Вы находитесь на странице: 1из 13

SCHOOL: R.

VENTURANZA CENTRAL SCHOOL TEACHING DATES: October 1–5, 2018


]] KINDERGARTEN TEACHER: Roslyn D. Venturanza WEEK NO. WEEK 18 QUARTER: 2ND QUARTER
DAILY LESSON LOG
CONTENT FOCUS: My family participates in school activities.

Indicate the following:


Learning Areas (LA)
BLOCKS OF TIME Content Standards (CS) MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
Performance Standards (PS)
Learning Competency Codes (LCC)

ARRIVAL TIME LA: (KA) Kagandahang Asal Daily Routine: Daily Routine: Daily Routine: Daily Routine: Daily Routine:
(10 minutes) (KP) Kalusugang Pisikal at National Anthem National Anthem National Anthem National Anthem National Anthem
Pagpapaunlad ng Kakayahang Opening Prayer Opening Prayer Opening Prayer Opening Prayer Opening Prayer
Motor Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise
(S) Sining
Kamustahan Kamustahan Kamustahan Kamustahan Kamustahan
(PNE) Understanding the
Physical and Natural Environment Attendance Attendance Attendance Attendance Attendance
(LL) Language, Literacy and Balitaan Balitaan Balitaan Balitaan Balitaan
Communication

CS: Ang bata ay nagkakaroon ng


pag-unawa sa…
 konsepto ng mga sumusunod
na batayan upang lubos na
mapahalagahan ang sarili:
3. Paggalang
 kahalagahan ng pagkakaroon
ng masiglang pangangatawan
 kanyang kapaligiran at
naiiugnay dito ang angkop na
paggalaw ng katawan
 pagpapahayag ng kaisipan at
imahinasyon sa malikhain at
malayang pamamaraan
 different types of weather and
changes that occur in the
environment
 increasing his/her
conversation skills

PS: Ang bata ay nakapagpapamalas


ng…
 tamang pagkilos sa lahat ng
pagkakataon na may
paggalang at pagsasaalang-
alang sa sarili at sa iba
 sapat na lakas na magagamit
sas pagsali sa mga pang-araw-
araw na gawain
 maayos na galaw at
koordinasyon ng mga bahagi
ng katawan
 kakayahang maipahayag ang
kaisipan, damdamin, saloobin
at imahinasyon sa
pamamagiitan ng malikgaing
pagguhit/pagpinta
 talk about how to adapt to the
different kinds of weather and
care for the environment
 confidently speaks and
expresses his/her feelings and
ideas in words that makes
sense

LCC: KAKPS-00-15
KPKPF-Ia-2
KPKGM-Ia-1
KPKGM-Ie-2
KPKGM-Ig-3
SKMP-00-9
PNEKE-00-1
LLKOL-Ia-1

MEETING TIME 1 LA: (SE) Pagpapaunlad sa Message: Message: Message: Message: Message:
(10 minutes) Kakayahang Sosyo-Emosyunal We have family activities My parents help the Parents can help my Parents can help my Parents can help
Physical and Natural Environment in school: PTCs, Family school in different ways. school as resource school as resource school as resource
(LL) Language, Literacy and Day. persons (gardener). persons (carpenter). persons (cook).
Communication

CS: Ang bata ay nagkakaroon ng pag-


unawa sa …. Questions: Questions:
 konsepto ng pamilya, paaralan Questions:  How do your parents Questions:  What does a Questions:
at komunidad biilang kasapi  What are the family help the school?  What does a carpenter do?  What does a cook
nito activities in school? gardener do? do?
 increasing his/ her  How does a
conversation skills *use semantic web or  How does a carpenter help in  How does a cook
 acquiring new words/widening graphic organizers gardener help the the school? help the school?
his/her vocabulary links to school?
his/her experiences
PS: Ang bata ay nakapagpapamalas
ng…
 pagmamalaki at kasiyahang
makapagkuwento ng sariling
karanasan bilang kabahagi ng
pamilya, paaralan at
komunidad
 confidently speaks and
expresses his/her feelings and
ideas in words that make
sense
 actively engage in meaningful
conversation with peers and
adults using varied spoken
vocabulary

LCC: KMKPAra-00-3 and 4


KMKPKom-00-7
LLKOL-00-5 and 10
LLKV-00-6

WORK PERIOD 1 LA: (SE) Pagpapaunlad sa Teacher-Supervised Teacher-Supervised Teacher-Supervised Teacher-Supervised Teacher-Supervised
(40 minutes) Kakayahang Sosyo-Emosyunal Activity Activity Activity Activity Activity
(KA) Kagandahang Asal  School Activity  Brigada Eskwela  Thank you poster  Thank you  Thank you
(KP) Kalusugang Pisikal at Picture Mobile Poster for the Parent poster for the poster for the
Pagpapaunlad ng Kakayahang LCC: KMKPAra-00-3 LCC: KMKPAra-00-3
Motor
Resource Person Parent Resource Parent
and 4 and 4 (Gardener) person Resource
(S) Sining KAKPS-00-1 SKMP-00-1 and 2
(LL) Language, Literacy and LCC: KMKPAra-00- (Carpenter) Person (Cook)
SKMP-00-1 and 2 5 LCC: KMKPAra- LCC: KMKPAra-
Communication
 Introduce Letter Gg SKMP-00-1 and 00-5 00-5
CS: Ang bata ay nagkakaroon ng pag-
LCC: LLKPA-Ig-1 and 7 2 SKMP-00-1 SKMP-00-1
unawa sa…
LLKH-00-3 and 6  Introduce Letter and 2 and 2
 konsepto ng pamilya, paaralan
at komunidad bilang kasapi Uu
nito LCC: LLKPA-Ig-1
 konsepto ng mga sumusunod and 7
na batayaan upang lubos na
Independent Activities LLKH-00-3 and
mapahalagahn ang sarili:  Puzzles of Independent Activities 6
1. Disiplina different school  Puzzles of
5. Pagmamalasakit sa kapwa activities, how different school Independent Independent
 sariling kakayahang sumubok parents help our activities, how Activities Activities
parents help our Independent  Puzzles of  Puzzles of
gamitin nang maayos ang school
kamay upang lumikha/ LCC: KAKPS-00-16 school Activities different different
lumimbag KPKFM-00-1.5 LCC: KAKPS-00-16  Puzzles of school school
 pagpapahayag ng kaisipan at KPKFM-00- different school activities, how activities, how
imahinasyon sa malikhain at  Letter Gg, Uu 1.5 activities, how parents help parents help
malayang pamamaraan
 increasing his/her Collage  Letter Gg, Uu parents help our school our school
conversation skills LCC: SKMP-00-4 Collage our school LCC: KAKPS-00- LCC: KAKPS-00-
 letter sounds to name and 7 LCC: SKMP-00-4 LCC: KAKPS-00- 16 16
relations LLKAK-Ih-3 and 7 16 KPKFM-00- KPKFM-00-
 letter representation of LLKAK-Ih-3 KPKFM-00- 1.5 1.5
sounds- that letters as  Letter Gg, Uu 1.5
symbols have names and Mosaic  Letter Gg, Uu  Letter Gg, Uu  Letter Gg, Uu
distinct sounds in LCC: SKMP-00-4 Mosaic  Letter Gg, Uu Collage Collage
representing ideas LLKAK-Ih-3 LCC: SKMP-00-4 Collage LCC: SKMP-00-4 LCC: SKMP-00-4
LLKAK-Ih-3 LCC: SKMP-00-4 and 7 and 7
PS: Ang bata ay nakapagpapamalas  Block Play and 7 LLKAK-Ih-3 LLKAK-Ih-3
ng: LCC: KMKPAra-00-4 LLKAK-Ih-3
 Block Play
 pagmamalaki at kasiyahang LLKOL-Ig-9 LCC: KMKPAra-00-  Letter Gg, Uu  Letter Gg, Uu
makapagkuwento ng sariling 4  Letter Gg, Uu Mosaic Mosaic
karanasan bilang kabahagi ng LCC: SKMP-00-4 LCC: SKMP-00-4
LLKOL-Ig-9 Mosaic
pamilya, paaralan at LLKAK-Ih-3 LLKAK-Ih-3
LCC: SKMP-00-4
komunidad
LLKAK-Ih-3
 tamang pagkilos sa lahat ng
 Block Play  Block Play
pagkakataon na may
paggalang at pasasaalang-
 Block Play LCC: KMKPAra- LCC: KMKPAra-
LCC: KMKPAra- 00-4 00-4
alang sa sarili at sa iba
00-4 LLKOL-Ig- LLKOL-Ig-
 kakayahang gamitin ang 9 9
LLKOL-Ig-9
kamay at daliri
 kakayahang maipahayag ang
kaisipan, damdamin, saloobin
at imahinasyon sa
pamamagitan ng malikhaing
pagguhit/ pagpinta
 confidently speak and express
his/her feelings and ideas in
words that make sense
 identify/pick out the distinct
sounds in words, match
sounds with letters, and hear a
specific letter sound by
listening to familiar poems and
stories and by singing rhymes
and songs
 identify the letter names and
sounds

LCC: KMKPAra-00-3 to 5
KAKPS-00-1
KAKPS-00-16
KPKFM-00-1.5
SKMP-00-1 and 2
SKMP-00-4 and 7
LLKOL-Ig-9
LLKPA-Ig-1 and 7
LLKAK-Ih-3
LLKH-00-3 and 6

MEETING TIME 2 LA: (SE) Pagpapaunlad sa Activity: The learners Activity: The learners Activity: The learners Activity: The learners Activity: The learners
(10 minutes) Kakayahang Sosyo-Emosyunal show and describe their show and describe the draw their garden. build a house with do a food preparation
(S) Sining school activity mobile. poster about how their wooden blocks. charade.
(LL) Language, Literacy and parents help the school.
Communication

CS: Ang bata ay nagkakaroon ng pag-


unawa sa… Question: Question: Question:
 konsepto ng pamilya, paaralan  What activities in  How do your parents  What can be seen in Question: Question:
at komunidad blang kasapi school does your help the school? your garden?  If you are a  What food
nito family participate in? carpenter what kind preparation actions
 kahalagahan sa kagandahan of house will you can you show?
ng kapaligiran build?
 pagpapahayag ng kaisipan at
imahinasyon sa malikhain at
malayang pamamaraan
 increasing his/ her
conversation skills

PS: Ang bata ay nakapagpapamalas


ng...
 pagmamalaki at kasiyahang
makapagkuwento ng sairiling
karanasan bilang kabahagi ng
pamilya, paaralan at
komunidad
 kakayahang magmasid at
magpahalaga sa ganda ng
kapaligiran
 kakayahang maipahayag ang
kaisipan, damdamin, saloobin
at imahinasyon sa
pamamagitn ng malikhaing
pagguhit/pagpinta
 confidently speaks and
expresses his/her feelings and
ideas in words that make
sense

LCC: KMKPAra-00-3
KMKPAra-00-4
SKPK-00-2
SKMP-00-1
LLKOL-Ig- 9
LLKOL-00-5
LLKOL-00-10

SUPERVISED LA: (KP) Kalusugang Pisikal at


RECESS Pagpapaunlad ng Kakayahang
(15 minutes) Motor
(KA) Kagandahang Asal
(PNE) Understanding the
Physical and Natural Environment

CS: Ang bata ay nagkakaroon ng pag-


unawa sa…
 sariling ugali at damdamin
 kakayahang pangalagaan ang
sariling kalusugan at kaligtasan
 konsepto ng mga sumusunod na
batayan upang lubos na
mapahalagahan ang sarili:
1. Disiplina
 body parts and their uses SNACK TIME
(Teacher -Supervised)
PS: Ang bata ay nagpapamalas ng… Mungkahing Gawain: Panalangin Bago Kumain (SEKPSE-IIa-4)
 kakayahang kontrolin ang Tamang paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. (KPKPKK-
sarlling damdamin at pag-uugali, Ih-1)
gumawa ng desisyon at Tamang pagtatapon ng kalat sa basurahan. (KMKPKom-00-4)
magtagumpay sa kanyang mga Tamang pagsisipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. (KPKPKK-Ih-1)
gawain (PNEKBS-Ii-9)
 pagsasagawa ng mga
pangunahing kasanayan ukol sa
pansariling kalinisan sa pang-
araw-araw na pamumuhay at
pangangalaga para sa sariling
kaligtasana sarili at sa iba
 tamang pagkilos sa lahat ng
pagkakataon na may paggalang
at pagsasa-alang
 take care of oneself and the
environment and able to solve
problems encountered within the
context of everyday living

LCC: SEKPSE-If-3
SEKPSE-IIa-4
SEKPSE-Ie-5
KMKPKom-00-4
KPKPKK-Ih-1
SEKPSE-IIa-4
PNEKBS-Ii-9

QUIET TIME
(10 minutes)

STORY TIME LA: (KA) Kagandahang Asal Story: Story: Story: Story: Story:
(20 minutes) (KP) Kalusugang Pisikal at
Pagpapaunlad ng Kakayahang
Motor
(LL) Language, Literacy and
Communication

CS: Ang bata ay nagkakaroon ng pag-


unawa sa…
 konsepto ng mga sumusunod na
batayan upang lubos na
mapahalagahan ang sarili:
1. Disiplina
 sariling kakayahang sumubok
gamitin nang maayos ang kamay
upang lumikha/lumimbag
 increasing his/her conversation
skills
 book familiarity, awareness that
there is a story to read with a
beginning and, written by
author(s), and illustrated by
someone
 importance that books can be
used to entertain self and to
learn new things
 information received by listening
to stories and be able to relate
within the context of their own
experience

PS: Ang bata ay nakapagpapamalas


ng…
 tamang pagkilos sa lahat ng
pagkakataon na may paggalang
at pagsaalang-alang sa sarili at
sa iba
 kakayahang gamitin ang kamay
at daliri
 confidently speaks and
expresses his/her feelings and
ideas in words that make sense
 use book – handle and turn the
pages; take care of books; enjoy
listening to stories repeatedly
and may play pretend-reading
and associates him/herself with
the story
 demonstrate positive attitude
toward reading by
himself/herself and with others
 listen attentively and
respond/interact with peers and
teachers/adult appropriately

LCC: KAKPS-00-6
KPKFM-00-1.1
LLKOL-Ig-3 and 7
LLKOL-00-7
LLKBPA-00-1 to 11
LLKLC-00-1, 10 to 12

WORK PERIOD 2 LA: (SE) Pagpapaunlad sa Teacher-Supervised Teacher-Supervised Teacher-Supervised Teacher-Supervised Teacher-Supervised
(40 minutes) Kakayahang Sosyo-Emosyunal Activity Activity Activity Activity Activity
(KA) Kagandahang Asal  Hand Game  Number Stations  Number Books  Lift the Bowl  Walk the
(KP) Kalusugang Pisikal at
(concrete 6 (quantities of 6) (quantities of Number Line
Pagpapaunlad ng Kakayahang
quantities up to 6) LCC: MKSC-00-23 LCC: MKC-00-2, 6) LCC: MKSC-00-
Motor
LCC: MKAT-00-3 MKC-00-2 3, and 7 LCC: MKAT-00-3, 12
(S) Sining
and 26 and 7 8, 10 MKC-00-2
(M) Mathematics
MKAT-00-8, 10, MKC-00-7
11
CS: Ang bata ay nagkakaroon ng pag-
MKC-00-2, 3, 7,
unawa sa …
8
 konsepto ng pamilya, paaralan at Independent
Independent
komunidad bilang kasapi nito Activities:
Independent Activities: Activities: Independent
 konsepto ng mga sumusunod na
 Block Play  Block Play Activities:  Block Play
batayan upang lubos na
mapahalgahan ang sarili: Independent Activities: Challenge Challenge  Block Play Challenge
1. Disiplina  Block Play LCC: KMKPAra-00-3 LCC: KMKPAra-00- Challenge LCC: KMKPAra-00-
Challenge SKMP-00-8 3 LCC: KMKPAra-00- 3
 sariling kakayang sumubok
LCC: KMKPAra-00-3 SKMP-00-8 3 SKMP-00-8
gamitin nang maayos ang kamay
upang lumikha/lumimbag SKMP-00-8  Play Dough SKMP-00-8
 pagpapahayag ng kaisipan at Numerals (0-6)  Play Dough  Play Dough
imahinasyon sa malikhain at  Play Dough LCC: KMKFM-00-.15 Numerals (0-6)  Play Dough Numerals (0-6)
malayang pamamaraan Numerals (0-6) MKC-00-4 LCC: KMKFM-00- Numerals (0-6) LCC: KMKFM-00-
 the sense of quantity and LCC: KPKFM-00-1.5 .15 LCC: KMKFM-00- .15
numeral relations, that addition MKC-00-4 MKC-00-4 .15 MKC-00-4
results in increase and  Its’ A Match (0 to MKC-00-4
subtraction results in decrease  Its’ A Match (0 to 6) 6)  Its’ A Match (0 to  Its’ A Match (0 to
 LCC: MKC-00-2 and 4 LCC: MKC-00-2 and 4 6)  Its’ A Match (0 to 6)
PS: Ang bata ay nakapagpapamalas LCC: MKC-00-2 6) LCC: MKC-00-2
ng…  Comparing  Comparing and 4 LCC: MKC-00-2 and 4
 pagmamalaki at kasiyahang Quantities: A Game Quantities: A Game and 4
makapagkuwento ng sariling for Partners  Comparing  Comparing
for Partners
karanasan bilanng kabahagi ng LCC: MKAT-00-3 and Quantities: A  Comparing Quantities: A
LCC: MKAT-00-3 and
pamilya, paaralan at komunidad 26 Quantities: A
26 Game for Game for
 tamang pagkilos sa lahat ng MKAT-00-10 MKAT-00-10 Game for
Partners Partners
pagkakataon na may paggalang and 11 and 11 LCC: MKAT-00-3 Partners LCC: MKAT-00-3
at pagsasaalang-alang sa sarili MKC-00-2, 3, 7, MKC-00-2, 3, 7, and 26 LCC: MKAT-00-3 and 26
at sa iba 8 8 MKAT-00-10 and 26 MKAT-00-10
 kakayahang gamitin ang kamay KAKPS-00-12 KAKPS-00-12 and 11 MKAT-00-10 and 11
at daliri
MKC-00-2, 3, and 11 MKC-00-2, 3,
 kakayahang maipahayag ang 7, 8 MKC-00-2, 3, 7, 8
kaisipan, damdamin, saloobin at KAKPS-00- 7, 8 KAKPS-00-
imahinasyon sa pamamagitan ng 12 KAKPS-00- 12
malikhaing pagguhit/pagpinta 12
 perform simple addition and
subtraction of up to 10 objects
or pictures/ drawings

LCC: KMKPAra-00-3
KAKPS-00-12
KPKFM-00-1.5
SKMP-00-8
MKC-00-2, 4, 7, and 8
MKAT-00-3, 8, 10, 11 and 26

INDOOR/OUTDOOR LA: (SE) Pagpapaunlad sa Activity: Action Song – Activity: Role Play of Activity: Met and Activity: Meet and Activity: Meet and greet
ACTIVITY Kakayahang Sosyo-Emosyunal This is the Way We Join Brigada Eskwela greet the parent greet the parent the parent resource
(20 minutes) (KA) Kagadahang Asal the Activities in School LCC: KMKPAra- resource person resource person person (cook)
(KP) Kalusgang Pisikal at LCC: KPKPF-00- 00-3 (gardener) (carpenter) LCC: KMKPKom-
Pagpapaunlad ng Kakayahang 1 KMKPAra- LCC: LCC: 00-5
Motor KPKPF-Ia-2 00-4 KMKPKom-00-5 KMKPKom-00-5 PNEKP-IIb-2
(PNE) Understanding the KPKGM-Ia- LLKOL-00- PNEKP- PNEKP- PNEKPP-
Physical and Natural Environment 1 10 IIb-2 IIb-2 00-2, 6
(LL) Language, Literacy and KPKGM-Ie- LLKOL-Ia-1
Communication 2 PNEKPP-00-2, 6 PNEKPP-00-2, 6 LLKV-00-6
KPKGM-Ig- LLKOL- LLKOL-
CS: Ang bata ay nagkakaroon ng pag- 3 Ia-1 Ia-1
unawa sa… LLKOL-Ia-2 Reference: Kindergarten
LLKV- LLKV-
 konspeto ng pamilya, paaralan at Reference: Kindergarten Teacher’s Guide p. 272
00-6 00-6
komunidad bilang kasapi nito Reference: Kindergarten Teacher’s Guide p. 271-272
 kahalagahan ng pagkakaroon ng Teacher’s Guide p. 271
masiglang pangangatawan Reference: Kindergarten
 kanyang kapaligiran at Reference: Kindergarten Teacher’s Guide p. 272
naiuugnay dito ang angkop na Teacher’s Guide p. 272
paggalaw ng katawan
 characteristics and growth of
common plants
 physical properties and
movement of objects
 increasing his/her conversation
skills

 acquiring new words/widening


his/her vocabulary links too
his/her experiences

PS: Ang bata ay nakapagpapamalas ng…


 pagmamalaki at kasiyahang
makapagkuwento ng sariling
karanasan bilang kabahagi ng
pamilya, paaralan at komunidad
 sapat na lakas na magagamit sa
pagsali sa mga pang-araw-araw
na gawain
 maayos na galaw at
koordinasyon ng mga bahagi ng
katawan
 communicate the usefulness of
plants and practice ways to care
for them
 work with objects and materials
safety and appropriately
 confidently speak and express
his/her feelings and ideas in
words that make sense
 actively engage in meaningful
conversation with peers and
adults using varied spoken
vocabulary

LCC: KMKPAra-00-3 to 5
KPKFM-00-1 and 1a-2
KPKGM-Ia-1, Ie-2 and Ig-3
PNEKP-IIb-2
PNEKPP-00-2 and 6
LLKOL-Ia-1 and 2
LLKOL-00-10
LLKV-00-6
MEETING TIME 3 The learners talk about The learners talk about
(5 minutes) the family activities in how their parents help
school. the school.
Wrap-Up Questions/ Wrap-Up Questions/ Wrap-Up Questions/
Wrap-Up Questions/ Wrap-Up Questions/ Activity Activity Activity
Activity Activity The teacher checks if The teacher checks if The teacher checks if
The teacher checks if the The teacher checks if the
the learners are able to the learners are able to the learners are able
learners are able to say learners are able to say
perform the gardening describe how the parent to describe how the
what the family activities how their parents help
activity with the parent resource person parent resource
in school are. the school. resource person. (carpenter) helps in the person (cook) helps in
school. the school.
DISMISSAL ROUTINE
Mungkahing Gawain: Pagpapaalala sa mga dapat tandaan ng mga bata para sa ligtas na pag-uwi sa tahahan. (KPKPKK-Ih-3)
Closing Prayer (SEKPSE-IIa-4)

REMARKS
REFLECTION Reflect on your teaching and assess yourself as a teacher. Think about your students’ progress this week. What works? What else needs to be
done to help the students learn? Identify what help your instructional supervisors can provide for you so when you meet them, you can ask them
relevant questions.
A. No. of learners who earned 80% in the ____ no of learners who ____ no of learners who ____ no of learners who ____ no of learners who ____ no of learners who
evaluation. earned 80% and above. earned 80% and above. earned 80% and above. earned 80% and above. earned 80% and above.

B. No. of learners who require additional ____no. of learners who ____no. of learners who ____no. of learners who ____no. of learners who ____no. of learners who
activities for remediation. requires additional requires additional activities for requires additional activities requires additional activities requires additional activities
activities for remediation. remediation. for remediation. for remediation. for remediation.

C. Did the remedial lessons work? No. of __Yes __ No __Yes __ No __Yes __ No __Yes __ No __Yes __ No
learners who have caught up with the lesson. ___ of learners who ___ of learners who caught up ___ of learners who caught ___ of learners who caught ___ of learners who caught
caught up the lesson. the lesson. up the lesson. up the lesson. up the lesson.

D. No. of learners who continue to require ___ of learners who ___ of learners who continue to ___ of learners who continue ___ of learners who continue ___ of learners who continue
remediation. continue to require require remediation. to require remediation. to require remediation. to require remediation.
remediation.
E. Which of my teaching strategies worked well? Strategies used that work Strategies used that work well: Strategies used that work Strategies used that work Strategies used that work
Why did these work? well: __ Group collaboration well: well: well:
__ Group collaboration __ Games __ Group collaboration __ Group collaboration __ Group collaboration
__ Games __ Solving Puzzle/ Jigsaw __ Games __ Games __ Games
__ Solving Puzzle/ Jigsaw __ Answering preliminary __ Solving Puzzle/ Jigsaw __ Solving Puzzle/ Jigsaw __ Solving Puzzle/ Jigsaw
__ Answering preliminary activities/exercises __ Answering preliminary __ Answering preliminary __ Answering preliminary
activities/exercises __ Carousel activities/exercises activities/exercises activities/exercises
__ Carousel __ Diads __ Carousel __ Carousel __ Carousel
__ Diads __Think-Pair-Share (TPS) __ Diads __ Diads __ Diads
__Think-Pair-Share (TPS) __ Rereading of __Think-Pair-Share (TPS) __Think-Pair-Share (TPS) __Think-Pair-Share (TPS)
__ Rereading of paragraphs/Poems/Stories __ Rereading of __ Rereading of __ Rereading of
paragraphs/Poems/Stories __ Differentiated Instruction paragraphs/Poems/Stories paragraphs/Poems/Stories paragraphs/Poems/Stories
__ Differentiated __ Role Playing/Drama __ Differentiated Instruction __ Differentiated Instruction __ Differentiated Instruction
Instruction __ Discovery Method __ Role Playing/Drama __ Role Playing/Drama __ Role Playing/Drama
__ Role Playing/Drama __ Lecture Method __ Discovery Method __ Discovery Method __ Discovery Method
__ Discovery Method __ Lecture Method __ Lecture Method __ Lecture Method
__ Lecture Method Why?
__ Complete IMs Why? Why? Why?
Why? __ Availability of Materials __ Complete IMs __ Complete IMs __ Complete IMs
__ Complete IMs __ Pupil’s eagerness to learn __ Availability of Materials __ Availability of Materials __ Availability of Materials
__ Availability of Materials __ Group member’s __ Pupil’s eagerness to learn __ Pupil’s eagerness to learn __ Pupil’s eagerness to learn
__ Pupil’s eagerness to cooperation in doing their task __ Group member’s __ Group member’s __ Group member’s
learn cooperation in doing their task cooperation in doing their task cooperation in doing their task
__ Group member’s
cooperation in doing their
task

F. What difficulties did I encounter which my __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils
principal or supervisor can help me solve? __ Pupil’s __ Pupil’s behavior/attitude __ Pupil’s behavior/attitude __ Pupil’s behavior/attitude __ Pupil’s behavior/attitude
behavior/attitude __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology
__ Unavailable Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD)
Technology Equipment __Science/Computer __Science/Computer __Science/Computer __Science/Computer
(AVR/LCD) __ Internet Lab __ Internet Lab __ Internet Lab __ Internet Lab
__Science/Computer __ Additional Clerical Works __ Additional Clerical Works __ Additional Clerical Works __ Additional Clerical Works
__ Internet Lab
__ Additional Clerical Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations:
Works __ localized Videos __ localized Videos __ localized Videos __ localized Videos
__ Making big books from views __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from
Planned Innovations: of the locality views of the locality views of the locality views of the locality
__ localized Videos __ Recycling of plastics to be __ Recycling of plastics to be __ Recycling of plastics to be __ Recycling of plastics to be
__ Making big books from used as instructional Materials used as instructional used as instructional used as instructional
views of the locality __ Local Poetical composition Materials Materials Materials
__ Recycling of plastics to __ Local Poetical composition __ Local Poetical composition __ Local Poetical composition
be used as instructional
Materials
__ Local Poetical
composition
G. What innovation or localized materials did I The lesson was The lesson was successfully The lesson was successfully The lesson was successfully The lesson was successfully
use/discover which I wish to share with other successfully delivered due delivered due to: delivered due to: delivered due to: delivered due to:
teachers? to: __ Pupil’s eagerness to learn __ Pupil’s eagerness to learn __ Pupil’s eagerness to learn __ Pupil’s eagerness to learn
__ Pupil’s eagerness to __ Complete/varied IMs __ Complete/varied IMs __ Complete/varied IMs __ Complete/varied IMs
learn __ Uncomplicated lesson __ Uncomplicated lesson __ Uncomplicated lesson __ Uncomplicated lesson
__ Complete/varied IMs worksheets worksheets worksheets worksheets
__ Uncomplicated lesson
worksheets Strategies used that work well: Strategies used that work Strategies used that work Strategies used that work
__ Group collaboration well: well: well:
Strategies used that work __ Games __ Group collaboration __ Group collaboration __ Group collaboration
well: __ Solving Puzzle/ Jigsaw __ Games __ Games __ Games
__ Group collaboration __ Answering preliminary __ Solving Puzzle/ Jigsaw __ Solving Puzzle/ Jigsaw __ Solving Puzzle/ Jigsaw
__ Games activities/exercises __ Answering preliminary __ Answering preliminary __ Answering preliminary
__ Solving Puzzle/ Jigsaw __ Carousel activities/exercises activities/exercises activities/exercises
__ Answering preliminary __ Diads __ Carousel __ Carousel __ Carousel
activities/exercises __Think-Pair-Share (TPS) __ Diads __ Diads __ Diads
__ Carousel __ Rereading of __Think-Pair-Share (TPS) __Think-Pair-Share (TPS) __Think-Pair-Share (TPS)
__ Diads paragraphs/Poems/Stories __ Rereading of __ Rereading of __ Rereading of
__Think-Pair-Share (TPS) __ Differentiated Instruction paragraphs/Poems/Stories paragraphs/Poems/Stories paragraphs/Poems/Stories
__ Rereading of __ Role Playing/Drama __ Differentiated Instruction __ Differentiated Instruction __ Differentiated Instruction
paragraphs/Poems/Stories __ Discovery Method __ Role Playing/Drama __ Role Playing/Drama __ Role Playing/Drama
__ Differentiated __ Lecture Method __ Discovery Method __ Discovery Method __ Discovery Method
Instruction __ Lecture Method __ Lecture Method __ Lecture Method
__ Role Playing/Drama Why?
__ Discovery Method __ Complete IMs Why? Why? Why?
__ Lecture Method __ Availability of Materials __ Complete IMs __ Complete IMs __ Complete IMs
__ Pupil’s eagerness to learn __ Availability of Materials __ Availability of Materials __ Availability of Materials
Why? __ Group member’s __ Pupil’s eagerness to learn __ Pupil’s eagerness to learn __ Pupil’s eagerness to learn
__ Complete IMs cooperation in doing their task __ Group member’s __ Group member’s __ Group member’s
__ Availability of Materials cooperation in doing their task cooperation in doing their task cooperation in doing their task
__ Pupil’s eagerness to
learn
__ Group member’s
cooperation in doing their
task