Вы находитесь на странице: 1из 1

AKTIVITI

RPH 2018 PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Round Table
MINGGU: 1 HARI: ISNIN TARIKH: 8/1/2018 Think Pair Share
Hot Seat
Pembentangan Hasil Sendiri
Kelas / MP ENGLISH YEAR 3
Role Play
Gallery Walk
MASA Three Stay, One Stay
Peta I-think
Tajuk Things I do Deklamasi Sajak / Nyanyian
Tandakan / pada ruangan berkenaan
Standard 1.1
Kandungan By the end of the 6-year primary schooling, pupils will be able PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Berasaskan Murid
to pronounce words and speak confidently with the correct
Pembelajaran Kolaboratif
stress, rhythm and intonation.
Kemahiran / Proses
Pemikiran Aras Tinggi
Kemahiran Hidup
Standard Language Art Berkumpulan
Pembelajaran 4.1.2 Able to sing action songs, recite jazz Komuniti
chants and poems with correct Pentaksiran Formatif
pronunciation, rhythm an intonation Belajar Untuk Kehidupan
Tandakan / pada ruangan berkenaan
Objektif Able to sing a song with correct pronunciation
Pembelajaran TAHAP PENGUASAAN (PBS)
TP6
Kriteria 1. Pupils able to sing at least one song with correct TP5
Kejayaan pronunciation TP4
TP3
Aktiviti 1. Teacher shows a song through a media and ask pupils to TP2
sing along the song presented. TP1
2. Pupils practices the song with correct pronunciation. Tandakan / pada ruangan berkenaan
3. Pupils engage in the group activities.
4. Pupils presented the work in groups.\ ARAS PEMIKIRAN
5. Teacher concludes the lesson. Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingati
Tandakan / pada ruangan berkenaan

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN


Latihan bertulis
BBM  Buku Teks  Internet  Projektor Hasil kerja
 Powerpoint  Buku Cerita  Lain-lain Kuiz
 Carta  Model Pembentangan
Soal Jawab
EMK  Pendidikan  TMK  Kreativiti dan Pemerhatian/lisan/soal jawab
Alam Sekitar inovasi Lembaran kerja
Drama
Refleksi  ____/____ orang murid dapat menguasai objektif Projek
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/ pengukuhan Tandakan / pada ruangan berkenaan
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. I - THINK
 Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _____________ Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
________________________________________
Peta Pokok
Peta Dakap
Catatan Peta Titi
Tandakan / pada ruangan berkenaan

Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………