Вы находитесь на странице: 1из 21

82 Gabriel-Andrei STAN

29. De ce mă întrebi pe mine, caută răspunsurile pe internet.


30.Această piesă a fost pusă în scenă după romanul lui Dostoievski Frații Karamazov.

1.4.6. CAZUL ACUZATIV FĂRĂ PREPOZIȚII (ВИНИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж БЕЗ


ПРЕДЛО́ГОВ)

Cazul acuzativ fără prepoziții se folosește:


1. Cu verbe tranzitive pentru a desemna complementul direct, răspunzând la întrebările
кого́?, что? (pe cine?, ce?). Iată o serie de verbe frecvent folosite:

благодари́ть - дру́га a mulțumi prietenului


поблагодари́ть кого́?

брать - взять что? газе́ту a lua ziarul

ве́шать - пове́сить что? шля́пу a agăța, a atârna pălăria

вспомина́ть - вспо́мнить де́тство a-și aduce aminte de copilărie


кого́?, что?

встреча́ть - встре́тить кого́, роди́телей a întâlni, a pe părinți


что? întâmpina

гла́дить - погла́дить что? руба́шку a călca cămașa

говори́ть - сказа́ть что? пра́вду a vorbi, a spune adevărul

зака́зывать - заказа́ть что? суп a comanda supă

замеча́ть - заме́тить кого́?, оши́бку a observa, a o greșeală


что? remarca

изуча́ть - изучи́ть что? матема́тику a studia matematică

испы́тывать - испыта́ть удово́льствие a încerca, a simți plăcere


кого́?, что?

класть - положи́ть что? журна́л a pune, a așeza revista


(orizontal)
Gramatica aplicată a limbii ruse 83

люби́ть кого́?, что? жену́, му́жа a iubi soția, soțul

мыть - вы́мыть что? ру́ки a (se) spăla pe mâini

ненави́деть кого́?, что? ложь a urî minciuna

объясня́ть - объясни́ть грамма́тику a explica gramatica


кого́?, что?

поздравля́ть - поздра́вить дру́га a felicita pe prieten


кого́?

по́мнить кого́?, что? встре́чу a-și aminti întâlnirea

понима́ть - поня́ть кого́?, вопро́с a înțelege întrebarea


что?

презира́ть кого́?, что? лени́вых a disprețui pe leneși

расска́зывать - рассказа́ть исто́рию a povesti o poveste, o


что? întâmplare

реша́ть - реши́ть что? упражне́ние a rezolva exercițiul

руга́ть - поруга́ть кого́?, ребёнка a certa pe copil


что?

смотре́ть - посмотре́ть что? телеви́зор a se uita, a privi la televizor

слу́шать - прослу́шать му́зыку a asculta muzică


кого́?, что?

слы́шать - услы́шать кого́?, го́лос a auzi o voce


что?

сообща́ть - сообщи́ть что? реше́ние a comunica o hotărâre

ста́вить - поста́вить что? стака́н a pune, a așeza paharul


(vertical)

стира́ть - постира́ть что? оде́жду a spăla hainele

стро́ить - постро́ить что? зда́ние a construi o clădire


84 Gabriel-Andrei STAN

убира́ть - убра́ть что? ко́мнату a face curățenie în cameră

чи́стить - почи́стить зу́бы a se splăla, a curăța pe dinți

чу́вствовать - любо́вь a simți iubire


почу́вствовать что?

2. Pentru a desemna un interval temporal în cadrul căruia are loc o acțiune:


Я пожи́л в Москве́ ме́сяц.
(Am locuit la Moscova o lună.)
Ка́ждую неде́лю у нас заня́тия по литерату́ре.
(În fiecare săptămână avem cursuri de literatură.)
Всё ле́то де́ти жи́ли у ба́бушки.
(Copiii au stat toată vara la bunica.)

Construcțiile temporale cu determinanții ка́ждый (ка́ждая, ка́ждое, ка́ждые) și


весь (вся, всё, все) + substantiv se folosesc totdeauna în cazul acuzativ!

3. În combinație cu verbe de mișcare cazul acuzativ se folosește pentru a indica


parcurgerea unei distanțe:
Мы е́хали всю доро́гу на маши́не.
(Noi am mers tot drumul cu mașina.)
Они́ прошли киломе́тр за два́дцать мину́т.
(Ei au parcurs un kilometru în douăzeci de minute.)
4. Cu verbele сто́ить (a costa) și ве́сить (a cântări) pentru a desemna prețul și
greutatea:
Биле́т сто́ит до́ллар.
(Biletul costă un dolar.)
Сыр ве́сит килограм.
(Cașcavalul cântărește un kilogram.)
Gramatica aplicată a limbii ruse 85

Exerciții (Упражне́ния)

1. Completați spațiile punctate cu cuvintele dintre paranteze la cazul acuzativ:


1. Мы купи́ли ............... (газе́та).
2. Де́ти чита́ют ............... (кни́га).
3. Они́ уважа́ют ............... (преподава́тель).
4. Он несёт ............... (пи́сьма).
5. Я ви́дел ............... (Оле́г и Мари́я).
6. Вчера́ ве́чером мы слу́шали ............... (пе́сня).
7. Вы смо́трите ............... (фильм).
8. Са́ша ви́дел ............... (друзья́) на у́лице.
9. Я зна́ю ............... (студе́нт).
10. Где́ вы ви́дели ............... (сосе́ди)?
11. Они́ стро́или ............... (больни́ца).
12. Они́ ви́дит ............... (шко́ла).
13. Сего́дня мы смотре́ли ............... (переда́ча).
14. Они́ встре́тили ............... (роди́тели).
15. Де́ти купи́ли ............... (карандаши́), ............... (тетра́дь) и ............... (ру́чка).
16. Он изуча́ет ............... (фи́зика).
17. Я люблю́ слу́шать ............... (му́зыка).
18. Он купи́л ............... (маши́на).
19. Мы ви́дели ............... (де́душка) вчера́.
20. Он зна́ет ............... (лю́ди).

2. Completați spațiile punctate cu cuvintele dintre paranteze la cazul acuzativ:


1. Уже́ постро́или ............... (но́вое зда́ние) музе́я.
2. Все зна́ют ............... (друг) Светла́ны.
3. Вчера́ мы встре́тили ............... (ро́дственники) в аэропорту́.
4. Алексе́й и Ни́на смо́трят ............... (пье́са) Чехова.
5. Мы слу́шали ............... (поп-му́зыка).
6. Наш оте́ц лю́бит чита́ть ............... (ру́сские рома́ны).
7. Дочь купи́ла ма́ме о́чень ............... (краси́вые ту́фли).
86 Gabriel-Andrei STAN

8. Как зову́т ............... (мать), ............... (оте́ц), ............... (бра́тья), ...............


(сёстры)?
9. Ученики́ лю́бят ............... (литерату́ра) и ............... (ру́сский язы́к).
10. Мы пригласи́ли ............... (го́сти) домо́й.11. Он благодари́л ............... (подру́га)
за по́мощь.
12. Кто взял мою́ ............... (ша́пка)?
13. Куда́ она́ пове́сила ............... (што́ры)?
14. Влади́мир положи́л ............... (таре́лка) на стол.
15. Жена́ поста́вила ............... (цветы́) в ва́зу.
16. Али́на гла́дит ............... (руба́шка) и ............... (джи́нсы) му́жа.
17. Ба́бушка вспо́мнила ............... (мо́лодость).
18. Ты по́мнишь э́того ............... (челове́к)?
19. Вам на́до запо́мнить ............... (но́вые слова́).
20. Всегда́ на́до говори́ть ............... (пра́вда).
21. Роди́тели заказа́ли ............... (пи́цца) и ............... (кра́сное вино́).
22. Муж лю́бит ............... (жена́) и ............... (де́ти).
23. Преподава́тели заме́тил ............... (оши́бка).
24. Она́ мы́ла ............... (ру́ки), ............... (лицо́) и ............... (голова́).
25. Он сам стира́ет ............... (оде́жда).
26. Я ненави́жу ............... (ложь).
27. На́до понима́ть ............... (лю́ди).
28. Ты уже́ реши́л ............... (пробле́ма)?
29. Преподава́тели поздра́вили ............... (студе́нты) с оконча́нием факульте́та.
30. Ты ча́сто испы́тываешь ............... (страх)?
31. Роди́тели руга́ли ............... (ребёнок) за некраси́вые слова́.
32. Ми́тя, ты слы́шал ............... (э́тот звук)?
33. Меня́ не́ было на заседа́нии, но дире́ктор сообщи́л мне ............... (реше́ния).
35. Она́ презира́ет ............... (трус).
36. Друг рассказа́л мне ............... (анекдо́т).
37. Почему́ ты никогда́ не убира́ешь ............... (ко́мната)?
38. Де́тям на́до регуля́рно чи́стить ............... (зу́бы).
39. Ты чу́вствуешь ............... (э́тот за́пах)?
40. Позови́, пожа́луйста, ............... (брат).
Gramatica aplicată a limbii ruse 87

3. Răspundeți la întrebări:
1. Как вас зову́т?
2. Как зову́т ва́шу мать, ва́шего отца́, ва́шего бра́та, ва́шу сестру́?
3. Что вы изуча́ете?
4. Како́й предме́т вы лю́бите?
5. Что вы еди́те на за́втрак? А на обе́д? А на у́жин?
6. Вы предпочита́ете пи́во и́ли вино́?
7. Каки́е ру́сские блю́да вы про́бовали?
9. Что вы заказа́ли на пе́рвое?
10. Что вы заказа́ли на второ́е?
11. Что вы заказа́ли на тре́тье?
12. Вы лю́бите слу́шать му́зыку?
13. Каку́ю му́зыку вы лю́бите?
14. Вы смо́трите телеви́зор? Что вы смо́трите по телеви́зору?
15. Вы предпочита́ете литерату́ру и́ли лингви́стику?
16. Каки́е рома́ны вы чита́ете?
17. Каки́е фи́льмы вы лю́бите?
18. Что вы покупа́ете в суперма́ркете?
19. Вы зака́зываете еду́ че́рез интерне́т?
20. Что вы зака́зываете че́рез интерне́т?

4. Puneți cuvintele dintre paranteze la cazul acuzativ, apoi alcătuiți câte un enunț cu
fiecare îmbinare de cuvinte obținută:
понима́ть ............... (выраже́ние), ............... (ситуа́ция), ............... (друг)
есть ............... (суп), ............... (карто́шка), ............... (о́вощи)
наде́ть ............... (пиджа́к), ............... (шля́па), ............... (пла́тье)
снять ............... (шу́ба), ............... (жиле́т), ............... (брю́ки)
фотографи́ровать ............... (достопримеча́тельность), ............... (па́мятник),
............... (лю́ди)

8. Traduceți în limba rusă:


1. Dă-mi, te rog, cartea și caietul.
2. - Ce ai cumpărat de la magazin?
88 Gabriel-Andrei STAN

3. Am cumpărat detergent, șampon, balsam, săpun lichid, pastă de dinți, o periuță de


dinți, un prosop și o cremă de mâini.
4. Mama a călcat ieri o cămașă, un tricou și o pereche de pantaloni.
5. În podul casei bunicii am găsit o fotografie veche, o vedere din Paris, scrisorile de
dragoste pe care bunicul i le trimitea bunicii în fiecare săptămână și o lampă verde.
6. Deși învață limba rusă doar de o lună, el știe deja diferite cuvinte și expresii rusești.
7. Bunica și-a căutat toată ziua ochelarii, dar când s-a privit în oglindă și-a dat seama
că tot timpul îi avea pe nas.
9. Mai ții minte primul nostru sărut?
10. Aseară m-am întâlnit cu prietenii și ne-am adus aminte de excursia din sudul
Franței.
11. În fiecare noapte bebelușul plânge fără încetare, iar mama îi cântă cântece de
leagăn.
12. - Ai primit deja salariul? Hai să comandăm prin telefon o pizza, o sticlă de vin roșu
și căpșuni cu frișcă.
13. Cât timp ai așteptat-o pe sora ta? Ea mereu întârzie?
14. Din păcate, am uitat că nu trebuie să speli tricourile negre împreună cu cămășile
albe. Nu-i nimic, îmi place culoarea gri.
15. Ieri a fost ziua de naștere a vechiului meu prieten Andrei. M-a invitat la petrecere
și am ajuns la el pe la ora 8. Toată ziua i-am căutat un cadou potrivit. I-am dăruit o
eșarfă albastră, însă el a primit și alte cadouri frumoase.
16. Aseară prietena mea Tania m-a invitat la cină. Toată ziua a gătit. La primul fel am
mâncat supă de legume, la felul doi pui cu orez, iar la desert înghețată. Prietenii mei au
băut bere, dar eu am băut vin sec.
17. La micul dejun eu mănânc sandvișuri cu șuncă și beau suc de portocale. Apoi
fumez o țigară, pornesc televizorul și urmăresc știrile. Însă astăzi nu voi face asta.
Astăzi mă voi întâlni cu prietenii la cafenea și vom lua micul dejun împreună.
18. El a comandat supă de roșii și friptură cu cartofi. Ospătarul l-a sfătuit să ia o sticlă
de vin roșu.
19. De obicei el comandă la felul întâi borș și la felul al doilea pește cu cartofi. Însă
astăzi va comanda doar salată de legume și orez.
20. El e o persoană foarte amabilă. De fiecare dată când mă vede, îmi pregătește ceai
verde sau cafea neagră.
Gramatica aplicată a limbii ruse 89

21. Nu știu ce să-i cumpăr prietenei mele de ziua de naștere. Mă gândeam să-i cumpăr
o pălărie verde, însă nu am găsit. La magazin aveau doar pălării galbene și albe. Dima,
ajută-mă, te rog, să aleg un cadou frumos!
22. Țin minte ziua aceea de parcă a fost ieri. 12 aprilie este ziua când m-a părăsit soția.
La început eram trist, dar acum am înțeles importanța acelei zile: este ziua libertății
mele.

1.4.7. CAZUL ACUZATIV CU PREPOZIȚII (ВИНИ́ТЕЛЬНЫЙ С ПРЕДЛО́ГАМИ)

Prepoziția в:
1. Se folosește pentru a desemna direcția acțiunii exprimate de verb și răspunde la
întrebarea куда? (unde?, încotro?):
Преподава́тель вошёл в аудито́рию.
(Profesorul a intrat în amfiteatru.)
Он положи́л де́ньги в карма́н.
(El a pus banii în buzunar.)
2. Se folosește pentru exprimarea timpului în construcții cu substantivele care
desemnează zilele săptămânii și ora, precum și în alte situații particulare:
Друзья́ прие́хали к нам в пя́тницу.
(Prietenii au sosit la noi vineri.)
Он позвони́л мне в че́тверть шесто́го.
(El m-a sunat la cinci și un sfert.)
в эту минуту - în acest minut (moment)
в эту секунду - în această secundă (clipă)
в этот момент - în acest moment
в этот час - la această oră
в этот день - în această zi

Cu substantivele год (an), век (secol) urmate de un determinant se folosește


prepoziția в + Ac. :
в го́ды войны́ - în anii războiului
в век ско́рости - în secolul vitezei
90 Gabriel-Andrei STAN

3. Se folosește pentru a indica periodicitatea:


Э́ тот журна́л выхо́дит раз в ме́сяц.
(Această revistă iese o dată pe lună.)
Роди́тели звоня́т мне два ра́за в неде́лю.
(Părinții mă sună de două ori pe săptămână.)
4. Se folosește după următoarele verbe:
ве́рить в Бо́га - a crede în Dumnezeu
игра́ть в футбо́л, в ша́хматы - a juca fotbal, șah

Prepoziția на:
1. Se folosește pentru a desemna direcția acțiunii exprimate de verb și răspunde la
întrebarea куда? (unde?, încotro?):
Тури́сты вы́шли на Кра́сную пло́щадь.
(Turiștii au ieșit în Piața Roșie.)
Он положи́л кни́гу на стол.
(El a pus cartea pe masă.)

2. Se folosește pentru exprimarea timpului în următoarele construcții:

сле́дующий

на друго́й день

второ́й

тре́тий

(în ziua următoare; în altă zi; a doua zi; a treia zi)

3. Se folosește pentru a indica termenul unei acțiuni și răspunde la întrebările: на


како́е вре́мя? (pentru cât timp?), на како́й срок? (pe ce termen?):
Он уе́хал в Москву́ на ме́сяц.
(El a plecat la Moscova pentru o lună.)
Она вы́шла на мину́ту.
(Ea a ieșit pentru un minut/moment.)
Gramatica aplicată a limbii ruse 91

4. Indică obiectul pentru care este efectuată o acțiune:


На заверше́ние до́кторской рабо́ты ушло́ три го́да.
(Finalizarea tezei de doctorat a durat trei ani.)
Э́ то де́ньги на биле́ты в теа́тр.
(Aceștia sunt banii pentru biletele la teatru.)
Музе́й за́крыли на ремо́нт.
(Muzeul este închis pentru renovare.)
5. În combinație cu gradul superlativ al adjectivelor și adverbelor cuantifică
diferența dintre cei doi termeni comparați:
Брат ста́рше сестры́ на год.
(Fratele este mai mare decât sora cu un an.)
Она́ позвони́ла на час ра́ньше, чем ты.
(Ea a sunat cu o oră mai devreme decât tine.)
6. Se folosește cu următoarele verbe și construcții:
быть похо́ж/похо́жа/похо́жи + на + Ac. кого́?, что? - a semăna
Ма́льчик похо́ж на отца́.
(Băiatul seamănă cu tata.)

влия́ть - повлия́ть + на + Ac. кого́?, что? - a influența


Вы́боры влия́ют на на́шу жизнь.
(Alegerile ne influențează viața.)

наде́яться + на + Ac. кого́?, что? - a spera


Все наде́ятся на успе́х.
(Toți speră [să aibă] succes.)

полага́ ться - положи́ ться + на + Ac. кого́ ?, что? - a conta, a se bizui


Зна́ ю, что могу́ полага́ться на друзе́ й.
(Știu că pot conta pe prieteni.)

дели́ть - раздели́ть + на + Ac. что? - a împărți


На́до дели́ть ученико́в на гру́ппы.
(Trebuie să-i împărțim pe elevi în grupe.)
92 Gabriel-Andrei STAN

серди́ться - рассерди́ться + на + Ac. кого́?, что? - a se supăra


Почему́ ты серди́лся на сестру́?
(De ce te-ai supărat pe soră?)

напада́ть - напа́сть + на + Ac. кого́?, что? - a se năpusti, a năvăli


Все бе́ды на́пали на господи́на Голя́дкина.
(Toate necazurile s-au năpustit peste domnul Goliadkin.)

Prepoziția за:
1. Se folosește pentru a indica direcția acțiunii (dincolo de o anumită limită):
Они́ зае́хали за го́род.
(Ei au plecat în afara orașului.)
2. Se folosește pentru a indica perioada de timp necesară pentru ca acțiunea să
ajungă la rezultat (în combinație cu un verb perfectiv):
Я написа́л дипло́мную рабо́ту за ме́сяц.
(Am terminat de scris lucrarea de diplomă într-o lună.)
3. În combinație cu prepoziția до + G. se folosește pentru a arăta perioada de timp
dinaintea unei acțiuni:
Она́ всегда́ прихо́дит в шко́лу за мину́ту до нача́ла уро́ка.
(Ea ajunge mereu la școală cu un minut înainte de începerea lecției.)
4. Se folosește pentru a exprima scopul unei acțiuni întreprinse în favoarea unei
persoane/obiect:

боро́ться за свобо́ду a se lupta pentru libertate

воева́ть за незави́симость a lupta / a purta război pentru


independență

голосова́ть за пе́рвого кандида́та a vota cu primul candidat

за демокра́тию pentru democrație

Substantivele provenite de la verbele de mai sus se vor folosi tot cu prepoziția за +


Ac.: борьба́ за свобо́ду, война́ за незави́симость, го́лос за пе́рвого кандида́та, за
демокра́тию.
Gramatica aplicată a limbii ruse 93

5. Se folosește după următoarele verbe pentru a exprima motivul acțiunii:


благодари́ть - поблагодари́ть - a mulțumi
Я поблагодари́л де́вушку за по́мощь.
(I-am mulțumit fetei pentru ajutor.)

руга́ть - поруга́ть - a certa


Мать руга́ла дочь за гру́бые слова́.
(Mama a certat-o pe fiică pentru cuvintele obraznice.)

нака́зывать - наказа́ть - a pedepsi


Роди́тели наказа́ли сы́на за плохо́е поведе́ние.
(Părinții l-au pedepsit pe fiu pentru comportamentul urât.)

награжда́ть - награди́ть - a decora, a premia


Солда́та награди́ли за сме́лость.
(Soldatul a fost decorat pentru curaj.)

хвали́ть - похвали́ть - a lăuda


Роди́тели похвали́ли дете́й за высо́кие оце́нки.
(Părinții i-au lăudat pe copii pentru notele mari.)

штрафова́ть - отштрафова́ть - a amenda


Поли́ция отштрафова́ла води́теля за употребле́ние алкого́ля за рулём.
(Poliția l-a amendat pe șofer pentru consum de alcool la volan.)

плати́ть - заплати́ть - a plăti


Ско́лько ты заплати́л за маши́ну?
(Cât ai plătit pentru mașină?)

получа́ть - получи́ть - a primi


Мужчи́на получи́л пощёчину за свои́ слова́.
(Bărbatul a primit o palmă pentru cuvintele sale.)
94 Gabriel-Andrei STAN

6. Se folosește pentru a exprima prețul / valoarea unui obiect:


Я купи́л э́ту кни́гу за де́сять е́вро.
(Am cumpărat această carte cu zece euro.)
Он про́дал дом за миллио́н рубле́й.
(El a vândut casa cu un milion de ruble.)
7. Se folosește pentru a indica înlocuirea unei persoane / obiect (construcție sinonimă
cu prepoziția вме́сто - în locul):
Пусть Ива́н чита́ет за Андре́я.
(Să citească Ivan în locul lui Andrei.)
8. Se folosește cu următoarele verbe în construcții care indică începutul acțiunii:
бра́ться - взя́ться за де́ло, за рабо́ту - a se apuca de treabă, de muncă
принима́ться - приня́ться за де́ло, за рабо́ту - a se apuca de treabă, de muncă

Prepoziția че́рез:
1. Se folosește pentru a indica deplasarea de pe o parte pe cealaltă (traversarea):
Де́ти перешли́ че́рез у́лицу на кра́сный све́т.
(Copiii au traversat strada pe culoarea roșie.)
Маши́на перее́хала че́рез желе́зную доро́гу.
(Mașina a traversat calea ferată.)

Pentru a arăta traversarea prepoziția че́рез se folosește cu verbe de mișcare cu


prefixul пере-. Adesea prepoziția че́рез poate fi omisă:
Де́ти перешли́ у́лицу на кра́сный све́т.
Маши́на перее́хала желе́зную доро́гу.

2. Indică trecerea printr-un loc:


Они́ прошли́ че́рез парк к о́зеру.
(Ei au trecut prin parc spre lac.)

Pentru a arăta trecerea printr-un loc prepoziția че́рез se folosește cu verbe de mișcare
cu prefixul про-.

3. Indică perioada de timp peste care va avea loc acțiunea:


Позвони́ мне че́рез час.
(Sună-mă peste o oră.)
Gramatica aplicată a limbii ruse 95

Приходи́те че́рез неде́лю.


(Veniți peste o săptămână.)
4. Desemnează intermediarul unei acțiuni:
Мать посла́ла мне де́нег че́рез бра́та.
(Mama mi-a trimis bani prin frate.)

Prepoziția сквозь:
- arată obiectul/locul prin care cineva/ceva trece sau forțează trecerea:
Ра́ди тебя́ я гото́в пройти́ сквозь ого́нь.
(De dragul tău sunt gata să trec prin foc.)

Prepoziția про:
- arată persoana/obiectul despre care face referire verbul (este sinonimă cu prepoziția о
+ P.):
Ба́бушка рассказа́ла нам про Петра́ пе́рвого.
(Bunica ne-a povestit despre Petru I.)

Prepoziția по:
1. Se folosește pentru a indica distribuția pe mai multe elemente:
Ка́ждый перево́дчик получи́л по две́сти е́вро.
(Fiecare traducător a primit câte două sute de euro.)
Он рабо́тает по де́сять часо́в в день.
(El lucrează câte zece ore pe zi.)
2. Se folosește pentru a desemna prețul mai multor obiecte asemănătoare:
Она́ купи́ла на распрода́же три су́мки по три́дцать до́лларов.
(Ea a cumpărat de la reduceri trei genți cu treizeci de dolari.)
3. Indică limita unei perioade de timp:
Конфере́нция состои́тся с девя́того по оди́ннадцатое ма́я.
(Conferința va avea loc de pe 9 până pe 11 mai, inclusiv.)
4. Se folosește pentru desemnarea altor limite:
Я сыт по го́рло.
(Sunt sătul până în gât.)
96 Gabriel-Andrei STAN

Prepoziția под:
1. Arată direcția unei acțiuni:
Положи́ журна́л под кни́гу.
(Pune revista sub carte.)
2. Indică destinația unui obiect:
Часть э́того зда́ния отвели́ под Парла́мент, другу́ю под Национа́льный
банк.
(O parte a acestei clădiri a fost destinată Parlamentului, cealaltă Băncii
Naționale.)
3. Se folosește ca sinonim pentru prepoziția накану́не (în ajun):
Мы устро́или ёлку под Рождество́.
(Am împodobit bradul în ajunul Crăciunului.)
4. Indică circumstanța care însoțește o acțiune:
Я люблю́ засыпа́ть под шум мо́ря.
(Îmi place să adorm în sunetul mării.)
5. Se folosește în următoarele sintagme:
взять под контро́ль / под наблюде́ние - a pune sub control / sub urmărire
ста́вить под сомне́ние / под угро́зу - a pune la îndoială / a amenința

Exerciții (Упражне́ния)

1. Completați spațiile punctate cu substantivele dintre paranteze la cazul acuzativ:


1. Он прие́хал в ............... (Ри́га).
2. На кани́кулы он е́дет в ............... (деревния) к ба́бушке.
3. По́сле рабо́ты мать зашла́ на ............... (по́чта).
4. Мои́ друзья́ из Испа́нии прие́дут в ............... (Бухаре́ст).
5. Как ча́сто ты е́здишь на ............... (мо́ре)?
6. Пойдём в ............... (кино́).
7. Спортсме́ны съехались на ............... (олимпиа́да).
8. В кото́ром часу́ ты прие́хал на ............... (рабо́та)?
9. Мне так хо́чется зае́хать за ............... (го́род).
10. Де́вушка, вы урони́ли кошелёк на ............... (пол).
11. Ко́шка упа́ла с де́рева на ............... (земля́).
Gramatica aplicată a limbii ruse 97

12. Я всегда́ хоте́л прилете́ть в ............... (Аме́рика).


13. Он при́был в ............... (Москва́) в де́вять часо́в у́тра.
14. Оте́ц вёз ребёнка в ............... (шко́ла).
15. Мать вела́ дочь в ............... (де́тский сад).
16. Ле́том роди́тели е́здят в ............... (Ту́рция).
17. В после́днее вре́мя мно́гие тури́сты приезжа́ют в ............... (Румы́ния).
18. Ма́льчик вошёл в ............... (ко́мната).
19. Они́ всегда́ перехо́дят ............... (у́лица) на зелёный свет.
20. Муж и жена́ перее́хали в но́вую ............... (кварти́ра).

2. Completați spațiile punctate cu substantivele dintre paranteze la cazul acuzativ:


1. Го́сти се́ли на ............... (дива́н).
2. О́льга поста́вила стака́ны на ............... (стол).
3. Они́ пове́сили карти́ну на ............... (стена́).
4. Она́ всегда́ сади́тся за пе́рвую ............... (па́рта).
5. Де́ти верну́лись из шко́лы и легли́ в ............... (крова́ть).
6. Я пове́сил шля́пу на ............... (ве́шалка).
7. Де́ти ве́шают игру́шки на ............... (ёлка).
8. Преподава́тель ста́вит словари́ на ............... (по́лка).
9. Я хочу́ ложи́ться в ............... (посте́ль).
10. Обы́чно де́душка сади́тся в э́то ............... (кре́сло).
11. Али́на положи́ла су́мку на ............... (стул).
12. Учени́ца взяла́ кни́гу и се́ла за ............... (па́рта).
13. Еле́на, поста́вь цветы́ в ............... (ва́за)!
14. Сыно́к, поста́вь молоко́ в ............... (холоди́льник)!
15. Почему́ ты не положи́л кури́ную гру́дку в ............... (морози́льник)?
16. Дед Моро́з поста́вил пода́рки под рожде́ственскую ............... (ёлка).
17. Ру́чка упа́ла под ............... (стол).
18. Положи́ де́ньги в ............... (карма́н)!
19. Пове́сь все руба́шки на ............... (ве́шалки).
20. Они́ се́ли на ............... (скаме́йка).
98 Gabriel-Andrei STAN

3. Răspundeți la întrebări, folosind cuvintele dintre paranteze și adăugând prepozițiile


necesare:
1. Куда́ вы идёте? (факульте́т)
2. Куда́ хо́дит э́тот по́езд? (Ту́ла)
3. Куда́ вы ходи́ли вчера́ ве́чером? (о́пера)
4. Куда́ летя́т пти́цы? (юг)
5. Куда́ вы смо́трите? (зе́ркало)
6. Куда́ се́ли ва́ши го́сти? (стулья)
7. Куда́ она́ легла́? (крова́ть)
8. Куда́ вы положи́ли таре́лки? (шкаф)
9. Куда́ вы поста́вили шампа́нское? (холоди́льник)
10. Куда́ вы́стрелила про́бка? (потоло́к)
11. Куда́ пры́гнули де́ти? (река́)
12. Куда́ мать пове́сила шля́па? (ве́шалка)
13. Куда́ вы е́дете на кани́кулы? (Кана́ры)
14. Куда́ пое́хали они́? (Флоре́нция)
15. Куда́ зашла́ мать за лека́рством? (апте́ка)
16. Куда́ они́ пригласи́ли вас? (вы́ставка)
17. Куда́ поста́вили па́мятник? (пло́щадь)
18. Куда́ взлете́ли пти́цы? (кры́ша)
19. Куда́ они́ вбежа́ли? (мо́ре)
20. Куда́ вы пошли́? (стадио́н)

4. Puneți cuvintele dintre paranteze la cazul acuzativ, apoi alcătuiți câte un enunț cu
fiecare îmbinare de cuvinte obținută:
быть похо́ ж/похо́ жа на ............... (де́ душка), ............... (мать), ............... (оте́ ц)
вы́йти за́муж за ............... (друг), ............... (Андре́й), ............... (Серёжа)
влия́ть на ............... (жизнь), ............... (карье́ра), ............... (разви́тие)
полага́ ться на …............ (знако́ мые), …............ (друзья́ ), …............ (бра́ тья)
боро́ться за …............ (свобо́да), …............ (незави́симость), …............ (ро́дина)
благодари́ть за …............ (по́мощь), …............ (подде́ржка), …............ (сове́т)
плати́ть за …............ (услу́га), …............ (ме́бель), …............ (кварти́ра)
Gramatica aplicată a limbii ruse 99

5. Puneți cuvintele dintre paranteze la cazul acuzativ, apoi alcătuiți câte un enunț cu
fiecare sintagmă temporală obținută:
1. на ............... ............... (сле́дующий день)
2. в ............... ............... (э́та мину́та)
3. раз в ............... (неде́ля)
4. за ............... (час)
5. че́рез ............... (ме́сяц)
6. на ............... (неде́ля)
7. в ............... (век) ско́рости
8. в ............... (тру́дные го́ды)
9. в ............... (год) моего́ возвраще́ния
10. че́рез ............... (неде́ля)
11. за ............... (час) до обе́да
12. че́рез ............... (мину́та) по́сле нача́ла заседа́нии
13. на ............... (секу́нда)
14. в ............... ............... (э́тот день)
15. в ............... (пя́тница)
16. в ............... (че́тверть) тре́тьего
17. за ............... (мину́та)
18. че́рез ............... (год)
19. в ............... ............... (э́та эпо́ха)
20. в ............... ............... (на́ше вре́мя)

4. Traduceți în limba rusă:


1. Ivan se așază pe scaun și citește o revistă literară.
2. Tatăl i-a cumpărat mamei un buchet de flori. Ea i-a mulțumit și a pus florile în
vază.
3. Mișa a cumpărat ieri de la librărie un roman de Dostoievski. A citit două pagini și
apoi l-a pus pe masă.
4. De emoție prietenul meu a uitat unde a pus portofelul. Toată ziua l-a căutat și, în
sfârșit, l-a găsit. Era pe frigider.
5. Fiule, ești obosit. Lungește-te în pat!
6. În fiecare seară bunica stă lungită în pat și se uită la serial. Bunicul ia loc pe
canapea și citește ziarul.
100 Gabriel-Andrei STAN

7. Copii, prânzul e gata. Așezați-vă la masă! V-ați spălat pe mâini?


8. Fotografia lor atârnă pe perete. În fotografie părinții mei au 25 de ani și sunt fericiți.
9. În camera băiatului e dezordine: hainele sunt pe pat, paharele sunt pe televizor, iar
chitara e pe jos.
10. Mama a făcut curățenie în cameră: a pus hainele în șifonier, iar chitara a agățat-o pe
perete.
11. Directorul s-a așezat la masă și a început ședința.
12. – Mișa, ajută-mă, te rog! Nu știu unde mi-am pus pălăria.
- Ai agățat-o în cuier!
13. Ieri seară la noi au fost în vizită vechii prieteni din Constanța. Ne-am salutat, apoi
ei și-au scos paltoanele și le-au agățat în cuier. S-au așezat pe canapea și au început
să ne povestească despre călătoria în Italia. La 8 și jumătate ne-am așezat la masă și
am luat cina împreună.
14. Irina, de ce ai pus periuța pe chiuvetă? Pune-o în pahar!
15. Ea a pus vaza pe pervaz și farfuria pe masă.
16. Prietenul meu a luat de la bibliotecă trei romane de Tolstoi pentru 2 săptămâni.
17. Acum este ora 1, ne vom întoarce din excursie peste 5 ore.
18. Vara părinții mei merg la mare pentru 7 zile. Vara aceasta ei s-au dus cu avionul la
Istanbul.
19. Lecția începe la 8 și 2 minute. Peste 90 de minute vom alerga prin curtea școlii.
20. De obicei nu am timp liber. Însă astăzi am hotărât să mă odihnesc. M-am așezat pe
canapea și am început să citesc un roman interesant. În 2 ore l-am terminat de citit.
21. Fratele meu pleacă cu trenul la Moscova de 2 ori pe lună.
22. Andrei știe bine limba rusă. Cred că va scrie testul într-o oră.
23. Întâlnirea cu oamenii de afaceri va fi de dimineață.
24. De obicei iarna la Moscova ninge și e frig. Eu prefer să stau acasă, să beau ceai și
să mă uit la televizor.
25. După muncă, mama s-a lungit în pat pentru 30 de minute. A adormit și a început să
sforăie.
26. M-am trezit dimineața devreme, m-am spălat pe dinți și am făcut duș. Peste 10
minute m-am îmbrăcat. Am luat micul dejun în 15 minute.
27. Mișa a făcut curățenie în cameră într-o jumătate de oră.
28. Soțul s-a întors acasă noaptea târziu. Soția l-a întrebat unde a fost și ce a făcut în
acest timp, apoi a început să plângă. Desigur, el o înșeală, dar ea nu știe asta.
Gramatica aplicată a limbii ruse 101

29. Prietenul meu m-a sunat și mi-a spus că vine la mine pentru 5 minute. Ne-am așezat
la masă, am început să bem șampanie și să fumăm. Peste 5 ore l-a sunat soția.
30. În timpul liber eu mă plimb prin parc, joc tenis sau cânt la vioară. Astăzi mergeam
pe stradă și admiram peisajul urban, când m-am întâlnit cu doi studenți ruși. I-am
întrebat cum îi cheamă, cu ce se ocupă... Ne-am luat la revedere abia peste o oră.
31. Alegerile pe care le facem ne influențează viața. Prietenul meu a avut totuși noroc:
va primi peste o săptămână o avere fabuloasă.
32. De la o anumită vârstă îți dai seama că tot ce faci nu are niciun rost. Te trezești de
dimineață înjurând ceasul deșteptător, te ridici cu greu din pat, apoi te duci la duș.
Peste 5 minute te îmbraci cu ce pică, fumezi o țigară și ieși din casă cu gândul că
diseară trebuie să plătești chiria apartamentului. Banii nu ajung, dar, în general, ești
un om fericit.
33. Astăzi dimineață m-am trezit devreme, la 7 și un sfert. Am făcut duș, mi-am călcat
cămașa și blugii, m-am îmbrăcat, apoi am pornit muzica și am început să dansez.
Am obosit, așa că m-am lungit pe canapea. Apoi m-am sculat, am luat micul dejun,
am spălat vasele, mi-am pus paltonul și pălăria și m-am dus la facultate. La 8 și
jumătate eram în fața facultății. Brusc, mi-am amintit ce zi a fost astăzi. Era
sâmbătă, 1 aprilie, așa că m-am întors acasă.
34. „Nu aveți voie să fumați!”, i-a spus doctorul bolnavului. „Trebuie să vă odihniți,
plecați pentru câteva zile în afara orașului!”, l-a sfătuit acesta pe pacient.
35. Studenții priveau liniștiți pe fereastră, însă a intrat profesorul și toți s-au dus la
locurile lor.
36. Tata a plecat azi de dimineață cu avionul la Londra.
37. Am văzut cum s-au adunat norii. E clar: începe furtuna. Am traversat repede strada
și ne-am apropiat de stația de autobuz. Prietena mea m-a întrebat dacă am bilet și
atunci am înțeles că nu putem lua autobuzul spre casă. Însă stația de metrou era
aproape. Am ocolit monumentul lui Pușkin și am intrat în fugă în stația de metrou.
Am mers cu metroul până la stația Komsomolskaia. Apoi am ieșit pe stradă: cerul
era senin. Am trecut pe lângă Biblioteca Națională și peste zece minute am ajuns
acasă. Deodată a început ploaia.
38. Părinții mei încă nu înțeleg că eu sunt independent și fac totul singur. Spre
exemplu, ieri m-am trezit de dimineață, m-am dus la baie, m-am spălat pe dinți și
pe față. Apoi am făcut duș, m-am îmbrăcat și am luat micul dejun. Prânzul l-am
gătit singur: supă de legume și pui cu orez. Am spălat vasele, am pus farfuriile și
102 Gabriel-Andrei STAN

paharele în dulap și apoi m-am așezat pe canapea. Am pornit televizorul, dar nu era
nimic interesant și m-am plictisit. Așa că am decis să citesc o carte. Am citit trei ore
și am obosit. După un sfert de oră am plecat la cafeneaua din centrul orașului. Am
mers pe jos până la metrou vreo treizeci de minute, apoi am luat metroul. Am mers
până la stația Piața Victoriei și acolo am făcut schimbul pe magistrala cealaltă. În
40 de minute am ajuns la cafenea. Prietenii mei erau deja acolo: râdeau și beau
bere. M-am așezat la masă și ei m-au întrebat ce vreau să comand. Am luat și eu o
bere blondă și o porție de cartofi prăjiți. După cinci ore m-am gândit că trebuie să
mă întorc acasă. Însă era deja târziu, așa că am fost nevoit să chem un taxi. M-am
urcat în mașină, iar taximetristul m-a întrebat unde mergem. I-am spus că mergem
acasă, dar am uitat adresa. El m-a privit și a zâmbit.

1.4.8. CAZUL INSTRUMENTAL FĂRĂ PREPOZIȚII (ТВОРИ́ТЕЛЬНЫЙ ПАДЕ́Ж


БЕЗ ПРЕДЛО́ГОВ)

1. Indică instrumentul acțiunii:


Он пи́шет карандашо́м.
(El scrie cu creionul.)
Она́ ест суп ло́жкой.
(Ea mănâncp supă cu lingura.)
2. Indică modul acțiunii (circumstanțele acesteia):
Муж сказа́л ти́хим го́лосом свое́й жене́: «Я люблю́ тебя́!».
(Soțul i-a spus soției cu o voce înceată: „Te iubesc!”)
Он бы́стрыми шага́ми подошёл ко мне.
(El a venit spre mine cu pași repezi.)

În unele situații, cazul instrumental se poate folosi pentru a indica termenul de


comparație (de obicei în registrul livresc):
Вре́мя лети́т пти́цей.
(Timpul zboară ca o pasăre.)

3. Indică locul unei deplasări:


Всегда́ лу́чше идти́ прямо́й доро́гой.
(E mereu mai bine să mergi pe drumul drept.)

Вам также может понравиться