You are on page 1of 56

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

CENTRUL DE ETNOLOGIE
RAPORT ŞTIINŢIFIC FINAL
privind executarea proiectului de cercetări ştiinţifice
fundamentale (instituţional)
pentru anii 2015–2018

TITLUL PROIECTULUI
Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca
factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova

CIFRUL PROIECTULUI
15.817.06.03F
DIRECŢIA STRATEGICĂ
5 Cod 18.06 Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii
DIRECTORUL DE PROIECT
Procop Svetlana
2015 2016 2017 2018

Cercetători 41 41 44 45
științifici
Tineri 12 9 10 8
cercetători
(< 35 ani)

Cercetători 15 13 15 16
șt. f/g
Doctori în 22 24 27 27
ştiinţe
Doctori 3 4 2 2
habilitaţi
Grădinaru Natalia – „Medicina populară din Basarabia la sfârşitul
secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Aspecte
istorico-etnografice”. 18 septembrie 2015. Specialitatea 612.01 –
Etnologie. Conducător ştiinţific: Olga Luchianeț.
Moisei Ludmila – „Ornamentica ţesăturilor tradiţionale din
Republica Moldova”. 25 februarie 2016. Specialitatea 612.01 –
Etnologie. Conducător ştiinţific: Zinovia Şofransky.
Covalov Alexandr – „Studiu comparativ privind obiceiurile,
tradiţiile şi sărbătorile calendaristice ale bulgarilor din Republica
Moldova”. 21 aprilie 2016. Specialitatea 612.01 – Etnologie.
Conducător ştiinţific: Veaceslav Stepanov.
Onica Dorina – „Peisajul cultural rural dintre Prut şi Nistru
(sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XXI-lea)”.
30 noiembrie 2016. Specialitatea 612.01 – Etnologie.
Conducător ştiinţific: Zinovia Şofransky.

Duminica Ivan – „Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-


1856)”. 28 aprilie 2017. Specialitatea 07.00.02 – Istoria românilor
(pe perioade). Conducător ştiinţific: Ion Gumenâi.
Pentru îndeplinirea sarcinilor Proiectului au fost
realizate 45 de teme de cercetare la următoarele
direcții științifice:
Problemele generale ale etnografiei (resp. dr.
Natalia Grădinaru) cu subdirecții:
Etnologia moldovenilor, Relații interetnice
Minorități etnice (resp. dr. Ion Duminica) cu
subdirecții:
Etnologia ucrainenilor, Etnologia găgăuzilor,
Etnologia bulgarilor, Etnologia rușilor, Etnologia
evreilor, Etnologia romilor.
Rezultatele obținute de către
participanții la Proiect
ACTIVITATEA REDACŢIONALĂ DE EDITARE
2015 2016 2017 2018 Total

Monografii naţionale 6 3 6 1 16
Monografii internaționale 1 - 2 - 3
Manuale, dicţionare, atlase, lucrări 4 1 5 6 16
didactice naţionale
Culegeri naţionale 2 4 8 4 18
 / internaţionale), 1 (35,6 c.e.) / 2 (35 c.e.)
Articole din alte reviste editate în 14 20 15 17 66
străinătate
Articole din reviste naţionale: Cat. A - - - 1 1
Articole din reviste naţionale: Cat. B 37 29 34 30 130
Articole din reviste naţionale: Cat. C 11 4 9 2 26
Articole din alte reviste naţionale 2 5 6 4 17
Articole în culegeri (naţinale / 2/2 24/5 13/15 21/14 60/36
internaţionale)
Materiale ale conferinţelor (naţionale şi 5/31 8/35 24/34 1/35 38/135
cu part. internaţională/ internaționale)
Teze ale comunicărilor la congrese, 1/4/40 2/14/45 11/0/93 16/8/78 30/26/256
MONOGRAFII INTERNAȚIONALE
MONOGRAFII NAȚIONALE
MONOGRAFII NAȚIONALE
IMPLEMENTAREA REZULTATELOR
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

2015 2016 2017 2018 Total

Manifestări științifice naționale


organizate 1 - - 1 2
 / internaţionale), 1 (35,6 c.e.) / 2 (35 c.e.)
Manifestări științifice
internaționale organiizate 3 3 4 3 13
Participări la manifestări
ştiinţifice naţionale 83 28 64 76 251
Participări la manifestări
ştiinţifice cu participare 15 37 14 36 102
internaţională
Participări la manifestări
ştiinţifice internaţionale 69 128 182 164 543
Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on
Romani Studies. Chişinău, 10-12 septembrie 2015
Seminarul ştiinţifico-metodologic „Schimbările etnosociale în
Republica Moldova: percepere, conştientizare, interpretare”.
Chişinău, 31 martie 2015.
Masa rotundă cu participare internațională „Perspectivele
dezvoltării terminologiei găgăuze: aspectul etnolingvistic”.
Chişinău, 12 martie 2015.
Conferinţa ştiinţifică cu participarea internațională
„Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
în context european”, dedicată aniversării a 25-a de la crearea
Sectorului „Etnologia ruşilor”. Chişinău, 23 martie 2016.
Simpozionul științific internațional In memoriam Academicianului
Constantin Popovici „Cultura etnică din spaţiul de frontieră
ucrainean şi est-romanic în sincronie şi diacronie” (ediția a IV-a).
Chişinău, 03 noiembrie 2016.
Simpozion ştiinţific internaţional In memoriam Academicianului
Constantin Popovici „Relaţii etnoculturale moldo-ucrainene în
sincronie şi diacronie” (ediţia a V-a). Chişinău, 12 octombrie
2017.
PROMOVAREA REZULTATELOR ŞTIINŢIFICE

2015 2016 2017 2018 Total

Participări la emisiuni tele-radio


consacrate ştiinţei 64 47 95 76 282
 / internaţionale), 1 (35,6 c.e.) / 2 (35 c.e.)

Articole de popularizare a ştiinţei


în ziare, reviste, etc. 29 18 48 71 166

Avize a proiectelor de legi şi alte


acte normative 9 10 5 8 32

Menţiuni pentru activitatea


ştiinţifică 6 7 5 14 22
IMPEDIMENTE APĂRUTE PE PARCURSUL
REALIZĂRII PROIECTULUI

• Lipsa finanţării unor articole de cheltuieli


legate de deplasările în afara ţării şi cele de
teren;
• Lipsa finanţării activităţilor de formare şi
perfecţionare;
• Fluctuaţia cadrelor;
• Probleme de perfecţionare profesională;
• Echipament învechit.
Informaţii despre infrastructura utilizată pe
parcursul realizării Proiectului
La realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente a
infrastructurii ştiinţifice:
* materială – 9 birouri, în care au activat participanţii la proiect (45
pers.); tehnica, care a fost utilizată de către participanţii la proiect –
calculatoare, imprimante; reţeaua de Internet.
* organizaţională: Statutul Institutului, în cadrul căruia au activat
participanţii la proiect; baza legislativă şi normativă care a asigurat
bună funcţionare a structurii.
* financiară: sistemul de finanţare din bugetul de stat care a asigurat
realizarea proiectului.
* informaţională şi legislativă: sistemul de editare a revistelor
ştiinţifice recenzate, care a asigurat promovarea rezultatelor ştiinţifice
obţinute; sistemul de stat de asigurare a dreptului la proprietate
intelectuală.
Avantajele participării la alte
proiecte
PARTICIPAREA ÎN PROIECTE
INTERNAŢIONALE:
2015
Proiectul international „EAP 699: Salvgardarea patrimoniului imaterial al
romilor din Republica Moldova, ameninţat de volatilizarea colecţiilor
individuale inexplorate” – British Library (director de proiect dr. Ion
Duminica). Detalii: https://eap.bl.uk/

2016–2017
Proiectul internaţional 16:80013 16.06.01/ERA.Net: „Perception of Russia
across Eurasia: Memory, Identity, Conflicts” / „Percepţia Rusiei în Eurasia:
Memorie, Identitate, Conflicte” - European Comission (director de proiect dr.
Irina Caunenco).
Detalii:https://www.eranet-rus.eu/index.php
https://www.tlu.ee/en/bfm/researchresearch-and-development/perception-russia-
across-eurasia-memory-identity-and-conflicts
PARTICIPAREA ÎN ALTE PROIECTE NAŢIONALE:

Proiectul tinerilor cercetători 16.819.06.13F „Valorificarea patrimoniului


etnocultural al Republicii Moldova în educaţia tinerei generaţii" –
Agentia pentru Cercetare si Dezvoltare (director de proiect dr. Duminica
Ivan). Detalii: http://www.acd.asm.md/ro/node/477
Rezultatele expertizei – Propunerile din cadrul concursului proiectelor
pentru ”Editarea monografiilor ştiinţifice (Lucrări de valoare)” pentru
anul 2017:
17.00059.06.02F/M Ornamentul-fenomen artistico-estetic (Viziuni
ontologice şi estetice asupra ornamenticii ţesăturilor tradiţionale).
Autor: Dr. Moisei Ludmila;
17.00059.06.04F/M Obiceiurile, tradiţiile şi sărbătorile calendaristice
ale bulgarilor din RM. Autor: dr. Covalov Alexandr;
17.00059.06.05F/M Practica medicală la moldoveni: tradiţie şi
contemporaneitate. Autor: dr. Grădinaru Natalia. Detalii:
http://www.acd.asm.md/ro/noutati-evenimente/rezultatele-expertizei-
propunerile-din-cadrul-concursului-proiectelor-pentru-
În cadrul acestui Proiect a fost organizată o Expediţie etnografică.
Au participat: Zinovia Şofransky, Raisa Osadci, Ludmila Fulea,
Carolina Cotoman. La capitole: Habitat (Gospodăria,Casa,
Anexe gospodăreşti, Fântâni, Drumuri), Ocupaţii, Meşteşuguri
(Industria casnică textilă /unelte, tehnici,produse/, Broderie,
Croșetare, Dogărit, Lemnărit, Rotărit), Portul popular, Calendarul
popular etc. a fost adunat un material etnografic bogat.
Investigaţiile etnografice de teren la Crihana Veche au relevat un
bogat tezaur al culturii tradiţionale, cu diverse aspecte originale.
Un alt rezultat al Proiectului şi expediţiei etnografice a fost
publicarea Albumului etnografic, care reflectă patrimoniul
etnocultural al localităţii Crihana Veche.
COORGANIZAREA CONFERINŢELOR ŞI
MESELOR ROTUNDE:
Conferinţa ştiinţifică cu participarea internațională
„Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în
educaţia tinerei generaţii” Chişinău, 17 noiembrie 2016.
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Patrimoniul
etnologic: concepte, tradiţii şi abordări”. Chişinău, 23 -24
mai 2017
Conferinţa ştiinţifică naţională a tinerilor cercetători Valorificarea
patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi
educaţie. Chişinău, 16 noiembrie 2017
Conferinţa ştiinţifică internaţională „Viaţa cotidiană în spaţiul Est-
European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări
interdisciplinare”. Chişinău, 30 octombrie 2018
Сonferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională a
tinerilor cercetători „Valorificarea patrimoniului etnocultural al
Republicii Moldova în cercetare şi educaţie” (Ediţia a III-a).
Chişinău, 15 noiembrie 2018
Conferinţa ştiinţifică naţională „Protoiereul Mihail Ceachir – un
cărturar al bisericii din Basarabia”. Mitropolia Chişinăului şi a
Întregii Moldove.. Chişinău, 10 septembrie 2018
ŢVIRCUN VICTOR –
„Ordinul Republicii” –
pentru muncă îndelungată şi
ireproşabilă, merite faţă de
stat şi succese deosebite în
activitatea profesională.
Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova nr. 706-
VIII din 01.05.2018.
Diplomă de Onoare se
conferă Doamnei Irina
CAUNENCO în semn de
înaltă apreciere a valorilor
profesionale, pentru rezultate
de excepție obținute în
studiul psihologiei și
activitate științifico-didactică
prodigioasă. Președintele
Republicii Moldova, 25 mai
2018.
Adrian Dolghi – câștigător concursului „Premiul municipal
pentru tineret” în domeniile ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor,
precum şi pentru activism civic, ediţia 2016.
DUMINICA Ivan – Medalia onorifică „Ivan Vazov” / Agenţia
de Stat pentru Bulgarii din Străinătate – за съществения му
принос в развитието на българистиката и поддържането
на българщината сред бесарабските българи (Sofia, 01
august 2018).
DUMINICA Ivan
A primit Premiul Național
pentru Tineret 2016 –
„Pentru realizări și
performanțe deosebite în
domeniul tehnico-
științific”.
Ministerul Tineretului și
Sportului al Republicii
Moldova,
Chișinău, 17 noiembrie 2016.
CARA Nadejda
a fost premiată cu
Distincţia „Паисий
Хилендарский” de către
Agenţia de Stat pentru Bulgarii
de Pretutindeni
pentru “Promovarea istoriei şi
culturii poporului bulgar”.
Sofia, 23 ianuarie 2015.
CONCLUZII

Proiectul instituţional 15.817.06.03F „Valorificarea


pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca
factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii
Moldova” – a fost finisat în termenii şi volumul stabilit
(100%), contribuind la implementarea cadrului
normativ naţional şi recomandărilor internaţionale
emise de partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova.
PROPUNERI DE PERSPECTIVĂ
La înaintarea unui nou proiect să fie luată în
considerație:
* Finanţarea articolelor de cheltuieli legate de
deplasările în afara țării și cele de teren;
* Finanțarea activitatilor de formare şi perfecționare;
* Angajarea tinerilor specialişti;
* Promovarea tinerilor specialiști în cadrul echipei;
*Angajarea specialiştilor calificaţi pentru executarea
proiectului;
* Includerea în divizul de cheltuieli a proiectului
cheltuielie pentru procurarea equipamentului modern.