Вы находитесь на странице: 1из 12

Sanskrit Transliteration

॥ शशररमरकरसतततमम॥ ॥ ''Srirāmrakshāstotram''॥

शशगणदशरयनम:। ''Sriganeshāynamah''।

असय शशररमरकरसतततमनतसय। ''Asya Srirāmrakshāstrotamantrasya''।


बनधककरशक ऋरष:। ''Budhakaushika rishihi''।
शशसशतरररमचचदत ददवतर। ''Srisītārāmchandrodevtā''।
अननषहपम छनद:। ''Anushtup Chhandah''।
सशतर शरक:। ''Sītā Shaktihi''।
शशमदमदहननमरनम ककलकमम। ''Srimadhanumān kīlkam''।

शशसशतरररमचचदपशतयथर जपद रवरनयतग:॥ ''Srisītārāmchandraprītyarthe jape viniyogah''॥

॥ अथ धयरनमम॥ ॥ ''Atha Dhyānam''॥

''Dhyāedājānubahum dhrutasharadhanusham
धयरयददरजरननबरहह च धधतशरधननषच बदपदमदमरसनसथच।
badhhapadmāsanastham''।

''Pītam vasovasānam
पशतच वरसतवसरनच नवकमलदलसपरधरनदतच पसनमम॥
navakamaladalaspardhinetram prasannam''॥

''Vāmānkārūddhsītā
वरमरङम दकररढ-सशतर-मनखकमल-रमललतचनच नशरदररच।
mukhakamalamilallochanam nīrdābham''।

''Nānālankārdīptam dadhatmurujatāmandanam
नरनरलङम दकररदशपच दधतमनरजटरमणडनच ररमचचदमम॥
Rāmchandram''॥

॥ इरत धयरनमम॥ ॥ ''Iti Dhyānam''॥


''Charitam Raghunāthasya
चररतच रघननरथसय शतकतरटपरवसतरमम।
shatakotipravistaram''।

''Ekaikamaksharam punsām
एकक कमकरच पनचसरच महरपरतकनरशनमम॥१॥
mahāpātakanāshanam''॥1॥

''Dhyātvā nilotpalashyāmam Rāmam


धयरतवर नशलततपलशयरमच ररमच ररजशवलतचनमम।
rājīvalochanam''।

''Jānakīlakshmanopetam jatāmukutamanditam''॥
जरनककलकमणतपदतच जटरमनकनटमरणडतमम॥२॥
2॥

''Sāsitūnadhanurbānamapānim naktam
सररसततणधननबररणपररणच नकच चररनतकमम।
charāntakam''।

''Swalīlayā jagattrātumāvirbhūtamajam vibhum''॥


सवलशलयर जगततरतनमररवरतरतमजच रवरनमम॥३॥
3॥

''Rāmrakshām pathetaprādnyah pāpaghnīm


ररमरकरच पठदतपरज: परपघनन सवरकरमदरमम।
sarvkāmdām''।
''Shiro me Raghavah pātu bhālam
रशरत मद ररघव: परतन ररलच दशरथरतमज:॥४॥
Dasharathātmajah''॥4॥

''Kaushalyeyo Drishau Pātu Vishvāmitrapriyah


ककसलयदयत दशक परतन रवशवररमतरपय: शनतश।
shrutī''।

''Ghrānam pātu makhatrātā mukham


घरणच परतन मखतरतर मनखच सकरमरतवतसल:॥५॥
saumitrivatsalah''॥5॥

''Jihvām vidyānidhih paatu kanttham bharat


रजवहरच रवदररनरध: परतन कणठच ररतवचरदत:।
vanditah''।

''Skandhau divyāyudhah pātu bhujau


सकनधक रदवयरयनध: परतन रनजक रगदशकरमनरक:॥६॥
bhagneshakārmukah''॥6॥

करक सशतरपरत: परतन हदयच जरमदगनयरजतम। ''Karau Sītāpatih pātu hridayam jāmadagnyajit''।

''Madhyam pātu kharadhwansī nābhim


मधयच परतन खरधवचसश नरररच जरमबवदरशय:॥७॥
jāmbavadāshrayah''॥7॥

''Sugrīveshah katī pātu sakthinī Hanumat


सनगशवदश: कटश परतन सरकथनश हननमतपरन:।
prabhuh''।

''Urū Raghuttamah pātu rakshakulavināshakrit''॥


ऊर रघततम: परतन रक:कन लरवनरशकध तम॥८॥
8॥

जरनननश सदतनकधतपरतन जङम दघद दशमनखरनतक:। ''Jānuni Setukritpātu janghedashamukāntakah''।

''Pādau Bibhīshanashrīdah pātu Ramokhilam


परदक रबरशषणशशद: परतन ररमतSरखलच वपन:॥९॥
vapuh''॥9॥

''Etām Ramabalopetām rakshām yah sukriti


एतरच ररमबलतपदतरच रकरच य: सनकधतश पठठतम।
patthet''।
''Sa chirāyuh sukhī putrī vijayī vinayī bhavet''॥
स रचररयन: सनखश पनतश रवजयश रवनयश रवदतम॥१०॥
10॥

परतरलरततलवयतमचरररणशछदमदमचरररण:। ''Pātālabhūtalavyom chārinashchadmchārinah''।

''Na drashtumapi shaktāste rakshitam


न दरषहमरप शकरसतद ररकतच ररमनरमरर:॥११॥
ramnāmbhih''॥11॥

''Rāmeti Rāmbhadreti Rāmchandreti vaa


ररमदरत ररमरददरत ररमचचददरत वर समरनम।
smaran''।
''Naro na lipyate pāpei bhuktim muktim cha
नरत न रलपयतद परपक: रनरकच मनरकच च रवनदरत॥१२॥
vindati''॥12॥
''Jagajjaitreikamantreina
जगजदतककमनतदण ररमनरमनरररररकतमम।
Rāmanāmnābhirakshitam''।
''Yah kantthe dhāreytasya karasthāh
य: कणठद धररयदतसय करसथर: सवररसदय:॥१३॥
sarvasiddhyah''॥13॥
''Vajrapanjaranāmedam yo Rāmakavacham
वजपचजरनरमददच यत ररमकवचच समरदतम।
smaret''।
''Avyāhatādnyah sarvatra labhate jaimangalam''॥
अवयरहतरज: सवरत लरतद जयमचगलमम॥१४॥
14॥
''ādishtavān yathā swapne Rāmarākshāimām
आरदषवरनम यथर सवपनद ररमरकररममरच हर:।
harah''।

''Tathā likhitavān prātah prabuddho


तथर रलरखतवरनम परत: पबनदत बनधककरशक:॥१५॥
budhakaushikah''॥15॥

''ārāmah kalpavrikshānām virāmah


आररम: कलपवधकरणरच रवररम: सकलरपदरमम।
sakalāpadām''।
''Abhirāmastrilokānām Rāmah Srimān sa nah
अररररमरसलतकरनरच ररम: शशमरनम स न: परन:॥१६॥
prabhuh''॥16॥
''Tarunau rūpasampannau sukumārau
तरणक रपसचपनक सनकनमररक महरबलक।
mahābalau''।
''Pundrīkavishālākshau
पनणडरशकरवशरलरकक चशरकध षणररजनरमबरक॥१७॥
chīrakrishnājināmbarau''॥17॥
''Falamūlashinau dāntau tāpasau
फलमतलरशनक दरनतक तरपसक बहचरररणक।
brahmachārinau''।
''Putrau Dasharathasyetau bhrātarau
पनतक दशरथसयकतक भरतरक ररमलकमणक॥१८॥
RāmLakshmanau''॥18॥
''Sharanyau sarvasatvānām shreshtthau
शरणयक सवरसतवरनरच शदषक सवरधननषमतरमम।
sarvadhanushmatām''।
''Rakshahkulanihantārau trāyetām no
रक:कन लरनहनतररक तरयदतरच नत रघततमक॥१९॥
raghuttamau''॥19॥

''āttasajjadhanushā vishusprishā vakshyā


आतसजधननषर रवषनसपधशर वकयर शनगरनषङ सरङदगनक।
shuganishang sanginau''।

''Rākshnāya mam Rāmalakshmanā vagratah


रकणरय मम ररमलकमणरवगत: परथ सदकव गचछतरमम॥२०॥
pathi sadaiv gachhtām''॥20॥
''Sannadah kavachi khadgi chāpabānadharo
सचनद: कवचश खडम दगश चरपबरणधरत यनवर।
yuvā''।

''Gachhanmanorathosmakam Rāmah pātu


गचछनमद मनतरथतSसमरकच ररम: परतन सलकमण:॥२१॥
salakshmanah''॥21॥

''Rāmo dāsharatih shūro lakshmanānucharo


ररमत दरशररथ: शतरत लकमणरननचरत बलश।
balī''।
''Kākutsthah purushah purnah Kausalyeyo
करकन तसथ: पनरष: पतण:र ककसलयदयत रघततम:॥२२॥
raghuttmah''॥22॥
''Vedāntavedyo yadneshah purān
वददरनतवददत यजदश: पनररणपनरषततम:।
purushottamah''।

''Jānakīvallabhah shrimānaprameya
जरनककवलर: शशमरनपमदयपररकम:॥२३॥
parākramah''॥23॥
''Ityetāni japannityam madabhaktah
इतयदतररन जपदरनतयच मदमदरक: शदयररनवत:।
shraddhyānvitah''।

''Ashvamedhādhikam punyam samprāpnoti na


अशवमदधररधकच पनणयच सचपरपनतरत न सचशय:॥२४॥
sanshayah''॥24॥

''Rāmam dūrvādalashyāmam padmāksham


ररमच दतवररदलशयरमच पदमदमरकच पशतवरससमम।
pītavāsasam''।

''Stuvanti nāmabhirdivyern te sansārino narah''॥


सतनवरनत नरमरररदरवयकनर तद सचसरररणत नर:॥२५॥
25॥

''Rāmam Lakshman pūrvajam Raghuvaram


ररमच लकमण-पतवरजच रघनवरच सशतरपरतच सनचदरच ।
Sītāpatim sundaram''।

''Kākutstham karunarnvam gunanidhim


करकन तसथच करणरणरवच गनणरनरधच रवपरपयच धररमरकमम।
viprapriyam dhārmikam''।

''Rājendram satyasandham Dashrathatanayam


ररजदनदच सतयसचधच दशरथ-तनयच शयरमलच शरनतमतरतर ।
shyāmalam shāntmurtium''।

''Vande Lokābhirāmam Raghukultilakam


वनदद लतकरररररमच रघनकनलरतलकच ररघवच ररवणरररमम॥२६॥
Rāghavam Rāvanārim''॥26॥

ररमरय ररमरदरय ररमचचदरय वदधसद। ''Ramāy Rambhadrāy Ramchandrāy Vedhasey''।

''Raghunāthāy nāthāy Sītāyah pataye namah''॥


रघननरथरय नरथरय सशतरयर: पतयद नम:॥२७॥
27॥
शशररम ररम रघनननदन ररम ररम। ''ShriRām Rām Raghunandan Rām Rām''।
शशररम ररम ररतरगज ररम ररम। ''ShriRām Rām Bharatāgraj Rām Rām''।
शशररम ररम रणककरश ररम ररम। ''ShriRām Rām Runkarkashya Rām Rām''।

शशररम ररम शरणच रव ररम ररम॥२८॥ ''ShriRām Rām Sharanam bhav Rām Rām''॥28॥

शशररमचनदचरणक मनसर समरररम। ''ShriRāmchandra Charanau manasā smarāmi''।

शशररमचनदचरणक वचसर गधणररम। ''ShriRāmchandra Charanau vachasā grināmi''।

शशररमचनदचरणक रशरसर नमररम। ''ShriRāmchandra Charanau Shirasā namāmi''।

''ShriRāmchandra Charanau Sharanam


शशररमचनदचरणक शरणच पपदद॥२९॥
prapadye''॥29॥

मरतर ररमत मरतपतर ररमचनद:। ''Mātā Rāmo matpitā Rāmchandrah''।

सवरमश ररमत मतसखर ररमचनद:। ''Swāmi Rāmo matsakhā Rāmchandrah''।


सवरसवच मद ररमचनदत दयरलनरम। ''Sarvasvam me Ramchandro Dayālu''।

नरनयच जरनद नकव जरनद न जरनद॥३०॥ ''Nānyam jāne naive jāne na jāne''॥30॥

''Dakshiney Lakshmano yasya vāme cha


दरकणद लकमणत यसय वरमद तन जनकरतमजर।
janakātmajā ''।
''Purato marutir yasya tama vande
पनरतत मरररतयरसय तच वनदद रघननचदनमम॥३१॥
Raghunandanam ''॥31॥
''LokābhiRāmam ranarangadhīram
लतकरररररमच रणरङम दगधशरच ररजशवनदतच रघनवचशनरथमम।
Rajīvanetram Raghuvanshanātham ''।

''Kārunyarūpam karūnākarantam
कररणयरपच करणरकरनतच शशररमचनदच शरणच पपदद॥३२॥
ShriRamchandram Sharanama prapadye ''॥32॥

''Manojavam mārutatulyavegam Jitendriyam


मनतजवच मररततनलयवदगच रजतदरनदयच बनरदमतरच वररषमम।
buddhimatām varishttham ''।

''Vātātmajam vānarayūthamukhyam
वरतरतमजच वरनरयतथमनखयच शशररमदततच शरणच पपदद॥३३॥
ShriRāmdūtam Sharanam prapadye ''॥33॥

''Kūjantam Rāmarāmeti madhuram


कत जनतच ररम-ररमदरत मधनरच मधनररकरमम।
madhurāksharam ''।
''āruhya Kavitāshakhām vande Vālmikilokilam ''॥
आरह करवतरशरखरच वनदद वरलमशरककतरकलमम॥३४॥
34॥
''āpdāmapaharatāram dātāram sarvasampdām
आपदरमपहतरररच दरतररच सवरसचपदरमम।
''।
''Lokābhirāmam ShriRamam bhūyo bhūyo
लतकरररररमच शशररमच रतयत रतयत नमरमयहमम॥३५॥
namāmyaham ''॥35॥
''Bharjanam bhavabījānāmarjanam
रजरनच रवबशजरनरमजरनच सनखसचपदरमम।
sukhasampdām ''।
''Tarjanam yamadūtānām RamRameti garjanam
तजरनच यमदततरनरच ररमररमदरत गजरनमम॥३६॥
''॥36॥

''Rāmo Rājamanihi sadā vijayate Rāmam


ररमत ररजमरण: सदर रवजयतद ररमच रमदशच रजद।
Rāmesham bhaje ''।

''Rāmenābhihtā nishācharchamū Rāmāy tasmai


ररमदणरररहतर रनशरचरचमत ररमरय तसमक नम:।
namah''।

''Rāmannāsti parāyanam parataram Rāmasya


ररमरनररसत पररयणच परतरच ररमसय दरसतऽसमयहमम।
dāsosmyaham''।

''Rāme Chittalayah sadā bhavatu me bho


ररमद रचतलय: सदर रवतन मद रत ररम मरमनदर॥३७॥
Ramamāmudhhar''॥37॥

''Rām Rāmeti Rāmeti Ramey Rāme


ररम ररमदरत ररमदरत रमद ररमद मनतरमद।
manoramey''।

''Sahastranām tattulyam Rāmanām varānaney''॥


सहसनरम ततनलयच ररमनरम वररननद॥३८॥
38॥
''Iti ShriBudhaKaushikavirachitam
इरत शशबनधककरशकरवररचतच शशररमरकरसतततच सचपतणरमम॥
ShreeRāmrakshastotram sampurnam''॥

॥ शश सशतरररमचचदरपरणमसतन॥ ॥ ''Shri Sītarāmchandrārpanamastu''॥


English Translation - Meaning[citation needed]
Hymn (of Lord) Rama (for) protection (from
spiritual obstacles)
Salutations to the Lord Ganesh (Lord of
knowledge)
Thus begins the hymn of Lord Rama for
protection
The author of this hymn is Budhakaushika।
The deity is Sri Sita-Ramachandra।
The meter is eight syllables in a quarter।[3]
Power (energy of mother nature) is Sita।
Limit (protector) is Hanumana।
The usage is recitation for (devotion to) Sita-
Ramachandra।
Then meditate
May he be meditated upon, who has arms
reaching his knees, who is holding a bow and
arrows, who is seated in a lotus pose।
who is wearing yellow clothes, whose eyes
compete with petals of a fresh lotus, who looks
contented॥
Whose sight is fixed on the lotus face of Sita,
sitting on his left thigh, whose color is like that of
rain cloud।
Who shines in various ornaments and has
matted hair which can reach till thighs, the
Ramchandra॥
Thus meditate

The life story of Sri Rama has a vast expanse।

Recitation of each and every word is capable of


destroying even the greatest sins॥1॥

Let us meditate on the dark-complexioned, blue


lotus-eyed Rama।
Who is accompanied by Sita and Lakshmana,
and is well-adorned with crown of matted hairs॥
2॥
Who has sword, bows and arrows, who
destroyed the demons।
Who is birthless (beyond birth and death) but is
incarnated by his own will to protect this world॥
3॥
May the wise, read the Hymn (of Lord) Rama
(for) protection, which destroys all sins and
grants all desires।
May Rama, Raghu's descendant (Rama) protect
my head. May Rama, Dasharatha's son (Rama)
protect my forehead॥4॥

May Kausalya's son protect my eyes, may


favorite (disciple) of Vishvamitra protect my ears।

May savior of sacrificial fire protect my nose,


may affectionate to Lakshmana protect my
mouth॥5॥
And may ocean of wisdom protect my toungue,
may he who is saluted by Bharatha protect my
neck।
May berear of celestial weapons protect my
shoulders, may he who broke (Lord Shiva's)
bow protect my arms॥6॥

May husband of Sita protect my hands, may he


who won over Parasurama protect my heart।

May slayer of Khara (demon) protect my


abdomen, may he who gave refuge to
Jambavad protect my navel॥7॥
May master of Sugreeva protect my waist, may
master of Hanuman protect my hips।

May the best of Raghu scions and destroyer of


the lineage of demons protect my thighs॥8॥

May establisher of the bridge (Ramasetu)


protect my knees, may slayer of ten-faced
(Ravana) protect my shins।
May consecrator of wealth to Bibhishana protect
my feet, may Sri Rama protect my entire body॥
9॥
May the good man read this (hymn) equable to
all the power of Rama।
would live long, be blessed with children, be
victorious and possess humility॥10॥

They who travel in the hell, earth and heaven


and who travel secretly (changing forms)।

Would not be able to see (the one who reads)


the protective chant of Rama by the power of
chant॥11॥

(The one who) remembers Rama, Rambhadra


and Ramachandra (The poet has used these
names for the same Lord Rama)।
Sins never get attached, he gets good life and
salvation॥12॥
In all three worlds, one who wears the hymn of
the name of Rama।
as a protection round his neck, would get all the
powers on his hand॥13॥
He who recites this hymn of the name of Rama
called as cage of diamond।
Would be obeyed by everywhere and he will get
victory in all things॥14॥
This protective hymn of Rama, as told by Shiva
(Hara) in the dream।

Was written down (as told) by the enlightened


(by Shiva's visitation) Budhakoushika in the
morning (upon waking up)॥15॥

Who is like a wish giving tree and who stops all


obstacles।
And who is the praise of all three worlds,
SriRama, is our 'Lord'॥16॥
Who are young, full of beauty, clever and very
strong।
Who have broad eyes like lotus, who wear the
hides of trees॥17॥
Ones who are subsisting on roots and fruits and
practicing penance and celibacy।
Two brothers, sons of Dasharatha, Ram and
Lakshmana (protect us)॥18॥
Who give protection to all beings and who are
foremost among all the archers।
Who destroy whole race of demons, protect us,
o best of scions of Raghu॥19॥
Who bows pulled and ready, their hands on the
arrows packed in ever full quivers carried on
their backs।
May Rama and Lakshmana always escort me in
my path for my protection॥20॥
Young men, prepared and armed with sword,
shield, bow and arrows।
Rama is like our cherished thoughts come to
life. May he,along with Lakshman, protect us॥
21॥
Valiant Rama, the son of Dasaratha and ever
accompanied by powerful Lakshmana।
The scion of Raghu, the son of Kausalya, is all
powerful and is the perfect man॥22॥
He who can be perceived by Vedanta, lord of
sacrificial fire, ancient and best among all men।

dearest of Sita, whose bravery is immeasurable॥


23॥
(Thus lord Shiva said) My devotee who recites
these names of Rama with faith।
He, without any doubt, is blessed more than the
performance of Aswamedha (Sacrifice of white
horse) etc.॥24॥
Ram, dark-complexioned like leaf of green
grass, who is lotus-eyed and dressed in yellow
clothes।
Who sing the praise of him are no longer
ordinary men trapped in the world॥25॥
Rama, the elder brother of Lakshmana, best of
the scions of the Raghu, the husbandof Sita,
handsome।
Ocean of compassion, treasure of virtues, the
most beloved of the religious people।

Lord emperor of kings, follower of truth, son of


Dasharath, dark-complexioned, idol tranquillity।

Salute to cynosure of eyes of all people, the


crown jewel of the Raghu dynasty and the
enemy of Ravana॥26॥
I salut to Ram, beloved Ram, moon like peaceful
Ram।
To Lord of Raghu Scion, Lord (of all), husband
of Sita, I salute॥27॥
Rama who is the delight of the Raghus।
Rama who is the elder brother of Bharata।
Rama who is the tormentor of his enemies।

I come under refuge of God Rama.॥28॥

I remember the feet of Sri Ramachandra in my


mind।
I praise the feet of Sri Ramachandra by my
speech।
I salute the feet of Sri Ramachandra by bowing
down my head।
I take refuge on the feet of Sri Ramachandra by
bowing myself down॥29॥

Mother is Rama, my father is Ramachandra।

Lord is Rama, my dearest friend is


Ramachandra।
My everything is merciful Ramachandra।

I know of no other like him, I really don't!॥30॥

who has Lakshmana on his right and daughter


of Janaka (Sita) on the left।
And who has Hanuman in his front, I salute to
delight of the Raghus (Rama)॥31॥
cynosure of eyes of all people, courageous in
war, lotus-eyed, lord of the Raghu race।

Personification of compassion, I surrender to


(that) Lord Sri Rama॥32॥

Who is as fast as the mind, equals his father


(wind) in speed, master of senses, foremost
amongst brilliants।
Son of the Wind, leader of the Monkey forces
and messenger of Sri Rama, I bow down to him॥
33॥

Who sings the sweet name of Rama as।

a cuckoo will sing sitting atop a tree, I salute to


that Valmiki॥34॥
Who is destroyer all dangers and consecrator of
all sorts of wealth।
I again and again salute that Rama who is
cynosure of eyes of all people॥35॥
Destructs of the cause of rebirth (cause of
liberation), generates happiness and wealth।
Scares Yama's (lord of death) messengers, the
roar of the name of Rama॥36॥
I worship Rama whose jewel (among kings) who
always wins and who is lord of Lakshmi
(goddess of wealth)।

Through whom the hordes of demons who move


at night have been destroyed, I salut that Rama।

There is no place of surrender greater than


Rama, (and thus) I am servant of Rama।

My mind is totally absorbed in Rama. O Rama,


please lift me up (from lower to higher self)॥37॥

Fair-faced lady (Parvati) ! My mind enjoys


saying Rama Rama।
Uttering once the name of Rama is equal to the
uttering of any other name of God, a thousand
times॥38॥
Thus ends Hymn (of Lord) Rama (for) protection
and composed by Budha-Koushika॥

My humble devotion of this Hym to (Lord) Sita-


Ramchandra