You are on page 1of 8

ÑIEÄN LAÏNH KUEN LING

MAÙY LAØM LAÏNH NÖÔÙC


Scroll Hermetic Chiller Units
MAÙY LAØM LAÏNH NÖÔÙC Scroll Hermetic Chiller Unit

KH A W- 015 S
S : Moät maùy neùn (SINGLE COMPRESSOR)
D : Hai maùy neùn (DOUBLE COMPRESSOR)
T : Ba maùy neùn (THREE COMPRESSOT)
F : Boán maùy neùn (FOUR COMPRESSOR)
Coâng suaát danh nghóa (NOMINAL HP)
Ví duï: 080-80HP (O3S=3HP)
W: Maùy laøm laïnh nöôùc (CHILLER UNIT)
C : Daøn ngöng tuï (CONDENSING UNIT)
B : Maùy laøm laïnh nöôùc chaùt (BRINE CHILLER UNIT)
O : Daïng nöôùc giaûi nhieät (WATER COOLED)
A : Daïng gioù giaûi nhieät (AIR COOLED)
S : Kieåu truïc vít (SCREW TYPE)
P : Daïng tuû nguyeân cuïm (PACKAGED)
KC : Daøn bay hôi (CHILLER)
KD : Daøn ngöng tuï (CONDENSER)
KH : Maùy neùn kieåu kín (HERMETIC)
KL : Maùy neùn kieåu baùn kín (SEMI-HERMETIC)
KO : Maùy neùn kieåu hôûû (OPEN TYPE)

Fans

Hermetic scroll comperssor Evaporator - Plate heat exchanger

High efficent copper tube Condenser - Shell and tube


R-22
MAÙY LAØM LAÏNH NÖÔÙC - NÖÔÙC GIAÛI NHIEÄT Package Water Cooled - Chiller Unit

SET

°C Carel

1 Cooling water Inlet


2 Cooling water Outlet
3 Chiller water Inlet
4 Chiller water Outlet
5 Make up water pipe

Haïng muïc Item Model Ñôn vò Unit KHPW-010S KHPW-015S


Nguồn ñieän (Power supply) 3f - 380v - 50Hz
kW 34.89 52.34
Coâng suaát laøm laïnh (Refrigerating capacity)
kcal/hr 30,000 45,000
Phạm vi nhiệt ñoä (Temperature range) Ambit Temp. 10°C~37°C; Chiller water Temp. 4°C~16°C
Coâng suaát tieâu thuï (Power consumption) kW 8.2 11.5
Doøng ñieän vaän haønh 380v (Running ampere) A 15.6 21.8
Doøng ñieän khôûi ñoäng 380v (Starting ampere) A 93.4 131.0
Kieåm soaùt coâng suaát (Capacity control) % 0,100
Kieåu Type Maùy neùn xoaén oác - kieåu kín (Scroll Hermetic)
Soá löôïng Quantity 1
Cheá ñoä khôûi ñoäng Starting control Khôûi ñoäng tröïc tieáp (Direct starting)
Maùy neùn
Voøng tua maùy Revolution r.p.m 2950
Compressor
Coâng suaát ra Output kW 7.5 11.8
Ñieän trôû söôûi daàu Crankcase heater kW 62 62X2
Daàu maùy laïnh Loaïi daàu Type SUNISO 4GS
Refrigeration oil Soá löôïng naïp Quantity L 3.3 4.1
Loaïi moâi chaát Type R-22
Moâi chaát laïnh
Soá löôïng naïp Quantity kg 5.0 7.5
Refrigerant
Kieåm soaùt Control Van tieát löu nhieät (Thermostatic expansion valve)
Kieåu Type Thieát bò trao ñoåi nhieät kieåu taám (Plate heat exchanger)
Ñöôøng kính oáng daãn Pipe size B PT1-1/2” PT 2”
Daøn bay hôi
Löu löông nöôùc laïnh Water flow rate m3/h 6.0 9.0
Chiller
Bơm nước Chiller water pump HP 1 2
Toån thaát aùp suaát Head loss M 3.0 3.0
Kieåu Type OÁng chuøm naèm ngang (Shell and tube)
Soá löôïng Quantity 1
Daøn ngöng tuï Löu löôïng nöôùc giaûi nhieät Water flow rate m3/h 7.5 11.3
Condenser
Toån thaát aùp suaát Head loss M 4.7 5.0

Ñöôøng kính oáng Pipe size mm PT1-1/2” PT 2”


Boàn ñieàu taûi Chiller water tank L Bình nöôùc Inox: theå tích 100Lít SUS tank: volome 100L

Coâng taéc cao aùp vaø thaáp aùp, coâng taéc choáng keát ñoâng, rôle baûo veä quaù taûi, baûo veä ngöôïc pha,
Trang bò baûo veä Protection devices boä ñieàu khieån nhieät ñoä, coâng taéc doøng chaûy. (High/low pressure switch,
chilled water low temp. switch, thermal overload, phase reversal relay, thermostat, flow control).
A mm 1400 1400
Kích thöôùc
B mm 750 750
Dimemsion
C mm 1100 1100
Troïng löôïng thöïc Net weight kg 335 420
Troïng löôïng hoaït ñoäng Operating weight kg 400 480

Ghi chuù: Note:


1. Coâng suaát laïnh caên cöù theo nhieät ñoä cuûa nöôùc laïnh vaøo/ra 12/7oC, nhieät 1. Nominal cooling capacity conditions: Chiller water inlet temp. 12oC, outlet
ñoä nước giải nhiệt vào 30oC, ra 35oCWB; temp. 7oC; Cooling water inlet 30oC, cooling water outlet 35oC.
Heä soá baùm caùu caën »0.0001 m2C/W. Fouling factor »0.0001 m2C/W.
2. Chuùng toâi ñöôïc pheùp thay ñoåi quy caùch khi coù nhu caàu. 2. Specifications are subject to change without notice for futher improvenment
3. Khi coù quy caùch ñaëc thuø xin quyù khaùch thoâng baùo tröôùc khi ñaët haøng. 3. If you have any special requirement, please inform us before order.

3
R-22
MAÙY LAØM LAÏNH NÖÔÙC - GIOÙ GIAÛI NHIEÄT Air Cooled - Chiller Unit

DRAIN

Haïng muïc Item Model Ñôn vò Unit KHAW-005SP KHAW-010SP KHAW-015SP


Nguồn ñieän (Power supply) 3f - 380v - 50Hz
kW 14.7 29.31 43.96
Coâng suaát laøm laïnh (Refrigerating capacity)
kcal/hr 12,600 25,200 37,800
Phạm vi nhiệt ñoä (Temperature range) Ambit Temp. 10°C~37°C; Chiller water Temp. 4°C~16°C
Coâng suaát tieâu thuï (Power consumption) kW 5.6 10.3 15.3
Doøng ñieän vaän haønh 380v (Running ampere) A 9.9 18.2 27.0
Doøng ñieän khôûi ñoäng 380v (Starting ampere) A 65 125 198
Kieåm soaùt coâng suaát (Capacity control) % 0,100
Kieåu Type Maùy neùn xoaén oác - kieåu kín (Scroll Hermetic)
Soá löôïng Quantity 1
Cheá ñoä khôûi ñoäng Starting control Khôûi ñoäng tröïc tieáp (Direct starting)
Maùy neùn
Voøng tua maùy Revolution r.p.m 2950
Compressor
Coâng suaát ra Output kW 3.8 7.5 11.2
Coâng suaát vaøo Input kW 3.96 8.1 12.3
Ñieän trôû söôûi daàu Crankcase heater W 62
Daàu maùy laïnh Loaïi daàu Type SUNISO 4GS
Refrigeration oil Soá löôïng naïp Quantity L 1.7 3.3 4.1
Loaïi moâi chaát Type R-22
Moâi chaát laïnh
Soá löôïng naïp Quantity kg 3.0 4.6 8.5
Refrigerant
Kieåm soaùt Control Van tieát löu nhieät (Thermostatic expansion valve)
Kieåu Type Thieát bò trao ñoåi nhieät kieåu taám (Plate heat exchanger)
Ñöôøng kính oáng daãn Pipe size B PT1-1/2” PT2”
Daøn bay hôi
Löu löông nöôùc laïnh Water flow rate m3/h 2.52 5.04 7.56
Chiller
Bơm nước Chiller water pump HP 1 1 2
Toån thaát aùp suaát Head loss M 2.5 2.5 2.5
Hướng thổi ra Draft drection Daïng thoåi treân (Above blowing type)
Kieåu Type Daïng höôùng truïc (Propeller type)
Quaït Coâng suaátxS.Löôïng O.PxQuantity kW 0.23 x 2 0.59 x 1
Fan
Coâng suaát vaøo Input kW 0.42 x 2 1.1 x 1
Lưu lượng gió Air flow rate m3/min 100 250
Boàn ñieàu taûi Chiller water tank L SUS tank: 50L Bình nöôùc Inox: 100Lít SUS tank: 100L

Coâng taéc cao aùp vaø thaáp aùp, coâng taéc choáng keát ñoâng, rôle baûo veä quaù taûi, baûo veä ngöôïc pha,
Trang bò baûo veä Protection devices boä ñieàu khieån nhieät ñoä, coâng taéc doøng chaûy. (High/low pressure switch,
chilled water low temp. switch, thermal overload, phase reversal relay, thermostat, flow control).
A mm 1092 1300 1300
Kích thöôùc
B mm 600 1153 1153
Dimemsion
C mm 1151 1222 1222
Troïng löôïng thöïc Net weight kg 230 400 420
Troïng löôïng hoaït ñoäng Operating weight kg 280 460 480

Ghi chuù: Note:


1. Coâng suaát laïnh caên cöù theo nhieät ñoä cuûa nöôùc laïnh vaøo / ra 12/7oC, nhieät 1. Nominal cooling capacity conditions: Chiller water inlet temp. 12oC, outlet
ñoä moâi trương 35oCDB, 24oCWB; heä soá baùm caùu caën »0.0001 m2C/W. temp. 7oC, Ambit temp. 35oCDB, 24oCWB Fouling factor »0.0001 m2C/W.
2. Chuùng toâi ñöôïc pheùp thay ñoåi quy caùch khi coù nhu caàu. 2. Specifications are subject to change without notice for futher improvenment
3. Khi coù quy caùch ñaëc thuø xin quyù khaùch thoâng baùo tröôùc khi ñaët haøng. 3. If you have any special requirement, please inform us before order.

4
MAÙY LAØM LAÏNH NÖÔÙC - NÖÔÙC GIAÛI NHIEÄT Water Cooled - Chiller Unit

Sô ñoà nguyeân lyù heä thoáng laïnh Chart refrigeration system

Discharge line

Maùy neùn
Compressor
(Scroll) Cooling water
Outlet

Cooling water
Inlet
Baàu ngöng
Condenser
Suction line

Nöôùc caáp boå sung

TB trao ñoåi nhieät daïng taám


Plate Heat Exchanger

Heä thoáng
Bôm nöôùc laïnh caàn laøm maùt
Chiller water pump

No. Symbol Description Thuyeát minh

1. CHWI : Chiller Water Inlet Ñaàu vaøo nöôùc laïnh


2. CHWO : Chiller Water Oulet Ñaàu ra nöôùc laïnh
3. CHWP : Chiller Water Pump Bôm nöôùc laïnh
4. CH : Evaporator Baàu bay hôi
5. CD : Condenser Baàu ngöng tuï
6. CM : Compressor Maùy neùn
7. DS : Strainer Phin loïc ga
8. PHE : Plate Heat Exchanger TB trao ñoåi nhieät daïng taám
9. FU : Freeze-up Switch Coâng taéc choáng ñoâng
10. FS : Flow Switch Coâng taéc doøng chaûy
11. TH : Thermostat Boä ñieàu khieån nhieät ñoä
12. LG : Low - Range Gauge AÙp keá thaáp aùp
13. HG : High - Rangge Gauge AÙp keá cao aùp
14. LP : Low Pressure Switch Rô le baûo veä aùp suaát quaù thaáp
15. HP : High Pressure Switch Rô le baûo veä aùp suaát quaù cao
16. FP : Flusible plug Nuùt chaûy (van an toaøn)
17. FT : Filter Phin loïc
18. EX : Expansion valve Van tieát löu
19. GV : Gate valve Van coång
20. FLV : Float valve Van phao
21. SG : Sight glass gas Maét ga

5
MAÙY LAØM LAÏNH NÖÔÙC - GIOÙ GIAÛI NHIEÄT Air Cooled - Chiller Unit

Sô ñoà nguyeân lyù heä thoáng laïnh Chart refrigeration system

Discharge line

Maùy neùn
Suction line

Compressor (Scroll)
Daøn ngöng Daøn ngöng
Condenser Condenser

Nöôùc caáp boå sung

TB trao ñoåi nhieät daïng taám


Plate Heat Exchanger

Heä thoáng
Bôm nöôùc laïnh caàn laøm maùt
Chiller water pump

No. Symbol Description Thuyeát minh

1. CHWI : Chiller Water Inlet Ñaàu vaøo nöôùc laïnh


2. CHWO : Chiller Water Oulet Ñaàu ra nöôùc laïnh
3. CHWP : Chiller Water Pump Bôm nöôùc laïnh
4. CH : Evaporator Baàu bay hôi
5. CD : Condenser Baàu ngöng tuï
6. CM : Compressor Maùy neùn
7. DS : Strainer Phin loïc ga
8. PHE : Plate Heat Exchanger TB trao ñoåi nhieät daïng taám
9. FM : Fan Motor Moâ tô quaït giaûi nhieät
10. FU : Freeze-up Switch Coâng taéc choáng ñoâng
11. FS : Flow Switch Coâng taéc doøng chaûy
12. TH : Thermostat Boä ñieàu khieån nhieät ñoä
13. LG : Low - Range Gauge AÙp keá thaáp aùp
14. HG : High - Rangge Gauge AÙp keá cao aùp
15. LP : Low Pressure Switch Rô le baûo veä aùp suaát quaù thaáp
16. HP : High Pressure Switch Rô le baûo veä aùp suaát quaù cao
17. FT : Filter Phin loïc
18. EX : Expansion valve Van tieát löu
19. GV : Gate valve Van coång
20. FLV : Float valve Van phao

6
ÑIEÄN LAÏNH KUEN LING

Ñaàu ra nöôùc giaûi nhieät Cooling water Outlet

Ñaàu vaøo nöôùc giaûi nhieät Cooling water Inlet

Maùy laøm laïnh nöôùc - Nöôùc giaûi nhieät


Water Cooled - Chiller Unit Bôm nöôùc giaûi nhieät Thaùp giaûi nhieät
Cooling Water Pump Cooling tower

Nöôùc laïnh ñi laøm maùt Chiller water supply

Maùy laøm laïnh nöôùc - Gioù giaûi nhieät Maùy thoåi chai nhöïa
Air Cooled - Chiller Unit

Ñaàu vaøo nöôùc laïnh Chiller water Inlet


Nöôùc laïnh hoài veà Chiller water return

Ñaàu ra nöôùc laïnh Chiller water Outlet

Maùy eùp phun nhöïa kieåu naèm

Maùy ñuøn oáng nhöïa PVC

Maùy taïo haït nhöïa PVC

Maùy caùn maøng Maùy caùn taám nhöïa deûo


Nhaø maùy KaoHsiung
No.336, Chih Kan N.Rd., Tzu Kuan
Hsiang, Kaohsiung Hsien, Taiwan
Tel: +886-7-6192345
Fax: +886-7-6193583
Email:klmain@kuenling.com.tw
http://www.kuenling.com.tw

Nhaø maùy Thöôïng Haûi - Trung Quoác


No. 608 Lai Yin Rd. JiuTing, SongJang
High-Tech Park, SongJang ShangHai, China.
Tel: +86-21-67696169
Fax: +86-21-67696139
Email:cmk@kuenling.com
http://www.kuenling.com

Nhaø maùy tænh Ngoâ Giang - Trung Quoác


No. 999, Jiangxing East Road Economic
Development District Wujiang Jiangsu, China
Tel: +86-512-63406188
Fax: +86-512-63406388

Nhaø maùy tænh Long An, Vieät Nam


Soá 10-12, Ñöôøng soá 7, KCN Taân Ñöùc
Xaõ Ñöùc Hoøa Haï, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An,
Vieät Nam
Tel: +84-72-3769080
Fax: +84-72-3769083
Email: Sales@kuenlingvn.com.vn
Web: http://kuenlingvn.com.vn

Ñaïi lyù phaân phoái:

AÁn phaåm thaùng 12 naêm 2011