Вы находитесь на странице: 1из 38

PSNA College of Engineering and Technology, Dindigul - 624 622.

Department of Electronics and Communication Engineering


sl.no name of the student CO1
ST1 ASSIG/TUT OBTAINED
30 10 40
1 Raj Kumar S 27 10 37
2 Rakshana K 28.2 10 38.2
3 Rama N 27.6 10 37.6
4 Ramalakshmi R 0 0 0
5 Rameshbabu P B 26.4 10 36.4
6 Ramila M 30 10 40
7 Ramya. S 22.2 10 32.2
8 Ranjitha M 30 10 40
9 Rasika Priya M V 29.4 10 39.4
10 Reena Veronious A 26.4 10 36.4
11 Renugadevi M 22.8 10 32.8
12 Revadi Preya MU 29.4 10 39.4
13 Revin N 21.6 10 31.6
14 Ricky Thomas T 25.8 10 35.8
15 Rithumila G 22.8 9 31.8
16 Rohan Raj D 30 10 40
17 Roobala M S 24 10 34
18 Roshini M 19.2 10 29.2
19 Roshini Roy J 22.8 9 31.8
20 Rubia Mariyam A 22.8 10 32.8
21 Rubiga M 24.6 10 34.6
22 Sabareeswari R 30 10 40
23 Sangeetha G 22.8 10 32.8
24 Sangeetha R 28.8 10 38.8
25 Santhosh S 27.6 10 37.6
26 Saraswathi P 27 10 37
27 Saravanan S 24 10 34
28 Sasi Kumar T 30 10 40
29 Sathishkumar S 21 10 31
30 Sathya Priya. V. 21.6 10 31.6
31 Selva Ganesh M 22.8 10 32.8
32 Selvarathy S 30 10 40
33 Sethu Rajan U 22.8 9 31.8
34 Shafana Parveen S 30 10 40
35 Shalini R 30 10 40
36 Shanmuga Priya R 30 9 39
37 Shanu S 28.8 10 38.8
38 Sharifa Banu A 30 10 40
39 Sharonika M 24.6 10 34.6
40 Shayela S 30 10 40
41 Sheeba S 28.8 10 38.8
42 Sheela V 30 10 40
43 Shirly Judith G 30 10 40
44 Shobana R 30 10 40
45 Vivekanand S 23.4 10 33.4
46 Vignesh M 13.8 9 22.8
47 Gnana Sekhar M 18.6 9 27.6
48
49
50
51
52
53
54
55
56
% ATT.LEVEL RELATION ST1 ST2 ST3
100 Y/N 50 5 50 >61=3
92.5 3 45 45 40 51-60=2
95.5 3 47 50 46 <50=1
94 3 46 50 45 ST1 UNIT1,HALF2 CO1,CO2
0 1 0 0 0 ST2 HALF2,FULL3 CO2,CO3
91 3 44 50 50 ST3 4,HALF5 UNIT CO4,CO5
100 3 50 50 50 Cos 3
80.5 3 37 26 40 CO1 2.25 42/56=.75
100 3 50 50 50 CO2
98.5 3 49 47 47 CO3
91 3 44 50 40 CO4
82 3 38 50 40 CO5
98.5 3 49 50 50
79 3 36 41 40
89.5 3 43 48 45
79.5 3 38 29 35
100 3 50 50 50
85 3 40 45 45
73 3 32 31 41
79.5 3 38 30 35
82 3 38 46 40
86.5 3 41 42 43
100 3 50 50 50
82 3 38 35 30
97 3 48 50 40
94 3 46 48 50
92.5 3 45 46 40
85 3 40 37 36
100 3 50 47 50
77.5 3 35 36 40
79 3 36 30 38
82 3 38 44 40
100 3 50 50 50
79.5 3 38 35 30
100 3 50 50 50
100 3 50 48 35
97.5 3 50 48 38
97 3 48 45 50
100 3 50 50 50
86.5 3 41 47 48
100 3 50 40 48
97 3 48 49 50
100 3 50 50 45
100 3 50 50 48
100 3 50 50 50
83.5 3 39 35 38
57 2 23 20 30
69 3 31 0 0

138
3.285714
3 45 135 2.410714
2 1 8 0.142857
1 1 11 0.196429
2 1
6/56=0.11 8/56=0.14
PSNA College of Engineering and Technology, Dindigul - 624 622.
Department of Electronics and Communication Engineering
sl.no name of the student CO2
ST1 ST2 ASSIG/TUT
14 26 10
1 921314106052 Devika J 0 26 9
2 921314106053 Dhanush Kumar A 18 8
3 921314106054 Dharani N 22 8
4 921314106055 Dhinesh Kumar V 11 8
5 921314106056 Dhivya S 25 8
6 921314106057 Dhivya V 24 8
7 921314106058 Dhivyaa K 23 8
8 921314106059 Divya Bharathi G 26 8
9 921314106061 Divya K 18 8
10 921314106062 Divya Bharathi A 25 8
11 921314106063 Divya Bharathi R 24 8
12 921314106064 Divyapriya S 22 8
13 921314106065 Durgadevi R 21 8
14 921314106066 Elamathi K 20 8
15 921314106067 Gayathri A 18 8
16 921314106068 Gayathri P 22 8
17 921314106069 Gayathri S P 27 9
18 921314106070 Giftaa JCB 19 8
19 921314106071 Giriyath Mary C 24 9
20 921314106072 Gnana Soundarya S 22 8
21 921314106073 Gokila M 21 8
22 921314106074 Gokila S 23 9
23 921314106075 Gokul T C M 18 8
24 921314106076 Gokul Ram B 19 7
25 921314106078 Gowri G 21 9
26 921314106079 Gowsika S 22 9
27 921314106080 Gracy Selusthin A 22 8
28 921314106081 Harini G 24 8
29 921314106082 Hariprakash R M 13 8
30 921314106083 Hari Ram S 11 8
31 921314106084 Harishma H 23 8
32 921314106085 Harish Manen D 8 8
33 921314106086 Harithaa G 22 8
34 921314106087 Heerani M 21 8
35 921314106088 Hemalatha M 25 7
36 921314106089 Hitesh O S 9 5
37 921314106090 Ishwarya T 26 9
38 921314106091 Janane G 23 8
39 921314106092 Janani R 22 8
40 921314106093 Janani S 22 8
41 921314106094 Jayachandran B 13 7
42 921314106095 Jaya Prakash K 18 6
43 921314106096 Jayaprakash P M 7 5
44 921314106097 Jeevitha M 19 9
45 921314106098 Jenifer D 15 8
46 921314106099 Jerome Shakila R 25 9
47 921314106101 Kalaiyarasi N 21 8
48 921314106102 Kamesh B 12 8
49 921314106103 Kanishka N 26 9
50 921314106104 Karthic Aravind P 15 6
51 921314106308 Devadharshini. E K R 22 8
52 921314106312 Jawahar. R. 9 5
53 921314106314 Laxman Prasad. B. 14 5
54 921314106318 Rakshana. M. 18 8
55 921314106329 Vignesh. K. 11 5
56 921314106330 Vignesh kumar. B 13 5
OBTAINED % ATT.LEVEL RELATION
50 100 Y/N >61=3
35 70 3 51-60=2
26 52 3 <50=1
30 60 3
19 38 1
33 66 3
32 64 3
31 62 3
34 68 3
26 52 3
33 66 3
32 64 3
30 60 3
29 58 3
28 56 3
26 52 3
30 60 3
36 72 3
27 54 3
33 66 3
30 60 3
29 58 3
32 64 3
26 52 3
26 52 3
30 60 3
31 62 3
30 60 3
32 64 3
21 42 2
19 38 1
31 62 3
16 32 1
30 60 3
29 58 3
32 64 3
14 28 1
35 70 3
31 62 3
30 60 3
30 60 3
20 40 2
24 48 3
12 24 1
28 56 3
23 46 2
34 68 3
29 58 3
20 40 2
35 70 3
21 42 2
30 60 3
14 28 1
19 38 2
26 52 3
16 32 1
18 36 1
146
3.47619
PSNA College of Engineering and Technology, Dindigul - 624 622.
Department of Electronics and Communication Engineering
sl.no name of the student CO3
ST2 ASSIG/TUT OBTAINED
28 0 28
1 921314106052 Devika J 26 26
2 921314106053 Dhanush Kumar A 18 18
3 921314106054 Dharani N 22 22
4 921314106055 Dhinesh Kumar V 11 11
5 921314106056 Dhivya S 25 25
6 921314106057 Dhivya V 24 24
7 921314106058 Dhivyaa K 23 23
8 921314106059 Divya Bharathi G 26 26
9 921314106061 Divya K 18 18
10 921314106062 Divya Bharathi A 25 25
11 921314106063 Divya Bharathi R 24 24
12 921314106064 Divyapriya S 22 22
13 921314106065 Durgadevi R 21 21
14 921314106066 Elamathi K 20 20
15 921314106067 Gayathri A 18 18
16 921314106068 Gayathri P 22 22
17 921314106069 Gayathri S P 27 27
18 921314106070 Giftaa JCB 19 19
19 921314106071 Giriyath Mary C 24 24
20 921314106072 Gnana Soundarya S 22 22
21 921314106073 Gokila M 21 21
22 921314106074 Gokila S 23 23
23 921314106075 Gokul T C M 18 18
24 921314106076 Gokul Ram B 19 19
25 921314106078 Gowri G 21 21
26 921314106079 Gowsika S 22 22
27 921314106080 Gracy Selusthin A 22 22
28 921314106081 Harini G 24 24
29 921314106082 Hariprakash R M 13 13
30 921314106083 Hari Ram S 11 11
31 921314106084 Harishma H 23 23
32 921314106085 Harish Manen D 8 8
33 921314106086 Harithaa G 22 22
34 921314106087 Heerani M 21 21
35 921314106088 Hemalatha M 25 25
36 921314106089 Hitesh O S 9 9
37 921314106090 Ishwarya T 26 26
38 921314106091 Janane G 23 23
39 921314106092 Janani R 22 22
40 921314106093 Janani S 22 22
41 921314106094 Jayachandran B 13 13
42 921314106095 Jaya Prakash K 18 18
43 921314106096 Jayaprakash P M 7 7
44 921314106097 Jeevitha M 19 19
45 921314106098 Jenifer D 15 15
46 921314106099 Jerome Shakila R 25 25
47 921314106101 Kalaiyarasi N 21 21
48 921314106102 Kamesh B 12 12
49 921314106103 Kanishka N 26 26
50 921314106104 Karthic Aravind P 15 15
51 921314106308 Devadharshini. E K R 22 22
52 921314106312 Jawahar. R. 9 9
53 921314106314 Laxman Prasad. B. 14 14
54 921314106318 Rakshana. M. 18 18
55 921314106329 Vignesh. K. 11 11
56 921314106330 Vignesh kumar. B 13 13
% ATT.LEVEL RELATION
100 Y/N >61=3
92.85714 3 51-60=2
64.28571 3 <50=1
78.57143 3
39.28571 1
89.28571 3
85.71429 3
82.14286 3
92.85714 3
64.28571 3
89.28571 3
85.71429 3
78.57143 3
75 3
71.42857 3
64.28571 3
78.57143 3
96.42857 3
67.85714 3
85.71429 3
78.57143 3
75 3
82.14286 3
64.28571 3
67.85714 3
75 3
78.57143 3
78.57143 3
85.71429 3
46.42857 2
39.28571 1
82.14286 3
28.57143 1
78.57143 3
75 3
89.28571 3
32.14286 1
92.85714 3
82.14286 3
78.57143 3
78.57143 3
46.42857 2
64.28571 3
25 1
67.85714 3
53.57143 2
89.28571 3
75 3
42.85714 2
92.85714 3
53.57143 2
78.57143 3
32.14286 1
50 2
64.28571 3
39.28571 1
46.42857 1
146
3.47619
PSNA College of Engineering and Technology, Dindigul - 624 622.
Department of Electronics and Communication Engineering
sl.no name of the student CO4
ST3 ASSIG/TUT OBTAINED
28 10 38
1 921314106052 Devika J 26 9 35
2 921314106053 Dhanush Kumar A 18 8 26
3 921314106054 Dharani N 22 8 30
4 921314106055 Dhinesh Kumar V 11 8 19
5 921314106056 Dhivya S 25 8 33
6 921314106057 Dhivya V 24 8 32
7 921314106058 Dhivyaa K 23 8 31
8 921314106059 Divya Bharathi G 26 8 34
9 921314106061 Divya K 18 8 26
10 921314106062 Divya Bharathi A 25 8 33
11 921314106063 Divya Bharathi R 24 8 32
12 921314106064 Divyapriya S 22 8 30
13 921314106065 Durgadevi R 21 8 29
14 921314106066 Elamathi K 20 8 28
15 921314106067 Gayathri A 18 8 26
16 921314106068 Gayathri P 22 8 30
17 921314106069 Gayathri S P 27 9 36
18 921314106070 Giftaa JCB 19 8 27
19 921314106071 Giriyath Mary C 24 9 33
20 921314106072 Gnana Soundarya S 22 8 30
21 921314106073 Gokila M 21 8 29
22 921314106074 Gokila S 23 9 32
23 921314106075 Gokul T C M 18 8 26
24 921314106076 Gokul Ram B 19 7 26
25 921314106078 Gowri G 21 9 30
26 921314106079 Gowsika S 22 9 31
27 921314106080 Gracy Selusthin A 22 8 30
28 921314106081 Harini G 24 8 32
29 921314106082 Hariprakash R M 13 8 21
30 921314106083 Hari Ram S 11 8 19
31 921314106084 Harishma H 23 8 31
32 921314106085 Harish Manen D 8 8 16
33 921314106086 Harithaa G 22 8 30
34 921314106087 Heerani M 21 8 29
35 921314106088 Hemalatha M 25 7 32
36 921314106089 Hitesh O S 9 5 14
37 921314106090 Ishwarya T 26 9 35
38 921314106091 Janane G 23 8 31
39 921314106092 Janani R 22 8 30
40 921314106093 Janani S 22 8 30
41 921314106094 Jayachandran B 13 7 20
42 921314106095 Jaya Prakash K 18 6 24
43 921314106096 Jayaprakash P M 7 5 12
44 921314106097 Jeevitha M 19 9 28
45 921314106098 Jenifer D 15 8 23
46 921314106099 Jerome Shakila R 25 9 34
47 921314106101 Kalaiyarasi N 21 8 29
48 921314106102 Kamesh B 12 8 20
49 921314106103 Kanishka N 26 9 35
50 921314106104 Karthic Aravind P 15 6 21
51 921314106308 Devadharshini. E K R 22 8 30
52 921314106312 Jawahar. R. 9 5 14
53 921314106314 Laxman Prasad. B. 14 5 19
54 921314106318 Rakshana. M. 18 8 26
55 921314106329 Vignesh. K. 11 5 16
56 921314106330 Vignesh kumar. B 13 5 18
% ATT.LEVEL RELATION
100 Y/N >61=3
92 3 51-60=2
68 3 <50=1
79 3
50 1
87 3
84 3
82 3
89 3
68 3
87 3
84 3
79 3
76 3
74 3
68 3
79 3
95 3
71 3
87 3
79 3
76 3
84 3
68 3
68 3
79 3
82 3
79 3
84 3
55 2
50 1
82 3
42 1
79 3
76 3
84 3
37 1
92 3
82 3
79 3
79 3
53 2
63 3
32 1
74 3
61 2
89 3
76 3
53 2
92 3
55 2
79 3
37 1
50 2
68 3
42 1
47 1
146
3.47619
PSNA College of Engineering and Technology, Dindigul - 624 622.
Department of Electronics and Communication Engineering
sl.no name of the student CO5
ST3 ASSIG/TUT OBTAINED
20 10 30
1 921314106052 Devika J 9 9
2 921314106053 Dhanush Kumar A 8 8
3 921314106054 Dharani N 8 8
4 921314106055 Dhinesh Kumar V 8 8
5 921314106056 Dhivya S 8 8
6 921314106057 Dhivya V 8 8
7 921314106058 Dhivyaa K 8 8
8 921314106059 Divya Bharathi G 8 8
9 921314106061 Divya K 8 8
10 921314106062 Divya Bharathi A 8 8
11 921314106063 Divya Bharathi R 8 8
12 921314106064 Divyapriya S 8 8
13 921314106065 Durgadevi R 8 8
14 921314106066 Elamathi K 8 8
15 921314106067 Gayathri A 8 8
16 921314106068 Gayathri P 8 8
17 921314106069 Gayathri S P 9 9
18 921314106070 Giftaa JCB 8 8
19 921314106071 Giriyath Mary C 9 9
20 921314106072 Gnana Soundarya S 8 8
21 921314106073 Gokila M 8 8
22 921314106074 Gokila S 9 9
23 921314106075 Gokul T C M 8 8
24 921314106076 Gokul Ram B 7 7
25 921314106078 Gowri G 9 9
26 921314106079 Gowsika S 9 9
27 921314106080 Gracy Selusthin A 8 8
28 921314106081 Harini G 8 8
29 921314106082 Hariprakash R M 8 8
30 921314106083 Hari Ram S 8 8
31 921314106084 Harishma H 8 8
32 921314106085 Harish Manen D 8 8
33 921314106086 Harithaa G 8 8
34 921314106087 Heerani M 8 8
35 921314106088 Hemalatha M 7 7
36 921314106089 Hitesh O S 5 5
37 921314106090 Ishwarya T 9 9
38 921314106091 Janane G 8 8
39 921314106092 Janani R 8 8
40 921314106093 Janani S 8 8
41 921314106094 Jayachandran B 7 7
42 921314106095 Jaya Prakash K 6 6
43 921314106096 Jayaprakash P M 5 5
44 921314106097 Jeevitha M 9 9
45 921314106098 Jenifer D 8 8
46 921314106099 Jerome Shakila R 9 9
47 921314106101 Kalaiyarasi N 8 8
48 921314106102 Kamesh B 8 8
49 921314106103 Kanishka N 9 9
50 921314106104 Karthic Aravind P 6 6
51 921314106308 Devadharshini. E K R 8 8
52 921314106312 Jawahar. R. 5 5
53 921314106314 Laxman Prasad. B. 5 5
54 921314106318 Rakshana. M. 8 8
55 921314106329 Vignesh. K. 5 5
56 921314106330 Vignesh kumar. B 5 5
% ATT.LEVEL RELATION
100 Y/N >61=3
30 3 51-60=2
26.66667 3 <50=1
26.66667 3
26.66667 1
26.66667 3
26.66667 3
26.66667 3
26.66667 3
26.66667 3
26.66667 3
26.66667 3
26.66667 3
26.66667 3
26.66667 3
26.66667 3
26.66667 3
30 3
26.66667 3
30 3
26.66667 3
26.66667 3
30 3
26.66667 3
23.33333 3
30 3
30 3
26.66667 3
26.66667 3
26.66667 2
26.66667 1
26.66667 3
26.66667 1
26.66667 3
26.66667 3
23.33333 3
16.66667 1
30 3
26.66667 3
26.66667 3
26.66667 3
23.33333 2
20 3
16.66667 1
30 3
26.66667 2
30 3
26.66667 3
26.66667 2
30 3
20 2
26.66667 3
16.66667 1
16.66667 2
26.66667 3
16.66667 1
16.66667 1
146
3.47619
PSNA College of Engineering and Technology, Dindigul - 624 622.
Department of Electronics and Communication Engineering
sl.no name of the student CO1
ST1 ASSIG/TUT OBTAINED
28 10 38
1 921314106052 Devika J 26 9 35
2 921314106053 Dhanush Kumar A 18 8 26
3 921314106054 Dharani N 22 8 30
4 921314106055 Dhinesh Kumar V 11 8 19
5 921314106056 Dhivya S 25 8 33
6 921314106057 Dhivya V 24 8 32
7 921314106058 Dhivyaa K 23 8 31
8 921314106059 Divya Bharathi G 26 8 34
9 921314106061 Divya K 18 8 26
10 921314106062 Divya Bharathi A 25 8 33
11 921314106063 Divya Bharathi R 24 8 32
12 921314106064 Divyapriya S 22 8 30
13 921314106065 Durgadevi R 21 8 29
14 921314106066 Elamathi K 20 8 28
15 921314106067 Gayathri A 18 8 26
16 921314106068 Gayathri P 22 8 30
17 921314106069 Gayathri S P 27 9 36
18 921314106070 Giftaa JCB 19 8 27
19 921314106071 Giriyath Mary C 24 9 33
20 921314106072 Gnana Soundarya S 22 8 30
21 921314106073 Gokila M 21 8 29
22 921314106074 Gokila S 23 9 32
23 921314106075 Gokul T C M 18 8 26
24 921314106076 Gokul Ram B 19 7 26
25 921314106078 Gowri G 21 9 30
26 921314106079 Gowsika S 22 9 31
27 921314106080 Gracy Selusthin A 22 8 30
28 921314106081 Harini G 24 8 32
29 921314106082 Hariprakash R M 13 8 21
30 921314106083 Hari Ram S 11 8 19
31 921314106084 Harishma H 23 8 31
32 921314106085 Harish Manen D 8 8 16
33 921314106086 Harithaa G 22 8 30
34 921314106087 Heerani M 21 8 29
35 921314106088 Hemalatha M 25 7 32
36 921314106089 Hitesh O S 9 5 14
37 921314106090 Ishwarya T 26 9 35
38 921314106091 Janane G 23 8 31
39 921314106092 Janani R 22 8 30
40 921314106093 Janani S 22 8 30
41 921314106094 Jayachandran B 13 7 20
42 921314106095 Jaya Prakash K 18 6 24
43 921314106096 Jayaprakash P M 7 5 12
44 921314106097 Jeevitha M 19 9 28
45 921314106098 Jenifer D 15 8 23
46 921314106099 Jerome Shakila R 25 9 34
47 921314106101 Kalaiyarasi N 21 8 29
48 921314106102 Kamesh B 12 8 20
49 921314106103 Kanishka N 26 9 35
50 921314106104 Karthic Aravind P 15 6 21
51 921314106308 Devadharshini. E K R 22 8 30
52 921314106312 Jawahar. R. 9 5 14
53 921314106314 Laxman Prasad. B. 14 5 19
54 921314106318 Rakshana. M. 18 8 26
55 921314106329 Vignesh. K. 11 5 16
56 921314106330 Vignesh kumar. B 13 5 18
% ATT.LEVEL RELATION
100 Y/N >61=3
92 3 51-60=2
68 3 <50=1
79 3
50 1
87 3
84 3
82 3
89 3
68 3
87 3
84 3
79 3
76 3
74 3
68 3
79 3
95 3
71 3
87 3
79 3
76 3
84 3
68 3
68 3
79 3
82 3
79 3
84 3
55 2
50 1
82 3
42 1
79 3
76 3
84 3
37 1
92 3
82 3
79 3
79 3
53 2
63 3
32 1
74 3
61 2
89 3
76 3
53 2
92 3
55 2
79 3
37 1
50 2
68 3
42 1
47 1
146
3.47619
Total No. of students for Batch 56

Course Outcomes Grading Avg. Scale of 3 3 2


CO1 2.25 42/56 = 0.75 = 6/56 = 0.1
CO2 2.14 40/56=0.71 = 6/56 = 0.2
CO3 2.09 39/56=69.6 = 6/56 = 0.3
CO4 1.9 35/56=.63 = 6/56 = 0.4
CO5 2.2 41/56=.73 = 6/56 = 0.5

Course Outcomes % OF STUDENTS ACHIEVED CO RESULT


CO1 75 Y
CO2 71 Y
CO3 70 Y
CO4 63 Y
CO5 73 Y
1
=8/56 = 0.14
=8/56 = 0.15
=8/56 = 0.16
=8/56 = 0.17
=8/56 = 0.18
Student Course
Exit End Employer
Method of Assessment Direct Assessment Survey Survey Survey
PO No. PO Description/ Weightage 30% 5% 10% 5%

Engineering knowledge: Apply the


knowledge of mathematics, science,
engineering fundamentals, and an
engineering specialization to the solution of
PO1 complex engineering problems. 70.4*0.3=21%

Engineering knowledge: Apply the


knowledge of mathematics, science,
engineering fundamentals, and an
engineering specialization to the solution of
PO2 complex engineering problems.

Design/development of solutions: Design


solutions for complex engineering problems
and
design system components or processes
that meet the specified needs with
appropriate
consideration for the public health and
safety, and the cultural, societal, and
environmental
PO3 considerations.

Conduct investigations of complex


problems: Use research-based knowledge
and research methods including design of
experiments, analysis and interpretation of
data, and synthesis of the information to
PO4 provide valid conclusions.

Modern tool usage: Create, select, and


apply appropriate techniques, resources,
and modern engineering and IT tools
including prediction and modeling to
complex engineering activities with an
PO5 understanding of the limitations.

The engineer and society: Apply reasoning


informed by the contextual knowledge to
assess societal, health, safety, legal and
cultural issues and the consequent
responsibilities relevant to the professional
PO6 engineering practice.
Environment and sustainability: Understand
the impact of the professional engineering
solutions in societal and environmental
contexts, and demonstrate the knowledge
PO7 of, and need for sustainable development.

Environment and sustainability: Understand


the impact of the professional engineering
solutions in societal and environmental
contexts, and demonstrate the knowledge
PO8 of, and need for sustainable development.

Individual and team work: Function


effectively as an individual, and as a
member or leader in diverse teams, and in
PO9 multidisciplinary settings.

Communication: Communicate effectively


on complex engineering activities with the
engineering community and with society at
large, such as, being able to comprehend
and write effective reports and design
documentation, make effective
presentations, and give and receive clear
PO10 instructions.

Project management and finance:


Demonstrate knowledge and understanding
of the engineering and management
principles and apply these to one’s own
work, as a member and leader in a team, to
manage projects and in multidisciplinary
PO11 environments.

Life-long learning: Recognize the need for,


and have the preparation and ability to
engage in independent and life-long
learning in the broadest context of
PO12 technological change.
An ability to understand, operate and
apply techniques, skills and modern
engineering tools necessary for
PSO1 engineering practice.

An ability to use modern software,


simulators and emulators for design and
PSO2 development a product.
AVG
University
Examination TOTAL
50% 80%

85*0.5=42.5%
Results of attainment of Pos
CO
ATTAINMENT ,
COURSE NAME Cos % CO RESULT PO1 PO2 PO3 PO4
CO1 75 Y = 3/3*75=75 =2*75/3 =1*75/3
CO2 71 Y = 3/3*71=71
COURSE 1 CO3 70 Y 70
CO4 63 Y 63
CO5 73 Y 73

COURSE AVERAGE75+71+70+63+73=352/5=70.4

PO ATTA AVG
PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 PSO1 PSO2
RESULTS OF ATTAINMENT OF POs THROUGH UNIVERSITY EXAMS

COURSE NAME MARKS (%) PO1 PO2 PO3 PO4


COURSE 1 85 85 85 85
COURSE 2 65 65 65
COURSE 3 50

AVG. (85 + 65)/2


75
PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 PSO1 PSO2
85 85
WEIGHTAGES FOR PO ATTAINMENT

SUMMARY OF RESULTS OF ATTAINMENT OF POS

Student Course
Direct Exit End Employer
Method of Assessment Assessment Survey Survey Survey
PO No. PO Description/ Weightage 30% 5% 10% 5%

Engineering knowledge: Apply the knowledge of


mathematics, science, engineering fundamentals,
and an engineering specialization to the solution of
PO1 complex engineering problems.

Engineering knowledge: Apply the knowledge of


mathematics, science, engineering fundamentals,
and an engineering specialization to the solution of
PO2 complex engineering problems.

Design/development of solutions: Design solutions


for complex engineering problems and
design system components or processes that meet
the specified needs with appropriate
consideration for the public health and safety, and
the cultural, societal, and environmental
PO3 considerations.

Conduct investigations of complex problems: Use


research-based knowledge and research methods
including design of experiments, analysis and
interpretation of data, and synthesis of the
PO4 information to provide valid conclusions.

Modern tool usage: Create, select, and apply


appropriate techniques, resources, and modern
engineering and IT tools including prediction and
modeling to complex engineering activities with an
PO5 understanding of the limitations.

The engineer and society: Apply reasoning informed


by the contextual knowledge to assess societal,
health, safety, legal and cultural issues and the
consequent responsibilities relevant to the
PO6 professional engineering practice.
Environment and sustainability: Understand the
impact of the professional engineering solutions in
societal and environmental contexts, and
demonstrate the knowledge of, and need for
PO7 sustainable development.

Environment and sustainability: Understand the


impact of the professional engineering solutions in
societal and environmental contexts, and
demonstrate the knowledge of, and need for
PO8 sustainable development.

Individual and team work: Function effectively as an


individual, and as a member or leader in diverse
PO9 teams, and in multidisciplinary settings.

Communication: Communicate effectively on


complex engineering activities with the engineering
community and with society at large, such as, being
able to comprehend and write effective reports and
design documentation, make effective presentations,
P10 and give and receive clear instructions.

Project management and finance: Demonstrate


knowledge and understanding of the engineering and
management principles and apply these to one’s own
work, as a member and leader in a team, to manage
P11 projects and in multidisciplinary environments.
P12
PSO1
PSO2
University
Examinati PO
on Attainment
50% %

Оценить