Вы находитесь на странице: 1из 21

MSS U INKAIHHR UAINA

BUNG 1

1

1.

Sunday School thiltumte

(1)

Pathian hriatna leh rinna dik tak nei t<ra kaihhruai

 

leh \anpui.

 

(2)

Pathian thu (Bible) zirt$r.

(3)

Kristian thurin zirt$r.

(4)

Pathian biak zirt$r.

(5)

Kohhran mi \ha tak leh khua leh tui \ha tak ni t<ra

(6)

buatsaih. Kristian tih t<r leh awm dân t<r zirt$r.

2.

Sunday School neih dân

(1)

Kohhran pakhatah Sunday School pakhat a awm

(2)

ang a, Preaching Station pawhin a hrangin Sunday School a nei thei ang. Beginner pâwl a\anga Puitling pâwl thleng hian Sunday School pakhat a ni.

3.

Naupang Sunday School-a kai \an t<r kum 4 tih hi,

n$ leh thla bi kima chhiar t<r ni lovin, Mizo kum chhiara kum 4 tlingte kai \anna a ni ber a. Kum 4 tling tihte chu – kum 3 pumhl<m tawh, kum 4-na hmang m>kte hi an ni.

4. Sunday School hian mi chi hrang hrang – naupang tê

a\anga pitar putar thlengin a huam a; chuvângin, an rilru put dân pawh a inang lo thluah a ni. An kum a hran ang z>lin an rilru put hmang pawh a hrang a; tichuan, an rilru puthmang mil t<rin pâwl hrang hrangah hetiangin \hen a ni :

(1)

Beginner

Kum 4 & 5

(2)

Primary

Kum 6-8

(3)

Junior

Kum 9-11

(4)

Intermediate

Kum 12-13

(5)

Sacrament

Kum 14

(6)

Senior

Kum 15-17

2 MSSU KAIHHRUAINA

(7)

Adult (puitling)

Kum 18 chin chung lam

Hemi pâwl \hen dân leh zirlaibu siam dân hi zirtute rilru put dân (psychology) rema buatsaih a ni ber a. An kum mila pâwl kan sawnt$r loh chuan a fel lo va, an rilruah an thu zir a l<t tak tak thei \h$n lo. Chuvângin, pâwl sawn thuah f$mkhur a \ha hle ang.

MSS U INKAIHHR UAINA

BUNG 2

3

KOHHRAN SUNDAY SCHOOL COMMITTEE

1. Kohhran Committee-in an Kohhran Sunday School

Committee a siam ang a, member-te chu kum tin a ruat thar \h$n ang.

2. Kohhran Sunday School Committee hi Kohhran

Committee hnuaia awm a ni.

3. Bial Sunday School Committee-a member-te chu

Kohhran Sunday School Committee-ah member ni sa (ex-

officio) an ni ang.

4. Kohhran Sunday School Committee member-te chu

h>ngte hi an ni :

(1)

Superintendent

(2)

Assistant Superintendent (Kohhranin \<l a tih

(3)

chuan pakhat aia tam a ruat thei ang) Secretary

(4)

Assistant Secretary

(5)

Librarian

(6)

Department tin Leader

(7)

Kohhran Committee member-te chu member ni sa an ni.

5. Kohhran Committee-in Department Leader leh

Puitling Zirt$rtute kum tin a ruat ang a, Kohhran Sunday School Committee chuan Senior leh Naupang lam Department tin Assistant Leader leh Secretary-te leh Zirt$rtute a ruat \h$n ang.

4 MSSU KAIHHRUAINA

BUNG 3

BIAL SUNDAY SCHOOL COMMITTEE

1. Bial Sunday School Committee member t<r chu Kohhran

tin a\anga pahnih \heuh Bial Inkhâwmpuiin kum tinin a ruat thar \h$n ang a.

Bial Inkhâwmpui Puipa te, Pastor te, Pro. Pastor te, Bial Sunday School Secretary leh Assistant Secretary te chu member ni sa (Ex-Officio) an ni ang.

2. Bial Sunday School Secretary leh Assistant Secretary

t<r chu Bial Inkhâwmpuiin a ruat ang a, kum thum chh<ng an thawk ang.

3. Bial Sunday School Committee mawhphurhna chu

Sunday School exam buatsaih te, Naupang Inkhâwmpui leh Senior Inkhâwmpui buatsaih te leh Sunday School \hatna leh hmasâwnna kawng dapchhuah te a ni ang.

MSS U INKAIHHR UAINA

BUNG 4

5

SYNOD SUNDAY SCHOOL COMMITTEE

1. Committee siam dân : Synod-a Sunday School

Department hian enkawltu Committee a nei ang. Chuta member t<rte chu :

(1)

Synod Moderator

(2)

Synod Secretary (Sr.)

(3)

Executive Secretary i/c MSSU

(4)

Co-ordinator, MSSU

(5)

Synod ruat mi pathum

(6)

Presbytery tin a\angin aiawh mi pahnih \heuh

(7)

Mizoram Synod pâwn lam a\anga MSSU zawmtu hn>n a\angin co-opted member sâwm theih a ni ang.

He Committee hian a Executive Committee-te, Examination Board te leh \ul dang apiang a siam thei ang.

2. A huam turte : He Department hian hengte hi a

huam ang :

(1)

Sunday School

(2)

ChildEvangelism

(3)

Audio Visual Aid

3. A inr>lbâwlna : Synod Office-ah a awm ang a,

Executive Secretary i/c MSSU chu Secretary a ni ang a. Co- ordinator chu committee-ah ex-officio member a ni ang a, a

\<l angin Executive Secretary i/c MSSU a \anpui ang.

6 MSSU KAIHHRUAINA

4. Zirtîrtu Training : Sunday School Department hnuaia

training ngaite chu a \<l angin, Aizâwl-a ko khâwmin emaw,

thawktute kal chhuakin emaw thawh zui z>l a ni ang a.Training pe tur hian thawktute bâkah a \<l angin phungbawm sâwm theih a ni ang.

5. Zirlaibu leh a ziaktu : Sunday School zirlaibu leh a

ziaktu t<r chu MSSU Committee-in a thlang \h$n ang a. Puitling

zirlaibu ziaktu t<ra a thlan chu Synod Executive Committee pawmpui t<rin a thlen \h$n ang.

MSS U INKAIHHR UAINA

BUNG 5

7

MAWHPHURTUTE LEH AN MAWHPHURH DÂNTE

1. Kohhran Sunday School Committee

(1)

Sunday School thiltum tihhlawhtlin kawnga hma lâk leh Sunday School \han z>lna t<r ngaihtuah.

(2)

Chawimawina dawng thei t<rte a ngaihtuahin

(3)

MSSU-a thlen t<rin Bial-ah a recommend \h$n ang. Lâwmman leh chawimawina dawng theitu t<rte

(4)

chhinchhiahna bu fel taka vawn t<r a ni ang. Child Evangelism lama hma lâk dân t<rah mawh

a phur ang.

2. Bial Sunday School Committee

(1)

Bial chh<ng Sunday School, a inkhairual thei

(2)

zâwnga enkawltu a ni. Naupang Inkhâwmpui leh Senior Pâwl

(3)

Inkhâwmpui te ruahmantu leh buatsaihtu a ni. Kohhran malin chawimawina dawng t<ra a rawtte

lo thl$rin MSSU-ah \<l a tih angin a recommend \h$n ang.

a

3. Bial Sunday School Secretary

(1)

Bial Sunday School Committee-ah ziaktu hna

(2)

thawkin bawhzui ngaite a bawhzui \h$n ang. Kai zât leh exam t<r zâtte form siam sa hmangin Kohhran tinte a zâwt fiah \h$n ang.

8 MSSU KAIHHRUAINA

(3)

MSSU Office-ah kai zât te, exam t<r zât te form siam sa hmangin a report \h$n ang.

(4)

MSSU Office-ah exam khaikhâwmna a thawn ang a, chumi rualin honours marks hmu hming list leh chu mite chhânna, paper a thawn ang.

(5)

MSSU Office a\anga exam result, lâwmman leh Certificate lo kalte Kohhran mal hn>nah a sem darh ang.

(6)

Zirt$rtu \ang rei chawimawina te, Sunday School kai kim chawimawinate leh, recommend \<l dang apiang chu Bial Sunday School Committee rêl angin MSSU Office-ah a thlen \h$n ang.

(7)

Bial chh<ng Sunday School-te a \<l angin tlawh kual thei se a \ha ang.

(8)

Bial Inkhâwmpuiah Bial chh<ng Sunday School report a pe ang.

4. Bial Sunday School Assistant Secretary :

angin Bial Sunday School Secretary a pui \h$n ang a, a awm

loh hlânin a ai a awh \h$n ang.

5. Superintendent : Superintendent chu Kohhran Sunday

School pum puia (Beginner a\anga Puitling) hotu leh mawhphurtu ber a ni. Kohhran Committee member z$nga a zir

A \<l

mi

leh mi b$k deuh âwmte inruat theih ni se; amaherawhchu,

mi

pângngai hmang zâwn reng lova, mi thar leh hman tlâk

inchher chhuak zâwnga rilru put tel a pawimawh ang.

MSS U INKAIHHR UAINA

A tih t<rte :

9

(1)

A telna hmuna Sunday School Inkhâwm hruai te,

(2)

Sunday School Committee kaihhruai te, Sunday School Department intawhkhâwm leh enlâwk pâwl kaihhruai te. Sunday School pum pui tihhmasâwnna kawng

(3)

ngaihtuah. A \<l anga Department hrang hrang tlawh kual.

(4)

Department tinte dinhmun hre chhuakin, fuih ngai

(5)

fuih leh lâwm thu hrilh \<lte hrilh. Department zawng zawng inpumkhatna te, Sunday

(6)

School leh Kohhran inpumkhatna ngaihtuah. Sunday School thiltum tihhlawhtlin theihna t<r kawng ngaihtuah leh bawhzui.

6. Assistant Superintendent : A \<l angin

Superintendent a pui ang a, a awm loh hlânin a ai a awh \h$n ang. Puitling leh naupang lamin Assistant Superintendent hrang an nei ve ve a nih chuan an thawh dân t<r Kohhran Sunday School Committee-in a r>lsak angin an thawk \h$n ang.

7. Kohhran Sunday School Secretary : Kohhran

Sunday School Committee Secretary hian mawhphurhna

leh hna tam tak a nei a, a tlângpuite chu :

(1)

Kohhran Sunday School Committee-ah ziaktu

(2)

hna thawh leh a \<l ang bawhzui. Bial Sunday School Secretary hn>nah exam t<r zât te, kai zât leh MSSU chawimawina chi hrang hrang hmu thei t<rte Committee thu angin a report \h$n ang.

10 M SS U KA IH HR UA IN A

(3)

Department tin attendance te, thawhlâwm zât te, exam lama dinhmun te, etc. fel takin a vawng t<r a ni.

8. Assistant Secretary : A \<l angin Secretary a pui

ang a, a awm loh hlânin a ai a awh \h$n ang.

9. Librarian : Kohhran Sunday School lehkhabu te,

flannel graph te, map te, record bute leh hmanraw dang a neih apiang chhinchhiaha, fel taka vawngtu a ni. Kohhranin Libra-rian a neih sa chuan hman nghâl a remchâng ang.

10. Leader : Department puma mawhphurtu ber a ni a,

a tih t<r tlângpuite :

(1)

A Department inkhâwm hruai.

(2)

Enlâwk pâwl kaihhruai.

(3)

Zirlai (Lesson) bâkah en lova sawi theih t<ra ruatte (Changvawn leh thla thum chh<nga zirte) \ha taka hlen chhuak t<ra remruat fel.

(4)

Zirlai a\anga ‘tih t<rte’ tihpuitlin dân ngaihtuah.

(5)

Zirt$rtute thawh hona \ha siam.

11. Assistant Leader :

\h$n ang a, a awm loh hlânin a ai a awh \h$n ang.

A \<l angin Leader a pui

12. Department Secretary : Department Secretary tih t<r

chu a tlângpuiin hetiang hi a ni ang :

(1) Hming lamna bu (attendance register) te, kai zât chhinchhiah te, record bu fel tak leh \ha taka buatsaih leh vawn.

MSS U INKAIHHR UAINA

11

(2)

Thawhlâwm zât fel taka ziak.

(3)

Puan t<r \<l apiang puan.

(4)

Leader \anpui.

13. Zirtîrtute : Zirt$rtute mawhphurhna chu h>ngte hi a ni :

(1)

Mahni pâwla mite lo lâwm hman t<ra hma taka kal \hin t<r a ni.

(2)

Enlâwk pâwl-a tel leh ngaih pawimawh bâkah \ha taka zirt$r thei t<ra in lama inbuatsaih.

(3)

Pâwlte hming lam leh \ha taka zirt$r.

(4)

Mahni pâwla mite a mal mala hriat chiana, \anpui an ngaihnaa \anpui leh anmahni ina tlawh \hin.

(5)

Zirlaibu bâkah, Kristian lehkhabu \angkai t<rte chhiar.

(6)

Zirt$rtute hi kan Kohhrana rawngbâwltu pawimawh leh hlâwm lian ber an ni a, kan Kohhran inkhâwm tamna bera Pathian thu zirt$rtute an nih avângin an dinhmun a pawimawh êm êm a, Zirt$rtute thlan/ruat f$mkhur leh uluk a \<l a ni. Tin, Zirt$rtu \ang zâwn reite Chawimawina (Awards) buatsaih a nih tâkah hian, kum upa deuh leh chak tawh lote chu an dinhmun âwm tâwk siamsaka, mi \ha leh mi thar luhna kawng hawnsak z>l a \ha ang.

12 M SS U KA IH HR UA IN A

BUNG 6

PUITLING SUNDAY SCHOOL INKHÂWM BUATSAIH LEH KAIHHRUAI DÂN

1. Hming lamna : Sunday School pawl tinah leh Zirt$rtute

hming lamna fel taka neih t<r a ni. Sunday School kai kim Chawimawinate kan siam tak avâng hian a \<l lehzual ta a ni. Pâwl tinah hming ziak kai leh kai lote fel tak leh chiang taka chhinchhiaha, hun rei tak hnuah pawh hming lamna te chu chhui theih tura vawn \hat t<r a ni. Hming lam nâna hun khawhral a tam lohna t<rin ruahmanna fel taka siam a \ha a. Zirt$rtute hming phei chu lam kher ngai lova Secretary-ten a kai leh kai lo an lo chhinchhiah mai dân siam ni se. Zirt$rtuten rokhawlhna eng emaw vânga Enlâwkna leh Sunday School an kai thei dâwn lo a nih chuan, a hma lamah Superintendent emaw, Secretary te emaw hriatt$r \hin t<ra inbeisei pawh a \ha ang.

2. Enlâwk : Mahnia lo inenlâwk bâkah Sunday School zir

t<r a huhova enlâwkna remchâng \ha ruata, neih \hin t<r a ni. Pâwlah zirt$rna inkhairual leh \ha taka zirt$r thei t<ra inbuatsaih nân a huhova Enlâwkna hi ngaih pawimawh êm êm t<r a ni. Sunday School ziaktute pawh pâwl lâk dân leh \<l dangte enfel t<rin Enlâwknaah hian tel ngei \hin sela, Zirt$rtu pawl la t<rte chu enlâwknaah hian tel ngei \h$n t<ra ngaih an ni.

3. Puitling Sunday School Inkhâwm : Sunday School hi

kan Kohhran Inkhâwma mi kan tamna ber a ni a. Inkhâwm hun danga kal ngai lo deuhte pawh an inkhâwm \hin avângin uluk taka Superintendent-ten an kaihhruai a ngai a. Inkhawm

MSS U INKAIHHR UAINA

13

\umkhat sia thil pawimawh tak tak pahnih kan tih hun a ni a. Chuvângin, Inkhâwm kaihruaitu chuan Pathian Biak Inkhâwm (Worship Service) leh School anga kalpui t<r a ni. Hetiangin –

Pathian Biak Inkhâwm

(1)

Pathian be t<ra sâwmna (Call to Worship/

(2)

Invitation) – Pathian Biak Inkhâwm hruaina Bua mi emaw, Biblechângremchângdangemawhmanganeihngei ni se, Bible chhiar pângngai n>n ngaihfin t<r a ni lo. Bible chhiar leh \awng\ai (|antu)

(3)

Thu puan

(4)

|anna

(5)

Hla sak ho

Sunday School Pâwl

(1)

Hming lamna

(2)

Thilp>k lâk khâwm & hlan

(3)

Pâwl neih \an & Pâwl a sawi hona

(4)

Khaikhâwmna, zawhna leh chhânna

(5)

Sunday School report

(6)

Hla sak ho

(7)

Lalpa \awng\aina/Malsâwmna

4. Sunday School tâwt lutuk leh ri bengchheng

tihziaawm dân : Sunday School-a tâwt lutuk leh inzirt$rna bengchheng lutuk tihziaawm nân, Biak In Veranda-ah emaw,

hmun remchâng dang emaw siam dan ngaihtuah ni se.

5. Pâwla inzirtîr dân : Pâwla inzirt$rnaah Pathian Thu

hriatna lam ngaih pawimawh \hin t<r a ni. Zirlaibu chhiar

14 M SS U KA IH HR UA IN A

chunga inzirt$r hi zirtute tân a ngaihnawm lo va, Sermon/Lecture anga sawi vak vak pawh a ninawmin mut a tichhuak thei a, zirtute rilru leh ngaihtuahna chawk harh leh cho chhuak tura zawhna leh sawi hona remchâng siam thiam a \ha a, chutiang t<ra Zirt$rtute lo inbuatsaih a pawimawh.

6. Zirtîrtute inthlâk kual : Zirt$rtute leh zirtute pawh

mi inang vek kan ni lo va, Zirt$rtuin pawl pakhat kum tluana a zirt$r ai chuan inthlâk kual \hin a \ha ang. Kohhran tinah Zirt$rtute inthlâk kual dân remchâng leh \ha ber t<r anga kalpui ni se.

MSS U INKAIHHR UAINA

Bung 7

15

CHILD EVANGELISM Naupangten Pathian Thu an zira an hriat belh z>l theihna t<rin Sunday School bâkah Child Evangelism lamah hian hma lâk tel z>l a ni ang a. Hetiangin programme siam a ni ang :

1. Pathianni Chawhnu Naupang Inkhâwm

2. Pathianni Chawhnu Tleirâwl Inkhâwm

3. Vacation Bible School (VBS)

4. Naupang pual Krismas Carol Service

1. Pathianni Chawhnu Naupang Inkhâwm : Pathianni

chawhnuah naupang pualin inkhâwmna buatsaih \hin a ni ang a, a khât tâwka Biak In-ah inkhâwmpui \hin ni se. Pathianni Naupang Inkhâwm enkawltu chu Kohhran Sunday School Committee-in a ruat \h$n ang.

An zir t<r leh thil \<l apiang MSSU a\angin ruahman a ni ang.

2. Pathianni Chawhnu Tleirâwl Inkhâwm : Pathianni

chawhnua Naupang Inkhâwm bâkah Tleirâwl Inkhâwm buatsaih \hin a ni ang a. A khât tâwka Biak Inah inkhâwmpuia chanvo pawh neihpui \hin ni se. Pathianni Chawhnu Tleirâwl Inkhâwm enkawltu chu Kohhran Sunday School Committee- in a ruat \h$n ang.

An zir t<r leh thil \<l apiang MSSU a\angin ruahman a ni

ang.

16 M SS U KA IH HR UA IN A

3. Vacation Bible School : Vacation Bible School (VBS)

hi School chawlh rei laia naupangte hun âwl neih remchânga Pathian Thua kaihhruaina atâna tih a ni a. Sunday School puitu leh Kristian inzirt$rna lama hmasâwnna hmanraw pakhat a ni. Hetah hian naupangte Krista hn>na hruai t<r leh a zirt$rnaa \hanlent$r t<rin he programme hi hman t<r a ni ang :

(1)

Thupui leh pâwl \hen dân : A \<l dân ang z>lin thupui thlan a ni ang a, an kum zât milin pâwl pawh \hen \hin a ni ang.

(2)

Curriculum : Zirlai leh VBS-in a huam t<rte chu:

- Bible Study

- Christian art (Drama play, etc.)

- Social activities

- Recreation/Excursion

- Music

- PhysicalExercise

(3)

Zirlaibu leh \<l dang : VBS atân hian zir t<r bu buatsaih \hin t<r a ni ang a, a \<l angin buatsaihtu pawh MSSU Committee-in a ruat \h$n ang.

(4)

A inr>lbâwl dân : Kohhran Sunday School Committee-in VBS lam enkawltu b$k a ruat \h$n ang. Hun rei lo te chh<nga thawh t<r a nih avângin he lama tui mi leh inpe ni thei se a \ha. Sunday School zirt$rtu ni kher lo pawh hman theih a ni.

(5)

MSS U INKAIHHR UAINA

17

Mawhphurtute : Mawhphurtu t<r hetiangin ruat a ni ang :

Director Secretary Group tin Leader Zirt$rtute

4. Naupang pual Krismas Carol Service :

Naupangten Krismas awmzia an hriat theih nân leh chanvo an nei ve a ni tih an hriat theih nân Krismas dâwnin naupangte puala Inkhâwmna b$k (Carol Service) siam a ni ang a, programme chu MSSU Office-in a duang \h$n ang. Kohhran Sunday School Committee-in tihhlawhtlin dân a ngaihtuah \h$n ang.

18 M SS U KA IH HR UA IN A

BUNG 8

THIL DANG

1. Thawhlâwm : Sunday School thawhlâwm hi Kohhran

thawhlâwm a ni vek a. Department hrang hrang thawhlâwmte chu Kohhran Finance Secretary/Kohhran Treasurer hn>nah theh luh nghâl z>l t<r a ni.

2. Nau Hualna Inkhâwm : Kristian chh<ngkuaa nausen

lo piangte, kum 4 an tlina Sunday School rawn zawm t<ra lo hual lâwkna inkhâwm a ni a, kum tin vawi khat neih t<r a ni.

Dân narânin Beginner pâwl hma lâk t<r a ni ang. Nau hualte

hming, pian ni (thla leh kum telin)

chhinchhiahna (cradle roll) fel taka vawn t<r a ni a, Sunday School ta an nih an inhriat theih nân Nau Hualna Card pawh a theih chuan p>k ni se. A theih ang angin hotute leh zirt$rtuten an nau hualte chu tlawh t<r a ni.

3. Naupang Inkhâwmpui : Naupang inkhâwmpui hi

kum tinin Bial huapa neih \hin a \ha a. Hetianga Bial chh<ng Kohhran danga naupangte n>n inhmuh khâwmna neih hi an tân a hlâwk hle a ni. Inkhâwmpui programme chu Bial Sunday School Committee-in remchâng a tih angin a duang ang a; intihsiakin emaw, intihsiak lovin emaw, Bible châng sawi te, Thu Inchhâng sawi te leh hla sak te an tih theihna t<r rem ruat t<r a ni ang.

leh Nu/Pa hming

4. Senior Department : Hemi pâwla tel tleirâwlte hi an

taksa leh rilru inthlâk danglam hun lai a nih avângin mi laklawh an ni: naupang an ni tawh lo va; puitling an la ni pha chiah bawk si lo va; chuvâng chuan, f$mkhur leh a b$k deuh taka enkawl an \<l hle a ni.

MSS U INKAIHHR UAINA

19

Inkhâwmpui pawh Naupang Inkhâwmpui n>na inrual lovin a b$kin buatsaihsak ila a \ha.

5. Sunday School In : Kohhran tinin Biak In bâkah Sun-

day School In neiha, Department tin tân pindan hrang \heuh

siamsak a \ha hle.

6. Library : Sunday School tân Library (lehkhabu dah

khâwmna) \ha tak neih a \<l êm êm a. Naupang lama kan zirlaibute hi kum thum dan emawa zir leh z>l a nih avângin zirlaibu dah \hat hi a \angkai hle a ni. Chu bâkah, zirt$rtu tâna lehkhabu \angkai dah nân te, Bible milem leh map dah khâwm nân te, records hlui dah \hat nân te thil \<l tak a ni a; chuvângin, Sunday School tinin neih theih \heuh tum ni se.

7. MSSU zawmna : Mizo Sunday School Union zawmna

fee hi a zawmtuten Synod r>l ang z>lin kum tin p>k t<r a ni. Hemi chh<t nân hian Sunday School hming ziak zât report-na hman t<r a ni.

8. Exam thu : Synod-in exam dân t<r a duan ang z>lin

Pathian thu exam \hin a ni ang a. A ti \hate tân lâwmman pawh buatsaih \hin a ni ang. Dân siam ang tlin lova chhânna chu hnâwlsak a ni ang.

9. Chawimawinate :

(1)

Diploma : Kum 25 chh<ng kum hloh lova zirt$rtu \ang zâwnte hn>nah chawimawina Diploma Certificate leh Bible p>k \hin a ni ang.

(2)

Jubilee Award : Kum 50 chh<ng kum hloh lova zirt$rtu \ang zâwnte hn>nah Certificate (frame siam sa) leh Bible p>k \hin a ni ang.

20 M SS U KA IH HR UA IN A

(3)

Pi Zaii Medal : Kum 10 chh<ng kai kim zâwnte hn>nah he tangkapui hi Certificate n>n p>k a ni ang.

(4)

Pi Zaii Medal Special : Kum 15 chh<ng kai kim

zâwnte hn>nah he tangkapui hi Certificate n>n p>k

a

ni ang.

(5)

Zalawra Medal : Kum 5 chh<ng MSSU Pathian thu Exam-naa lâwmman la zâwnte hn>nah he tangkapui hi Certificate n>n p>k \hin a ni ang.

(6)

Zalawra Medal Special : Kum 10 chh<ng MSSU Pathian thu Exam-naa lâwmman la zâwnte hn>nah he tangkapui hi Certificate n>n p>k a ni ang.

H>ng chawimawinate hi MSSU aiawhin urhs<n taka hlan \hin ni se.

10. Kai kim chhiar dân :

(1)

Tualchhûng Sunday School-a kum khat chh<nga

Sunday School neih zawng zawnga kai kim tihna

a

ni.

(2)

Inkhâwmpui leh Kohhran pawimawha hmun danga

(3)

inkhâwm te, zinna khaw danga Sunday School kaite chu kai kimah chhiar t<r a ni lo. Khaw danga p>m emaw, insawn emawte chuan an awmna hmasaa an kai tawh chu an chhawm thei ang a, an awmna hmasaa Kohhran Sunday School Secretary hn>n a\angin lehkha an nei t<r a ni.

MSS U INKAIHHR UAINA

21