Вы находитесь на странице: 1из 11

ɁɚɞɚɱɚʋɊɚɫɱɟɬɲɚɪɧɢɪɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɤɝɥɚɜɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞ

ɁɚɞɚɱɚʋɊɚɫɱɟɬɲɚɪɧɢɪɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɤɝɥɚɜɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞ

ɂɫɯɨɞɧɵɟɞɚɧɧɵɟ
ɋɬɚɥɶɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢ BBBBBBBBBBB
ɉɥɚɧɤɚ‫ݐ‬
ɬɨɥɳɢɧɚ
ɜɵɫɨɬɚ
ɫɬɚɥɶ
ɉɥɚɧɤɚ‫ݐ‬ଵ 
ɬɨɥɳɢɧɚ
ɫɬɚɥɶ
Ȼɨɥɬɵ
ɪɟɡɶɛɚ
ɤɥɚɫɫɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜ
ɲɚɝ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɞɨɤɪɚɹɷɥɟɦɟɧɬɚ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟɭɫɢɥɢɟ ܸ௭ǡாௗ ൌBBBBBBBBɤɇ
Ɋɢɫɭɧɨɤ²ɉɨɩɟɪɟɱɧɨɟ
 Ɋɢɫɭɧɨɤ²ɍɡɟɥɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɫɝɥɚɜɧɨɣ
ɫɟɱɟɧɢɟɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢ


ɉɪɢɧɢɦɚɟɦɩɪɨɮɢɥɶɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢBBBBBBBɩɨɋɌɈȺɋɑɆɫɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɦɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟȺ 


ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ


ȼɵɫɨɬɚɩɪɨɮɢɥɹɦɦ ݄௕ଵ  Ɇɨɦɟɧɬɢɧɟɪɰɢɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɨɫɢy-yɫɦ ‫ܫ‬௬ 
ɒɢɪɢɧɚɩɨɥɤɢɦɦ ܾ௙  ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣɦɨɦɟɧɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɨɫɢy-yɫɦ ܵ௬ 
Ɍɨɥɳɢɧɚɫɬɟɧɤɢɦɦ ‫ݐ‬௪   
Ɍɨɥɳɢɧɚɩɨɥɤɢɦɦ ‫ݐ‬௙   


ȿɜɪɨɤɨɞ ɋɇɢɉ,, ɋɬɚɥɶɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ


ɉɪɟɞɟɥɬɟɤɭɱɟɫɬɢɫɬɚɥɢ݂௬ Ɇɉɚ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟȼ  ɌɚɛɥɢɰɚɇɉɌɄɉ(1 ɉɪɟɞɟɥɬɟɤɭɱɟɫɬɢɫɬɚɥɢܴ௬ Ɇɉɚ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟȽ  Ɍɚɛɥɢɰɚ ɋɇɢɉ,, 
ɑɚɫɬɧɵɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬߛெ଴   ɌɄɉ(1 ɉɪɢɪɚɫɱɟɬɚɯɧɚɩɪɨɱɧɨɫɬɶɫɟɱɟɧɢɣߛ௖  Ɍɚɛɥɢɰɚ ɋɇɢɉ,, 
ɑɚɫɬɧɵɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɞɥɹɛɨɥɬɨɜߛெଶ   ɌɄɉ(1 ɉɪɢɪɚɫɱɟɬɟɛɨɥɬɨɜɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹߛ௖  Ɍɚɛɥɢɰɚ ɋɇɢɉ,, 
ɑɚɫɬɧɵɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɞɥɹɫɜɚɪɧɵɯɲɜɨɜߛெଶ   ɌɄɉ(1 ɉɪɢɪɚɫɱɟɬɟɫɜɚɪɧɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹߛ௖  Ɍɚɛɥɢɰɚ ɋɇɢɉ,, 
 

ɆȾɄɋɎȻɇɌɍ Ɋɨɝɚɱȼȼ” ɢɡ 


ɁɚɞɚɱɚʋɊɚɫɱɟɬɲɚɪɧɢɪɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɤɝɥɚɜɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞ

ɉɪɨɜɟɪɤɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ

ɊɢɫɭɧɨɤɌɄɉ(1²Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣɦɟɠɞɭɰɟɧɬɪɚɦɢɛɨɥɬɨɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ 
ɨɬɰɟɧɬɪɚɛɨɥɬɚ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɨɤɪɚɹɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɩɪɢɪɹɞɨɜɨɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢɛɨɥɬɨɜ


ȿɜɪɨɤɨɞ ɋɇɢɉ,, ɋɬɚɥɶɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

 ɉɪɨɜɟɪɤɚɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɟɛɨɥɬɨɜ ɉɪɨɜɟɪɤɚɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɟɛɨɥɬɨɜ
 

ɋɨɝɥɚɫɧɨ  ɌɄɉ (1 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇɢɉ,, ɛɨɥɬɵ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬɪɚɡ
ɦɟɠɞɭɰɟɧɬɪɚɦɢɛɨɥɬɨɜɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɨɬɰɟɧɬɪɚɛɨɥɬɚɞɨɤɪɚɹɷɥɟɦɟɧɬɚɜɞɨɥɶɢɩɨɩɟɪɟɤ ɦɟɳɚɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɚɛɥɢɰɟɣ
ɭɫɢɥɢɹɞɥɹɛɨɥɬɨɜɢɡɚɤɥɟɩɨɤɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ²ɌɄɉ(1 Ɍɚɛɥɢɰɚɋɇɢɉ,, 

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ  


Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɡ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɪɢɫɭɧɨɤ 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɡɫɬɚɥɟɣɫɨɨɬɜɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɫɬɚɥɟɣɫɨɨɬ
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɬɜɭɸɳɢɯ(1ɤɪɨɦɟɫɬɚ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟɨɬɰɟɧɬɪɚɛɨɥɬɚɞɨɤɪɚɹɷɥɟɦɟɧɬɚɜɞɨɥɶ
ɪɢɫɭɧɨɤ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɟɣɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ(1 ʹ݀଴ 
(1 ɭɫɢɥɢɹ݁ଵ Ȼɨɥɶɲɟɟɢɡ
ɋɬɚɥɶɩɨɞɜɟɪ ɋɬɚɥɶɧɟɩɨɞ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟɨɬɰɟɧɬɪɚɛɨɥɬɚɞɨɤɪɚɹɷɥɟɦɟɧɬɚɩɨɩɟɪɟɤ Ͷ݀଴ ɢͺ‫ݐ‬
ɋɬɚɥɶɛɟɡ
ɠɟɧɚɜɥɢɹɧɢɸ ɜɟɪɠɟɧɚɜɥɢɹ ɭɫɢɥɢɹ݁ଶ ɩɪɢɨɛɪɟɡɧɵɯɤɪɨɦɤɚɯ 
ͳǡͷ݀଴ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɧɢɸɤɨɪɪɨɡɢɢ
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ݁ଵ ͳǡʹ݀଴ Ȼɨɥɶɲɟɟɢɡ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɰɟɧɬɪɚɦɢɛɨɥɬɨɜɜɞɨɥɶɭɫɢɥɢɹ‫݌‬ଵ 
Ͷ‫ ݐ‬൅ ͶͲˏˏ ² Ȼɨɥɶɲɟɟɢɡ
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ݁ଶ ͳǡʹ݀଴ ͺ‫ݐ‬ɢɦɦ ʹǡͷ݀଴ 
ͺ݀଴ ɢͳʹ‫ݐ‬
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɰɟɧɬɪɚɦɢɛɨɥɬɨɜɩɨɩɟɪɟɤɭɫɢɥɢɹ‫݌‬ଶ 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ‫݌‬ଵ ʹǡʹ݀଴ Ɇɟɧɶɲɟɟɢɡ Ɇɟɧɶɲɟɟɢɡ Ɇɟɧɶɲɟɟɢɡ
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ‫݌‬ଶ ʹǡͶ݀଴ ͳͶ‫ݐ‬ɢɦɦ ͳͶ‫ݐ‬ɢɦɦ ͳͶ‫ݐ‬ɢɦɦ ȼɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯɷɥɟɦɟɧɬɚɯɢɡɫɬɚɥɢɫɩɪɟɞɟɥɨɦɬɟɤɭɱɟɫɬɢɫɜɵɲɟɆɉɚɦɢɧɢ
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɦɟɠɞɭɰɟɧɬɪɚɦɢɛɨɥɬɨɜɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɨɬɰɟɧɬɪɚɛɨɥɬɚɞɨɤɪɚɹ ɦɚɥɶɧɨɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɛɨɥɬɚɦɢɫɥɟɞɭɟɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɪɚɜɧɵɦ͵݀଴ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɜɞɨɥɶɢɩɨɩɟɪɟɤɭɫɢɥɢɹɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵɤɪɨɦɟɫɥɭɱɚɟɜɤɨɝɞɚ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɧɹɬɵɟɜɬɚɛɥɢɰɟ
²ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɞɥɹɫɠɚɬɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɫɰɟɥɶɸɢɡɛɟɠɚɧɢɹɩɨɬɟɪɢɦɟɫɬ ݀଴ ²ɞɢɚɦɟɬɪɨɬɜɟɪɫɬɢɹɞɥɹɛɨɥɬɚ
ɧɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɢɤɨɪɪɨɡɢɢɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ‫ݐ‬ ²ɬɨɥɳɢɧɚɧɚɢɛɨɥɟɟɬɨɧɤɨɝɨɧɚɪɭɠɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ
²ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɞɥɹɪɚɫɬɹɧɭɬɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯɨɬɤɨɪɪɨɡɢɢɭɫɬɚɧɨɜ

ɥɟɧɵɫɰɟɥɶɸɢɡɛɟɠɚɧɢɹɟɟɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
 ɉɪɨɜɟɪɤɭɦɟɫɬɧɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɫɠɚɬɵɯɩɥɚɫɬɢɧɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɦɟɠɞɭɤɪɟɩɟɠɧɵɦɢɞɟɬɚɥɹɦɢ 
ɫɥɟɞɭɟɬɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɨɝɥɚɫɧɨ(1ɩɪɢɧɢɦɚɹɪɚɫɱɟɬɧɭɸɞɥɢɧɭɪɚɜɧɨɣͲǡ͸‫݌‬ଵ ɉɪɨɜɟɪɤɚ 
ɦɟɫɬɧɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɟɫɥɢɨɬɧɨɲɟɧɢɟ‫݌‬ଵ Τ‫ݐ‬ɦɟɧɶɲɟͻߝɊɚɫɫɬɨɹɧɢɟ݁ଶ ɧɟɞɨɥɠɧɨ 
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɫɜɨɛɨɞɧɵɯɫɜɟɫɨɜɫɠɚɬɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (1 ɗɬɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɧɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɞɨɤɪɚɹɷɥɟɦɟɧɬɚɜɞɨɥɶɭɫɢɥɢɹ݁ଵ 
 ‫ݐ‬ ²ɬɨɥɳɢɧɚɧɚɢɛɨɥɟɟɬɨɧɤɨɝɨɢɡɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɆȾɄɋɎȻɇɌɍ Ɋɨɝɚɱȼȼ” ɢɡ 
ɁɚɞɚɱɚʋɊɚɫɱɟɬɲɚɪɧɢɪɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɤɝɥɚɜɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞ
 

ɉɪɨɜɟɪɤɚɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸɛɨɥɬɨɜ ɉɪɨɜɟɪɤɚɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸɛɨɥɬɨɜ
݁ଵǡ୫ୟ୶ ൌ Ͷ‫ ݐ‬൅ ͶͲˏˏ ൌ Ͷ ή ̴̴̴̴̴ ൅ ͶͲˏˏ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǢ ݁ଵǡ୫ୟ୶ ൌ ݉݅݊ሺͶ݀଴ Ǣ ͺ‫ݐ‬ሻ ൌ ݉݅݊ሺ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǢ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏሻ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǢ
  
ͳǡʹ݀଴ ൌ ͳǡʹ ή ̴̴̴̴̴ ൌ ̴̴̴̴̴ˏˏ ǥ ݁ଵ ൌ ̴̴̴̴̴ˏˏ ǥ ݁ଵǡ୫ୟ୶ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǤ ʹ݀଴ ൌ ʹ ή ̴̴̴̴̴ ൌ ̴̴̴̴̴ˏˏ ǥ ݁ଵ ൌ ̴̴̴̴̴ˏˏ ǥ ݁ଵǡ୫ୟ୶ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǤ
ሺ൐ǡ ൏ǡ ൌሻ ሺ൐ǡ ൏ǡ ൌሻ ሺ൐ǡ ൏ǡ ൌሻ ሺ൐ǡ ൏ǡ ൌሻ
 

‫݌‬ଵǡ୫ୟ୶ ൌ ݉݅݊ሺͳͶ‫ݐ‬Ǣ ʹͲͲˏˏሻ ൌ ݉݅݊ሺ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǢ ʹͲͲˏˏሻ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǢ ‫݌‬ଵǡ୫ୟ୶ ൌ ݉݅݊ሺͺ݀଴ Ǣ ͳʹ‫ݐ‬ሻ ൌ ݉݅݊ሺ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǢ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏሻ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǢ
  
ʹǡʹ݀଴ ൌ ʹǡʹ ή ̴̴̴̴̴ ൌ ̴̴̴̴̴ˏˏ ǥ ‫݌‬ଵ ൌ ̴̴̴̴̴ˏˏ ǥ ‫݌‬ଵǡ୫ୟ୶ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǤ ʹǡͷ݀଴ ൌ ʹǡͷ ή ̴̴̴̴̴ ൌ ̴̴̴̴̴ˏˏ ǥ ‫݌‬ଵ ൌ ̴̴̴̴̴ˏˏ ǥ ‫݌‬ଵǡ୫ୟ୶ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǤ
ሺ൐ǡ ൏ǡ ൌሻ ሺ൐ǡ ൏ǡ ൌሻ ሺ൐ǡ ൏ǡ ൌሻ ሺ൐ǡ ൏ǡ ൌሻ
 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸɛɨɥɬɨɜɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɧɟɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸɛɨɥɬɨɜɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɧɟɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ
 
 ɉɪɨɜɟɪɤɚɦɟɫɬɧɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɦɟɠɞɭɛɨɥɬɚɦɢ ɉɪɨɜɟɪɤɚɦɟɫɬɧɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɦɟɠɞɭɛɨɥɬɚɦɢ
 

ɉɪɨɜɟɪɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɪɢɨɬɧɨɲɟɧɢɢ‫݌‬ଵ Τ‫ݐ‬ɛɨɥɶɲɟͻߝ Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹɭɫɥɨɜɢɹɦɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɛɨɥɬɨɜ


Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢɩɨɫɬɚɥɢ 

ߝ ൌ ටʹ͵ͷΤ݂௬ ൌɉɪɨɜɟɪɤɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɜɟɪɤɢɦɟɫɬɧɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ

‫݌‬ଵ ǥ
ൌ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴̴ ͻߝ ൌ ͻ ή ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ൌ
‫ݐ‬ ሺ൐ǡ ൏ǡ ൌሻ


ɉɪɨɜɟɪɤɚɦɟɫɬɧɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɬɪɟɛɭɟɬɫɹɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹ

 ɉɪɨɜɟɪɤɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɝɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹ &KHFN  ɉɪɨɜɟɪɤɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɝɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹ
 

 Ɍɨɥɳɢɧɚɩɥɚɧɨɤ‫ݐ‬ɢ‫ݐ‬ଵ Ɋɚɡɦɟɪɵɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɚɯɋɟɪɢɢɜɵɩɭɫɤ
‫ ݐ‬ൌ ̴̴̴̴̴̴̴̴ˏˏ ൑ Ͳǡͷ݀ ൌ Ͳǡͷ ή ̴̴̴̴̴̴ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǢ 

‫ݐ‬ଵ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏ ൑ Ͳǡͷ݀ ൌ Ͳǡͷ ή ̴̴̴̴̴̴ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǤ
 
 ȼɵɫɨɬɚɩɥɚɧɨɤ‫ݐ‬ɢ‫ݐ‬ଵ 
݈ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴̴ˏˏ ൑ Ͳǡ͸݄௕ଵ ൌ Ͳǡ͸ ή ̴̴̴̴̴̴ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏǢ
ȼɵɫɨɬɚɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ଵ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɜɵɫɨɬɨɣɫɬɟɧɤɢɝɥɚɜɧɨɣɛɚɥɤɢ²ɩɪɨɜɟɪɤɭɧɟɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɦ

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɦɭ

ɆȾɄɋɎȻɇɌɍ Ɋɨɝɚɱȼȼ” ɢɡ 
ɁɚɞɚɱɚʋɊɚɫɱɟɬɲɚɪɧɢɪɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɤɝɥɚɜɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɧɟɫɭɳɟɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 8/6ɉɋ 

ȿɜɪɨɤɨɞ ɋɇɢɉ,, ɋɬɚɥɶɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

 Ȼɨɥɬɵ &KHFN  Ȼɨɥɬɵ ɉɪɨɜɟɪɤɚɚ 

 ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜɫɪɟɡɭ ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜɫɪɟɡɭ


 

ɋɨɝɥɚɫɧɨ  ɌɄɉ (1 ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɫɞɜɢɝɭ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇɢɉ,, ɪɚɫɱɟɬɧɨɟɭɫɢɥɢɟɤɨɬɨɪɨɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɨɫɩɪɢ
ɨɞɢɧɨɱɧɵɯɤɪɟɩɟɠɧɵɯɞɟɬɚɥɟɣɩɪɢɜɟɞɟɧɨɜɬɚɛɥɢɰɟɉɪɢɷɬɨɦɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢ  ɧɹɬɨɨɞɧɢɦɛɨɥɬɨɦɢɡɭɫɥɨɜɢɹɫɪɟɡɚɨɩɪɟɞɟɥɹɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɢɥɢ ɛɨɥɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɝɪɭɩɩɵ ɫɦ ɌɄɉ (1  ɢɥɢ ‫ܨ‬௩ǡோௗ ൌ ܴ௕௦ ή ‫ ܣ‬ή ݊௦ ή ߛ௕ ൌ
ɪɟɡɶɛɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɚɫɨɝɥɚɫɧɨ(1Ɂɚɡɨɪɨɬɜɟɪɫɬɢɣɞɨɥɠɟɧɧɟɩɪɟɜɵɲɚɬɶ
ɝɞɟܴ௕௦ ²ɪɚɫɱɟɬɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɪɟɡɭ ɬɚɛɥɢɰɚ 
ɡɚɡɨɪɞɥɹɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯɨɬɜɟɪɫɬɢɣɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɜ(1
‫ ܣ‬ൌ ߨ ݀ ଶ ΤͶ²ɪɚɫɱɟɬɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɫɟɱɟɧɢɹɫɬɟɪɠɧɹɛɨɥɬɚ ɬɚɛɥɢɰɚ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ²ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɪɟɡɭɨɞɢɧɨɱɧɵɯɤɪɟɩɟɠɧɵɯɞɟɬɚɥɟɣ
݊௦ ²ɱɢɫɥɨɪɚɫɱɟɬɧɵɯɫɪɟɡɨɜɨɞɧɨɝɨɛɨɥɬɚ
ȼɢɞɨɬɤɚɡɚ Ȼɨɥɬɵ ߛ௕ ²ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭɫɥɨɜɢɣɪɚɛɨɬɵɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɬɚɛɥɢɰɚ 


ߙ௩ ή ݂௨௕ ή ‫ܣ‬ Ɍɚɛɥɢɰɚ ɋɇɢɉ,, 


‫ܨ‬௩ǡோௗ ൌ 
ߛெଶ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬߛ௕ 
D ȿɫɥɢɩɥɨɫɤɨɫɬɶɫɪɟɡɚɩɪɨɯɨɞɢɬɱɟɪɟɡɪɟɡɶɛɨɜɭɸɱɚɫɬɶɛɨɥɬɚ
‫ ܣ‬ൌ ‫ܣ‬௦ ɝɞɟ‫ܣ‬௦ ²ɩɥɨɳɚɞɶɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨɫɟɱɟɧɢɹɛɨɥɬɚɧɟɬɬɨ Ɇɧɨɝɨɛɨɥɬɨɜɨɟɜɪɚɫɱɟɬɚɯɧɚɫɪɟɡɢɫɦɹɬɢɟɩɪɢɛɨɥɬɚɯ 
 ²ɞɥɹɛɨɥɬɨɜɤɥɚɫɫɨɜɩɪɨɱɧɨɫɬɢɢ ɤɥɚɫɫɚɬɨɱɧɨɫɬɢȺ 
ɋɪɟɡ ɨɞɧɨɣ ߙ௩ ൌ Ͳǡ͸Ǣ ɤɥɚɫɫɨɜɬɨɱɧɨɫɬɢȼɢɋɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɯɫɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ

ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ²ɞɥɹɛɨɥɬɨɜɤɥɚɫɫɨɜɩɪɨɱɧɨɫɬɢɢ ɧɚɬɹɠɟɧɢɟɦ
ɈɞɧɨɛɨɥɬɨɜɨɟɢɦɧɨɝɨɛɨɥɬɨɜɨɟɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɫɦɹɬɢɟɩɪɢD G
ߙ௩ ൌ ͲǡͷǢ 
ɢE Gɜɷɥɟɦɟɧɬɚɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɢɡɫɬɚɥɢɫɩɪɟɞɟɥɨɦɬɟɤɭɱɟɫɬɢ
E ɟɫɥɢɩɥɨɫɤɨɫɬɶɫɪɟɡɚɩɪɨɯɨɞɢɬɱɟɪɟɡɝɥɚɞɤɭɸɱɚɫɬɶɛɨɥɬɚ
ɞɨɆɉɚ 
‫ܣ‬²ɩɥɨɳɚɞɶɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨɫɟɱɟɧɢɹɛɨɥɬɚɛɪɭɬɬɨ 
ɫɜɆɉɚɞɨɆɉɚ 
ߙ௩ ൌ Ͳǡ͸
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɧɹɬɵɟɜɬɚɛɥɢɰɟ 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɪɟɡɭɨɞɧɨɝɨɛɨɥɬɚ ܽ²ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɜɞɨɥɶɭɫɢɥɢɹɨɬɤɪɚɹɷɥɟɦɟɧɬɚɞɨɰɟɧɬɪɚɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
ߙ௩ ή ݂௨௕ ή ‫ ܣ‬ ܾ²ɬɨɠɟɦɟɠɞɭɰɟɧɬɪɚɦɢɨɬɜɟɪɫɬɢɣ
‫ܨ‬௩ǡோௗ ൌ ൌ ൌ ݀²ɞɢɚɦɟɬɪɨɬɜɟɪɫɬɢɹɞɥɹɛɨɥɬɚ
ߛெଶ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
ɝɞɟ݂௨௕ ²ɜɪɟɦɟɧɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜ ɬɚɛɥɢɰɚɌɄɉ(1 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɜɩɨɡɢɫɥɟɞɭɟɬɭɱɢɬɵɜɚɬɶɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
 ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɢɹɯɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣܽɢܾɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯɦɟɠɞɭɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢɜɩɨɡɢɜ
Ɍɚɛɥɢɰɚ²ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɚ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ fyb ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɚɛɥɢɰɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬߛ௕ ɫɥɟɞɭɟɬɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɥɢɧɟɣɧɨɣɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɟɣ

ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹfubɞɥɹɛɨɥɬɨɜ
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɋɇɢɉ,, 
Ʉɥɚɫɫɩɪɨɱɧɨɫɬɢ    
݀ɦɦ       
݂௬௕ ǡ ʜΤˏˏଶ     ‫ܣ‬     
݂௨௕ ǡ ʜΤˏˏଶ     ‫ܣ‬௦      
 Ȼɨɥɬɵɭɤɚɡɚɧɧɵɯɞɢɚɦɟɬɪɨɜɩɪɢɦɟɧɹɬɶɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ


ɆȾɄɋɎȻɇɌɍ Ɋɨɝɚɱȼȼ” ɢɡ 


ɁɚɞɚɱɚʋɊɚɫɱɟɬɲɚɪɧɢɪɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɤɝɥɚɜɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ6&,3ɪɚɫɱɟɬɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɝɪɭɩɩɵɛɨɥɬɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɋɇɢɉ,, 
݊ ή ‫ܨ‬௩ǡோௗ
ܸଵǡோௗ ൌ ൌ ൌ ɊɚɫɱɟɬɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɆɉɚɛɨɥɬɨɜɤɥɚɫɫɨɜ
ඥሺͳ ൅ ߙ ή ݊ሻଶ ൅ ሺߚ ή ݊ሻଶ ඥሺͳ ൅ሻଶ ൅ ሺሻଶ ɇɚɩɪɹɠɟɧɧɨɟ ɍɫɥɨɜɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ    
ɝɞɟ݊²ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɛɨɥɬɨɜ
ߙ ൌ Ͳɩɪɢɨɞɧɨɣɜɟɪɬɢɤɚɥɟɛɨɥɬɨɜ ɋɪɟɡ ܴ௕௦    
͸ή‫ݖ‬ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟȼɬɚɛɥɢɰɟɭɤɚɡɚɧɵɡɧɚɱɟɧɢɹɪɚɫɱɟɬɧɵɯɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣɜɵɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ߚൌ ൌ ൌ
 ή ሺ݊ ൅ ͳሻ ή ‫݌‬ଵ ɩɨɮɨɪɦɭɥɚɦɪɚɡɞɟɥɚɋɇɢɉ,, ɫɨɤɪɭɝɥɟɧɢɟɦɞɨɆɉɚ

ɡɞɟɫɶ‫ݖ‬²ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɨɬɫɜɚɪɧɨɝɨɲɜɚɞɨɛɨɥɬɨɜሺൎ ݁ଷ ൌ ͸ͷˏˏሻ

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
 ɋɦɹɬɢɟɩɥɚɧɤɢ࢚ Ͳǡͻ ή ‫ܨ‬௩ǡோௗ ή ߛ௖ 
 ܸଵǡோௗ ൌ ൌ ൌ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ  ɌɄɉ(1 ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɫɦɹɬɢɸ ଶ ଶ
ɨɞɢɧɨɱɧɵɯɤɪɟɩɟɠɧɵɯɞɟɬɚɥɟɣɩɪɢɜɟɞɟɧɨɜɬɚɛɥɢɰɟ ඨቀͳቁ ൅ ቀ ݁ଷ ቁ
݊ ܹ௕
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɦɹɬɢɸɜɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɞɥɹɨɞɧɨɝɨɛɨɥɬɚ
݇ଵ ή ߙ௕ ή ݂௨ǡ௕ଵ ή ݀ ή ‫ ݐ‬ ɝɞɟ݊²ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɛɨɥɬɨɜ
‫ܨ‬௕ǡ௩௘௥ǡோௗ ൌ ൌ ൌ ߛ௖ ൌ ͳǡͲ
ߛெଶ
ͳ ͳ
ɡɞɟɫɶ ܹ௕ ൌ ή ȭ‫ݕ‬௜ଶ ൌ ή ሺሻ ൌ
݁ଶ ‫ݕ‬௡ 
݇ଵ ൌ ݉݅݊ ൬ʹǡͺ ή െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷ൰ ൌ ݉݅݊ ቀʹǡͺ ή െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷቁ ൌ ݉݅݊ሺǢ ʹǡͷሻ ൌ ‫ݕ‬௡ ²ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɤɪɚɣɧɢɦɢɛɨɥɬɚɦɢ ɫɦɫɯɟɦɭɧɚɪɢɫɭɧɤɟ 
݀଴
‫ݕ‬௜ ²ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦɢɛɨɥɬɚɦɢ ɫɦɫɯɟɦɭɧɚɪɢɫɭɧɤɟ 
݁ଵ ‫݌‬ଵ ͳ ݂௨௕  ͳ 
ߙ௕ ൌ ݉݅݊ ቆ Ǣ െ Ǣ Ǣ ͳǡͲቇ ൌ ݉݅݊ ൬ Ǣ െ Ǣ Ǣ ͳǡͲ൰ ൌ
͵݀଴ ͵݀଴ Ͷ ݂௨ǡ௕ଵ Ͷ ɋɦɹɬɢɟɩɥɚɧɤɢ࢚
ൌ ݉݅݊ሺǢǢǢ ͳǡͲሻ ൌ 

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɦɹɬɢɸɜɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɞɥɹɨɞɧɨɝɨɛɨɥɬɚ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇɢɉ,, ɪɚɫɱɟɬɧɨɟɭɫɢɥɢɟɤɨɬɨɪɨɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɨɫɩɪɢ


ɧɹɬɨɨɞɧɢɦɛɨɥɬɨɦɢɡɭɫɥɨɜɢɹɫɪɟɡɚɨɩɪɟɞɟɥɹɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
݇ଵ ή ߙ௕ ή ݂௨ǡ௕ଵ ή ݀ ή ‫ ݐ‬
‫ܨ‬௕ǡ௛௢௥ǡோௗ ൌ ൌ ൌ ‫ܨ‬௕ǡோௗ ൌ ܴ௕௣ ή ݀ ή ‫ ݐ‬ή ߛ௕ ൌ
ߛெଶ
ɡɞɟɫɶ ɝɞɟܴ௕௣ ²ɪɚɫɱɟɬɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɦɹɬɢɸ ɬɚɛɥɢɰɚ 
݁ଵ ‫݌‬ଵ  ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬܴ௨௡ ɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬
݇ଵ ൌ ݉݅݊ ൬ʹǡͺ ή െ ͳǡ͹Ǣ ͳǡͶ ή െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷ൰ ൌ ݉݅݊ ቀʹǡͺ ή െ ͳǡ͹Ǣ ͳǡͶ ή െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷቁ ൌ ݀²ɧɚɪɭɠɧɵɣɞɢɚɦɟɬɪɫɬɟɪɠɧɹɛɨɥɬɚ
݀଴ ݀଴
‫ݐ‬²ɬɨɥɳɢɧɚɩɥɚɧɤɢ
ൌ ݉݅݊ሺǢǢ ʹǡͷሻ ൌ
ߛ௕ ²ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭɫɥɨɜɢɣɪɚɛɨɬɵɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɬɚɛɥɢɰɚ 
݁ଶ ݂௨௕ 
ߙ௕ ൌ ݉݅݊ ቆ Ǣ Ǣ ͳǡͲቇ ൌ ݉݅݊ ቀ Ǣ Ǣ ͳǡͲቁ ൌ 
͵݀଴ ݂௨ǡ௕ଵ ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ൌ ݉݅݊ሺǢǢ ͳǡͲሻ ൌ Ͳǡͻ ή ‫ܨ‬௕ǡோௗ ή ߛ௖ 
 ܸଶǡோௗ ൌ ൌ ൌ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ6&,3ɪɚɫɱɟɬɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɝɪɭɩɩɵɛɨɥɬɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ ଶ ଶ
ͳ
ඨቀ ቁ ൅ ቀ ଷ ቁ݁
݊ ݊ ܹ௕
ܸଶǡோௗ ൌ ൌ ൌ
ଶ ଶ ଶ ଶ ɝɞɟߛ௖ ൌ ͳǡͲ
ߚή݊
ඨ൬ ͳ ൅ ߙ ή ݊ ൰ ൅ ൬ ൰ ඨቀͳ ൅ቁ ൅ ൬ ൰
‫ܨ‬௕ǡ௩௘௥ǡோௗ ‫ܨ‬௕ǡ௛௢௥ǡோௗ 
ɆȾɄɋɎȻɇɌɍ Ɋɨɝɚɱȼȼ” ɢɡ 
ɁɚɞɚɱɚʋɊɚɫɱɟɬɲɚɪɧɢɪɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɤɝɥɚɜɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞ

 ɋɦɹɬɢɟɩɥɚɧɤɢ࢚૚ Ɍɚɛɥɢɰɚ ɋɇɢɉ,, 


ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɦɹɬɢɸɜɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɞɥɹɨɞɧɨɝɨɛɨɥɬɚ Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɫɦɹɬɢɸܴ௕௣ Ɇɉɚ


ȼɪɟɦɟɧɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯɛɨɥɬɚɦɢ
݇ଵ ή ߙ௕ ή ݂௨ǡ௣ ή ݀ ή ‫ݐ‬ଵ ɧɢɟɫɬɚɥɢɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ
‫ܨ‬௕ǡ௩௘௥ǡோௗ ൌ ൌ ൌ ɤɥɚɫɫɚ ɤɥɚɫɫɨɜɬɨɱɧɨɫɬɢȼɢɋɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɯ
ߛெଶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜܴ௨௡ Ɇɉɚ
ɬɨɱɧɨɫɬɢȺ ɛɟɡɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨɧɚɬɹɠɟɧɢɹ
ɡɞɟɫɶ
݁ଶǡୠ  
݇ଵ ൌ ݉݅݊ ൬ʹǡͺ ή െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷ൰ ൌ ݉݅݊ ቀʹǡͺ ή െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷቁ ൌ ݉݅݊ሺǢ ʹǡͷሻ ൌ  
݀଴  
݁ଵǡୠ ‫݌‬ଵ ͳ ݂௨௕  ͳ  
ߙ௕ ൌ ݉݅݊ ቆ Ǣ െ Ǣ Ǣ ͳǡͲቇ ൌ ݉݅݊ ൬ Ǣ െ Ǣ Ǣ ͳǡͲ൰ ൌ  
͵݀଴ ͵݀଴ Ͷ ݂௨ǡ௣ Ͷ  

 
ൌ ݉݅݊ሺǢǢǢ ͳǡͲሻ ൌ  
  
 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɦɹɬɢɸɜɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɞɥɹɨɞɧɨɝɨɛɨɥɬɚ  
݇ଵ ή ߙ௕ ή ݂௨ǡ௣ ή ݀ ή ‫ݐ‬ଵ  
‫ܨ‬௕ǡ௛௢௥ǡோௗ ൌ ൌ ൌ  
ߛெଶ
 
ɡɞɟɫɶ  
݁ଵǡୠ ‫݌‬ଵ   
݇ଵ ൌ ݉݅݊ ൬ʹǡͺ ή െ ͳǡ͹Ǣ ͳǡͶ ή െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷ൰ ൌ ݉݅݊ ቀʹǡͺ ή െ ͳǡ͹Ǣ ͳǡͶ ή െ ͳǡ͹Ǣ ʹǡͷቁ ൌ  
݀଴ ݀଴

 
 
ൌ ݉݅݊ሺǢǢ ʹǡͷሻ ൌ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ ɪɚɡɞɟɥɚ 
݁ଶǡୠ ݂௨௕  ɋɇɢɉ,, ɫɨɤɪɭɝɥɟɧɢɟɦɞɨɆɉɚ
ߙ௕ ൌ ݉݅݊ ቆ Ǣ Ǣ ͳǡͲቇ ൌ ݉݅݊ ቀ Ǣ Ǣ ͳǡͲቁ ൌ 
͵݀଴ ݂௨ǡ௣
 ɋɦɹɬɢɟɩɥɚɧɤɢ࢚૚ 
ൌ ݉݅݊ሺǢǢ ͳǡͲሻ ൌ 
 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇɢɉ,, ɪɚɫɱɟɬɧɨɟɭɫɢɥɢɟɤɨɬɨɪɨɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɨɫɩɪɢ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ6&,3ɪɚɫɱɟɬɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɝɪɭɩɩɵɛɨɥɬɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪ ɧɹɬɨɨɞɧɢɦɛɨɥɬɨɦɢɡɭɫɥɨɜɢɹɫɪɟɡɚɨɩɪɟɞɟɥɹɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɦɭɥɟ
‫ܨ‬௕ǡோௗ ൌ ܴ௕௣ ή ݀ ή ‫ݐ‬ଵ ή ߛ௕ ή ߛ௖ ൌ
݊
ܸଷǡோௗ ൌ ൌ ൌ ɝɞɟܴ௕௣ ²ɪɚɫɱɟɬɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɦɹɬɢɸ ɬɚɛɥɢɰɚ 
ଶ ଶ ଶ ଶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬܴ௨௡ ɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ଵ 
ߚή݊
ඨ൬ ͳ ൅ ߙ ή ݊ ൰ ൅ ൬ ൰ ඨቀͳ ൅ቁ ൅ ൬ ൰
‫ܨ‬௕ǡ௩௘௥ǡோௗ ‫ܨ‬௕ǡ௛௢௥ǡோௗ ‫ݐ‬ଵ ²ɬɨɥɳɢɧɚɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ଵ 


 ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
 Ͳǡͻ ή ‫ܨ‬௕ǡோௗ ή ߛ௖ 
 ܸଷǡோௗ ൌ ൌ ൌ
ଶ ଶ
ଶ ଶ ͳ 
 ට ቀ ቁ ൅ቀ ቁ
ඨቀͳቁ ൅ ቀ ݁ଷ ቁ 
 ݊ ܹ௕
 ɝɞɟߛ௖ ൌ ͳǡͲ
 

ɆȾɄɋɎȻɇɌɍ Ɋɨɝɚɱȼȼ” ɢɡ 


ɁɚɞɚɱɚʋɊɚɫɱɟɬɲɚɪɧɢɪɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɤɝɥɚɜɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞ
 ɉɥɚɧɤɚ࢚૚ ɧɚɢɡɝɢɛ &KHFN  ɉɥɚɧɤɚ࢚૚ ɧɚɢɡɝɢɛ ɉɪɨɜɟɪɤɚɞ 
 

 ɋɞɜɢɝɩɨɩɥɨɳɚɞɢɛɪɭɬɬɨ ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɤɢ ‫ݐ‬ଵ ɢɡɝɢɛɭ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ
 ɋɞɜɢɝɩɨɩɥɨɳɚɞɢɧɟɬɬɨ ɋɟɪɢɢɜɵɩɭɫɤ
 ȼɵɪɵɜ ‫ݐ‬ଵ ή ݈ ଶ
 ɂɡɝɢɛ ‫ܯ‬௖ǡோௗ ൌ ܴ௬ ή ߛ௖ ή ൌ
͸
 ɉɨɬɟɪɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɩɪɢɢɡɝɢɛɟ /7% 
ɝɞɟߛ௖ ൌ Ͳǡͷ
ȼɵɫɨɬɚɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ଵ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɜɵɫɨɬɨɣɫɬɟɧɤɢɝɥɚɜɧɨɣɛɚɥɤɢɢɩɪɢɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹɤ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɫɢɥɟ
ɩɨɹɫɚɦ²ɩɪɨɜɟɪɤɢɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ
 ‫ܯ‬௖ǡோௗ 
ܸସǡோௗ ൌ ൌ ൌ
 ɉɥɚɧɤɚ࢚ &KHFN ݁ଷ


 ɉɥɚɧɤɚ࢚ɧɚɫɞɜɢɝɜɵɪɵɜ ɉɥɚɧɤɚ࢚
 ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ɫɞɜɢɝɭɩɨɩɨɥɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢɫɟɱɟɧɢɹ ɉɥɚɧɤɚ࢚ɧɚɫɞɜɢɝ ɉɪɨɜɟɪɤɚɟ ‫ܣ‬௩ ή ݂௬ǡ௕ଵ 
ܸோௗǡ௚ ൌ ൌ ൌ ɋɨɝɥɚɫɧɨɋɇɢɉ,, ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɟɱɟɧɢɹɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ɫɞɜɢɝɭɜɭɩɪɭɝɨɣ
ξ͵ ή ߛெ଴ ɫɬɚɞɢɢɫɭɱɟɬɨɦɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹɫɟɱɟɧɢɣɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢɞɥɹɛɨɥɬɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɝɞɟ‫ܣ‬௩ ²ɩɥɨɳɚɞɶɫɞɜɢɝɚɞɥɹɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨɫɟɱɟɧɢɹ ‫ܫ‬௬ ή ‫ݐ‬௪ ή ܴ௦ ή ߛ௖ ‫ ݐ‬ή ݈ ή ܴ௦ ή ߛ௖ 
‫ ݐ‬ή ݈ ଶ ܸହǡோௗ ൌ ൌ ൌ ൌ
‫ܣ‬௩ ൌ ൌ ൌ ܵ௬ ή ߙ ͳǡͷ ή ߙ
‫ݐ‬൅݈ ɡɞɟɫɶ


 ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ɫɞɜɢɝɭɩɨɫɟɱɟɧɢɸɧɟɬɬɨ ߛ௖ ൌ ͳǡͲ
‫ܣ‬௩ǡ௡௘௧ ή ݂௨ǡ௕ଵ ‫݌‬ଵ 
ܸோௗǡ୬ ൌ ൌ ൌ ߙൌ ൌ ൌ
ξ͵ ή ߛெ଴ ‫݌‬ଵ െ ݀଴
ɝɞɟ‫ܣ‬௩ǡ௡௘௧ ²ɩɥɨɳɚɞɶɫɞɜɢɝɚɫɭɱɟɬɨɦɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ ɝɞɟ‫݌‬ଵ ²ɲɚɝɨɬɜɟɪɫɬɢɣ
݀଴ ²ɞɢɚɦɟɬɪɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
‫ܣ‬௩ǡ௡௘௧ ൌ ‫ܣ‬௩ െ ݊ଵ ή ݀଴ ή ‫ ݐ‬ൌ 

 ɉɥɚɧɤɚ࢚ɧɚɢɡɝɢɛ ɉɪɨɜɟɪɤɚɝ 
 ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ɜɵɪɵɜɭ

Ͳǡͷ ή ‫ܣ‬௡௧ ή ݂௨ǡ௕ଵ ‫ܣ‬௡௩ ή ݂௬ǡ௕ଵ  ɍɩɪɭɝɢɣɦɨɦɟɧɬɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨɫɟɱɟɧɢɹɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬
ܸோௗǡ௕ ൌ ൅ ൌ ൅ ൌ
ߛெଶ ξ͵ ή ߛெ଴ ‫ ݐ‬ή ݈ ଶ 
ɝɞɟ‫ܣ‬௡௧ ²ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɟɦɚɹɩɥɨɳɚɞɶɫɟɱɟɧɢɹɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ ܹ௘௟ǡ௬ ൌ ൌ ൌ
͸ ͸
‫ܣ‬௡௧ ൌ ൫݁ଶǡ௕ െ Ͳǡͷ ή ݀଴ ൯ ή ‫ ݐ‬ൌ ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɤɢ ‫ ݐ‬ɢɡɝɢɛɭ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ
‫ܣ‬௡௩ ²ɫɞɜɢɝɚɟɦɚɹɩɥɨɳɚɞɶɫɟɱɟɧɢɹɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ ɋɟɪɢɢɜɵɩɭɫɤ
‫ܯ‬௖ǡோௗ ൌ ܴ௬ ή ߛ௖ ή ܹ௘௟ǡ௬ ൌ
‫ܣ‬௡௩ ൌ ൫݁ଵǡ௕ ൅ ሾ݊ଵ െ ͳሿ ή ‫݌‬ଵ െ ሾ݊ଵ െ Ͳǡͷሿ ή ݀଴ ൯ ή ‫ ݐ‬ൌ
 ɝɞɟߛ௖ ൌ Ͳǡͷ
ൌ ሺ൅ሾെͳሿ ή െሾെͲǡͷሿ ήሻ ήൌ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɫɢɥɟ

‫ܯ‬௖ǡோௗ 
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ɧɚɫɞɜɢɝɜɵɪɵɜɫɨɫɬɚɜɢɬ ܸ଺ǡோௗ ൌ ൌ ൌ
݁ସ
ܸହǡோௗ ൌ ݉݅݊൫ܸோௗǡ௚ Ǣܸோௗǡ௡ Ǣܸோௗǡ௕ ൯ ൌ ݉݅݊ሺǢǢሻ ൌ 
ɆȾɄɋɎȻɇɌɍ Ɋɨɝɚɱȼȼ” ɢɡ 
ɁɚɞɚɱɚʋɊɚɫɱɟɬɲɚɪɧɢɪɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɤɝɥɚɜɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞ
 ɉɥɚɧɤɚ࢚ɧɚɢɡɝɢɛ ɋɬɟɧɤɚɛɚɥɤɢ


ɍɩɪɭɝɢɣɦɨɦɟɧɬɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨɫɟɱɟɧɢɹɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ ɋɬɟɧɤɚɛɚɥɤɢɧɚɫɞɜɢɝ ɉɪɨɜɟɪɤɚɛ ‫ ݐ‬ή ݈ ଶ ɋɨɝɥɚɫɧɨɋɇɢɉ,, ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɟɱɟɧɢɹɫɞɜɢɝɭɜɭɩɪɭɝɨɣɫɬɚɞɢɢ
ܹ௘௟ǡ௬ ൌ ൌ ൌ
͸ ͸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ɢɡɝɢɛɭ ‫ܫ‬௬ ή ‫ݐ‬௪ ή ܴ௦ ή ߛ௖ 
݂௬ǡ௕ଵ ή ܹ௘௟ǡ௬ ܸ଻ǡோௗ ൌ ൌ ൌ
‫ܯ‬௖ǡோௗ ൌ ൌ ൌ ܵ௬
ߛெ଴
ɝɞɟߛ௖ ൌ ͳǡͲ
 

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɫɢɥɟ ɋɬɟɧɤɚɛɚɥɤɢɧɚɢɡɝɢɛ ɉɪɨɜɟɪɤɚɜ 


‫ܯ‬௖ǡோௗ 
ܸ଺ǡோௗǡଵ ൌ ൌ ൌ ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɬɟɧɤɢɛɚɥɤɢɢɡɝɢɛɭɩɪɢɧɹɬɨɫɨɝɥɚɫɧɨɮɨɪɦɭɥɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣɜ
݃௛ ൅ ݈௡
ɋɟɪɢɢɜɵɩɭɫɤ

‫ݐ‬௪ ή ݈ ଶ
 ɉɥɚɧɤɚ࢚ɧɚɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɢɡɝɢɛɚɢɫɞɜɢɝɚ ‫ܯ‬௖ǡோௗ ൌ Ͳǡͺ ή ܴ௬ ή ߛ௖ ή ቆ ൅ Ͳǡͷͺ ή ݁଺ ή ‫ݐ‬௪ ή ݈ቇ ൌ

͸
 ɉɪɨɜɟɪɤɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɭɱɟɬɚɜɥɢɹɧɢɹɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɫɢɥɵ ɝɞɟߛ௖ ൌ ͳǡͲ
ɉɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɭɫɥɨɜɢɹܸாௗ ൑ Ͳǡͷܸோௗ ɜɥɢɹɧɢɟɦɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɫɢɥɵɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɦ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɫɢɥɟ


ܸாௗ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴ˍʜ ൑ Ͳǡͷܸோௗ ൌ Ͳǡͷ ή ̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴ˍʜ ‫ܯ‬௖ǡோௗ 


଼ܸǡோௗ ൌ ൌ ൌ
 ݁ସ
ɝɞɟܸோௗ ൌ ݉݅݊൫ܸோௗǡ௚ Ǣܸோௗǡ௡ ൯ ൌ ݉݅݊ሺǢሻ ൌ
 Ʌɨɤɚɥɶɧɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɛɚɥɤɢɧɚɨɩɨɪɟ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ȼɥɢɹɧɢɟɦɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɫɢɥɵɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɦɧɟɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɟɦ 

 Ɉɛɳɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɧɟɪɚɫɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɫɩɨɞɪɟɡɤɚɦɢɧɚɨɩɨɪɚɯ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
 ɉɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɭɱɟɬɚɜɥɢɹɧɢɹɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɫɢɥɵɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɭɦɟɧɶɲɟɧ 

ɧɨɝɨɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɢɡɝɢɛɭɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɩɨɮɨɪɦɭɥɟ ɋɜɚɪɧɵɟɲɜɵɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɥɚɧɤɢ࢚ɤɫɬɟɧɤɟɛɚɥɤɢ ɉɪɨɜɟɪɤɚɠ 


ߩ ή ‫ܣ‬ଶ௪ 
൬ܹ௣௟ǡ௬ െ ൰ ή ݂௬ǡ௕ଵ ܹ ή ݂ ଶ
Ͷ‫ݐ‬௪ ௘௟ǡ௬ ௬ǡ௕ଵ ʹܸாௗ ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɜɚɪɧɵɯ ɲɜɨɜ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ
‫ܯ‬௬ǡ௏ǡோௗ ൌ ൌ ή ቈͳ െ ൬ െ ͳ൰ ቉ ൌ
ߛெ଴ ߛெ଴ ܸோௗ ɋɟɪɢɢɜɵɩɭɫɤɉɪɢɷɬɨɦɜɋɟɪɢɢɜɵɩɭɫɤɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚ
ଶ ɬɢɱɟɫɤɚɹɫɜɚɪɤɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɜɚɪɨɱɧɨɣɩɪɨɜɨɥɨɤɢɋɜȽɋɞɢɚɦɟɬɪɨɦ±ɦɦ
 ʹ ή
ൌ ή ቈͳ െ ൬ െ ͳ൰ ቉ ൌ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɲɜɚ±ɧɢɠɧɟɟɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟɜɟɪɯɧɟɟ

Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɭɝɥɨɜɨɝɨɫɜɚɪɧɨɝɨɲɜɚɫɪɟɡɭ ɭɫɥɨɜɧɨɦɭ ɩɨɦɟɬɚɥɥɭ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɫɢɥɟ ɲɜɚɩɪɢɧɢɦɚɟɦɩɨɬɚɛɥɢɰɟɋɇɢɉ,, ±ܴ௪௙ ൌ ʹͳͷʛʞ˃
‫ܯ‬௬ǡ௏ǡோௗ Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɭɝɥɨɜɨɝɨɫɜɚɪɧɨɝɨɲɜɚɫɪɟɡɭ ɭɫɥɨɜɧɨɦɭ ɩɨɦɟɬɚɥɥɭ
ܸ଺ǡோௗǡଶ ൌ ൌ ൌ ɝɪɚɧɢɰɵɫɩɥɚɜɥɟɧɢɹɩɪɢɧɢɦɚɟɦɩɨɮɨɪɦɭɥɟɢɡɬɚɛɥɢɰɵɋɇɢɉ,, 
݃௛ ൅ ݈௡
 ܴ௪௭ ൌ ͲǡͶͷ ή ܴ௨௡ ൌ
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɢɡɩɪɨɜɟɪɨɤɢɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɫɢɥɟɫɨɫɬɚɜɢɬ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɭɫɥɨɜɢɣɪɚɛɨɬɵɲɜɚߛ௪௙ ɢߛ௪௭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɪɚɜɧɵɦɢ
ܸ଺ǡோௗ ൌ ݉݅݊൫ܸ଺ǡோௗǡଵ Ǣܸ଺ǡோௗǡଶ ൯ ൌ ݉݅݊ሺǢሻ ൌ 
 

ɆȾɄɋɎȻɇɌɍ Ɋɨɝɚɱȼȼ” ɢɡ 
ɁɚɞɚɱɚʋɊɚɫɱɟɬɲɚɪɧɢɪɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɤɝɥɚɜɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞ

 ɋɬɟɧɤɚɛɚɥɤɢ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɮɨɪɦɵɫɜɚɪɧɨɝɨɲɜɚߚ௙ ɢߚ௭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɩɨɬɚɛɥɢɰɟ ɋɇɢɉ,,
 ɋɬɟɧɤɚɛɚɥɤɢɧɚɫɞɜɢɝ 
 ߚ௙ ൌߚ௭ ൌ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɌɄɉ(1ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɟɱɟɧɢɹɫɞɜɢɝɭɜɭɩɪɭɝɨɣɫɬɚ Ɍɚɛɥɢɰɚ ɋɇɢɉ,, 
ɞɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
‫ܫ‬௬ ή ‫ݐ‬௪ ή ݂௬ǡ௕ଵ ȼɢɞɫɜɚɪɤɢɩɪɢ Ɂɧɚɱɟɧɢɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜߚ௙ ɢߚ௭ 
Ʉɨɷɮ
ܸ଻ǡோௗ ൌ ൌ ൌ ɞɢɦɟɬɪɟɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɲɜɚ ɩɪɢɤɚɬɟɬɚɯɲɜɨɜɦɦ
ξ͵ ή ܵ௬ ή ߛெ଴ ɮɢɰɢɟɧɬ
ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ݀ɦɦ ± ± ± ɢɛɨɥɟɟ


 ɋɬɟɧɤɚɛɚɥɤɢɧɚɢɡɝɢɛ
ߚ௙  
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɢ ȼɥɨɞɨɱɤɭ
 ߚ௭  
ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɬɟɧɤɢɛɚɥɤɢɢɡɝɢɛɭɩɪɢɧɹɬɨɫɨɝɥɚɫɧɨɮɨɪɦɭɥɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣɜ ߚ௙  
ɩɪɢ݀ ൌ ͳǡͶ െ ʹ ɇɢɠɧɟɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬ
ɋɟɪɢɢɜɵɩɭɫɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ߚ௭  

Ͳǡͺ ή ݂௬ǡ௕ଵ ‫ݐ‬௪ ή ݈ ଶ
‫ܯ‬௖ǡோௗ ൌ ήቆ ൅ Ͳǡͷͺ ή ݁଺ ή ‫ݐ‬௪ ή ݈ቇ ൌ Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦɪɚɫɱɟɬɧɨɟɫɟɱɟɧɢɟɫɜɚɪɧɨɝɨɲɜɚ
ߛெ଴ ͸
Ͳǡͺ ή ߚ௙ ή ܴ௪௙ ή ߛ௪௙ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ǥ ߚ௭ ή ܴ௪௭ ή ߛ௪௭ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ൌ ήቀ ൅ Ͳǡͷͺ ή ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ቁ ൌ
͸ ሺ൐ǡ ൏ǡ ൌሻ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɫɢɥɟ 
‫ܯ‬௖ǡோௗ ɊɚɫɱɟɬɜɟɞɟɦɩɨɦɟɧɟɟɩɪɨɱɧɨɦɭɫɟɱɟɧɢɸBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
଼ܸǡோௗ ൌ ൌ ൌ 
݁ସ
 ɉɪɢ ‫ݐ‬௪ ൑ ݇௙ǡଵ ɤɚɬɟɬ ɫɜɚɪɧɨɝɨ ɲɜɚ ɩɨ ɬɨɪɰɭ ɫɬɟɧɤɢ ɛɚɥɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ
 Ʌɨɤɚɥɶɧɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɛɚɥɤɢɧɚɨɩɨɪɟ &KHFN ɬɨɥɳɢɧɟɫɬɟɧɤɢɛɚɥɤɢȼɩɪɨɬɢɜɧɨɦɫɥɭɱɚɟ݇௙ǡଶ ൌ ݇௙ǡଵ 
 ɉɪɢɧɢɦɚɟɦɤɚɬɟɬɫɜɚɪɧɨɝɨɲɜɚɩɨɬɨɪɰɭɛɚɥɤɢ݇௙ǡଶ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴ˏˏ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ6&,3ɥɨɤɚɥɶɧɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɛɚɥɤɢɧɚɨɩɨɪɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹɞɥɢɧɚɨɞɧɨɝɨɫɜɚɪɧɨɝɨɲɜɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
݈௘௙௙ ൌ ݈ െ ͳͲˏˏ ൌ
݉ܽ‫ݔ‬ሺ݀௡௧ Ǣ ݀௡௕ ሻ ൑ ݄௕ଵ Τʹ 
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɫɜɚɪɧɵɯɲɜɨɜɩɨɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭɫɟɱɟɧɢɸ
݈௡ ൑ ݄௕ଵ ɩɪɢ݄௕ଵ Τ‫ݐ‬௪ ൑ ͷͶǡ͵ ɋɬɚɥɶ6 
‫ܣ‬௪௙ሺ௭ሻ ൌ ߚ௙ሺ௭ሻ ή ൫݇௙ǡଵ ൅ ݇௙ǡଶ ൯ ή ݈௘௙௙ ൌ
ͳ͸ͲͲͲͲ݄௕ଵ
݈௡ ൑ ɩɪɢ݄௕ଵ Τ‫ݐ‬௪ ൐ ͷͶǡ͵ ɋɬɚɥɶ6 ɋɭɦɦɚɪɧɵɣɦɨɦɟɧɬɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɫɜɚɪɧɵɯɲɜɨɜɩɨɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭɫɟɱɟɧɢɸ
ሺ݄௕ଵ Τ‫ݐ‬௪ ሻଷ ଶ
ߚ௙ሺ௭ሻ ή ൫݇௙ǡଵ ൅ ݇௙ǡଶ ൯ ή ݈௘௙௙ 
݈௡ ൑ ݄௕ଵ ɩɪɢ݄௕ଵ Τ‫ݐ‬௪ ൑ ͶͺǡͲ ɋɬɚɥɶ6 ܹ ௪௙ሺ௭ሻ ൌ ൌ ൌ
͸ ͸

ͳͳͲͲͲͲ݄௕ଵ
݈௡ ൑ ɩɪɢ݄ ௕ଵ Τ‫ݐ‬௪ ൐ ͶͺǡͲ ɋɬɚɥɶ6 ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɜɚɪɧɵɯɲɜɨɜɫɨɝɥɚɫɧɨɋɟɪɢɢɜɵɩɭɫɤ
ሺ݄௕ଵ Τ‫ݐ‬௪ ሻଷ
 Ͳǡͺ ή ܴ௪௙ሺ௭ሻ ή ߛ௪௙ሺ௭ሻ ή ߛ௖ 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦɤɪɢɬɟɪɢɢɞɥɹɫɬɚɥɢBBBBBBBBBB 66 ܸଽǡோௗ ൌ ൌ ൌ
ଶ ଶ ଶ ଶ
ɉɪɨɜɟɪɤɚɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɩɪɢɧɹɬɨɣɫɬɚɥɢ ͳ ݁ ͳ
ඨ൬ ൰ ൅൬ ହ ൰ ඨቀ ቁ ൅൬ ൰
‫ܣ‬௪௙ሺ௭ሻ ܹ௪௙ሺ௭ሻ 
݀௡௧ ൌ ݀௡௕ ൌ Ͳǡͷ ή ሺ݄௕ଵ െ ݈ሻ ൌ Ͳǡͷ ή ሺ̴̴̴̴̴̴̴ െ ̴̴̴̴̴̴̴ሻ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴̴ˏˏ ൑ ݄௕ଵ Τʹ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴̴ˏˏ

݄௕ଵ ǥ ɝɞɟߛ௖ ൌ ͳǡͲ
ൌ ൌ ̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴ 
‫ݐ‬௪ ሺ൐ǡ ൏ǡ ൌሻ
ɆȾɄɋɎȻɇɌɍ Ɋɨɝɚɱȼȼ” ɢɡ 
ɁɚɞɚɱɚʋɊɚɫɱɟɬɲɚɪɧɢɪɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɤɝɥɚɜɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞ

ǥ ȽɥɚɜɧɚɹɛɚɥɤɚɅɨɤɚɥɶɧɵɣɫɞɜɢɝɢɜɵɪɵɜ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
݈௡ ൌ ͳͶͷˏˏ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
ሺ൐ǡ ൏ǡ ൌሻ

ȼɵɫɨɬɚɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ଵ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɜɵɫɨɬɨɣɫɬɟɧɤɢɝɥɚɜɧɨɣɛɚɥɤɢɢɩɪɢɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹɤ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɛɚɥɤɢɧɚɨɩɨɪɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɩɨɹɫɚɦ²ɩɪɨɜɟɪɤɢɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ
 
 Ɉɛɳɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɧɟɪɚɫɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɫɩɨɞɪɟɡɤɚɦɢɧɚɨɩɨɪɚɯ &KHFN 
 
ȼɞɚɧɧɨɦɩɪɢɦɟɪɟɨɩɭɫɤɚɟɦ 


 ɋɜɚɪɧɵɟɲɜɵɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɥɚɧɤɢ࢚ɤɫɬɟɧɤɟɛɚɥɤɢ &KHFN 


ɉɪɢ ‫ݐ‬௪ ൑ ݇௙ǡଵ ɤɚɬɟɬ ɫɜɚɪɧɨɝɨ ɲɜɚ ɩɨ ɬɨɪɰɭ ɫɬɟɧɤɢ ɛɚɥɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ

ɬɨɥɳɢɧɟɫɬɟɧɤɢɛɚɥɤɢȼɩɪɨɬɢɜɧɨɦɫɥɭɱɚɟ݇௙ǡଶ ൌ ݇௙ǡଵ 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦɤɚɬɟɬɫɜɚɪɧɨɝɨɲɜɚɩɨɬɨɪɰɭɛɚɥɤɢ݇௙ǡଶ ൌ 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹɞɥɢɧɚɨɞɧɨɝɨɫɜɚɪɧɨɝɨɲɜɚ 
݈௘௙௙ ൌ ݈ െ ʹ ή ൫Ͳǡ͹ ή ݇௙ǡଵ ൯ ൌ 
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɫɜɚɪɧɵɯɲɜɨɜɩɨɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭɫɟɱɟɧɢɸ 

‫ܣ‬௪ ൌ Ͳǡ͹ ή ൫݇௙ǡଵ ൅ ݇௙ǡଶ ൯ ή ݈௘௙௙ ൌ 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣɦɨɦɟɧɬɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɫɜɚɪɧɵɯɲɜɨɜɩɨɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭɫɟɱɟɧɢɸ 
ଶ 
Ͳǡ͹ ή ൫݇௙ǡଵ ൅ ݇௙ǡଶ ൯ ή ݈௘௙௙ 
ܹ௪ ൌ ൌ ൌ 
͸ ͸
Ɍɚɛɥɢɰɚ²ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬࢼ࢝ ɞɥɹɭɝɥɨɜɵɯɫɜɚɪɧɵɯɲɜɨɜ


ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɫɬɚɥɶ ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
(1 (1 (1 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬߚ௪ 
6 
6+ 6+ 
6:
6 6+ 
6+ 
611/ 61+1/+ 
61+1/+ 
600/ 60+0/+
6 
6+ 
611/ 6+
61+1/+ 
600/ 61+1/+
60+0/+ 
6:
611/ 
² 60+0/+ 
600/
611/ 
61+1/+ 
600/ 61+1/+ 
60+0/+
644/4/ 
ɆȾɄɋɎȻɇɌɍ Ɋɨɝɚɱȼȼ” ɢɡ 
ɁɚɞɚɱɚʋɊɚɫɱɟɬɲɚɪɧɢɪɧɨɝɨɭɡɥɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣɛɚɥɤɢɤɝɥɚɜɧɨɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȿɜɪɨɤɨɞ


ɉɪɢɧɢɦɚɟɦɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬߚ௪ ൌBBBBBBBBɤɚɤɞɥɹɫɬɚɥɢBBBBBBBBBB
 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɜɚɪɧɵɯɲɜɨɜɫɨɝɥɚɫɧɨɌɄɉ(1
݂௨ Τξ͵ 
ܸଽǡோௗ ൌ ൌ ൌ
ଶ ଶ
ͳ ଶ ݁ ଶ ͳ
ߚ௪ ή ߛெଶ ή ඨቀ ቁ ൅ ቀ ହ ቁ ඨቀ ቁ ൅൬ ൰
‫ܣ‬௪ ܹ௪ 

 ȽɥɚɜɧɚɹɛɚɥɤɚɅɨɤɚɥɶɧɵɣɫɞɜɢɝɢɜɵɪɵɜ &KHFN 


ȼɵɫɨɬɚɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ଵ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɜɵɫɨɬɨɣɫɬɟɧɤɢɝɥɚɜɧɨɣɛɚɥɤɢɢɩɪɢɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹɤ
ɩɨɹɫɚɦ²ɩɪɨɜɟɪɤɢɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ


ɋɪɚɜɧɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɪɚɫɱɟɬɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɫɱɟɬɚɫɜɟɞɟɦɜɬɚɛɥɢɰɭ
ʔ˅˓ˑˍˑˇ૜
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ȿɜɪɨɤɨɞ ɋɇɢɉ,, ࢑ൌ 
ʠʜˋʞ
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨɫɪɟɡɭɛɨɥɬɨɜܸଵǡோௗ ɤɇ  

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨɫɦɹɬɢɸɩɥɚɧɤɢ‫ܸݐ‬ଶǡோௗ ɤɇ  

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɛɨɥɬɨɜɨɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨɫɦɹɬɢɸɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ଵ ܸଷǡோௗ ɤɇ  

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ɢɡɪɚɫɱɟɬɚɧɚɫɞɜɢɝܸସǡோௗ ɤɇ  
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ɢɡɪɚɫɱɟɬɚɧɚɢɡɝɢɛܸହǡோௗ ɤɇ  

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɬɟɧɤɢɛɚɥɤɢɢɡɪɚɫɱɟɬɚɧɚɫɞɜɢɝܸ଺ǡோௗ ɤɇ  

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɬɟɧɤɢɛɚɥɤɢɢɡɪɚɫɱɟɬɚɧɚɢɡɝɢɛܸ଻ǡோௗ ɤɇ  

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɩɥɚɧɤɢ‫ݐ‬ଵ ɢɡɪɚɫɱɟɬɚɧɚɢɡɝɢɛ଼ܸǡோௗ ɤɇ  

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɜɚɪɧɵɯɲɜɨɜܸଽǡோௗ ɤɇ  

ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹܸோௗ ɤɇ   

ɆȾɄɋɎȻɇɌɍ Ɋɨɝɚɱȼȼ” ɢɡ 

Вам также может понравиться