You are on page 1of 1

Phân biệt về cách gọi ống PE và ống HDPE

Lê Cao Chiến – TT TB,MT&ATLĐ

Ống nhựa PE hiện nay thường được gọi là ống HDPE. Tuy nhiên trong hệ thống Tiêu chuẩn quốc
gia Việt Nam hiện nay tiêu chuẩn ống PE sử dụng trong cấp nước là bộ tiêu chuẩn TCVN 7305
(ISO 4427) lại không đề cập đến ống HDPE.
Vậy ống HDPE và ống PE khác nhau như thế nào ?

Ống PE là loại ống được sản xuất bằng vật liệu Polyethylen, một loại nhựa nhiệt dẻo (loại nhựa
chảy mềm dưới tác dụng của nhiệt độ cao và đóng rắn lại khi làm nguội), được sử dụng chủ yếu
trong ngành sản xuất bao bì, ống nhựa,… Vật liệu được tổng hợp bằng trùng hợp monomer
ethylene tạo ra mạch polymer dài và có tỷ trọng khác nhau. PE được phân loại theo sự phân nhánh
và tỷ trọng vật liệu. Các loại PE khác nhau có tính chất cơ lý khác nhau. Các tính chất này phụ
thuộc phần lớn vào sự phân nhánh, mức độ phân nhánh, trọng lượng phân tử và cấu trúc tinh thể
của vật liệu.
+ Hệ thống tiêu chuẩn ASTM (Mỹ) định danh vật liệu PE theo tỷ trọng của vật liệu PE nguyên
sinh không biến tính như sau LDPE (low-density Polyethylene – PE tỷ trọng thấp); MDPE
(medium-density Polyethylene- PE tỷ trọng trung bình) và HDPE (high-density Polyethylene – PE
tỷ trọng cao). Tiêu chuẩn “ASTM F412:2006 Standard Terminology Relating to Plastic Piping
Systems” định nghĩa: LDPE là vật liệu Polyethylene mạch nhánh, có tỷ trọng tiêu chuẩn từ 0,910
đến 0,925 g/cm3; MDPE là vật liệu Polyethylene mạch nhánh, có tỷ trọng tiêu chuẩn từ 0,926 đến
0,940 g/cm3 và HDPE là vật liệu Polyethylene mạch thẳng có tỷ trọng tiêu chuẩn >0,941 g/cm3.
+ Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO cũng như Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN, đối với ống
cấp nước không sử dụng phân loại vật liệu PE theo cách này. Trong hệ thống tiêu chuẩn này PE
được định danh theo độ bền yêu cầu tối thiểu MRS (minium required strength) gồm 4 loại: PE 40;
PE 63; PE 80 và PE 100. Ví dụ ống nhựa PE 100 thì sẽ được hiểu là ống được sản xuất từ vật liệu
Polyethylene có độ bền yêu cầu tối thiểu MRS là 10,0 MPa. Giá trị MRS của vật liệu này là căn
cứ để nhà sản xuất ống tiêu chuẩn TCVN 7305 (ISO 4427).//