Вы находитесь на странице: 1из 12

Тема 2: Subiectii sistemului de achizitii publice

Субъекты системы государственных закупок

1. Rolul autoritatii contractante


Роль организации-заказчика
2. Componenta grupului de lucru la nivelul autoritatii.Modul de creare si de activitate al grupului de
lucru pentu achizitii publice
Компонент рабочей группы на уровне полномочий.Создание и деятельность Рабочей группы
по государственным закупкам
3. Reprezentantii societatii civile
Представители гражданского общества
4. Operatorul economic participant la procedurile de achiziţii publice
Экономический оператор, участвующий в процедурах государственных закупок
5. Atributiile Agentiei Achizitii Publice in domeniul achizitiilor publice
Атрибуты (задачи) Агентства государственных закупок в сфере государственных закупок

-1-
Autoritatea contractantă își exercită atribuţiile prin intermediul unui grup de lucru, creat în
acest scop din funcţionari și specialiști cu experienţă profesională în domeniul achiziţiilor publice, din
cadrul autorităţii contractante, în limitele personalului scriptic.
Grupul de lucru iniţiază și desfășoară proceduri de achiziţie publică pentru satisfacerea
necesităţilor autorităţii contractante sau asociaţiei de autorităţi contractante.
Modul de creare și de activitate al grupului de lucru este prevăzut în Regulamentul cu privire la
activitatea grupului de lucru pentru achiziții aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016.
În funcţie de obiectul achiziţiei, autoritatea contractantă poate crea unul sau mai multe grupuri de
lucru.
Grupul de lucru se creează printr-o decizie specială (ordin) sau dispoziţie, din cel puţin 5 membri,
iar în cazuri temeinic justificate, din cel puţin 3 membri.
Заказчик выполняет свои задачи через рабочую группу, созданную для этой цели
государственными служащими и специалистами, имеющими профессиональный опыт в области
государственных закупок в рамках организации-заказчика, в рамках кадрового контроля.
Рабочая группа должна инициировать и осуществлять процедуры государственных закупок
для удовлетворения потребностей организации-заказчика или ассоциации организаций-заказчиков.
Порядок создания и работы рабочей группы предусмотрен Положением о деятельности
рабочей группы по закупкам, утвержденным Постановлением Правительства №. 667 от 27.05.2016.
В зависимости от предмета закупки закупающий орган может создать одну или несколько
рабочих групп.
Рабочая группа создается специальным решением (приказом) или положением не менее чем
из 5 членов, а в должным образом обоснованных случаях - не менее чем из 3 членов.

Functiile achizitiilor publice in domeniul achizitiilor:


- de provizionare
- de organizare
- de decizie: motivare sau administrare
- de control: evaluare
Функции государственных закупок:
- обеспечение
- организация
- решение: мотивация или администрация
- контроль: оценка
Autoritatile contractante sunt autoritati regionale sau locale organisme de drept public si
asociatiile acestor autoritati sau persoane.
Autoritatea contractuala inseamna statul, autoritati regionale sau locale organisme drept
public si asociatii formate din una sau mai multe autoritati de acest gen.
Заказчиками являются региональные или местные органы власти и ассоциации этих органов
или отдельных лиц.
Заказчик означает государство, региональные или местные органы власти как общественные
органы и ассоциации, образованные одним или несколькими такими органами.

Atribuţiile autorităţilor contractante în domeniul achiziţiilor publice (atributiile de baza)


(1) În domeniul achiziţiilor publice, autorităţile contractante:
a) creează grupuri de lucru responsabile de realizarea achiziţiilor publice în cadrul acestor
autorităţi;
b) elaborează planuri anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice;
c) întocmesc invitaţii în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
d) elaborează documente de licitaţie şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţii
publice;
e) iniţiază şi desfăşoară proceduri de achiziţii publice;
f) asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţii publice;
g) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul
procedurilor de achiziţii publice;
h) încheie contracte de achiziţii publice cu operatorii economici;
i) întocmesc dări de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziţii publice şi le prezintă
Agenţiei;
j) execută şi gestionează contractele de achiziţii publice în termenele şi în condiţiile stabilite;
k) păstrează şi ţin evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor de
achiziţii publice.
Полномочия организации-заказчика в сфере государственных закупок(основные атрибуты)
(1) В сфере государственных закупок закупающий орган:
a) создает в своем составе рабочие группы, ответственные за осуществление государственных закупок в
рамках данного органа;
b) разрабатывает годовые и квартальные планы осуществления государственных закупок;
c) составляет приглашения для участия в процедурах государственных закупок;
d) разрабатывает документацию по торгам и другие документы, применяемые в рамках процедур госу-
дарственных закупок;
e) инициирует и осуществляет процедуры государственных закупок;
f) обеспечивает широкое участие экономических операторов в процедурах государственных закупок;
g) изучает, оценивает и сравнивает оферты экономических операторов, представленные в рамках процедур
государственных закупок;
h) заключает договоры о государственных закупках с экономическими операторами;
i) составляет отчеты о результатах процедур государственных закупок и представляет их Агентству;
j) управляет договорами о государственных закупках и выполняет их согласно установленным срокам и
условиям;
k) хранит и ведет учет всех документов, составленных и примененных в рамках процедур государственных
закупок.

2) Autoritatea contractantă este obligată:


a) să asigure eficienţa achiziţiilor publice;
b) să asigure obiectivitatea şi imparţialitatea în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
c) să asigure transparenţa şi publicitatea procedurilor de achiziţii publice;
d) să transmită, la solicitarea Agenţiei, orice informaţie privind încheierea şi executarea
contractelor de achiziţii publice.
(2) Закупающий орган обязан:
a) обеспечивать эффективность государственных закупок;
b) обеспечивать объективность и беспристрастность при осуществлении процедур государственных
закупок;
c) обеспечивать гласность и транспарентность процедур государственных закупок;
d) представлять, по запросу Агентства, любую информацию о заключении и выполнении договоров о
государственных закупках.

Сriteriile de atribuire
Autoritatea contractanta urmeaza sa aplice criterii proportionale de calificare si selectie raportate la
obiectul contractului referitoare numai la:
1)situatia personala a ofertantului sau a candidatului
2)capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
3)capacitatea economica si financiara
4)capacitatea tehnica si/sau profesionala
5)standarde de asigurarea calitatii
6)standarde de protectia mediului
Критерии премии
Заказчик применяет пропорциональные критерии квалификации и отбора к предмету договора,
относящемуся только к:
1) личная ситуация претендента или кандидата
2) умение заниматься профессиональной деятельностью
3) экономический и финансовый потенциал
4) технические и / или профессиональные возможности
5) стандарты обеспечения качества
6) стандарты охраны окружающей среды

2 Componenta grupului de lucru la nivelul autoritatii.Modul de creare si de activitate al


grupului de lucru pentu achizitii publice
Компонент рабочей группы на уровне полномочий.Создание и деятельность Рабочей группы
по государственным закупкам

Grupul de lucru este creat de catre autoritatea contractanta in baza regulamentului cu privire
la activitatea grupului de lucru.
În funcţie de obiectul achiziţiei, autoritatea contractantă poate crea unul sau mai multe
grupuri de lucru.
Crearea grupului de lucru se face printr-o decizie specială (ordin) sau dispoziţie, si include 5
membri, iar în cazuri temeinic justificate, sa includa doar 3 membrii.
Рабочая группа создается организацией-заказчиком на основании положения о работе рабочей
группы.
В зависимости от предмета закупки закупающий орган может создать одну или несколько
рабочих групп.
Создание рабочей группы производится специальным решением (приказом) или положением
и включает 5 членов, а в должным образом обоснованных случаях - только 3 члена.
Grupul de lucru este compus din:
 Membri din cadrul autorităţii contractante, inclusiv conducătorul grupului de lucru
(persoana care deţine dreptul de prima semnătură în cadrul autorității contractante sau
persoana numită de aceasta) și secretarul grupului de lucru;
 Membri supleanți – care își vor începe activitatea doar în situația în care persoana care
urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-și îndeplini
atribuțiile în cadrul grupului de lucru;
 Membri cooptați – consultanţi/specialiști/experţi în domeniul în care se efectuează
achiziţia, antrenaţi în calitate de membri, prin scrisoare, având drept de vot doar în
cazurile expres prevăzute în decizia (ordinul) sau dispoziţia de constituire a grupului
respectiv;
 Reprezentanți ai societății civile – incluși în componența grupului de lucru la cererea
acestora, în condițiile prevăzute de legislație, cu drept de vot consultativ sau dreptul la
opinie separată.
Рабочая группа состоит из:
- члены организации-заказчика, в том числе руководитель рабочей группы (лицо, обладающее
первым правом подписи в организации-заказчике, или лицо, назначенное им) и секретарь рабочей
группы;
- заместители - кто приступит к работе только в том случае, если заменяемое лицо по объективным
причинам не имеет возможности выполнять свои обязанности в рабочей группе;
- члены кооператива - консультанты / специалисты / эксперты по закупкам, прошедшие обучение в
качестве участников по почте, имеющие право голоса только в случаях, прямо предусмотренных в
решении (приказе) или положении, предусматривающем создание этой группы;
- представители гражданского общества - включенные в рабочую группу по их просьбе на условиях,
предусмотренных законом, с правом совещательного голоса или правом на отдельное мнение.

Autoritatea contractantă, în decizia specială (ordin) sau în dispoziţia de creare a


grupului/grupurilor de lucru, stabilește expres atribuţiile fiecărui grup de lucru (dacă sunt create
două sau mai multe) și funcţiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate
în cadrul procedurilor de achiziţii publice.
În cazul în care unul din membrii grupului de lucru absentează motivat, el este înlocuit (fără
emiterea unei decizii speciale (ordin) sau dispoziţii suplimentare) cu persoana care exercită funcţiile
acestuia pentru perioada de absenţă și, respectiv, exercită funcţiile pe care membrul grupului de lucru
absent le exercită din oficiu. Efectuarea unei asemenea înlocuiri se consemnează în procesul-verbal.
Grupul de lucru își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu
respectarea principiilor achizițiilor publice.
Fiecare membru al grupului de lucru este obligat să semneze procesulverbal de deschidere a
ofertelor și procesul-verbal de evaluare a ofertelor. În cazul în care un membru al grupului de lucru
nu este de acord cu decizia luată în cadrul ședinţei, el este obligat să și expună opinia separată în
procesulverbal, cu indicarea motivelor clare privind dezacordul cu decizia luată.
Grupul de lucru poate fi desfiinţat, iar componenţa acestuia poate fi modificată numai de către
autoritatea contractantă care l-a creat, prin emiterea unei decizii speciale (ordin) sau dispoziţii, după
caz.
В специальном решении (приказе) или в порядке создания рабочей группы (групп) заказчик
однозначно определяет обязанности каждой рабочей группы (если созданы две или более) и функции
каждого члена группы, которые необходимо осуществляется в процедурах государственных закупок.
Если один из членов рабочей группы отсутствует, его заменяют (без вынесения специального
решения (приказа) или дополнительных положений) на лицо, которое выполняет свои обязанности
на период отсутствия и соответственно выполняет функции, которые член группы они работают по
должности. Такая замена фиксируется в протоколе.
Рабочая группа действует в соответствии с действующими правовыми положениями и
принципами государственных закупок.
Каждый член рабочей группы должен подписать вступительное письмо тендеров и отчет об
оценке тендеров. Если член рабочей группы не согласен с решением, принятым на слушании, он /
она должен выразить свое мнение отдельно в протоколе с указанием четких причин несогласия с
принятым решением.
Рабочая группа может быть расформирована, и ее состав может быть изменен только
организацией-заказчиком, которая создала ее путем принятия специального решения (приказа) или
положений, в зависимости от обстоятельств.

3 Reprezentantii societatii civile


Представители гражданского общества
Reprezentanții societății civile
Autoritatea contractantă include obligatoriu în componența grupului de lucru reprezentanți ai
societății civile în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile până la data-
limită de depunere a ofertelor, dar aceștia nu pot constitui mai mult de o treime din componența
totală a grupului.
Reprezentanții societății civile incluși în grupul de lucru au drept de vot consultativ sau dreptul
la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului respectiv.
Представители гражданского общества
Заказчик должен включать представителей гражданского общества в рабочую группу, если
письменное заявление на этот счет подается за два дня до крайнего срока подачи заявок, но они
могут составлять не более одной трети общий состав группы.
Представители гражданского общества, входящие в состав рабочей группы, имеют право
голоса или право на отдельное мнение, что изложено в совещательном акте соответствующей
группы.

Evidenta
Autoritatea contractantă asigură evidența strictă a cererilor parvenite de la societatea civilă,
întocmind Registrul de evidenţă a cererilor parvenite de la societatea civilă. În cazul în care sunt
depuse mai multe cereri decât numărul admis în raport cu numărul de membri cu drept de vot
deliberativ, solicitanții pentru a fi incluși în componența grupului de lucru sunt desemnați prin
tragere la sorți. La decizia autorității contractante se admite includerea tuturor reprezentanților
societății civile în componența grupului de lucru.
Grupul de lucru va informa, în mod obligatoriu, reprezentanţii societăţii civile, de la care au
parvenit astfel de cereri, despre includerea/neincluderea acestora în componenţa grupului de lucru,
precum și despre data, locul și ora desfășurării tragerii la sorţi, cel târziu cu o zi înainte de data-limită
de depunere a ofertelor.
доказательства
Заказчик должен обеспечить строгий учет запросов, полученных от гражданского общества,
составление Реестра заявлений, представленных гражданским обществом. Если в отношении числа
членов с совещательным голосом представлено больше допустимого количества, кандидаты на
включение в рабочую группу назначаются по жребию. Решение организации-заказчика должно
включать включение всех представителей гражданского общества в состав рабочей группы.
Рабочая группа обязательно проинформирует представителей гражданского общества, от
которых были получены такие запросы, об их включении / не включении в рабочую группу, а также
о дате, месте и времени проведения жеребьевки не позднее за один день до даты окончания подачи
заявок.
Desfășurarea tragerii la sorți:
 În prezenţa reprezentanţilor societăţii civile vor fi pregătite bileţele întrun număr egal
cu numărul acestora, numerotate cu cifrele 1, 2, 3... n;
 Bilețelele vor fi puse în plicuri și introduse într-o urnă, al cărei interior este demonstrat
în prealabil tuturor reprezentanţilor pentru a se convinge că nu conţin și alte bileţele;
 Reprezentanţii societăţii civile, în prezenţa membrilor grupului de lucru, extrag pe
rând câte un plic cu bileţele din urnă;
 Tragerea la sorţi se va efectua în ordinea depunerii de către aceștia a cererilor de
participare;
 Numărul extras va contribui la întocmirea clasamentului, în ordine crescătoare,
conform căruia reprezentanţii societăţii civile vor fi înscriși în componenţa grupului de
lucru, începând de la nr. 1, 2, 3... n, cu respectarea plafonului de o treime din
componența totală a grupului respectiv;
 În cazul reprezentanţilor societăţii civile absenţi, plicul cu numărul de ordine, va fi
extras de către președintele grupului de lucru sau, după caz, de un membru al acestuia,
fapt consemnat în procesul-verbal;
 Grupul de lucru va întocmi un proces-verbal, conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu
privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, privind clasamentul
reprezentanţilor societăţii civile, inclusiv a celor care vor fi incluși în componenţa
grupului de lucru, care va fi semnat de toţi membrii acestuia;
 Fiecărui participant la tragere i se înmânează câte o copie a procesuluiverbal.
Проведение жеребьевки:
- в присутствии представителей гражданского общества билеты будут оформлены в количестве,
равном их количеству, пронумерованным номерами 1, 2, 3 ... n;
- Билеты будут помещены в конверты и помещены в урну для голосования, внутренняя часть
которой заранее показана всем представителям, чтобы убедиться, что они не содержат других
билетов;
- представители гражданского общества в присутствии членов рабочей группы извлекают по одному
конверту с урнами для голосования;
- жеребьевка будет производиться в том порядке, в котором они подадут свои заявки на участие;
- Номер будет оказывать помощь в подготовке не извлеченной ранжирования в порядке возрастания
в соответствии с которым представители гражданского общества будут включены в состав рабочей
группы, с не. 1, 2, 3 ... n, уважая одну треть от общего числа членов этой группы;
- в случае отсутствия представителей гражданского общества конверт с серийным номером должен
быть составлен председателем рабочей группы или, в зависимости от обстоятельств, одним из
членов, записан в протоколе;
- Рабочая группа подготовит отчет в соответствии с Приложением №. 2 к Положению о работе
Рабочей группы по закупкам, касающемуся ранжирования представителей гражданского общества,
включая тех, которые будут включены в рабочую группу, которые должны быть подписаны всеми ее
членами;
- Каждому участнику съемок предоставляется копия словесного процесса.

Concluzie
Reprezentanţii societăţii civile vor fi numiţi în componenţa grupului de lucru printr-o decizie specială
(ordin) sau dispoziţie emisă pentru fiecare procedură de achiziţie în parte. Decizia specială (ordinul)
sau dispoziţia va fi publicată obligatoriu pe pagina web a autorităţii contractante și/sau afișată public
în cadrul autorităţii contractante, cel târziu cu o zi înainte de datalimită de depunere a ofertelor.
заключение
Представители гражданского общества будут назначаться членами рабочей группы по специальному
решению (распоряжению) или положению, выдаваемому для каждой процедуры закупок.
Специальное решение (заказ) или положение будет опубликовано на веб-сайте организации-
заказчика и / или опубликовано в организации-заказчике не позднее, чем за один день до даты
подачи предложений.

4 Operatorul economic participant la procedurile de achiziţii publice


Экономический оператор, участвующий в процедурах государственных закупок
Operatorii economici joaca, in cadrul sistemului achizitiilor publice, rolul:
 fie, al vânzatorului,
 fie, al prestatorului,
 fie, al executantului.
Operatorii economici sunt interesati sa intre în relatii contractuale cu organismele statului pentru a-
si atinge scopul pentru care s-au infiintat de a desfasura activitati în conditii de eficienta economica.
В рамках системы государственных закупок экономические операторы играют роль:
- или продавца,
он провайдера,
Да, от исполнителя.
Экономические операторы заинтересованы во вступлении в договорные отношения с
государственными органами для достижения цели, для которой они созданы, для осуществления
деятельности в условиях экономической эффективности.

 Prin operator economic se intelege orice furnizor, prestator sau executant care ofera in mod licit
pe piata produse, servicii si/sau executa lucrari
 Calitatea de operator economic o poate detine:
- fie, o persoana fizica,
- fie, o persoana juridica,
- fie, un grup de astfel de persoane de drept public sau de drept privat.
 Экономический оператор означает любого поставщика, поставщика или исполнителя, который
на законных основаниях предлагает товары, услуги и / или работы на рынке.
 Качество экономического оператора может содержать:
- либо человек,
- либо юридическое лицо,
- группа таких лиц согласно публичному или частному праву.

Datele de calificare ale operatorilor economici


Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic
va prezenta documentele, eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în
cadrul procedurilor de achiziţie publică, care certifică:
a) competenţa managerială, experienţa, buna reputaţie, asigurarea cu personal calificat, dotarea
tehnică, capacitatea financiară, alte capacităţi necesare executării calitative a contractului de achiziţii
publice pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia;
b) împuternicirea de a încheia contractul de achiziţii publice;
c) bonitatea, implicit certificate care atestă că el nu se află în proces de lichidare sau de insolvabilitate,
că patrimoniul său nu este sechestrat, că activitatea sa de afaceri nu este suspendată;
d) achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este
rezident;
e) neaplicarea sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele
de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea
de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice;
f) componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.
Квалификационные данные экономических операторов
Для установления квалификационных данных в процедурах государственных закупок хозяйствующий
субъект должен представить документы, выданные компетентными органами, учрежденными
заказчиком в рамках процедур государственных закупок, удостоверяющие:
а) управленческая компетентность, опыт, хорошая репутация, квалифицированный персонал,
технические возможности, финансовые возможности, другие способности, необходимые для качества
контракта на весь срок действия контракта;
б) право заключения договора о государственных закупках;
в) кредитоспособность, косвенно свидетельства о том, что он не находится в процессе ликвидации
или несостоятельности, что его имущество не конфисковано, что его деловая деятельность не
приостановлена;
(d) уплата налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством страны, в
которой он является резидентом;
e) неприменение административных или уголовных санкций за последние 3 года к руководству
экономического оператора в связи с его профессиональной деятельностью или представление
ошибочных данных для целей заключения договора о государственных закупках;
е) состав учредителей и аффилированных лиц.

Autoritatea contractantă poate descalifica ofertantul în orice etapă a procedurii de achiziţie în cazul
cînd va constata că datele de calificare prezentate de acesta sînt eronate sau incomplete, nu oferă
informaţia suplimentară solicitată de autoritatea contractantă
Закупающий орган может дисквалифицировать участника тендера на любом этапе процедуры закупки,
если он обнаружит, что представленные им квалификационные данные являются ошибочными или
неполными, и не предоставляет дополнительную информацию, запрашиваемую закупающим органом

(2) Autoritatea contractantă va lua în considerare dreptul operatorului economic la protecţia proprietăţii
lui intelectuale şi a secretului comercial.
(3) Autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale operatorului economic conform criteriilor
şi modului expuse în documentele de atragere a ofertelor.
(4) Autoritatea contractantă poate descalifica ofertantul în orice etapă a procedurii de achiziţie în cazul
cînd va constata că datele de calificare prezentate de acesta sînt eronate sau incomplete, precum şi în alte
cazuri prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative şi normative.
(5) Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care nu oferă informaţia suplimentară solicitată de
autoritatea contractantă în termenele solicitate de aceasta.
(6) Se interzice descalificarea ofertantului în temeiul faptului că datele de calificare prezentate de el sînt
într-o măsură neînsemnată imprecise sau incomplete.
(7) Autoritatea contractantă va solicita ofertantului, după caz, să prezinte documente doveditoare şi, în
cazul cînd apar incertitudini cu privire la situaţia personală a acestui ofertant şi operator economic, poate
solicita cooperarea şi informaţiile necesare de la autorităţile competente, inclusiv din străinătate.
(8) Organele competente şi organele de ocrotire a normelor de drept vor prezenta gratuit, în termen de
cel mult 10 zile calendaristice, la solicitarea autorităţii contractante, o informaţie sistematizată sau orice
informaţie despre statutul juridic, despre implicarea sau neimplicarea operatorului economic în organizaţii
sau grupări criminale, precum şi alte date despre ofertant şi operatorul economic respectiv, prevăzute de
prezenta lege. În cazul operatorului economic nerezident, o asemenea informaţie poate fi solicitată de la
autorităţile competente din străinătate potrivit uzanţelor (practicilor) internaţionale
(2) Заказчик рассматривает право хозяйствующего субъекта на защиту своей интеллектуальной
собственности и коммерческой тайны.
(3) Заказчик оценивает квалификационные данные экономического оператора в соответствии с
критериями и порядком, установленными в тендерной документации.
(4) Закупающий орган может дисквалифицировать участника тендера на любом этапе процедуры
закупки, если он обнаружит, что представленные им квалификационные данные являются
ошибочными или неполными, а также в других случаях, предусмотренных этим законом и другими
законодательными и нормативными актами.
(5) Участник тендера может быть дисквалифицирован, если он не предоставит дополнительную
информацию, запрошенную организацией-заказчиком, в сроки, запрошенные участником тендера.
(6) Запрещается дисквалифицировать участника торгов на том основании, что представленные им
квалификационные данные в незначительной степени являются неточными или неполными.
(7) Закупающий орган требует от участника тендера, в зависимости от обстоятельств, предоставить
подтверждающие документы и, в случае неопределенности относительно личной ситуации этого
участника тендера и экономического оператора, может потребовать сотрудничества и необходимой
информации от компетентных органов, в том числе из-за рубежа.
(8) Компетентные органы и правоохранительные органы предоставляют бесплатно в течение 10
календарных дней по запросу организации-заказчика систематизированную информацию или любую
информацию о правовом статусе, участии или непричастности экономического оператора в
организациях; преступные группировки, а также другие данные о претенденте и соответствующем
экономическом операторе, предусмотренные настоящим законом. В случае экономического
оператора-нерезидента такая информация может запрашиваться у компетентных иностранных
органов в соответствии с международными конвенциями.

Specific
 agentia intocmeste si actualizeaza Lista operatorilor economici calificaţi reprezintă un înscris
oficial care asigură accesibilitatea operatorului economic în cadrul procedurilor de achiziţie
publică.Cu toate acestea, Înscrierea în Lista operatorilor economici calificaţi nu este obligatorie,
ea se face la solicitarea operatorului economic, cu obţinerea, în urma înscrierii, a certificatului
de confirmare.
 De asemenea, agentia intocmeste conform regulamentului aprobate Guvern, cu scopul de a
limita, pe o perioadă de 3 ani, participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie
publică
Агентство составляет и обновляет Список квалифицированных экономических операторов
является официальным документом, обеспечивающим доступ экономического оператора к
процедурам государственных закупок, однако регистрация в списке квалифицированных
экономических операторов не является обязательной, она производится по запросу экономического
оператора, после регистрации, подтверждающего сертификата.
Агентство также устанавливает в соответствии с утвержденным постановлением правительства
цель ограничения участия экономических операторов в процедурах государственных закупок на срок
3 года.

5 Atributiile Agentiei Achizitii Publice in domeniul achizitiilor publice


Атрибуты (задачи) Агентства государственных закупок в сфере государственных закупок

Conform legislatiei 7 Agentia Achizitii Publice este organul de specialitate in subordinea Ministerului
Finantelor, care asigura implementarea politicii statului in domeniul achizitiilor publice. Misiunea
Agentiei Achizitiei Publice consta in reglementarea, supravegherea, controlul si coordonarea
interramurala in domeniul achizitiilor publice.
Согласно законодательству 7 Агентство государственных закупок является специализированным
органом, подчиненным Министерству финансов, которое обеспечивает реализацию государственной
политики в области государственных закупок. Миссия Агентства по государственным закупкам
состоит в том, чтобы регулировать, контролировать, контролировать и координировать
межотраслевые закупки.
Conform legii agentia are urmatoarele responsabilitati
1) elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard privind procedurile de achiziţii publice;
2) acordă autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice;
3) examineaza si solutioneaza litigiile dintre participantii la procedurile de achizitii publice
4) stabileste termenele de deschidere a ofertelor

5) ) asigură instruirea personalului din autorităţile contractante implicat în organizarea şi


desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice, precum si a reprezentatilor operatiilor economici
6) editează „Buletinul achiziţiilor publice”;
7) examineaza si inregistreaza contractele de achizitii publice incheiate in urma procedurilor de
achizitie, cu exceptia celor incheiata in urma procedurii prin cerere a ofertelor de preturi

8) întreţine în reţeaua globală Internet pagina web „Achiziţiile publice ale Republicii
Moldova”; www.tender.gov.md
9) gestionează Registrul de stat automatizat al achiziţiilor publice;
10) examineaza si inregistreaza documentele de licitatie inainte de autoritatile contractante
11) întocmeşte, actualizează şi menţine lista operatorilor economici calificaţi şi lista de interdicţie a
operatorilor economici
12) coordonează activităţile de utilizare a asistenţei tehnice străine în domeniul achiziţiilor publice;

По закону агентство имеет следующие обязанности


1) внедрение нормативных актов в области государственных закупок и разработка предложений по
внесению изменений и дополнений в законодательство о государственных закупках;
2) участие в процессе постепенной гармонизации национального законодательства с
законодательством Сообщества;
3) рассматривает и разрешает споры между участниками процедур государственных закупок
4) устанавливает сроки открытия тендеров

5) обеспечивает обучение персонала организаций-заказчиков, участвующих в организации и


проведении закупочных процедур, а также представителей хозяйственных операций.
6) управляет Автоматизированной информационной системой государственных закупок;
7) изучает и регистрирует договоры о государственных закупках, заключенные в соответствии с
процедурами закупок, за исключением заключенных в соответствии с процедурой запроса ценовых
предложений

8) поддерживает в глобальной сети интернет веб-страницу «Государственные закупки Республики


Молдова»;
9) управляет Автоматизированным регистром государственных закупок;
10) изучить и зарегистрировать тендерную документацию перед заказчиками
11) составляет, обновляет и ведет список квалифицированных экономических операторов и список
запрещенных экономических операторов;
12) координирует деятельность по использованию иностранной технической помощи в области
государственных закупок;

Aspecte generale
Agenţia Achiziţii Publice este autoritate administrativă de specialitate din subordinea
Ministerului Finanţelor, constituită în scopul efectuării supravegherii, controlului ex-post şi
coordonării interramurale în domeniul achiziţiilor publice.
Agenţia a fost creată la data de 31 decembrie 1997, în conformitate cu Hotarârea Guvernului
nr. 1217 din 31 decembrie 1997 cu privire la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.
Efectivul-limită al Agenţiei Achiziţii Publice, stabilit prin Hotarârea Guvernului nr. 134 din
09.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii
Publice şi efectivul-limită al acesteia, este de 51 persoane, inclusiv personalul de deservire tehnică.
Structura managerială este formată din Director şi doi Directori adjuncți, structura de execuţie este
formată din persoane cu funcţii de răspundere care deţin grade de funcţionari publici şi personal
auxiliar.
Misiunea Agenţiei Achiziţii Publice constă în implementarea coerentă a politicii statului în
domeniul achiziţiilor publice şi procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia
comunitară.
Общие аспекты
Агентство по государственным закупкам - это специализированный административный орган,
подчиненный Министерству финансов, созданный с целью осуществления надзора, последующего
контроля и межведомственной координации в сфере государственных закупок.
Агентство было создано 31 декабря 1997 года в соответствии с Постановлением
Правительства №. 1217 от 31 декабря 1997 года о Национальном агентстве по государственным
закупкам.
Лимитный орган Агентства по государственным закупкам, установленный Постановлением
Правительства №. 134 от 09.03.2017 г. для утверждения Положения об организации и
функционировании Агентства по государственным закупкам и его предельного органа составляет 51
человек, в том числе технический обслуживающий персонал. Управленческая структура состоит из
директора и двух заместителей директора, а исполнительная структура состоит из лиц с
ответственными постами, которые занимают должности государственных служащих и
вспомогательного персонала.
Миссия Агентства государственных закупок заключается в последовательной реализации
государственной политики в области государственных закупок и в процессе постепенной
гармонизации национального законодательства с законодательством Сообщества.

Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:


implementează actele normative din domeniul achiziţiilor publice şi elaborează propuneri de
modificare şi completare a legislaţiei privind achiziţiile publice;
coordonează, monitorizează și evaluează modul în care autorităţile contractante respectă
procedurile de achiziţie publică şi de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
întocmeşte, actualizează şi menţine Lista operatorilor economici calificaţi şi Lista de interdicţie
a operatorilor economici;
elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard pentru procedurile de achiziţie publică;
examinează dările de seamă privind procedurile de achiziţie publică;
solicită reexaminarea rezultatelor procedurilor de achiziţie publică;
gestionează SIA „RSAP”;
acordă autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor
publice, iniţiază şi susţine acţiunile de instruire a personalului autorităţilor contractante implicate în
organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor de achiziţii
publice;
editează Buletinul achiziţiilor publice, elaborează şi întreține pagina web „Achiziţiile publice
ale Republicii Moldova”, în care sînt publicate anunțurile şi informaţiile privind achiziţiile publice şi
atribuirea contractelor de achiziţii publice;
elaborează, trimestrial şi anual, rapoarte şi analize statistice privind achiziţiile publice;
solicită şi obţine de la organele competente informaţii despre operatorii economici participanţi
la procedurile de achiziţie publică, precum şi orice informaţie necesară exercitării atribuţiilor;
colaborează cu instituţii internaţionale şi agenţii străine analoge în domeniul achiziţiilor
publice;
coordonează activităţile de utilizare a asistenţei tehnice străine în domeniul achiziţiilor publice;
exercită alte funcţii prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative şi normative.
Для выполнения основных функций возложенных на Агентство следующие задачи:
реализует нормативные акты по вопросам государственных закупок и разработке
предложений по внесению изменений и дополнений в закон о государственных закупках;
координирует, контролирует и оценивает, как подрядные органы должны следовать
процедурам закупок и государственных контрактов;
подготовить обновление и ведение списка квалифицированных экономических операторов и
список запрещенных поставщиков;
разработать и внедрить стандартную документацию для процедур государственных закупок;
рассматривать отчеты о процедурах государственных закупок;
испрашивает обзор результатов процедур государственных закупок;
управлять SIA "RSAP"
Договаривающиеся власти предоставляют методологическую помощь и консультации в
области государственных закупок, а также поддерживает действия, инициированные подготовки
персонала подрядных органов власти, участвующих в организации, проведении процедур
государственных закупок и государственных закупок;
Бюллетень государственных закупок публикует, разрабатывает и поддерживает веб-сайт
«закупок Республики Молдова», которые публикуются объявления и информацию о
государственных закупках и государственных закупок;
подготовки квартальных и годовых отчетов и статистический анализ государственных
закупок;
запрашивать и получать от информации компетентных органов о поставщиках, участвующих
в процедурах закупок и любой информации, необходимые для обязанностей;
сотрудничает с международными организациями и иностранными агентствами аналога
государственных закупок;
координировать использование иностранной технической помощи в области государственных
закупок;
Выполнять другие функции, предусмотренные настоящим Законом и другими законами и
нормативными актами.