You are on page 1of 1
vw vu, vm. Regulament de desfisurare « Concursului de Eseurt «l@wIT», cu genericul : « DREPT Ia Internet » Prezearal Regulsment ete elsherat de Asociatia Stadenplor in Drept, USM oi vzeazs condijle de inegiseare a participa yi desPiyrare a concursulai de eseurh L@W'TT"», ov generiel : « DREPT ta Inerne» (i comme “CONCURSUL”), Prezeatul CONCURS se destiyoara in baza princiilor egaltani mentocrapel 51 ‘wansparenfel decizonale cu respectaea dieciei educational deincerajare gi stimulare 2 ‘unenor ia valoifiarea abiltornarative legisuarea panicipanpler se va fce prin intermedia unni formular goozle docs co sndcara datcorrelevane solicit de orgairators Aplicanti pot participa la CONCURS, respectind umatoaree condi de elgiiaie ‘+ clevi in clasaaXiLa de licen sau colegn in Republica Moldova, + Secare elev/ poate expe va sngureseu, ‘tints de destgurare a CONCURSULUT este inta romina seal va fi frocmit in volom de 2-5 papin. cu respecaea direc tematic propane fi rormelor de tehno-redactare Times New Roman 12 1,5 spaces benseem lines’ aliniere Jost), Prezenta fii de th, cu indiarea subietuet eseuli, numebipremumelss parveipanatan, nsitesdeincsmint este abieatone seal redacat in format WORD +a fi expediat organizatenilor tx adresa de e-mail 35d usmm@lgmailcom pint la data de 68 mat, or. 28 59, penuu c2 acesta 52 post 8 transmis member rat, format dn confereainuniverstar pen af vata Aprecereaeseurlor va fi ficut in baza unr resi definite, precio “+ Abordate ined a subiecaa, + Creauviate, onsinatiae, ovate, + Canta yi cocreats, ‘+ Respecarea cerintelor expose sopra pentru redactarea eeul, ‘+ Abordare critics argumearare Final vor ova Ia eveniments « Stedeot a Drept penis © 2», organist I data 14 mai, im incita Facutant de Drept USM, fe cadet caruia va avea loc Cala Laueajlor” pve vor decerna prem citigitorlr. Persad contact LAVRIC ALINA, Mantra Deparament Academic, ASD USM, ela