You are on page 1of 1

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang…………………………………………………................... 1


I.2 Tujuan……………………………………………………………….……… 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Definisi......................................................................................................... 3
II.2 Epidemiologi................................................................................................ 4
II.3 Embriologi Sistem Kemih............................................................................ 4
II.4 Anatomi Sistem Kemih............................................................................ 6
II.5 Fisiologi Sistem Kemih............................................................................... 13
II.6 Patofisiologi................................................................................................ 14
II.7 Etiologi dan Faktor Risiko .......................................................................... 15
II.8 Gejala klinis................................................................................................. 17
II.9 Klasifikasi Ginjal Kongenital....................................................................... 18
II.10 Diagnosis.................................................................................................... 21
II.10.1 Anamnesis....................................................................................... 21
II.10.2 Pemeriksaan Fisik............................................................................ 22
II.10.3 Pemeriksaan Laboratotium............................................................... 24
II.10.4 Pemeriksaan Radiologi..................................................................... 25
II.11 Diagnosis Banding..................................................................................... 37
II.12 Komplikasi................................................................................................ 38
II.13 Tatalaksana................................................................................................ 39
II.14 Prognosis................................................................................................... 40

BAB III PENUTUP

III.1 Kesimpulan……………………………………………………………..... 42

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………… 44