Вы находитесь на странице: 1из 13

}:

Ëçœ$$¯éÅçÜÐŒþ$
AçÜÅ} Ææÿ${§é«§éÅÄæý$ {ç³Ôèý² Ðèþ$àÐèþ$…{™èþçÜÅ, Aòœ*Ææÿ º$$íÙ:, A¯èþ$çÙ$t‹³ bèþ…§æþ:,
çÜ…MæüÆæÿÛ×ýÐèþ$*Ç¢ çÜÓÆæÿ*´ù Äñý*¬ ÝëÐ騙èþÅ: ç³ÆæÿÐèþ$ç³#Ææÿ$çÙ: çÜ HçÙ Ææÿ${§ø §óþÐèþ™é,
¯èþÐèþ$: ÕÐéÄôý$† ½fÐŒþ$, ÕÐèþ™èþÆ>Äôý$† ÔèýMìü¢:, Ðèþ$à§óþÐéÄôý$ B MîüËMæüÐŒþ$,
}Ýë…ºçܧéÕÐèþ {ç³Ýë§æþ íܧæþ®üÅÆóÿ¦ f´ëÀõÙMóü Ñ°Äñý*Væü:.
AW²çßZ{™é™èþïóþ & A…Væü$Úëx¿êÅ… ¯èþÐèþ$:,
§æþÆæÿØç³NÆæÿ~Ðèþ*Ýë™èþïóþ & ™èþÆæÿj±¿êÅ… ¯èþÐèþ$:,
^é™èþ$Æ>ÃÝëÅ™èþïóþ & Ðèþ$«§æþÅÐèþ*¿êÅ… ¯èþÐèþ$:,
°Ææÿ*Éæþç³Ôèý$º…«§é™èþïóþ & A¯éÑ$M>¿êÅ… ¯èþÐèþ$:,
gZņÚùtÐèþ*™èþïóþ & Mæü°íÙxM>¿êÅ… ¯èþÐèþ$:,
çÜÆæÿÓ{Mæü™éÓ™èþïóþ & MæüÆæÿ™èþËMæüÆæÿç³–Úëx¿êÅ… ¯èþÐèþ$:,
AW²çßZ{™é™èþïóþ & çßý–§æþÄæý*Äæý$ ¯èþÐèþ$:,
§æþÆæÿØç³NÆæÿ~Ðèþ*Ýë™èþïóþ & ÕÆæÿõÜ ÝëÓà,
^é™èþ$Æ>ÃÝëÅ™èþïóþ & ÕRêÄñý$OÐèþçÙsŒý,
°Ææÿ*Éæþç³Ôèý$º…«§é™èþïóþ & MæüÐèþ^éÄæý$ çßý$…,
gZņÚùtÐèþ*™èþïóþ & ¯óþ{™èþ{™èþÄæý*Äæý$ ÐúçÙsŒý,
çÜÆæÿÓ{Mæü™éÓ™èþïóþ & AÝëˆÄæý$ çœsŒý,
¿æý*Ææÿ$ÂÐèþçÜ$ÞÐèþÆøÑ$† ¨Væü¾…«§æþ:
«§éůèþÐŒþ$
B´ë™éâæý ¯èþ¿æý çÜÞ›¦Ìê¯èþ¢ ¿æý$Ðèþ¯èþ {ºàÃ…yæþ Ðèþ*ÑçÜ$¹Ææÿ
gZjüņÝë¹sìýMæüÍ…Væü Ðèþ˜ã ÑËçÜ™èþ*µÆóÿ~…§æþ$ Ðé¯é¢Ðèþ$–™ðþO: ‘
AÝù¢M>ç³#Ï™èþ Ðóþ$MæüÒ$ÔèýÐèþ$°Ôèý… Ææÿ${§é¯èþ$ÐéM>pýj糯Œþ
«§éÅÄôý$ ©í³Þ™èþ íܧæþ®Äôý$ {«§æþ$Ðèþ糧æþ… Ñ{´ù¬ÀíÙ…^óþ _eÐèþÐŒþ$ ‘‘

{ºàÃ…yæþ ÐéÅç³¢§óþà ¿æýíÜ™èþ íßýÐèþ$Ææÿ$^é ¿êçÜÐèþ*¯é ¿æý$f…VðüO:


Mæü…uóÿ M>Ìê: Mæüç³Æ>ª@ MæüÍ™èþ ÔèýÕMæüâêÔèýa…yæþ Mø§æþ×ýzçßýÝë¢: ‘

Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 1


For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/
{™èþÅ„> Ææÿ${§é„æüÐèþ*Ìê çÜ$ËÍ™èþ Ðèþç³#çÙ ÔéØ…¿æýÐé Ðèþ$*Ç¢¿ôý§é:
Ææÿ${§é {ÖØÆæÿ${§æþçÜ*Mæü¢{ç³Mæüsìý™èþ Ñ¿æýÐé ¯èþ: {ç³Äæý$^èþe¯èþ$¢ ÝûQÅÐŒþ$ ‘‘

K… Ôèý… ^èþÐóþ$ Ðèþ$Äæý$Ôèýa Ðóþ$ {í³Äæý$… ^èþ Ðóþ$¬¯èþ$M>Ðèþ$Ôèýa Ðóþ$ M>Ðèþ$Ôèýa Ðóþ$ ÝûÐèþ$¯èþçÜÔèýa Ðóþ$ ¿æý{§æþ… ^èþ Ðóþ$
{ÔóýÄæý$Ôèýa Ðóþ$ ÐèþçÜÅÔèýa Ðóþ$ Äæý$ÔèýÔèýa Ðóþ$ ¿æýVæüÔèýa Ðóþ$ {§æþÑ×ý… ^èþ Ðóþ$ Äæý$¯é¢ ^èþ Ðóþ$ «§æþÆ>¢ ^èþ Ðóþ$ „óüÐèþ$Ôèýa Ðóþ$ «§æþ–†Ôèýa
Ðóþ$ ÑÔèýÓ… ^èþ Ðóþ$ Ðèþ$çßýÔèýa Ðóþ$ çÜ…Ñ^èþa Ðóþ$ gêq{™èþ… ^èþ Ðóþ$ çÜ*Ôèýa Ðóþ$ {ç³çÜ*Ôèýa Ðóþ$ çÜÆæÿ…^èþÐóþ$ ËÄæý$Ôèýa Ðèþ$
º$$™èþ… ^èþ Ðóþ$ ¬Ðèþ$–™èþ… ^èþ Ðóþ$ ¬ Äæý$Mæü‡… ^èþ Ðóþ$ ¬ ¯éÐèþ$Äæý$^èþa Ðóþ$ iÐé™èþ$Ôèýa Ðóþ$ ©Æ>ƒÄæý$$™èþÓ… ^èþ Ðóþ$
¬¯èþÑ${™èþ… ^èþ Ðóþ$ ¬ ¿æýÄæý$… ^èþÐóþ$ çÜ$Væü… ^èþ Ðóþ$ ÔèýÄæý$¯èþ… ^èþ Ðóþ$ çÜ*Úë ^èþ Ðóþ$ çÜ$¨¯èþ… ^èþÐóþ$.
K… Ôé°¢ ÔéØ°¢ ÔéØ°¢:
} Ææÿ${§æþ¯èþÐèþ$Mæü {´ëÆæÿ…¿æý:
K… ¯èþÐðþ* ¿æýVæüÐèþ™óþ Ææÿ${§éÄæý$ ‘ K… ¯èþÐŒþ$
{ç³£æþÐèþ*¯èþ$ÐéMæü: (15)
K… ¯èþÐèþ$õÜ¢ Ææÿ${§æþ Ðèþ$¯èþÅÐèþ E™ø™èþ CçÙÐóþ ¯èþÐèþ$:
¯èþÐèþ$õÜ¢ AçÜ$¢ «§æþ¯èþÓ¯óþ »êçßý$¿êÅÐèþ$$™èþ ™óþ ¯èþÐèþ$: 1
Äæý* ™èþ CçÙ$ ÕØÐèþ™èþÐèþ* ÕÐèþ… º¿æý*Ðèþ ™óþ «§æþ¯èþ$:
ÕÐé ÔèýÆæÿÐéÅ Äæý* ™èþÐèþ ™èþÄæý* ¯ø Ææÿ${§æþ Ðèþ$–yæþÄæý$ 2
Äæý* ™óþ Ææÿ${§æþ ÕÐé ™èþ¯èþ*Ææÿòœ*Æ> ¬ ´ëç³M>Õ±
™èþÄæý* ¯èþ çÜ¢¯èþ$Ðé Ôèý¯èþ¢Ðèþ$Äæý* WÇÔèý¯é¢À^éMæüÖíßý 3
Äæý*Ñ$çÙ$… WÇÔèý¯èþ¢ çßýõÜ¢ ¼¿æýÆæÿÛüÅ çÜ¢Ðóþ
ÕÐé… WÇ{™èþ ™é… Mæü$Ææÿ$ Ðèþ* íßýVŠü…ïÜ: ç³#Ææÿ$çÙ… fVæü™Œþ 4
ÕÐóþ¯èþ Ðèþ^èþÝë ™éÓ WÇÔé^ée Ðèþ§éÐèþ$íÜ
Äæý$£é ¯èþ çÜÞÆæÿÓ Ñ$fjVæü §æþÄæý$Mæü‡VŠü… çÜ$Ðèþ$¯é AçÜ™Œþ 5
A«§æþYÅ Ðø^èþ§æþ«¨ÐèþM>¢ {ç³£æþÐðþ* §ðþOÐøÅ ÀçÙMŠü
AíßýVŠüÔèýa çÜÆ>Ó ¯èþjÐèþ$ÂÄæý$ ¯èþ®ÞÆ>ÓÔèýa Äæý*™èþ$«§é¯èþÅ: 6
AÝû Äæý$ Ýë¢{Ððþ* AÆæÿ$×ý E™èþ º{¿æý$ çÜ$ÞÐèþ$…VæüË:
Äôý$ ^óþÐèþ*VŠü… Ææÿ${§é AÀ™ø ¨„æü$
{Õ™é çÜÞçßý{çÜÔZ¬ÐðþOÚëVŠü… õßýyæþ DÐèþ$õßý 7
AÝû Äñý*¬ÐèþçÜÆæÿµ† ±Ë{XÐø ÑÌZíßý™èþ:
E™ðþO¯èþ… Vø´ë A§æþ–Ôèý ¯èþ²§æþ–Ôèý ¯èþ$²§æþàÆæÿÅ:
Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 2
For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/
E™ðþO¯èþ… ÑÔéÓ ¿æý*™é° çÜ §æþ–Úùt Ðèþ$–yæþÄæý*† ¯èþ: 8
¯èþÐðþ* AçÜ$¢ ±Ë{XÐéÄæý$ çÜçßý{Ýë„>Äæý$ Ò$Éæþ$õÙ
A£ø Äôý$ AçÜÅ çÜ™é¢üÓ¯ø¬çßý… ™óþ¿ZŬMæüÆæÿ ¯èþ²Ðèþ$: 9
{ç³Ðèþ$$pýa «§æþ¯èþÓ¯èþ çÜ¢üÓ Ðèþ$$¿æýÄñý* Æ>Ç¢ü² Äñý*Æ>jüÅÐŒþ$
Äæý*Ôèýa ™óþ çßýçÜ¢ CçÙÐèþ: ç³Æ> ™é ¿æýVæüÐø Ðèþç³ 10
AÐèþ™èþ™èþÅ «§æþ¯èþ$çÜ¢üÓVŠü… çÜçßý{Ýë„æü Ôèý™óþçÙ$«§óþ
°ÖÆæÿÅ ÔèýÌêÅ¯é… Ðèþ$$Rê ÕÐø ¯èþ çÜ$ÞÐèþ$¯é ¿æýÐèþ 11
ÑfÅ… «§æþ¯èþ$: Mæüç³Çª¯ø ÑÔèýÌZÅ »ê×ýÐéVŠü… E™èþ
A¯óþÔèý¯èþ² õÜÅçÙÐèþ B¿æý$ÆæÿçÜÅ °çÙ\ýY¤: 12
Äæý* ™óþ õßý† ÈÃÉæþ$çÙtÐèþ$ çßýõÜ¢ º¿æý*Ðèþ ™óþ «§æþ¯èþ$:
™èþÄæý*¬Ýëà °ÓÔèýÓ™èþ çÜ¢üÓ Ðèþ$Äæý$Mæü‡Äæý* ç³Çº$Âf 13
¯èþÐèþ$õÜ¢ AÝë¢üÓÄæý$$«§éÄæý* ¯é™èþ™éÄæý$ «§æþ–çÙ~Ðóþ
E¿ê¿êÅÐèþ$$™èþ ™óþ ¯èþÐðþ* »êçßý$¿êÅ… ™èþÐèþ «§æþ¯èþÓ¯óþ 14
ç³Ç ™óþ «§æþ¯èþÓ¯ø õßý†ÆæÿÝëà ¯èþÓ-–×ýMæü$¢ ÑÔèýÓ™èþ:
A£ø Äæý$ CçÙ$«¨ çÜ¢ÐéÆóÿ AçÜà °²«§óþíßý™èþÐŒþ$ 15
¯èþÐèþ$õÜ¢ AçÜ$¢ ¿æýVæüÐèþ°ÓÔóýÓÔèýÓÆ>Äæý$ Ðèþ$à§óþÐéÄæý$ {™èþÅ…ºM>Äæý$
{†ç³#Æ>…™èþM>Äæý$ {†M>W²M>ÌêÄæý$ M>ÌêW²Ææÿ${§éÄæý$ ±Ë
Mæü…u>Äæý$ Ðèþ$–™èþ$Å…fÄæý*Äæý$ çÜÆóÿÓÔèýÓÆ>Äæý$ çܧéÕÐéÄæý$ }Ðèþ$
¯èþÃà §óþÐéÄæý$ ¯èþÐèþ$:
¨Ó¡Äæý*¯èþ$ÐéMæü: (13)
¯èþÐðþ* íßýÆæÿ×ýÅ »êçßýÐóþ õܯé¯óþÅ ¨Ôé… ^èþ ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 1
¯èþÐðþ* Ðèþ–„óü¿ZÅ çßýÇMóüÔóý¿æýÅ: ç³Ôèý*¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 2
¯èþÐèþ$ çÜÞíܵpýjÆ>Äæý$ †ÓïÙÐèþ$™óþ ç³¥¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 3
¯èþÐðþ*º¿æý$ÏÔéÄæý$ ÑÐéÅ«¨¯óþ¬¯é²¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 4
¯èþÐðþ* çßýÇ MóüÔéÄñý*ç³Ò†¯óþ ç³#Úët¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 5
¯èþÐðþ* ¿æýÐèþçÜÅ õßý™ðþOÅ fVæü™é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 6
¯èþÐðþ* Ææÿ${§éÄæý*™èþ™éѯóþ „óü{™é×ê… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 7
¯èþÐèþ$ çÜ*Þ™éÄæý* çßý¯é¢üÅÄæý$ Ðèþ¯é¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 8

Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 3


For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/
¯èþÐðþ* Æøíßý™éÄæý$ çܦ糙èþÄôý$ Ðèþ–„>×ê… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 9
¯èþÐðþ* Ðèþ${°¢×ôý Ðé×ìýgêÄæý$ Mæü„>×ê… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 10
¯èþÐðþ* ¿æý$Ðèþ¯èþ¢Äôý$ ÐéÇÐèþçÜP-–™é Äæý˜çÙ«©¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 11
¯èþÐèþ$ E^ðþOaÆøƒÚëÄæý*{Mæü¯èþªÄæý$™óþ 糡¢¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 12
¯èþÐèþ$: Mæü–™èþÞü²Ò™éÄæý$ «§éÐèþ™óþ çÜ™èþÓ¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐèþ$: 13
™èþ–¡Äæý*¯èþ$ÐéMæü: (17)
¯èþÐèþ$ çÜÞçßýÐèþ*¯éÄæý$ °ÐéÅ«¨¯èþ BÐéÅ«¨±¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 1
¯èþÐèþ$: MæüMæü$¿êÄæý$ °çÙ\ìýY×ôý õÜ¢¯é¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 2
¯èþÐðþ* °çÙ\ìýY×ý CçÙ$«¨Ðèþ$™óþ ™èþçÜPÆ>×ê… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 3
¯èþÐðþ* Ðèþpýa™óþ ç³ÇÐèþpýa™óþ Ýë¢Äæý$*¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 4
¯èþÐðþ* °^óþÆæÿÐóþ ç³Ç^èþÆ>Äæý*Ææÿ×êÅ¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 5
¯èþÐèþ$ çÜÞ-–M>Ñ¿ZÅ hçœ$*VŠü… çܧøÂüÅÐèþ$$çÙ~™é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 6
¯èþÐðþ*¬íÜÐèþ$§øÂüÅ ¯èþMæü¢… ^èþÆæÿ§æþÂüÅ: {ç³Mæü–¯é¢¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 7
¯èþÐèþ$ EïÙ~íÙ×ôý WÇ^èþÆ>Äæý$ Mæü$Ë$pêa¯é… ç³™èþÄôý$ ¯èþÐðþ* 8
¯èþÐèþ$ CçÙ$Ðèþ$§øÂüÅ «§æþ¯éÓÑ¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 9
¯èþÐèþ$ B™èþ¯éÓ¯óþ¿æýÅ: {糆§æþ«§é¯óþ¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 10
¯èþÐèþ$ BÄæý$^èþe§øÂüÅ ÑçÜ–f§æþÂüÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 11
¯èþÐðþ*¬çÜŧøÂüÅ Ñ«§æþŧæþÂüÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ*12
¯èþÐèþ$ Bïܯóþ¿æýÅ ÔèýØÄæý*¯óþ¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 13
¯èþÐèþ$ çÜÞüÓ糧øÂüÅ gê {Væü§æþÂüÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 14
¯èþÐèþ$ íÜ¢çÙx§øÂüÅ «§éÐèþ§æþÂüÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 15
¯èþÐèþ$ çÜÞ¿ê¿æýÅ çÜÞ¿ê糆¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 16
¯èþÐðþ* AÔóýÓ¿ZŬ ÔèýÓ糆¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐèþ$: ‘‘ 17
^èþ™èþ$Æ>¦¯èþ$ÐéMæü : (17)
¯èþÐèþ$ BÐéÅ«¨±¿ZÅ ÑÑ«§æþű¢¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 1
¯èþÐèþ$ EVæü×ê¿æýÅ çÜ¢-–VŠü…çßý¡¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 2
¯èþÐðþ* Væü–™óþÞ¿ZÅ Væü–™èþÞ糆¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 3
¯èþÐðþ* {Ðé™óþ¿ZÅ {Ðé™èþ糆¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 4
¯èþÐðþ* Væü×ôý¿ZÅ Væü×ý糆¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 5

Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 4


For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/
¯èþÐðþ* ÑÆæÿ*õ³¿ZÅ ÑÔèýÓÆæÿ*õ³¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 6
¯èþÐðþ* Ðèþ$çßý§æþÂüÅ: „æü$ËÏ Móü¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 7
¯èþÐðþ* Ææÿ¤¿ZŬÆæÿ£óþ¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 8
¯èþÐðþ* Ææÿ£óþ¿æýÅ: Ææÿ£æþ糆¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 9
¯èþÐèþ$ õÜÞ¯é¿æýÅ õÜޯ鱿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 10
¯èþÐèþ$: „æü™èþ¢-–¿æýÅ çÜÞ…{Væüïßý™èþ–¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 11
¯èþÐèþ$ çÜ¢„æü¿ZÅ Ææÿ£æþM>Æóÿ¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 12
¯èþÐèþ$: Mæü$ÌêÌôý¿æýÅ: MæüÆ>ÃÆóÿ¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 13
¯èþÐèþ$: ç³#pìÿjõÙt¿ZÅ °Úë§óþ¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 14
¯èþÐèþ$ CçÙ$Mæü–§øÂüÅ «§æþ¯èþÓMæü–§æþÂüÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 15
¯èþÐðþ* Ðèþ$–VæüÄæý$$¿æýÅ ÔèýØüÓ°¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐðþ* 16
¯èþÐèþ$ ÔèýØüÓ¿æýÅ ÔèýØüÓ糆¿æýÅÔèýa Ðø ¯èþÐèþ$: ‘‘ 17
ç³…^èþÐèþ*¯èþ$ÐéMæü: (15)
¯èþÐðþ* ¿æýÐéÄæý$ ^èþ Ææÿ${§éÄæý$ ^èþ 1
¯èþÐèþ$ ÔèýØÆ>ÓÄæý$ ^èþ ç³Ôèý$ç³™èþÄôý$ ^èþ 2
¯èþÐðþ* ±Ë{XÐéÄæý$ ^èþ Õ†Mæü×êxÄæý$ ^èþ 3
¯èþÐèþ$: Mæüç³Çª¯óþ ^èþ Ðèþ#Åç³¢MóüÔéÄæý$ ^èþ 4
¯èþÐèþ$ çÜÞçßý{Ýë„>Äæý$ ^èþ Ôèý™èþ«§æþ¯èþÓ¯óþ ^èþ 5
¯èþÐðþ* WÇÔéÄæý$ ^èþ Õí³ÑÚëxÄæý$ ^èþ 6
¯èþÐðþ* Ò$Éæþ$çÙtÐèþ*Äæý$ ^óþçÙ$Ðèþ$™óþ ^èþ 7
¯èþÐðþ* {çßýÝëÓÄæý$ ^èþ ÐéÐèþ$¯éÄæý$ ^èþ 8
¯èþÐðþ* º–çßý™óþ ^èþ ÐèþÈÛÄæý$õÜ ^èþ 9
¯èþÐðþ* Ðèþ–§é®Äæý$ ^èþ çÜ…Ðèþ–«§æþªÓ¯óþ ^èþ 10
¯èþÐðþ* A{WÄæý*Äæý$ ^èþ {ç³£æþÐèþ*Äæý$ ^èþ 11
¯èþÐèþ$ BÔèýÐóþ ^éhÆ>Äæý$ ^èþ 12
¯èþÐèþ$ ÖØ{íœ$Äæý*Äæý$ ^èþ Ö¿êÅÄæý$ ^èþ 13
¯èþÐèþ$ FÆ>ÃüÅÄæý$ ^éÐèþçÜÓ¯éÅÄæý$ ^èþ 14
¯èþÐèþ$ {ÝùÞ™èþÝëÅÄæý$ ^èþ ©Ó´ëÅÄæý$ ^èþ ‘‘ 15

Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 5


For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/
çÙÚëx¯èþ$ÐéMæü: (15)
¯èþÐðþ* gôýÅÚëxÄæý$ ^èþ Mæü°ÚëxÄæý$ ^èþ 1
¯èþÐèþ$: ç³NÆæÿÓgêÄæý$ ^éç³ÆæÿgêÄæý$ ^èþ 2
¯èþÐðþ* Ðèþ$«§æþÅÐèþ*Äæý$ ^éç³VæüÌêÂÄæý$ ^èþ 3
¯èþÐðþ* fçœ$¯éÅÄæý$ ^èþ º$«¨²Äæý*Äæý$ ^èþ 4
¯èþÐèþ$ ÝùÞ¿êÅÄæý$ ^èþ {糆çÜÆ>ÅÄæý$ ^èþ 5
¯èþÐðþ* Äæý*Ðèþ*ÅÄæý$ ^èþ „óüÐèþ*ÅÄæý$ ^èþ 6
¯èþÐèþ$ EÆæÿÓÆ>ÅÄæý$ ^èþ QÌêÅÄæý$ ^èþ 7
¯èþÐèþ$ ÔZÏüØM>ÅÄæý$ ^éÐèþÝë¯éÅÄæý$ ^èþ 8
¯èþÐðþ* Ðèþ¯éÅÄæý$ ^èþ Mæü„>üÅÄæý$ ^èþ 9
¯èþÐèþ$ {ÔèýØÐéÄæý$ ^èþ {糆{ÔèýÐéÄæý$ ^èþ 10
¯èþÐèþ$ BÔèý$õÙ×êÄæý$ ^éÔèý$Ææÿ£éÄæý$ ^èþ 11
¯èþÐèþ$ Ôèý*ØÆ>Äæý$ ^éÐèþÀ¯èþª™óþ ^èþ 12
¯èþÐðþ* ÐèþÇÃ×ôý ^èþ ÐèþÆæÿ*¤¯óþ ^èþ 13
¯èþÐðþ* ¼Íïóþ ^èþ MæüÐèþ_¯óþ ^èþ 14
¯èþÐèþ$ {Ôèý$Ø™éÄæý$ ^èþ {Ôèý$™èþõܯéÄæý$ ^èþ ‘‘ 15
çÜç³¢Ðèþ*¯èþ$ÐéMæü: (16)
¯èþÐðþ* §æþ$¯èþ$ª¿êÅÄæý$ ^éçßý¯èþ¯éÅÄæý$ ^èþ 1
¯èþÐðþ* «§æþ–çÙ~Ðóþ ^èþ {ç³Ðèþ$–ÔéÄæý$ ^èþ 2
¯èþÐðþ* §æþ*™éÄæý$ ^èþ {ç³íßý™éÄæý$ ^èþ 3
¯èþÐðþ* °çÙ\ìýY×ôý ^óþçÙ$«¨Ðèþ$™óþ ^èþ 4
¯èþÐèþ$ ïÜ¢„óü›~çÙÐóþ ^éÄæý$$«¨¯óþ ^èþ 5
¯èþÐèþ$ ÝëÞüÓÄæý$$«§éÄæý$ ^èþ çÜ$«§æþ¯èþÓ¯óþ ^èþ 6
¯èþÐèþ$ {çÜ$Þ™éÅÄæý$ ^èþ ç³£éÅÄæý$ ^èþ 7
¯èþÐèþ$: M>sêÅÄæý$ ^èþ ±´ëÅÄæý$ ^èþ 8
¯èþÐèþ$ çÜ*Þ§éÅÄæý$ ^èþ çÜÆæÿÝëÅÄæý$ ^èþ 9
¯èþÐðþ* ¯é§éÅÄæý$ ^èþ ÐðþOÔèý¯é¢Äæý$ ^èþ 10
¯èþÐèþ$: Mæü*´ëÅÄæý$ ^éÐèþsêÅÄæý$ ^èþ 11
¯èþÐðþ* ÐèþÆ>ÛüÅÄæý$ ^éÐèþÆ>ÛüÅÄæý$ ^èþ 12
Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 6
For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/
¯èþÐðþ* Ðóþ$çœ*ÅÄæý$ ^èþ ѧæþ$Å™éÅÄæý$ ^èþ 13
¯èþÐèþ$ D{«¨Äæý*Äæý$ ^é™èþ´ëÅÄæý$ ^èþ 14
¯èþÐðþ* Ðé™éÅÄæý$ ^èþ ÆóÿíÙÃÄæý*Äæý$ ^èþ 15
¯èþÐðþ* ÐéçÜ¢ÐéÅÄæý$ ^èþ ÐéçÜ$¢´ëÄæý$ ^èþ ‘‘ 16
AçÙtÐèþ*¯èþ$ÐéMæü: (17)
¯èþÐèþ$ ÝùÞÐèþ*Äæý$ ^èþ Ææÿ${§éÄæý$ ^èþ 1
¯èþÐèþ$ Ýë¢{Ðèþ*Äæý$ ^éÆæÿ$×êÄæý$ ^èþ 2
¯èþÐèþ$ ÔèýØ\êYÄæý$ ^èþ ç³Ôèý$ç³™èþÄôý$ ^èþ 3
¯èþÐèþ$ E{V>Äæý$ ^èþ ÁÐèþ*Äæý$ ^èþ 4
¯èþÐðþ* A{VóüÐèþ«§éÄæý$ ^èþ §æþ*ÆóÿÐèþ«§éÄæý$ ^èþ 5
¯èþÐðþ* çßý{¯óþ¢ ^èþ çßý±Äæý$ õÜ ^èþ 6
¯èþÐðþ* Ðèþ–„óü¿ZÅ çßýÇ MóüÔóý¿ZÅ 7
¯èþÐèþ$ Ýë¢Æ>Äæý$ 8
¯èþÐèþ$ ÔèýØÐèþ$ÂÐóþ ^èþ Ðèþ$Äñý*¿æýÐóþ ^èþ 9
¯èþÐèþ$ ÔèýØ\ýPÆ>Äæý$ ^èþ Ðèþ$Äæý$çÜPÆ>Äæý$ ^èþ 10
¯èþÐèþ$ ÕØÐéÄæý$ ^èþ ÕØÐèþ™èþÆ>Äæý$ ^èþ 11
¯èþÐèþ$ ïÜ¢Æ>¦üÅÄæý$ ^èþ Mæü*ÌêÅÄæý$ ^èþ 12
¯èþÐèþ$: ´ëÆ>ÅÄæý$ ^éÐéÆ>ÅÄæý$ ^èþ 13
¯èþÐèþ$: {ç³™èþÆæÿ×êÄæý$ ^ø™èþ¢Ææÿ×êÄæý$ ^èþ 14
¯èþÐèþ$ B™éÆ>ÅÄæý$ ^éÌê§éÅÄæý$ ^èþ 15
¯èþÐèþ$ ÔèýØÚëµüÅÄæý$ ^èþ õœ¯éÅÄæý$ ^èþ 16
¯èþÐèþ$ íÜÞMæü™éÅÄæý$ ^èþ {ç³ÐéàÅÄæý$ ^èþ ‘‘ 17
¯èþÐèþ$Ðèþ*¯èþ$ÐéMæü: (19)
¯èþÐèþ$ CÇ×êÅÄæý$ ^èþ {ç³ç³£éÅÄæý$ ^èþ 1
¯èþÐèþ$: MìüVŠü…ÕÌêÄæý$ ^èþ „æüÄæý$×êÄæý$ ^èþ 2
¯èþÐèþ$: Mæüç³Çª¯óþ ^èþ ç³#ËçÜ¢Äôý$ ^èþ 3
¯èþÐðþ* VøÚëÅÄæý$ ^èþ Væü–àÅÄæý$ ^èþ 4
¯èþÐèþ$ çÜ¢ÌêµüÅÄæý$ ^èþ VóüàÅÄæý$ ^èþ 5

Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 7


For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/
¯èþÐèþ$: M>sêÅÄæý$ ^èþ VæüçßýÓÆóÿÚëxÄæý$ ^èþ 6
¯èþÐðþ* {çßý§æþÄæý*ÅÄæý$ ^èþ °ÐóþÚëµüÅÄæý$ ^èþ 7
¯èþÐèþ$: ´ëVŠü…çÜÐéÅÄæý$ ^èþ ÆæÿfÝëÅÄæý$ ^èþ 8
¯èþÐèþ$ Ôèý$ØÚëPüÅÄæý$ ^èþ çßýÇ™éÅÄæý$ ^èþ 9
¯èþÐðþ* ÌZ´ëÅÄæý$ ^øË´ëÅÄæý$ ^èþ 10
¯èþÐèþ$ FÆ>ÃüÅÄæý$ ^èþ çÜ*Æ>ÃüÅÄæý$ ^èþ 11
¯èþÐèþ$: ç³Æ>~üÅÄæý$ ^èþ ç³Ææÿ~Ôèý§éÅÄæý$ ^èþ 12
¯èþÐðþ* ¬ ç³Væü$ÆæÿÐèþ*×êÄæý$ ^éÀçœ$²™óþ ^èþ 13
¯èþÐèþ$ BSU§æþ™óþ ^èþ {ç³SU§æþ™óþ ^èþ 14
¯èþÐðþ* Ðèþ: MìüÇMóü¿ZÅ §óþÐé¯éVŠü… çßý–§æþÄôý$¿ZÅ 15
¯èþÐðþ* Ñ„îü×ýMóü¿ZÅ 16
¯èþÐðþ* Ñ_¯èþÓ™óþP¿ZÅ 17
¯èþÐèþ$ B°ÆŠÿçßý™óþ¿ZÅ 18
¯èþÐèþ$ BÒ$Ðèþ™óþP¿æýÅ: ‘‘ 19
§æþÔèýÐèþ*¯èþ$ÐéMæü: (12)
{§éõ³ A¯èþ®çÜçܵ™óþ §æþÇ{§æþ ±²ËÌZíßý™èþ ‘ HÚë… ç³#Ææÿ$Úë×êÐóþ$Úë…
ç³Ôèý*¯é… Ðèþ* ¿ôýÆ>à ¬ Æø Ððþ* HÚë… Mìü… ^èþ¯éÐèþ$Ðèþ$™Œþ ‘ 1
Äæý* ™óþ Ææÿ${§æþ ÕÐé ™èþ¯èþ* ÕØÐé ÑÔéÓçßý ¿ôýçÙi ‘ ÕÐé Ææÿ${§æþçÜÅ ¿ôýçÙi ™èþÄæý* ¯ø Ðèþ$–yæþ iÐèþõÜ ‘
2
CÐèþ*VŠü… Ææÿ${§éÄæý$ ™èþÐèþõÜ Mæüç³Çª¯óþ „æüÄæý$©ÓÆ>Äæý$ {糿æýÆ>Ðèþ$õßý Ðèþ$†ÐŒþ$‘ Äæý$£é ¯èþ ÔèýØÐèþ$ çܨªüÓ糧óþ ^èþ™èþ$çÙµ§óþ
ÑÔèýÓ… ç³#çÙt… {V>Ðóþ$ AíÜà ¯èþ²¯é™èþ$ÆæÿÐŒþ$‘ 3
Ðèþ$–yé ¯ø Ææÿ${§ø™èþ ¯ø Ðèþ$Äæý$çÜP-–«¨ „æüÄæý$©ÓÆ>Äæý$ ¯èþÐèþ$Ýë Ñ«§óþÐèþ$ ™óþ‘ Äæý$^èþe… ^èþ Äñý*Ôèýa Ðèþ$¯èþ$Æ>Äæý$gôý
íßý™é ™èþ§æþÔéÅÐèþ$ ™èþÐèþ Ææÿ${§æþ {ç³×îý™ú‘ 4
Ðèþ* ¯ø Ðèþ$à¯èþ¢ Ðèþ$$™èþ Ðèþ* ¯ø AÆæÿÂMæü… Ðèþ* ¯èþ E„æü¯èþ¢ Ðèþ$$™èþ Ðèþ* ¯èþ E„ìü™èþÐŒþ$ Ðèþ* ¯ø Ðèþ«©: í³™èþÆæÿ… Ððþ*™èþ
Ðèþ*™èþÆæÿ… {í³Äæý* Ðèþ* ¯èþ çÜ¢¯èþ$Ðèþ: Ææÿ${§æþ ÈÇçÙ: ‘ 5
Ðèþ* ¯èþ Ýù¢Móü ™èþ¯èþÄôý$ Ðèþ* ¯èþ BÄæý$$íÙ Ðèþ* ¯ø VøçÙ$ Ðèþ* ¯ø AÔóýÓçÙ$ ÈÇçÙ: ‘ ÒÆ>¯éà ¯ø Ææÿ${§æþ ¿êÑ$™ø ¬
Ðèþ«© ÆæÿáÑçÙïø¢ ¯èþÐèþ$Ýë Ñ«§óþÐèþ$ ™óþ‘ 6
BÆ>™óþ¢ Vøçœ$² E™èþ ç³NÆæÿ$çÙõœ$² „æüÄæý$©ÓÆ>Äæý$ çÜ$Ðèþ$² Ðèþ$õÜÙóþ AçÜ$¢ ‘ Ææÿ„> ^èþ ¯ø A«¨ ^èþ §óþÐèþ {º*çßýÅ£é ^èþ
¯èþ ÔèýØÆæÿà Äæý$^èþe ¨ÓºÆ>á : ‘ 7

Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 8


For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/
Üç $¢íßý {Ôèý$™èþ… VæüÆæÿ¢çܧæþ… Äæý$$Ðé¯èþ… Ðèþ$–Væü¯èþ² ÁÐèþ$ Ðèþ$$ç³çßý™èþ$² Ðèþ$${VæüÐŒþ$‘ Ðèþ$–yé fÇ{™óþ Ææÿ${§æþ çÜ¢Ðé¯ø
A¯èþÅ…™óþ AçÜà °²Ðèþ糯èþ$¢ õܯé: ‘ 8
ç³Ç×Z Ææÿ${§æþçÜÅ õßý† ÆæÿÓ-–×ýMæü$¢ ç³Ç™óþÓçÙçÜÅ §æþ$ÆæÿÆ Ææÿçœ*Äñý* : ‘
AÐèþíܦÆ> Ðèþ$çœ$Ðèþ§æþÂüÅçÜ¢¯èþ$çÙÓ Ò$ÉæþÓ Ýù¢M>Äæý$ ™èþ¯èþÄæý*Äæý$ Ðèþ$–yæþÄæý$ ‘
9
Ò$Éæþ$çÙtÐèþ$ ÕÐèþ™èþÐèþ$ ÕÐø ¯èþ çÜ$ÞÐèþ$¯é ¿æýÐèþ ‘ ç³ÆæÿÐóþ$ Ðèþ–„æü BÄæý$$«§æþ °²«§éÄæý$ Mæü–†¢… ÐèþÝë¯èþ B^èþÆæÿ í³¯éMæüÐŒþ$
¼{¿æý§éVæüíßý ‘ 10
ÑMìüǧæþ ÑÌZíßý™èþ ¯èþÐèþ$õÜ¢ AçÜ$¢ ¿æýVæüÐèþ: ‘ Äæý*õÜ¢ çÜçßý{çÜVŠü… õßý™èþÄñý* ¯èþÅÐèþ$çÜð²Ðèþ糯èþ$¢ ™é : ‘
11
çÜçßý{Ýë×ìý çÜçßý{çÜ«§é »êçßý$Ðø çÜ¢Ðèþ õßý™èþÄæý$: ‘ ™éÝë Ò$Ôé¯ø ¿æýVæüÐèþ: ç³Æ>`¯é Ðèþ$$Rê Mæü–«¨ ‘‘
12
HM>§æþÔé¯èþ$ÐéMæü : (10 + 1(3))
Üç çßý{Ýë×ìý çÜçßý{çÜÔZ Äôý$ Ææÿ${§é¬«¨ ¿æý*Ðèþ*ÅÐŒþ$ ‘ ™óþÚëVŠü…
çÜçßý{çÜ Äñý*f¯óþ ¬ Ðèþ «§æþ¯éÓ° ™èþ¯èþÃíÜ ‘ 1
AíÜà çÜÃçßý™èþÅÆæÿ~Ðóþ ¬ ¯èþ¢Ç„óü ¿æýÐé A«¨ ‘ ™óþÚëVŠü… çÜçßý{çÜ Äñý*f¯óþ ¬ Ðèþ «§æþ¯éÓ° ™èþ¯èþÃíÜ ‘
2
±Ë{XÐé Õ؆Mæü…u> ÔèýØÆ>Ó A«§æþ: „æüÐèþ*^èþÆ> : ‘ ™óþÚëVŠü… çÜçßý{çÜ Äñý*f¯óþ ¬ Ðèþ «§æþ¯éÓ° ™èþ¯èþÃíÜ ‘
3
±Ë{XÐé Õ؆Mæü…u> ¨ÐèþVŠü… Ææÿ${§é Eç³{Õ™é : ™óþÚëVŠü… çÜçßý{çÜ Äñý*f¯óþ ¬ Ðèþ «§æþ¯éÓ° ™èþ¯èþÃíÜ ‘
4
Äôý$ Ðèþ–„óüçÙ$ çÜíܵpýjÆ> ±Ë{XÐé ÑÌZíßý™é : ‘ ™óþÚëVŠü… çÜçßý{çÜ Äñý*f¯óþ ¬ Ðèþ «§æþ¯éÓ° ™èþ¯èþÃíÜ ‘
5
Äôý$ ¿æý*™é¯é Ðèþ$«¨ç³™èþÄñý* ÑÕRêçÜ: Mæüç³Çª¯èþ: ‘ ™óþÚëVŠü… çÜçßý{çÜ Äñý*f¯óþ ¬ Ðèþ «§æþ¯éÓ° ™èþ¯èþÃíÜ ‘
6
Äôý$ A¯óþ²çÙ$ ÑÑ«§æþÅ°¢ ´ë{™óþçÙ$ í³º™ø f¯é¯Œþ ‘ ™óþÚëVŠü… çÜçßý{çÜ Äñý*f¯óþ ¬ Ðèþ «§æþ¯éÓ° ™èþ¯èþÃíÜ ‘
7
Äôý$ ç³£é… ç³¤Ææÿ„æüÄæý$ I˺–§é Äæý$Ðèþ#Å«§æþ: ‘ ™óþÚëVŠü… çÜçßý{çÜ Äñý*f¯óþ ¬ Ðèþ «§æþ¯éÓ° ™èþ¯èþÃíÜ ‘
8

Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 9


For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/
Äôý$ ¡Æ>¦° {ç³^èþÆæÿ°¢ çÜ–M>Ðèþ¯ø¢ °çÙ\ìýY×ý : ‘ ™óþÚëVŠü… çÜçßý{çÜ Äñý*f¯óþ ¬ Ðèþ «§æþ¯éÓ° ™èþ¯èþÃíÜ ‘
9
Äæý$ H™é Ðèþ¯èþ¢Ôèýa ¿æý*Äæý*VŠü… çÜÔèýa ¨ÔZ Ææÿ${§é Ñ™èþíܦÆóÿ ‘ ™óþÚëVŠü… çÜçßý{çÜ Äñý*f¯óþ ¬ Ðèþ «§æþ¯éÓ° ™èþ¯èþÃíÜ ‘
10
¯èþÐðþ* Ææÿ${§óþ¿ZÅ Äôý$ ç³–¤ÐéÅ… Äôý$¬…™èþÇ„óü Äôý$ ¨Ñ Äôý$ÚëÐèþ$¯èþ²… Ðé™ø ÐèþÆŠÿçÙÑ$çÙÐèþõÜ¢¿ZÅ §æþÔèý
{´ë`ÆæÿªÔèý §æþ„ìü×ê §æþÔèý {糡`ÆæÿªÔZ©`Ææÿª ÔZÆ>®üÓõÜ¢¿ZÅ ¯èþÐèþ$õÜ¢ ¯ø Ðèþ$–yæþÄæý$…™èþ$ ™óþ Äæý$… ¨ÓÚùà Äæý$Ôèýa ¯ø
§óþÓíÙt ™èþ… Ðø f…¿ôý§æþ«§éÑ$‘‘11‘‘
K… {™èþÅ…ºMæü… Äæý$gêÐèþ$õßý çÜ$Væü…«¨… ç³#íÙtÐèþÆæÿ®¯èþÐŒþ$ ‘ EÆ>ÓÆæÿ$Mæü Ñ$Ðèþ º…«§æþ¯é çÜÃ-–™øÅ Ææÿ$ÄîüÄæý$
Ðèþ*¬Ðèþ$–™é™Œþ ‘‘
Äñý* Ææÿ${§ø AVú² Äñý* Aç³#Þ Äæý$ KçÙ«©çÙ$ Äñý* Ææÿ${§ø ÑÔéÓ ¿æý$Ðèþ¯é ÑÐóþÔèý ™èþòÜOà Ææÿ${§éÄæý$ ¯èþÐðþ*AçÜ$¢
‘ ™èþÐèþ$ çÙ$tíßý Äæý$@ íÜÓçÙ$@ çÜ$«§æþ¯éÓ Äñý* ÑÔèýÓçÜÅ „æüÄæý$† ¿ôýçÙfçÜÅ‘ Äæý$„>üÓÐèþ$õßý ÝûÐèþ$¯èþÝëÄæý$ Ææÿ${§æþ…
¯èþÐðþ*ÀÆóÿªÐèþÐèþ$çÜ$Ææÿ… §æþ$ÐèþçÜÅ ‘ AÄæý$… Ðóþ$ çßýÝù¢ ¿æýVæüÐé¯èþÄæý$… Ðóþ$ ¿æýVæüÐèþ™èþ¢Ææÿ@ ‘ AÄæý$… Ðóþ$
ÑÔèýÓ¿ôýçÙgZ¬Äæý$VŠü… ÕÐé¿æýÐèþ$Ææÿدèþ@‘ Äôý$ ™óþ çÜçßý{çÜÐèþ$Äæý$$™èþ… ´ëÔé Ðèþ$–™øÅ Ðèþ$Æ>¢üÅÄæý$ çßý…™èþÐóþ ™é¯Œþ
Äæý$fqçÜÅ Ðèþ*Äæý$Äæý* çÜÆ>Ó¯èþÐèþ Äæý$gêÐèþ$õßý Ðèþ$–™èþÅÐóþÝëÓà Ðèþ$–™èþÅÐóþ ÝëÓà K… ¯èþÐðþ* ¿æýVæüÐèþ™óþ
Ææÿ${§éÄæý$ ÑçÙ~Ðóþ Ðèþ$–™èþ$ÅÆóÿôëíßý ‘‘

K… Ôé…† ÔéØ…† ÔéØ…† :


C† ¯èþÐèþ$Mæü… çÜ…ç³NÆæÿ~ÐŒþ$

} Ææÿ${§æþ ^èþÐèþ$Mæü {´ëÆæÿ…¿æý:


} Væü$Ææÿ$¿ZůèþÐèþ$: çßýÇ: KÐŒþ$
{ç³£æþÐèþ*¯èþ$ÐéMæü:
K… AV>² ÑçÙ*~çÜgZçÙõÜÐèþ* ÐèþÆæÿ¦çÜ$¢ Ðé… WÆæÿ : ‘ §æþ$ÅÐðþ$O² Æ>ÓgôýÀ Æ>Væü™èþÐŒþ$ ‘
ÐéfÔèýa Ðóþ$ {ç³çÜÐèþÔèýa Ðóþ$ {ç³Äæý$†Ôèýa Ðóþ$ {ç³í܆Ôèýa Ðóþ$ ¬ «©†Ôèýa Ðóþ$ {Mæü™èþ$ÔèýaÐóþ$ çÜÓÆæÿÔèýaÐóþ$ ÔZÏMæüÔèýaÐóþ$
{ÔéÐèþÔèýa Ðóþ$ {Ôèý$†Ôèýa Ðóþ$ gZņÔèýa Ðóþ$ çÜ$ÐèþÔèýa Ðóþ$ {´ë×ýÔèýa Ðóþ$¬ ´ë¯èþ: ^èþ Ðóþ$ ÐéůèþÔèýa Ðóþ$ ¬ çÜ$Ôèýa Ðóþ$ _™èþ¢…
^èþ Ðèþ$ B«©™èþ… ^èþ Ðóþ$ ÐéMæüaÐóþ$ Ðèþ$¯èþÔèýaÐóþ$ ^èþ„æü$ÔèýaÐóþ$ {ÔZ{™èþ… ^èþ Ðóþ$ §æþ„æüÔèýa Ðóþ$ ºË… ^èþ Ðèþ$ KfÔèýa Ðóþ$ çÜçßýÔèýa

Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 10


For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/
Ðèþ$ BÄæý$$Ôèýa Ðóþ$ fÆ> ^èþ Ðèþ$ B™éà ^èþ Ðóþ$ ™èþ¯èþ*Ôèýa Ðóþ$ ÔèýÆæÿà ^èþ Ðóþ$ ÐèþÆæÿà ^èþ Ðóþ$ ¬ \êY° ^èþ Ðóþ$ ¬ Ý린 ^èþ
Ðóþ$ ç³Ææÿ*VŠü…íÙ ^èþ Ðóþ$ ÔèýÈÆ>×ìý ^èþ Ðóþ$ ‘‘
¨Ó¡Äæý*¯èþ$ÐéMæü :
gñýOÅçÙxÅ… ^èþ Ðèþ$ B«¨ç³™èþÅ… ^èþ Ðóþ$ Ðèþ$¯èþ$ÅÔèýa Ðóþ$ ¿êÐèþ$Ôèýa Ðóþ$ ¬ Ðèþ$Ôèýa Ðóþ$ ¬ Ðèþ$ÂÔèýa Ðóþ$ gôýÐèþ* ^èþ Ðóþ$
Ðèþ$íßýÐèþ* ^èþ Ðóþ$ ÐèþÇÐèþ* ^èþ Ðóþ$ {糤Ðèþ* ^èþ Ðóþ$ ÐèþÆ>Ûüà ^èþ Ðóþ$ {§éçœ$$Äæý* ^èþ Ðóþ$ Ðèþ–§æþ®… ^èþ Ðóþ$ Ðèþ–¨®Ôèýa Ðóþ$
çÜ™èþÅ… ^èþ Ðóþ$ {Ôèý§é® ^èþ Ðóþ$ fVæü^èþa Ðóþ$ «§æþ¯èþ… ^èþ Ðóþ$ ÐèþÔèýÔèýa Ðóþ$ †ÓíÙÔèýa Ðóþ$ {Mîüyé ^èþ Ðóþ$ Ððþ*§æþÔèýa Ðóþ$ gê™èþ… ^èþ
Ðóþ$ f°çÙÅÐèþ*×ý… ^èþ Ðóþ$ çÜ*Mæü¢… ^èþ Ðóþ$ çÜ$Mæü–™èþ… ^èþ Ðóþ$ Ñ™èþ¢… ^èþ Ðóþ$ Ðóþ§æþÅ… ^èþ Ðóþ$ ¿æý*™èþ… ^èþ Ðóþ$ ¿æýÑçÙÅ^èþa
Ðóþ$ çÜ$Væü… ^èþ Ðóþ$ çÜ$ç³£æþ… ^èþ Ðèþ$ º$$§æþ®… ^èþ Ðèþ$ º$$¨ªÔèýa Ðóþ$ Mæüç³¢… ^èþ Ðóþ$ Mæüí³¢Ôèýa Ðóþ$ Ðèþ$†ÔèýaÐóþ$ çÜ$Ðèþ$†Ôèýa Ðóþ$
‘‘
™èþ–¡Äæý*¯èþ$ÐéMæü:
Ôèý… ^èþ Ðóþ$ Ðèþ$Äæý$Ôèýa Ðóþ$ {í³Äæý$… ^èþ Ðóþ$ ¬ ¯èþ$ M>Ðèþ$Ôèýa Ðóþ$ M>Ðèþ$ Ðóþ$ ÝûÐèþ$¯èþçÜÔèýaÐóþ$ ¿æý{§æþ… ^èþ Ðóþ$
{ÔóýÄæý$Ôèýa Ðóþ$ ÐèþçÜÅÔèýa Ðóþ$ Äæý$ÔèýÔèýa Ðóþ$ ¿æýVæüÔèýaÐóþ$ {§æþÑ×ý… ^èþ Ðóþ$ Äæý$…™èþ™é ^èþ Ðóþ$ «§æþÆ>¢ ^èþ Ðóþ$ „óüÐèþ$Ôèýa Ðóþ$
«§æþ–†Ôèýa Ðóþ$ ÑÔèýÓ… ^èþ Ðóþ$ Ðèþ$çßýÔèýa Ðóþ$ çÜ…Ñ^èþeÐóþ$ gêq{™èþ… ^èþ Ðóþ$ çÜ*Ôèýa Ðóþ$ {ç³çÜ*Ôèýa Ðóþ$ ïÜÆæÿ… ^èþ Ðóþ$ ËÄæý$Ôèýa
Ðèþ$ º$$™èþ… ^èþ Ðóþ$ ¬ Ðèþ$–™èþ… ^èþ Ðóþ$ ¬ Äæý$Mæü‡… ^èþ Ðóþ$ ¬ ¯éÐèþ$Äæý$Ôèýa Ðóþ$ iÐé™èþ$Ôèýa Ðóþ$ ©Æ>ƒÄæý$$™èþÓ… ^èþ
Ðóþ$ ¬ ¯èþÑ${™èþ… ^èþ Ðóþ$ ¬ ¿æýÄæý$… ^èþ Ðóþ$ çÜ$Væü… ^èþ Ðóþ$ ÔèýÄæý$¯èþ… ^èþ Ðóþ$ çÜ*Úë ^èþ Ðóþ$ çÜ$¨¯èþ… ^èþ Ðóþ$ ‘‘
^èþ™èþ$Æ>¦¯èþ$ÐéMæü :
FÆæÿPüa Ðóþ$ çÜ*¯èþ–™é ^èþ Ðóþ$ ç³Äæý$ÔèýaÐóþ$ ÆæÿçÜÔèýa Ðóþ$ çœ$–™èþ… ^èþ Ðóþ$ Ðèþ$«§æþ$ ^èþ Ðóþ$ çÜW®Ôèýa Ðóþ$ çÜﳆÔèýa Ðóþ$ Mæü–
íÙÔèýa Ðóþ$ Ðèþ–íÙtÔèýa Ðóþ$ gñýO{™èþ… ^èþ Ðèþ$ L¨Â§æþÅ… ^èþ Ðóþ$ ÆæÿÆÿ$$Ôèýa Ðóþ$ Æ>Äæý$Ôèýa Ðóþ$ ç³#çÙt… ^èþ Ðóþ$ ç³#íÙtÔèýa Ðóþ$ Ñ¿æý$ ^èþ
Ðóþ$ {糿æý$ ^èþ Ðóþ$ ºçßý$ ^èþ Ðóþ$ ¿æý*Äæý$Ôèýa Ðóþ$ ç³NÆæÿ~… ^èþ Ðóþ$ ç³NÆæÿ~™èþÆæÿ… ^èþ Ðóþ$ ¬ „ìü†Ôèýa Ðóþ$ Mæü*Äæý$ÐéÔèýaÐóþ$
¬ ¯èþ²… ^èþ Ðóþ$¬ „æü$^èþa Ðóþ$ {ÒçßýÄæý$Ôèýa Ðóþ$ Äæý$ÐéÔèýa Ðóþ$Ðèþ*ÚëÔèýa Ðóþ$ †ÌêÔèýaÐóþ$ Ðèþ$$§éYÔèýa Ðóþ$ QÌêÓÔèýaÐóþ$
Vø«§æþ* Ðèþ*Ôèýa Ðóþ$ Ðèþ$çÜ$Æ>Ôèýa Ðóþ$ {í³Äæý$…VæüÐèþÔèýa Ðóþ$ ¬ ×ýÐèþÔèýaÐóþ$ ÔéÅÐèþ*M>Ôèýa Ðóþ$ ±ÐéÆ>Ôèýa Ðóþ$ ‘‘
ç³…^èþÐèþ*¯èþ$ÐéMæü :
BÔéÃ^èþ Ðóþ$ Ðèþ$–†¢M> ^èþ Ðóþ$ WÆæÿÄæý$Ôèýa Ðóþ$ ç³ÆæÿÓ™éÔèýa Ðóþ$ íÜMæü™éÔèýa Ðóþ$ Ðèþ¯èþçܵ™èþÄæý$Ôèýa Ðóþ$ íßýÆæÿ×ýÅ… ^èþ Ðóþ$
¬ Äæý$Ôèýa Ðóþ$ ïÜçÜ… ^èþ Ðóþ$ {™èþç³#ÔèýaÐóþ$ ÔéÅÐèþ$… ^èþ Ðóþ$ ÌZçßý… ^èþ Ðóþ$ ¬ W²Ôèýa Ðèþ$ Bç³Ôèýa Ðóþ$ ÒÆæÿ$«§æþÔèýa Ðèþ$
KçÙ«§æþÄæý$Ôèýa Ðóþ$ Mæü–çÙtç³^èþÅ…^èþ Ðóþ$ ¬ Mæü–çÙtç³^èþÅ… ^èþ Ðóþ$ {V>Ðèþ*ÅÔèýa Ðóþ$ ç³ÔèýÐèþ BÆæÿ×êÅÔèýa Äæý$gôýq¯èþ Mæü˵¯é¢…
Ñ™èþ¢… ^èþ Ðóþ$ ц¢ÔèýaÐóþ$ ¿æý*™èþ… ^èþ Ðóþ$ ¿æý*†Ôèýa Ðóþ$ ÐèþçÜ$ ^èþ Ðóþ$ Ðèþç܆Ôèýa Ðóþ$ MæüÆæÿà ^èþ Ðóþ$ ÔèýMìü¢Ôèýa Ðóþ$ ¬ Ææÿ¦Ôèýa Ðèþ$
HÐèþ$Ôèýa Ðèþ$ C†Ôèýa Ðóþ$ Væü†Ôèýa Ðóþ$‘‘

Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 11


For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/
çÙÚëx¯èþ$ÐéMæü :
AW²Ôèýa Ðèþ$ C{¯èþ®Ôèýa Ðóþ$ ÝùÐèþ$Ôèýa Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ çÜÑ™é ^èþ Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ çÜÆæÿçÜÓ¡ ^èþ Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ ç³NÚë
^èþ Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ º–çßýçܵ†Ôèýa Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ Ñ${™èþÔèýa Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ ÐèþÆæÿ$×ýÔèýa Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ ™èþÓÚët ^èþ Ðèþ$
C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ «§é™é ^èþ Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ ÑçÙ$~Ôèýa Ðèþ$ C{¯èþªÔèýaÐóþ$ ¬ ÕÓ¯ú ^èþ Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ Ðèþ$Ææÿ$™èþÔèýa Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$
ÑÔóýÓ ^èþ Ðóþ$ §óþÐé C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ ç³–¤Ò ^èþ Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ ¬ ¯èþ¢Ç„æü… ^èþ Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ §úÅÔèýa Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ ¨ÔèýÔèýa
Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ Ðèþ$*Æ>¦ ^èþ Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ {ç³gê糆Ôèýa Ðèþ$ C{¯èþªÔèýa Ðóþ$ ‘‘
çÜç³¢Ðèþ*¯èþ$ÐéMæü :
AVŠü…Ôèý$Ôèýa Ðèóþ$ ÆæÿÕÃÔèýa Ðóþ$¬ §é¿æýÅÔèýa Ðóþ$ ¬ «¨ç³†Ôèýa Ðèþ$ E´ëVŠü… Ôèý$Ôèýa Ðóþ$ ¬ ¯èþ¢Æ>ÅÐèþ$Ôèýa Ðèþ$ I…{§æþ
ÐéÄæý$ÐèþÔèýa Ðóþ$ Ððþ$O{™éÐèþÆæÿ$×ýÔèýa Ðèþ$ BÕÓ¯èþÔèýa Ðóþ$ {糆{ç³Ý릯èþÔèýa Ðóþ$ Ôèý${MæüÔèýa Ðóþ$ Ðèþ$±ª ^èþ Ðèþ$ B{VæüÄæý$×Ôèýa Ðóþ$
ÐðþOÔèýÓ§óþÐèþÔèýa Ðóþ$ {«§æþ$ÐèþÔèýa Ðóþ$ ÐðþOÔéÓ¯èþÆæÿÔèýa Ðèþ$ º$$™èþ${VæüàÔèýa Ðóþ$ ¬ †{V>àÅÔèýa Ðèþ$ I{¯éªVæü²Ôèýa Ðóþ$ ÐðþOÔèýÓ§óþÐèþÔèýa Ðóþ$
Ðèþ$Ææÿ$™èþÓ¡Äæý*Ôèýa Ðóþ$ Ðèþ*õßý{¯èþªÔèýa Ðèþ$ B¨™èþÅÔèýa Ðóþ$ ÝëÑ{™èþÔèýa Ðóþ$ ÝëÆæÿçÜÓ™èþÔèýa Ðóþ$ ´ûçÙ~Ôèýa Ðóþ$ ´ë¡²Ðèþ™èþÔèýa Ðóþ$
çàÇÄñý* f¯èþÔèýa Ðóþ$‘‘
AçÙtÐèþ*¯èþ$ÐéMæü :
C«§æþÃÔèýa Ðóþ$ ºÇáÔèýa Ðóþ$ Ðóþ¨Ôèýa Ðóþ$ «¨íÙ~Äæý*Ôèýa Ðóþ$ {çÜ$^èþÔèýa Ðóþ$ ^èþÐèþ$ÝëÔèýa Ðóþ$ {V>Ðé×ýÔèýa Ðóþ$ çÜÓÆæÿÐèþÔèýa Ðèþ$
Eç³ÆæÿÐéÔèýa Ðóþ$ ¬ «¨çÙÐèþ×ôý ^èþ Ðóþ$ {§ø×ýMæüËÔèýÔèýa Ðóþ$ ÐéÄæý$ÐéÅ° ^èþ Ðóþ$ ç³N™èþ¿æý–^èþa Ðèþ$ B«§æþÐèþ ±Äæý$Ôèýa Ðèþ$
BX²{«§æþ… ^èþ Ðóþ$ Ðóþ$ çßýÑÆ>®¯èþ… ^èþ Ðóþ$ Væü–àÔèýa Ðóþ$ çܧæþÔèýa Ðóþ$ ç³#ÆøyéÔéÔèýa Ðóþ$ ç³^èþ™éÔèýa Ðóþ$ ¬ Ðèþ¿æý–£æþÔèýa Ðóþ$
çÜÓV>M>ÆæÿÔèýa Ðóþ$ ‘‘
¯èþÐèþÐèþ*¯èþ$ÐéMæü :
AW²Ôèýa Ðóþ$ çœ$ÆæÿÃÔèýa Ðóþ$ ¬ ÆæÿPÔèýa Ðóþ$ çÜ*ÆæÿÅÔèýa Ðóþ$ {´ë×ýÔèýa Ðóþ$ ¬ ÔèýÓÐóþ$«§æþÔèýa Ðóþ$ ç³–¤Ò ^èþ Ðóþ$¬ ¨†Ôèýa
Ðóþ$ ¨†Ôèýa Ðóþ$ §úÅÔèýaÐóþ$ ÔèýMæüÓÈ Ææÿ…Væü$ËÄñý* ¨ÔèýÔèýa Ðóþ$ Äæý$gôýq¯èþ Mæü˵¯é¢ Ðèþ$–Mæüa Ðóþ$ ÝëÐèþ$ ^èþ Ðèóþ$ Ýù¢Ðèþ$Ôèýa Ðóþ$
Äæý$kÔèýa Ðóþ$ ©„> ^èþ Ðóþ$ ™èþç³Ôèýa Ðèþ$ º$$™èþ$Ôèýa Ðóþ$ {Ðèþ™èþ… ^èþ Ðèóþ$ ¬ çßZÆ>{™èþÄñý* ÆæÿÓ-–ÚëtüÅ º–çßý{§æþ£æþ…™èþÆóÿ ^èþ
Ðóþ$ Äæý$gôýq¯èþ MæüÌôýµ™éÐèŒþ$‘‘
§æþÔèýÐèþ*¯èþ$ÐéMæü :
VæüÆ>ÂÔèýa Ðóþ$ Ðèþ™éÞÔèýa Ðóþ$ {™èþÅÑÔèýa Ðóþ$ {™èþÅÒ ^èþ Ðóþ$ ¨™èþÅÐéra Ðóþ$ ¨™úÅïßý ^èþ Ðóþ$ ç³…^éÑÔèýa Ðóþ$ ç³…^éÒ ^èþ
Ðóþ$ {†Ðèþ™èþÞÔèýa Ðóþ$ {†Ðèþ™éÞ^èþ Ðóþ$ ™èþ$ÆæÿÅÐéra Ðóþ$ ™èþ$ÆúÅïßý ^èþ Ðóþ$ ç³çÙxÐéra Ðóþ$ ç³Úûxïßý ^èþ Ðèþ$ E„> ^èþ Ðóþ$ ÐèþÔé
^èþ Ðèþ$ º$$çÙ¿æýÔèýa Ðóþ$ Ðóþçßý^èþa Ðóþ$¬¯èþyéÓ… ^èþ Ðóþ$ «§óþ¯èþ$Ôèýa Ðèþ$ BÄæý$$ ÆæÿÅgôýq¯èþ Mæü˵™é… {´ë×Z Äæý$gôýq¯èþ Mæü˵™é

Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 12


For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/
Ðèþ$´ë¯ø Äæý$gôýq¯èþ Mæü˵™é… ÐéůøÄæý$gôýq¯èþ Mæü˵™é… ^èþ„æü$ ÆæÿÅgôýq¯èþ Mæü˵™éVŠü… {ÔZ{™èþ… Äæý$gôýq¯èþ Mæü˵™é…
Ðèþ$¯øÄæý$gôýq¯èþ Mæü˵™é… Ðé VæüÅgôýq¯èþ Mæü˵™é Ðèþ*™éà Äæý$gôýq¯èþ Mæü˵™é… Äæý$gZq Äæý$gôýq¯èþ Mæü˵™éÐŒþ$ ‘‘
HM>§æþÔé¯èþ$ÐéMæü :
HM> ^èþ Ðóþ$ †{çÜÔèýa Ðóþ$ ç³…^èþ ^èþÐóþ$ çÜç³¢ ^èþ Ðóþ$ ¯èþÐèþ ^èþ Ðèþ$ HM>§æþÔèý ^èþ Ðóþ$ {™èþÄñý*§æþÔèý ^èþ Ðóþ$ ç³…^èþ§æþÔèý ^èþ
Ðóþ$ çÜç³¢§æþÔèý ^èþ Ðóþ$ ¯èþÐèþ§æþÔèý ^èþ Ðèþ$ HMæüÑVŠü…Ôèý†Ôèýa Ðóþ${™èþÄñý*ÑVŠü…Ôèý†Ôèýa Ðóþ$ ç³…^èþÑVŠü…Ôèý†Ôèýa Ðóþ$ çÜç³¢ ÑVŠü…Ôèý†Ôèýa
Ðóþ$ ¯èþÐèþÑVŠü…Ôèý†Ôèýa Ðèþ$ HMæü{†VŠü…Ôèý^èþa Ðóþ$ {™èþÄæý$í܈VŠü…Ôèý ^èþa Ðóþ$ ^èþ™èþ{çÜÔèýa Ðóþ$ ¬ Úût ^èþ Ðóþ$ §éÓ§æþÔèý ^èþ Ðóþ$ ÚùyæþÔèý
^èþ Ðóþ$ ÑVŠü…Ôèý†Ôèýa Ðóþ$ ^èþ™èþ$ÇÓVŠü…Ôèý†Ôèýa Ðóþ$ ¬ ÚëtÑVŠü…Ôèý†Ôèýa Ðóþ$ §éÓ {†VŠü…Ôèý^èþa Ðóþ$ çÙ{sìý¢VŠü…Ôèý^èþa Ðóþ$
^èþ™éÓÇVŠü…Ôèý†Ôèýa Ðóþ$ ¬ ÚëtÑVŠü…Ôèý†Ôèýa Ðóþ$ §éÓ{†VŠü…Ôèý^èþa Ðóþ$ çÙ{sìý¢VŠü…Ôèý^èþa Ðóþ$ ^èþ™éÓÇVŠü…Ôèý^èþa Ðóþ$
^èþ™èþ$Ôèýa™éÓÇVŠü… Ôèý^èþa Ðóþ$ ¬ Úët^èþ™éÓÇVŠü…Ôèý^èþa Ðóþ$ ÐéfÔèýa {ç³çÜÐèþÔéa í³fÔèýa {Mæü™èþ$Ôèýa çÜ$ÐèþÔèýa Ðèþ$*Æ>® ^èþ
ÐèþÅÕ²Äæý$ Ôéa ¯é¢üÅÄæý$ ¯èþÔéa¯èþ¢üÅÔèýa ¿oÐèþ¯èþÔèýa ¿æý$Ðèþ¯èþÔéa«¨ç³†Ôèýa ‘‘
Ôé…† Ðèþ${¯èþ¢:
K… Cyé§óþÐèþçßý* Ææÿïèþ$ ÆæÿÅfq± Ææÿ¾-–çßýçܵ† Ææÿ$M>¦Ðèþ$ §é° ÔèýVŠü… íÜçÙ ¨ÓÔóýÓ §óþÐé çÜ*ÞMæü¢Ðé^èþ: ç³–¤Ñ
Ðèþ*™èþÆ>ÃÐèþ* íßýVŠü…ïÜ Ææÿë§æþ$ Ðèþ$°õÙÅ Ðèþ$«§æþ$ f°õÙÅ Ðèþ$«§æþ$ Ðèþ„>üÅÑ$ Ðèþ$«§æþ$ Ðèþ¨ÚëÅÑ$ Ðèþ$«§æþ$Ðèþ$¡… §óþÐóþ¿ZÅ
Ðé^èþ Ðèþ$$§éÅçÜVŠü… Ôèý${Ôèý*õÙ×êÅ… Ðèþ$¯èþ$õÙÅ¿æýÅçÜ¢… Ðèþ* §óþÐé AÐèþ…™èþ$ ÔZ¿êÄñý$O í³™èþÆø ¬ ¯èþ$Ðèþ$§æþ…™èþ$ ‘‘
K… Ôé°¢ : K… Ôé°¢ : K… Ôé°¢ : ‘
C† ^èþÐèþ$Mæü… çÜ…ç³NÆæÿ~ÐŒþ$
}:

Printer friendly pages from Telugu Bhakti Pages http://www.telugubhakti.com 13


For free downloads join http://groups.yahoo.com/group/TeluguBhaktiPages/