You are on page 1of 10

EVALUAREA IMPACTULUI EXTINDERII CARIEREI DE CALCAR ÎN

SAT BOLII, COMUNA BĂNIŢA, JUDEŢUL HUNEDOARA

S.C. STOICA S.R.L. intenţionează să extindă cariera de calcar cu încă 3 ha. În acest sens
se execută studiul pentru evaluarea impactului asupra mediului.
Localizare.
Cariera este situată în partea de nord oraşului Petroşani, la 6km de acesta, pe drumul ce leagă Valea
Jiului de Ţara Haţegului, în locul unde se întâlnesc Munţii Retezatului cu cei ai Sebeşului.

Zona este de o frumuseţe naturală deosebită, în apropierea carierei aflându-se dispusă


Peştera Bolii, formaţiune carstică de interes naţional.
În apropiere se află şi Cetatea Dacică Bolii, parte componentă a puternicului sistem de fortificaţii ce aveau drept
scop apărarea marii aşezari de la Sarmisegetuza.

Figura 1 – Carieara de calcar Peştera Bolii


Extinderea exploatării se datorează cererii de pe piaţă pentru agregate şi a calcarului
pentru industria chimică. Studiul de impact pune accent pe oportunităţile pentru reabilitarea şi
revegetarea a carierei, în fazele iniţiale ale exploatării, utilizând material rezultat din
descopertări.
Tabelul 1 Matricea de selecţie – pentru dezvoltarea carierei Peştera Bolii
Compo-
Factorii
nentele Aer şi Vestigii
de Omul Ecologia Apa Peisaj
proiec- clima culturale
mediu
tului
Extinderea carierei A,F,G A,D,C,F,G A,B,F,G A,F,G A,C,E,F,G A,C,E,F,G
Modernizare drum
F A,D,F,G B,F,G F,G C,F,G F
de acces
Instalaţia de
F F C,F,G
prelucrare nouă
Reabilitarea zonă
D,G B,G A,C,F,G C.G
exploatată

Impacturile semnificative asupra mediului au fost identificate de:


- Studiul de impact (A)
- Administraţia apelor (B)
- Autorităţile locale (C)
- Administraţia Rezervaţiei Grădiştea Muncelului (D)
- Asociaţia PETRO-AQUA (E)
- Consiliul local (F)
- Lucrătorul de la agenţia de mediu (G)

Examinarea naturii impacturilor asupra mediului

Clasificând locul unde vor apărea cel mai probabil impacturile, se va examina mai
detaliat fiecare zonă individuală a impactului potenţial, se va explora natura acestuia în termenii
legăturii dintre cauză şi efect, scara de timp probabilă şi durata efectelor şi consecinţelor.

Pentru a realiza un tabel ca cel din figura 2, este important ca fiecare caracteristică a
impactului sau efectului să fie luate în considerare pentru a stabili dacă are o relevanţă
particulară în procesul decizional. De exemplu, la considerarea legăturilor prin care un impact se
transformă în efect, poate fi nerelevant dacă acest proces are loc direct sau indirect. Cu toate
acestea, un impact care are efecte cumulative, va fi mult mai important şi va trebui să fie
menţionat. În mod similar, efectele pe termen lung pot fi mai problematice decât cele temporare
şi reversibile.
Evaluarea impacturilor individuale

O evaluare detaliată poate contribui la determinarea semnificaţiei relative şi a importanţei


fiecărei zone de impact. Ar fi utilă revizuirea fiecărui impact utilizând următoarele criterii:
- mărimea zonei fizice posibil a fi afectate
- scara efectelor benefice şi adverse anticipate
- probabilitatea ca efectele anticipate să aibă loc
- obiectivul combaterilor ulterioare pentru a evita, reduce sau remedia efectele adverse
- importanţa problemelor luate în studiu

Părţi ale acestei evaluări vor fi incluse în raportul către autoritatea locală, sub o formă
scrisă; dar aceasta poate fi utilă şi pentru a obţine un tabel care rezumă toate problemele ce apar
şi este redat în Figura 3.

Figura 3 ne furnizează o ilustrare a modului în care comparaţia poate fi făcută între


impacturile relative, utilizând criteriile mai sus menţionate. Notaţii simbolice, descriptive,
numerice şi alfabetice pot fi utilizate pentru a înregistra mărimea impactului potenţial, scara
efectului şi gradul de certitudine cu care impactul anticipat va apărea de fapt. Cu toate acestea, în
general sistemele numerice ar trebui sa fie evitate deoarece implică un grad real de precizie la
compararea unei game largi de efecte disparate.

Ponderea importanţei fiecărui factor de mediu

Analiza prezentată sumar în Figurile 2 şi 3 ajută la indicarea importanţei relative a


fiecărui factor de mediu, dar procesul de evaluare poate avansa cu încă o etapă prin considerarea
semnificaţiei fiecărui efect faţă de următoarele 4 criterii de bază:

1. Care sunt efectele fizice ale impactului care ar putea lua în considerare rezultatele
analizelor din tipurile 2 şi 3?
2. Care este mărimea până la care efectul intră în conflict sau susţine politicile de mediu?
3. Cât de critic este efectul în legătură cu sensibilitatea mediului?
4. Cum vor fi afectate diferitele grupuri din comunitate?
Aceste întrebări pot primi răspunsuri sub o formă scrisă, dar este utilă şi o compensare a
rezultatelor folosind un tabel care să utilizeze un cod literar, numere şi simboluri. Un exemplu
care utilizează această metodologie este ilustrat în figura 4 utilizând simboluri pornind de la xxx
(reprezentând acele impacturi ca fiind cele mai negative) la  (reprezentând efectele pozitive).
Cu cifra 0 se indică faptul că factorul de mediu are un efect neutru.

Utilizarea simbolurilor evită pericolul ierarhizărilor, dar o comparare a rezultatelor


înregistrate pentru fiecare criteriu trebuie să confirme domeniul sau factorii cu importanţă
particulară pentru o anumită decizie, iar cele cu o relevanţă mai redusă pot influenţa rezultatul
final dacă sunt combinate între ele. Importanţa relativă a factorilor individuali a fost prezentată în
Figura 4 în ultima coloană.
Figura 2 Examinarea naturii impacturilor utilizând ca exemplu o carieră

(1) (2) (3)


NATURA (4) (5)
LEGĂTURA DINTRE SCARA DE TIMP
PROIECTULUI/ DURATA CONSECINŢE
CAUZĂ ŞI EFECT (termen)
CAUZĂ SAU
EFECT Permanent / Temporar /
Direct Indirect Cumulativ Lung Mediu Scurt Ireversibil Reversibil Adverse / Benefice
OMUL -
FIINŢA UMANĂ
Zgomot datorat  
 Adverse
puşcării
Trafic prin      Adverse
localităţi

ECOLOGIE
Pierderea de 4 ha
   Adverse
de pădure
Introducerea de 2
   Adverse
iazuri de decantare

SOLUL
Parte a rezervei
strategice de   Benefic
minerale

APA
Scăderea nivelului
    Adverse
acviferului

AER&CLIMĂ
Regenerarea de     Adverse
praf

PEISAJ
Imagini vizuale    Adverse
negative
Reabilitarea     
Benefic
haldelor

MOŞTENIRE
CULTURALĂ ŞI
MATERIALĂ
Pierderea a 2 situri
din    Adverse
Epoca fierului

Legendă: Marcaţi
căsuţa relevantă
din coloanele 2 - 5
FIGURA 3 EVALUAREA IMPACTURILOR INDIVIDUALE UTILIZÂND UN
EXEMPLU DE CARIERĂ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


NATURA MĂRIMEA/ SCARA PROBABILITA- SCOPUL IMPORTANŢA
PROIECTULUI/ EXTINDEREA: EFECTU- TEA CA PENTRU PROBLEMEI
CAUZĂ SAU EFECT SUPRAFAŢA LUI EFECTELE SĂ COMBATEREA
POTENŢIALĂ APARĂ EFECTELOR
AFECTATĂ NEGATIVE

OMUL –
FIINŢĂ UMANĂ
Zgomot datorat S 2 proprietăţi
- 50 0 L
puşcării afectate
Trafic prin localităţi M (500 loc.) -- 100 + L

ECOLOGIE
Pierderea de 4 ha de
M (50% lemn) -- 100 0 D
pădure
Introducerea de 2 L (toate zonele
- 50 ++ L
iazuri de decantare cu apă)

SOLUL
Parte a rezervei L (25 milioane
strategice de tone) ++ 100 R/C
minerale

APA
Scăderea nivelului M (mai mult
acviferului de 2 -- 50 0 D
km2)

AER&CLIMĂ
S (în raza a
Regenerarea de praf 200 - 100 + L
metri)

PEISAJ
Imagini vizuale L (20 km2./
--- 100 + R
negative 10 mile)
Reabilitarea haldelor S (1sq.k./1
 + C
mile)

MOŞTENIRE
CULTURALĂ ŞI
MATERIALĂ
Pierderea a 2 situri M (22 alte -- 100 0 C
din epoca fierului situri
neafectate)

Zona probabil Probabilitatea


afectată: efectului: Nivelul
Importanţa
(Puneţi numere 100% - Sigur reducerii
problemei:
impactului:
acolo unde este 50 – Probabil I - Internaţional
posibil) ++ Foarte bun
50 – N - Naţional
Legendă: L - Mare + Bun
Improbabil R - Regional
M - Medie 0 Nicicum
1 - Foarte C - Judeţean
S - Mică mică D - District
L - Local
FIGURA 4
Sumarul evaluării efectelor asupra mediului utilizând exemplul realizării unei cariere

RESPEC-
SENSIBILI-
PROBLEME DE IMPACT/ TAREA PROBLEME PROBLEME
TATEA
MEDIU EFECT LEGISLA- COMUNITARE FUNDAMENTALE
SITULUI
ŢIEI

OMUL
Zgomot datorat puşcării x x o x 
Trafic prin localităţi x x xx xxx 

ECOLOGIA
Pierderea de 4 ha de
x x x xx 
pădure
Introducerea de 2 iazuri
o x o x 
de decantare
SOLUL
Parte a rezervei
  o o 
strategice de minerale
APA
Scăderea nivelului
x x x xx 
acviferului
AER&CLIMĂ
Localizarea generării de
o o o x 
praf
PEISAJ
Imagini vizuale negative xxx xxx xxx xx 
Reabilitarea haldelor     
CULTURA
Pierderea a 2 situri din
x xx x x 
epoca fierului
Legendă:

 - Efecte care au un rol determinant în luarea deciziei


 - Efecte care influenţează decizia, conjugate cu altele
 - Efecte care nu influenţează decizia