Вы находитесь на странице: 1из 7

Величит душа моя Господа

   
Знаменного роспева Н.Н.Кедров-сын

S                 
 

Ве - ли - чит ду - ша мо - я Гос - по - да, и воз - ра - до - ва - ся дух
A                  

T
      


B
      

  
6

     
     
        


мой о Бо - зе Спа - се мо - ем. Че - стней - шу - ю хе - ру - вим
           
     
        
Че - стней - шу - ю хе - ру - вим
   

 

Че - стней - шу - ю хе - ру - вим
          

   
11
               


и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я се - ра - фим, без и - стле - ни - я
                  

                 
и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я се - ра - фим, без и - стле - ни - я

      
   
и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я се - ра - фим, без и - стле - ни - я
         

             
15

       


Бо - га Сло -ва рож - шу - ю, су - щу - ю Бо - го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча -
                    

                    
Бо - га Сло -ва рож - шу - ю, су - щу - ю Бо - го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча -

   
      
Бо - га Сло -ва рож - шу - ю, су - щу - ю Бо - го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча -
          
2

 
20 2.

               


ем. Я - ко при - зре на сми - ре - ни - е ра - бы сво - е - я,
                

ем. Я - ко при - зре на сми - ре - ни - е
   

  
ем.


  

 
24

             
     
     
 

се бо от ны - не у - бла - жат мя вси ро - ди, Че- стней - шу - ю хе -
         
          
      
Че- стней - шу - ю хе -
 

 
Че- стней - шу - ю хе -

       

   
27
            


ру - вим и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я се - ра - фим,
                

                 
ру - вим и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я се - ра - фим,

   
ру - вим и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я се - ра - фим,

              

  
31
              


без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва рож - шу - ю, су - щу - ю Бо -
                

               
без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва рож - шу - ю, су - щу - ю Бо -
 

  
без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва рож - шу - ю,


су - щу - ю Бо -
         
    
3

  
3.
 
35
         
 


го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем. Я - ко со - тво - ри
              

        
го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем.
 

   

го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем.
   
   

 
40

                  


мне ве - ли - чи - е силь - ный и свя - то и - мя е - го,
                 
     


     

 
44
             
              


и ми - лость Е - го в ро - ды ро - дов бо - я - щим - ся Е - го.
                

     


     

   
48
               


Че - стней - шу - ю хе - ру - вим и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я
                  

                   
Че - стней - шу - ю хе - ру - вим и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я


Че - стней - шу - ю хе - ру - вим и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я

                   
4

 
52

                  


се - ра фим, без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва рож - дшу- ю, су - щу - ю Бо -
                   

                 
се - ра фим, без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва рож - дшу- ю, су - щу - ю Бо -
 

       
се - ра фим, без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва рож - дшу- ю, су - щу - ю Бо -

             

  
4.
  
57

               


го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем. Со - тво - ри дер - жа - ву мыш - це - ю сво -
                    
          
го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем.
 

     
го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем.

    
  

 
63

           
             

е - ю, рас - то - чи гор - ды - я мы - сли - ю серд - ца их.
               
      


      

   
68
               


Че - стней - шу - ю хе - ру - вим и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я
                  

                   
Че - стней - шу - ю хе - ру - вим и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я


Че - стней - шу - ю хе - ру - вим и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я

                   
5

 
72

                  


се - ра фим, без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва рож - дшу - ю, су - щу - ю Бо -
                   

                 
се - ра фим, без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва рож - дшу - ю, су - щу - ю Бо -
 

       
се - ра фим, без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва рож - дшу - ю, су - щу - ю Бо -

             

  
5.
 
77
           


го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем. Ни - зло - жи силь - ны - я
                
          
го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем.
 

   
го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем.

    
    

 
83

          

 

    


со пре - стол, и воз - не - се сми - рен - ны - я, ал - чу - щи - я ис -
                

     


     

  
87
            
         

пол - ни благ и бо - га - тя - щи - я - ся от - пу - сти тщи.
               
 
я - ся от - пу - сти тщи.
   


     
6

 
91

                  


Че - стней - шу - ю хе - ру - вим и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я
                  

                 
Че - стней - шу - ю хе - ру - вим и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я


Че - стней - шу - ю хе - ру - вим и слав - ней - шу - ю без срав - не - ни - я

                   

 
95

                  


се - ра- фим, без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва рож - шу - ю, су - щу - ю Бо -
                   

                   
се - ра- фим, без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва рож - шу - ю, су - щу - ю Бо -

       
се - ра- фим, без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва рож - шу - ю, су - щу - ю Бо -

             

  
6.
  
99
            


го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем. Вос - при - ят Из - ра - и - ля от -
                  
          
го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем.
 

     
го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем.

    
  

      
105

                   


ро - ка сво - е - го по - мя - ну - ти ми - ло - сти, я - ко - же гла - го - ла ко от -
                    
     


     
7

  
109

    
               
   


цем на - шим, Ав - ра - а - му и се - ме - ни е - го да - же до ве -
                
   
     


 
    

 
114

              


ка. Че - стней - шу - ю хе - ру - вим и слав - ней - шу - ю
              

             
Че - стней - шу - ю хе - ру - вим и слав - ней - шу - ю
 

 
Че - стней - шу - ю хе - ру - вим и слав - ней - шу - ю

              

   
118


             


без срав - не - ни - я се - ра - фим, без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва
                 

                  
без срав - не - ни - я се - ра - фим, без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва

      
без срав - не - ни - я се - ра - фим, без и - стле - ни - я Бо - га Сло - ва

            

      
122
           


рож - шу - ю, су - щу - ю Бо - го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем.
                 

              
рож - шу - ю, су - щу - ю Бо - го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем.
  

  
рож - шу - ю, су - щу - ю Бо - го - ро - ди - цу Тя ве - ли - ча - ем.

               