You are on page 1of 1

HUBUNGAN GAYA PENGURUSAN KONFLIK DENGAN KOMITMEN

TERHADAP ORGANISASI DALAM KALANGAN GURU BESAR SEKOLAH


RENDAH

NUR NABIATUL ‘AIN BINTI MEGAT MOHD ARIS

LAPORAN KERTAS PROJEK DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI


SYARAT UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (MOD
KERJA KURSUS)

FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI


UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

2019