You are on page 1of 34

Profesor :

1
“ Omul îşi poate lua cunoştinţele numai de
la un om. Aşa, bazinul se umple cu apă, focul
se aprinde cu foc, iar sufletul se modelează
datorită sufletului altui om”

R. Tagore

POSTULATE ALE ACTIVITĂŢII


DIRIGINTELUI

1. Respectaţi şi încurajaţi demnitatea umană


2. Luaţi în serios copiii, fiţi afectivi, fiţi morali!
3. Fiţi atenţi cu aspectul dumneavoastră estetic
4. Aveţi răbdare cu elevii
5. Bazaţi-vă pe disciplină, dar stimulaţi imaginaţia şi
entuziasmul
6. Admonestaţi când este cazul, dar şi încurajaţi
7. Respectaţi cuvântul dat
8. Disociaţi corectarea de pedeapsă
9. Accentuaţi comportamentul pozitiv
10. Încurajaţi realizările oricât de mici ar fi
11. Asiguraţi şanse egale de succes
12. Fiţi dispuşi să vă distraţi
13. Evitaţi ca tonul vocii, expresia feţei, gestica să aibă
caracter punitiv
14. Comportaţi-vă aşa încât să fiţi un model respectabil pe
scara socială
15. Nu uitaţi: tinereţea sufletului nu este atenuată de vârstă

Urmăreşte permanent idealul educaţional al şcolii româneşti:

2
“Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă
a personalităţii umane, formarea personalităţii
autonome şi creative”

DOCUMENTELE DIRIGINTELUI
1. CAIETUL DIRIGINTELUI- trebuie să cuprindă următoarele:
- Structura anului şcolar;
- Regulamentul de ordine interioară;
- Regulamentul de funcţionare a internatului;
- Sarcinile dirigintelui;
- Sarcinile elevului de serviciu pe şcoală;
- Sarcinile elevului de serviciu pe clasă;
- Atribuţiile Consiliului clasei;
- Atribuţiile şefului clasei;
- Comisia diriginţilor;
- Colectivul clasei;
- Colectivul didactic al clasei;
- Responsabilităţi în cadrul colectivului;
- Orarul clasei;
- Tematica orelor de dirigenţie;
- Planificarea activităţilor extracurriculare;
- Evidenţa activităţilor derulate în cadrul unor proiecte educative
- Fişa de caracterizare a clasei;
- Situaţia la învăţătură şi a absenţelor;
- Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară;
- Situaţia elevilor problemă;
- Situaţia sancţiunilor aplicate elevilor;
- Graficul de desfăşurare a tezelor
- Situaţia opţiunilor şcolare;
- Situaţia manualelor primite/predate;
- Componenţa Consilului clasei;
- Activităţi de colaborare cu profesorii clasei;
- Colaborarea cu profesorul psihopedagog al şcolii;
- Colaborarea cu conducerea şcolii;
- Organizarea colectivului de părinţi;
- Planificarea şedintelor cu părinţii;
- Procesele-verbale de la şedinţele cu părinţii;

3
- Observaţii asupra clasei;
- Fişele individuale ale elevilor;
- Fişa de asistenţă pentru ora de consiliere şi orientare
- Materiale-suport pentru orele de dirigenţie.
- Bibliografie

STRUCTURA ANULUI
ŞCOLAR
2011-
2012

SEMESTRUL I:

CURSURI: 12 septembrie 2011- 23 decembrie 2011


VACANŢA: 22 octombrie 2011- 30 octombrie 2011 pentru elevii
din ciclul primar şi preprimar
VACANŢǍ: 24 decembrie 2011-15 ianuarie 2012

SEMESTRUL AL II-LEA:

CURSURI: 16 ianuarie 2012- 6 aprilei 2012


VACANŢǍ: 7 aprilie 2012- 22 aprilie 2012
CURSURI: 23 aprilie 2012- 22 iunie 2012
VACANŢǍ: 23 iunie 2012- 9 septembrie 2012

SEMESTRUL I: 15 sǎptǎmâni
SEMESTRUL AL II-LEA: 21 sǎptǎmâni
ZILE LIBERE: 1 decembrie 2011
1 mai 2012

4
4 iunie 2012

REGULAMENTUL DE ORDINE
INTERIOARĂ
ANUL ŞCOLAR 2011-
2012
1. Programul zilnic se desfăşoară între orele 8,00- 14,00 ;
2. Elevii au obligaţia să se prezinte la şcoală , pentru orele de curs, cu cel mult un sfert
de oră înaintea începerii cursurilor; este interzisă intrarea elevilor în clasă după
începerea orei de curs;
3. Intrarea elevilor în şcoala este permisă pe uşa laterală dinspre curte;
4. Ţinuta vestimentară a elevilor va fi decentă, evitându-se extravaganţa sau ţinuta
sumară în timpul sezonului cald;
5. Elevilor le este interzisă aducerea la şcoală a oricăror tipuri de arme, materiale
inflamabile, spray paralizant sau alte obiecte care pot provoca incendii sau vătămări
corporale;
6. Este interzisă utilizarea în timpul orelor de curs a telefoanelor mobile, pagerelor sau
calculatorelor personale care pot perturba procesul de învăţământ;
7. Elevilor le este interzis(amendă 50 RON):
- Să distrugă sau să falsifice documente şcolare;
- Să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care prin conţinutul lor atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, cultivă violenţa şi
intoleranţa;
- Să manifeste agresivitate în limbaj şi comportament faţă de colegi şi personalul
şcolii;
8. Sunt interzise fumatul , consumul de alcool sau droguri, jocuri de noroc în incinta
şcolii şi în împrejurimi (amendă 50 RON);
9. Este interzisă difuzarea materialelor cu caracter obscen şi pornografic;
10. Elevii sunt obligaţi să frecventeze cu regularitate cursurile. În cazul absenţelor
nemotivate , media semestrială la purtare se diminuează începând cu un număr de 10
absenţe nemotivate;
11. Elevii trebuie să poarte zilnic ecusonul cu sigla liceului în incinta acestuia;
12. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de
ordine interioară, regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele
de protecţie civilă şi a mediului;
13. Elevii au obligaţia să prezinte profesorilor carnetul de elev pentru consemnarea
notelor sau anumitor observaţii;

5
14. Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare
reparaţiilor. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte răspunderea devine colectivă;
15. Elevii au dreptul să utilizeze gratuit , sub îndrumarea profesorilor, întreaga bază
materială şi didactică a şcolii şi să participe la activităţile extracurriculare organizate
de unitatea şcolară;
16. Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare
exemplară pot primi recompense: evidenţiere în faţa colegilor, a Consiliului
profesoral, comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, premii şi diplome;
17. Elevii care săvârşesc fapte care contravin prezentului regulament de ordine interioară
vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor: observaţie individuală şi mustrare în
faţa clasei, mustrare scrisă, mutare disciplinară, temporară sau definitivă, la o clasă
paralelă, eliminare sau exmatriculare.
MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA
MUNCII
Instruirea elevilor privind protecţia muncii reprezintă o măsură de prevenire , prin
care se urmăreşte eliminarea sau micşorarea numărului de erori umane care decurg din
lipsa sau insuficienţa cunoştinţelor de securitate şi sănătate în muncă. Instruirea în
domeniul securităţii muncii face parte din pregătirea profesională.

Factori de risc Pericole


- colţul ascuţit al băncii - de lovire, rupere, înţepare, tăiere
- contactul prelungit cu praful de cretă - reacţii alergice la praf (astm)
- pardoseala denivelată - de alunecare
- apă ( sau alt lichid) împrăştiat pe - de cădere
pardoseală (suprafeţe alunecoase)
- covoare, traverse roase - de alunecare, împiedicare, cădere
- ghiveci de flori pe suport nefixat - de lovire
- calorifere prost fixate - de lovire
- iluminat insuficient, neuniform - de disconfort şi scădere a randamentului
şcolar
- mobilier impropriu ( bănci sau scaune - de dobândire a unor afecţiuni musculo-
neadaptate) scheletice, datorită poziţiei incorecte
- ventilaţie insuficientă - contractarea unor boli contagioase
- uşile de acces în sălile de clasă - de ciocnire şi lovire
- materialele didactice din clase, - lovire
laboratoare, holuri
- lucrul cu aparatura şi reactivii de laborator - de rănire, înţepare, arsură termică sau
chimică
- scări deteriorate - de alunecare şi cădere
- pietriş/nisip - de alunecare, cădere, fracturare
- polei - de alunecare, cădere, fracturare
- obiecte depozitate pe căile de acces - de lovire şi cădere
- cabluri electrice amplasate pe căile de - de împiedicare

6
acces sau agăţate sub bănci
- folosirea aparatelor electrocasnice în afara - electrocutare
celor din dotarea şcolii
- aglomeraţia din pauze - stres
- urcarea pe acoperişul sălii de sport ( după - de cădere de la înălţime mare
o minge)
- orar încărcat sau disipat - stres
- vorbit îndelungat - afectarea coardelor vocale
- violenţă şi ameninţarea colegilor sau - stres
comportamentul necivilizat al părinţilor
elevilor

MĂSURI PENTRU ELEVI:


Să respecte Regulamentul de ordine interioară a şcolii :
- să nu murdărească băncile sau să le zgârie , lambriul şi parchetul ;
- să nu se aplece în exteriorul ferestrei ;
- să nu iasă din clasă după ce s-a sunat ;
- să nu trântească uşile când intră sau ies din clasă , iar în timpul pauzei uşa să rămână
deschisă permanent ;
- să nu mişte băncile pentru a nu zgâria parchetul ;
- să nu aşeze buretele pe pervazul ferestrei ci pe un supor amenajat ;
- să aibă în clasă găleată cu mop,iar prin rotaţie , săptămânal vor face curăţenie generală ;
- elevii clasei vor fi răspunzători de stricăciunile din clasă ;
- să nu lase hârtii , resturi de mâncare în bancă şi să nu lipească gumă de acestea ;
- pe să păstreze curaţenia pe holurile şcolii ( pereţii,uşile, întrerupătoarele şi panourile) ;
- să nu determine şi să nu participe la stări conflictuale, bătăi sau alte situaţii prin care se
pot produce accidente corporale;
- să nu folosească surse de foc sau substanţe inflamabile care pot provoca incendii;
- să nu folosească sursele de curent electric sau aparate care pot produce accidentări;
- să nu urce pe acoperişuri sau alte suprafeţe de unde există pericolul căderii în gol ;
- să nu fumeze în localul şi incinta şcolii;
- să nu introducă în şcoală arme sau alte instrumente care prin acţiunea lor pot afecta
integritatea fizică şi psihică a elevilor şi personalului şcolii;
- să nu introducă persoane străine în incinta şcolii şi în sălile de clasă;
- să nu deţină şi să nu consume droguri, băuturi alcoolice, ţigări sau să participe la jocuri
de noroc.
- să ţină cont de observaţiile fiecărui cadru didactic din şcoală ;
- elevii de serviciu sunt obligaţi să predea clasa curată femeii de serviciu ;
- stările de indisciplină se vor sancţiona cu amendă sau cu nota scăzută la purtare –sub 7 ;

Elevii trebuie să-şi însuşească comportamentul corect în caz de alarmă:


- orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios ;
- elevii trebuie să cunoască calea de evacuare spre exterior, din clădirea în care se află ;

7
- toate trecerile , coridoarele şi scările , în caz de pericol, trebuie să fie menţinute
libere ;
- în caz de incendiu se părăseşte încăperea în ordine şi linişte , dar rapid, nu se iau
obiecte personale sau de îmbrăcăminte .Profesorul se convinge că nu a rămas nimeni în
încăpere. Ferestrele se închid dacă mai este timp.Uşile se închid dar nu se blochează.Nu
trebuie lăsată lumina aprinsă .Elevii fără supraveghere se alătură unei clase cu profesor şi
părăsesc clădirea .
- în cazul în care nu puteţi să vă evacuaţi în condiţii de siguranţă,vă întoarceţi în clasă şi
va aşezaţi în dreptul ferestrei pentru a fi văzuţi de pompieri.

PROCES VERBAL

Încheiat azi…………….., cu ocazia efectuării instructajului de protecţia muncii la


clasa…..... Instructajul a fost realizat de către dirigintele clasei, profesor
………………………… ..pentru un efectiv de ……….elevi.
Au fost prezenţi şi semnează următorii elevi:

Nr. Nume şi prenume Semnătura Semnătura Observaţii


crt SEM I SEM II

8
Diriginte,

SARCINILE DIRIGINTELUI
Stabilite pe baza Ordinului MECI nr.5132 din 10.09.2009:

1.Desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională


pentru elevii clasei pe care o conduce.
2. Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare
pentru aria curriculară “Consiliere şi orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul
vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind şi teme privind
educaţia rutieră, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă,
educaţia antiseismică,antidrog, educaţia împotriva traficului de persoane etc., în
conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în
baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în colaborare
cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.
3. Dirigintele desfăşoară şi activităţi extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după
consultarea elevilor şi în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoile identificate pentru
colectivul respectiv de elevi.
4.Pentru a asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii,
dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consilere pentru părinţi.
5.Dirigintele organizează şi coordonează:
- activitatea colectivului de elevi;
- activitatea consilului clasei;
- şedintele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul;
- acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
- activităţi educative şi de consiliere; activităţi extracurriculare în şcoală şi în afara
acesteia.
6.Dirigintele monitorizează :
- situaţia la învăţătură a elevilor; frecvenţa elevilor; participarea şi rezultatele elevilor la
concursurile şcolare şi competiţiile sportive;

9
- comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;
- participarea elevilor la programe şi proiecte , precum şi implicarea acestora în
activităţile de voluntariat;
- nivelul de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor acestora în legatură cu calitatea actului
instructiv-educativ.
7. Dirigintele colaborează:
- cu profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte educative şcolare şi extraşcolare,
pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice
activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ,
care-i implică pe elevi;
- cu consilierul şcolar, în activităţi de consilere şi orientare a elevilor clasei;
- cu conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru
iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme
administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul
păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în
legatură cu colectivul de elevi;
- cu părinţii şi comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea
elevilor şi evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi şi cu alţi parteneri
implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
- cu departamentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de
studii ale elevilor clasei;
- cu persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de
date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei.
8. Dirigintele informează:
-elevii şi părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale regulamentului intern al şcolii
-elevii şi părintii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări
naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea elevilor pe
parcursul anului şcolar ;
-părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa
acestora la ore.Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată
acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este
nevoie;
- familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigentă, sancţiunile disciplinare,
neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
9. Responsabilităţile dirigintelului:
- răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi
şi consiliul clasei;
- completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
- motivează absenţele elevilor, în confomitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi consiliul profesoral, după caz, nota la purtare
a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii;

10
- încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o
consemnează în catalog şi în carnetele de elev;
- realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de
către aceştia la învăţătură şi purtare;
- propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în
conformitate cu prevederile legale;
- întocmeşte , semestrial şi anual, şi prezintă consilului profesoral, spre validare, un raport
scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor;
- completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;
- elaborează portofoliul dirigintelui.

SARCINILE ELEVULUI DE
SERVICIU PE
ŞCOALĂ

Serviciul pe şcoală se efectuează între orele 7, 45-14.00 de câte 2 elevi (1 la cancelarie şi


1 la intrarea principală).

Atribuţiile elevului de serviciu:


1. Respectă indicaţiile profesorului de serviciu;
2.Salută politicos persoanele care intră în şcoală , legitimându-le şi îndrumându-le la
cancelarie sau secretariat(într-un registru special se va trece numele şi prenumele
persoanelor ,seria şi numârul BI/CI, intervalul staţionârii în şcoală , locul unde
intenţionează să meargă);
3. Îi observă , pe timpul pauzelor , pe cei care produc incidente sau distrug bunuri
materiale, înştiinţându-l imediat pe profesorul de serviciu;
4. Nu permite elevilor să rămână pe holuri, în grupuri sanitare după ce sună de intrare,
deranjând astfel procesul de învăţământ;
5. Elevul de serviciu aflat la intrarea principală nu va permite accesul elevilor la intrarea
profesorilor ; el are deasemenea obligaţia de a suna conform programului zilnic stabilit;
6. Elevii de serviciu vor avea ţinută decentă şi ecusoane speciale pentru a fi recunoscuţi;
7. Elevii vor îndeplini funcţia de elev de serviciu în ordine strict alfabetică (eventualele
schimbări motivate se fac numai cu acceptul dirigintelului clasei şi a profesorului de
serviciu);

11
8. Au obligaţia de a aduce la cunoştinţa directorului sau profesorului de serviciu orice
incident apărut în desfăşurarea programului;
9. La acţiuni metodice, culturale conduc invitaţii şi participanţii spre sălile/ locurile de
desfăşurare ;
10. Nu părăsesc sectorul în care au fost repartizaţi decât cu acordul profesorului de
serviciu;

Absentarea nemotivată de la serviciul pe şcoală, părăsirea postului înainte de


terminarea programului, nesemnalarea problemelor care apar, profesorului de
serviciu, se sancţionează cu scăderea notei la purtare.

SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU


PE CLASĂ
1. Să se prezinte cu un sfert de oră inainte de începerea cursurilor şi
părăseşte ultimul
clasa, asigurând lăsarea acesteia în condiţii de ordine şi disciplină;
2. Supraveghează clasa pe timpul pauzei;
3. Se îngrijeşte de accesoriile necesare activităţii şcolare (cretă, burete etc.);
4. Răspunde de utilizarea raţională a energiei electrice în clasă;
5. Aduce la cunoştinţa colectivului de elevi dispoziţiile conducerii şcolii, ale
dirigintelui
privind desfăşurarea programului ;
6. Monitorizează păstrarea bunurilor /dotărilor clasei în perioada serviciului
şi comunică
profesorului de serviciu/ dirigintelui/ conducerii şcolii eventualele
distrugeri;
7. La cerere, ajută profesorii clasei să aducă la ore materialul didactic
necesar;
8. Anunţă absenţii la fiecare oră, precizând care sunt elevii care au părăsit
şcoala după
începerea cursurilor;

12
9. Păstrează caietul de observaţii al clasei şi urmăreşte completarea lui după
fiecare oră
(în caietul de observaţii vor fi trecuţi şi absenţii la fiecare oră);
10. Răspunde , în numele clasei, la solicitarea fiecărui profesor;
11. Informează dirigintele cu orice problemă deosebită apărută în clasă:
- absenţe nemotivate;
- fuga de la ore;
- observaţii deosebite ale profesorilor;
- alte abateri de la disciplina şcolară.
12 .La sfârşitul programului, controlează curaţenia clasei, în prezenţa
profesorului de la
ultima oră, predând clasa elevului de serviciu de după-amiază.
13. Graficul serviciului pe clasă se va afişa la avizierul clasei(elevii vor fi
trecuţi în
ordine strict alfabetică -eventualele schimbări motivate se fac numai cu
acceptul
dirigintelului clasei);

ATRIBUŢIILE ŞEFULUI CLASEI


Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul clasei, pentru păstrarea
bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor
sau conducerea liceului, se instituie funcţia de şef al clasei;

13
Şeful de clasă se numeşte conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar. În caz de absenţă a şefului clasei, dirigintele
numeşte operativ un înlocuitor al acestuia;
Atribuţiile şefului de clasă sunt:
1. Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului.
Este sprijinit de elevul de serviciu pe clasă;
2. Atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios faţă de colegi, deteriorarea
bunurilor din clasa şi îl informează pe diriginte de eventualele abateri din colectiv;
3. Informează profesorii clasei, dirigintele, conducerea liceului despre doleanţele,
propunerile , iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;
4. Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;
5. Este membru în Consiliul clasei.

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI CLASEI

14
Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi
instruire practică încadrat la clasa respectivă, reprezentantul părinţilor şi al elevilor.
Preşedintele consilului clasei este învăţătorul sau dirigintele .
Consilul clasei are următoarele atribuţii:
1. Analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
2. Analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între
diferitele discipline;
3. Stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare
sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
4. Propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea
acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune Consiliului profesoral
validarea mediilor mai mici de 7.00;
5. Propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
6. Participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori
este nevoie, la solicitarea dirigintelui sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
7. Propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile
disciplinare prevăzute pentru elevi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar
8. Elaborează semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul
fiecărui elev şi informează, în scris, părintele.

PROCES-VERBAL,
încheiat astăzi………………………........................
Subsemnatul………………..….., în calitate de profesor diriginte al clasei………
am procedat la prelucrarea regulamentelor şcolare în vigoare pentru acest an şcolar.
Instruirea elevilor a cuprins următoarele aspecte:

15
1. Cunoaşterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
2. Cunoaşterea Regulamentului de ordine interioară a unităţii de învăţământ;
3. Cunoaşterea sarcinilor elevului de serviciu.
Am luat la cunoştinţă:
Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Prof .diriginte………………………

COMISIA DIRIGINŢILOR
ANUL ŞCOLAR
2011-2012

16
NR. NUMELE ŞI PRENUMELE DIRIGINTELUI CLASA
CRT.
1. V
2. VI
3. VII
4. VIII
5. IX A
6. IX B
7. IX C
8. XA
9. XB
10. XC
11. XI A
12. XI B
13. XI C
14. XII A
15. XII B
16. XII C

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI


…………

17
Nr. Numele şi Nr. Data şi locul Numele şi profesia/ Adresa/ CNP/serie nr.
crt. prenumele matri- naşterii locul de muncă al nr.telefon/ BI/CI
elevului col părinţilor e-mail
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

18
TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI
…..CARE
PROVIN DIN MEDIUL URBAN
(ALTE ORAŞE )
Nr. Numele şi Data şi locul Locuieşte la gazdă/ Adresa/ Adresa/
crt prenumele naşterii internat/ face naveta nr.telefon/ nr.telefon/
elevului e-mail părinţi e-mail
gazdă/interna
t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

19
TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI
….
CARE PROVIN DIN MEDIUL RURAL
Nr. Numele şi Data şi locul Locuieşte la gazdă/ Adresa/ Adresa/
crt prenumele naşterii internat/ face naveta nr.telefon/ nr.telefon/
elevului e-mail părinţi e-mail
gazdă/interna
t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

20
TABEL NOMINAL CU PROFESORII
CLASEI A ……

Nr Numele şi Specialit Studii Gradul Vechi Observ


. prenumele atea didacti me aţii
cr c
t.
Lb.
1. română
Lb.
2. engleză
Lb.
3. franceză
Matematic
4. ă
Biologie
5.
Istorie
6.
Geografie
7.
Socio-
8. umane
Chimie
9.
Fizică
10
.
Informatic
11 ă
.
Muzică

21
12
.
Desen
13
.
Pregătire
14 teoretică
. sportivă
Pregatire
15 fizică
. generală

16
.

17
.

18
.

19
.

20
.

RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR DIN


CLASA …….

22
Nr. Numele şi prenumele elevului Responsabilitatea
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

ORARUL CLASEI
…..
Ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

23
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
EXTRACURRICULARE
ANUL ŞCOLAR
2011-2012

Nr Activitatea Obiectivul/activităţi Data Colaborator Locul de


. i desfăşurare
crt
.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

24
16.

EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR
DERULATE ÎN
CADRUL UNOR PROIECTE
EDUCATIVE

Nr. Data şi locul Denumirea activităţii Responsabili şi Număr de


crt. desfăşurării parteneri participanţi
activităţii (elevi şi
profesori)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

25
10.

FIŞA DE CARACTERIZARE A
CLASEI A……
(se completează la sfârşitul anului şcolar)

A. INFORMAŢII GENERALE
-nr. de elevi…………. nr. de băieţi……………. nr. de fete………..
-media generală………………
-media generală la disciplina:

lb. româna……………… lb. modernă I………………….lb. modernă II………………


matematică………………fizică……………………… ….chimie………………………
biologie………………….istorie………………………….geografie……………………
socio-umane……………..informatică…………………….teorie sportivă………………
muzică/desen…………… educaţie fizică…………………

- starea generală de disciplină a colectivului…………………………………………


……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
- perspectiva colectivului………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

B. DINAMICA GRUPULUI

- gradul de coeziune a colectivului:…………………………………………………….


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- colectiv în formare:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
- colectiv format:………………………………………………………………………..

26
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- scopul imediat şi de perspectivă al colectivului propus de diriginte:………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

C. SPECIFICUL CLASEI:

- ce microgrupuri sunt formate, rolul lor în raportul lideri formali-informali ( de


coincidenţă, de colaborare, de opoziţie)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

D. OPINIILE CADRELOR DIDACTICE FAŢĂ DE COLECTIVUL CLASEI


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

E.CONCLUZII
Situaţia educaţională a colectivului (exprimată printr-un calificativ şi o scurtă
caracterizare)
Criterii:
- nivelul la învăţătură apreciat în raport cu posibilităţile maxime-minime:………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
-disciplina colectivului:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
-profilul socio-uman al colectivului:…………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

27
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ A ELEVILOR


CLASEI.......
Nr. Numele şi prenumele Media Media Total Absenţ Situaţia Clasifica
crt. elevului generală la absenţ e şcolară t în
purtare e nemoti- ordinea
vate mediilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

28
27.
28.
29.
30.

NIVELUL DE PREGĂTIRE ŞCOLARĂ AL


CLASEI…….
An Media Media Media Nr.elev Nr.elev Nr.elev Cori- Cori Cori- Situ-
şcolar general maxim minim i între i i între genţi - genţi aţie
ăa ă ă 5-6,99 între 9-10 la o genţi la neîn-
clasei 7-8,99 disci- la mai cheia-
plină două multe tă
disci disci-
- pline
pline
Semes-
trul I
Semes-
trul II

ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE LA


ÎNVĂŢĂTURĂ/
DISCIPLINĂ/OLIMPIADE ŞCOLARE ŞI
CONCURSURI/
ACTIVITATE
EXTRAŞCOLARĂ
Nr. Numele şi prenumele Activitatea la Performanţa An şcolar
crt. elevului care s-au Premii/menţiun
obţinut i
rezultatele
1.
2.
3.

29
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ELEVI CARE RIDICĂ PROBLEME


DEOSEBITE
(la învăţătură, disciplină, frecvenţă,
integrare în familie)

Nr Numele şi Data Problema Măsuri şi


. prenumele educaţională rezultate
cr elevului
t.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

30
8.

9.
1
0.
1
1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.

SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR


CLASEI……
Nr. Numele şi Felul Motivul pentru care Numărul Data
crt. prenumele elevului sancţiunii s-a acordat sancţiunea documentulu
i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

31
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

GRAFICUL LUCRĂRILOR SCRISE


(TEZE)
An şcolar Clasa Semestrul I Semestrul II Disciplina la care se Data
susţine teză

32
DATE REFERITOARE LA ACTIVITATEA
DE
ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI
PROFESIONALĂ

Nr. Numele şi Aspiraţia Dorinţele Aprecierea Acţiuni


crt. prenumele elevului elevului familiei profesorului formative
diriginte/
psiholog
1.
2.
3.

33
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

34