino na bumuo o magtay ng mga samahan
at kilusang makabayan. Ginawa ito upang mabawasan ang kumokontra sa mga Amerikano.
Sinuman ang mahuli na lumabag sa batas na ito ay maaring mahatulan ng habambuhay na
pagkakabilanggo o kamatayan.