You are on page 1of 1

Beroepsnieuws

Kunnen we binnenkort EEN STAMCELLENGEBASEERD EMBRYO MAKEN?


Als een van de grootste uitdagingen de eerst-
Weldra staat weer de jaarlijkse topontmoeting volgende jaren in zijn vakgebied (oncoferti-
geprogrammeerd voor al wie van ver of van nabij liteit) schuift Prof. De Brucker ‘een embryo
maken op basis van stamcellen’ naar voren.
betrokken is bij wat reilt en zeilt in onze medische Dat kan zeker zijn nut hebben om tegemoet
wereld. Met als uitsmijter, op een zucht van de Vlaamse, te komen aan koppels met kinderwens die
niet over zaad- en eicellen beschikken. “Dat is
federale en Europese verkiezingen, het debat tussen de niet alleen een uitdaging voor de ontwikkeling
van embryo’s, maar ook voor orgaantransplan-
politieke tenoren. Plaats van afspraak is zoals steeds het tatie.” Waarmee meteen de toon is gezet voor
UZ Brussel. De Specialist is mediapartner en biedt u een alweer een veelbelovend debat op het sympo-
sium ‘Medische Wereld’. 
voorsmaakje. PASCAL SELLESLAGH

D
“Europa heeft dat strikt gereglementeerd maar hiv-resistent zijn, vindt geen steun bij Prof. De
at doen we met een ethisch-we- in bepaalde groeilanden is dat minder het ge- Brucker. “Ook al omdat we aids meer en meer BABY’S OP MAAT EN HET
tenschappelijke invalshoek. Het val. En als dit soort vragen niet door ons in- als een chronische ziekte gaan beschouwen.
RECHT OP KINDEREN
MedWer19-programma biedt im- gewilligd worden, horen wij dat mensen naar Mensen kunnen mits de gepaste medicatie zeer
mers ook boeiende ethische ge- het buitenland trekken om daar wél aan hun lang gezond en kwaliteitsvol leven met de ziekte.
spreksstof. Zo zal Prof. Michael De Brucker, trekken te komen.” Ik ben er niet van overtuigd dat een dergelijk ex- 11 mei UZ Brussel
fertiliteitsspecialist UZ Brussel, deelnemen Hoe gaat het UZ Brussel daarmee om? “In onze periment dan absoluut nodig is.” van 14.30u tot 16.30u
aan een discussie over ‘baby’s op maat’. “Er reflectiecel behandelen we alle casussen ano- “De vraag is trouwens of we echt wel elke gene-
worden meer en meer eigenaardige vragen niem. In de cel zitten mensen van verschillende tische ziekte moeten gaan uitsluiten. Of anders > Prof. dr. F. Mortier,
op ons afgevuurd om onze recent ontwikkel- strekkingen en beroepen. We proberen de pa- gesteld: als we één ziekte uitsluiten, moeten we filosoof UGent
de technieken voor zuiver medische doel- tiënt ook uitvoerig feedback te geven waarom ze dan allemaal uitsluiten? > Prof. dr. E. Legius,
einden, ook oneigenlijk te gebruiken”, aldus we bepaalde vragen afblokken.” Dergelijke ethische kwesties evolueren uiteraard geneticus UZ Leuven
Prof. De Brucker. “Denk aan het geslacht mee met de tijd. De eerste ivf-baby was ook aanlei- > Prof. dr. M. De Brucker,
van baby’s kiezen (sexing), baby’s op maat HIV-RESISTENTE BABY’S ding tot tal van discussies, vandaag is dat geen is- fertiliteit UZ Brussel
bestellen met keuze van oog- en haarkleur, Het ophefmakende Chinese experiment om sue meer. Maar sommige technieken moeten eerst > Prof. dr. F. Van Den Spiegel,
enzovoorts. Vragen dus die niet medisch ge- tegen alle ethische beginselen in de eerste nog evolueren en als we de effecten beter kennen,
JS4025N

econoom VUB
motiveerd zijn.” genetisch gemanipuleerde baby’s te maken die zullen we ze misschien anders benaderen.”

8 DE SPECIALIST • 18 april 2019

JS4025N.indd 8 12/04/2019 13:31