You are on page 1of 1

Model de Notificare incetare CIM in perioada de proba

Potrivit art. 31 alin. 1 din Codul muncii � Legea 53/2003 , pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la
incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile
calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin


modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o
notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in
legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual
de munca (CIM).
Oricand pe durata perioadei de proba sau la sfarsitul acestei perioade, dar nu mai tarziu de acest moment,
contractul individual de munca poate inceta prin notificare scrisa la initiativa oricareia dintre parti, context in care
atat angajatorul, cat si salariatul, atunci cand inteleg sa iasa unilateral din contract in timpul sau la sfarsitul
perioadei de proba, nu sunt obligati sa respecte un termen de preaviz.

Astfel, prevalandu-se de existenta clauzei de dezicere, angajatorul concediaza pe salariat fara o motivare anume
si fara preaviz, insa notificarea, comunicata de catre angajator angajatului, trebuie sa imbrace forma scrisa,
ceruta �ad validitatem�.

Model Notificare

Nr. ____ din ____________


S.C. ___________S.R.L., avand sediul in ___________ nr. _______, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
sub nr. ____________, reprezentata prin dna/dl. _______ in calitate de Director General, formuleaza prezenta

NOTIFICARE

de incetare a contractului individual de munca in temeiul art. 31 alin. (1) alin. (3), inregistrat in registrul general de
evidenta a salariatilor cu nr. ����.. din data de ����.. a dnei/dlui ���������� angajata/angajat al
societatii noastre in functia de ���������.

Compartimentele financiar-contabilitate si resurse umane vor duce la indeplinire prezenta.


Prezenta notificare poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii la Tribunalul
____________.

Data emiterii: ____________________Director,

L.S.

Am luat la cunostinta notificarea de incetare a contractului individual de munca: _______________________


(semnatura salariatului si data comunicarii)