Вы находитесь на странице: 1из 8

Сакура

Огума Тогава - Мики Сера

  
q = 69

     
S    

   
      


A

                                   
   


p

mp p

  
f
       


 
mp 1

             
5


            
     
Ха - на - га - са - ки, ха - на -га ма - у ха - на - га - са - ки ха - на -га ма - у ки - ё


mp
    
                          Ха - на - га - са - ки, ха - на -га ма - у ха - на - га - са - ки ха - на -га ма - у ки - ё
   
         
 
  

     
         
   

      f 
   
9 mf

                         
 
ра - ка - на хи - ка - ри о у - кэ - тэ ма - бу- си ку- мо- э а га - ру ха - на ха - на ха - на ха-
mf
 
f

      
 
                           


ра - ка - на хи - ка - ри о у - кэ - тэ ма - бу- си ку- мо- э а га - ру ха - на ха - на ха - на ха-

      


        
 

     
 
       
      
LBN ©
2

     3    mp p
13
            
3
     
3
         
на - но на - ми - но на - ка си ро - и о - мо- и - га о- до - тэ и- ма - су

  
    
           
3


на - но на - ми - но на - ка о о- до - тэ и- ма - су

 
                    
          




3

 
mp p
   
         





  
17

        

   
     


 

          
                         
   
3

      
mp 3
mf
   
    
          
   

      mp  
22 rit. 2 q=63
   
               
3
 3 3 3
Ха - на - но ка - ни ну- рэ - тэ та - ти - до ма - ру- то мат- цу

   mp 3
                         
3
 
3 3



ха - на - но ка - ни ну рэ - тэ та ти - до ма - ру- то

       
 
        

   
        
3 

     
mp

       


3

  
27 poco rit.
  
                   
га - но - си - та - но ка - ра ми - а у ка - на - си ми - мо у

   
 
 


             
мат - цу га - но - си - та - но ка - ра ми - а у ка - на - си - ми - мо

     
     
3

  
3 3

   
 3 


           
 
3
   
3

  

3 3

 
    
3 q=80 mp
31
   
f
 
     

    


цу - ро - на - цу ки - хи мо и - цу - си - ка хи - ка -


mp


 
        
 
f


 
     
у цу - ро - на - цу - ки - хи - мо и - цу - си - ка хи - ка -

    
          

3 3
     
  3


f mp
    
      
  
     
3

  
 


3
3

        mp
        
34 f
       
    

  mp
ри - ни то- кэ- тэ и цу - си ка хи - ка ри - ни то- кэ - тэ ха -

  

 
 
f


         
ри - ни то- кэ- тэ и и цу - сика хи - ка ри - ни то- кэ- тэ ха -


         
   
    
f mp
 


      
     
       
   
4

 
poco accel.
4
 
mf f
3   
 
37

                      
3
   
3

3 3
но-но ха - но- нэ ха - ну - э ни - ми цу- ду но- рэ - тэ ю - хи ма - су

 
      
f

                
3 3 3



но-но ха - но- нэ ха - ну - э ни - ми цу- ду но- рэ - тэ ю - хи ма - су

    
3

   
 
          
3
  
   
mp

 
mf
   

3

          
    3

    
mf q=72
              
41

      
ха - на -га - са - ки ха - на -га ма - у ха - на га - са - ки ха - на -га ма-

 
mf
 
         


  

ха - на -га - са - ки ха - на - га - ма - у ха - на -га - са - ки ха - на -га - ма-

     
       




mf
     
          


p poco a poco acceler.

   
44 ха - на -га - са - ки ха - на - га - ма - у ха - на -га - са - ки ха - на - га - ма - у

              
        


у  ха - на - га - са - ки ха - на - га ма - у ха - на - га - са - ки ха - на - га - ма


 
p
        


у ха - на -га - са - ки ха - на - га ма - у ха - на -га - са - ки

                    
 

    

     
     
        
     
p
    
          
mf f 5

                          


47 ха -на - га - са - ки ха - на - га - ма - у ха - на - га - са - ки ха -на - га - ма - у

     
        
у ха - на - га - са - ки ха -на - га ма - у ха

          

      
mf f
         


ха - на - га ма - у ха - на - га - са - ки ха -на - га ма - у ха

             
                  
       
 

f
            
       
     

   
   

50 5
          
3

             

на - но ко - ко - ро - ни е - ри - со э - ба а тцу - и и - но - ти - о ри - ки и ка ру а и

  
  
3
                      


на - но ко - ко - ро - ни е - ри - со э - ба а тцу - и и - но - ти - о ри - ки и ка ру

 3 3 3 3 
3

3

3

3

3

3

3

3 3 3 3 3

     
          
                 
            

     

          
      3  
    3  
  
54

             
       

  3
но ки - ну но - мо а -га - ри - то хи - би - и тэ хи - би- и тэ - ки - ма - су ха - ру

 
  
 
3
                


а и но - мо но а -га - ри - то хи - би - и тэ хи - би- и тэ - ки - ма - су ха - ру

 3  3   3   3
       
3

3 3 3 3 3 3

                 
3 3

    

 
      
3

      
   
         
  
6

        
58 ха - ру - но ха - ру - но
      
3

          

 ха - ру - но 

3
но ха - ру - но ха - ру- но ко - да - ма - то на - тэ хи -

 
3
              


но ха - ру - но ха - ру - но ха - ру- но ко - да - ма - то на - тэ хи -

                 
   
3 3

 
3 3 3
 
3 3 3

     
   

3 3
          
         
        
         
62
 
f
       
 
би и - тэ ки - ма - су хи - би и тэ ки - ма - тсу ха - ру- но


 

    
  
f
          


би и - тэ ки - ма - су хи - би и тэ ки - ма - тсу ха - ру- но

              3  3  3              


                               
    
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

      
 

       
    


 allarg
  
      
ff a tempo

3

             
66

  
 
 
3 3
ко - до- ма - та ко- до- ма - та то- хо - да - мо - то на - - тэ

 3 ff   
    
3

           


ко - до- ма - та ко- до- ма - та то- хо - да - мо - то на - - тэ
  
           
 
        3

        
3 3 3 3 3 3
3

          
     
     
        
   
 
7

 
q=70
mp 6
       
71

    
     
Ха - на -га - са - ки, ха - на - га ма-

 
mp
 
                


Ха - на -га - са - ки, ха - на - га ма-

  3   3   
3

3

3 3
                    
  
   
      
 
  
                  
75

    

у ха - на - га - са - ки ха - на -га ма - у ки - ё ра - ка на хи - ка - ри

   
 
                     


у ха - на - га - са - ки ха - на -га ма - у ки - ё ра - ка на хи - ка - ри

       


 
       
   
        

  
  

 
rit.
  f mp
79

                  
       
  
о у - кэ - тэ ма - бу - си ку - мо - э а - та - ру ха - на ха - на ха -

        
        
f mp
      


     
о у - кэ - тэ ма - бу - си ку - мо - э а - та - ру ха - на ха - на ха -

    
  


   
f
 
         
   
8

   
a tempo molto rall.


82

   

на
 
    



   
на


         3


      
    

 
pp

 
  
   



  

Вам также может понравиться