Вы находитесь на странице: 1из 110

b¶ng tæng hîp khèi lîng quyÕt to¸n

c«ng tr×nh: X©y Dùng nhµ xëng C-4


h¹ng môc: nhµ mÉu l1
®Þa ®iÓm: l« C - kcn quang ch©u - viÖt yªn - b¾c giang

Khèi lîng
STT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ
Dù to¸n QuyÕt to¸n
H¹ng môc: nhµ v¨n phßng ###
I phÇn mãng -nÒn ###
1 §Ëp ®Çu cäc BTCT c¸i 14.000 14.000
2 §µo mãng chiÒu réng <=6 m, b»ng m¸y ®µo 100m3 0.097 0.097
4 <=0,8
San ®Çmm3,®Êt®ÊtmÆt
cÊp b»ng
II b»ng m¸y ®Çm 9 tÊn, 100m3 0.043 0.043
5 ®é chÆt
§¾p K=0,90
c¸t c«ng tr×nh b»ng m¸y ®Çm cãc, ®é chÆt 100m3 0.856 0.856
6 K=0,95
Bª t«ng lãt mãng réng <=250 cm, ®¸ 2x4 m¸c m3 0.865 0.865
7 100
Bª t«ng mãng réng <=250 cm, ®¸ 1x2 m¸c 200 m3 4.398 4.398
8 Bª t«ng cæ cét tiÕt diÖn <=0,1 m2, h <=4 m, ®¸ m3 0.135 0.135
9 1x2 m¸cxµ
Bª t«ng 200dÇm sµn trÖt ®¸ 1x2, m¸c 200 m3 5.056 5.022
10 Bª t«ng nÒn ®¸ 1x2 m¸c 200 (s¶n xuÊt qua d©y m3 16.802 15.254
chuyÒn tr¹m trén hoÆc bª t«ng th¬ng phÈm)
11 QuÐt flinkote chèng thÊm sµn trÖt 3 líp m2 17.810 -
13 SXLD cèt thÐp mãng, ®êng kÝnh <=18 mm tÊn 0.310 0.296
15 SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng kÝnh <=10 mm, tÊn 0.339 0.334
17 SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng kÝnh >18 mm, cét, tÊn 1.048 1.048
18 SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®êng kÝnh <=10 tÊn 0.156 0.147
19 mm, hcèt
SXLD <=4 m xµ dÇm, gi»ng, ®êng kÝnh <=18
thÐp tÊn 0.733 0.730
20 mm, h cèt
SXLD <=4 m sµn m¸i ®êng kÝnh <=10 mm,
thÐp tÊn 1.374 1.444
21 h<=16m
SXLD cèt thÐp sµn m¸i ®êng kÝnh <=18 mm, tÊn 0.329 0.343
22 h<=16m
SXLD th¸o dì v¸n khu«n mãng cét vu«ng, ch÷ 100m2 0.235 0.235
23 nhËt
SXLD th¸o dì v¸n khu«n cét vu«ng, ch÷ nhËt 100m2 0.020 0.020
24 SXLD th¸o dì v¸n khu«n xµ dÇm, gi»ng 100m2 0.538 0.538
II phÇn sµn trÖt ###
25 Bª t«ng cét tiÕt diÖn <=0,1 m2, h <=4 m, ®¸ m3 4.435 4.392
26 1x2t«ng
Bª m¸ccÇu
200thang thêng ®¸ 1x2, m¸c 200 m3 1.288 1.229
27 Bª t«ng lanh t«,lanh t« liÒn m¸i h¾t,m¸ng níc,tÊm m3 1.002 0.416
®an, « v¨ng, ®¸ 1x2, m¸c 200
28 SXLD cèt thÐp cÇu thang, ®êng kÝnh <=18 mm, tÊn 0.216 0.202
29 SXLD cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng níc, ® tÊn 0.137 0.035
êng kÝnh <=10 mm
30 SXLD th¸o dì v¸n khu«n cét vu«ng, ch÷ nhËt 100m2 0.620 0.611
31 SXLD th¸o dì v¸n khu«n cÇu thang thêng 100m2 0.130 0.124
32 SXLD th¸o dì v¸n khu«n lanh t«, lanh t« liÒn m¸i 100m2 0.210 0.070
h¾t, m¸ng níc, tÊm ®an
III phÇn sµn 1 (+3,900) ###
36 Bª t«ng cét tiÕt diÖn <=0,1 m2, h <=4 m, ®¸ m3 4.083 4.039
37 Bª t«ng xµ dÇm, gi»ng ®¸ 1x2, m¸c 200 (sx qua m3 8.485 7.007
d©y chuyÒn tr¹m trén hoÆc bª t«ng th¬ng
38 phÈm)
Bª t«ng sµn lÇu 1 ®¸ 1x2 m¸c 200 (s¶n xuÊt qua m3 17.198 16.706
d©y chuyÒn tr¹m trén hoÆc bª t«ng th¬ng phÈm
39 ®æ b»ng
Bª t«ng cÇub¬m)
thang thêng, ®¸ 1x2, m¸c 200 m3 1.273 1.230
Khèi lîng
STT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ
Dù to¸n QuyÕt to¸n
40 SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng kÝnh <=10 mm, h tÊn 0.071 0.075
42 SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng kÝnh >18 mm, h tÊn 0.968 0.788
43 SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®êng kÝnh <=10 tÊn 0.188 0.219
44 mm, hcèt
SXLD <=16
thÐpmxµ dÇm, gi»ng, ®êng kÝnh <=18 tÊn 0.968 1.073
45 mm,
SXLD cèt thÐpmxµ dÇm, gi»ng, ®êng kÝnh >18
h <=16 tÊn 0.270 0.238
46 mm,
SXLDhcèt
<=16
thÐpmsµn m¸i, m¸ng níc ®êng kÝnh tÊn 1.342 1.712
47 SXLD cèt thÐp sµn m¸i ®k <=18mm, h <=16 m tÊn 0.331 -
48 SXLD cèt thÐp cÇu thang, ®êng kÝnh <=18 mm, tÊn 0.216 0.202
49 SXLD th¸o dì v¸n khu«n cét vu«ng, ch÷ nhËt 100m2 0.568 0.562
50 SXLD th¸o dì v¸n khu«n xµ dÇm, gi»ng 100m2 1.005 0.899
51 SXLD th¸o dì v¸n khu«n sµn tÇng 1 100m2 1.566 1.499
52 SXLD th¸o dì v¸n khu«n cÇu thang thêng 100m2 0.130 0.124
PhÇn ph¸t sinh
55 Bªton lanh t«,m¸i h¾t m¸ng ,« v¨ng ®¸ 1x2 M200 m3 - 0.501
56 SXLD cèt thÐp lanh t«, m¸ng níc ®k <=18 tÊn - 0.042
57 SXLD th¸o dì v¸n khu«n lanh t«, lanh t« liÒn m¸i - 0.087
100m2
h¾t, m¸ng níc, tÊm ®an
IV phÇn sµn 2 (+7,400) ###
53 Bª t«ng cét tiÕt diÖn <=0,1 m2, h <=16 m, ®¸ m3 4.083 3.478
54 Bª t«ng dÇm sµn lÇu 2 ®¸ 1x2 m¸c 200 (sx qua m3 9.210 7.892
d©y chuyÒn tr¹m trén hoÆc bª t«ng th¬ng
55 phÈm)
Bª t«ng®æ
dÇmb»ng
sµn b¬m
lÇu 2 ®¸ 1x2 m¸c 200 (sx qua m3 18.068 17.919
d©y chuyÒn tr¹m trén hoÆc bª t«ng th¬ng
56 phÈm)cèt
SXLD ®æthÐp
b»ngcét,
b¬mtrô, ®êng kÝnh <=10 mm, h tÊn 0.055 0.060
57 SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng kÝnh <=18 mm, h tÊn 0.301 0.658
58 SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng kÝnh >18 mm, h tÊn 0.422 -
59 SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, ®êng kÝnh <=10 tÊn 0.209 0.226
60 mm, hcèt
SXLD <=16
thÐpmxµ dÇm, gi»ng, ®êng kÝnh <=18 tÊn 1.051 0.991
61 mm, hcèt
SXLD <=16
thÐpmxµ dÇm, gi»ng, ®êng kÝnh >18 tÊn 0.331 0.288
62 mm, hcèt
SXLD <=16
thÐpmsµn m¸i m¸ng níc, ®êng kÝnh tÊn 1.550 1.821
64 SXLD th¸o dì v¸n khu«n cét vu«ng, ch÷ nhËt 100m2 0.568 0.511
65 SXLD th¸o dì v¸n khu«n xµ dÇm, gi»ng 100m2 1.005 0.988
66 SXLD th¸o dì v¸n khu«n sµn lÇu 100m2 1.566 1.661
PhÇn ph¸t sinh
72 Bªton lanh t«,m¸i h¾t m¸ng ,« v¨ng ®¸ 1x2 M200 m3 - 0.311
73 SXLD cèt thÐp lanh t«, m¸ng níc ®k <=18 tÊn - 0.026
74 SXLD th¸o dì v¸n khu«n lanh t«, lanh t« liÒn m¸i - 0.051
100m2
h¾t, m¸ng níc, tÊm ®an
V phÇn sµn m¸i (+10,900) ###
67 Bª t«ng dÇm sµn m¸I ®¸ 1x2 m¸c 200 (s¶n xuÊt m3 9.613 7.235
qua d©y chuyÒn tr¹m trén hoÆc bª t«ng th¬ng
68 phÈm)
Bª t«ng®æ
sµn b»ng b¬m
m¸I ®¸ 1x2 m¸c 200 (s¶n xuÊt qua m3 17.596 20.011
d©y chuyÒn tr¹m trén hoÆc bª t«ng th¬ng
69 phÈm) ®æ
SXLD cèt b»ng
thÐp xµb¬m
dÇm, gi»ng ®êng kÝnh <=10 tÊn 0.212 0.237
70 mm, h <=16 m
SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng ®êng kÝnh <=18 tÊn 1.017 1.012
71 mm, hcèt
SXLD <=16
thÐpmsµn m¸I m¸ng níc ®êng kÝnh tÊn 1.337 1.579
72 SXLD th¸o dì v¸n khu«n xµ dÇm, gi»ng 100m2 1.047 1.034
73 SXLD th¸o dì v¸n khu«n sµn m¸i 100m2 1.775 1.810
VI phÇn hoµn thiÖn ###
Khèi lîng
STT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ
Dù to¸n QuyÕt to¸n
77 X©y têng th¼ng g¹ch chØ 6,5x10,5x22 chiÒu dµy m3 18.186 16.814
<=33 cm, h <=4 m, v÷a XM m¸c 75
78 X©y têng th¼ng g¹ch chØ 6,5x10,5x22 chiÒu dµy m3 37.206 36.968
<=33 cm, h <=16 m, v÷a XM m¸c 75
79 X©y têng th¼ng g¹ch chØ 6,5x10,5x22 chiÒu dµy m3 14.069 13.622
<=11 cm, h <=4 m, v÷a XM m¸c 75
80 X©y têng th¼ng g¹ch chØ 6,5x10,5x22 chiÒu dµy m3 20.988 19.624
<=11 cm, h <=16 m, v÷a XM m¸c 75
82 X©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c g¹ch chØ m3 38.646 23.968
6,5x10,5x22, h <=16 m, v÷a XM m¸c 75
83 Tr¸t têng ngoµi chiÒu dµy tr¸t 2cm, v÷a XM m¸c m2 524.988 530.468
84 Tr¸t têng trong chiÒu dµy tr¸t 1,5 cm, v÷a XM m2 791.959 744.990
85 X©y bËc thang g¹ch chØ 6,5x10,5x22, h <=16 m, m3 0.955 1.770
86 v÷a XMcét
Tr¸t trô m¸c 75 dµy tr¸t 2cm, v÷a XM m¸c 75
chiÒu m2 239.857 184.849
88 Tr¸t trÇn v÷a XM m¸c 75 m2 312.485 58.496
89 Tr¸t cÇu thang chiÒu dµy 2cm, v÷a XM m¸c 75 m2 176.592 18.380
90 C¸n nÒn sµn kh«ng ®¸nh mÇu, dµy 3 cm, v÷a m2 686.051 202.935
91 L¸t nÒn, sµn b»ng g¹ch ceramic 500x500mm v÷a m2 410.369 -
XM nÒn
92 L¸t m¸c s¶nh
75 +bËc cÊp ®¸ granite tiÕt diÖn ®¸ m2 9.876 -
93 L¸t nÒn WC vµ balcon g¹ch §ång T©m 25x25 cm m2 56.809 -
94 v÷a
L¸t ®¸XMgranit
m¸c 75 tù nhiªn bËc cÇu thang m2 27.245 -
96 QuÐt flinkote chèng thÊm m¸i, sª n«, « v¨ng ... m2 586.590 -
97 QuÐt níc xim¨ng 2 níc têng ngoµi m2 524.988 -
98 B¶ matÝt vµo têng ngoµi nhµ m2 524.988 -
99 B¶ matÝt vµo têng trong nhµ m2 791.959 -
###B¶ matÝt vµo cét, dÇm, trÇn m2 728.934 -
###S¬n têng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Maxilite m2 524.958 -
ngoµi trêi 1 níc lãt +2 níc phñ
###S¬n têng trong nhµ ®· b¶ b»ng s¬n Maxilite m2 ### -
trong nhµ, 1 níc lãt, 2 níc phñ
###èp têng WC g¹ch §ång T©m 20x40 mm m2 153.720 -
###Lµm trÇn giËt cÊp b»ng tÊm th¹ch cao Elephant m2 19.250 -
Brand, khung kim lo¹i ch×m
###Lµm b»ng tÊm th¹ch cao phñ PVC 600x1200, m2 337.033 -
khung kim lo¹i næi (VÜnh Têng)
###GCLD cöa ®i b¶n lÔ kÑp kÝnh cêng lùc dµy 10 ly, m2 14.740 -
tay n¾m INOX (theo chi tiÕt b¶n vÏ thiÕt kÕ)
###SXLD cöa ®i 1-2 c¸nh khung nh«m, lambri m2 48.703 -
nh«m,kÝnh
###GCLD cöa sætr¾ng 8 ly nh«m kÝnh 5 ly
lïa khung m2 47.850 -
###L¾p dùng v¸ch kÝnh khung nh«m mÆt tiÒn kÝnh m2 139.795 -
###GCLD khung lam nh«m hép thanh ®øng 40x100 m2 62.118 -
###GCLD lan can s¾t tay vÞn gç cÇu thang m2 13.900 -
###GCLD lan can balcon mÆt tiÒn b»ng mica tr¾ng m2 7.475 -
dµy 10 ly liªn kÕt khung thÐp tÊm, tay vÞn gç
###trßn
GCLDD100
m¸i trît che ma trªn s©n thîng bé 1.000 -
###V¸ch ng¨n b»ng tÊm prima chèng Èm ng¨n WC m2 31.530 -
###èp g¹ch ch©n têng m2 32.670 -
VII phÇn níc ###
###§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra, réng <=1 m, s©u m3 0.210 19.837
<=1 m, ®Êt cÊp II
Khèi lîng
STT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ
Dù to¸n QuyÕt to¸n
###Bª t«ng mãng réng <=250 cm ®¸ 1x2 m¸c 200 m3 1.630 1.828
###X©y têng th¼ng g¹ch chØ 6,5x10,5x22 chiÒu dµy m3 2.600 4.484
<=33 cm, h <=4 m, v÷a XM m¸c 75
###Tr¸t têng trong chiÒu dµy 2 cm, v÷a XM m¸c 75 m2 10.660 37.737
###L¸ng nÒn sµn cã ®¸nh mµu dµy 3 cm, v÷a XM m2 4.160 -
###Bª t«ng lanh t«,lanh t« liÒn m¸i h¾t,m¸ng níc,tÊm m3 0.070 -
®an, « v¨ng ®¸ 1x2, m¸c 200
###SXLD th¸o dì v¸n khu«n lanh t«, lanh t« liÒn m¸i 100m2 0.010 0.029
h¾t, m¸ng níc, tÊm ®an
###SXLD cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng níc, ® tÊn 0.070 0.064
êng kÝnh <=10 mm
###L¾p ®Æt chËu xÝ bÖt INAX C-333VR bé 9.000 -
###L¾p ®Æt chËu tiÓu nam INAX U116V+UF-6V bé 9.000 -
###L¾p ®Æt Lavabo chËu röa INAX L-286V+LFV-13A bé 6.000 -
###L¾p ®Æt vßi röa tay fi 21x27 bé 6.000 -
###Qu¶ cÇu ch¾n r¸c INOX D200 c¸i 11.000 -
###L¾p ®Æt phÔu thu D100 c¸i 15.000 -
###L¾p ®Æt van ren ®êng kÝnh 32mm c¸i 3.000 -
###L¾p ®Æt van ren ®êng kÝnh 40mm c¸i 2.000 -
###L¾p ®Æt van phao ®iÖn c¸i 2.000 -
###L¾p ®¨t co nhùa cã ren ®k 21mm c¸i 33.000 -
###L¾p ®Æt gi¶m 27/21 c¸i 6.000 -
###L¾p ®Æt bÓ chøa níc b»ng inox, dung tÝch c¸i 1.000 -
###L¾p ®Æt èng nhùa PVC ®k 20mm b»ng m¨ng 100m 0.374 -
s«ng, ®o¹n èng dµi 8 m
###L¾p ®Æt èng nhùa PVC ®k 27mm 100m 0.132 -
###L¾p ®Æt èng nhùa PVC ®k 32mm b»ng m¨ng 100m 0.150 -
s«ng, ®o¹n èng dµi 8 m
###L¾p ®Æt èng nhùa PVC ®k 40mm b»ng m¨ng 100m 0.620 -
s«ng, ®o¹n èng dµi 8 m
###L¾p ®Æt èng nhùa PVC ®k 50mm b»ng m¨ng 100m 0.024 -
s«ng, ®o¹n èng dµi 8 m
###L¾p ®Æt èng nhùa PVC ®k 60mm b»ng m¨ng 100m 0.430 0.060
s«ng, ®o¹n èng dµi 8 m
###L¾p ®Æt èng nhùa PVC ®k 89mm b»ng m¨ng 100m 2.300 0.741
s«ng, ®o¹n èng dµi 8 m
###L¾p èng nhùa PVC D114m (3,2mm) 100m 0.340 -
###L¾p ®Æt gi¶m 90/60 c¸i 11.000 5.000
###L¾p ®Æt gi¶m 60/49 c¸i 15.000 -
###L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k 20mm b»ng m¨ng c¸i 27.000 -
###L¾p ®¨t tª PVC D21 c¸i 6.000 -
###L¾p ®¨t tª PVC D27 c¸i 21.000 -
###L¾p ®¨t tª PVC D34 c¸i 3.000 -
###L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k 27mm b»ng m¨ng c¸i 6.000 -
###L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k 32mm b»ng m¨ng c¸i 3.000 -
###L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k 40mm b»ng m¨ng c¸i 12.000 -
###L¾p ®¨t tª PVC D42 c¸i 2.000 -
###L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k 50mm b»ng m¨ng c¸i 30.000 -
###L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k 67mm b»ng m¨ng c¸i 8.000 5.000
###L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k 100mm b»ng m¨ng c¸i 25.000 14.000
Khèi lîng
STT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ
Dù to¸n QuyÕt to¸n
###L¾p ®Æt chÕch nhùa ®k 60mm c¸i 2.000 -
###L¾p ®Æt chÕch nhùa ®k 110mm c¸i 12.000 -
###L¾p ®Æt Y PVC D114 c¸i 18.000 -
VIII phÇn ®iÖn ###
###L¾p ®Æt bé ®Ìn èng 1,2m -2 bãng , m¸ng bé 51.000 -
Paragon ©m trÇn x¬ng c¸ t¸n quang b»ng nh«m
###L¾p ®Æt ®Ìn èng 1,2m -1 bãng bé 4.000 -
###Laép ñaët ñeøn oáng 0,6m - 1 boùng bé 8.000 -
###L¾p ®Æt ®Ìn dowlight bãng tiÕt kiÖm 18W bé 12.000 -
###L¾p ®Æt ®Ìn räi bé 3.000 -
###L¾p ®Æt ®Ìn ¸p trÇn WC bé 18.000 -
###L¾p ®Æt qu¹t èp trÇn kÝch thíc qu¹t 250x250 - c¸i 9.000 -
###L¾p ®Æt c«ng t¾c ®Æc biÖt kh¸c c¸i 4.000 -
###L¾p ®Æt c«ng t¾c 2 h¹t c¸i 50.000 -
###L¾p ®Æt æ c¾m ®«i c¸i 29.000 -
###L¾p ®Æt aptomat 2P-10A c¸i 7.000 -
###L¾p aptomat 2P-16A (ABS 32b)-7,5KA c¸i 6.000 -
###L¾p aptomat 2P-20A (ABS 32b)-7,5KA c¸i 13.000 -
###Laép RCB 3P-300mA c¸i 1.000 -
###L¾p MCCB 3P-50A (ABS 53b) -14KA c¸i 5.000 -
###L¾p MCCB 3P-100A (ABS 103b) -25KA c¸i 1.000 -
###L¾p ch×m èng nhùa b¶o hé d©y dÉn ®k 15mm m 700.000 -
###L¾p ch×m èng nhùa b¶o hé d©y dÉn ®k 20mm m 200.000 -
###L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x1,5mm2 m ### -
###L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x2,5mm2 m 758.000 -
###L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x4mm2 m 634.000 -
###L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x6mm2 m 37.000 -
###L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét 4x16mm2 m 37.000 -
###L¾p ®Æt tñ ®iÖn ©m tßng 8 tÐp chøa MCB 1 m 2.000 -
###Gia c«ng vµ ®ãng cäc tiÕp ®Þa cäc 3.000 -
###LD tñ ®iÖn chÝnh 400x600x250 c¸i 1.000 -
###Laép ñaët oáng nhöïa mieäng baùt ñk 60mm 0.900 -
baèng phöông phaùp daùn keo, ñoaïn oáng daøi 100m
6m
###Keùo raûi daây choáng seùt baèng theùp f12 m 10.000 -
###Keùo raûi daây choáng seùt baèng theùp f10 m 4.000 -
Laép noåi oáng nhöïa baûo hoä daây daãn ñk
### 100m 0.270 -
32mm
###Laép ñaët Ñeøn caàu thang boä 2.000 -

chñ ®Çu t t vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng

nguyÔn quèc trëng Mai huy d¬ng chu huy tuÊn


b¶ng diÔn gi¶i khèi lîng quyÕt to¸n
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

H¹ng môc nhµ mÉu L1


I. PhÇn mãng nÒn
1 §Ëp ®Çu cäc BTCT cäc ###
§µo mãng chiÒu réng <=6 m,
100m
2 b»ng m¸y ®µo <=0,8 m3, ®Êt 0.097
3
cÊp II
Mãng M1vp 3 1.400 ### ### 4.168
Mãng M2vp 4 1.400 ### ### 5.558
San ®Çm ®Êt mÆt b»ng b»ng
100m
4 m¸y ®Çm 9 tÊn, ®é chÆt 0.043
3
K=0,90
Khèi lîng ®µo 0.097
Trõ khèi lîng bª t«ng lãt ®µi mãng (0.009)
Trõ khèi lîng bª t«ng ®µi mãng (0.044)
Trõ khèi lîng bª t«ng cæ cét tõ
(0.001)
®Ønh ®µi mãng ®Õn ®¸y dÇm
§¾p c¸t c«ng tr×nh b»ng ®Çm 100m
5 0.856
cãc, ®é chÆt K=0,95 3
§¾p bï c¸t ®en nÒn nhµ 1 ### ### ### ###
1 5.220 ### ### 4.385
Trõ dÇm bª t«ng dÇm gi»ng mãng (5.022)
Trõ nÒn WC 1 3.670 ### ### (1.800)
Trõ bÓ phèt chiÕm chç 1 3.000 ### ### (1.200)
Trõ nÒn cÇu thang 1 3.670 ### ### (0.417)
Bª t«ng lãt mãng réng <=250
6 m3 0.865
cm, ®¸ 2x4 m¸c 100
Mãng M1vp 3 1.600 ### ### 0.371
Mãng M2vp 4 1.600 ### ### 0.494
Bª t«ng mãng réng <=250 cm,
7 m3 4.398
®¸ 1x2 m¸c 200
Mãng M1vp 3 1.400 ### ### 1.885
Mãng M2vp 4 1.400 ### ### 2.513
Bª t«ng cæ cét tiÕt diÖn <=0,1
8 m3 0.135
m2, h <=4 m, ®¸ 1x2 m¸c 200
Cét C1 díi dÇm DK1 2 0.320 ### ### 0.042
Cét C1 díi dÇm DK6 1 0.320 ### - ?????
Cét C1a díi dÇm DK1 4 0.350 ### ### 0.092
Bª t«ng xµ dÇm sµn trÖt ®¸
9 m3 5.022
1x2, m¸c 200
DÇm DK1 (220x400) 1 ### ### ### 1.650
DÇm DK2 (220x300) 1 3.670 ### ### 0.161
DÇm DK3 (220x450) 1 4.780 ### ### 0.368

6
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

DÇm DK4 (220x350) 3 5.760 ### ### 1.331


DÇm DK5 (220x450) 2 6.940 ### ### 1.069
DÇm DK6 (220x450) 1 5.760 ### ### 0.444
Bª t«ng nÒn ®¸ 1x2 m¸c 200
(s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m
10 m3 ###
trén hoÆc bª t«ng th¬ng
phÈm)
Bª t«ng sµn tÇng trÖt 1 ### ### ### ###
1 6.200 ### ### 0.310
1 5.220 ### ### 0.731
1 5.220 ### ### 0.261
TRÖØ ÑAØ KIEÀNG
DÇm DK1 (220x400) 1 ### ### ### (0.550)
DÇm DK2 (220x300) 1 3.670 ### ### (0.081)
DÇm DK3 (220x450) 1 4.780 ### ### (0.105)
DÇm DK4 (220x350) 3 5.760 ### ### (0.380)
DÇm DK5 (220x450) 2 6.940 ### ### (0.305)
DÇm DK6 (220x450) 1 5.760 ### ### (0.127)
QuÐt flinkote chèng thÊm sµn
11 11 -
trÖt 3 líp
SXLD cèt thÐp mãng, ®êng
13 tÊn 0.296
kÝnh <=18 mm
SXLD cèt thÐp mãng, ®êng
14 tÊn
kÝnh >18 mm
SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng
15 tÊn 0.334
kÝnh <=10 mm, cét, h <= 4 m
SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng
16 tÊn -
kÝnh <=18 mm, cét, h <= 4 m
SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng
17 tÊn 1.048 Theo
kÝnh >18 mm, cét, h <= 4 m b¶ng
SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng,
18 tÊn 0.147 chi
®êng kÝnh <=10 mm, h <=4 m tiÕt
SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng,
19 tÊn 0.730
®êng kÝnh <=18 mm, h <=4 m
SXLD cèt thÐp sµn m¸i ®êng
20 tÊn 1.444
kÝnh <=10 mm, h<=16m
§ît 1 1.374
§ît 3 0.070
SXLD cèt thÐp sµn m¸i ®êng
21 tÊn 0.343
kÝnh <=18 mm, h<=16m
§ît 1 0.329
§ît 3 0.014
SXLD th¸o dì v¸n khu«n mãng 100m
22 0.235
cét vu«ng, ch÷ nhËt 2
V¸n khu«n lãt mãng 3.430
Mãng M1vp 3 1.600 ### ### 1.470

7
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

Mãng M2vp 4 1.600 ### ### 1.960


V¸n khu«n ®µi mãng ###
Mãng M1vp 3 1.400 ### ### 8.610
Mãng M2vp 4 1.400 ### ### ###
SXLD th¸o dì v¸n khu«n cét 100m
23 0.020
vu«ng, ch÷ nhËt 2
Cét C1 díi dÇm DK1 2 0.320 ### ### 0.006
Cét C1 díi dÇm DK6 1 0.320 ### - ???
Cét C1-a díi dÇm DK1 4 0.350 ### ### 0.014
SXLD th¸o dì v¸n khu«n xµ 100m
24 0.538
dÇm, gi»ng 2
V¸n khu«n dÇm
DÇm DK1 (220x400) 1 ### ### ### ###
Hai §Çu dÇm 2 ### ### 0.132
Trõ giao DK3,4,5,6 8 ### ### (0.528)
DÇm DK2 (220x300) 1 3.670 ### ### 1.468
DÇm DK3 (220x450) 1 4.780 ### ### 3.346
DÇm DK4 (220x350) 3 5.760 ### ### ###
Trõ giao DK2 1 ### ### (0.044)
DÇm DK5 (220x450) 2 7.380 ### ### ###
Hai ®Çu dÇm 2 ### ### 0.154
DÇm DK6 (220x450) 1 5.760 ### ### 4.032
Trõ giao DK2 1 ### ### (0.044)
V¸n khu«n be thµnh sµn trÖt
V¸n khu«n sµn tÇng trÖt 1 ### ### ### 6.240
1 6.200 ### ### 0.720
1 1.400 ### 0.280
1 5.220 ### ### 0.622
II. PhÇn sµn trÖt
Bª t«ng cét tiÕt diÖn <=0,1
25 m3 4.392
m2, h <=4 m, ®¸ 1x2 m¸c 200
- Cét C1a 4 0.350 ### ### 1.140
- Cét C1 5 0.320 ### ### 1.300
- Cét C2 4 0.600 ### ### 1.952
Bª t«ng cÇu thang thêng ®¸
26 m3 1.229
1x2, m¸c 200
- B¶n thang tõ +0,1 lªn +2,08 1 0.372 ### 0.402
- Sµn chiÕu nghØ +2,08 1 1.180 ### ### 0.295
- DÇm thang +2,08 1 2.140 ### ### 0.141
- B¶n thang tõ +2,08 lªn +3,9 1 0.329 ### 0.392
Bª t«ng lanh t«,lanh t« liÒn m¸i
27 h¾t,m¸ng níc,tÊm ®an, « v¨ng, m3 0.416
®¸ 1x2, m¸c 200
Lanh t« cöa D2 4 1.300 ### ### 0.057

8
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

Lanh t« cöa D3 2 1.200 ### ### 0.026


Lanh t« cöa W1 1 1.400 ### ### 0.031
Lanh t« cöa W2 1 3.600 ### ### 0.158
Lanh t« cöa W3 4 1.400 ### ### 0.123
Lanh t« cöa W3' 1 0.900 ### ### 0.020
SXLD cèt thÐp cÇu thang, ®
28 tÊn 0.202 Theo
êng kÝnh <=18 mm, h <=4 m
SXLD cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i b¶ng
29 h¾t, m¸ng níc, ®êng kÝnh tÊn 0.035 chi
<=10 mm tiÕt
SXLD th¸o dì v¸n khu«n cét 100m
30 0.611
vu«ng, ch÷ nhËt 2
- Cét C1a 4 0.350 ### ### 0.169
- Cét C1 5 0.320 ### ### 0.200
- Cét C2 4 0.600 ### ### 0.243
SXLD th¸o dì v¸n khu«n cÇu 100m
31 0.124
thang thêng 2
- CÇu thang tõ +0,1 lªn +2,08:
+ MÆt bªn: 1 0.395 ### 0.375
+ MÆt ®¸y: 1 3.280 ### 3.542
+ Be thµnh: 1 3.280 ### 0.361
- Sµn chiÕu nghØ +2,08:
+ MÆt bªn dÇm DT1: 1 2.140 ### 0.642
+ MÆt bªn dÇm DT1: 1 2.140 ### 0.407
+ MÆt ®¸y dÇm DT1: 1 2.140 ### 0.471
+ MÆt ®¸y chiÕu nghØ: 1 1.180 ### 2.679
- CÇu thang tõ +2,08 lªn +3,9
+ MÆt bªn: 1 0.329 ### 0.329
+ MÆt ®¸y: 1 2.990 ### 3.558
SXLD th¸o dì v¸n khu«n lanh t«,
100m
32 lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng níc, 0.070
2
tÊm ®an
Lanh t« cöa D2
+ Be thµnh 4 1.300 ### 1.040
+ §¸y 4 0.900 ### 0.396
Lanh t« cöa D3
+ Be thµnh 2 1.200 ### 0.480
+ §¸y 2 0.800 ### 0.176
Lanh t« cöa W1
+ Be thµnh 1 1.400 ### 0.280
+ §¸y 1 1.000 ### 0.220
Lanh t« cöa W2
+ Be thµnh 1 3.600 ### 1.440
+ §¸y 1 3.000 ### 0.660
Lanh t« cöa W3
+ Be thµnh 4 1.400 ### 1.120

9
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

+ §¸y 4 1.000 ### 0.880


Lanh t« cöa W3'
+ Be thµnh 1 0.900 ### 0.180
+ §¸y 1 0.500 ### 0.110
III. PhÇn sµn 1(+3.900)
Bª t«ng cét tiÕt diÖn <=0,1
36 m3 4.039
m2, h <=4 m, ®¸ 1x2 m¸c 200
- Cét C1a 4 0.350 ### ### 1.048
- Cét C1 5 0.320 ### ### 1.195
- Cét C2 4 0.600 ### ### 1.796
Bª t«ng xµ dÇm, gi»ng ®¸ 1x2,
m¸c 200 (sx qua d©y chuyÒn
37 m3 7.007
tr¹m trén hoÆc bª t«ng th¬ng
phÈm)
DÇm DS1 (220x400) 2 ### ### ### 3.300
Trõ giao cét
- Cét C1a 4 0.220 ### ### (0.058)
- Cét C1 5 0.220 ### ### (0.073)
- Cét C2 4 0.600 ### ### (0.158)
DÇm DS2 (220x300) 1 3.670 ### ### 0.161
DÇm DS3+DS3a bæ sung (220x450) 2 5.560 ### ### 0.856
DÇm DS4 (220x400-450) 3 1.100 ### ### 0.218
3 5.630 ### ### 1.301
DÇm DS4a (220x400-450) 1 1.100 ### ### 0.073
1 5.630 ### ### 0.434
DÇm DS5 (220x400) 1 3.060 ### ### 0.202
DÇm DS6 (150x400) 1 ### ### ### 0.752
Bª t«ng sµn lÇu 1 ®¸ 1x2 m¸c
200 (s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn
38 m3 ###
tr¹m trén hoÆc bª t«ng th¬ng
phÈm ®æ b»ng b¬m)
Bª t«ng sµn 1 ### ### ### ###
Bª t«ng sª n« 1 ### ### ### 1.936
1 3.710 ### ### 0.186
Trõ « cÇu thang 1 2.270 ### ### (0.883)
Trõ lç kü thô©t 2 0.400 ### ### (0.024)
1 0.350 ### ### (0.009)
Bª t«ng cÇu thang thêng, ®¸
39 m3 1.230
1x2, m¸c 200
- CÇu thang tõ +3,9 lªn +5,57 1 0.372 ### 0.402
- Sµn chiÕu nghØ +5,57 1 1.180 ### ### 0.295
- DÇm thang +5,57 1 2.140 ### ### 0.141
- CÇu thang tõ +2,08 lªn +3,9 1 0.330 ### 0.393
SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng
40 tÊn 0.075
kÝnh <=10 mm, h <=16 m
§ît 2 0.077
§ît 3 (0.002)

10
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng


42 tÊn 0.788
kÝnh >10 mm, h <= 16 m
§ît 2 0.685
§ît 3 0.103
SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng,
43 ®êng kÝnh <=10 mm, h <=16 tÊn 0.219
m
SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, Theo
44 ®êng kÝnh <=18 mm, h <=16 tÊn 1.073 b¶ng
m chi
SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng,
45 tÊn 0.238 tiÕt
®êng kÝnh >18 mm, h <=16 m
SXLD cèt thÐp sµn m¸i, m¸ng n
46 tÊn 1.712
íc ®êng kÝnh <=10 mm
§ît 2 2.295
§ît 3 (0.583)
SXLD cèt thÐp sµn m¸i ®k
47 tÊn -
<=18mm, h <=16 m
SXLD cèt thÐp cÇu thang, ®
48 tÊn 0.202
êng kÝnh <=18 mm, h <=4 m
SXLD th¸o dì v¸n khu«n cét 100m
49 0.562
vu«ng, ch÷ nhËt 2
- Cét C1a 4 0.350 ### ### ###
- Cét C1 5 0.320 ### ### ###
- Cét C2 4 0.600 ### ### ###
SXLD th¸o dì v¸n khu«n xµ 100m
50 0.899
dÇm, gi»ng 2
DÇm DS1 (220x400)
- Thµnh dÇm
8 3.480 ### 8.352
8 5.400 ### ###
4 4.700 ### 5.640
+ Trõ giao dÇm DS3 bæ xung 2 ### ### (0.132)
- §¸y dÇm
2 ### ### ###
+ Trõ giao cét C1, C1a 8 0.220 ### (0.387)
+ Trõ giao cét C2 4 0.600 ### (0.528)
DÇm DS2 (220x300)
- Thµnh dÇm 2 3.670 ### 1.468
- §¸y dÇm 1 3.670 ### 0.807
DÇm DS3+DS3a bæ sung (220x450)
- Thµnh dÇm 4 5.560 ### 7.784
- §¸y dÇm 2 5.560 ### 2.446
DÇm DS4 (220x400-450)
- Thµnh dÇm 6 5.630 ### ###
6 0.950 ### 1.710
- §¸y dÇm 3 5.630 ### 3.716

11
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

3 0.950 ### 0.627


DÇm DS4a (220x400-450)
- Thµnh dÇm 2 5.630 ### 3.941
2 0.950 ### 0.570
- Trõ giao víi dÇm DS2 1 ### ### (0.044)
- §¸y dÇm 1 5.630 ### 1.239
1 0.950 ### 0.209
DÇm DS5 (220x400)
- Thµnh dÇm 2 3.060 ### 1.836
- §¸y dÇm 1 3.060 ### 0.673
DÇm DS6 (150x400)
- Thµnh dÇm 1 ### ### 5.016
1 ### ### 5.280
- §¸y dÇm 1 ### ### 3.872
SXLD th¸o dì v¸n khu«n sµn 100m
51 1.499
tÇng 1 2
- V¸n khu«n ®¸y sµn 1 ### ### ###
- V¸n khu«n ®¸y sª n« 1 ### ### ###
1 6.200 ### 3.100
+ Trõ « cÇu thang 1 2.270 ### (8.830)
+ Trõ ®¸y dÇm ###
+ Trõ ®Çu cét C1 5 0.320 ### (0.352)
+ Trõ ®Çu cét C1a 4 0.350 ### (0.308)
+ Trõ ®Çu cét C2 4 0.600 ### (0.528)
+ Trõ lç kü thô©t 2 0.400 ### (0.240)
1 0.350 ### (0.088)
- V¸n khu«n be thµnh sµn+sªn« ### ### ### 6.560
- V¸n khu«n be thµnh dÇm DS2 3.670 ### 0.367
- V¸n khu«n be lç kü thuËt 2 0.400 ### ### 0.280
1 0.350 ### ### 0.120
SXLD th¸o dì v¸n khu«n cÇu 100m
52 0.124
thang thêng 2
- CÇu thang tõ +3,9 lªn +5,57
+ MÆt bªn: 1 0.395 ### 0.375
+ MÆt ®¸y: 1 3.280 ### 3.542
+ Be thµnh: 1 3.280 ### 0.361
- Sµn chiÕu nghØ +5,57
+ MÆt bªn dÇm DT2: 1 2.140 ### 0.642
+ MÆt bªn dÇm DT2: 1 2.140 ### 0.407
+ MÆt ®¸y dÇm DT2: 1 2.140 ### 0.471
+ MÆt ®¸y chiÕu nghØ: 1 1.180 ### 2.679
- CÇu thang tõ +5,57lªn +7,4
+ MÆt bªn: 1 0.337 ### 0.337
+ MÆt ®¸y: 1 2.990 ### 3.588
55 Bª t«ng lanh t«, « v¨ng m3 0.501
Lanh t« cöa D2 1 1.300 ### ### 0.014

12
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

Lanh t« cöa D3 3 1.200 ### ### 0.040


Lanh t« cöa W1 1 1.400 ### ### 0.031
Lanh t« cöa W2 1 3.600 ### ### 0.158
Lanh t« cöa W2' 1 2.600 ### ### 0.114
Lanh t« cöa W3 4 1.400 ### ### 0.123
Lanh t« cöa W3' 1 0.900 ### ### 0.020

Theo
SXLD cèt thÐp lanh t«, « v¨ng
56 tÊn 0.042 b¶ng
D<=18mm
chi
100m tiÕt
57 SXLD v¸n khu«n lanh t« 0.087
2
Lanh t« cöa D2
+ Be thµnh 1 1.300 ### 0.260
+ §¸y 1 1.300 ### 0.143
Lanh t« cöa D3
+ Be thµnh 3 1.200 ### 0.720
+ §¸y 3 1.200 ### 0.396
Lanh t« cöa W1
+ Be thµnh 1 1.400 ### 0.280
+ §¸y 1 1.400 ### 0.308
Lanh t« cöa W2
+ Be thµnh 1 3.600 ### 1.440
+ §¸y 1 3.600 ### 0.792
Lanh t« cöa W2'
+ Be thµnh 1 2.600 ### 1.040
+ §¸y 1 2.600 ### 0.572
Lanh t« cöa W3
+ Be thµnh 4 1.400 ### 1.120
+ §¸y 4 1.400 ### 1.232
Lanh t« cöa W3'
+ Be thµnh 1 0.900 ### 0.180
+ §¸y 1 0.900 ### 0.198
IV. PhÇn sµn 2(+7.400)
Bª t«ng cét tiÕt diÖn <=0,1
53 m3 3.478
m2, h <=16 m, ®¸ 1x2 m¸c 200
- Cét C1a 4 0.250 ### ### 0.748
- Cét C1 5 0.250 ### ### 0.935
- Cét C2 4 0.600 ### ### 1.795
Bª t«ng dÇm sµn lÇu 2 ®¸ 1x2
m¸c 200 (sx qua d©y chuyÒn
54 m3 7.892
tr¹m trén hoÆc bª t«ng th¬ng
phÈm) ®æ b»ng b¬m
DÇm DS2 (220x300) 1 3.670 ### ### 0.161
DÇm DS3a bæ sung (220x450) 1 5.560 ### ### 0.428
DÇm DS4 (220x400-450) 4 5.630 ### ### 1.734
4 1.100 ### ### 0.290

13
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

DÇm DS4a (220x400-450) 1 5.630 ### ### 0.434


1 1.100 ### ### 0.073
DÇm DS5 (220x400) 1 3.060 ### ### 0.202
DÇm DS7 (220x400) 2 ### ### ### 3.445
- Trõ cét C1a 4 0.220 ### ### 0.058
- Trõ Cét C1 5 0.220 ### ### 0.073
- Trõ Cét C2 4 0.600 ### ### 0.158
DÇm DS8 (100x400) 1 ### ### ### 0.666
Trõ ®Çu dÇm -5 0.220 ### ### (0.033)
DÇm DS9 (100x400) 1 6.760 ### ### 0.203
Bª t«ng dÇm sµn lÇu 2 ®¸ 1x2
m¸c 200 (sx qua d©y chuyÒn
55 m3 ###
tr¹m trén hoÆc bª t«ng th¬ng
phÈm) ®æ b»ng b¬m
Bª t«ng sµn, sªn« 1 ### ### ### ###
Trõ « cÇu thang 1 3.890 ### ### (0.883)
Trõ sªn« t¹i vÞ trÝ cÇu thang 1 2.490 ### ### (0.125)
1 4.390 ### ### (0.483)
Trõ hép kü thuËt 1 0.350 ### ### (0.009)
SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng
56 tÊn 0.060
kÝnh <=10 mm, h <=16 m
SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng
57 tÊn 0.658
kÝnh <=18 mm, h > 4 m
SXLD cèt thÐp cét, trô, ®êng
58 tÊn -
kÝnh >18 mm, h <=16 m
SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, Theo
59 ®êng kÝnh <=10 mm, h <=16 tÊn 0.226 b¶ng
m chi
SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng, tiÕt
60 ®êng kÝnh <=18 mm, h <=16 tÊn 0.991
m
SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng,
61 tÊn 0.288
®êng kÝnh >18 mm, h <=16 m
SXLD cèt thÐp sµn m¸i m¸ng n
62 tÊn 1.821
íc, ®êng kÝnh <=10 mm
§ît 2 1.636
§ît 3 0.185
SXLD th¸o dì v¸n khu«n cét 100m
64 0.511
vu«ng, ch÷ nhËt 2
- Cét C1a 4 0.250 ### ### ###
- Cét C1 5 0.250 ### ### ###
- Cét C2 4 0.600 ### ### ###
SXLD th¸o dì v¸n khu«n xµ 100m
65 0.988
dÇm, gi»ng 2
DÇm DS2 (220x300)
- Thµnh dÇm 2 3.670 ### 1.468
- §¸y dÇm 1 3.670 ### 0.807
DÇm DS3a bæ sung (220x450)

14
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

- Thµnh dÇm 2 5.560 ### 3.892


- §¸y dÇm 1 5.560 ### 1.223
DÇm DS4, DS4a (220x400-450)
- Thµnh dÇm 10 5.630 ### ###
10 0.880 ### 2.640
- §¸y dÇm 5 6.510 ### 7.161
DÇm DS5 (220x400)
- Thµnh dÇm 2 3.060 ### 2.142
- §¸y dÇm 1 3.060 ### 0.673
DÇm DS7 (220x400)
- Thµnh dÇm 4 ### ### ###
+ Trõ giao ®Çu dÇm DS3a bæ
2 ### ### (0.154)
xung
+ Trõ giao cét cét C1a 4 0.220 ### (0.528)
+ Trõ giao cét cét C1 5 0.220 ### (0.660)
+ Trõ giao cét cét C2 4 0.600 ### (1.440)
- §¸y dÇm 2 ### ### ###
+ Trõ giao cét C1a 4 0.220 ### (0.194)
+ Trõ giao cét C1 5 0.220 ### (0.242)
+ Trõ giao cét C2 4 0.600 ### (0.528)
DÇm DS8 (100x400)
- Thµnh dÇm 2 ### ### ###
+ Trõ giao ®Çu dÇm 6 ### ### (0.396)
- §¸y dÇm 1 ### ### 2.221
+ Trõ giao dÇm 6 0.220 ### 0.132
DÇm DS9 (100x400)
- Thµnh dÇm 2 6.760 ### 4.056
- §¸y dÇm 1 6.760 ### 0.676
100m
66 SXLD th¸o dì v¸n khu«n sµn lÇu 1.661
2
- V¸n khu«n ®¸y sµn ### ### ###
+ Trõ « cÇu thang 3.890 ### (8.830)
+ Sªn« 2.490 ### (1.245)
+ Trõ ®¸y dÇm ###
+ Trõ ®Çu cét
Cét C1a 4 0.350 ### (0.308)
Cét C1 5 0.320 ### (0.352)
Cét C2 4 0.600 ### (0.528)
- V¸n khu«n be thµnh ### ### ### 6.780
72 Bª t«ng lanh t«, m¸i h¾t M200 m3 0.311
Lanh t« cöa D2 1 1.300 ### ### 0.014
Lanh t« cöa D3 3 1.200 ### ### 0.040
Lanh t« cöa W2' 1 2.600 ### ### 0.114
Lanh t« cöa W3 4 1.400 ### ### 0.123
Lanh t« cöa W3' 1 0.900 ### ### 0.020

15
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

Theo
SXLD cèt thÐp lanh t«
73 tÊn 0.026 b¶ng
D<=18mm
chi
tiÕt
SXLD v¸n khu«n lanh t«, m¸i 100m
74 0.051
h¾t D<=18mm 2
Lanh t« cöa D2
+ Be thµnh 2 1.300 ### 0.260
+ §¸y 1 0.900 ### 0.099
Lanh t« cöa D3
+ Be thµnh 6 1.200 ### 0.720
+ §¸y 3 0.800 ### 0.264
Lanh t« cöa W2'
+ Be thµnh 2 2.600 ### 1.040
+ §¸y 1 2.000 ### 0.440
Lanh t« cöa W3
+ Be thµnh 8 1.400 ### 1.120
+ §¸y 4 1.000 ### 0.880
Lanh t« cöa W3'
+ Be thµnh 2 0.900 ### 0.180
+ §¸y 1 0.500 ### 0.110
V. PhÇn sµn m¸i (+10.900)
Bª t«ng dÇm sµn m¸I ®¸ 1x2
m¸c 200 (s¶n xuÊt qua d©y
67 m3 7.235
chuyÒn tr¹m trén hoÆc bª t«ng
th¬ng phÈm) ®æ b»ng b¬m
DÇm DM1 (220x400) 2 ### ### ### 3.630
Trõ giao víi cét 8 0.220 ### ### (0.116)
4 0.600 ### ### (0.158)
DÇm DM2 (100x400) 1 ### ### ### 0.825
DÇm DM3 (100x400) 2 6.760 ### ### 0.406
DÇm DM4 (220x400) 6 6.730 ### ### 2.665
Trõ giao cét 1 0.250 ### ### (0.017)
Bª t«ng sµn m¸i ®¸ 1x2 m¸c
200 (s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn
68 m3 ###
tr¹m trén hoÆc bª t«ng th¬ng
phÈm) ®æ b»ng b¬m
Bª t«ng sµn ### ### ### ###
Trõ cöa trît lªn m¸i 1 0.800 ### ### (0.064)
SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng ®
69 tÊn 0.237
êng kÝnh <=10 mm, h <=16 m
Theo
SXLD cèt thÐp xµ dÇm, gi»ng ®
70 tÊn 1.012 b¶ng
êng kÝnh <=18 mm, h <=16 m
chi
SXLD cèt thÐp sµn m¸i m¸ng n
71 tÊn 1.579 tiÕt
íc ®êng kÝnh <=10 mm
§ît 2 1.778

16
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

§ît 3 (0.199)
SXLD th¸o dì v¸n khu«n xµ 100m
72 1.034
dÇm, gi»ng 2
DÇm DM1 (220x400)
- Thµnh dÇm 4 ### ### ###
+ Trõ giao cét 16 ### ### (1.056)
8 ### ### (1.440)
- §¸y dÇm 2 ### ### ###
+ Trõ ®Çu cét 8 0.220 ### (0.387)
4 0.600 ### (0.528)
- §Çu dÇm 4 ### ### 0.264
DÇm DM2 (100x400)
- Thµnh dÇm 2 ### ### ###
+ Trõ ®Çu dÇm 6 ### ### (0.396)
2 ### ### (0.060)
- §¸y dÇm 1 ### ### 2.750
- §Çu dÇm 2 ### ### 0.060
DÇm DM3 (100x400)
- Thµnh dÇm 4 6.760 ### 8.112
- §¸y dÇm 2 6.760 ### 1.352
DÇm DM4 (220x400)
- Thµnh dÇm 12 6.730 ### ###
- §¸y dÇm 6 6.730 ### 8.884
100m
73 SXLD th¸o dì v¸n khu«n sµn m¸i 1.810
2
§¸y sµn 1 ### ### ###
Trõ ®¸y dÇm ###
Trõ lç cöa 1 0.800 ### (0.640)
Trõ ®Çu cét C1a 4 0.250 ### (0.220)
Trõ ®Çu cét C1 5 0.250 ### (0.275)
Trõ ®Çu cét C2 4 0.600 ### (0.528)
Be thµnh 1 ### ### ### 6.960
VI PhÇn hoµn thiÖn
X©y têng th¼ng g¹ch chØ
77 6,5x10,5x22 chiÒu dµy <=33 m3 ###
cm, h <=4 m, v÷a XM m¸c 75
Trôc V1 5.590 ### ### 4.181
0.450 ### ### 0.337
5.400 ### ### 4.039
3.480 ### ### 2.603
Trôc V3 3.670 ### ### 2.745
- Trõ cöa W1 1.000 ### ### (0.396)
Trôc Va 0.980 ### ### 0.395
Trôc Vf 5.560 ### ### 4.098
- Trõ cöa W2 3.000 ### ### (1.188)

17
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

X©y têng th¼ng g¹ch chØ


78 6,5x10,5x22 chiÒu dµy <=33 m3 ###
cm, h <=16 m, v÷a XM m¸c 75
§ît 02 ###
Têng ch¾n m¸i ### ### ### 3.024
LÇu 1
Trôc V1 ### ### ### ###
- Trõ cöa W3 1 1.000 ### ### (0.110)
- Trõ cöa W2' 1 2.000 ### ### (0.792)
Trôc V3 3.670 ### ### 2.503
- Trõ cöa W1 1.000 ### ### (0.396)
Trôc Vf 5.560 ### ### 3.731
- Trõ cöa W2 3.000 ### ### (1.188)
LÇu 2
Trôc V1 ### ### ### ###
- Trõ cöa W3 1 1.000 ### ### (0.110)
- Trõ cöa W2' 1 2.000 ### ### (0.792)
Trôc Vf 5.690 ### ### 3.818
§ît 03 0.792
Cöa W2'(trôc V1, lÇu 2) 1 2.000 ### ### 0.792
X©y têng th¼ng g¹ch chØ
79 6,5x10,5x22 chiÒu dµy <=11 m3 ###
cm, h <=4 m, v÷a XM m¸c 75
Trôc V1 4.170 ### ### 1.560
3.050 ### ### 1.141
- Trõ cöa W3 2 1.000 ### ### (0.055)
- Trõ cöa W3' 1 0.500 ### ### (0.028)
Trôc V1-V2
Khu vùc WC 2.900 ### ### 1.180
- Trõ cöa D3 1 0.800 ### ### (0.185)
Khu vùc lÔ t©n 1 5.000 ### ### 2.035
- Trõ cöa D2 1 0.900 ### ### (0.218)
Trôc V2 4.170 ### ### 1.605
- Trõ cöa D2 1 0.900 ### ### (0.218)
Trôc V3 1 3.670 ### ### 1.373
- Trõ v¸ch cÇu thang 1 1.300 ### ### (0.257)
Trôc Va-0,5m 1 3.380 ### ### 1.376
- Trõ cöa W3 2 1.000 ### ### (0.055)
Trôc Va-Vb 3.490 ### ### 1.420
- Trõ cöa D3 1 0.800 ### ### (0.185)
Trôc Vb 1 3.380 ### ### 1.246
Trôc Vc, Vd 2 1.840 ### ### 1.356
Trôc Vc-Vd 1 1.840 ### ### 0.749
- Trõ cöa D2 1 0.900 ### ### (0.218)

18
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

X©y têng th¼ng g¹ch chØ


80 6,5x10,5x22 chiÒu dµy <=11 m3 ###
cm, h <=16 m, v÷a XM m¸c 75
LÇu 1=LÇu 2 9.812
Trôc V1 4.170 ### ### 1.422
- Trõ cöa W3 2 1.000 ### ### (0.055)
- Trõ cöa W3' 1 0.500 ### ### (0.028)
Trôc V1-V2
Khu vùc WC 2.900 ### ### 1.085
- Trõ cöa D3 1 0.800 ### ### (0.185)
Khu vùc Pantry 2.780 ### ### 1.040
- Trõ cöa D3 1 0.800 ### ### (0.185)
Trôc V2 4.280 ### ### 1.507
Trôc V3 1 3.670 ### ### 1.251
- Trõ v¸ch cÇu thang 1 1.300 ### ### (0.443)
Trôc Va-0,5m 1 3.380 ### ### 1.264
- Trõ cöa W3 2 1.000 ### ### (0.055)
Trôc Va-Vb 3.490 ### ### 1.305
- Trõ cöa D3 1 0.800 ### ### (0.185)
Trôc Vb 1 3.380 ### ### 1.134
- Trõ cöa D2 1 0.900 ### ### (0.218)
Trôc Vb-Vc 1 3.450 ### ### 1.157
X©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c g¹ch
82 chØ 6,5x10,5x22, h <=16 m, m3 ###
v÷a XM m¸c 75
§ît 2 ###
TrÖt
Hép kü thuËt 1 0.690 ### ### 0.281
Cét t¹i vÞ trÝ giao trôc Va-V3 1 1.280 ### ### 0.620
Cét t¹i vÞ trÝ giao trôc Vb-V3 1 0.830 ### ### 0.310
Cét t¹i vÞ trÝ gi÷a trôc Vb-Vc,Vd-
2 1.460 ### ### 1.317
Ve
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Vc,Vd 2 1.480 ### ### 1.335
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Ve 1 2.800 ### ### 1.355
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Vf 1 0.780 ### ### 0.378
LÇu 1
Hép kü thuËt 1 0.690 ### ### 0.258
Cét t¹i vÞ trÝ giao trôc Va-V3 1 1.300 ### ### 0.486
Cét t¹i vÞ trÝ giao trôc Vb-V3 1 2.580 ### ### 0.965
Cét t¹i vÞ trÝ gi÷a trôc Vb-Vc,Vd-
2 0.960 ### ### 0.718
Ve
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Vc,Vd 2 2.040 ### ### 1.526
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Ve 1 0.350 ### ### 0.119
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Vf 1 0.780 ### ### 0.292
LÇu 2
Hép kü thuËt 1 0.690 ### ### 0.258
Cét t¹i vÞ trÝ giao trôc Va-V3 1 1.300 ### ### 0.486

19
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

Cét t¹i vÞ trÝ giao trôc Vb-V3 1 0.250 ### ### 0.094
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Vc,Vd, Ve 3 1.840 ### ### 2.064
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Vf 1 4.310 ### ### 1.612
§ît 3 9.494
Sªn« lÇu 1 trôc Vb-Vc;Vd-Ve 2 5.800 ### ### 1.427
Sªn« lÇu 1 trôc Vc-Vd 1 4.780 ### ### 1.262
Trõ giao cét 2 0.410 ### ### (0.047)
Thµnh sªn« lÇu 1 trôc Vb-Ve 1 ### ### ### 0.389
Sªn« lÇu 2 1 ### ### ### 5.618
Trõ giao cét 3 0.500 ### ### (0.135)
Thµnh sªn« lÇu 2 trôc Vb-Vf 1 ### ### ### 0.980
Tr¸t têng ngoµi chiÒu dµy tr¸t
83 m2 ###
2cm, v÷a XM m¸c 75
Trôc V1 1 ### ### ###
LÇu 2 1 1.100 ### 4.070
Trõ cöa W3 -6 1.000 ### (3.000)
Trõ cöa W3' -3 0.500 ### (0.750)
Trõ cöa W2' -1 2.000 ### (3.600)
Trõ cöa D2 -1 0.900 ### (1.980)
Trôc Va+500 1 6.200 ### ###
Trõ cöa W3 -6 1.000 ### (3.000)
Trõ v¸ch GP7 -1 2.000 ### ###
Trõ cöa D2' -1 1.200 ### (2.196)
Trôc Vf 1 5.700 ### ###
1 1.100 ### 4.070
Trõ cöa W2 -2 3.000 ### ###
Trôc V3 1 ### ### ###
1 0.600 ### 2.040
Trõ v¸ch GP1 -1 1.300 ### (9.867)
Trõ v¸ch GP2 -1 ### ### ###
Trõ v¸ch GP8 -4 2.500 ### ###
Trõ cöa W5' -2 2.900 ### ###
Trõ cöa D1 -1 4.400 ### ###
Trõ cöa D1' -1 2.900 ### ###
Trõ cöa W1 -2 1.000 ### (3.600)
Tr¸t têng trong chiÒu dµy tr¸t
84 m2 ###
1,5 cm, v÷a XM m¸c 75
Tr¸t têng trong trÖt
Trôc V1 1 ### ### ###
- Trõ cöa W3 -2 1.000 ### (1.000)
- Trõ cöa W3' -1 0.500 ### (0.250)
- Trõ cöa D2 -1 0.900 ### (1.980)
Trôc V1-V2
Tr¸t têng ng¨n WC 1 4.100 ### ###
1 3.550 ### ###

20
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

Tr¸t têng ng¨n lÔ t©n 1 9.220 ### ###


Trôc V2 1 4.400 ### ###
1 3.710 ### ###
Trôc V3(CÇu thang) 1 11.787 ###
Trôc V3(V¨n phßng) 1 3.670 ### ###
- Trõ cöa W1 -1 1.000 ### (1.800)
Trôc Va 1 3.100 ### ###
1 1.180 ### 4.366
- Trõ cöa W3 -2 1.000 ### (1.000)
Trôc Vb 1 6.980 ### ###
Trôc Vc 1 3.680 ### ###
Trôc Vd 1 3.680 ### ###
Trôc Vf 1 5.700 ### ###
- Trõ cöa W2 -1 3.000 ### (5.400)
Tr¸t têng trong lÇu 1
Trôc V1 1 ### ### ###
- Trõ cöa W3 -2 1.000 ### (1.000)
- Trõ cöa W3' -1 0.500 ### (0.250)
- Trõ cöa W2' -1 2.000 ### (3.600)
Trôc V1-V2 -
Tr¸t têng ng¨n WC 1 4.100 ### ###
1 3.550 ### ###
Tr¸t têng ng¨n pantry 1 5.500 ### ###
- Trõ cöa D3 -1 0.800 ### (1.680)
Trôc V2 1 9.580 ### ###
Trôc V3(CÇu thang) 1 5.049 5.049
Trôc V3(V¨n phßng) 1 3.670 ### ###
- Trõ cöa W1 -1 1.000 ### (1.800)
Trôc Va 1 2.990 ### ###
- Trõ cöa W3 -2 1.000 ### (1.000)
Trôc Vb 1 4.200 ### ###
Trôc Vb-Vc 1 4.420 ### ###
Trôc Vf 1 5.950 ### ###
- Trõ cöa W2 -1 3.000 ### (5.400)
Tr¸t têng trong lÇu 2
Trôc V1 1 ### ### ###
- Trõ cöa W3 -2 1.000 ### (1.000)
- Trõ cöa W3' -1 0.500 ### (0.250)
- Trõ cöa W2' -1 2.000 ### (3.600)
Trôc V1-V2 -
Tr¸t têng ng¨n WC 1 4.100 ### ###
1 3.550 ### ###
Tr¸t têng ng¨n pantry 1 5.500 ### ###
- Trõ cöa D3 -1 0.800 ### (1.680)
Trôc V2 1 9.580 ### ###

21
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

Trôc V3(CÇu thang) 1 5.049 5.049


Trôc V3(V¨n phßng) 1 3.670 ### ###
- Trõ cöa W1 -1 1.000 ### (1.800)
Trôc Va 1 2.990 ### ###
- Trõ cöa W3 -2 1.000 ### (1.000)
Trôc Vb 1 4.200 ### ###
Trôc Vb-Vc 1 4.420 ### ###
Trôc Vf 1 8.030 ### ###
X©y bËc thang g¹ch chØ
85 6,5x10,5x22, h <=16 m, v÷a m3 1.770
XM
X©ym¸c
bËc 75cÇu thang tÇng trÖt - lÇu
19 0.250 ### ### 0.862
1
X©y bËc cÇu thang lÇu 1 - lÇu 2 20 0.250 ### ### 0.908
Tr¸t trô cét chiÒu dµy tr¸t 2cm,
86 m2 ###
v÷a XM m¸c 75
TrÖt
Hép kü thuËt 1 0.690 ### 2.415
Cét t¹i vÞ trÝ giao trôc Va-V3 1 1.500 ### 6.150
Cét t¹i vÞ trÝ giao trôc Vb-V3 1 1.050 ### 3.360
Cét t¹i vÞ trÝ gi÷a trôc Vb-Vc,Vd-
2 1.900 ### ###
Ve
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Vc,Vd 2 2.700 ### ###
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Ve 1 3.240 ### ###
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Vf 1 1.120 ### 4.592
M¸ cöa W3 4 1.000 ### ### 1.320
M¸ cöa W3' 1 0.500 ### ### 0.220
M¸ cöa W1 1 1.000 ### ### 1.232
M¸ cöa W2 1 3.000 ### ### 2.112
M¸ cöa D2 1 0.900 ### ### 1.166
LÇu 1
Hép kü thuËt 1 0.690 ### 2.346
Cét t¹i vÞ trÝ giao trôc Va-V3 1 2.640 ### 8.976
Cét t¹i vÞ trÝ giao trôc Vb-V3 1 3.350 ### ###
Cét t¹i vÞ trÝ gi÷a trôc Vb-Vc,Vd-
2 1.400 ### 9.520
Ve
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Vc,Vd 2 2.700 ### ###
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Ve 1 1.340 ### 4.154
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Vf 1 1.250 ### 4.250
M¸ cöa W3 2 1.000 ### ### 1.320
M¸ cöa W3' 1 0.500 ### ### 0.220
M¸ cöa W2' 1 2.000 ### ### 1.672
M¸ cöa W1 1 1.000 ### ### 1.232
M¸ cöa W3 2 1.000 ### ### 0.660
M¸ cöa W2 1 3.000 ### ### 2.112
M¸ cöa D3 1 0.800 ### ### 1.100
LÇu 2
Hép kü thuËt 1 0.690 ### 2.346
Cét t¹i vÞ trÝ giao trôc Va-V3 1 2.640 ### 8.976

22
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

Cét t¹i vÞ trÝ giao trôc Vb-V3 1 1.360 ### 4.624


Cét t¹i vÞ trÝ trôc Vc,Vd, Ve 3 2.400 ### ###
Cét t¹i vÞ trÝ trôc Vf 1 0.840 ### 2.856
M¸ cöa W3 2 1.000 ### ### 1.320
M¸ cöa W3' 1 0.500 ### ### 0.220
M¸ cöa W2' 1 2.000 ### ### 1.672
M¸ cöa W1 1 1.000 ### ### 1.232
M¸ cöa W3 2 1.000 ### ### 0.660
M¸ cöa D3 1 0.800 ### ### 1.100
88 Tr¸t trÇn, v÷a XM m¸c 75 m2 ###
TrÖt
Trôc Vb-Vc 2 5.700 ### ###
Trôc Vc-Vd (pantry) 1 2.770 ### 5.097
Trõ têng 1 1.840 ### (0.202)
LÇu 1
Trôc Vb-Vb+3000 1 5.700 ### ###
LÇu 2
Trôc Vb-Vb+3000 1 1.840 ### 5.115
Trõ têng 1 2.780 ### (0.306)
Tr¸t cÇu thang chiÒu dµy 2cm,
89 m2 ###
v÷a XM m¸c 75
TrÖt lªn lÇu 1
B¶n thang (cos+0.1 ®Õn
1 3.009 ### 3.250
cos+2.08
ChiÕu nghØ cos+2.08 1 1.180 ### 2.679
B¶n thang (cos+2.08 ®Õn cos
1 3.012 ### 3.253
+3.9)
LÇu 1 lªn lÇu 2
B¶n thang (cos+3.9 ®Õn
1 3.120 ### 3.370
cos+5.57)
ChiÕu nghØ cos+5.57 1 1.180 ### 2.679
B¶n thang (cos+5.57 ®Õn
1 2.917 ### 3.151
cos+7.4)
C¸n nÒn sµn kh«ng ®¸nh mÇu,
90 m2 ###
dµy 3 cm, v÷a XM m¸c 75
Sªn« m¸i 1 6.900 ### ###
Trõ dÇm ngang 8 0.900 ### (1.440)
Trõ lç lªn m¸i 1 1.000 ### (1.000)
Trôc 1 gi¸p nhµ xëng 1 ### ### ###
L¸t nÒn, sµn b»ng g¹ch ceramic
91 m2 -
500x500mm v÷a XM m¸c 75
L¸t nÒn s¶nh +bËc cÊp ®¸
92 m2 -
granite tiÕt diÖn ®¸ >0,25 m2
L¸t nÒn WC vµ balcon g¹ch
93 §ång T©m 25x25 cm v÷a XM m2 -
m¸c 75granit tù nhiªn bËc cÇu
L¸t ®¸
94 m2 -
thang
QuÐt flinkote chèng thÊm m¸i,
96 m2 -
sª n«, « v¨ng ...
QuÐt níc xim¨ng 2 níc têng
97 m2 -
ngoµi
98 B¶ matÝt vµo têng ngoµi nhµ m2 -

23
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

99 B¶ matÝt vµo têng trong nhµ m2 -


100 B¶ matÝt vµo cét, dÇm, trÇn m2 -
S¬n têng ngoµi nhµ ®· b¶ b»ng
101 s¬n Maxilite ngoµi trêi 1 níc lãt m2 -
+2 níc phñ
S¬n têng trong nhµ ®· b¶ b»ng
102 s¬n Maxilite trong nhµ, 1 níc m2 -
lãt, 2 níc phñ
èp têng WC g¹ch §ång T©m
103 m2 -
20x40 mm
Lµm trÇn giËt cÊp b»ng tÊm
104 th¹ch cao Elephant Brand, m2 -
khung kim lo¹i ch×m
Lµm b»ng tÊm th¹ch cao phñ
105 PVC 600x1200, khung kim lo¹i m2 -
næi (VÜnh Têng)
GCLD cöa ®i b¶n lÔ kÑp kÝnh c
êng lùc dµy 10 ly, tay n¾m
106 m2 -
INOX (theo chi tiÕt b¶n vÏ thiÕt
kÕ)
SXLD cöa ®i 1-2 c¸nh khung
107 nh«m, lambri nh«m,kÝnh tr¾ng m2 -
8 ly
GCLD cöa sæ lïa khung nh«m
108 m2 -
kÝnh 5 ly
L¾p dùng v¸ch kÝnh khung
109 m2 -
nh«m mÆt tiÒn kÝnh 8 ly
GCLD khung lam nh«m hép
thanh ®øng 50x80, thanh
112 m2 -
ngang 40x120 @ 300 (theo CT
GP2)
GCLD lan can s¾t tay vÞn gç
113 m2 -
cÇu thang
GCLD lan can balcon mÆt tiÒn
b»ng mica tr¾ng dµy 10 ly liªn
114 m2 -
kÕt khung thÐp tÊm, tay vÞn
gç trßn D100
GCLD m¸i trît che ma trªn s©n
115 bé -
thîng
V¸ch ng¨n b»ng tÊm prima
116 m2 -
chèng Èm ng¨n WC
117 èp g¹ch trang trÝ bån hoa m2 -
VII. phÇn níc
§µo mãng cét, trô, hè kiÓm tra,
118 réng <=1 m, s©u <=1 m, ®Êt m3 ###
cÊp II hÖ
§µo mãng bÓ tù ho¹i réng >1m, sè
m3 1 3.20 2.20 1.87 ###
s©u >1m, ®Êt cÊp II taluy
1,3
Bª t«ng mãng réng <=250 cm
119 m3 1.828
®¸ 1x2 m¸c 200
Bª t«ng ®¸y bÓ tù ho¹i 1 3.20 2.20 0.20 1.41
24
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

Bª t«ng n¾p bÓ tù ho¹i 1 3.00 2.00 0.07 0.42


X©y têng th¼ng g¹ch chØ
120 6,5x10,5x22 chiÒu dµy <=33 m3 4.484
cm, h <=4 m, v÷a XM m¸c 75
Têng bao ngoµi 1 3.00 0.22 1.72 2.27
1 1.56 0.22 1.72 1.18
V¸ch ng¨n 1 1 1.56 ### 1.72 0.59
V¸ch ng¨n 2 1 1.17 0.22 1.72 0.44
Tr¸t têng trong chiÒu dµy 2 cm,
121 m2 ###
v÷a XM m¸c 75
Ng¨n chøa 1 5.46 1.72 9.39
Ng¨n l¾ng 1 3.68 1.72 6.33
Ng¨n läc 1 3.68 1.72 6.33
Tr¸t bao quanh bÓ 1 9.12 1.72 ###
L¸ng nÒn sµn cã ®¸nh mµu dµy
122 m2 -
3 cm, v÷a XM m¸c 75
Bª t«ng lanh t«,lanh t« liÒn m¸i
123 h¾t,m¸ng níc,tÊm ®an, « v¨ng m3 -
®¸ 1x2, m¸c 200
SXLD th¸o dì v¸n khu«n lanh t«,
100m
124 lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng níc, 0.029
2
tÊm ®an
V¸n khu«n Bª t«ng ®¸y bÓ tù ho¹i 1 3.20 2.20 0.20 2.16
V¸n khu«n bª t«ng n¾p bÓ tù ho¹i 1 3.00 2.00 0.07 0.70

SXLD cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i Theo


125 h¾t, m¸ng níc, ®êng kÝnh tÊn 0.064 b¶ng
<=10 mm chi
L¾p ®Æt chËu xÝ bÖt INAX C- tiÕt
126 bé -
333VR
L¾p ®Æt chËu tiÓu nam INAX
127 bé -
U116V+UF-6V
L¾p ®Æt Lavabo chËu röa
128 bé -
INAX L-286V+LFV-13A
129 L¾p ®Æt vßi röa tay fi 21x27 bé -
130 Qu¶ cÇu ch¾n r¸c INOX D200 c¸i -
131 L¾p ®Æt phÔu thu D100 c¸i -
L¾p ®Æt van ren ®êng kÝnh
133 c¸i -
32mm
L¾p ®Æt van ren ®êng kÝnh
134 c¸i -
40mm
135 L¾p ®Æt van phao ®iÖn c¸i -
L¾p ®¨t co nhùa cã ren ®k
136 c¸i -
21mm
137 L¾p ®Æt gi¶m 27/21 c¸i -
L¾p ®Æt bÓ chøa níc b»ng
138 c¸i -
inox, dung tÝch 1,0m3
L¾p ®Æt èng nhùa PVC ®k
139 20mm b»ng m¨ng s«ng, ®o¹n 100m -
èng dµi
L¾p ®Æt8èng
m nhùa PVC ®k
140 100m -
27mm
25
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

L¾p ®Æt èng nhùa PVC ®k


141 32mm b»ng m¨ng s«ng, ®o¹n 100m -
èng
L¾p dµi
®Æt8èngm nhùa PVC ®k
142 40mm b»ng m¨ng s«ng, ®o¹n 100m -
èng dµi
L¾p ®Æt8èngm nhùa PVC ®k
143 50mm b»ng m¨ng s«ng, ®o¹n 100m -
èng
L¾p dµi
®Æt8èngm nhùa PVC ®k
144 60mm b»ng m¨ng s«ng, ®o¹n 100m 2 3.000 0.060
èng
L¾p dµi
®Æt8èngm nhùa PVC ®k
145 89mm b»ng m¨ng s«ng, ®o¹n 100m 0.741
èng dµi 8 m
Tho¸t níc m¸i 6 ### 0.660
Tho¸t níc sµn lÇu 1 2 4.050 0.081
L¾p èng nhùa PVC D114m
146 100m -
(3,2mm)
147 L¾p ®Æt gi¶m 90/60 c¸i 5 5.000
148 L¾p ®Æt gi¶m 60/49 c¸i -
L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k
151 c¸i -
20mm b»ng m¨ng s«ng
153 L¾p ®¨t tª PVC D21 c¸i -
154 L¾p ®¨t tª PVC D27 c¸i -
155 L¾p ®¨t tª PVC D34 c¸i -
L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k
156 c¸i -
27mm b»ng m¨ng s«ng
L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k
157 c¸i -
32mm b»ng m¨ng s«ng
L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k
158 c¸i -
40mm b»ng m¨ng s«ng
159 L¾p ®¨t tª PVC D42 c¸i -
L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k
160 c¸i -
50mm b»ng m¨ng s«ng
L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k
161 c¸i 5 5.000
67mm b»ng m¨ng s«ng
L¾p ®¨t cót nhùa PVC ®k
162 c¸i 14 ###
90mm b»ng m¨ng s«ng
L¾p ®Æt chÕch nhùa ®k
163 c¸i -
60mm
L¾p ®Æt chÕch nhùa ®k
164 c¸i -
110mm
165 L¾p ®Æt Y PVC D114 c¸i -
§¾p tr¶ c¸t hè mãng bÓ tù ho¹i
166
®Õn cao ®é hiÖn tr¹ng, ®Çm m3 8.829
p
chÆt K95
Khèi lîng ®Êt ®µo 19.84
Khèi lîng bª t«ng lãt -
Khèi lîng bª t«ng ®¸y bÓ (1.41)
ThÓ tÝch bÓ tÝnh ®Õn cao ®é
1 3.00 2.00 1.60 (9.60)
hiÖn tr¹ng +4,0
VIII PhÇn ®iÖn

26
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

L¾p ®Æt bé ®Ìn èng 1,2m-


166 2bãng, m¸ng Paragon ©m trÇn bé -
x¬ng c¸ t¸n quang b»ng nh«m
167 L¾p ®Æt ®Ìn èng 1,2m-1 bãng bé -
168 L¾p ®Æt ®Ìn èng 0,6m-1 bãng bé -
L¾p ®Æt ®Ìn dowlight bãng
169 bé -
tiÕt kiÖm 18W
170 L¾p ®Æt ®Ìn räi bé -
173 L¾p ®Æt ®Ìn ¸p trÇn WC bé -
L¾p ®Æt qu¹t èp trÇn kÝch th
175 c¸i -
íc qu¹t 250x250 - 300x300
176 L¾p ®Æt c«ng t¾c ®Æc biÖt c¸i -
177 L¾p ®Æt c«ng t¾c 2 h¹t c¸i -
178 L¾p ®Æt æ c¾m ®«i c¸i -
179 L¾p aptomat 2P-10A c¸i -
L¾p aptomat 2P-16A (ABS
180 c¸i -
32b)-7,5KA
L¾p aptomat 2P-20A (ABS
181 c¸i -
32b)-7,5KA
182 L¾p RCB 3P-300mA c¸i -
183 L¾p MCCB 3P-50A (ABS 53b) c¸i -
L¾p MCCB 3P-100A (ABS 103b)
186 c¸i -
-25KA
L¾p ch×m èng nhùa b¶o hé
187 m -
d©y dÉn ®k 15mm
L¾p ch×m èng nhùa b¶o hé
188 m -
d©y dÉn ®k 20mm
193 L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x1,5mm2 m -
194 L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x2,5mm2 m -
195 L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x4mm2 m -
196 L¾p ®Æt d©y ®¬n 1x6mm2 m -
198 L¾p ®Æt d©y dÉn 4 ruét m -
L¾p ®Æt tñ ®iÖn ©m têng 8
199 c¸i -
tÐp chøa MCB 1 pha 10A
200 Gia c«ng vµ ®ãng céc tiÕp ®Þa cäc -
LD tñ ®iÖn chÝnh
202 c¸i -
400x600x250
L¾p ®Æt èng nhùa miÖng b¸t
203 §K 60mm b»ng ph¬ng ph¸p d¸n 100m -
keo, ®o¹n èng dµi 6m
KÐo r¶i d©y chèng sÐt b»ng
204 m -
thÐp D12
KÐo r¶i d©y chèng sÐt b»ng
205 m -
thÐp D10
L¾p næi èng nhùa b¶o hé d©y
206 100m -
dÉn ®k 32mm
207 L¾p ®Æt ®Ìn cÇu thang bé -

27
DiÔn gi¶i
Khèi l Ghi
TT Néi dung c«ng viÖc §VT
sl d r c îng chó

T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng

NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n

28
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1sao ko tínhKo tÝnh cét C1 nµy v× bª t«ng cæ cét thùc chÊt lµ t¸ch tõ cæ cét cña Nhµ xë
1
1
1
1
1

29
1
1 -0,22-0,22 vì chiều dài dầm DK3=5-0,22
1

1
1
1
1
Phần này không phải trừ vì đã trừ chiều cao dầm ở mục 9
1
1
1
1
1
1
h

1 Lôùp beâ t §· söa l¹i

§· söa l¹i (Gop 2


1
HM 15+16)

0 §· söa l¹i

1 Dö ñoaïn no§· söa l¹i

1
1 1.374
3
1
1
3
1
1
1

30
1
1
1
1
1
1
sao ko
1 Ko tÝnh cét C1 nµy v× bª t«ng cæ cét thùc chÊt lµ t¸ch tõ cæ cét cña Nhµ xë
tính
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2 ño laïi acad 0k ®· söa l¹i

31
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 1.82

2 2.6

2 3.1737
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

32
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 ño laïi acad 0k ®· söa l¹i
2
2
3

33
2
2
3
2

2 Dö ñoaïn no§· söa l¹i

2
2
3
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

34
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 ps
2 ps

35
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps

2 ps

2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2

2
2
2
2

2
2
2
2

36
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2 §· söa l¹i

2 §· söa l¹i

2 §· söa l¹i

2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

37
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps

38
2 ps

2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2 ps
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
2

39
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2 ok

2
2
2
2
2
2
2
2
2

40
2 ok

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

2 ok

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

41
2 ok

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

q ok

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

42
2
2
2

3
3
3

3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

43
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

44
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

45
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
h

h
h
h
h
h

46
h
h

h
h
3

47
h

h
h

h
h The hien
h duoc
h tren
h BVHC
h
h
h
h
h

h
h
48
h

h
h
h
h
h
h
h
h

h
h
h

3
h
h
h
3 ps
3 ps
3 ps
3 ps
3 ps

49
h

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

h
h
h
h

h
h
h
h
h
h
h
h
h

h
h
h
h

50
ét cña Nhµ xëng (Cét C1 vµ C1a tiÕp gi¸p NX còng lµ díi dÇm DK1)

51
ét cña Nhµ xëng (Cét C1 vµ C1a tiÕp gi¸p NX còng lµ díi dÇm DK1)

52
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp ®µi mãng
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

KÝch thíc Sè lîng Tæng


§¬n Khèi l
f Sè Tæn chiÒu träng
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL îng
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
Tæng khèi lîng 295.72
M1vp 173.40

1 12 b a c ### 550 550 ### 5 3 15 ### ### 31.97

2 12 b a c ### 300 300 ### 3 3 9 ### ### 15.18

3 12 b a c ### 475 475 ### 2 3 6 ### ### 11.99


c
4 10 b
a
500 550 50 ### 7 3 21 ### ### 28.51

5 18 b a ### 360 ### 6 3 18 ### ### 83.16

6 6 b c 220 120 50 780 5 3 15 ### ### 2.60


a
M2vp 122.32

1 12 b a c ### 550 550 ### 5 4 20 ### ### 42.62

2 12 b a c ### 300 300 ### 3 4 12 ### ### 20.25

3 12 b a c ### 475 475 ### 2 4 8 ### ### 15.98

4 10 b c 550 550 50 ### 7 4 28 ### ### 39.73


a
5 22 b a ### 440 ### 6 0 0 - ### -
6 6 b c 250 120 50 840 5 4 20 ### ### 3.73
a

T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 1 f6 6.33


2 f8 -
3 f10 68.24
4 f12 138.00
5 f14 -
6 f16 -
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n 7 f18 83.16
8 f20 -
9 f22 -
10 f25 -
Tæng c¸c lo¹i thÐp
295.72
f≤10 74.57
f≤18 221.16
f>18 -

53
54
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp cét tÇng trÖt
C«ng tr×nh: X©y dùng nhµ xëng C4
H¹ng môc: Nhµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - Khu c«ng nghiÖp Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

KÝch thíc Sè lîng Tæng


§¬n Khèi l
f Sè Tæn
chiÒu
träng îng
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL dµi
CK g sè
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)

Tæng khèi lîng ###

Cét C1 (220x320) ###

1 18 a ### 0 0 ### 6 5 30 ### 2.000 264.00

b c
6 6 a 250 170 50 940 21 5 105 98,700 0.222 21.91

Cét C1-a (220x350) ###

1 22 a ### 0 0 ### 6 4 24 ### 2.980 314.69

5 22 b a ### 440 ### 6 4 24 57,360 2.980 170.93


b c
6 6 a 300 170 50 ### 21 4 84 87,360 0.222 19.39

Cét C2 (220x600) ###

1 22 a ### 0 0 ### 6 4 24 ### 2.980 314.69

1' 22 a ### 0 0 ### 4 4 16 83,200 2.980 247.94

b c
6 6 a 550 170 50 ### 21 4 84 ### 0.222 28.72

1 f6 70.02
T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 2 f8 -
5 f14 -
6 f16 -
7 f18 264.00
8 f20 -
9 f22 ###
10 f25 -
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n Tæng c¸c lo¹i thÐp ###
f≤10 70.02
f≤18 264.00
f>18 ###
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp dÇm mãng
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

KÝch thíc Sè lîng Tæng


Tæ chiÒu §¬n Khèi l
f Sè
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL ng träng îng
CK dµi

(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
Tæng khèi lîng ###

DÇm DK1 (220x400) ###

1 16 b a c ### 350 350 ### 2 1 2 ### ### 84.09

2 16 b a 1,075 350 0 1,425 2 1 2 2,850 ### 4.50

3=4 16 a 2,500 0 0 2,500 2 1 2 5,000 ### 7.90

5 16 a 2,800 0 0 2,800 2 1 2 5,600 ### 8.85

6 16 a 2,800 0 0 2,800 2 1 2 5,600 ### 8.85

7=8 16 a 2,500 0 0 2,500 2 1 2 5,000 ### 7.90

9 16 a c 1,075 0 350 1,425 2 1 2 2,850 ### 4.50

10 16 a ### 0 0 ### 2 1 2 ### ### 81.88

11 16 a 3,800 0 0 3,800 1 1 1 3,800 ### 6.00

12-1 16 a 3,400 0 0 3,400 1 1 1 3,400 ### 5.37

12-2 16 a 3,800 0 0 3,800 1 1 1 3,800 ### 6.00

b c
13 6 350 170 50 1,140### 1 188 ### ### 47.58
a

DÇm DK2 (220x300) 29.87

1 16 b a c 4,060 250 250 4,560 2 1 2 9,120 ### 14.41

2 14 a 4,060 0 0 4,060 2 1 2 8,120 ### 9.83

b c
4 6 250 170 50 940 27 1 27 ### ### 5.63
a

DÇm DK3 (220x450) 40.69

1 14 b a c 5,170 400 400 5,970 2 1 2 ### ### 14.45

2 16 a 5,170 0 0 5,170 2 1 2 ### ### 16.34

b c
3 6 400 170 50 1,240 36 1 36 ### ### 9.91
a
DÇm DK4 (220x450) ###

56
KÝch thíc Sè lîng Tæng
Tæ chiÒu §¬n Khèi l
f Sè
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL ng träng îng
CK dµi

(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
1 16 b a c 6,150 400 400 6,950 2 3 6 ### ### 65.89

2 16 b a 2,225 400 0 2,625 2 3 6 ### ### 24.89

3 16 a 1,600 0 400 2,000 4 3 12 ### ### 37.92


c

4 16 a 6,150 0 0 6,150 2 3 6 ### ### 58.30

5 16 a 3,800 0 0 3,800 1 3 3 ### ### 18.01


c
6 6 b 400 170 50 1,240 46 3 138 ### ### 37.99
a
DÇm DK5 (220x450) ###

1 16 b a c 7,550 400 400 8,350 2 2 4 ### ### 52.77

2-1 18 a c 3,625 0 400 4,025 1 2 2 8,050 ### 16.10

2-2 18 a c 2,225 0 400 2,625 1 2 2 5,250 ### 10.50

3-1 18 a 1,930 0 0 1,930 2 2 4 7,720 ### 15.44

3-2 18 a c 1,625 0 400 2,025 2 2 4 8,100 ### 16.20

4 16 a 7,550 0 0 7,550 2 2 4 ### ### 47.72


5 16 a 4,200 0 0 4,200 2 2 4 ### ### 26.54
c
6 6 b 400 170 50 1,240 60 2 120 ### ### 33.03
a
DÇm DK6 (220x450) 71.50
1-1 16 b a 3,065 400 0 3,465 2 1 2 6,930 ### 10.95

1-2 16 b a c 3,660 400 400 4,460 2 2 4 ### ### 28.19

2-1 16 a 2,660 0 0 2,660 2 1 2 5,320 ### 8.41

2-2 16 a 3,660 0 3,660 2 1 2 7,320 ### 11.57


c
3 6 b 400 170 50 1,240 45 1 45 ### ### 12.39
a
1 f6 146.53
T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 2 f8 -
5 f14 24.27
6 f16 647.74
7 f18 58.24
8 f20 -
9 f22 -
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n 10 f25 -
Tæng c¸c lo¹i thÐp ###
f≤10 146.53
f≤18 730.25

57
KÝch thíc Sè lîng Tæng
Tæ chiÒu §¬n Khèi l
f Sè
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL ng träng îng
CK dµi

(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)

58
du doan noi

59
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp sµn tÇng trÖt
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
f Sè Tæn chiÒu
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm)(mm)(mm)(mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
Tæng ###
1 10 b a c ### 50 50 ### 31 2 62 74,400 ### 45.90
1- b a c
C.t¹ 6 ### 50 50 ### 5 2 10 62,500 ### 13.88
o
2 8 b a c ### 50 50 ### 31 1 31 ### ### 50.94

3 8 b a c ### 50 50 ###### 2 40 48,000 ### 18.96


3- a
C.tạ 6 b c ### 50 50 ### 5 2 10 41,600 ### 9.24
o
4 8 b a c ### 50 50 ###### 1 20 ### ### 49.38

5 10 b a c ### 50 50 ###### 1 50 83,576 ### 51.57


5-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ### 8 1 8 50,000 ### 11.10
o
6 10 b a c ### 50 50 ###### 1 50 ### ### 87.22
6-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ###### 1 14 87,500 ### 19.43
o
7 8 b a c ### 50 50 ###### 1 41 ### ### 102.37

8 10 b a c ### 50 50 ###### 2 99 ### ### 104.05


8-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ### 8 2 16 ### ### 22.27
o
9 8 b a c ### 50 50 ###### 1 41 ### ### 102.04
10 12 b a c ### 50 50 ###### 1 50 ### ### 125.53
10-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ###### 1 14 87,500 ### 19.43
o
11 8 b a c ### 50 50 ###### 1 31 ### ### 64.53

12 10 b a c ### 50 50 ###### 2 67 96,667 ### 59.64


12-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ### 7 2 14 68,320 ### 15.17
o
13 8 b a c ### 50 50 ###### 1 25 ### ### 61.72

14 12 b a c ### 50 50 ###### 1 50 83,576 ### 74.22


14-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ### 8 1 8 50,000 ### 11.10
o
15 8 b a c ### 50 50 ###### 1 50 ### ### 122.84

60
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
f Sè Tæn chiÒu
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm)(mm)(mm)(mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
16 12 b a c ### 50 50 ###### 2 96 ### ### 142.79
16-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ### 8 2 16 ### ### 22.27
o
17 8 b a c ### 50 50 ###### 1 48 ### ### 118.50

18 8 b a c 985 50 50 ###### 1 18 19,530 ### 7.71


18-
C,t¹ 6 b a c ### 50 50 ### 4 1 4 15,040 ### 3.34
o
19 8 b a c ### 50 50 ###### 1 18 28,350 ### 11.20
19-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ### 7 1 7 26,320 ### 5.84
o
20 6 b a c ### 50 50 ###### 1 24 ### ### 24.83

21 8 b a c ### 50 50 ###### 2 60 66,000 ### 26.07


21-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ### 5 2 10 41,600 ### 9.24
o
22 8 b a c ### 50 50 ###### 1 30 ### ### 44.56

23 8 b a c ### 50 50 ###### 1 13 17,875 ### 7.06


23-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ### 6 1 6 16,560 ### 3.68
o
23-1 8 b a c 785 50 50 885### 1 12 10,620 ### 4.19
23-
1- b a c
6 ### 50 50 ### 4 1 4 11,040 ### 2.45
C.t¹
o a
24 6 b c ### 50 50 ###### 1 13 60,580 ### 13.45

25 8 b a c 775 50 50 875### 2 40 35,000 ### 13.83


25-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ### 4 2 8 33,280 ### 7.39
o
26 6 b a c ### 50 50 ###### 1 20 55,200 ### 12.25

27 6 b a c ### 50 50 ### 9 1 9 47,430 ### 10.53

28 8 b a c ### 50 50 ###### 1 32 53,440 ### 21.11


28-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ### 5 1 5 26,350 ### 5.85
o
29 6 b a c ### 50 50 ###### 1 25 41,750 ### 9.27
30 8 b a c 670 50 50 770### 1 33 25,667 ### 10.14
30-
C.t¹ 6 b a c ### 50 50 ### 2 1 2 10,540 ### 2.34
o
31 6 b a c 670 50 50 770### 1 25 19,250 ### 4.27
T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 1 f6 258.59
2 f8 837.14
3 f10 348.38
4 f12 342.53

61
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
f Sè Tæn chiÒu
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm)(mm)(mm)(mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
Tæng c¸c lo¹i thÐp ###
f≤10 ###
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n f≤18 342.53

62
4.28

28.533

63
b¶ng tæng hîp khèi lîng thÐp cÇu thang
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang
§êng 1 cÊu kiÖn Toµn bé
Tªn Sè kÝnh ChiÒu
STT cÊu hiÖ H×nh d¹ng - KÝch thíc than Sè dµi 1
Sè Sè
ChiÒu
§¬n
Khèi lîng
kiÖn u h than cÊu than träng
thanh dµi (m) (kg)
(mm) h (mm)
kiÖn h (kg/m)
I ThÐp cÇu thang sµn trÖt lªn lÇu 1 D<=18 201.93
A ThÐp b¶n thang
500
1 60 12 8 1310 1 8 10.48 0.888 9.306
750
60 60
1a 1030 6 5 1150 1 5 5.75 0.222 1.277

60 60
2 1030 8 16 1150 1 16 18.4 0.395 7.268

3 3210 12 8 4210 1 8 33.68 0.888 29.908


### 500
500
4 60 12 8 1610 1 8 12.88 0.888 11.437
1050
60 60
4a 1030 6 7 1150 1 7 8.05 0.222 1.787

5 60 2220 60 8 8 2340 1 8 18.72 0.395 7.394

6 ### 1800 60 12 8 2130 1 8 17.04 0.888 15.132

7 60 2220 60 8 8 2340 1 8 18.72 0.395 7.394

8 12 8 1800 1 8 14.4 0.888 12.787


1800

9 60 12 8 2030 1 8 16.24 0.888 14.421


1470 500

10 3160 12 8 4710 1 8 37.68 0.888 33.460


### ###

11 60 12 8 1310 1 8 10.48 0.888 9.306


750 500
11 50 50
1040 6 6 1140 1 6 6.84 0.222 1.518
a
50 50
12 1040 8 15 1140 1 15 17.1 0.395 6.755

13 60 12 8 1020 1 8 8.16 0.888 7.246


### 860
13 50 50
1040 6 6 1140 1 6 6.84 0.222 1.518
a
B ThÐp dÇm thang DT1 1
1 ### 2550 250 16 2 3050 1 2 6.1 1.58 9.638

2 2550 18 2 2550 1 2 5.1 2 10.200

3 ### 250 50 6 20 940 1 20 18.8 0.222 4.174

II ThÐp cÇu thang lÇu 1 lªn lÇu 2 D<=18 201.93


§êng 1 cÊu kiÖn Toµn bé
Tªn Sè kÝnh ChiÒu
STT cÊu hiÖ H×nh d¹ng - KÝch thíc than Sè dµi 1
Sè Sè
ChiÒu
§¬n
Khèi lîng
kiÖn u h than cÊu than träng
thanh dµi (m) (kg)
(mm) h (mm)
kiÖn h (kg/m)
A ThÐp b¶n thang
500
1 60 12 8 1310 1 8 10.48 0.888 9.306
750
60 60
1a 1030 6 5 1150 1 5 5.75 0.222 1.277

60 60
2 1030 8 16 1150 1 16 18.4 0.395 7.268

3 3210 12 8 4210 1 8 33.68 0.888 29.908


### 500
500
4 60 12 8 1610 1 8 12.88 0.888 11.437
1050
60 60
4a 1030 6 7 1150 1 7 8.05 0.222 1.787

5 ### 1800 60 12 8 2130 1 8 17.04 0.888 15.132

6 12 8 1800 1 8 14.4 0.888 12.787


1800

7 60 2220 60 8 8 2340 1 8 18.72 0.395 7.394

8 60 2220 60 8 8 2340 1 8 18.72 0.395 7.394

9 60 12 8 2030 1 8 16.24 0.888 14.421


1470 500

10 60 12 8 1310 1 8 10.48 0.888 9.306


750 500
10 50 50
1040 6 6 1140 1 6 6.84 0.222 1.518
a

11 3160 12 8 4710 1 8 37.68 0.888 33.460


### ###
50 50
12 1040 8 15 1140 1 15 17.1 0.395 6.755

13 60 12 8 1020 1 8 8.16 0.888 7.246


### 860
13 50 50
1040 6 6 1140 1 6 6.84 0.222 1.518
a
B ThÐp dÇm thang DT1 1
1 ### 2550 250 16 2 3050 1 2 6.1 1.58 9.638

2 2550 18 2 2550 1 2 5.1 2 10.200

3 ### 250 50 6 20 940 1 20 18.8 0.222 4.174

T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng


§êng 1 cÊu kiÖn Toµn bé
Tªn Sè kÝnh ChiÒu
STT cÊu hiÖ H×nh d¹ng - KÝch thíc than Sè dµi 1
Sè Sè
ChiÒu
§¬n
Khèi lîng
kiÖn u h than cÊu than träng
thanh dµi (m) (kg)
(mm) h (mm)
kiÖn h (kg/m)

NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n


1.89

2.6

3.21436
C Q
b¶ng tæng hîp khèi lîng thÐp lanh t«
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang
1 cÊu kiÖn Toµn bé
Sè F ChiÒu Sè
Tªn cÊu H×nh d¹ng - KÝch
TT hiÖ (mm Sè dµi 1 cÊu Sè ChiÒu §¬n
Khèi lîng
kiÖn thíc tha tha träng
u ) thanh kiÖ dµi (m) (kg)
nh nh (kg/m)
(mm) n
I SXLD cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng níc (phÇn sµn trÖt) 35.39
Lanh to 1 1250 10 2 1250 4 8 10.00 0.617 6.17
1
cöa D2 2### 60 ###6 7 160 4 28 4.48 0.222 0.99

Lanh to 1 1150 10 2 1150 2 4 4.60 0.617 2.84


2
cöa D3 2### 60 ###6 6 160 2 12 1.92 0.222 0.43

Lanh to 1 1350 10 2 1350 1 2 2.70 0.617 1.66


3
cöa W1 2### 60 ###6 8 160 1 8 1.28 0.222 0.28
1 3550 16 2 3550 1 2 7.10 1.580 11.21
Lanh to
4
cöa W2 2 50
6 18 700 1 18 12.60 0.222 2.80
150 150

Lanh to 1 1350 10 2 1350 4 8 10.80 0.617 6.66


5
cöa W3 2### 60 ###6 8 160 4 32 5.12 0.222 1.14

Lanh to 1 850 10 2 850 1 2 1.70 0.617 1.05


6
cöa W3' 2### 60 ###6 5 160 1 5 0.80 0.222 0.18
II SXLD cèt thÐp lanh t«, m¸ng níc (phÇn sµn +3.9) 41.72

Lanh to 1 1250 10 2 1250 1 2 2.50 0.617 1.54


1
cöa D2 2### 60 ###6 7 160 1 7 1.12 0.222 0.25

Lanh to 1 1150 10 2 1150 3 6 6.90 0.617 4.25


2
cöa D3 2### 60 ###6 6 160 3 18 2.88 0.222 0.64

Lanh to 1 1350 10 2 1350 1 2 2.70 0.617 1.66


3
cöa W1 2### 60 ###6 8 160 1 8 1.28 0.222 0.28
1 3550 16 2 3550 1 2 7.10 1.580 11.21
Lanh to
4
cöa W2 2 50
6 18 700 1 18 12.60 0.222 2.80
150 150
1 2550 16 2 2550 1 2 5.10 1.580 8.05
Lanh to
5
cöa W2' 2 50
6 13 700 1 13 9.10 0.222 2.02
150 150

Lanh to 1 1350 10 2 1350 4 8 10.80 0.617 6.66


6
cöa W3 2### 60 ###6 8 160 4 32 5.12 0.222 1.14

Lanh to 1 850 10 2 850 1 2 1.70 0.617 1.05


7
cöa W3' 2### 60 ###6 5 160 1 5 0.80 0.222 0.18
III SXLD cèt thÐp lanh t«, m¸ng níc (phÇn sµn +7.4) 25.77

Lanh to 1 1250 10 2 1250 1 2 2.50 0.617 1.54


1
cöa D2 2### 60 ###6 7 160 1 7 1.12 0.222 0.25
1 cÊu kiÖn Toµn bé
Sè F ChiÒu Sè
Tªn cÊu H×nh d¹ng - KÝch
TT hiÖ (mm Sè dµi 1 cÊu Sè ChiÒu §¬n
Khèi lîng
kiÖn thíc tha tha träng
u ) thanh kiÖ dµi (m) (kg)
nh nh (kg/m)
(mm) n

Lanh to 1 1150 10 2 1150 3 6 6.90 0.617 4.25


2
cöa D3 2### 60 ###6 6 160 3 18 2.88 0.222 0.64
1 2550 16 2 2550 1 2 5.10 1.580 8.05
Lanh to
3
cöa W2' 2 50
6 13 700 1 13 9.10 0.222 2.02
150 150

Lanh to 1 1350 10 2 1350 4 8 10.80 0.617 6.66


4
cöa W3 2### 60 ###6 8 160 4 32 5.12 0.222 1.14

Lanh to 1 850 10 2 850 1 2 1.70 0.617 1.05


5
cöa W3' 2### 60 ###6 5 160 1 5 0.80 0.222 0.18

T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng

NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n


102.89
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp cét lÇu 1
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

KÝch thíc Sè lîng


Tæng
§¬n Khèi l
f Sè Tæn
chiÒu
träng îng
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL dµi
CK g sè
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)

Tæng khèi lîng ###

Cét C1 (220x320) ###

2 16 a ### 0 0 ### 3 5 15 60,000 ### 94.80

1* 16 a ### 0 0 ### 3 5 15 52,125 ### 82.36

b c
6 6 a 270 170 50 980 21 5 105 ### ### 22.84

Cét C1-a (220x350) ###

2 20 a ### 0 0 ### 3 4 12 48,000 ### 118.56

1* 20 a ### 0 ### 3 4 12 41,700 ### 103.00


b c
6 6 a 300 170 50 ### 21 4 84 87,360 ### 19.39

Cét C2 (220x600) ###

2 20 a ### 0 0 ### 6 4 24 96,000 ### 237.12

2' 20 a ### 0 0 ### 4 4 16 61,600 ### 152.15

c
6 6 b 550 170 50 ### 24 4 96 ### ### 32.82
a

1 f6 75.06
T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 2 f8 -
5 f14 -
6 f16 177.16
7 f18 -
8 f20 610.83
9 f22 -
10 f25 -
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n Tæng c¸c lo¹i thÐp ###
f=10 75.06
f>10 787.99

72
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
f chiÒu
Sè Tæn träng îng
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL dµi
CK g sè
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)

73
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
f chiÒu
Sè Tæn träng îng
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL dµi
CK g sè
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)

0.06

74
Kh«ng ch¹y c«ng thøc

75
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp dÇm sµn +3.9
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

KÝch thíc Sè lîng Tæng


§¬n Khèi
Þ S Tæn chiÒu träng
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL lîng
è g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck)(ck) (mm) (kg/m) (kg)
Tæng khèi lîng ###

DÇm DS1 (220x400) 557.24

1 16 b a c ### 350 350 26,610 2 2 4 106,440 1.58 168.18

2=9 16 b a 1,075 350 0 1,425 2 2 4 5,700 1.58 9.01

3=8 16 a 1,390 0 0 1,390 2 2 4 5,560 1.58 8.78

4=7 16 a 2,000 0 0 2,000 4 2 8 16,000 1.58 25.28

5=6 16 a 2,800 0 0 2,800 4 2 8 22,400 1.58 35.39

10 16 a ### 0 0 25,910 2 2 4 103,640 1.58 163.75

11 16 a 2,580 0 0 2,580 2 2 4 10,320 1.58 16.31

12-1 16 a 3,800 0 0 3,800 2 2 4 15,200 1.58 24.02

12-2 16 a 3,600 0 0 3,600 1 2 2 7,200 1.58 11.38

b c
13 6 350 170 50 1,140
### 2 376 428,640 0.22 95.16
a

DÇm DS2 (220x300) 32.87

1 16 b a c 4,060 250 250 4,560 2 1 2 9,120 1.58 14.41

2 16 a 4,060 0 0 4,060 2 1 2 8,120 1.58 12.83

b c
4 6 250 170 50 940 27 1 27 25,380 0.22 5.63
a
DÇm DS3+DS3a bæ sung (220x450) 198.33

1 18 b a c 6,150 400 400 6,950 2 2 4 27,800 2.00 55.60

2=4 18 b a 2,225 400 0 2,625 2 2 4 10,500 2.00 21.00

3=5 18 a 1,600 0 400 2,000 4 2 8 16,000 2.00 32.00


c

6 18 a 6,150 0 0 6,150 2 2 4 24,600 2.00 49.20

7 18 a 3,800 0 0 3,800 1 2 2 7,600 2.00 15.20


c
8 6 b 400 170 50 1,240 46 2 92 114,080 0.22 25.33
a

76
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi
Þ S Tæn chiÒu
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng lîng
è g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck)(ck) (mm) (kg/m) (kg)
DÇm DS4 (220x400-450) 386.12

1 18 b a c 7,250 350 400 8,000 2 3 6 48,000 2.00 96.00

2-1 22 a 2,475 0 0 2,475 1 3 3 7,425 2.98 22.13

2-2 22 a c 2,225 0 400 2,625 1 3 3 7,875 2.98 23.47

3-1 22 a 1,900 0 0 1,900 2 3 6 11,400 2.98 33.97

3-2 22 a c 1,600 0 400 2,000 2 3 6 12,000 2.98 35.76

6 18 a c 6,150 0 400 6,550 2 3 6 39,300 2.00 78.60

7 22 a 3,800 0 0 3,800 1 3 3 11,400 2.98 33.97


8 16 a 1,675 0 0 1,675 2 3 6 10,050 1.58 15.88
c
9 6 b 350 170 50 1,140 11 3 33 37,620 0.22 8.35
a
c
10 6 b 400 170 50 1,240 46 3 138 171,120 0.22 37.99
a
DÇm DS4a (220x400-450) 155.50

1 18 b a c 7,250 350 400 8,000 2 1 2 16,000 2.00 32.00

2 22 a 2,475 0 0 2,475 1 1 1 2,475 2.98 7.38

4 22 a c 2,225 0 400 2,625 1 1 1 2,625 2.98 7.82

3-1 22 a 1,900 0 0 1,900 2 1 2 3,800 2.98 11.32

3-2 22 a c 1,600 0 400 2,000 2 1 2 4,000 2.98 11.92

6 22 a c 6,150 0 400 6,550 2 1 2 13,100 2.98 39.04

7 22 a 3,800 0 0 3,800 1 1 1 3,800 2.98 11.32

8 14 a 1,675 0 0 1,675 2 1 2 3,350 1.21 4.05

9 18 a 3,800 0 0 3,800 2 1 2 7,600 2.00 15.20


c
10 6 b 350 170 50 1,140 11 1 11 12,540 0.22 2.78
a
c
11 6 b 400 170 50 1,240 46 1 46 57,040 0.22 12.66
a
DÇm DS5 (220x400) 57.36

1 18 b a c 3,650 350 350 4,350 2 1 2 8,700 2.00 17.40

2=3 18 b a 975 350 0 1,325 2 1 2 2,650 2.00 5.30

4 18 a 3,650 0 0 3,650 2 1 2 7,300 2.00 14.60

77
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi
Þ S Tæn chiÒu
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng lîng
è g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck)(ck) (mm) (kg/m) (kg)
5=6 18 a 2,500 0 0 2,500 3 1 3 7,500 2.00 15.00

b c
7 6 350 170 50 1,140 20 1 20 22,800 0.22 5.06
a

DÇm DS6 (150x400) 142.36

1 16 b a c ### 350 350 18,730 2 1 2 37,460 1.58 59.19

2 16 a ### 0 0 18,030 2 1 2 36,060 1.58 56.97

b c
3 6 350 100 50 1,000
### 1 118 118,000 0.22 26.20
a
1 f6 219.16
T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 2 f8 -
5 f14 4.05
6 f16 621.37
7 f18 447.10
8 f20 -
9 f22 238.10
10 f25 -
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n Tæng c¸c lo¹i thÐp ###
f<=10 219.16
f<=18 ###
f>18 238.10

78
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp sµn lÇu 1
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

KÝch thíc Sè lîng Tæng


§¬n Khèi l
f Sè Tæn chiÒu
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
Tæng 31 ###

1 10 b a c 1,100 50 50 1,200 31 2 62 74,400 ### 45.90

1-C.t¹o 6 b a c 6,150 50 50 6,250 6 2 11 68,750 ### 15.26

2 8 b a c 4,060 50 50 4,160 31 1 31 128,960 ### 50.94

3 8 b a c 1,100 50 50 1,200 20 2 40 48,000 ### 18.96


3- b a c
6 4,060 50 50 4,160 6 2 11 45,760 ### 10.16
C.t¹o

4 8 b a c 6,150 50 50 6,250 20 1 20 125,000 ### 49.38

5 10 b a c 1,585 50 50 1,685 50 1 50 83,576 ### 51.57

5-C.t¹o 6 b a c 6,150 50 50 6,250 8 1 8 50,000 ### 11.10

6 10 b a c 2,750 50 50 2,850 50 1 50 141,360 ### 87.22

6-C.t¹o 6 b a c 6,150 50 50 6,250 14 1 14 87,500 ### 19.43

7 8 b a c 6,170 50 50 6,270 41 1 41 259,160 ### 102.37

8 10 b a c 1,600 50 50 1,700 48 2 96 163,200 ### 100.69

8-C.t¹o 6 b a c 6,170 50 50 6,270 8 2 16 100,320 ### 22.27

9 8 b a c 6,150 50 50 6,250 40 1 40 250,000 ### 98.75


10 10 b a c 2,750 50 50 2,850 50 1 50 141,360 ### 87.22
10- b a
6 c 6,150 50 50 6,250 14 1 14 87,500 ### 19.43
C.t¹o

11 8 b a c 5,170 50 50 5,270 31 1 31 163,370 ### 64.53

12 10 b a c 1,350 50 50 1,450 33 2 67 96,667 ### 59.64


12- b a
6 c 4,780 50 50 4,880 7 2 14 68,320 ### 15.17
C.t¹o

13 8 b a c 6,150 50 50 6,250 25 1 25 156,250 ### 61.72

14 10 b a c 1,585 50 50 1,685 50 1 50 83,576 ### 51.57

14-C.t¹o 6 b a c 6,150 50 50 6,250 7 1 7 43,750 ### 9.71

15 8 b a c 6,170 50 50 6,270 40 1 40 250,800 ### 99.07

16 10 b a c 1,575 50 50 1,675 48 2 96 160,800 ### 99.21

79
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
f Sè Tæn chiÒu
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
16-
CÊ.t¹ 6 b a c 6,170 50 50 6,270 7 2 14 87,780 ### 19.49
o
17 8 b a c 6,150 50 50 6,250 40 1 40 250,000 ### 98.75

18 8 b a c 985 50 50 1,085 18 1 18 19,530 ### 7.71


18-
CÊ.t¹ 6 b a c 3,660 50 50 3,760 5 1 5 18,800 ### 4.17
o
19 8 b a c 1,475 50 50 1,575 18 1 18 28,350 ### 11.20
19-
CÊ.t¹ 6 b a c 3,660 50 50 3,760 7 1 7 26,320 ### 5.84
o
20 6 b a c 4,560 50 50 4,660 24 1 24 111,840 ### 24.83

21 8 b a c 1,000 50 50 1,100 30 2 60 66,000 ### 26.07


21-
6 b a c 4,060 50 50 4,160 5 2 10 41,600 ### 9.24
CÊ.t¹
o
22 8 b a c 3,660 50 50 3,760 30 1 30 112,800 ### 44.56

23 6 b a c ### 50 50 ### 6 1 6 94,820 ### 21.05

24 8 b a c 1,270 50 50 1,370 85 1 85 116,450 ### 46.00


24- b a
C.t¹o 6 c ### 50 50 ### 6 1 6 103,440 ### 22.96

25 6 b a c 1,270 50 50 1,370 85 1 85 116,450 ### 25.85

10 b a c 1,100 50 50 1,200 31 1 31 37,200 ### 22.95men 6 b a c 6,150 50 50 6,250 6 1 6 34,375 ### 7.63
dÇm
bæ 10 b a c 1,585 50 50 1,685 50 1 50 83,576 ### 51.57
xung
6 b a c 6,150 50 50 6,250 8 1 8 50,000 ### 11.10

T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 1 f6 274.69


2 f8 779.99
3 f10 657.55
4 f12 -
5 f14 -
Tæng c¸c lo¹i thÐp ###
f<=10 ###
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n f<=18 -

80
4.28

28.5333

81
82
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp cét lÇu 2
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

KÝch thíc Sè lîng


Tæng
§¬n Khèi l
f Sè Tæn
chiÒu
träng îng
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL dµi
CK g sè
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)

Tæng khèi lîng 718.31

Cét C1 (220x320) 205.44

3 16 b a ### 320 0 ### 3 5 15 ### ### 89.94

3* 16 b a ### 240 0 ### 3 5 15 ### ### 98.71


a
b c
6 6 a 200 170 50 840 18 5 90 ### ### 16.78
a

Cét C1-a (220x350) 208.31

3 18 b a ### 360 0 ### 3 4 12 ### ### 92.04

3* 18 b a ### 360 0 ### 3 4 12 ### ### 102.84


b a c
6 6 a 200 170 50 840 18 4 72 ### ### 13.43
a
Cét C2 (220x600) 304.57

3 18 b a ### 360 0 ### 6 4 24 ### ### 184.08

3' 18 a ### 0 0 ### 4 4 16 ### ### 90.40


a
b c
6 6 a 550 170 50 ### 22 4 88 ### ### 30.09

1 f6 60.30
T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 2 f8 -
5 f14 -
6 f16 188.65
7 f18 469.36
10 f25 -
Tæng c¸c läai thÐp718.31
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n f=10 60.30
f=18 658.01
f>18 -

83
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
f chiÒu
Sè Tæn träng îng
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL dµi
CK g sè
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)

0.06

84
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp dÇm lÇu 2
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

KÝch thíc Sè lîng Tæng


Tæ chiÒu §¬n Khèi l
Þ Sè
TT a b c Tæng SL ng träng îng
CK dµi

(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
Tæng khèi lîng ###

DÇm DS2 (220x300) 32.87

1 16 b a c 4,060 250 250 4,560 2 1 2 9,120 ### 14.41

2 16 a 4,060 0 0 4,060 2 1 2 8,120 ### 12.83

b c
4 6 250 170 50 940 27 1 27 ### ### 5.63
a
DÇm DS3a bæ sung (220x450) 99.16

1 18 b a c 6,150 400 400 6,950 2 1 2 ### ### 27.80

2=4 18 b a 2,225 400 0 2,625 2 1 2 5,250 ### 10.50

3=5 18 a 1,600 0 400 2,000 4 1 4 8,000 ### 16.00


c

6 18 a 6,150 0 0 6,150 2 1 2 ### ### 24.60

7 18 a 3,800 0 0 3,800 1 1 1 3,800 ### 7.60


c
8 6 b 400 170 50 1,240 46 1 46 ### ### 12.66
a
DÇm DS4 (220x400-450) 514.82

1 18 b a c 7,250 350 400 8,000 2 4 8 ### ### 128.00

2-1 22 a 2,475 0 0 2,475 1 4 4 9,900 ### 29.50

2-2 22 a c 2,225 0 400 2,625 1 4 4 ### ### 31.29

3-1 22 a 1,900 0 0 1,900 2 4 8 ### ### 45.30

3-2 22 a c 1,600 0 400 2,000 2 4 8 ### ### 47.68

6 18 a c 6,150 0 400 6,550 2 4 8 ### ### 104.80


7 22 a 3,800 0 0 3,800 1 4 4 ### ### 45.30

8 16 a 1,675 0 0 1,675 2 4 8 ### ### 21.17


c
9 6 b 350 170 50 1,140 11 4 44 ### ### 11.14
a
c
10 6 b 400 170 50 1,240 46 4 184 ### ### 50.65
a
DÇm DS4a (220x400-450) 155.50

85
KÝch thíc Sè lîng Tæng
Tæ chiÒu §¬n Khèi l
Þ Sè
TT a b c Tæng SL ng träng îng
CK dµi

(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
1 18 b a c 7,250 350 400 8,000 2 1 2 ### ### 32.00

2 22 a 2,475 0 0 2,475 1 1 1 2,475 ### 7.38

4 22 a c 2,225 0 400 2,625 1 1 1 2,625 ### 7.82

3-1 22 a 1,900 0 0 1,900 2 1 2 3,800 ### 11.32

3-2 22 a c 1,600 0 400 2,000 2 1 2 4,000 ### 11.92

6 22 a c 6,150 0 400 6,550 2 1 2 ### ### 39.04

7 22 a 3,800 0 0 3,800 1 1 1 3,800 ### 11.32


8 14 a 1,675 0 0 1,675 2 1 2 3,350 ### 4.05

9 18 a 3,800 0 0 3,800 2 1 2 7,600 ### 15.20


c
10 6 b 350 170 50 1,140 11 1 11 ### ### 2.78
a
c
11 6 b 400 170 50 1,240 46 1 46 ### ### 12.66
a
DÇm DS7 (220x400) 576.07

1 16 b a c ### 350 350 ### 2 2 4 ### ### 175.13

2 16 a 1,380 0 0 1,380 1 2 2 2,760 ### 4.36

9 16 b a 1,075 350 0 1,425 1 2 2 2,850 ### 4.50

3=8 16 a 1,390 0 0 1,390 2 2 4 5,560 ### 8.78

4=7 16 a 1,890 0 0 1,890 4 2 8 ### ### 23.89

5=6 16 a 2,800 0 0 2,800 4 2 8 ### ### 35.39

10 16 a ### 0 0 ### 2 2 4 ### ### 170.70

11-1 16 a 2,800 0 0 2,800 2 2 4 ### ### 17.70

11-2 16 a 3,800 0 0 3,800 1 2 2 7,600 ### 12.01

11-3 16 a 3,600 0 0 3,600 1 2 2 7,200 ### 11.38

12 16 a 3,800 0 0 3,800 1 2 2 7,600 ### 12.01

b c
13 6 350 170 50 1,140### 2 396 ### ### 100.22
a

DÇm DS8 (100x400) 95.23

1 16 b a c ### 350 350 ### 1 1 1 ### ### 36.88

86
KÝch thíc Sè lîng Tæng
Tæ chiÒu §¬n Khèi l
Þ Sè
TT a b c Tæng SL ng träng îng
CK dµi

(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
2 16 a ### 0 0 ### 1 1 1 ### ### 35.77

3 6 a c 350 0 50 450### 1 226 ### ### 22.58


b

DÇm DS9 (100x400) 31.21

1 16 b a c 7,250 350 350 7,950 1 1 1 7,950 ### 12.56

2 16 a 7,250 0 0 7,250 1 1 1 7,250 ### 11.46

3 6 a c 350 0 50 450 72 1 72 ### ### 7.19


b
1 f6 225.52
T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 2 f8 -
5 f14 4.05
6 f16 620.92
7 f18 366.50
8 f20 -
9 f22 287.87
10 f25 -
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n Tæng c¸c lo¹i thÐp ###
f<=10 225.52
f<=18 991.48
f>18 287.87

87
KÝch thíc Sè lîng Tæng
Tæ chiÒu §¬n Khèi l
Þ Sè
TT a b c Tæng SL ng träng îng
CK dµi

(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)

88
KÝch thíc Sè lîng Tæng
Tæ chiÒu §¬n Khèi l
Þ Sè
TT a b c Tæng SL ng träng îng
CK dµi

(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)

0.06

89
4,060 250 250 4,560 0

4,060 0 0 4,060 0

270 190 50 1,020 1

6,150 400 400 6,950 0

2,225 400 0 2,625 0

1,600 0 400 2,000 0

6,150 0 0 6,150 0

3,800 0 0 3,800 0

420 190 50 1,320 1

7,250 350 400 8,000 0

2,475 0 0 2,475 0

2,225 0 400 2,625 0

1,900 0 0 1,900 0

1,600 0 400 2,000 0

6,150 0 400 6,550 0

3,800 0 0 3,800 0

1,675 0 0 1,675 0

370 190 50 1,220 1

420 190 50 1,320 1

90
7,250 350 400 8,000 0

2,475 0 0 2,475 0

2,225 0 400 2,625 0

1,900 0 0 1,900 0

1,600 0 400 2,000 0

6,150 0 400 6,550 0

3,800 0 0 3,800 0

1,675 0 0 1,675 0

3,800 0 0 3,800 0

370 190 50 1,220 1

420 190 50 1,320 1

### 350 350 ### 1

1,380 0 0 1,380 0

1,075 350 0 1,425 0

1,390 0 0 1,390 0

1,890 0 0 1,890 0

2,800 0 0 2,800 0

### 0 0 ### 1

2,800 0 0 2,800 0

3,800 0 0 3,800 0

3,600 0 0 3,600 0

3,800 0 0 3,800 0

370 190 50 1,220 1

### 350 350 ### 1

91
### 0 0 ### 1

370 0 50 470 1

7,250 350 350 7,950 0

7,250 0 0 7,250 0

370 0 50 470 1

92
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp sµn lÇu 2
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

KÝch thíc Sè lîng Tæng


§¬n Khèi l
f Sè Tæn chiÒu
STT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
Tæng 31 ###

1 8 b a c 1,270 50 50 1,370 37 1 37 50,005 ### 19.75


1- b a
6 c 7,250 50 50 7,350 31 1 31 ### ### 50.58
C.t¹o
2 6 b a c 1,270 50 50 1,370 31 1 31 42,470 ### 9.43

3 6 b a c 7,250 50 50 7,350 5 1 5 36,750 ### 8.16

4 10 b a c 1,100 50 50 1,200 31 2 62 74,400 ### 45.90


4- b a
6 c 6,150 50 50 6,250 6 2 11 68,750 ### 15.26
C.t¹o
5 8 b a c 4,060 50 50 4,160 31 1 31 ### ### 50.94

6 8 b a c 1,100 50 50 1,200 20 2 40 48,000 ### 18.96


6- b a c
6 4,060 50 50 4,160 5 2 10 41,600 ### 9.24
C.t¹o
7 8 b a c 6,150 50 50 6,250 20 1 20 ### ### 49.38

8 10 b a c 1,585 50 50 1,685 50 1 50 83,576 ### 51.57


8- b a
6 c 6,150 50 50 6,250 8 1 8 50,000 ### 11.10
C.t¹o
9 10 b a c 2,750 50 50 2,850 50 1 50 ### ### 87.22
9- b a
6 c 6,150 50 50 6,250 8 1 8 50,000 ### 11.10
C.taä
10 8 b a c 6,170 50 50 6,270 41 1 41 ### ### 102.37

11 10 b a c 1,600 50 50 1,700 48 2 96 ### ### 100.69


11- b a
6 c 6,170 50 50 6,270 8 2 16 ### ### 22.27
C.t¹o
12 8 b a c 6,150 50 50 6,250 40 1 40 ### ### 98.75

13 10 b a c 2,750 50 50 2,850 50 1 50 ### ### 87.22


13- b a
6 c 6,150 50 50 6,250 14 1 14 85,938 ### 19.08
C.t¹o
14 8 b a c 5,170 50 50 5,270 31 1 31 ### ### 64.53

15 10 b a c 1,350 50 50 1,450 33 2 67 96,667 ### 59.64


15- b a
6 c 4,780 50 50 4,880 7 2 14 65,880 ### 14.63
C.taä
16 8 b a c 6,150 50 50 6,250 25 1 25 ### ### 61.72

93
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
f Sè Tæn chiÒu
STT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
17 10 b a c 1,585 50 50 1,685 50 1 50 83,576 ### 51.57
17- b a
6 c 6,150 50 50 6,250 8 1 8 46,875 ### 10.41
C.t¹o
18 8 b a c 6,170 50 50 6,270 41 1 41 ### ### 102.37

19 10 b a c 1,575 50 50 1,675 48 2 96 ### ### 99.21


19- b a
6 c 6,170 50 50 6,270 8 2 16 ### ### 22.27
C.t¹o
20 8 b a c 6,150 50 50 6,250 40 1 40 ### ### 98.75

21 8 b a c 985 50 50 1,085 18 1 18 19,530 ### 7.71


21- b a
6 c 3,660 50 50 3,760 5 1 5 16,920 ### 3.76
C.t¹o
22 8 b a c 1,475 50 50 1,575 18 1 18 28,350 ### 11.20
22-
CÊ.t¹ 6 b a c 3,660 50 50 3,760 7 1 7 26,320 ### 5.84
o
23 6 b a c 4,560 50 50 4,660 24 1 24 ### ### 24.83

24 8 b a c 1,000 50 50 1,100 30 2 60 66,000 ### 26.07


24-
CÊ.t¹ 6 b a c 4,060 50 50 4,160 5 2 10 41,600 ### 9.24
o
25 8 b a c 3,660 50 50 3,760 30 1 30 ### ### 44.56

26 6 b a c ### 50 50 ### 6 1 6 ### ### 27.18

27 8 b a c 1,270 50 50 1,370 ### 1 ### ### ### 59.53


27- b a
6 c ### 50 50 ### 6 1 6 ### ### 27.18
C.t¹o
28 6 b a c 1,270 50 50 1,370 ### 1 ### ### ### 33.46

10 b a c 1,100 50 50 1,200 6 2 11 13,200 ### 8.14men 6 b a c 6,150 50 50 6,250 6 2 11 68,750 ### 15.26
dÇm
bæ 10 b a c 1,585 50 50 1,685 50 1 50 83,576 ### 51.57
xung
6 b a c 6,150 50 50 6,250 8 1 8 50,000 ### 11.10

1 f6 361.36
T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 2 f8 816.58
3 f10 642.74
4 f12 -
5 f14 -
Tæng c¸c lo¹i thÐp ###
f≤10 ###

94
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
f Sè Tæn chiÒu
STT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n f≤18 -

95
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp dÇm m¸i
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

KÝch thíc Sè lîng Tæng


§¬n Khèi l
Þ Sè TØn chiÒu träng îng
TT a b c TØng SL
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
Tæng khèi lîng ###

DÇm DM1 (220x400) 521.46

1 18 b a c ### 350 350 ### 2 2 4 ### ### 233.84

2 16 a ### 0 0 ### 2 2 4 ### ### 180.31

b c
3 6 350 170 50 1,140### 2 424 ### ### 107.31
a

DÇm DM4 (220x400) ###

1 18 b a c 7,250 350 350 7,950 2 6 12 95,400 ### 190.80

3-1 16 a c 2,725 0 350 3,075 1 6 6 18,450 ### 29.15

3-2 16 a c 1,625 0 350 1,975 1 6 6 11,850 ### 18.72


3-3 18 a 3,800 0 0 3,800 1 6 6 22,800 ### 45.60

2 18 a 7,250 0 0 7,250 2 6 12 87,000 ### 174.00


c
4 6 b 350 170 50 1,140 57 6 342 ### ### 86.55
a
DÇm DM2 (100x400) ###

1 16 b a c ### 350 350 ### 1 1 1 29,230 ### 46.18

2 16 a ### 0 0 ### 1 1 1 28,530 ### 45.08

3 6 a c 350 0 50 450### 1 290 ### ### 28.97


b

DÇm DM3 (100x400) 62.42

1 16 b a c 7,250 350 350 7,950 1 2 2 15,900 ### 25.12

2 16 a 7,250 0 0 7,250 1 2 2 14,500 ### 22.91

3 6 a c 350 0 50 450 72 2 144 64,800 ### 14.39


b
1 f6 237.22
T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 2 f8 -
6 f16 367.48
7 f18 644.24
9 f22 -
10 f25 -
Tæng c¸c lo¹i thÐp ###
96
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
Þ Sè TØn chiÒu
TT a b c TØng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
f<=10 237.22
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n f<=18 ###

97
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
Þ Sè TØn chiÒu
TT a b c TØng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)

98
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
Þ Sè TØn chiÒu
TT a b c TØng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck)(ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)

0.06

99
Du doan noi

100
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp sµn m¸i
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

KÝch thíc Sè lîng Tæng


§¬n Khèi l
f Sè Tæn chiÒu
STT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
Tæng 31 ###

b a c
1 8 1,270 50 50 1,370 37 1 37 50,005 ### 19.75
1-
b a c
C.t¹ 6 7,250 50 50 7,350 6 1 6 44,100 ### 9.79
o
b a c
2 6 1,270 50 50 1,370 31 1 31 42,470 ### 9.43

b a c
3 6 7,250 50 50 7,350 6 1 6 44,100 ### 9.79

b a c
4 8 1,100 50 50 1,200 50 2 99 ### ### 47.02
4-
b a c
C.t¹ 6 6,150 50 50 6,250 5 2 10 62,500 ### 13.88
o
b a c
5 8 ### 50 50 ### 31 1 31 ### ### 259.10

b a c
6 8 1,075 50 50 1,175 20 2 40 47,000 ### 18.57

6- b a c
6 4,060 50 50 4,160 5 2 10 41,600 ### 9.24
C.t¹
o a
7 8 b c 6,150 50 50 6,250 ### 1 ### ### ### 259.22

8 8 b a c 1,585 50 50 1,685 62 1 62 ### ### 41.27

8- b a c
6 6,150 50 50 6,250 8 1 8 50,000 ### 11.10
C.t¹
o a
9 8 b c 2,750 50 50 2,850 62 1 62 ### ### 69.80

9- b a c
6 6,150 50 50 6,250 14 1 14 87,500 ### 19.43
C.t¹
o a
10 8 b c 1,575 50 50 1,675 60 2 ### ### ### 79.40

10- b a c
6 6,170 50 50 6,270 8 2 16 ### ### 22.27
C.t¹
o a
11 8 b c 1,325 50 50 1,425 33 2 67 95,000 ### 37.53

11- b a c
6 4,780 50 50 4,880 7 2 14 68,320 ### 15.17
C.t¹
o a
12 8 b c 1,575 50 50 1,675 60 2 ### ### ### 79.40

12- b a c
6 6,170 50 50 6,270 8 2 16 ### ### 22.27
C.t¹
o

101
KÝch thíc Sè lîng Tæng
§¬n Khèi l
f Sè Tæn chiÒu
STT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm)(mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
b a c
13 8 2,750 50 50 2,850 62 1 62 ### ### 69.80

13- b a c
6 6,150 50 50 6,250 14 1 14 87,500 ### 19.43
C.t¹
o a
14 8 b c 1,585 50 50 1,685 62 1 62 ### ### 41.27

14- b a c
6 6,150 50 50 6,250 8 1 8 50,000 ### 11.10
C.t¹
o a
15 8 b c 1,085 50 50 1,185 41 2 83 97,960 ### 38.69

15- b a c
6 6,150 50 50 6,250 5 2 10 62,500 ### 13.88
C.t¹
o a
16 6 b c 4,060 50 50 4,160 31 1 31 ### ### 28.63

b a c
17 8 1,075 50 50 1,175 20 2 40 47,000 ### 18.57

17- b a c
6 4,060 50 50 4,160 5 2 10 41,600 ### 9.24
Ct¹o
b a c
18 6 6,150 50 50 6,250 20 1 20 ### ### 27.75

b a c
19 8 1,560 50 50 1,660 31 1 31 51,460 ### 20.33

19- b a c
6 7,250 50 50 7,350 8 1 8 58,800 ### 13.05
C.t¹
o a
20 6 b c 1,560 50 50 1,660 31 1 31 51,460 ### 11.42

21 6 b a c 7,250 50 50 7,350 8 1 8 55,125 ### 12.24

22 6 b a c ### 50 50 ### 6 1 6 ### ### 36.83

23 8 b a c 1,270 50 50 1,370 138 1 138 ### ### 74.68

23- b a c
6 ### 50 50 ### 6 1 6 ### ### 36.83
C.t¹
o a
24 6 b c 1,270 50 50 1,370 138 1 138 ### ### 41.97

1 f6 404.71
T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 2 f8 1,174.36
3 f10 -
4 f12 -
5 f14 -
Tæng c¸c lo¹i thÐp ###

f≤10 1,579.08

NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n f≤18 -

102
b¶ng tæng hîp khèi lîng thÐp bÓ phèt
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

Tæng
KÝch thíc Sè lîng §¬n Khèi l
f Sè Tæn chiÒu
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL träng îng
CK g sè dµi
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
Tæng khèi lîng ###

§¸y bÓ tù ho¹i ###

3 8 b a c ### 50 50 ### 12 1 12 ### 0.395 15.41

4 8 b a c ### 50 50 ### 17 1 17 ### 0.395 15.11

N¾p bÓ tù ho¹i ###

1 8 b a c ### 50 50 ### 14 1 14 ### 0.395 16.87

2 8 b a c ### 50 50 ### 21 1 21 ### 0.395 17.00


1 f6 -
T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 2 f8 64.39
3 f10 -
4 f12 -
5 f14 -
6 f16 -
Tæng c¸c lo¹i thÐp ###
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n f≤10 ###
f≤18 -

103
b¶ng diÔn d¶i khèi lîng-thÐp ramp dèc
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
h¹ng môc: nHµ mÉu L1'
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang

KÝch thíc Sè lîng Tæng


Sè §¬n Khèi l
f Tæn chiÒu
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL C träng îng
g sè dµi
K
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
Cèt thÐp têng mãng Ramp

Tæng ###

1 12 b a c 6,350 150 600 7,100 25 1 25 ### ### 157.62

2 12 b a 6,350 150 - 6,500 25 1 25 ### ### 144.30

3 12 b a c 4,850 150 150 5,150 86 1 86 ### ### 393.30

4 12 b a c 4,850 240 240 5,330 84 1 84 ### ### 397.58


200 200
200
5 10 0 0 - - - 900 55 1 55 49,500 ### 30.54
0 150
1110 500
6 12 700 - - - 2,310 25 1 25 57,750 ### 51.28

7 12 a 800 - - 800 25 1 25 20,000 ### 17.76

8 12 b a c 6,000 600 550 7,150 25 1 25 ### ### 158.73

9 12 6,000 6,000 25 1 25 ### ### 133.20

1450 700 104


10 12 0 3,820 25 1 25 95,500 ### 84.80
630

11 12 b a 1,300 ### 2,470 25 1 25 61,750 ### 54.83

12 12 b a 550 650 1,200 25 1 25 30,000 ### 26.64

13 12 b a 360 745 1,105 ### 1 140 ### ### 137.37

14 12 b a 360 745 - 1,105 ### 1 140 ### ### 137.37

15 12 b a 100 ### - 9,260 20 1 20 ### ### 164.46

16 6 b a c 50 170 50 270 72 1 72 19,440 ### 4.32

Cèt thÐp tÊm ®an r·nh

1 8 a 300 300 30 1 30 9,000 ### 3.56

2 8 a 4,470 4,470 3 1 3 13,410 ### 5.30


Cèt thÐp thµnh têng
®o¹n vuèt dèc
1 12 a 9,100 - - 9,100 2 2 4 36,400 ### 32.32

104
KÝch thíc Sè lîng Tæng
Sè §¬n Khèi l
f Tæn chiÒu
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL C träng îng
g sè dµi
K
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)
2 12 a 5,675 - - 5,675 1 2 2 11,350 ### 10.08

3 12 a 2,250 - - 2,250 1 2 2 4,500 ### 4.00

4 12 a 650 - - 650 11 2 22 14,300 ### 12.70

5 12 a 550 - - 550 35 2 70 38,500 ### 34.19


co a
n 10 250 - - 250 2 2 4 1,000 ### 0.62

T vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng 1 f6 4.32


2 f8 8.85
3 f10 31.16
4 f12 ###
5 f14 -
Tæng c¸c lo¹i thÐp ###
NguyÔn Hoµi ¢n L¬ng Trêng S¬n f≤10 44.33
f≤18 ###

105
KÝch thíc Sè lîng Tæng
Sè §¬n Khèi l
f Tæn chiÒu
TT H×nh d¹ng a b c Tæng SL C träng îng
g sè dµi
K
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ck) (ck) (ck) (mm) (kg/m) (kg)

líi thÐp r·nh thu níc ramp dèc


Träng l
CÊu kiÖn
Ký hiÖu H×nh d¸ng - KÝch thíc îng S.lîng
C.dµi
Tæng
(m)CD K.l
(m)îng (kg)
(kg/m)

1 70x5 4500 2.75 2 ### 9.00 24.75

2 70x5 450 2.75 151 ###### 186.86

3 L50x5 50 3.77 2 ### 9.00 33.93

Tæng hîp khèi lîng 1 s¶n phÈm 245.54

106
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
B¾c Giang, ngµy.....th¸ng.....n¨m....
biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng ph¸t sinh
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang
i. thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu:
1. Chñ ®Çu t : C«ng ty cæ phÇn KCN Sµi Gßn - B¾c Giang
¤ng : NguyÔn Quèc Trëng Chøc vô : Phã gi¸m ®èc kü thuËt
2. T vÊn gi¸m s¸t:
¤ng : Mai Huy D¬ng Chøc vô : Phã phßng t vÊn gi¸m s¸t
¤ng : NguyÔn Hoµi ¢n Chøc vô : TVGS
3. §¬n vÞ thi c«ng: C«ng ty cæ phÇn PTXD Cöu Long - Chi nh¸nh B¾c Ninh
¤ng : L¬ng Trêng S¬n Chøc vô : ChØ huy trëng c«ng trêng
ii. néi dung:
C¸c bªn thèng nhÊt khèi lîng ph¸t sinh nh sau:
§¬n Khèi lîng
STT Néi dung c«ng viÖc Ghi chó
vÞ Dù to¸n QuyÕt to¸n
H¹ng môc: Nhµ mÉu L1'
III. PhÇn sµn +3.9
55 Bª t«ng lanh t«, « v¨ng m3 0.501
56 SXLD cèt thÐp lanh t«, « v¨ng D<=18mm tÊn 0.042
57 SXLD v¸n khu«n lanh t« 100m2 0.087
IV. PhÇn sµn 2(+7.400)
72 Bª t«ng lanh t«, m¸i h¾t M200 m3 0.311
73 SXLD cèt thÐp lanh t« D<=18mm tÊn 0.026
74 SXLD v¸n khu«n lanh t«, m¸i h¾t D<=18mm 100m2 0.051
VII. phÇn níc
166 §¾p tr¶ c¸t hè mãng bÓ tù ho¹i ®Õn cao ®é
m3 8.83
p hiÖn tr¹ng, ®Çm chÆt K95

chñ ®Çu t t vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng

NguyÔn Quèc Trëng Mai Huy D¬ng L¬ng Trêng S¬n


thuËt

gi¸m s¸t
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
B¾c Giang, ngµy.....th¸ng.....n¨m....
biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng ph¸t sinh
c«ng tr×nh: x©y dùng nhµ xëng C4
§Þa ®iÓm : L« C - KCN Quang Ch©u - ViÖt Yªn - B¾c Giang
i. thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu:
1. Chñ ®Çu t : C«ng ty cæ phÇn KCN Sµi Gßn - B¾c Giang
¤ng : NguyÔn Quèc Trëng Chøc vô : Phã gi¸m ®èc kü thuËt
2. T vÊn gi¸m s¸t:
¤ng : Mai Huy D¬ng Chøc vô : Phã phßng t vÊn gi¸m s¸t
¤ng : NguyÔn Hoµi ¢n Chøc vô : TVGS
3. §¬n vÞ thi c«ng: C«ng ty cæ phÇn PTXD Cöu Long - Chi nh¸nh B¾c Ninh
¤ng : L¬ng Trêng S¬n Chøc vô : ChØ huy trëng c«ng trêng
ii. néi dung:
C¸c bªn thèng nhÊt khèi lîng ph¸t sinh nh sau:
§¬n Khèi lîng
STT Néi dung c«ng viÖc Ghi chó
vÞ Dù to¸n QuyÕt to¸n
H¹ng môc: Nhµ xëng 120x43
II. PhÇn hoµn thiÖn
56 SXLD l¾p dùng th¸o dì v¸n khu«n lanh t« WC 100m2 0.321
Bª t«ng lanh t«, lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng n
57 m3 2.647
íc, tÊm ®an, « v¨ng ®¸ 1x2, m¸c 200
SXLD cèt thÐp lanh t« liÒn m¸i h¾t, m¸ng níc
58 tÊn 0.303
®êng kÝnh <=10, cao <=4m
III. Container-ramp dèc
Bª t«ng ch©n têng dµy <=45cm, h<=4m ®¸
74 m3 -
1x2 M200
IV. phÇn ngoµi nhµ
§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc, ®é
97 m3 6.106
chÆt K=0,90
V. phÇn bÓ níc PCCC
§¾p ®Êt c«ng tr×nh b»ng ®Çm cãc, ®é
130 100m3 0.171
chÆt K=0,90
chñ ®Çu t t vÊn gi¸m s¸t ®¬n vÞ thi c«ng

NguyÔn Quèc Trëng Mai Huy D¬ng L¬ng Trêng S¬n


thuËt

gi¸m s¸t