You are on page 1of 1

PLMI/PPG/B05/Pin00/September2017

PG5

PUSAT LATIHAN MENGAJAR DAN INDUSTRI


UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDIRS
 015-48797210/7217 : 015-48797290

AKUJANJI PROGRAM PERANTIS GURU (PPG)

Nama pelatih

Program Pengajian

No. KP

No. Matrik

E-mail

Saya, dengan ini berjanji akan melaksanakan tanggungjawab semasa menjalani Program Perantis
Guru (PPG) seperti berikut:

1. Membuat persediaan berkaitan PPG dengan teliti.


2. Menjalankan tugasan PPG dengan bersungguh-sungguh.
3. Mewujudkan hubungan dua hala dan mesra dengan pensyarah penyelia universiti.
4. Tidak melakukan plagiat dalam melaksanakan tugasan PPG.
5. Menghantar tugasan PPG tepat pada masa yang ditetapkan.
6. Melapor diri tepat pada masa dan tarikh yang ditentukan.
7. Menghormati Pengetua/ Ketua/ Pengurus, Guru, Warga sekolah, rakan pelatih serta murid.
8. Mewujudkan hubungan dua hala dan mesra dengan semua warga sekolah.
9. Bersedia menjalankan aktiviti ko-kurikulum sebagai pembantu kepada guru terlatih
10. Mengamalkan falsafah UPSI dan peraturan universiti serta sekolah yang ditetapkan.
11. Sentiasa berpakaian kemas, bersih dan sopan sesuai dengan profesion perguruan.
12. Sentiasa mengamalkan dan menjaga peribadi dan tingkah laku yang sopan.
13. Mematuhi arahan dan melaksanakan tugas yang diberi dari masa ke semasa.
14. Menjaga nama baik diri, universiti dan sekolah dengan tidak melakukan perkara negatif
menerusi pelbagai medium sama ada secara fizikal atau secara maya.
15. Menyedari bahawa tindakan tatatertib akan dikenakan ke atas diri saya sekiranya saya
melanggar peraturan PPG dan lain-lain peraturan yang ditetapkan oleh pihak universiti dan
sekolah.

.......................................... ...............................

Tandatangan Pelatih Tandatangan & Cop PULAMI

Tarikh: ........................... Tarikh: ..........................