Вы находитесь на странице: 1из 1

Întreprinderea Mixtă Moldcell S.A., înregistrată cu nr.

0000048-002 în
Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, IDNO
1002600046027, adresa juridică: str. Belgrad 3, mun. Chișinău, MD-2060,
Informaţii la 500, 444 (mob), 078500500 (fix)

Data Numele, Prenumele


Дата Фамилия, Имя
Număr GSM IDNO
GSM номер: Идентификационный номер
Plan tarifar Nr. de contact
Тарифный план Контактный номер

CERERE – FACTURĂ DETALIATĂ / IMEI


ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕТАЛЬНАЯ РАСПЕЧАТКА / IMEI

pentru oferirea facturii detaliate la cerere


на предоставление детальной распечатки
pentru oferirea facturii detaliate la cerere/prin e-mail (solicitare unică)
на предоставление детальной распечатки/на электронную почту (единый запрос)
E-mail
Parola
Пароль Minimum 6 simboluri, primul simbol al parolei trebuie sa fie in mod obligatoriu – litera *
Минимум 6 символов, первый символ обязательно должен быть буквой *

pentru oferirea codului IMEI


на предоставление IMEI кода
pentru oferirea Extrasului din cont
на предоставление Счет-фактуры
Perioada cerută: de la pînă la
Запрашиваемый период от до

- Factura detaliata/IMEI cod poate fi eliberată doar pentru ultimele 3 luni


- Factura detaliata nu poate fi eliberata daca la momentul depunerii cererii contractul este reziliat.
- Operatorii-Parteneri de Roaming transmit informatia cu privire la convorbirile din Roaming pentru perioada utilizării serviciului Roaming in termen
de 14 zile.
- Moldcell nu garanteaza livrarea la alt domain decit .md; în caz de nelivrare sau livrare nereuşită a facturii detaliate la adresa de e-mail solicitată,
abonatul are posibilitatea să solicite această factura detaliată printată la oficiul Moldcell, gratuit.
- Abonatul poarta raspunderea pentru confidenţialitatea datelor livrate prin e-mail.
- Moldcell nu poartă răspunderea pentru access neautorizat la datele expediate prin e-mail.

- Детальная распечатка/IMEI код выдается только за последние 3 месяца.


- Детальная распечатка не выдается в случае если контракт был расторгнут
- Операторы-партнёры Роуминга предоставляют информацию о переговорах в Роуминге за период использования услуги роуминг
максимум с опозданием в две недели
- Moldcell не гарантирует доставку на другой домен кроме .md; в случае недоставки или неудачнной отправки детальнной распечатки
на указонной электронной почте, абонент может получить детальную распечатку в офисе Moldcell, бесплатно.
- Абонент несет ответственность за конфиденциальность информации отправленной на электронной почте.
- Moldcell не несет ответственность за несанкционированный доступ к данным, отправлянных на электронной почте.

* Parolă va fi utilzată pentru securizarea fişierelor expediate. Parola este o informaţie cu caracter confidenţial şi necesită a fi tratată corespunzător. Pentru securitatea
datelor nu oferiţi parola persoanelor terţe.
* Пароль используется для защиты отправленных файлов. Пароль является конфиденциальной информацией и должен рассматриваться соответствующим
образом. Для обеспечения защиты данных не отдавайте пароль третьим лицам.

Numele Prenumele Reprezentantului IDNO


Фамилия и Имя Доверенного лица Идентификационный номер

Comentarii (Комментарии):

Documentele au fost verificate si datele corespund cu cele din sistem

Abonat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Reprezentant Furnizor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


semnătura/ștampila semnătura/ștampila