Вы находитесь на странице: 1из 328

м л .

э и в к о у ш
0 .СА8 ТЕЬЬА1Ч0 8

СГО08
ГКА8Е0ШС1С08
КШ 08
ЕN Б1ВШ08
М. И. ДУБРОВИН
Д. КАСТЕЛЛАНОС

РУССКИЕ
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
В КАРТИНКАХ

Художник
В. И. Т И Л Ь М А Н

Москва
И здательство «Русский язык»
м . I. э и в к о у ^
В. СА8ТЕЬЬАГЧ0 8

Л К 0 8 ГКА8Е0 Ь0 С1С0 8
1Ш 8 0 8
ЕN Э 1В Ш 0 8

О15епо ёе
V I. Т I^М А N

М о 5сй
ЕсНюпа! « Ы ю т а гшо»
1981
ББК81.2Р
Д79

4602020000
д 70102-_125 7 5 _ 80
015(01)-81 © И здательство «Русский язык», 1980
ПЧТКООЧССТС^

Е1 1с11о1па гизо е л а заШ гаёо ёе игоз Гга8ео1о§юо8, цие


а 1а \'ег дие зол раПе тзерагаЫ е с1е ё1, 1о еппяиесеп ех!га-
огётапатеШ е.
Теш епёо 1а сагасГепзИса ёе зег йп а8рес1о гпиу 1т р о г 1 ап 1е
ёе1 1епе;иа1е ЬаЫаёо, гергезеп1ап а1 г т з т о и е т р о ипа §гап
ёШ сикаё рага 1оз ех1гап]егоз. 1_а сотргепз1оп ёе! 1ё ю т а гиво,
!ап1о ЬаЫ аёо с о т о езсп!о, по ез ро 81Ые з т е1 ё о т т ю ёе ипа
ё е ( е г т т а ё а сап ^ёаё ёе ехргезюпез Н ю т а й с а з, 8оЬге 1оёо ёе 1аз
ёе изо т а з Ггесиеп!е.
Ез1е НЬго ез1а ёезипаёо а 1оз ех[гагуего5 цие ё о т т а п 1о8
ГипёатепЮ з ёе1 1ё ю т а гиво.
Е1 НЬго сопиепе, еп 1о ГипёатепГа!, ^ г о з Ггазео16§1со8 ёе ёоз
Проз: 1осисюпез Гуаз, яие зоп сотЫ пасю пез ёе ра1аЬгаз сиуо
51§тГ1саёо по ёерепёе ёе1 зепиёо ёе ё$1аз, рог е |е т р 1 о : собаку
съел на чём-либо, заморить червячка, у иш ёаёез 1ехюо16§юаз,
цие зоп соп)ип1о$ ёе ра1аЬгаз ёо п ёе е1 зепиёо риеёе ёеёиагяе
еп р ап е ёе 1аз ракЬ газ сотропеШ ез, е]етр1о: два сапога пара,
капля в море.
Еаз 1осисюпез ез1ап ргезепгаёаз еп огёеп а1ГаЬёисо. 81 е1
уегЬо рппсчра1 риеёе 8ег и1Шгаёо 1ап(о еп е1 азрес1о регГесЙУО
с о т о еп е1 трегГесЙУО зе Ьа езс о ^ ёо рага ей р гезетас 1бп
1а уапап1е иППгаёа т а з (тесиепСетеШе еп 1а сопуегзаиоп. Еоз
§ 1гоз Гга8ео16§юоз соп огёеп уапаЫе ёе зиз сотропеп!ез зе аёисеп
еп 1а Гогта изаёа т а з а т е п и ё о еп е1 1еп§иа]е ЬаЫаёо.
С аёа аг11си1о ёе1 НЬго со тр геп ёе 1а 1осшп6п гиза, зи
1 гаёисс| 6 п 1пега1 у 1а ехрПсамоп. 8е ёа а ё е т а з е1 ечшуа1сп(е
еп езрапо], 31 е1 г т з т о ех1з1е.
Ез сопуешеШе 8епа1аг ёой снсипзитааз еп 1о цие зе геПеге
а 1а 1гаёисаоп П1ега1. Еп р п тег 1и§аг, по 51етрге Гие розШе
сешгзе ез1пс1атеп1е а 1а Паёисслоп 1кега1 з т рпуаг а1 §1го ёе зи
зепНёо. Еп езЮз са 808 зе Ьап 1п1гос1ис1с1о ра1аЬгаз сотр1етеп1апаз
еп 1а 1гаёисс16п а1 езрапо1 рага ЬасеНа т а з сотргеп 81Ые (уёаке:
бросить тень на кого-либо/что-либо 1апгаг зотЬга зоЬге а1§шеп,
задать перцу кому-либо (Заг1е р1гшеп1а а а1§шеп). Соп ез1е Пп,
еп 1а 1гас1исс10п 1кега1 а1 езрайо1 Гиегоп тиоёислёах 1аз ра1аЬгаз
“а1§шеп”, “а1§о”, “а1§ипа соза” , е1с.
Еп зе^ипёо 1и§аг, а1 рге5еп1аг 1а иаёисаоп Н(ега1, ез1а-
шо5 С0П8С1еп(ез ёе цие сиа1цшет 1осис1оп 1гаёис1ёа ёе ез1а
Готша а о1та 1еп§иа еп зе^шёа р1егёе зи зеппёо МютаПсо у
“зиепа” ша1 еп тисЬаз осазюпез. 8 т етЬаг^о, сопз1ёегато8 цие
рага е1 ех 1гагуего цие е 8(иё 1а е1 1сПота гизо у сопосе е1 оп-
§еп о 1оз сотропеп1ез геа1ез ёе 1а 1осис16п, 1е зега тисЬ о т а з
зепсШо сотргепёег е1 81§шПсаёо уегёаёего ёе 1а гшзта у 1е
регтШга, уег еп тисЬоз сазоз с о т о у рог циё зиг^й ёе1ег-
гшпаёа ехргез10 п 1ё ю т а 1гса.
Саёа аг11си1о у1епе Пиз1гаёо рог ёоз ё1Ьц)оз: е1 р п тего
Ии$(га е1 81§пШсаёо П1ега1 ёе1 § 1го у е1 зе§ипёо, зи зепйёо геа1.
Езрегатоз цие е1 р п т ег ё1Ъи)о ауиёе а сотргепёег 1оз со т р о -
п етех 1ех1со1о81соз ёе 1а 1осис1оп у е1 зе§ипёо, ёезспЬа 1аз сп-
сипз1апс 1аз еп цие риеёе зег ипН/аёо еп 1а сопуегзааоп ёе1еггшпаёо
§ 1го Ггазео16ё 1со.
А пиез{го т о ё о ёе уег, 1а иЯПгааоп ёе <НЬц|08 Ь итопз-
(1СОЗ зе ]из1|Пса рог е1 ЬесЬо ёе цие 1аз 1осисюпез гизаз
ез1ап заШгаёаз ёе Ьитог. Сопз1ёегатоз, аёета з, цие ё1Ыуоз
ёе еза 1пёо1е [гапзтЛеп а1 §1го 1а етос1оп у е1 со1опёо
сагасЮпзйсоз ёе1 1еп§иа]е ЬаЫаёо.
81 1а 1осиаоп Пепе уапаз т1егрге1асюпе8, еп е1 НЬго арагесега
1а т а з ГгесиепГетете ипНгаёа.
Ьаз 1осисюпез гизаз зоп, еп 1о Гипёатеп1а1, ёе оп§еп
рори1аг. Ез рог е11о, цие 1аз г т зт а з ге!^ап 1аз ге1асюпез Ьита-
паз ех 1з1еп 1ез. А ез1е гезрес(о ёезеатоз зепакг чие 1а ра1аЬга
душа, 1а сиа1 Гогта раПе ёе тисЬаз 1осисюпез ёе ез1е НЬго,
по Пеуа 1т р 1ил1а шп^ипа 818тП сас 1бп гтхйса, 1о цие 1 газ1исе ёе1
ЬесЬо ёе цие еп 1а т а у о п а ёе 1оз §1гоз, ез(а ра1аЬга риеёе зиз-
Мшгзе (у зе зизШиуе) рог 1а ра1аЬга сердце, з т сатЫ а г рог е11о
е1 зеппёо с1е1 § 1Го Ггазео16§юо (рог е]етр1о: открывать кому-
либо душу/сердце, брать кого-либо за сердце/душу, е1с.). Аз!
риез еп 1оёоз 1оз (ИЬц)08 дие Ииз(гап е1 зеппёо 1кега1 ёе 1а
1осшлоп, шс!иуепёо 1а ра1аЬга душа, зе гергезеп1а ип согагоп.
Рага сопс1шг цш 81ё г а т о з зепа1аг цие ез1е ПЬго, аигцие
зе рагесе а ип сНссюпапо, по ез1а сопсеЫёо рага цие зе 1е
ёё зо1атеп1е езе изо. Риеёе зег ипПгаёо, ёезёе 1ие§о, сиапёо
зе песезке ехрНсаг а1§ипа 1осиаоп цие арагегса еп ип НЬго.
8 т етЬ агёо , 31 ез ипПгаёо зо1атеп(е соп ез1е о ^ е ^ у о , по
ситрП га 1о1а1теп1е зи Гипаоп. Е зр егато з дие еп саёа осаз 1бп
еп дие е1 ез1иёюзо ёе1 1ё ю т а гизо ийНсе е1 НЬго еп Ьизса
ёе а1§ипа т Г о г т а а о п , зе 1е ёезр 1епе е1 ёезео ёе 1еег ипоз
сиаШоз аП ю иЬз ап1ез ёе у о 1у с г а сеггаг1о у цие риеёа зеппг
е1 епеапю у 1а пдиега цие 1е [гапзтиеп а1 1ё ю т а гизо зиз 1Лгоз
Ггазео16ё1соз.
А пиез1го ет еп ёег, е1 ПЬго сопз1киуе 1а р п т е г а ргиеЬа,
Ьаз1а е1 т о т е п 1 о , ёе оГгесег еп ез1а Гогта 1оз § 1гоз Ггазео1о-
§1СОз а 1оз ех1гащегоз ез1иёюзоз ёе! 1ё ю т а гизо. Ое аЫ цие
1оёа зи§егепс 1а спПса геГегсте а ез1е 1гаЬа]о зега ёе ип уа1ог
тезП т аЫ е рага зиз аи1огез.
1 ^ 1 С Е ЭЕ С 1К 08 Г К А 8 Е 0 Ь 0 С 1 С 0 8 К У 8 0 8

1. Бабуш ка надвое сказала. 23. Быть на дружеской ноге


2. Беж ать высунув язык. с кем-либо.
3. Без сучка без задоринки. 24. Быть на ножах с кем-либо.
4. Б елая ворона. 25. Быть на седьмом небе.
5. Бить в одну точку. 26. Быть не в своей тарелке.
6. Бить ключом. 27. Быть не из робкого де­
7. Б иться как рыба об лёд. сятка.
8. Блуж дать в потёмках. 28. Быть не ко двору.
9. Больное место. 29. Быть не на своём месте.
10. Б ольной вопрос. 30. Быть одетым с иголочки.
11. Б ояться собственной тени. 31. Быть у кого-либо под баш ­
12. Б рать кого-либо за сердце / маком.
душу. 32. Быть связанным своим
13. Б р ать кого-либо под кры­ словом.
лы ш ко. 33. Валить в одну кучу.
14. Б р ать с потолка. 34. Валить с больной головы
15. Б раться за ум. на здоровую.
16. Б росать камешки в чей- 35. Валиться из рук.
либо огород. 36. Вариться в собственном
17. Б р о сать слова на ветер. соку.
18. Б росаться кому-либо в 37. Вбивать в голову что-
глаза. либо.
19. Б росаться словами. 38. Вбивать клин меж ду кем-
20. Б р о си ть тень на кого-ли- либо.
бо / что-либо. 39. Вертеться как белка в ко­
21. Б ы т ь между м олотом и лесе.
наковальней. 40. Вертится у кого-либо на
22. Б ы ть на голову выше. языке.
41. Вешать нос. 71. Врастать корнями.
42. Взвешивать свои слова. 72. Вставать с левой ноги.
43. Вздохнуть свободно. 73. Вставать с петухами.
44. Взять быка за рога. 74. Вставлять палки в колёса.
45. Взять голыми руками. 75. Встречать в штыки.
46. Взять себя в руки. 76. Вступить в строй.
47. Взять слово. 77. В ус не дуть.
48. Видеть кого-либо наск­ 78. Выбивать у кого-либо поч­
возь. ву из-под ног.
49. Видно как на ладони. 79. Выбить из колеи кого-
50. Видно птицу по полёту. либо.
51. Вилами на воде писано. 80. Выбить из седла.
52. Висеть в воздухе. 81. Выбросить из головы ко-
53. Висеть на волоске. го-либо.
54. Висеть на телефоне. 82. Выводить кого-либо из се­
55. Витать в облаках. бя.
56. Вить верёвки из кого-либо. 83. Выводить из строя.
57. Вкладывать душу во что- 84. Выводить кого-либо на
либо. чистую воду.
58. Влететь в копеечку. 85. Выеденного яйца не стоит.
59. Влюбиться по уши. 86 . Выйти из пелёнок.
60. Вогнать кого-либо в крас­ 87. Выйти из себя.
ку. 88 . Выйти из строя.
61. Водить кого-либо за нос. 89. Выйти сухим из воды.
62. Водой не разольёш ь кого- 90. Вылететь в трубу.
либо. 91. Вынести что-либо на сво­
63. Воды не замутит. их плечах.
64. Войти в историю. 92. Выносить сор из избы.
65. Войти в колею. 93. Вырастать в чьих-либо
66 . Войти в роль. глазах.
67. Волосы становятся дыбом 94. Вырвать что-либо с кор­
у кого-либо. нем.
68 . Вот где собака зарыта. 95. Высосать что-либо из
69. Вписать новую страницу пальца.
во что-либо. 96. Вытягиваться в струнку.
70. В подмётки не годится 97. Г адать на кофейной гу­
кому-либо. ще.
98. Гладить кого-либо по го­ 126. Д олгая песня.
ловке. 127. Д остать из-под земли
99. Гладить кого-либо против что-либо.
шерсти. 128. До упаду.
100. Г лаза разбегаю тся. 129. Доходить до чьих-либо
101. Г лаза разгорелись. ушей.
102. Говорить под руку. 130. Д рож ит как осиновый
103. Голова идёт кругом. лист.
104. Голодный как волк. 131. Душа нараспашку.
105. Г орит в руках. 132. Душ а не на месте.
106. Г отов сквозь землю про­ 133. Д уш а ушла в пятки.
валиться. 134. Ды рявая голова.
107. Гусей дразнить. 135. Есть ещё порох в порохов­
108. Д авать кому-либо сдачи. ницах.
109. Д альш е ехать некуда. 136. Ехать зайцем.
110. Д ва сапога пара. 137. Ж дать у м оря погоды.
111. Д елать из мухи слона. 138. Ж ить душ а в душу.
112. Д елать погоду. 139. Ж ить как кошка с соба­
113. Д елать что-либо с закры ­ кой.
ты м и глазами. 140. Ж ить как на вулкане.
114. Д ел ать что-либо спустя 141. Ж ить на широкую ногу.
рукава. 142. Ж ить припеваючи.
115. Д елить шкуру неубитого 143. Заблудиться в трёх соснах.
медведя. 144. Заварить кашу.
116. Д енег куры не клюют. 145. Заглядывать в душу.
117. Д ерж ать в чёрном теле 146. Заговаривать зубы.
кого-либо. 147. Задать перцу кому-либо.
118. Д ерж ать камень за пазу­ 148. Задеть за живое.
хой. 149. Задирать нос.
119. Д ерж ать нос по ветру. 150. Зайти в тупик.
120. Д ерж ать себя в руках. 151. Закинуть удочку.
121. Д ерж ать ухо востро. 152. Заколдованный круг.
122. Д ерж ать язык за зубами. 153. Закрадываться в душу.
123. Д ерж аться в тени. 154. Закрывать на что-либо
124. Д ли нн ы й язык. глаза.
125. Д о в о д и ть кого-либо до бе­ 155. Замести следы.
л о го каления. 156. Замкнуться в себе.
157. Заморить червячка. 187. Искры из глаз посыпались.
158. Зарубить на носу. 188. Испить чашу до дна.
159. Заткнуть за пояс кого- 189. И спортить всю музыку.
либо. 190. И ухом не ведёт.
160. Звёзд с неба не хватает. 191. Ищи ветра в поле.
161. Зелёная улица. 192. Как аршин проглотил.
162. Знать что-либо вдоль и по­ 193. Как без рук.
перёк. 194. Как в аптеке.
163. Знать все ходы и выходы. 195. Как в воду глядел.
164. Знать как свои пять паль­ 196. Как в воду опущенный.
цев. 197. Как ветром сдуло.
165. Знать меру. 198. Как гора с плеч свалилась.
166. Золотая середина. 199. Как гром среди ясного
167. Золотое дно. неба.
168. Золотые руки. 200. Как дважды два четыре.
169. Зондировать почву. 201. Как две капли воды.
170. И грать первую скрипку. 202. Как за каменной стеной.
171. И грать с огнём. 203. Как из-под земли вырос.
172. И дти в гору. 204. Как из рога изобилия.
173. И дти в огонь и в воду. 205. Как корова языком сли­
174. Идти куда глаза глядят. зала.
175. Идти на поводу. 206. Как на иголках.
176. Идти по чьим-либо сто­ 207. К ак небо от земли.
пам. 208. Как об стенку горох.
177. Идти против течения. 209. Как по маслу.
178. И злить душу. 210. Как по нотам разы грать.
179. И змерить кого-либо взгля­ 211. Как рукой сняло.
дом. 212. Как рыба в воде.
180. Из одного теста сделаны. 213. Как с гуся вода.
181. Из ряда вон выходящий. 214. Как сельдей в бочке.
182. Иметь вес. 215. Как сквозь землю прова­
183. Иметь голову не плечах. лился.
184. Искать вчерашний день. 216. К ак снег на голову.
185. И с к а т ь /н е найти днём с 217. Как чёрт от ладана.
огнём. 218. К амень на сердце.
186. Искать иголку в стоге 219. К амень с души свалился
сена. у кого-либо.
220. Камня на камне не оста­ 252. Л овить кого-либо на слове.
вить. 253. Л овить рыбу в мутной
221. Капля в море. воде.
222. К ататься как сыр в масле. 254. Л ом ать голову над чем-
223. Катиться под гору. либо.
224. К аш и не сваришь с кем- 255. Л ом ать копья.
либо. 256. Л ом иться в открытую
225. К идает в жар. дверь.
226. Клевать носом. 257. Лопнуть как мы льны й пу­
227. Клин клином вышибать. зырь.
228. К огда рак свистнет. 258. М астер на все руки.
229. К от наплакал. 259. М ахнуть рукой.
230. К ош ки скребут на душе 260. Медведь на ухо наступил
у кого-либо. кому-либо.
231. Краеугольный камень. 261. М едвежья услуга.
232. Красивый жест. 262. М енять кукушку на ястре­
233. К расны й как рак. ба.
234. Крепкий орешек. 263. Мерить на свой аршин.
235. К ричать о чём-либо на 264. М етать громы и молнии.
всех перекрёстках. 265. М ир тесен.
236. К ровь с молоком. 266. М ного воды утекло.
237. К то в лес, кто по дрова. 267. Море по колено.
238. К уда ветер дует. 268. М отать себе на ус.
239. К упить кота в мешке. 269. М оя хата с краю.
240. К урам на смех. 270. М урашки бегаю т по спине
241. Кусать себе локти. у кого-либо.
242. Л ёгкая рука. 271. М утить воду.
243. Л ёгок на подъём. 272. Мухи не обидит.
244. Л ёд тронулся. 273. М ыш иная возня.
245. Л езть в бутылку. 274. Н абить руку.
246. Л езть в душу. 275. Н абрать в рот воды.
247. Л езть из кожи вон. 276. Н а вес золота.
248. Л и ть воду на чью-либо 277. Н авострить лыжи.
мельницу. 278. Навострить уши.
249. Л и ть как из ведра. 279. Навязнуть в зубах.
250. Л и ть крокодиловы слёзы. 280. Н адеяться как на камен­
251. Л о ви ть на лету. ную гору.
281. Надуть губы. 310. Не фунт изюму.
282. Н ажимать на все кнопки. 311. Нечист на руку.
283. Н ажимать на все педали. 312. Не чуять ног под собой.
284. Н азывать вещи своими 313. Ни два ни полтора.
именами. 314. Ни жив ни мёртв.
285. Н айти себя. 315. Ни за какие коврижки.
286. Н аклеивать ярлыки. 316. Ни кола ни двора.
287. Н а лбу написано. 317. Ни к селу ни к городу.
288. Н алом ать дров. 318. Ни на что не похоже.
289. Н амылить шею. 319. Ни пуха ни пера!
290. Нанести удар из-за угла. 320. Ни ры ба ни мясо.
291. Н апустить туману. 321. Нож острый кому-либо.
292. Н асолить кому-либо. 322. Н омер не пройдёт.
293. Н аступать кому-либо на 323. Н оса не высунуть.
пятки. 324. Носить воду решетом.
294. Н аходиться на точке за­ 325. Нужен как прошлогодний
мерзания. снег.
295. Н аш ла коса на камень. 326. Обвести вокруг пальца.
296. Не видать как своих 327. Обещать золотые горы.
ушей. 328. Обивать пороги.
297. Не видеть дальш е своего 329. Обратиться не по адресу.
носа. 330. Один как перст.
298. Не видеть леса за деревь­ 331. Одна нога здесь, другая
ями. там.
299. Не видеть света белого. 332. Одного поля ягода.
300. Не выходит из головы. 333. О казаться между двух ог­
301. Не за горами. ней.
302. Не лезть за словом в 334. О казаться между небом и
карман. землёй.
303. Н ем как рыба. 335. Окатить холодной водой.
304. Не мы тьём, так катаньем. 336. Окунуться с головой.
305. Не находить себе места. 337. Опустить руки.
306. Не нюхать пороху. 338. Оставить с носом кого-
307. Не от мира сего. либо.
308. Не ударить лицом в грязь. 339. О статься на бобах.
309. Не уметь двух слов свя­ 340. О статься у разбитого ко­
зать. рыта.
341. О тклады вать на чёрный 367. П огнаться за двумя зай­
день что-либо. цами.
342. Открывать Америку. 368. По горячим следам.
343. О ткрывать кому-либо гла­ 369. Подвернуться под руку.
за на кого-либо/что-либо. 370. Подвести кого-либо под
344. Открывать кому-либо ду­ монастырь.
шу/сердце. 371. П одводные камни.
345. О ткрывать свои карты. 372. П од горячую руку.
346. О ткуда сыр-бор загорел­ 373. П одж ать хвост.
ся. 374. П одлить м асла в огонь.
347. П алец о палец не ударить. 375. П одложить свинью кому-
348. П алка о двух концах. либо.
349. П альца в рот не клади 376. Поднести пилю лю кому-
кому-либо. либо.
350. П альцем кого-либо не тро­ 377. П однимать на щит кого-
нуть. либо.
351. П альчики оближешь. 378. П од носом.
352. П ервая ласточка. 379. П однять всех на ноги.
353. П ерегибать палку. 380. Подписываться под чем-
354. П ереливать из пустого в либо обеими руками.
порожнее. 381. П одрезать кому-либо
355. П ерелом ить себя. крылья.
356. П еремы вать косточки ко­ 382. П од сурдинку.
му-либо. 383. П ожинать плоды.
357. П ереполнить чашу терпе­ 384. П оймать на удочку кого-
ния. либо.
358. П есенка спета. 385. П оказать, где раки зи­
359. П исать как курица лапой. мую т.
360. П лавать как топор. 386. П оказать когти.
361. П лакаться в жилетку ко­ 387. П оказать пятки.
му-либо. 388. П оказывать товар лицом.
362. П лати ть той же монетой. 389. Полная чаша.
363. П левать в потолок. 390. П олож а руку на серд­
364. П лестись как черепаха. це.
365. П лы ть по течению. 391. П олож ить зубы на полку.
366. П о б ы в ай в чьей-либо шку- 392. П олож ить кого-либо на
ре. обе лопатки.
393. П олож ить что-либо под 417. Привести кого-либо в себя.
сукно. 418. Приложить руку к чему-
394. П опадаться кому-либо на либо.
язык. 419. П ринимать за чистую м о ­
395. По пальцам мож но сосчи­ нету.
тать. 420. П рипирать кого-либо к
396. Попасть в переплёт. стенке.
397. П опасть в точку. 421. П ритянуть что-либо за
398. П опасть как кур во щи. уши.
399. П апасть кому-либо на зу­ 422. Пробный шар.
бок. 423. П ровалиться с треском.
400. Попасть не в бровь, а в 424. П роглотить пилюлю.
глаз. 425. П роглотить язык.
401. П опасть пальцем в небо. 426. П рожужжать все уши.
402. Попасться на чью-либо 427. П ройти сквозь огонь и
удочку. воду.
403. Пороху не выдумает. 428. П ройтись по чьему-либо
404. Пороху не хватает. адресу.
405. Посадить кого-либо в га­ 429. Пропускать мимо ушей.
лошу. 430. П роходить красной ни­
406. Последний крик моды. тью.
407. Последняя капля. 431. П рятать концы в воду.
408. Последняя спица в колес­ 432. Птичьего м олока не хва­
нице. тает.
409. После дождичка в четверг. 433. Пуд соли съесть с кем-
410. П оставить вопрос реб­ либо.
ром. 434. Пускать кому-либо пыль в
411. П оставить всё на карту. глаза.
412. П оставить кого-либо в ту­ 435. Пустить козла в огород. '
пик. 436. Пушкой не прошибёшь ко-
413. П оставить крест на ком- го-либо.
либо / чём-либо. 437. Работать засучив рукава.
414. П оставить кого-либо на 438. Работать не покладая рук.
своё место. 439. Разбиваться в лепёшку.
415. П очивать на лаврах. 440. Развесить уши.
416. Прибирать к рукам что- 441. Развязать кому-либо руки.
либо. 442. Развязать язык.
443. Разрядить атмосферу. 473. С давать в архив.
444. Расхлёбывать кашу. 474. Семь потов сошло.
445. Рвать и метать. 475. Семь пятниц на неделе.
446. Рвать на себе волосы. 476. С ер дц е/д уш а не лежит к
447. Рвать кого-либо на части. кому-либо I чему-либо.
448. Реветь белугой. 477. С ердце/душ а разрывается
449. Родиться в сорочке. на части у кого-либо.
450. Родиться под счастливой 478. Сесть в лужу.
звездой. 479. Сесть на мель.
451. Рубить сплеча. 480. Сжечь корабли/м осты .
452. Рубить сук, на котором 481. Сидеть между двух стуль­
сидишь. ев.
453. Рука не дрогнет у кого- 482. Сидеть на чемоданах.
либо. 483. Сидеть сложа руки.
454. Рука не поднимается. 484. Склонять кого-либо во
455. Руки коротки. всех падежах.
456. Руки не доходят до чего- 485. Скользить по поверхнос­
либо. ти.
457. Руки чешутся у кого-либо. 486. Сколько лет, сколько зим!
458. Рукой не достанешь. 487. С лабая струнка.
459. Р ы ть яму кому-либо. 488. С лёгким сердцем.
460. С адиться на лю бим ого 489. С лёгкой руки кого-либо.
конька. 490. След простыл.
461. С адиться на шею кому- 491. С ломать лёд.
либо. 492. С луны свалился.
462. С адиться не в свои сани. 493. Слышно, как муха про­
463. С ам и с усами. летит.
464. С апоги всмятку. 494. Слюнки текут.
465. С брасы вать маску. 495. С матывать удочки.
466. С ветлая голова. 496. Смеяться в кулак.
467. С водить концы с концами. 497. С мотреть в корень.
468. С вороти ть горы. 498. С мотреть в оба.
469. С вязать кого-либо по ру­ 499. С мотреть кому-либо в рот.
к ам и ногам. 500. С мотреть другими глаза­
470. С глаж ивать острые углы. ми.
471. С го р ат ь со стыда. 501. С мотреть как баран на
472. С гу щ ать краски. новые ворота.
502. С мотреть сверху вниз. 532. Стрелять из пушки по во­
503. С мотреть сквозь пальцы. робьям.
504. С мотреть сквозь розовые 533. Стричь всех под одну гре­
очки. бёнку.
505. Снимать пенки. 534. С троить на песке.
506. Снимать с кого-либо 535. С тежёлым сердцем.
стружку. 536. Считать ворон.
507. Снять перед кем-либо ш ля­ 537. Сыт по горло.
пу. 538. Танцевать от печки.
508. Собаку съел на чём-либо. 539. Таскать каш таны из огня.
509. Совать нос во что-либо. 540. Тащить за уши кого-либо.
510. Сон в руку. 541. Тёплое местечко.
511. Сорить деньгами. 542. Терять голову.
512. Со скрипом. 543. Терять почву под ногами.
513. С открытой душ ой/с о т­ 544. Тише воды, ниже травы.
крытым сердцем. 545. Толочь воду в ступе.
514. Спать без задних ног. 546. Трещ ать по швам.
515. С плеч долой. 547. Тяжёлая артиллерия.
516. Спутать все карты. 5 4 8 .'Тяжёл на подъём.
517. С ражаться с ветряными 549. Тянуть время.
мельницами. 550. Тянуть за язык.
518. Ставить во^ главу угла. 551. Убить двух зайцев.
519. Ставить кого-либо на ноги. 552. У дарить как обухом по
520. Ставить на одну доску. голове.
521. Ставить что-либо с ног на 553. У дарить по рукам.
голову. 554. У знать что-либо из пер­
522. Ставить точки над и. вых рук.
523. Становиться на дыбы. 555. Уйти в кусты.
524. С таро как мир. 556. Уйти в себя.
525. Стирать грани. 557. Уйти с головой.
526. Стоит как вкопанный. 558. У казать кому-либо на
527. Стоять за кого-либо/ что- дверь.
либо горой. 559. Умывать руки.
528. С тоять над душой. 560. Уносить ноги.
529. С тоять поперек горла. 561. Упасть с неба на землю.
530. С тоять поперек дороги. 562. Устраивать сцену.
531. Стреляный воробей. 563. Утереть кому-либо нос.
564. Ухо режет. 580. Чёрная кошка пробежала.
565. Уши вянут. 581. Чёрным по белому.
566. Х ватать звёзды с неба. 582. Ч ёртова дюжина.
567. Х вататься за голову. 583. Чесать языком.
568. Х вататься за соломинку. 584. Ч итать между строк.
569. Ходить вокруг да около. 585. Чудеса в решете.
570. Ходить на голове. 586. Чужими руками ж ар за­
571. Ходить по краю пропасти. гребать.
572. Х одить по струнке. 587. Шапками закидаем кого-
573. Х оть трава не расти. либо.
574. Х оть ш аром покати. 588. Шапочное знакомство.
575. Х ромать на обе ноги. 589. Шито белыми нитками.
576. Худой как спичка. 590. Шутки в сторону.
577. Цены нет кому-либо/ чему- 591. Яблоку негде упасть.
либо. 592. Я зык сломаешь.
578. Через чью-либо голову. 593. Я зык хорош о подвешен
579. Через час по чайной лож ­ у кого-либо.
ке. 594. Ясно как день.
1. БАБУШКА НАДВОЕ
СКАЗАЛА

1*а аЬие1а 1о Луо Ле Лов


/огтав.
Айп по зе заЬе 81 зега
с о т о зе р1епза о рос! га
геаНгагзе а!§ипа соза.
Езо сз(а рог уег;
езо сз(а еп е! а1ге.

2. БЕЖАТЬ ВЫСУНУВ ЯЗЫК

Соггег соп 1а 1еп%иа васаЛа.


Соггег т и у гар1(1ашеп1е,
з т с1е 1епегзе,
арепаз соЬгапёо аНеп1о.
Соггег соп 1а 1еп§иа Гиега.
3 БЕЗ СУЧКА
БЕЗ ЗАДОРИНКИ

5т пи<1о$ т аврегегав.
5 т оЬ 81аси 1о 5,
81П сНПсиНаёев,
ГасПтеп(е.
8ег сап(аг у со*ег;
(епег рос08 1апсе$ ипа сова.

4. БЕЛАЯ ВОРОНА

Согпела Ыапса.
Регзопа, цие рог виз асШасюпез,
Гоггпа ёе уе$(1г, е(с.,
ее сПаипдие соп51с)егаЫетеп1е
ёе 1о 8 цие 1а гоёеап.
М 1Н0 Ыапсо; е! Ьаятегт'г.

20
5. БИТЬ
В ОДНУ ТОЧКУ

Со1реаг еп е! т кт о рип1о.
О п е т а г ю ёоз 1о8
езГисггоз у ассюпез а1 1о§го
ёе ип гш вто окуепуо.
УоКег а 1а саг§а;
тасНасаг еп 1о п ш то.

БИТЬ КЛЮЧОМ

ВиШг.
МатГе81агзе соп
§гап 1п 1еп 81с1ас1,
1т р е 1ио 8а т е п 1е.
(Пюезе зоЬге 1а
епсга!а с1е а1?шеп).
Ьл(аг с1ев1>чг(1ап(е
(1е »к1а.
4
7. БИТЬСЯ КАК РЫБА
ОБ ЛЁД

йсЬаИгзе сото ип />ег


сошга е1 Ые1о.
ЕзГоггагзе еп уапо рог заПг
йе ипа зкиасюп йезезрегаёа.

Оаг уосеч а1 учепГо;


таг(Шаг еп Ыегго (по.

8 БЛУЖ ДАТЬ В ПОТЁМКАХ

Еггаг еп 1ах ИтеЫаз.


1§погапс 1а асегса с1е а 1§йп
азипю .
АсШаг счс^атеш е,
а 1 агаг, з т 1епег сеПега
Йе а 1§о.
Еч(аг еп (ЫеЫач.
Б О Л Ь Н О Е М ЕС ТО

Рип1о /1асо <Л'еЬИ).

А1§о цие ргеосира у 1а 811ша


ГасПтеп 1е ; ациеИо цие зе р ге зе та
с о т о ип деГес1о, с о т о е1 рип(о
уи 1пегаЫе с1е а 1§шеп.

10. Б О Л Ь Н О Й ВО П РО С

С'иеапдп (1еИсас1а.
Р го Ы ета аргегтаШ е, сап й ете,
сНПсП Йе гезоКег.
СиекМоп Ьа(а11опа.
е тЬ а га /о к а .
„ О
11. БОЯТЬСЯ
СОБСТВЕННОЙ ТЁНИ

5епИг тгес/о ск зи ргор/а хотЬга.

Ргеосирагзе рог
гагопез тГипёаёаз,
рог созаз
тз^пШ саШ ез.
Тепег пнейо с!е зи
ргор1а зотЬга.

12. БРАТЬ кого-либо ЗА СЕРДЦЕ/ДУШ У

Тотаг а а1%шеп рог е1 согагдп.

Сопш оуег ргоГипёатеш е,


саизаг ипа У1Уа ешос 1оп;
шцше(аг, а 1агшаг а а 1§шеп:
р г о ё и а г ГиеПе 1гпргез1бп
еп а 1§ш еп ; ргоуосаг 1п з 1ега,
т е 1апсоНа о а 1е§па еп а 1@шеп
Насег 1а(1г е1 согагоп;
Насег (етЫаг (1е епккпоп.
24
13. БРАТЬ кого-либо
ПО Д КРЫЛЫШКО

Тотаг а а1§шеп
Ьа/о е! а1а.

Ргеосирагзе рог
а1§шеп, (1еГепс1ег1о;
Ьппёаг а акш еп
ей рго 1есс 1бп.
К о т р ег 1ап/ач рог
а1%шеп;
ргой^ег а а/^шеп.

14. БРАТЬ С ПОТОЛКА

Со%ег

1 п \е т аг, НаЫаг з т Ъазе т


ГипёатеШ о, аП гтаг з т ргиеЪаз.
8 асаг Йе1 сакГге; шуеп!аг.
15 БРАТЬСЯ ЗА УМ

А$1гзе йе 1а гагдп.
Насегее гагопаЫе, ептепёагее.
8 еп(аг 1а саЬе/а.

Ьапгаг рхейгесШах аI ИиеПо щеп*к

Насег ш зш иааопсз гергоЬаМпая зоЬге а1;гшеп.


НаЫаг 1г6 п 1с а ш е т е с1е а1§ипа регвопа.
1 ап/аг ри“(1гав а! (е]а<1о (1е а1%шеп.
,се

17. БРОСАТЬ СЛОВА НА ВЁТЕР

1мт аг ра1аЬгаз а! пет о.


НаЫаг еп ЬаШе; ргогпе!ег
а1$ю 1Ггезроп8аЫешеп1е.
НаЫаг рог ЬаЫаг.

18. БРОСАТЬСЯ кому-либо


В ГЛАЗА
8аНаг1е а 1оз о/оз а а/^шеп.
А(гаег зоЬге 51 1а а1епс16п йе а1$шеп. Насег
ю йо 1о рояЫ е рог $ег айуегпйо.
Ме(ег5е рог 1оз 0]0* а а1%шеп.
19. БРОСАТЬСЯ СЛОВАМИ

Ьапгаг ра1аЬгах.
НаЫаг, ргоше!ег а 1а Н§ега.
8 ег 1о(1о |ага 1>е йе рко; НаЫаг йе так.

20. БРОСИТЬ ТЕНЬ на кого-либо / что-либо

Т лш ш п ш О ш

Ьапгаг яотЬга хоЬге


а1%шеп о а1$о.
Оеш^гаг, сПГатаг а
а1|:шеп о а1§о.
П езрепаг (кетЬгаг)
ёшЗак асегса ёе 1а
Ьопе511с1ас1 (1е а1ёипа
регеопа.
МапсЬаг 1а гери(асшп
йе аЫхиеп: (ИГатаг.
21. БЫТЬ МЁЖДУ МОЛОТОМ
И НАКОВАЛЬНЕЙ

Е на г еп!ге е! таШИо у
е1 уищ ие.

Ез1аг еп ипа «киасгоп


1а1 еп 1а дие ее согге е1
Ш18ШО реН§го
(ош апёо рог
ип с а т т о о рог о1го.
Е§1аг епГге 1а ечрайа
у 1а раге<1.

22. БЫТЬ НА ГОЛОВУ ВЫШЕ

5 ег таз аНо еп ипа саЬега.


8ег т а з сараг, т1еП§еп1е цие
о(го. Зег т и с Ь о т а з ех р еп теп !аёо ,
уегзасЗо цие сиа1цшег о1го.
8 ег а!”о араг(е; е*(аг рог епс1т а .
23 БЫТЬ НА ДРУЖ ЕСКОЙ НОГЕ
с кем-либо

Етаг еп ипа р1егпа ат($а.


Тепег е81гесЬа8 ге1асюпе$
йе агп181аё соп а1§ипа
регзопа.
Сошег еп е1 шЬшо р!а(о
соп а/^шеп.

24. БЫТЬ НА НОЖАХ с кем-либо

Ез1аг еп сисИШоз соп


а1%шеп.
Е81аг еп та1а8 ге1асюпе5,
еп сНвсогсНа соп а1сшеп.
Ез1аг ёе цпа* соп а1%шеп.
25 Б Ы Т Ь НА С ЕД ЬМ О М Н ЁБЕ

ЕхШг еп е/ х'ерИто ае1о.


ЗепЯгзе ех 1гаог<1т а п а т е п 1е
ГеНг, зайзГесЬо.
8 епйг*е еп 1ач пиЬеч.

26. БЫТЬ НЕ В СВОЁЙ ТАРЁЛКЕ

N 0 е$1аг еп хи р1аЮ.

N 0 ез 1аг соп 1а
(318Р081С 10П у е1
е51ас1о йе а ш т о ЬаЫШакз.
ЗепПгзе соЫЫёо, 1огре.
Е$1аг (1е т а ! Ьишог.
Г.Маг йе та! §ешо ((а1ап(е). 3 1
27. БЫТЬ НЕ ИЗ РОБКОГО ДЕСЯТКА

N 0 зег йе 1а с/есепа 11т1с1а.


5ег уаНеп(е, аис1аг, Ы гёрМ о.
Е* тиу ЬотЬге; по §е асЫса рог паёа. N0 (ет е ш
а 0105 ш а Кодис.

28. БЫТЬ НЕ КО ДВОРУ

N 0 зег с1е1 раНо.


N 0 гезропёег а 1аз
ехг^епааз, сопсНсюпез,
гечиепёаз;
зег тёезеаЫ е
еп а!{;ипа рапе.
Е$(аг Гиега Йе 1ицаг,
32 ез(аг та! У1*1о.
г
г* € = >

29. БЫТЬ НЕ НА СВОЁМ МЁСТЕ

N 0 е$Шг еп .чи 1щаг.


N 0 ев1аг а 1а а 1шга с!е1
саг§о цие зе осира.
N 0 | 1епег 1а» арШиёез
песеаапаз рага 1а 1аЬог
дие 8е геаНга.
N0 е«1аг еп $и 41(10.

30. БЫТЬ ОДЁТЫМ


С ИГОЛОЧКИ

Етаг \еиШо а 1а
ат а-
Е${аг Ыеп уе81к1о,
соп ипа е!е§апс1а
1шресаЫе.
Ыеуаг ип
уезпёо,
(га]е и
о1га ргепйа ,)и81о а
1а тесМ а.
Е*(аг уезййо Ле
рип(а еп Ыапсо.
31. БЫТЬ у кого-либо П О Д БАШМАКОМ

ЕзШг Ьа]0 1а $ие1а <1е


а1%шеп.

Е л аг еп йерепёспсма
аЬ 5о 1и 1а,
еп зиЪогсУпааоп сош р 1е 1а
а о 1га регвопа.
(Оепега1шеп1е $е ива
сиапс1о ее Ьасе геГегепаа
а 1 т а п ё о сиуа еврова 1о
<1о т 1па).
Ев(аг Ьа]о 1а (ёги1а
де а1%шеп.

32. БЫТЬ СВЯЗАННЫМ СВОИМ


СЛОВОМ

ЕхШг а/аЛо рог зи ра1аЪга.


8 ег ип Ь отЬ ге с!е ра1аЬга,
с и т р М о г ёе 5и 8 рготеваз.
Тепег 1а ра!аЬга етрепаёа.
33. В А Л И ТЬ В О Д Н У К У Ч У

Ескаг еп е! тгчто тошдп.

СопГипсНг, тегс1аг
шШзйШатеЩе а 1§о о а
а1§шеп, 8т Ьасег ёк егеп аа
ёе 1оз оЪ)е1о 8
у Гепотепо 8.
ЕсЬаг «к1о еп ип топ(оп.

34. В А Л И ТЬ С Б О Л Ь Н О Й Г О Л О В Ы
НА ЗД О РО В У Ю

Ескаг а1%о (си1ра) ск ипа


саЬега еп/егта иоЬге ипа
папа.
Насег саег 1а Гака

ёе1 си!раЫе 8оЬге е1


т о с е п 1е.
Саг§аг 1а си1ра еп саЬега
а]епа: Ьасег ра^аг а
|ич(о8 рог ресайогез. 35
35. ВАЛИТЬСЯ ИЗ РУК

Саег.че йе 1ан тапоз.


Ьая созаз по та гс к а п , по за 1еп Ыеп
рог Гака йе Гиеггаз, ёе ёезео
о ёе 1а ЬаЬШёаё песезапа.
(8 е геГшге а1 1гаЬа]о, а а1§ипа 1аЬог.)
8 аНг та! ипа соха.

36. ВАРИТЬСЯ В СОБСТВЕННОМ СОКУ

Сосегзе еп зи ргорю ]щ о.
У м г о (гаЬа]аг зш ге1асюпагзе соп
о 1газ регзопаз, з т ипкгаг 1а
ех р еп еп аа ёе 1оз ё е т а з .
Сосегзе еп зи ргор1а за1за.
37. ВБИВАТЬ В Г О Л О В У что-либо

М е1ег а1%о еп 1а саЬега.


ОЬН§аг а аргепёег зоМ атеШ е а1§о,
а гесогёаг ё е г е г т т а ё а к 1еа, ге§1а,
еп и п ааёо, е 1с. 1пси 1саг, Ьасег
сотргепс 1ег а 1§ипа сова а а 1§шеп.
М е1ег ипа соза еп 1а саЬега.

38. ВБИВАТЬ КЛИН меж ду кем-либо

М е 1ег ипа сипа еп1ге а1%шеп.


Ргоуосаг епет151ай еп 1ге уапаз
рег 8опа 8.
Ме(ег сипа; *ешЬгаг 1а игапа
еп(ге (1о4 регяопа*.
39. ВЕРТЁТЬСЯ КАК БЁЛКА В КОЛЕСЁ

й а г уиекаа сото ипа агсИИа


еп ипа гие(1а.
Ея1аг соп 1т и а ш е п 1е т и у
ашгеаск); а]е 1геагзе.
ЕсНаг 1оч Ыцайов.

40. В ЁРТ И ТС Я у кого-либо НА ЯЗЫ К Ё

й а уиеках еп 1а 1еп%иа.
Тга 1аг еп уапо ёе гесогёаг а1§ипа
сова цие хе сопосе регГес1аш еп 1е,
рего яие еп ип т о т е п ю ё аё о $е Ьа
о М ё а ё о , по У1епе а 1а т е п 1е.
Тепег еп 1а рип(а с!е 1а
1еп«иа йе а1%шеп.
41. ВЕШАТЬ Н О С

Со1)>аг 1а лап'г.
О езаш тагзе, с1^агзе аЬаиг,
ропегзе 1пз1е.
Оезсогагопагее; саегжНе е1
а ! т а а 1оз р!еч.

42. ВЗВЕШ ИВАТЬ СВОЙ СЛОВА

Ре.чаг п и ра1аЬгаз.
АпаНгаг, езШсПаг
с1е 1а 11ас1а т е п 1е ;
е\а1иаг ациеПо цие
поз сПзропетоз а ёе а г ,
езспЫг, е 1с.
Ме«Нг 1ач ра!аЬгаз.
43 ВЗДОХНУТЬ СВОБОДНО

Яеар1гаг ИЬгетеМе.
ЗепПг а 1 т о а1 НЬегагве ёе
ргеосирасюпез, (етогез, оЬП§асюпе8.
8еп(1Г8е (гапяийо.
Кслр1гаг соп а1 т о ; 1|ш(аг8е ип
рево йе епсЧта.

44 ВЗЯТЬ БЫКА ЗА РОГА

Тотаг аI 1ого йе 1о$ сиегпох.


Ас 1иаг епёгцюа у ё е с к К ё а т е т е ,
со т еп х ап ёо рог 1о еяепс1а 1.
ЕпГгеШагзе соп 1а8 (ППсикаёев.
Соцег а! (ого рог 1о* сиегпох.
45. ВЗЯТЬ
ГОЛЫМИ РУКАМИ

Со^ег соп 1аз тапоз йезпиЛаз.


Ароёегагзе з т сИПсикаё,
з т §гап езГиегго.
8 ег ипа соза созсг у сап(аг.

46. ВЗЯТЬ СЕБЯ В РУКИ

Совете еп 1ах тапоз.


О о т т а г 1оз зепйгтепю з, е 81ас1о 8 <1е а ш т о ;
(гапциШгагзе, Ь ааеп ёо ип езГиегго ёе
уо 1ип 1аё. Уо 1уегзе т а з
ог^апиаёо, ё е а с М о у
аспуо. ОЬи§аг 8е а Ьасег а1§ипа 1аЬог.
1)о т т а г з е ; агтагее ёе расчепсма; адиап(аг
тесЬа.
47 ВЗЯТЬ С Л бВ О

Тотаг 1а ра1аЬга.
Рог шйяаЦуа ргор1а
га1егуешг еп ипа геишоп,
тШ п , е1с.
Тотаг 1а ра!аЬга.

48. ВИДЕТЬ кого-либо НАСКВОЗЬ

Уег а а1§шеп а хи 1га\’ёх.


С отр геп ёег ГасИтеШе 1а8 ш1епсюпе8
у репзаш 1еп(о 8
ёе а1§шеп; ргеуег
зи ро8|Ые ас(иас 1оп.
Сопосег а1%шеп е1 рапо; са1аг а
а1%шеп.

42
49. ВЙДНО КАК НА ЛАДОНИ

УтЫе сото еп 1а ра1та ёе 1а


тапо.
С1ага у 1о1а1шеп1е У1$1Ые.
8 е \е со т о еп 1а ра1т а йе 1а
тапо; уег!о с!аго.

50. ВЙДНО ПТЙЦУ ПО ПОЛЁТУ

А1 ра]аго зе 1е \е рог .чи ше1о.

А аеП аз регзопаз яе
1е$ сопосе рог кие асЮз,
оЬгав у сопс1ис1а.
Е1 ргуаго зе
сопосе рог «и
ркайа; е1
регго $е сопосе
рог «и тогйМа.

43
51. В ЙЛ АМ И НА В О Д Ё П Й С А Н О

ЕзсгИо еп е1 а&иа соп


НогдиШа.
N 0 Ьау 5е§ипёа(] еп 1а
геаНганоп с!е ипа етргеза.
Ее росо ргоЬаЫе, са 81
1т р о 81Ые.
ЕзсгНо еп 1а агепа.

52 ВИСЕТЬ В ВОЗДУХЕ

Е на г $и$реп<Мо еп е! тге.
Епсоп 1гаг8е еп ипа зи иаабп
йияеПа. Ев1аг Непо с!е
тс е Ш ё и т Ь ге , с!е ёшЗав.
Е$(аг еп е! а|ге.
53. В И С ЁТЬ НА В О Л О С К Ё

Ех1аг хихрепйШо йе ип
саЬеИо.
Е лаг еп ипа вйиааоп
т$е§ига. Епсоп(гагзе еп
реН§го, Ьа10 а т е п а г а ёе
тиеП е.
Репёег «1е ип ЬМо.

54 ВИСЁТЬ НА ТЕЛЕФОНЕ

ЕхШг со/^айо йе/ IеЧ/опо.


НаЫаг рог 1е1ёГопо соп
т и с Ь а Ггесиепаа
у рог 1аг§о га 1о.
Ре^агве а! 1е1ёГопо.
55 ВИТАТЬ В ОБЛАКАХ

Е$1аг еп 1аз пиЬез.


Ез1аг сНЛгаИо, Гоцапдо
созаз с!е8ргоУ181а 8 йе
< 3 0 ГишЗатегко, 8 т по1аг 1а
геаНёас! с 1гсипс!ап1е.
Апйаг рог 1а$
пиЬез; е 8(аг
еп 1а I лта.

56. В И Т Ь В ЕРЁВ К И из кого-либо

Насег (1гетаг) сиегёаз


ёе а1%шеп.
Насег 1150 ипа регвопа с1е
8и тЛиепсла о епсаШо
рага, ГасИтеп1е, оЬН§аг а
о(га регзопа а ас1иаг с1е
асиегйо а 1оз ёезеоз с!е 1а
р п т е г а . 8оте1ег1а
еп(егагпеп1е а 8и уо1ип1аф

46
57. ВКЛАДЫВАТЬ ДУШУ
Во что-либо

Ропег е! согагдп еп а1%о.


Е тге^агве а а1§о рог еп!его,
1о 1а 1т е п 1е; Насег а 1§о соп
а т о г , аГап у регзеуегапаа.
ЛЛ \А Л \ Л
Ропег е! а!ша еп а1$о.

58. ВЛЕТЕТЬ В КОПЁЕЧКУ

Ешгаг \’о1апс!о еп е1 сеМах’о.


С о л аг а]§о шиу саго.
Со<>1аг ип о р де 1а сага. 47
59 ВЛЮБИТЬСЯ ПО УШИ

Епатогагзе каша 1а.ч оге]аа.


Е патогагзе ргоГипс1агпеп1е <1е а1§шеп.
Е*(аг 1осо йе атог; е*4аг
регйк1атеп(е епатогайо.

60. ВОГНАТЬ кого-либо В КРАСКУ

Ропег а а1%шеп еп со1огех.


Насег цие а1§шеп зе гиЪопсе; ропег
а а1§шеп еп ез1ас1о Йе 1игЬас 1бп.
8 асаг1е а а1$шеп 1оз со!огез.

48
61. В О Д И Т Ь кого-либо ЗА Н О С

Сопс1ис\г а а1$шеп йе 1а папг.


Еп^апаг, репега1теп1е
рготеП епЗо а 1{Ю, з т
ситрН Н о; ё е т о г а г е 1
с и трН гтеп 1о ёе 1о рготеП ёо.
Т отаг е! ре1о а а1%шеп; <1аг1а
соп диезо.

62. ВОДОЙ НЕ РАЗОЛЬЁШЬ кого- либо

N 0 1о$ зерага.ч т соп а%иа.


8 ег агт§оз тзерагаЫ ез; ез!аг ипа
регзопа гпиу епсаппаёа соп о!га.
Ез(аг а рагНг ип ршоп;
зег ипа у сагпе.

49
АЯКСЫ
63. В О Д Ы Н Е ЗА М УТИ Т

N 0 яег сараг с/е IигЬаг е1 а%иа.


М иу т о й е 8(о, са11ас!о, т а п зо .
N0 яег сараг Йс та(аг ипа тозса.

64. ВОЙТЙ В ИСТОРИЮ

Е м гаг еп 1а НШопа.
Насегзе 8и т а т е п 1е сёкЬге.
О ^ аг ипа 1т р г о п 1а тЪ оггаЫ е еп
1а Ы 81опа.
Раяаг а 1а Ы$(опа.
65. В О Й Т Й В К О Л Е Ю

ЕпШ г еп 1а гоЛега.
Уо1уег а1 т о ё о ЬаЫ1иа1 ёе У1ёа
(.чоЬге 1аз регзопаз).
Т о т а г §11 сигзо
п о гта! (1о8 ази т о з, е! 1гаЬа]о, е 1с.).

УоКег 1аз а^иаз рог ёопёе


зоЦап 1г; соде г зи пНе1.

66 . ВОЙТЙ В РОЛЬ

ЕпПаг еп е1 го1.
А с о зтт Ь гагзе а ипа пиеуа зки аао п ,
а пиеуаз оЪИгааопез.
НаЫшагзе
а а 1§о. КергезеШаг ёе т о ё о
па(ига 1, Ыеп а 1§йп раре 1 о
а а 18шеп.
Еп(гаг еп е! го1.

\ М А ^ / > к| / / / 51
67. В О Л О С Ы СТАНОВЯТСЯ Д Ы Б О М у кого-либо

Ьоз ре/оз зе /е\ап1ап


еп /а саЬега с/е а/цтеп.
Е1 ппеёо ее аройега йе
а!2 шеп, ее шГге ип
§гап 8и$1о.

Ропёг8е1е 1о$ ре1о*


йе рип(а а с^ш еп.
68 ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА

А Ы ез с/опс/е ез1а е1 регго еШеггаёо.

Е1 т т 'п ^ и Н з с!е1 а к и т о ,
1а саиза Гипс1атеп1а1 йе а!§о.
1.о Ле <1еСгач Йе 1а соПша; йопйе тепоч *е
р1еп$а ча!га 1а ИеЬге; е! <]ик1 йе! ргоЫета.

52
69. ВПИСАТЬ НОВУЮ СТРАНИЦУ
во что-либо

1пзеПаг ипа пиеуа ра%та еп а/%о.


Насег а1§йп ароПе еп ё е 1 ети п аёа
езГега ёе 1а [ёстса,
1а сйепаа,
1а сикига. Еппдиесег а1§о соп
пиеуаз геаИгастпев, ёхков.
1п$спЫг ипа пие\а рад т а еп 1а
М$(опа (1е а!^о.

70. В ПОДМЁТКИ НЕ ГОДИТСЯ


кому-либо
N 0 \’а1е т рага те1а$ йе гара/ох
йе а1$шеп.
А1§шеп о а1§о ее
т с о т р а г а Ы е т е т е реог, рог 8и8
сиаНёаёев у т ё п 108, е(с.
N0 Ие»аг а о(го а 1а
чие!а (1с1 /ара(о.
71. ВРАСТАТЬ К О Р Н Я М И

ЕсИаг гакез.
А соЛитЬгагзе, аре§агзе
а а1§о. Оиеёагье
т<ЗеГтк1атеп1е
еп ип 81110.
ЕсЬаг га|'се$.

72. ВСТАВАТЬ С ЛЁВОЙ НОГЙ

ЕехаШагзе соп е1 р к 12цшегс1о.


ЕпсоШгагзе 1гп[а<1о,
то1ез1о, ёе ша1 Ь и тог.
Ьеуап(аг<>е соп е! р!е 1/.цикт(1о.

54
73. ВСТАВАТЬ С П ЕТУХ АМ И

Ьеуап/апе соп 1оз %а11о$.


Ьеуап 1агее т и у 1етр гап о ,
а 1 атапесег.
1>еуап(агяе соп е 1 рптег
сап(о (1с 1о8 §а11о&

74. ВСТАВЛЯТЬ ПАЛКИ В КОЛЁСА

Со1осаг ра1оз еп 1а.ч гиейа.ч.


ОЪз1асиП2 аг тгепсю паёатеШ е а
а 1ешеп еп сиа!дшег ас 1мдас! яие ее
ргороп§а геаПгаг.
Ропег 1а гапсайШа;
ропег (гаЬав а а1%шеп.
75. ВСТРЕЧАТЬ В Ш ТЫ КЙ

КесгЫг соп ЬауопеШх.


КеаЫ г соп ехшеша ЬовШиЗаё.

76. В С Т У П Й ТЬ В С ТРО Й

Ешгаг еп 1а /огт аадп.


Сошепгаг 1а ас1тс!ас1; ешрегаг а
Гипсюпаг (геГегеШе а
та ц ш п а п а , ГаЬпсая, е(с.).
Еп(гаг еп в е т с т .
77. В УС Н Е Д У Т Ь

N 0 5ор1аг еп е1 Ы%о1е.
N 0 (ешег а пасНе;
по ргеосирагве рог пайа;
с1е8а1еп(1ег.
Насег оМо?, <1е тегсайег;
циейагче с о т о я (а1 соха;
Ьасегчс е! виесо.

78. ВЫ БИВАТЬ у кого-либо


П ОЧВУ И З-П О Д Н О Г

Заеаг Негга ёеЬщо ёе 1о$ р/еа ёе а1%шеп.

Рпуаг а а^шеп йе <1е1егтта<1а


Р081С10 П о яееипёас! еп а!ио.
Ьасег1о регёег 8и ецшНЬпо е$рш(иа1.
М т а г е1 (еггепо а а1%шеп;
Ьасег р т 1 е г р1е.

57
79. В Ы БИ ТЬ ИЗ К О Л Е Й кого-либо

Насег заИг а а1$шеп йе


1а гойега.
Рег(игЬаг е1 сигзо погта1,
1а У1(1а т е й ё ш а с1е а1§шеп.

(1ехоп'сп(:1г а а1%шеп.

80 ВЫБИТЬ ИЗ СЕДЛА

Насег саегзе йе 1а тоШига.


8 асаг а а1§шеп ёе 8и е81аёо
п о г т а 1 , ё е зи ециШ Ьпо
е8рш1иа1; рпуаг1сг ёе
Сиеггаз рага У1У1г у 1исЬаг.
Оезезрегапгаг а а1%шеп;
рагйг рог е! е]е а а!§шеп.
81. В Ы Б Р О С И Т Ь ИЗ Г О Л О В Ы кого-либо

Агго]аг ёе 1а саЬега
а а1%шеп.
ОЬН§аг8е а 81 п н зт о
а по репзаг т а з еп
а1$шеп о еп а1§о.
ОиКаг а а^игеп
ипа сова (1е 1а
саЬега; Ьасег зериКаг
еп е! оЫйо.

82. В Ы В О Д И Т Ь кого-либо ИЗ СЕБЯ

Насег заНг а а1%шеп


Уиега ёе я .
1Леуаг а а 1ёшеп а регйег
е 1 (З о т т ю с1е з! п н зт о ,
а еп(гаг еп §гап со 1ега.
8 асаг с1е цшсю а а/^шеп;
засаг а а1%шеп с!е «и» сазШаз.
83. В Ы В О Д И Т Ь ИЗ СТРОЯ
Насег заИг йе 1а /огт аадп.
Рпуаг а а1§шеп ёе зи сарааёас)
сошЬайуа о с1е 1гаЬар: гошрег,
есЬаг а регскт, Ьасег цие а1§о
ёе]е с1е Гипсюпаг о яеа т з е т Ы е .
Ропег Гиега Йе зегасю; кГгореаг.

84. ВЫВОДИТЬ кого-либо


НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Засаг а а/^шеп аI а%иа Нтр1а.


Эеяептахсагаг а а1§шеп,
ёезсиЬпг виз ави то в ШгЫов.
ОевсиЬпг 1а Ы1а/а; со§ег е! Ггисо а а/^ш'еп.

60
85. В Ы Е Д Е Н Н О Г О ЯЙЦА Н Е СТО И Т

ЕзЮ по \а1е ип кие\о сотШо.


Соза 81П уа1ог цие по тегесе
1а т Ы т а а 1епс 1оп.
N 0 \а!е ип рКо.

86. В Ы Й ТИ ИЗ П Е Л Ё Н О К

5аИг ёе 1о.ч рста1е.ч.


СопуегПгзе еп ас1и1ю,
еп регзопа 1пс1ерепй 1еп 1е.
8аНг (1е1 савсагоп.

61
87. В Ы Й ТИ ИЗ СЕБЯ

8аИг йе $/.
Регёег е1 ёогшшо с1е 81
п ш т о , Не^аг а ип
ез1аёо ёе 1гп 1ас 16п
з т Шпйез, еШгаг
еп со1ега.
Регёег 1о8 ез(НЬоз.

88. В Ы Й Т И ИЗ СТРОЯ

5 аНг йе /огтаЫдп.
Регёег зи с а р а а ё а ё сотЬаП уа
о ёе 1гаЬ а^; езСгореагзе,
есЬагзе а регёег а1§о, ёе|аг
ё е Гипсюпаг погта1теп1е.
С^иеёаг Гиега ёе з е т с ю .
89. ВЫ Й ТИ СУХЙМ ИЗ ВОДЫ

ЗаЧг юЛо песо Ле1 ациа.


Е1исНг йе1 сазп^о
т е г е а ё о , циесЗаг Н тр ю
с1е си1ра, з т (асЬаз.
8аНг Ыеп рагайо;
(цкч)аг з т сазНуо.

90. В Ы Л ЕТЕТЬ В Т РУ БУ

8аИг \о1апс1о рог 1а


сЫтепеа.
ОиесЗагзе 8 т (Зтего,
аггитагзе, а
саиза сЗе §аз1оз
ехсез 1Уоз.
Т1гаг рог 1а
\еп (ап а; (цкч1агм.‘
соп ипа т а п о
у о(га

63
91. В ЬШ Е С Т И что-либо НА СВОИХ ПЛЕЧАХ
Ыеуаг а1^о воЬге вив котЬгов.
ЗороПаг а1ёо с11ПсН у резаёо; уепсег 1а8
ёШсиИаёев $ т ауиёа ёе паше.
ЕсНагее а1%шеп ипа сова
»оЬге *из евра1(1ав.

92. В Ы Н О С Й Т Ь С О Р ИЗ И ЗБЫ

5 асаг 1а Ьавига йе 1а гвЬа.

01Уи1?аг. ЬаЫаг еп рйЬНсо ёе


ё 18§и 8108 у ёезауепепс 1а 8 осигпёав
еп1ге регзопав сегсапав.
0 1 Уи1еаг 1о аие 8о1ашеп1е
сопаегпе а ип с!гси1о Н тН аёо ёе регзопав
8асаг 1оч 1гаро* а ге1иаг.
93. ВЫ РА СТА ТЬ В чьих-либо ГЛАЗАХ

Сгесег аШе 1оз о]оз йе а1$шеп.


Оапагзе е1 гезрею у 1а Ьиепа орнпоп
йе а1§шеп.
Сгесег апГе 1о* о^>5 с!е а1%шеп.

94. ВЫ РВА ТЬ что-либо С К О РН Е М


Оеааггащаг ипа соза.
Зирпгшг, ёеЛгшг,
атциП аг 1о1а1 у аЬ$о1и1атеп1е.
Аггапсаг (1е гяи;
по <1е|аг р 10(1га зоЬге р1е<1га.
95. В Ы С О СА ТЬ что-либо ИЗ П АЛ ЬЦ А

СНираг а1%о ёе1 (1ейо.


НаЫаг, аП гтаг а1§о в т
п т§ и п а Ьа8е, 8 т ароуагве
еп То8 ЬесЬоз;

ЕзЧгагхе сото ипа сиегйа.


Оиеёагее т и у ег§шс1о соп 1а8
т а п о з езпгаёаз рог 1ов
со81ас!о8.
Сиайгагее; ропегхе Пгте.
97. ГАДАТЬ
НА К О Ф Е Й Н О Й ГУЩЕ

+ 73^ Х "
А (Нутаг еп 1о$
розов (1е1 са/е.
Насег
■Чир081С10Пе8
мчГипёаёаз,
цие сагесеп ёе
ипа Ьазе геа1.
1)сс1г 1а
1>иепа\еп(ига рог
1оч рохо» (1еI
саК.

98. Г Л А Д И Т Ь кого-либо П О Г О Л О В К Е

Асапсш г 1а саЬега а а1%шеп.


А1аЬаг, аргоЬаг; тоЛ гагзе
сЗета51аёо тёи1§еп1е
соп а 1@и1еп.
8ег Ле тапца апсНа;
сопвепНг.
Разаг 1а тапо а а1%шеп
а сопПаре1о.
НаЫаг о Насег а а1§шеп
а1до ёезабгаёаЫе,
соп1га виз согтссю п ез,
о р т ю п ез о созШтЪгез.
АсапЫаг а соп(гаре1о;
йяг ип газрароКо а а1%шеп.

100. ГЛАЗА РА ЗБЕГАЮ ТСЯ

Ьоз 0) 0$ соггеп еп юЛаз


сИгессюпез.
8е геПеге а ипа регзопа цие рог
1а сПуегаёас! ёе тр ге зю п ез,
по риеёе ёескИгзе а е к ^ г ипа
соза и о1га.
N 0 заЬе ёопёе ропег 1оз одоз.

68
101. ГЛАЗА РА ЗГО РЕ Л И С Ь

Ь оз о]оз зе т/1атагоп.
Эезеаг а1§о [ггезгзиЫетеше,
соп апз1еёаё. М каг соп егтё1а.
Цеуогаг соп 1оз о|оз;
спсапс1]1агзе1е |оз орв а а1%и(еп.

102. Г О В О Р И Т Ь П О Д РУ К У

НаЫ аг Ьа]о 1а тапо.


НаЫаг Гиега ёе
осаз 1бп, 1ш р 1ё 1епёо а
а1ешеп сопсепТгагзе еп
а1§о цие ез 1а Ьасюпёо
о аие зе ргоропе
геаНгаг.
Ез(аг епс1т а <1е
а1^>шеп; азаг1е а
а1%шеп а рге^ипСаз;
1тропипаг.
69
103 ГО Л О В А И Д ЁТ К Р У Г О М

Ьа саЬега с1а уиеИаз.


Регйег 1а сарас1с1ас1 <1е гагопаг а
саиза ёе ез(аг а(епсНепс1о а 1а \е г
а т и сЬ аз созаз, ргеосирасюпез,
е(с.
I )я уиеНаз 1а саЬега.

НатЬпепМ сото ип 1оЬо.


Тепег ти сЬ о з Йезеоз с1е сотег.
Тепег а1%шеп ип НатЬге
Чие по уе; (епег ЬатЬге сапша.
106 ГО ТО В С КВ О ЗЬ ЗЁ М Л Ю П РО В А Л Я ТЬ С Я
Е$(аг (НзриезЮ а
Лезарагесег еп 1а
Иегга.
Эезеаг Ьшг, ёезарагесег
а саиза ёе циеёаг еп
ипа зк и аа о п репоза,
пс!1си1а, уег§опгоза.
Оиегег чие
1а Иегга зе 1о (га§ие а ипо
ез(аг рага топ гзе Ле
уег^йепга.

71
1ггИаг а 1оз $апю з.
Ргоуосаг еп а1§шеп 1а
ехск аао п , 1а гаЫа
(81П гагоп, 8т ш о Н у о ) .

1ггкаг еп Ьа1ёе;
Насег гаЫаг а а1%шеп.

108. ДА ВА ТЬ кому-либо С ДА ЧИ

Оаг 1а теНа а а1$шеп.


Кевропёег а ип §о1ре соп о(го
§о1ре, а ипа о<еп$а соп о1га.
Радаг соп 1а п ш т а топейа.
109 ДАЛЬШ Е ЁХАТЬ Н ЁК УДА

Е з т розШ е $е%шг таз а^е/аШе.


8ег а1§о е1 Н тк е (1е 1о цие риейа
езрегагзе.
Реог по риейе «ег;
8 ег е! асаЬозе.

110 ДВА САП ОГА ПАРА

й о з Ьо1аз 5оп ип раг.


РагесМоз е1 ипо а1 оСго,
18иа 1е 8, е 8рес 1а 1шеп 1е еп зиз
сиаМ аёез пе§аПуа8.
N 0 зег ипо ше^ог цие е1 о1го.
8ег йо8 ра(ак Йе ип гшзто
Ьапсо; зег ёе 1а гшзта сиегйа.

73
И . Д Ё Л А Т Ь ИЗ М У Х И СЛО Н А

Насег ёе ипа тоаса ип


е1е/ап1е.
Еха§егаг т и с Ь о 1а« созаз.
Оаг1е т и с Ь а 1т р о П а п с 1а а ипа
сова т5 1 § тЯ с ате.
Уег соп сп$(а1 ёе аитеп(о;
гесаг§аг 1аз (мПаз.

112. Д Ё Л А Т Ь П О Г О Д У

Насег е1 Нетро.
О е1 егттаг е1 сигзо ёе 1оз асоп(ес1гшеп1о5.
Е]егсег тПиепс1а. ^ § а г е1 раре1
ёес!81Уо еп а18йп а з и т о .
Ыеуаг 1а гаг сап(апГе
113. Д Ё Л А Т Ь что-либо С ЗА К Р Ы Т Ы М И ГЛАЗАМ И
Насег а!%о соп 1ох о]оз сеггаёох.

Насег а1§о я т геПехюпаг, 81п уасПаг,


соп р1епа 5е§ипс1а<1, я т 1ешог а1 реПаго, а 1аз сопзесиепаая.
Насег а|цо а 1а Н^ега; 1аплагче
(а1”има етргеяа) а сиегро Мтрю.

114. Д Ё Л А Т Ь что-либо С П У СТЯ РУКАВА

Насег а1%о соп 1аз тапках Ьа]аёа.ч.


Насег а1|го соп пе§ 11§епс!а, ёе сиакциег шос1о.
Насег а1цо соп йе$сик1о;
<1е рг18а у согпепйо.

'( Г
V

75
115. Д Е Л Й Т Ь Ш КУРУ
Н Е У Б Й Т О Г О М ЕДВЁДЯ

КерагНгзе 1а рге1 (1е1 050


М(1ау1а у;'уо.
Соп1аг соп а1§о ап1е$ ёе
и е т р о . ГМ8(пЬшг 1а
§апапсла <1е ипа етр ге за айп
по Пеуаёа а саЬо.
Ме(ег е1 р ^аго еп 1а сагие1а
ап(е$ ёе сагаг1о; е1 сиеп(о
ёе 1а 1есЬега.

116 Д Ё Н Е Г К У Р Ы Н Е К Л Ю Ю Т

Ьаз каШпах по рко!еап сИпего.


Тепег шисЬо сИпего.
Е*1аг паёапёо еп ого;
(епег е) ппоп Ыеп сиЫег(о.
117. Д Е РЖ А Т Ь В Ч Ё Р Н О М Т ЁЛ Е кого-либо

Тепег еп сиегро пе%го а а!%шеп.


Тга1аг а а1{гшеп зеуегашеп1е,
та11га1аг1о, агппсопаг1о.
1)аг т а !а ч(1а а а1%шеп.

118 Д Е РЖ А Т Ь К А М ЕН Ь ЗА ПАЗУХОЙ

Тепег ипа ргес/га еп е1 зепо.


М атеп ег осико е1 гепсог с о т г а
а1{5шеп. Тепег 1а т1епси6п
с)е уеп§агзе, с!е осазюпаг ип
рецш сю а а1дшеп.
1.1е\аг а1§о еп(ге тапок;
ша1аг1ач са11ап<1о.

77
119. Д Е РЖ А Т Ь Н О С П О ВЁТРУ

Мап1епег 1а п а п ! 5е%йп е1 У1еп1о.


Аёар(аг8е а 1аз с 1гсип 8(а п а а 8.
СашЫаг ёе8аргеп81Уатеп1е
Йе сопуюсюпез, о р ш о п .
8ег 1псоп 81ап 1е.
ВаМаг еп 1а сиегЛа Псуа;
уоКег 1а с1тцие(а.

120. Д Е РЖ А Т Ь СЕБЯ В РУКАХ

Тепегзе еп 1а5 тапо.ч.


Соп1го1аг 1о8 зепигтепю з. АсШаг соп са1та,
таШ еш епйо е1 йопишо ёе 81 п ш т о .
8еп(агзе еп е1 Ьапсо Ле 1а р аи еп и а;
(епег ициапК'.
121. Д Е РЖ А Т Ь УХО ВОСТРО

Тепег е1 оШо а%игас1о.


N 0 сопйаг
сп сиа1яшега.
Зег саи 1е 1080.
Ел1аг а1еПа, соп о]о ау1гог.
1л(аг а1ег(а;
нпйаг соп аеп ор*;
(епег 1а точса
сп 1а оге]а.

122. Д Е РЖ А Т Ь Я ЗЫ К ЗА ЗУБА М И

Тепег 1а 1ещиа 1га$ 1о.ч сИеп/ез.


О иагёаг 1о8 ьесгеюз,
по ЬаЫаг т а 8 с!е 1а сиеп1а.
Зег гевегуайо еп е1 ЬаЫа.
N 0 <1е*со*ег 1ок 1аЫоч;
по (1ес 1г е$1а
Ьоса е* пна.

79
123. Д Е РЖ А Т ЬС Я В Т ЕН Й

МаШ епепе еп 1а зотЬга.


Ргосеёег тос1е81атеп1е,
51П П атаг 1а а1епа6п,
з т езСоггагзе рог Ю таг
раПМо еп а1§о.

124 Д Л Й Н Н Ы Й ЯЗЫ К

Ьеп%иа 1аг%а.
8е арНса а ипа регзопа т и у ЬаЫайога
цие сНсе тсНзсгеСатеШе
1о цие ёеЪепа саНаг.
125. Д О В О Д И Т Ь кого-либо
Д О Б Ё Л О Г О К А Л ЁН И Я

Насег са1еп!аг
а а1%шеп а1
го/о Ыапсо.
Ехазрегаг а а1§шеп
Нав1а е1 П тке,
Иеуаг1о а ип еЛ аёо
ГгепёПсо, Ьасег1о
регёег е1 соп1го1
80 Ьге 81 ГП18П10 .
Часа г <1с (цмсю
а а1%шеп.

126. ДО ЛГАЯ П ЁС Н Я

11па сапсюп 1аг%а.


АзипЮ сиуа
геаНгааоп ё е т а п ё а
тисЬо иетро.
Оепега1теп1е ее ияа сиапёо поз
геГептоа а совав цие ее
ехиепёеп ё е т а 81аёо о а а1ео
аЬигпёо.
Е1 сиеп(о Ле пипса асаЬаг; вег
тисНо сиеп(о; §ег тисНа
Ыч1опа. 81
127. Д О С ТА ТЬ
И З-П О Д ЗЕМ Л И что-либо

Ргосигагзе а1%о о а а1%шеп Ле скЬар


с1е 1а Иегга.

Соп8е§шг а1§ипа соза рог


сиа1цшег тесПо, йопйе »еа
у с о т о »еа.
Васа г а1%о йе йеЬа до йе Иегга;
г е т о у ег ае1о у Иегга
рог епсоп(гаг а1%о; сопзецшг
а/цо а сиа!цшег ргеею.

128. ДО УПАДУ

Назга (кзр1отагзе.
Насег а1§о Ьаз!а циейаг а§о1ас!о.
сотр1е1атеп1е 8 т Гиеггав.
Н аз(а т а я по ройег; ЬахГа саегхе
129. Д О Х О Д Й Т Ь Д О чьих-либо УШ ЕЙ

Ие%аг а 1оз оШо.ч (1е а1§теп.

130. Д РО Ж Й Т КАК О СЙ НО ВЫ Й ЛИСТ

77етЫа сото т а ко]а Ае а1ато.


Т етЫ аг ти сЬ о .
(Оепега1теШе (етЫ аг ёе гтес1о, с!с е т о а о п , е1с.)

Е*(аг (етЫ апёо


с о т о ип а/о(а<1о;
по Ме^аНе а а1%шеп
1а саггта а! сиегро.
131. ДУША НАРАСПАШ КУ

Соп е! а1та аЫеПа ёе раг еп раг.


5ег т и у ятсего, т и у Ггапсо.
Соп е! сога/оп еп 1а тап о.

132. ДУШ А Н Е НА М ЁС ГЕ

Е1 а1та по ез!а еп зи 1и%аг.


ЕпсоШгагзе еп ип ез!аёо с1е §гап
т 1гапцшНЗа<1.
Кч1аг еп ачсиач.

84
133. ДУШ А УШ ЛА В П ЙТКИ

Е1 а/та не (ие а 1о.ч 1а/опе.1.


Е81аг т и у а зи л аёо рог а1§о цие $исес1е
о цие ез1а а рипю ёе зисеёсг.
Ехрептеп1аг ип герепипо у У1УО 1етог.
Уисёагяе т а * т и ег(о цие у |у о ;
по «аЬег (1оп(1с те(егче.

134. ДЫ РЙВАЯ ГОЛОВА

Ипа саЬега а%щегеа<1а.


Ровеег т и у та1 а т е т о п а ,
зег о1уЙасНго, сНз1га1с1о.
8ег Ласо с!е т е т о п а .
135 ЕСТЬ ЕЩЁ П О РО Х
В П О РО Х О ВН И Ц А Х

То<1а\1а циес1а ро1\ога еп 1а ЬоЬа.


Ез1аг Пепо йе Гиеггаз у епег§1аз
рага 1исЬаг о етргепёег
сиа1цшег етр геза с!е 1т р о г 1апс 1а.
ВиШг1е 1а залоге еп 1аз уепаз а
а!%шеп.

136. ЁХАТЬ ЗАЙЦЕМ

Ню/аг сото ипа НеЬге.


\ ^ а г з т ра§аг ЫПеге.
V ш]аг йе роИ/бп.
137. Ж Д А ТЬ У М О РЯ П О Г О Д Ы

Ехрегаг Ьиеп Иетро


а огШаз <1е1 таг.
Ез1аг еп еярега <1е а1§о
т ё е 1 е г т т а ё о ; аНтеШаг
еврегапгаз тйп1ез.
Екрегаг цие е1 о1то
с!е регак.

138. Ж И Т Ь ДУШ А В ДУШ У

УЫг а!та соп а1та.


У т г еп а г т о ш а , Ыеп ау е т ё о з.
Насег Ьиепак тщ ак ; ек1аг
<1оз регионах а рагНг ип ршбп.

87
139. Ж И Т Ь К А К КОШ КА С С О БА К О Й

140. Ж И Т Ь К А К НА ВУЛ КА Н Е

УЫг сото аоЬге ип \о1сап.


У т г еп сош1ап(е а1агта,
т(гапцшПс1ас1 у реН@го.
Е$1аг
81е т р г е а т е п а г а ё о рог
1оз с о т г а Н е т р о я .
Е$(аг чоЬге ип \о!сап.
141. Ж И Т Ь НА Ш И РО К У Ю Н О ГУ

Ут г а ргегпа апска.
8ег псо; у т г 1и]08а т е п 1е;
§а81аг 81П гш гагтеп й е1
«Зтего и о1га сова.
1)аг$е 1а цгап ун!а; Йгаг Йе 1аг§о.

142. Ж И Т Ь П РИ П Е В А Ю Ч И

У т г сап1апс1о.
У1У1Г а1е§ге, Ыеп,
еп 1а аЬипс1апс1а.
У 1У1Г а сиегро Йе геу; йагее
рог соп1еп1о;
а1е” п’а Йе учучг.
143. ЗА БЛУДИТЬСЯ
В ТРЁХ СОСНАХ

РеЫегве еп1ге 1гев ртов.


N 0 ройег опеШагее
еп зкиасюпез вепсШах.
N 0 роёег ёаг1е зоЫсюп
а реяиепа? сНЛсиИаёев.
Рег*)егее еп е1 Иапо;
аНо^агхе еп ип уахо ёе ациа.

144. ЗАВАРИТЬ КАШУ

Сшваг ипа рарШа.


Етргепс1ег а1§ипа етргеза
с о т р ^ а , агпе8§ас1а, цие са 81
81е т р г е (е гт ш а ша1 у (гае
сотрН сааопе5.
А гтаг Но.
145 ЗА ГЛ ЯД Ы В А ТЬ В ДУШ У

Мггаг еп е/ а!та.

Сопосег е1 т и п ё о т1егпо
ёе а1§шеп, ей» реп 8аппеп 108 у
8еп 11гшеп1о 8 т а з
гесопёкоз.
М1гаг а! сога/оп с/е а!%шеп.

146. ЗА ГО ВА РИ ВА ТЬ ЗУБЫ

Сощигаг ип таI ёе сИеМеа.

Ое 8\ 1аг 1а сопуегзас16п.
Тгасаг ёе ё 181гаег
ш1епсюпаёатеп1е 1а аГепиоп
ёе1 1п1ег1осиЮг рага
цие по зе регса1е
ае 1оз ргоро51Ю5 цие
ипо иепе.
Насег (гацаг 1а рНёога;
(1с->\1аг 1а сотегсасю п;
апёаг соп (1^ и т и е 1аз.
147. ЗАДАТЬ П Ё Р Ц У кому-либо

Оаг1е рШ еп1а а а1%шеп.


Кергепйег веуегатсШе а а 1$Ш1еп.
Сав 11§аг, г е т г а а1^шеп соп е1
Пп йе йе]аг веппг 8и аиЮ пёаё.

Оаг ип ]аЬбп а а1§шеп

148 ЗА ДЁТЬ ЗА Ж И ВОЕ

Тосаг еп 1о и уо .
Е то с ю п аг ргоГ и пй атете, саияаг
У1Уа 1т р г е 810п еп а1§шеп.
Н епг е1 а т о г ргорю, е1 ог§и11о
ёе а1§шеп.
Ропег е! ёеёо еп 1а Па^а.

92
149 ЗА Д И РА ТЬ Н О С

ЬетШаг 1а паггг.
Насегзе е1 1т р о П а п 1е,
зег ип ргезигшёо.

М1гаг рог епсйта <1е1


НотЬго; засаг е1 ресНо
(1агзе ро(е.

150. ЗАЙТИ В Т У П И К

Ме1ег$е еп ип саИе]дп зт заШа.


Саег еп ипа зк и аа о п т и у (ШсП.
СопШс1о тзо1иЫе.
ЕпсопГгагзе еп е1 а(о11а<1его,
еп ип са11е]оп з т заН(1а.

93
151. ЗА К Й Н У Т Ь У Д О Ч К У

Ь ат аг 1а сапа ёе резсаг.
Оаг а еп1епёег а1§о соп сш ёаёо;
1га1аг ёе заЬег ёе ап1етапо;
ас1агаг а1§о.
Яопёеаг ((ап(саг) е! (еггепо.

152. ЗА К О Л Д О В А Н Н Ы Й К Р У Г

Огси1о кескааёо.
ЗЛиаслоп з т заНёа;
сиезНоп тзо1иЫе.
О гсшШ аггааз сНПсИез с!е сатЫ аг.
СлгсЫо У1сюзо.
153. ЗАКРАДЫ ВАТЬСЯ В ДУШ У

Со1агзе еп е1 а1та.
8е арНса а 1о$ чепПгтепЮз о
реп 8агшеп 108 цие арагесеп
5йЪкатеп1е.

1)аг а а1%шеп
та1а ечрша ипа соха;
(1аг еп 1а папг;
о!ег т а ! ипа соча.

154. ЗА КРЫ ВАТЬ на что-либо ГЛАЗА

Сеггаг 1оз в]05 ап1е а1%ипа соха.


Насег а1§шеп с о т о цие по ее еп1ега
ё е С1ег1а соза
т[о1егаЫе.
Насег 1а ук(а цог<1а.

95
155. ЗАМ ЕСТИ С Л Е Д Ы

Ваггег !ах киеЧаз.

Оез1гшг, Ьасег
с1е8арагесег ю йо
ачиеПо дие риейе
8 е т г с о т о ргиеЬа.
N 0 ёе]аг Ы га«1го.

156 ЗА М К Н У ТЬС Я В СЕБЁ

Епсеггаг.че еп 51 тЫто.
Ое]аг ёе 8ег с о т и т с а и у о , «оааЫе.
АраПагзе (1е 1а §еп(е.
Ме1егзе еп 81 п ш т о ; теКгче еп 8и сопсЬа.
157. ЗА М О РЙ Т Ь Ч Е РВ Я Ч К А

Оеуяг т опг ёе НатЬге а/


цихапШо.

о ЪеЪег рага са1таг е1 Ь атЬге.


М а(аг е1 НатЬге; Насег Носа.

158. ЗА РУ БИ Т Ь НА Н О С У
Насег т а етаИаёига еп 1а наг 12.
ОгаЬаг а1§о еп 1а т е ш о п а рага 81е тр ге.
N 0 есНаг ипа сова еп часо го1о;
рагаг 1шеп(ез еп счепа соха.
Ме(ег ипа сова еп 1а саЬега а а!§шеп.
159. ЗА ТК Н У ТЬ ЗА ПОЯС
кого-либо

Атаггаг а а1%шеп еп 1а стШга.

Бирегаг соп ти с Ь а у е п ^ а а
а1§шеп.
Оаг цшпсе у гауа еп а1%о;
<1аг а ипо скп \ие1(а*>.

160. ЗВЁЗД С НЁБА Н Е ХВАТАЕТ

N 0 а1гара еШгеИаа (1е1 с1е1о.


5е арПса а ипа регзопа
Йе 1п1еИ§епс1а росо 5оЬге8аПеп1е,
тей ю сге, по Йе»1асас1а.
N 0 ЬаЬег т\еп(а(1о 1а рокога
а1§шеп; «ег Йе росо* акапсек.
161. ЗЕЛЁН А Я У Л И Ц А

СаЧе Vегёе.
У1а НЪге еп 1оёа 8и ех(еп 81бп.
Аиаешпа Ю1а1 йе оЬ81асик>8 рага 1а
геаПгааоп ёе а1§йп азипЮ, т ю а и у а , е1с.
У!а НЬге. 1)аг саг(а Ыапса
а а1%шеп еп ип атпЮ.

162. ЗН АТЬ что-либо В Д О Л Ь И П О П Е Р Ё К

ЗаЬег а!%о а 1о 1аг%о у а 1о апско.


Сопосег а1§о Ьа81а 1ок ёесаПев т а я
1П81§п1Псап1е8, регГесСатеше.
Сопосег а1%о ёе саЬо а гаЬо.
163. ЗН АТЬ ВСЕ Х О Д Ы И ВЫ Х О ДЫ

Сопосег 1ойах 1ах еМгайах у ааИс1аз.


Ез1аг а1 1ап1о йе ипа сова. Сопосег а Гопйо у еп виз
рогтепогев (ойов 1ов Йе1а11ев йе сиак]шег авип1о.
8аЬег регГес1ашеп1е с о т о
асШаг еп й е с е гт т а й а вПиааоп.

ЕкГаг а1%шеп а! саЬо йе 1а са11е;


ваЬег т а к цие Ьере;
каЬег рог йопйе апйа.

164 ЗН А Т Ь К А К СВОЙ
П Я Т Ь П А Л ЬЦ ЕВ
Сопосег сото 5Ш стсо йе<1ох.
Сопосег регГес1атеп1е,
а Гопс1о.
Сопосег с о т о 1о<> йейов йе 1а
100 тап о ; каЬег а! йейШо.
166 ЗО ЛО ТАЯ С ЕРЕДИ Н А

1м т1ш<1 ёогаёа.
Мапега йе асСиаг у реп за г,
Йе асиегйо а 1а сиа1 зе е1ийеп
1о8 ехГгетоз. Р озгаоп 1§иа1теп1е
арап айа йе 1о8 ех1гето8
тсопсШаЫез.
Е1 (ёгтш о теШо.
167. ЗО Л О Т О Е Д Н О

11п (опёо ёе ого.


Риеп1е та§о1аЫ е ёе
пциегаз. Е тргеза цие г т ё е
ти сЬ аз д ап ап стз; т е ё ю ёе 1исго.

11па т т а Йе ого.

168. ЗО Л О Т Ы Е Р У К И

М апоз ёе ого.
8ег таезсго еп ей оЛсю.
Н асег соп ЬаЬШёаё сиа1цшег сова.

N
I
Виепа$ т ап о * ;
таш(а& йе ого.

102
169. ЗО Н Д И Р О В А Т Ь П О Ч В У

5опЛеаг е1 1епепо.
Тга1аг йе сопосег а1§о ргеугатеШе.
ОПшпйаг, ропег еп с1аго а1§ипа сиезНоп
соп е1 Пп Йе Йе1е г т т а г 1аз
ромЪШйайез ёе ёхко.

ТапСеаг е1 (еггепо.

170. И Г Р А Т Ь П Е Р В У Ю С К Р И П К У

Тосаг е! рпт ег уюЧп.

8ег 1а регзопа т а з тПиуеп1е еп а1{шп азипЮ.


Осираг е1 р п т е г 1и§аг Й етго йе ип
й еГ егттай о §гиро йе регзопаз.
8ег е1 рггтег ую1ш ; зег е! ЬасЬа.
171. И ГРА Т Ь С О ГН ЁМ

Ы ка г соп е/ /ие%о.
Ас(иаг 1тр ги й еп 1етеп (е, з т ргеосирагзе
с1е 1аз сопзесиепааз.
,1и^аг соп Гие^о.

172. И Д Т И В Г О РУ

1г а Iа томапа.
А й ц и т г резо, 1т р о « а п с 1а; азсепйег
еп е1 1гаЬа]о о
зеглчсю; оЫепег
ёхкоз еп 1а У1Йа; йезаггоПагзе у
ё е у е т г сайа Й1а те]ог.
Н асег саггега.
173. И Д Т И В О Г О Н Ь И В ВОДУ

/г а/ /ие$о у а1 а%иа.

Агпея§аг1о 1ос1о. Е81аг сПзриезЮ а геаНгаг сиа1яшег асс1оп,


а засгШсагве аЬпе§ас!атеп1е рог а1ёшеп о рог а1§о.
ЕпГге^агяе еп сиегро у а ! т а а а1%шеп.

174 И Д ТИ К У Д А ГЛАЗА ГЛ Я Д Я Т

1г ас1опс1е 1оз о]о$ тьгеп.

1г 51п ги тЬ о <1е1егттас1о
81П езсо§ег е1 с а т т о ,
з т йезппо ргеазо.
1г айопЛе Псуе е! у|еп(о.
176. И Д Т И П О чьим-либо С ТО П А М

1г рог 1ах кие Чах ёе а/^меп.


Е тр геп ёег е1 п и в т о с а т т о йе а^ш еп ,
8е§шг 8и е]ешр1о.
Зе^шг 108 равоз ёе а1%шеп.
АсШаг йе т а п е г а с о т г а п а а 1а изиа1 у
а 1оз рш коз йе У131а йе 1а ш ауопа.
1г сопГга 1а согпепГе.

178. И ЗЛ Й Т Ь Д ^Ш У

УеПег е! а1та.
Соп1аг соп зтс е п й а й
а а1§шеп зиз
ргеосирасюпез.
НаЫаг соп е! согагоп еп 1а тап о.
179. И ЗМ Ё РИ Т Ь кого-либо
В ЗГЛ Я Д О М

М еН г а а1%шеп соп 1а тггаёа.


М1гаг, е х а т т а г а1еп1атеп1е а
ипа регзопа ёе р 1ез а саЬега.
М |гаг а а1$шеп Йе агпЬа аЬа]о.

180 ИЗ О Д Н О Г О ТЁСТА С Д ЁЛ А Н Ы

НесНо8 ёе 1а т ит а таза.

Регзопаз цие, с1е о г ё т а п о ,

О зоп 1§иа1е8 рог зи сагасЧег, т о ё о


ёе репзаг у асМ иё ап1е 1а \чёа.
Е$(аг соПаёоз рог е! ш ш о ра(гоп.
181. ИЗ РЯДА ВОН ВЫ ХОДЯЩ ИЙ

<^ие .ча!е (иега (1е ('йа.


Сиа1цшег сока ех1гаогсПпапа у яие
.че «Пзип^ие
согшёегаЫетегИе с!е о(гач
чете]ап1еч.
Соча с1е1 о(го ]ие\еч;
соча пипса У1ч1а.

182. И М Ё Т Ь ВЕС

Гепег репо.
Гепег т Л и е п а а . ргечпшо.
I епсг саг(е1; по чег цгапо «1е аш'ч.
183. И М Ё Т Ь Г О Л О В У НА П Л ЕЧ А Х

Тепег 1а саЬега $оЬге 1оз котЬгоз.


8ег т1еН§еп1е, ёезр1еПо, ]шсюзо.
ЗаЬег опеп1агзе еп а1§йп азипЮ.
Тепег 1а саЬега зоЬге 1оз ЬотЬгоз,
ез(аг а1%шеп еп зиз саЬа1ез;
ез1аг а1$шеп еп «и еп(его ,)шсю.

184. И С К А ТЬ В Ч ЕРА Ш Н И Й Д Е Н Ь

Вш саг е1 (На с1е ауег.


Регёег и е т р о еп 1а Ьйзциеёа с1е а1§о цие
уа На с ^ а ё о ёе ех!311г.
185. И С К А Т Ь /Н Е Н А Й ТЙ
Д Н Ё М С О ГН Ё М
Вихсаг, по епсоШгаг соп т а 1атрага
еп р1епо (На.

Вивсаг а1§о гаго, а1§ипа сова


1т р о з 1Ые с1е епсоШгаг.
Вивсаг соп сапёП еп р!епо (Ка
(ш аип Ьш>сапёо1о соп сапёН).

186. И С К А Т Ь И Г О Л К У В С ТО ГЕ СЁНА

Вивсаг ипа а%и)'а еп ип а1т1аг.

Вивсаг а1§о цие ев


сНПсП о 1тро51Ые <1е
/ епсоШгаг.
Тга1аг <1е
187. И С К Р Ы ИЗ ГЛАЗ П О С Ы П А Л И С Ь

Ьо5 0]05 ёехрШегоп сШраз.

Зепйг ип ёо1ог т и у а§иёо саизаёо


рог ип §о1ре еп 1а саЬега
о еп 1а сага.
Уег 1а$ е*(ге11а§.

188. И С П И Т Ь ЧАШ У Д О ДНА

ВеЬег ипа /ага кахШ е! /оп<1о.


ЗороП аг Ьа81а е1 т а х т о 1оёа
с1азе ёе ё1Пси1(аёе8,
рпуасю пев
е шГоПишоз. Ые§аг а1 ех1гето
ёе ип р аёеагтеп 1о тога1.
Аригаг е! саН/ ёе 1а атагцига.
189. И С П О РТ И Т Ь ВСЮ М У ЗЫ КУ

ЕсНаг а регАег <ос1а 1а т изка.


Ргиз(гаг ип р1ап, 1гаЪа)о,
ргоуес1о, е1с.

190. И УХ ОМ Н Е ВЕДЁТ

А'о тиеме т 1а оге)а.


N 0 ргез(аг а1епс16п, по геассюпаг
ап1е а1?о, таШ епегзе (гапциПо.
Насег 01(1оз <1е тегсадег;
по (1аг т а сова т Гпо ш са1ог.
Визса е1 \чепЮ еп е1 сатро.
Тга1аг йе гесирегаг а1§о з т гезикайо а1§ипо,
регзе§шг о Ьизсаг тйШ теп1е.
Ш г уосез а! У1еп 1о; регйег е1 Метро.
193. КАК БЕЗ Р У К

Сото зт тапо.ч.
Уегзе 1о(а1теп1е т с а р а г рага
Ьасег паёа 8 т 1а ауиёа ёе а1§ипа
регзопа о сова.
ЕсЬаг Йе тепоч, есЬаг еп ГаКа.

194. К А К В А П ТЕКЕ

Сото еп 1а (агтасга.
Я |§ и г о з а т е т е ехас1о.
С о т о еп 1а сиеп(а ёе 1а У1е]а.
195. К А К В ВОДУ ГЛ Я Д Ё Л

Сото 51 1о киЫега хгзю еп


е1 а%иа.
С о т о 81 ипо ЬиЫега ргеУ15Ю
1о8 асоп1еагшепЮ8.
С о т о я 1о е зй т е г а У1епёо.

196. К А К В ВОДУ О П У Щ Е Н Н Ы Й

Сото читег^Шо еп е! а%иа.


Е81аг аЬаПЙо, ё с р п гт ё о ,
1П81е.

С о т о а1та еп репа;
ёе]аг КесЬо 1 т а 8 .
197. КАК ВЕТРО М
СДУЛО

Сото Иетйо рог е1


хчепю.
ОеяарагесИо текрегаёа

198. КАК ГО РА С П Л Е Ч СВАЛЙЛАСЬ

IIпа топШпа зе На саШо ёе 1о.ч НотЬгоз.


Р т с1е ипа ргоГипйа тцше1ис1. Оезарапспоп
ёе 1етогез у ёийаз. ЕхрептеШ аг ап §гап
а1[У10 а1 уегзе НЬгас1о ёе оЫщасюпе®.
ОиКагзе ип ре*о Ле епс1т а .
-ОС

199. К А К Г РО М С Р Е Д Й Я С Н О Г О НЁБА

Сото ип 1гиепо еп теШо йе ип (На (1е.чре/а(1о.


ЗйЬ ка е теврегайатегие.
Оепега1теп1е ее ива а1 Ьасег
геГегепаа а ипа с1е8§гааа
осигпйа а а1§шеп.
Саег а1%о с о т о ипа
Ь отЬ а; с о т о рог
аг1е (1е1 сИаЫо
(о <1е тац1а).

200. К А К ДВ А Ж ДЫ ДВА Ч Е Т Ы Р Е

Сото (1ох рог Лов поп сиа1го. 2 * 2 = * ,

Сиак]шег сока
Яие 8еа 1ап
с1ага у еУ1ёеп(е
цие по риеёа
геГшагзе.
С о т о 1ге* у Йов *оп с т с о ;
ч т уиеКа <1е Но|а:
с о т о 1а 1иг Йе1 Ша.
201. К А К ДВЕ К А П Л И ВОДЫ

Сото ёо$ $о1аз ёе а%иа.


Ех1гаогс1тапатеп1е рагес1с1о 8.
8ег ипа регвопа е1 уКо ге(га(о ёе 01га;
<«е пягесеп с о т о йо*
{ о№
йе ациа.

202. КАК ЗА К А М Е Н Н О Й СТЕН ОЙ

Сото ёеХгаз ёе ип тиго ёе р1еёга.

Зепигве 8е§иго 1 Ез 1аг Ыеп


рго 1е§к!о рог а 1ёшеп.
Тепег 1а$
ечраМач ^иагйайач; еп сотр1е(а
зееипйай.
203 КАК И З-П О Д ЗЕ М Л Й В Ы РО С

Сото заИёо ёе ёеЬа]о ёе 1а Иегга.

8йЫ1атеп1е.
С о т о ы ЬиЫега чиг<;к1о
Ле 1а Йегга.

04. К А К ИЗ РОГА И ЗО БИ Л И Я

Сото ёеI сиегпо ёе 1а аЬипёапаа.


Еп §гапёе5 сапПёаёез,
соп ргоГгшоп.
8аН<Зо <1е ипа
пциега та^оСаЫе.

С о т о Ле1 сиегпо Ле 1а аЬипЛапиа;


120 соп ргоГиыоп.
205. К А К КО РО ВА ЯЗЫ К О М
СЛИЗАЛА

V < № $Ш
Сото 1атШо рог 1а 1ещиа Ле ипа гаса.
Оезарагесег гар1с!атеп1е у з т ё ^ а г Ьие11аз.
8е с1еяЫло с о т о 1а яа1 еп е1 а^иа;
(1еварагесч6 с о т о рог епсап(о.

206 КАК НА ИГО ЛКАХ

ЕхШг сото зоЬге а%щах.


Ехрептеп1аг ипа §гап то1е5йа,
шдше1ис1. Е81аг т и у ехскаёо.

121
207 К А К Н Ё Б О О Т ЗЕМ Л И

Сото е1 с1е1о йе 1а Иегга.


0 1 Гегепс1аг 8е сошр1е1атеп(е ёе
а1?шеп о ёе а1§о.
С о т о <1е1 (На а 1а посНе.

208. К А К О Б С Т Ё Н К У ГО РО Х

(КеЬоШг) сото ип %ииаМе песо сомга 1а раг ей.


Н аЫ аг еп уапо, 8 т гевиИаёо а1§ипо. N 0 саизаг е1 т е п о г
еГес1о зоЪге а1§шеп. (Сепега1гпеп1е еп ип (опо 1гп 1аёо.)
Ьо г г т т о чие НаЫаг а 1а рагеё.
209. КАК П О М АСЛУ

Сото $оЬге татециШа.

Сиа1цшег соза цие 8е геаПсе


о тагсЬ е гарИа у ГасПтеШе.
ТоЛо тагсЬа с о т о аоЬге гиеЛаз;
а 1аз т ■I тагауШаз.

210. К А К П О НОТАМ РА ЗЫ ГРА ТЬ

(Тосаг) сото рог пошх.


ЯеаНгаг а1§о соп ехасНШё у 8 т ёШсиКаёез,
соп 1ап1а ргес151оп с о т о 81 зе ЬиЫега асШаёо
зе(шп ип р1ап т т и а о з а т е п С е е1аЬогаёо.
Гг (оЛо с о т о ипа зеЛа.
211. К А К Р У К О Й С Н Я Л О

Сото диНас/о соп 1а тапо.


Оезарагесег гарШатеп1е з т
ё ^ а г ЬиеНаз. Оепега1теп1е
зе иза а1 геГепгзе
а ип с1о!ог, е1 сапзапсю.

С о т о рог аг1е (1с т а ^ 1а.

212. К А К РЫ БА В ВОДЁ

Сото ип ре г еп е! а%иа.
Зег ё е з е т и е к о ,
з е т к з е Ыеп еп сиа1цшег 1и§аг.
С о т о рег еп е! а§иа.

124
213. КАК С ГУСЯ ВОДА

Сото е1 а%иа сНоггеапЛо Ле ип %ато.


N 0 саизаг 1а т а » гш ш та
1т р г е 810п еп а1§шеп.

214. КАК С Е Л Ь Д Ё Й В Б О Ч К Е

Сото агещ иез еп ип Юпе1.


Та1 саппёаё йе а1§о дие гезиИа
ппроз^Ые Ьасегзе ип
1иваг, разаг,
рог е]етр1о, сиапёо зе 1га1а <1е
ипа §гап сопсеп(гас 1бп
Йе регзопаз еп ип 1оса1.
Ез(аг ( 1г) с о т о загсНпаз еп 1а(а.
215. К А К С КВ О ЗЬ ЗЁ М Л Ю П Р О В А Л Й Л С Я

Сото .41 ИиЫега ёехарагесШо а 1га\ёз ёе 1а Чегга.


Регхкгзе, ёезарагесег шезрегаёатеШе
у 81п с1е)аг ЬиеПаз.

С о т о $1 1о ЬиЫега (га^айо 1а Негга.

216. К А К С Н Е Г НА ГО Л О В У

Сото т е\е (уие сае) зоЪге


1а саЬега. О о *
Арагесег, Пецаг тезрегаёатеШ е.
Саег а1$о о а1цшеп с о т о ипа ЬотЬа.
о О
217 КАК Ч Ё Р Т О Т ЛЛДА НА

Сото е1 сНаЫо (Ииуе) йе1 т ает о.


Тга1аг йе ПЬгагве,
йеаетЬагагагее йе а1§шеп о йе
а1§о а сиаЦшег ргесю.
Ншг с о т о а !т а <|ис Меча е1 (НаЫо.

218. К А М ЕН Ь НА С ЁРД Ц Е

(Тепег) ипа р1е(1га хоЬге' е1 согагдп.


8иГпг ип р а й е агш е то тога1.

Тепег ипа 1о«а «оЬге е1 согагоп. 127


219. К А М ЕН Ь С ДУШ И СВАЛЙЛСЯ
у кого-либо

1/па р1еёга зе 1е сауд ёе! а1та а


а1%шеп.

220. К А М Н Я НА К А М Н Е Н Е ОСТА ВИ ТЬ

N 0 ёе/аг р/еёга зоЬге р/еёга.


СгШсаг ёе8р1аёаёатеп1е а1§ипа сока.
N 0 асер(аг пас1а ёе 1аз
аг^и теш асю п ез ёе а1§шеп.
г
ж
— — ъ
221. КА П ЛЯ В М О РЕ

Ш а %о1а <1е а%иа еп е1 таг.


С'апийас! тз1§шГюап1е с1е ипа соза еп
сотрагас!оп соп 1о с1езеас1о.

оапо
а а по □ о □ □ оаоп □ а о а
а о аа 30
Ё° э с V Р а а о а о а □□аа
30 2 а оа п□ по 3 с и а □ □ о о о а
[100(1 3 0 ] □ о о о 3 с □ а □ О а а о о ста а
□а00
ООПО
30
за
3 а □ о □ з П □ □ □ □ о о а п □стоп
1а □ ] с □ □ ОС а а о о
О о аа ] с □ □ □ С с т а а □сто
1 а з о □ о о
а о
Оа пп 5 а ■а □ а а ] с
] р о о
0 □ □ Со ооа □ о а п
3 с □ ООО
о □ оо
□ □
3 О О О д г □ □ ОС п о а о □ а о о
□ □
п поп на ] а а а 1с П аа ш 01 о о а и
а а иа □□аа
,□ а а
ап пп 3 0 з а сп а а о а □□□□
3 О дп а и □ □ □ а
по по з а пара
оооо
з а □ паа
Ипа {>о*а <1е а 8 иа еп е ' т а г -

222. КАТАТЬСЯ КАК С Ы Р В МАСЛЕ

Цо(1аг сото еI циечо еп 1а татес/иШа.


Тепег ипа ех 181епаа сопГоПаЫе.
У т г еп 1а аЪипёапаа.
223. К А ТИ ТЬСЯ И О Д ГО РУ

Кос/аг топ1апа аЬа/о. 1


1г ёесауепёо ёе са1е§опа8.1
Аёгауагзе ]
соп 81ёегаЫ етеп(е ипа зкиаиоп.

ёе сара сак!а.

224 КАШИ НЕ СВАРИШ Ь с кем-либо

1т роШ е состаг 1а рарШа соп а1%шеп.


N 0 ЬаЪег розНэШёаё рага
геаНгаг а1$ю, етеп ёегзе,
ропегее ёе асиегёо соп а1§шеп.
1г саёа сиа1 рог зи сатш о ;
ипромЫо ропегзе
ёе асиегёо соп а!;>шеп.
225. К И ДА ЕТ В Ж А Р

АЫ ег еп ДеЬге.
А Иегааоп аГесПуа тЮ пза,
е л а ё о ех1гетаёатеп1е
ехскаёо.
1)аг еяса1оГпо$;
чег (а1%о) ип екрап(о.

У
226. КЛЕВАТЬ Н О С О М

Псо1еаг соп 1а пагьг.


[Зо гткаг $еп1аёо о ёе р1е: саЬесеаг;
е5(аг а р и п т ёе ёоггтгзе.
Оаг саЬе/аёак.
227. К Л И Н К Л И Н О М ВЫ Ш ИБАТЬ

Засаг ипа сипа соп о1га сипа.


ЕНгшпаг 1оя гезикаёоз с1е а1§ипа аалоп
о ез1аёо.
ЫеШгаНгаг ипа соза е1
гезикаёо ёе о1га соп 1оз г т з т о з
т е ё ю з цие 1е Ьап ё а ё о оп§еп.
///О
Я

1 п с!аю часа о(го с!ауо.

228. К О ГД А РА К С ВИ СТН ЕТ

Сиапс1о е! сапоге/о зИЬе.

Соза цие ез йтрозйЫе


геаНгаг у цие пипса
осигпга.
С иагк1о 1а гапа сп'е
ре1оз. '
229. К О Т НАПЛАКАЛ

Сото 1а^гта5 цие ескд


е! %а№.
СапПёаё шз^шПсаШе
о тзиЛ(пеп1е с!е ипа
сова.
N 0 Недаг рага
ип сНепГе; сиа(го цаГов.

230 КОШ КИ С К Р Е Б У Т НА ДУШ Е


V когс-либо

Ьоз %аМ5 агапап е! а1та а а1$шеп.

Ез1аг 1пз1е,
шцше(о, ргеосираёо.
Коег1е е1 а1та а а/цшеп;
е§1аг а^ш еп еп уНо.
232. К РА С И ВЫ Й Ж ЕСТ

1]п Ье11о %еаМ. :


А саоп ш(епсюпас1а соп 1а цие ве
рег81§ие е1 Яп с1е
сгеаг ипа Ьиепа
1шргез 1бп еп а1§шеп.
1 п §е$(о депегочо.

134
233. К Р А С Н Ы Й к а к р а к

Ко]о сото ип сащге]о.

КиЬопгагзе,
цспега1теп1е, ёе репа
о уег§йеп 2 а.
Ко|о с о т о ип (о т а(е;
ропегзе с)е тП со!огез.

234 К Р Е П К И И О РЕШ ЕК

И ие: ёига.
А1§о ёШсИ ёе геаНгаг.
Регзопа т и у гезегуаёа.
Виго ёе ре1аг; по зоНаг ргепёа
(соп геЬсгдп а ипа регзопа).

135
235. К РИ Ч А Т Ь о чём-либо НА ВСЕХ П ЕРЕК РЁС ТК А Х

ОпШг а/во еп 1(н1их /ах епсгис{]а<1а$.


Апипспаг а1§о а 1оёа уог рага цие 1оёо е1
т и п ё о ее еп1еге.

236 К Р О В Ь С М О Л О К О М

5ап\>ге соп 1еске.

Регкопа шиу 8апа, соп Ьиепоз


со1огез, §епега1гпеп1е
ёе сасЬе1ез го]о8.
136 8ап о с о т о ипа тапгапа.
237. К Т О В Л ЕС , К ТО П О ДРО ВА

Ч Ыпоз а! Ьоздие у о1гоз рог 1епа.

□евогёепаёатегП е, еп $епис!о соп1гапо.


Ев1аг еп ёеза гт о ш а
по(аЫе соп о(гав совав §епега1теп1е,
еп 1о соп сегш ете а1 сап1о о а 1а тйвю а.
Сайа ипо рог «и 1айо.

238 КУДА ВЁТЕР Д У ЕТ

Ас1опс1е е! \1епЮ зор!а.


СашЫаг виз рип1ов <1е У1в1а,
С0ПУ1СС1ОПв8.
Ас1ар1аг5е а 1ав с 1гсипв(апс 1аз.
N 0 (епег Йеав ргор1ав.

8 е^и 1г 1а согпеп(е;
тийаг Йе сапива. 137
239. К У П И Т Ь КОТА В М ЕШ КЕ

Сотргаг ип %а№ еп ип 5асо.


А йцш пг а!§о з т уег о з т
заЬег йе ап1етапо зи саНйай.
Саег еп е! 1аго (1а (гатр а);

240. К У РА М НА СМЕХ

Рага Насег ге!г а 1ах %аШпаз.


8ег гкНси1о у аЬзигйо
а1 ех(гето.
241 КУСАТЬ СЕБЁ Л О К Т И

М ог Легве 1о$ соЛов.


Аггереппгяе <1е а1§о,
1атеп1аг5е йе 1о цие уа
по Пепе гетесНо у е81а
регсНйо.
Сотегве 1а$ ипа*;
Йагзе саЬе/а/.о* соп(га
1а рагсй.

242. Л ЁГКА Я РУКА

1м тапо И%ега.
8е ёюе с!е 1а регзопа яие
51етрге иепе Ьиепа зиеПе
еп сиаЦшег сова яие
етргепйа.
Тепег Ьиепа т ап о ;
(епег Ьиепа §иег(е
(е$1ге11а). 139
243. Л Ё Г О К НА П О Д Ъ Ё М

Ы$его рага 1е\ап1агзе.


Регзопа яие соп ГасШс1ас1 у
ёиЛоза е т р геп ёе 1а тагсЬ а,
Яие 81е т р г е еЛа сНзрие51а
а 1г а сиа1яшег 1и§аг о а
Ьасег сиа]цшег сова.

N0 чег гето1оп; вег ргощи


(1|§его) ипа регзопа.

г о
244 Л Ё Д Т РО Н У Л С Я

Е1 Ые1о зе с/иеЬгд.
1тс1аг сиа1с]шег
ас1м<!а<1.
1>аг сопнеп/о а а/во,
евГаг ЬесЬо е! р п т е г раво.
245. Л ЕЗТ Ь В Б У Т Ы Л К У

<2иегег теГепе еп ипа Ьо(еПа.


ПсГспс1ег зи ргорю рагесег еп ипа
сП8сиз 1бп, [ёп§а5е о по гагоп.
1пс11§паг 8е, то1е81аг8е $ т т о й у о а1§ипо
рага е11о, §епега1теп1е рог 1оп1епа8.

246 Л ЕЗТ Ь В ДУШ У

^ие^е^ те/ег.че еп е1 а1та.


Тга!аг с!е сопосег 1оз зепйгтеШ оз е
т1епсюпез с1е ипа регзопа,
аи т и п ё о т!егп о . Ауепвиаг а1§о с1е 1а
247. Л ЕЗТ Ь ИЗ К О Ж И ВОН

ЗаИгзе /иега с1е1 реИе/о.


Насег а1§о соп т и сЬ о се1о,
геаНгаг е1 т а х > т о езГиегго ро$1Ые.
ЕсНаг 1оз Нщайоз, Йезучучгзе.

248. Л И Т Ь ВОДУ НА чью-либо М Е Л Ь Н И Ц У

УеПег а$иа еп е! тоИпо ёе а1%шеп.


А уиёаг тсИгес1атеп1е а о(го а1§шеп соп 8и
сопйисШ у ас 108 а оЫепег а1§йп ЬепеЛсю.
Сепега1теп1е ауиёаг а 1а раг(е айуегзапа.
Насег1е е1 ,|'ие§о а а1%шеп;
Неуаг е! ациа а! тоПпо
249. Л И Т Ь КАК ИЗ ВЕДРА

И о \е г сото Ле ип сиЬо.
Ы о\ег сорю8атеп1е.

IЛоуег а сап (а го*.

250 Л И Т Ь К Р О К О Д И Л О В Ы СЛЁЗЫ

Уепег 1а%птаз с1е сосос/гНо.


О и^агзе соп Ыросгее>1а;
1атеп1аг§е Йе а1§о
Гт§1<1ашеп1е, соп Га1зей
У’еПег 1а;>пта<>
(1с сосо(1п!о.

143
251. Л О В И Т Ь НА Л ЕТУ

Сагаг а! \ие!о.
ЕзсисЬаг соп §гап а1епаоп з т
с ^ а г езсараг пайа.
А мтП аг, сар1аг гарМатеп1е.
Со§ег а! \ие1о.

252. Л О В И Т Ь кого-либо НА СЛОВЕ

А 1гараг а а1%шеп зоЪге ипа ра1аЬга.


Т о т а г еп сиеп1а 1о яие На р г о т е п ё о
а1§шеп у по регтШг1е
уоК'егзе а1газ.
Со§ег1е 1а ра!аЬга а а!%шеп.
253. Л О В И Т Ь Р Ы Б У В М У Т Н О Й ВОДЁ

Рехсаг еп а^иа 1игЫа.

Визсаг ЬепеПсюз а сиеп1а с1е 1аз


сПЯсикаёез ёе о1гоз,
<1е1 ёезогёеп,
Йе 1аз ЬагаЬипёаз, с1е ипа зкиаслоп уа§а.
Ревсаг еп по геуиеКо.

254. Л О М А Т Ь ГО Л О В У над чем-либо

Яотрегзе 1а саЬега кааепАо


и/яипа сова.

Репзаг ти сЬ о. ЕзГоггагзе рог


епсоп!гаг 1а зо1ис1оп ёе
а1;>о сНЯсП.
Са1еп(аг$е 1а саЬе/а.
X '!
255. Л О М А Т Ь К О П ЬЯ

Котрег 1а$ 1ап:аз.


8оз1епег ипа 1исЬа о сНзошоп соШга а1§шеп.
К отрег 1ап/ач рог а!§шеп о а1%о.

256. Л О М И Т Ь С Я В О Т К Р Ы Т У Ю Д В ЕРЬ

Роггаг ипа риегШ аЫег/а.


А П гтаг, ёетоз1гаг 1о
Яие ез сук!еп1е, тсНзсиНЫе,
Ыеп сопоск!о а (ойоз.
Еог/аг ипа риег(а аЫег(а.
257. Л О П Н У Т Ь КАК М Ы Л Ь Н Ы Й П У ЗЫ РЬ

ЕтаЧаг сото ипа ротра Ле ]аЪоп.


§е ёюе с!е аяиеИо яие, зошеНйо
/у ^ & * а ргиеЬа. гезиНа ГасИтепГе.
ёез1гшЫе, росо гез18(еп[е,
-* сагеп1е с1е уа1ог.
Ехр1о(аг с о т о ипа

258. М А С ТЕР НА ВСЕ РУ К И

Маех1го еп Ю(1аа 1аа тапоз.


Регзопа дие ез сараг с!е Ьасег с1е
их}о, ёе геаНгаг сиаЦшег 1гаЬа]о
соп саПёас!. Т гаЬ ^аёо г ишуегза!.
8ег таех(го еп 1о(1о; (епог Ьиепа* тапо*.
259. М А ХН УТЬ РУКО Й

А%Иаг 1а тапо.
Эе] а г йе ргез1аг а(епс 1бп а
а1§шеп о а1§о. Регйег е1 т1егёз а1§шеп рог
а1§йп ргоуесю а1 сопуепсегзе Йе зи
1гпроз1ЬШйай.
АЬапйопаг е! е а тр о ; с!е|агчс уепсег.

260. М ЕДВЁДЬ НА УХО Н А С ТУП И Л


кому-либо

1/п о$о 1е р я д еп 1а оге]а.


5е гейеге а ипа регзопа цие по розее
еп аЬзо1иЮ о!йо тпизка!.
Тепег гпа! оМо, зег гагйо <1е оШо.
261. М ЕДВ ЕЖ ЬЯ УСЛУГА

РгеШаг 5егу1сю с!е охо.


Насег а1до соп 1а те_|ог т (е п с 10п, оЫ ешепёо,
51п етЬ аг^о , ип гезикаск) ёер1огаЫе.
Насег ип Пасо з е т с ю а а1%шеп.

СатЫаг ип сисо рог ип %а\Иап.

П)е е т г е 1о ша1о езсо^ег 1о реог.


Ецшуосагзе еп 1оз са1си1оз.
С атЫ аг 1о та1о сопосМо
рог 1о Ьиепо рог сопосег.
263 М Е Р И Т Ь НА СВОЙ АРШЙ

МесИг ае%ип $и \<ага.


Зигзаг а а1сшеп о а1§о ёе асиегёо
йш сатеШ е соп «из сгкепоз, соп зи т о ё о ёе репзаг.
МееПг соп ей газего.

264. М ЕТА ТЬ ГРО М Ы


И М ОЛНИИ
Ьапгаг (гиепов у гиуоа.
Ез1аг зи т а т е п 1 е ехскаёо
соп{га а1§шеп. НаЫаг
еп !и геаёатеп (е
гергосЬапёо у атеп агап ёо .
ЕсЬаг гауоз у сеп!е11аз.
265. М И Р ТЕСЕН
Е1 титк> ех еШгеско.

8е шШга сиапёо зе гесиегёап 1о8 П етроз равайов,


1оз асоп1еагшеп1о8 тоКчёаЫ ез, еп е1 8еп1ц1о с1е цис
Ьап осигпйо ти сЬ о з сатЫ ов.
На Но\1(1о тисЬо (1ем1е еп(опсек.
267. М О РЕ П О К О Л Е Н О

(Тепег) е/ таг рог 1ах госНИаз.


N 0 8еп 11г ппеёо еп аЬзо1и1о. Ропегче е1 пшт1<> рог топ(ега;
т г ч е ск'1 типдо.

268. М О ТА ТЬ
С ЕБЕ НА УС
ЕпгоИаг.че а1ге<кёог
с1е 1ов Ы%о1ез.
Т о т а г а!§о еп сиеп!а, §гаЬагее1о
Ыеп еп 1а т е т е соп с1е1егтта(1о Пп
Рагаг пнеп(е$ еп с1еПа сова;
ёагее рог ас1уег11с1о.

152
269. М О Я ХАТА С КРАЮ

§е сПсе йе аяие11о, яие по пепе яие уег соп ипа


регзопа о яие по 1е 1шроПа.
Еяо по ге/а сопим до;
са (1а ипо рага $■' у Шок рага (ойоз.

270. М У РА Ш К И БЕГА Ю Т П О С П И Н Ё у кого-либо

1*а.ч НогтщиШаз 1е соггеп а ипо рог 1а еараМа.


8епПг е$са1оГпо8 ргойис 1Йо$ рог ипа ак егаао п
пегуюза, гшейо о Гиепе е т о а о п .
Ропегзе сагпс Йе даШпа.
271. М У ТИ Т Ь ВОДУ

ЕпШгЫаг е1 а%иа.
Еп(огресег т[еп сю п аёатеп 1е
ип а8 и то .
СотрНсаг 1ач соча*;
а г т а г ип етЬгоПо.

272. МУХИ НЕ О Б И Д И Т

с!е Насег е/апо п1 а ипа тозса.


§е с!1се ёе 1а регчопа
т с а р а г ёе регшёюаг а паё1е.
чег сара/. ёе т а (а г ипа точса.
273. М Ы Ш ИНАЯ ВОЗНЯ

А1ЬогоЮ с1е гаптех.


АеИагзе, ргеосирагзе рог
а1§о Йе роса шоп1а.
[) 18си( 1г рог сиез1юпе$
яие по уа1еп 1а репа.
Тга.Ппепа Ьа1ас1|.

274 Н А БИ ТЬ РУКУ

Со/реагзе 1а тапо.
А ёцш пг ехрепепс1а, ЬаЫНйаё;
асНе81гаг5е.
Оагчс Ьиепа т а па.
275. Н А БРА ТЬ В РО Т ВОДЫ

Цепагзе 1а Ьоса Ле а%иа.


Оиагйаг $11епсю;
оЬяПпагяе еп по ЬаЫаг.
N 0 Йес|'г ез»а Ьоса ея пна,
по йечсочег 1а Ьоса.

276. НА ВЕС ЗОЛОТА

А ре.чо с1е ого.


Ех 1г а о г д т а п а т е т е уаНозо
сие$ 1а шиу саго.
Ргерагагзе рага Ьшг а 1ос1а
тагсЬа.
Ропег 1оз р1еч еп роКогоза.

278. Н А В О С Т РИ Т Ь УШИ

А^игаг 1оз (пйох.


ЕзсисЬаг соп т и с Ь а а 1епс 16п ;
ропегзе а 1ег 1а.
8ег Ю(1о о 1Йоз.
279. Н АВЯЗНУ ТЬ В ЗУБАХ

Рекагзе еп 1оз сИеп(ез.


8 е сПсс (1е 1о с]ие аЬигге у сапха
еп ех 1гето.
Ев(аг Нач1а 1а согопШа
Ле а1%о.

280 Н А ДЕЯ ТЬС Я КАК НА К А М Е Н Н У Ю ГОРУ

ЗепИгве зе^иго сото (газ ипа топ(апа Ле р1еЛгаз.


СопПаг 1о1а1теп1е; соп 1аг р1епатеп!е
соп е1 ароуо с1е а!§шеп.
Соп(аг соп а1$шеп соп 1о* о|оч сеггайох;
соп сотр!е(а сопПап/а.
281. Н А Д У ТЬ Г У Б Ы

Г '*

Ропег цеяо йе епГайо.


Ропег сеп о ; (огсег е1 цеч(о;
агш цаг е! еп1гесе|о.
282. Н А Ж И М А Т Ь
НА ВСЕ К Н О П К И
Лргешг юс/ох
1о$ ЬоЮпез. .(Х С С /,

1ЛШгаг 1ойаз 1аз розЛШйайез рага оЫепег а1§о;


е]егсег тП и е п а а Й1гес1а о т Й 1гес1а рага с т з е ^ ш г
ё е 1е г т т а й о 8 гезикайоз: 1га 1аг Йе есЬаг т а п о Йе
(ойаз 1а« тЯ и е п а а з рага 8о 1исюпаг ипа сдавНоп
рагйси 1аг.
I <1саг юс1оч 1о8 гевоЛев; (осаг (ойов 1о« ге§154го*. 159
283 Н А Ж И М А ТЬ НА ВСЕ П ЕДА ЛИ

Ргхаг 1оЛо5 /ох ресЫез.


ЕзГоггагвс а1 т г ш т о рага асе1егаг 1а
геаПгааоп йе а 1§о.
Оагче рпча; асе!егаг 1а тагсЬа.

284. Н АЗЫ ВАТЬ ВЕЩИ С ВО И М И И М ЕНА М И


Ц ат иг 1ах совав рог 511.1 потЬгев.

КАРТИНА
СТУЛ

НаЫаг Ггапсатеп(е бе ип а з и т о о ипа регеопа,


$ т а(епиаг пас1а.
Ы атаг 1ач соча* рог *и потЬге;
Натаг а! рап, рап у а! >то, уто.

160
ЕпсопГгагзе а .« т1.что.
Епсоп 1гаг ипо 8и уосааоп , 8и 1иеаг еп 1а \чс1а.
Ое(еггтпаг соггес(атеп 1е 8и8 т 1еге8е 8 е тсНпасюпез.

286. Н А КЛЕИ ВА ТЬ Я Р Л Ы К И

Ре$аг 1аз еПцие/ах.


СаНПсаг а1?о о а1§шеп соп Ггавез еЛегеоПрасЫ,
1п 11ас1а 8. д еп е га !т е т е пе^айуав.
Со1$>аг е! чатЬепко.
Ея!а ехсгИо еп 1а /геШе.
Сиапйо яе йепо 1ап 1аа
сиаНйайе® (ровШуаз
о пе§аНуа 8) с1е ипа регеопа
а 1 рпгпег §о 1ре ёе У151а,
сиапёо 8и а 8рес 1о сПсе циё
с 1а 8е <1е регеопа ез.
Ьо Нега цгаЬаЛо еп 1а
Ггеп(е.

288. Н А Л О М А Т Ь ДРО В

162
о

290. Н АН ЕСТИ УДА Р


ИЗ-ЗА УГЛА

Азез/аг ип $о1ре йе
ёе1га$ ёе 1а езцита.
АсШаг рёгГкЗатегНе,
а евраМаз ёе а 1§шеп.
Со1реаг а (г а т о п

163
291. Н А П У С ТИ ТЬ
ТУ М А Н У

Ескаг п1еЫа.
Насег цие ипа сова
зеа сНПсН с1е
еп[епёег, епгейайа.
СопГишПг а а1§шеп.
Погаг 1а рШога.

292. Н А С О Л И Т Ь
кому-либо
5а1аг а а1%гпеп.

.т ~1§шеп а 1§о
>1е, а 1$шп <1апо,
293. НАСТУПА ТЬ кому-.что НА П ЯТКИ

РЫаг1е 1о5 1а1опез а а1%1пеп.


Рег8е§шг а а1§шеп у е51аг р г о х т о а
ей сарш га, а 1сапгаг 1о.
РмаНе 1о8 1а1опе« а а1&шеп.

294 Н АХ ОДИ ТЬСЯ НА Т О Ч К Е ЗАМ ЕРЗАНИЯ


ЕхШг еп е1 рип1о с1е соще1асит.
Епсоп 1гаг$е еп ипа зкиасюп цие по уапа,
еп 1а сиа 1 по Ьау то У 1гшеп(о йе ауапсе*"
1л(аг еп е! рип(о тиег(«.

--Т -

% к *

165
295 НАШЛА КОСА НА К А М ЕН Ь

С1юсд 1а %иас1апа соп 1а ргеДга.


СИоцие с1е сШегеШез сопсерсюпез,
т1егезез, сагас1егез, е!с.
СЬосагоп Йов саЬе/аз Йе Ыегго.

296. Н Е ВИДА ТЬ КАК СВОИХ УШЁЙ

N 0 ройег уег сото хих ргор'шн оге]а5.


N 0 уег П1 1о§гаг ] а т а з паёа а 1о сиа1
зе азр 1га.
Езсарагее1е а а/ци/еп ипа соаа (1е еп(ге
1аз тапок; е1 КотЬге
ргоропе у 0108 (Нзропе.

166
297. Н Е В И Д ЕТЬ ДАЛЬШ Е
СВО ЕГО НОСА
N 0 \ег таз а11а (1е зи ргор!а паггг.

Зег йе Н т к а ё о з ЬопгоШ ез; ез 1аг р п у а ё о


ё е 1т а § т а с 10 п у р е гзр ю а а а. N 0 зег сар аг ёе
ргеуег е1 ГиШго. N 0 уег т а з цие 1о цие зе 1лепе ёе1ап1е.
N 0 уег т а з аНа ёе зиз папсез.

298. Н Е В И Д Е Т Ь ЛЁСА ЗА Д Е РЕ В ЬЯ М И

N 0 уег е1 Ъозс/ие 1газ 1оз агЬо1ез.


N 0 р о ёег уег 1о Гипёатеп1а1 а
саиза ё е 1а а Ь и п ё а п а а ёе ёеЫ 1ез.
N 0 ез1аг еп с о п ё к ю п е з ёе Ьасегзе
ипа 1ё еа сотр1е1а ёе а1§о;
регёегзе еп 1о8 ёе1аПез.
Ьоз агЬо!ез ипрк1еп уег е! Ьозцие.
299. НЕ В И ДЕТЬ СВЕТА Б Ё Л О Г О

N 0 \>ег 1а 1иг (1е1 (На.


N 0 1епег 1гапяш1к1ас1 ш ёезсап зо;
по родег Ьасег ипа \ к!а
погша1 рог 1епег
ш исЬо 1гаЬаЗо у осирасю пез, цие \ап
т а з а11а ёе 1аз розНэШёаёез геа1ез.
ЕсНаг 1оз ЬоГея; зи<1аг 1а цо(а «огёа.

300. НЕ ВЫ Х О Д И Т ИЗ ГО Л О В Ы

Ме(ёгзе1е ипа сова а а1%шеп еп


1а еаЬе/а; по заНг ипа
сова Йе саЬе/а Лс а1%шеп.
301. НЕ ЗА ГО РА М И

N о еШа 1га5 1а.ч топШпаз.


Ш ЬесНо е81а а ршПо
Йе ргойиагяе, е§1а т и у р г о х т о .
N 0 е§1аг 1е)0*; р г6 х 1 та те п (е ;
е$(аг а! саег.

302. НЕ Л ЕЗТ Ь ЗА С ЛО В О М В КАРМ АН

\ гп геЬичспг рЫпЬгп\ си с/ ЬоЫНп


8ег т и у йеаепуиеИо еп 1а сопуегяаабп, еп 1а Й15си510п.
8ег чиеНо (1е 1еп"иа: (епег 1а ге$рие$(а а1
рип1о, по (епег ре1оз еп 1а 1епциа.

169
303 НЕМ КАК РЫ БА

Мис1о сото ип рег.


§е сПсе йе ипа регзопа яие заЬе
са11аг у §иапЗаг зесгеЮз.
Са Мягче с о т о ип тиег(о;
по йеаг ш рю.

304 НЕ М Ы Т Ь Ё М , ТАК КАТА НЬЕМ

81 по ев 1атпЛо, ев саЬпЛгапЛо.
Тга1аг Йе 1о§гаг ип Пп з т герагаг
еп тесПоз е тр 1 е аё о з.
Рог ип о и о1го т ё ю ё о , с о т о зеа.
§■ по рог 1аз Ьиепаз, рог 1ак та1ач.
305. НЕ Н А Х О Д И ТЬ СЕБЕ М ЁСТА

N 0 епсопПаг 1и%аг рага 5/.


ЕпсоШ гагзе еп е51ас1о де егап т д ш е ш с !;
ез1аг ехсе 81уаш еп 1е
е т о с ю п а ё о , а1агтас1о.

306. НЕ Н Ю Х АТЬ П ОРО ХУ

N 0 о1ег 1а рд/уога.
N 0 ЬаЬег ез1ас!о еп 1а §иегга
ш [ош ай о раП е еп
ассчопсз с о т Ь а и у а з.
N 0 ЬаЬег оП(1о 1а роКога;
чег ип по\а(о еп а1цо.
307. НЕ О Т М И РА СЕГО

N 0 хег ёе е$1е типёо.


8е сНсе <3е ипа регзопа а1е]ас1а <3е 1а геа1к!а<3,
та(3ар1аёа а 1а У1(3а.
Е*Гаг еп е! ПшЬо.

308. НЕ У Д А Р И Т Ь Л И Ц О М В ГРЯЗЬ
N 0 саег соп 1а сага еп е1 /ап%о.
N 0 ечш уосагее; ваИг апово Йе сиа1цшег
811и ас 10 п рог сППсМ цие е11а »еа.
Мо81гаг 1аз те]оге8 сиаНёа<Зе8
(Зе ипо еп сиа1цшег е т р гев а .
у V] / л 8аНг а1го*о, соп Ьопог.
309 НЕ У М ЕТЬ ДВУХ С ЛО В СВЯЗАТЬ

N 0 заЬег Н%аг Лоз ра!аЬга.ч.


8ег т с а р а г с!е ехргезаг
соггес1атеп1е зиз репзагтеШ оз.
N 0 ройег Нцаг с1оз ра!а1)газ.

310 НЕ Ф У Н Т ИЗЮ М У

N 0 ез ипа ЧЬга Ле разах.


N 0 ез ип азип!о ГасП:
по ез ип а ю т е п а .
N 0 зег ипа соза ^исуо
Йе п то з; по зе Насе
е п Йоз /а п с а й а з . 173
311 Н Е Ч И С Т НА РУ К У

Ыо ев Итрю ёе тапох.
Тепег т с Н п а а б п а! гоЬо,
а 1а е81аГа,
а еп§ап аг а 1оз ё е т а з .
8ег 1аг}>о йе шапок; га (его.

312. НЕ ЧУ Я Т Ь Н О Г П О Д С О БО Й

\ о зепИг 1п.1 ргев.


Е«1аг т и у е т о с ю п а ё о , Пепо ёе ^ Ы 1 о у
Е«1аг т и у Га11§ас1о.
8епНг ипа а!е§па 1оса. Саегке (1е сапкапсю.

174
313. Н И ДВА Н И П О Л Т О РА

N 1 Лоз т т о у тесИо.
N 1 Ыеп ш ша1; азиШ о т ё е ^ г т т а ё о
ш ипа соза ш 1а ориез1а.
N 1 Ги, п! 1а.

314. Н И Ж И В Н И М Ё Р Т В

М угто т тиеыо.
ЗепПгзе а1еггас1о рог ип зиз1о т и у §гапёе о рог
ип зиГпгшеШо ргоГипйо.

Ез(аг т а з тиеЛ о дие уйо. 175


315 Н И ЗА К А К Щ К О В РИ Ж К И

З а т а в , Ьа]о ш п§ипа и г с ш Ы а п а а .
Рог па(1а с!е! пнпн1<>.

316 Н И К О Л А НИ ДВОРА

Л7 ех!аса т раНо.

Регвопа т и у роЬге.
Т а т Ы ё п ве сНсе
ёе цш еп по Пепе
Йопёе уш г.
N 0 1епег сака ш Нодаг.
N 0 (епег йопйе саегве тиег1о.

г / накогМ у
пб и
317. Н И К СЕЛУ Н И К Г О Р О Д У

Л7 а 1а \’Ша т а 1а сшс1а<1.
Э е т а п е г а аЬвигйа. техрН саЫ е.
8 т (ОП 111 4011.

318 Н И НА Ч Т О Н Е П О Х О Ж Е

N 0 5е рагесе а пас1а.
Ое ипа т а п е г а аЬвигйа, т с о т р г е п 81Ые.
319 Н И ПУХА НИ П ЕРА !

Л7 ре!ша т р1ита.
Эевеаг а а1§шеп зиеПе,
ёх 1(о 8.
,Виепа чисгГе! ,Оиё (ойо (е
ча1«а а ресИг с!о Ьоса!

320. Н И РЫ БА НИ М ЯСО

N1 резсаАо т сагпе.
8е (Псе ё е и п а регзопа яи е по зе <Н5(т§ие, $ т
рег 8 0 паИйа(1, чие по т р г е а ю п а .
N 1 сЫсЬа ш Мтопайа.

178
321 Н О Ж О С Т Р Ы Й кому-либо

СисИШо а(11ас1о а а1$и1еп.

С'иапёо 8е 1га1а с!е ипа


сиезйоп с1еханхас1аЫе,
11о 1огова рага ип а регзоп а;
Напсе репово.
Гга^о атагуо.

322 Н О М Е Р НЕ П Р О Й Д Ё Т

Е1 пйтего по равага.
N 0 8е оЫ епёгап ге8и11ас1о8.
N 0 (1е]аг ра*аг а1”и.

179
323 Н ОСА НЕ В Ы С У Н У Т Ь

N о рос1ег азот аг 1а паг1г.


N 0 заИг, по ё^агзе уег.
N 0 рос1ег азо та г ш 1а саЬе/а.

324. Н О С И Т Ь В О Д У РЕШ ЕТОМ

Н е \а г а§иа еп ипа сапаз/а.

ЯеаНгаг ип {гаЪаю
Регйег е! Н етро; агаг еп е! т а г .
325. Н У Ж Е Н К А К П Р О Ш Л О Г О Д Н И Й С Н ЕГ

Месезагю сото 1а те\>е <1е1 апо разайо.


N 0 Ьасег п т § и п а ГаНа.
Насег (ап(а 1'а1(а с о т о 1оз реггоз еп пша.

326. О БВ ЕС ТИ В О К Р У Г П АЛЬЦ А

Е п§апаг соп а.чш аа.


Насег саег еп е1 1аго. 181
327. О БЕЩ АТЬ ЗО Л О Т Ы Е Г О РЫ

Рготе1ег топШпаз <1е ого.


Рготе1ег пяиегаз ГаШазисаз;
Ьасег 1а8 т а » Ье11ах рготезав.
Ргоше(ег е1 ого у е1 т о го ;
рготе(ег 1а 1ипа; рготеГег уШаа
у са$(Шо>>.

328. О БИ В А ТЬ П О Р О Г И

Оеа%а.ч1аг 1о.ч итЬга1ех. 1г а ти сЬ о з 1и§аге8; т к а Л о з


рег5181еп1етеп1е, 1га1апс1о
<3е оЬ1епег а1«о, рШ епёо а1§ипа соза.
Кетоуег е1 ае1о у 1а Негга; к Йе
аса рага аНа; ропег (ойа 1а сагпе еп е! ачайог.

ПАТЕНТЫ

182
329. О БРА Т И Т ЬС Я
НЕ П О А ДРЕСУ

[)1г1%[гхе а ипа (Игессюп


есцауосас1а.
О ш § 1Г8е по а1 1и§аг (1еЫс1о
по а 1а регвопа т сН с а ёа ;
рге^ипш г (1е8аПпас1атеп1е
рог а1§о о а1§шеп.
Еггаг е1 Нго;
еггаг 1ач чепач.

330 О Д И Н КАК П ЕРС Т

Бо1о сото ип <1ес1(к


Е$1аг 1о1а1теп1е зо1о,
81п ГатШ а ш агш § 0 8 .
8о1о с о т о ип егтК ап о.

183
331. О Д Н А Н О ГА ЗД ЕС Ь, Д РУ ГА Я ТАМ

Ш р1е ацш у е1 о1го аШ.


1г а ип 1и§аг у ге§ге$аг гар1с1атете.
Г)е рпва у согпепйо;
еп теп оз дие сап (а ип ^>а!1о.
Ж

• V ,4 ’
4 0 '' 4 У/ • , \ \ . ~ч'> »/ *'
3^
, /,
/
N
,
, '

332 О Д Н О Г О П О Л Я ЯГО ДА
Вауаз (1е ип тЫто сатро.
ЫепиЯсагзе ипо соп о!го, §епега1шеп1е рог «и»
сиаМ айея пе§аиуаз.

Е§(аг сопайо рог е1 пимпо ра(гоп;


йе (а! ра!о (а! ач(П1а.
Кпсопйгагхе еп1ге с1ох /ие%05.
НаНагзе еп ип а зк и аю оп 1а1,
<-п 1а цие е1 реН§го аш еп ага рог
п тЬ о 8 1аёо?. Ез(аг го ё е а ё о ёе
реП^го, 51п е8сара(опа.

Г пс»п(гаг$е сп(гс 1а екраёа у 1а рагеё.

334 ОКАЗАТЬСЯ М Е Ж Д У Н ЁБ О М И ЗЕМ Л ЁЙ

ЕпсоШгапе еШге е1 с1е1о у 1а Иегга.


НаПагяе $ш ёописШ о,
У1У1Г уадаЬ ипёеапёо.
Епсоп(гаг$е еп(ге
е! с1е1о у 1а (1егга.
335 О К А Т И Т Ь Х О Л О Д Н О Й В О Д О Й

336 О К У Н У Т Ь С Я С Г О Л О В О Й

7.атЬиШтзе с1е саЬега.


Сопза§гаг5е рог еШего а а1ао.
ЕпГгавсагее еп а1§о; «итег^гее (1е
Непо еп а1§о.

оО

186
337. О П У С Т И Т Ь Р У К И

Оеу'аг саег 1аз тапо.ч.


Регёег е1 ёезео, 1а с а р а а ё а ё рага
геаПгаг ипа а с ! т ё а ё .
Пагче рог уепсЫо;
циеёагье соп 1о« Ьга/оз сги/аёоч.

338 О С Т А В И Т Ь С Н О С О М кого-либо

й е]аг а а1%шеп соп 1а пагп.

Н асег регёег 1аз езрегапгаз,


ёезП изю паг а а1сшеп, Гги51гаг виз р!апез.
I)е ]а г а а1%шеп соп ип р а!то ёе папсез.
<3иес1аг8е 8Ш пас!а,
81П 1о т а з пссезапо,
циеёагзе 8 т а1§о
цие ее езрегаЬа скзриёз
<1е ЬаЬег ЬесЬо §а 8(08 рага е11о.
С)и«1агче сотрие$(о у мп п<та.

а(га8 у о(га (1е1апГе;


(|ис(1аг а <1о$ уе!а*.
341. О ТК Л А Д Ы В А Т Ь
НА Ч Ё Р Н Ы Й Д Е Н Ь что-либо
Сиагйаг а1$о рага /о.ч (Паз пе%гоз.
Есопогш гаг а1§о
(с о т й п т е Ш е <Зтего),
§иагс1аг рага 1оз (1етро8 сНПсПез.
Сиагйаг е1 (Нпего рага 1о*
«Пае та!оз.

342. О ТК РЫ В А Т Ь А М Е РИ К У

ОехсиЬг/г Ат ёгка.

А п и п а а г 1о цие (оёоз сопосеп, рге[епс1ег


ёезсиЬ п г 1о цие е$ уа ваЫ йо Ьасе и е т р о .

§^87ИГ ПечсиЬпг А тё г к а .
343. О Т К РЫ В А Т Ь кому-либо ГЛАЗА
на кого-либо / что-либо

А Ьг1г1е 1оз о]ох а а1§шеп .чоЬге а1рк


Оетоз1гаг1е а а1§шеп с о т о 8оп 1а® совав
еп геаШ аё, Ьасег1е уег 1а уегйас!.
АЬпг 1о« 0 | 0 в а а1%шеп.

344. О ТК РЫ В А Т Ь кому-либо ДУШ У / С ЕРД Ц Е

АЬп'г1е .га а1та ($и согагдп) а а1%шеп.


С о т а г соп Ггапциега а ипа регзопа,
зиз зе п и г ш е т о з т а з гесопсШов,
репаз, зесгеЮз, е1с.
НаЫаг соп е1 сога/оп еп 1а т ап о ;
аЬпгзе а а1%шеп.
345. О ТК РЫ В А Т Ь СВОЙ К А РТЫ

ОехсиЬггг хих сапах.

Ропег а1 ёезсиЫ ег1о 1о$


у егёаёегоз т о у П ез о т ю п сю п ез.
Ропег 1а* еагГаз Ьоса агпЬа.

346. О ТК У Д А С Ы Р -Б О Р ЗА ГО РЕЛ С Я

<,Пе ёдпёе е1 Ьохцие Нитеёо сотепгд а агёег?

С и а п ё о зе ЬаЫ а ёе 1аз саизаз цие ргоуосагоп


е1 1П1С1о ёе ип НесЬо.
1)о йопЛе яе а г т о 1а (1е 8ап ОшпМп;
Гие Тгоуа.

191
347. П А Л ЕЦ О 1Е УД А РИ Т*

N 0 %о1реаг ип с1ес1о соШга о1го.


Р а к а йе уо1ип1ас1 рага 1гаЬа]аг.
N 0 Ьасег пас!а рага сопяедшг
е! Пп ргориехЮ (ш а с !тс 1 ай , осю).

Е$(аг тап о *оЬге т а п о ; по Йаг рип(ас1а.

348. П А Л КА О ДВУХ К О Н ЦА Х

Ра1о Ле Лоз рипГах.\

Н есЬ о с)ие риес!е [епег


соп 8есиепс 1а$ пе^аиуаз о розШ уаз.
Л гт а <1е Й08 Я1о«. |
8е сНсе йе ипа р еп о п а
(1е, 1а цие Ьау сшйагве,
сопёиагяе саи1е1о8ашеп1е.
N 0 тогЛегхе 1а 1еп§иа.

350. П А Л Ь Ц Е М кого-либо
НЕ ТРбН У ТЬ
N 0 1осаг а пасИе соп ип с!еёо.
N 0 Ьасег е1 шепог Йапо,
по а§гесНг а пасНе.
N 0 чог сараг Ле 1еуап(аг 1а
шапо а пасПе.

193
351. П А Л Ь Ч И К И О БЛ И Ж Е Ш Ь

Те скирагаз 1оз ЛеЛИоз.


С'иапск) ее ЬаЫ а с!е созав т и у
арей1о8а8 у яи е ргоёисеп
этап р1асег.

Рага сЬирагее 1о« йейоч <1е цич1о.

352 ПЕРВАЯ Л А С ТО Ч К А

Ьа рпт ега %о1опс!гта.


^08 р п т е г о в 81§по 8 с1е1
согш епго с1е а1{Ю.
Ьая рптега* $епа1е$.
I V П ЕРЕ Г И Б А Т Ь П А Л К У
йоЫ аг е1 ра1о.
Разагее <1е1 1шц(е, 11е§аг а 1о8
е х Г г е т о в е п 1а Г о гта
с1е сопс!ис1Г8е о <1е
геаНгаг а1§о.

(1е гояеа.

<54 П ЕРЕ Л И В А Т Ь ИЗ П У С Т О Г О В П О Р О Ж Н Е Е

УеПег ёе 1о тс'ю еп часю.


С>а5(аг е1 п е т р о еп соза« шйШез.
Ра8аг е1 й е т р о 8 т иШ Маё.
I НаЫаг рог ЬаЫаг; (1аг уиекач а 1а попа.
2. Ме(ег е! го11о.
355. П Е Р Е Л О М И Т Ь СЕБЯ

РагНгзе.
Ооттнпагзе, оЬП§агзе а сатЫ аг]
1а сопс!ис1а, е1 сагас1ег.|
8оЬгеропегее а ез(а<Зо8 атгш созЛ
Соп(епег*е; Насег йе (прав сога/оп.

356. П ЕРЕ М Ы В А Т Ь К О С Т О Ч К И кому-либо

Ке1а\аг 1оз киезоз (к а1%шеп.


СЫ зтоггеаг, ёезасгеёкаг а ипа регзопа.
ОиКаг е! ре11е|о а Ыцшеп.
357. П Е Р Е П О Л Н И Т Ь ЧАШ У Т Е Р П Е Н И Я

БеаЬогйаг 1а Юга с1е 1а рааепаа.


Ыеуаг а а1§шеп ЬаЛа е1
риШо ёе 1а ёеяезрегасабп,
ёе по роёег зороПаг т а з
а1§ипа со$а.
8ег 1а §о4а <1е ациа дие
со1та 1а теШйа.

358. П Е С Е Н К А С П Ё Т А

1м сапсюп ех1а сапХада.

§е «Лее ёе1 Пп ёе ипа уИа, ип зисеяо, е1с.


Тепег а1%шеп *и« Ногач соп(а<1а$;
(осаг а Пп а1%о.
359 П И С А ТЬ КАК К У РИ Ц А Л А П О Й

ЕвспЫг сото т а %аШпа соп ни раШ.


Т епег ип а 1е1га Пе§|Ые,

360. ПЛАВАТЬ к а к т о п О р

ЫаЛаг сото ип ИасНа.


№<1аг ша1 о по заЬег1о
еп аЬзо1и1о.
Мадаг а р!ото.
361. П ЛА КА ТЬС Я В Ж И Л Ё Т К У кому-либо

Ыогаг а а1%шеп еп е1 сИа/есо.


Тга1аг йе §апагзе 1а сош ра 81бп ёе 1оз ёегпаз,
ехрошёпсЫез
ёез^гаааз, тГогЧипюз, е(с.
Ыогаг 1е ЫчНтач а а1%шеп.

362. П Л А ТИ Т Ь Т О Й Ж Е М О Н Ё Т О Й

Ра%аг соп 1а т/.чта топес1а.

Кезропйег соп 1а гш зта асао п ,


асШш}, цие согге$ропс1е
а1 (гаю гес(Ы(1о.

щ
Ра^аг соп 1а п нзта топейа. 199
363. ПЛЕВАТЬ В П О Т О Л О К

Ехсири аI (еско. |
N 0 Ьасег аЬ5о1и1атеп(е пайа;
•У1У1г 0С108агпеп(е; Ьо1§агапеаг.
ТепЛегее а 1а Ьаг(о1а. по Лаг цо!ре.

364. П Л Е С Т Й С Ь К А К ЧЕРЕПАХА

Агга$1гаг5е сото ипа ЮПща.


Моуегее т и у 1еп1:атеп1е.
АпЛа г а ра*о Ле 1оПица (Ле Ьиеу).
Айарсагее а 1аь агсшШапсчаз,
8оше1егзе р а зм а ш е т е а еНаа.
Чоцшг 1а согн ете.
366. П О БЫ В А Т Ь В чьей-либо Ш КУРЕ

Езшг еп е1 реЧе]о ёе а1%шеп.


Е псотгагзе еп 1а вки аао п йе о1га
регзопа, §епега1теп1е еп ипа
зк и аао п пайа епУ1сИаЫе о сНПсП.

Ропегее еп е1
1ицаг ёе о(го. 201
367. П О Г Н А ТЬС Я ЗА ДВ У М Я ЗАЙЦАМ И

Регзе%шг а Лоз ИеЬгез.


Тга1аг с!е гезо1уег ёоз совав а1
ГП18ШО П етро.
Тга Гаг йе та (а г
йок ра]аго8 йе ип Йго.

368. П О Г О Р Я Ч И М СЛЕДА М

Рог 1аз ИиеЧаз саИетез.


1птесНа1атегие, з т регйег (1е т р о .
Асш аг еп ве^шёа.

202 Еп саНеШе.
369 П О Д В Е РН У Т Ь С Я П О Д РУ К У

ЕпсоЫгагзе Ьа/о 1а тапо.


Епсоп1гагзе,
сазиа1теп(е сегса
йе а1§о, <1е т о ё о цие
зе 1е риеёа ийНгаг
о со§ег соп ГасШёаё.

Саег а тапо.

370. П О Д В Е С Г Й кого-либо
П О Д М О Н А С Т Ы РЬ

Сопйис1г а а1%шеп Ьа]о е!


топаз1епо.
Осазюпаг ё|Пси1(а<1ез,
(1е8§гас1аз.
Ропег а а1цшсп еп ип
а(о11а(1его;
ех(аг соп е1 Ло§а1
а! сие11о.
371 П О Д В О Д Н Ы Е К А М Н И

ЕзсоИох.
О ЬласЫ оз у ёШсикаёех
1гпргеу181Ые8.
ЕясоИо*.

372. П О Д Г О Р Я Ч У Ю РУ К У

Ва/о 1а тапо саИеМе.


Еп е51ас1о ехсйаёо, аса!огаёо.

Печсагцаг яи со1ега еп
а!;>шеп о а!§о.

204
173 П О Д Ж А ТЬ ХВОСТ

Нпсоцег е! гаЬо.
Чс Шее с!е ипа регеопа яие зе уиеке т а к
ргис1еп(е у сНзсге1а еп зиз асаопез,
1|ие по зе тие81га 1ап зе§ига
(1с 31 гш зта с о т о ап1ез.
ЧиНг соп е1 гаЬо еп(ге 1ач р1егпач.

374 П О Д Л И Т Ь М АСЛА В О Г О Н Ь

1'сНаг асеИе еп е! (ие%о.

Л
Е>есаг о Ьасег а1§о йеяа^гаёаЫе и оГепзгуо.
Насег {гацаг 1а рПйога а а1§шеп.
177. П О Д Н И М А Т Ь кого-либо НА ЩИТ

/лч'аШаг а а!%шеп еп ип ехсийо.


( 'о1шаг ёе е1о§ю$, епвакаг.
1’опсг рог 1ач пиЬев;
1с\ап(аг Ьач(а 1о*> счетов
(к- 1а Ьипа.

378. П О Д Н О С О М у кого-либо

Ва/о 1а паггг с1е а1%шеп.


Миу сегса, еп ргезепаа с!е а1ашеп.

А 1а риег(а, а 1а уега;
еп 1а$ ргор|а$ папсек. 207
379. П О Д Н Я Т Ь ВСЕХ НА Н О Г И

Ропег а М<1о еI типсЬ еп рге.


Зш скаг 1а 1сщше1и<1 е т с к а г
а 1а аси у й аё,
а еп(гаг еп тоушпеШ о.
Ропег еп р1е а
(ойо е! типёо.

380. П О Д П И С Ы В А Т ЬС Я под чем-либо


О Б Е И М И РУ К А М И

Р1гтаг соп атЬаз тапо.';.


Асер(аг а1§о соп §гап ци5(о.
Ев1аг йе асиегёо 1о1а1 у аЬ$о1и1атеп1е.
1X1 П О ДРЕЗА ТЬ кому-либо К Р Ы Л Ь

( ’иПаг1е 1аа а/ах а а/%шеп.

1’пуаг а а1§шеп йе 1а розНмМаё йе с1езр1е§аг ей


ис(т(1а<3, «ЗезаггоНаг виз шкяаНуаз, с1етоз1гаг §из ар1ки<3ез.
ОмИаМе 1а Ге еп 81 пи'зто, еп 8из Гиеггаз. Сог(аг1е 1аз а!аз а а/$шеп

382. П О Д С У Р Д И Н К У

А 1а зоЫта.
I и гп уатете,
еп зПепсю.
Л 1а сЫ(а саМап<1<>:
н Ьиг1а(1Шач.
383 П О Ж И Н А Т Ь П Л О Д Ы

Кесо%ег 1о$ (г и ш
((1е а1%о).
018 Гги1аг <3е 1о8
ге8икас1о5 с!е ипа сова
________ геаИгайа.

1.0 ^;гаг,
васаг Гги(о <1е а1%о.

384. п о й м а т ь н а У д о ч к у
кого-либо

А/гараг соп 1а сапа <1е рехсаг.


(Ьепёове с1е 1а авШ аа у е1 еп^апо оЫшаг а
а1{;шеп а ас1иаг йе (1е1еггшпас1а Гогта, 80П8асаг;
сопзе§шг соп агШ кнк яие а^ш еп йезсиЬга а е г 1а сова.
385 П О К А ЗА ТЬ, ГД Е РА К И ЗИ М У Ю Т

Мох (га г (1опс1е /ох са щ гер з разап е1 т\1егпо.


Са8П§аг, ёаг1е ипа Ьиепа 1ессп6п а а^ш еп ,
гергеп(1ег1е.

1)ес 1г сиапГа* яоп (гез у Йо*;


ропег т а * $иате <|ие ип $>иап(е.

386 П О К А ЗА ТЬ К О Г Т И

Мо.Игаг 1ах ипах.


Па г ргиеЬаз с!е ЬояННйай.
Мат(е81аг та!ак шСепсюпез, оёю , е1с.

Епчепаг 1ая ипа*.

211
387. П О КА ЗА ТЬ П Я Т К И

МоШгаг 1о5 1а!опех.


Багзе а 1а Гица.
Ми(1аг (1е айта;

388 П О КАЗЫ ВАТЬ


ТОВАР ЛИ Ц О М

Мо51гаг 1а тегсапаа
с!е /геп1е.
РгехеШаг а а1§шеп о а1§о
с1е8с!е-е1 те]о г 1ас1о.
Насег е) е1о^ш йе а!цо; Ьасег е! аг(1си1о
1Н9 П ОЛНАЯ ЧАША

I ‘Iш ипа Иепа.

390. П О Л О Ж А РУ К У НА С ЕРД Ц Е

Соп е1 сога/оп еп 1а шапо; Мча у Напашеп(е; чаМг йе! сога/оп.


391. П О Л О Ж И Т Ь ЗУБЫ
НА П О Л К У

Ропег 1о5 (Петеа хоЬге е!


е51ап!е.
Рпуагве йе 1о т а я песевапо.
Раяаг ЬатЬге.
Оиеёагче $ т пайа:
по ЬаЬег рага ип (Иеп)е.

392. П О Л О Ж И Т Ь кого-либо
н а О б е л о п Ат к и

Ропег а а1%шеп аоЪге атЬоз оторШох.


Ьодгаг ипа ую ю па 1о1а1 еп ипа сотре1еп<ла,
сИвсимоп о сиа1яшег о1го азшПо.
Насег тогйег е1 роЬо.
(93. П О Л О Ж Й Т Ь что-либо
ПОД СУКНО

( 'о1осаг а!%о Ъа]о е! 1аре1е.


Др1нгаг 1а 8о1ииоп йе а1§йп
,|»ип1о; п о сопсеёег1е аСепиоп,
<1с|«г1о 81п <1аг1е сигво.
1 пгигре(аг ип аяипЮ; (1аг сагреСаго.

144 П О П А ДА ТЬС Я кому-либо НА Я ЗЫ К


395 П О П АЛ ЬЦ А М М О Ж Н О
С О С Ч И ТА Т Ь

риес!е сопШг соп 1ох (кйоз.


М иу росо; еп реяиепа саппёай.
8е рие(1е соп(аг соп 1о$ с!е<1<*ч.

396. П О П А С Т Ь В П Е Р Е П Л Ё Т

Саег с!ешго ёе т а епсиаёегпаслоп.


Кезикаг еп ипа зкиасяоп с о т р к ^ а ,
<ШсЛ, шиу ёеваёгаёаЫе.
Саег еп ип ариго.
397 П О П А С Т Ь В Т О Ч К У

Оаг еп е1 рипЮ.
Аппаг, 1епег ааеЛ о.
1)аг еп е1 Ыапсо.

398. П О П А С Т Ь К А К К У Р ВО ЩИ

Саег сото ип %а11о еп 1а хора с!е со/ех.


Епсоп1гаг5е течрегаёатеШ е еп ипа ьйиасмбп §гауе.
ОошК' тепоч ее рк'пча чаИа \я ИеЬге.

217
399. П О П А С Т Ь кому-либо НА ЗУ БО К

Саег еп е/ <Иеп1е ёе а!%шеп.


С’опуегПгяе еп о1уе1о ёе Ьиг1ав,
сЫ зтез у спПсаз тогсЗасез.
8ег е! Ыапсо йе 1аз Ьиг1а$,
зег е! НагтеггеЕг.

400. П О П А С Т Ь Н Е В Б Р О В Ь , А В ГЛАЗ

АсеПаг по еп 1а се]а зто еп е1 о]о.


КеаНгаг соп ехасишй.
Ьодгаг соп ааеП о ипа ехргез1оп.
1)аг еп е! с!ауо.

218
401 П О П А С ТЬ П А Л ЬЦ Е М В Н ЁБО

1)иг соп е! с1ес1о еп е/ с1е1о.


1 ци 1Уосаг8е а1 ехрНсаг о гезропдег а1§о.
Иасег а1§о Гиега <1е 1и§аг.
N1) (1аг ипа; по Лат р1е соп Ьо1а.

402 П О П А С Т ЬС Я НА чью-либо У д о ч к у

Ое/аг.че со%ег соп 1а сапа с1е ре.чсаг (1е а1е

аг ехсезо йе сгес!иНс1ас1 о Йеяргеосирас^оп.


СопуегПгяе еп у гсй та с1е ип еп§апо о с1е а1§ипа 1ге1а.
Тга^агче е1 ап/ис1о.

гга.
403. П О Р О Х У Н Е ВЫ Д У М А ЕТ

N 0 тгешага 1а роЬога.
8е (Псе <1е ипа
регзопа ёе соПоз
акапсез.
N 0 ЬаЬег ш>еп(а(1о
1а рокога Ы раеп. | ю нкУ р-

404 П О РО Х У НЕ ХВАТАЕТ

N 0 а к а т а 1а ро1\ога. '■
Росаз Гиеггаз,
ёес 181бп у регзеуегапаа рага
геаПгаг а1§ипа ас1тс1а<1
Тепег росоз Ьпоз; есНаг е! р«с а(газ.
405. П О С А Д Й Т Ь кого-либо В ГАЛОШ У

Ме1ег а а1%шеп еп ип сНапЫо.


Е>^аг а а1§шеп еп ипа
зк и а а о п пё1си1а.
Ропег а а1цшеп еп НЙ1си1о;
ропег еп ЬегНпа.

406 ПОСЛЕДНИ Й К РИ К М ОДЫ

/.'/ й1Что %гНо с1е 1а тос1а.


1.а й1ита поуеёаё ёе 1а т о й а. /АО Д Ы
I I йШ то §гйо йе 1а то й а.
407. П О С Л Е Д Н Я Я КА П ЛЯ

408 П О С Л Е Д Н Я Я С П Й Ц А В
КОЛЕСНЙЦЕ

Е1 йШто гауо йе1 соске.


8е сИсе йе ипа регзопа цие
,)ие§а ип раре1 т з^ т П с а Ш е
еп 1а у1с1а, еп 1а яоаейас! о
еп сиаЦшег а зи т о .
8 ег ип сего а 1а 12яшеп1а.
404 П О С Л Е Д О Ж Д И Ч К А В Ч Е ТВ Ё РГ

Ш 1ие\еа, ёезриёз <1е 1а Ии\1а.


N 0 не яаЬе сиашЗо.
I )сп1го (1е т и сЬ о и е т р о о пипса.
< и»п(1о 1а гапа спе ре1оз.

410. П О С ТА В И ТЬ В О П РО С Р Е Б Р О М

Ропег ип ахипЮ с1е сап1о.


О еташ Заг а1ео са1е§опсатеп1е,
соп 1оёа дес 181бп.
Рге§ип1аг 8 т гоёсоз т атЬадсз.
Ропег ип а$ип(о воЬге е1 (арсГе;
по апёаг соп гойеоч.
411. П ОСТАВИТЬ
ВСЁ НА КАРТУ

РопеЫо 1ос 1о ноЬге


1а сапа.
Ропег а пез§о а1ао
соп 1а езрегапга ёе
оЫепег ип р г е т ю о
ЬепеЯсю.

Ропег Го(1() а
ипа саг!а;
](1”агчс с1 1о(1о
рог е1 (оёо.

412. П О С ТА В И ТЬ кого-либо В Т У П Й К

Ропег а а1%шеп еп ип саЧе]оп зт хаИда.


Ропег а а1§шеп еп зк и аао п ёе ех1геша
ёШсиКаё у сопГи81бп, саизаг1е зепзааоп
ёе 1ш ро 1епс 1а, ёе по роёег
гезо1уег ип ргоЫ ета.
Ропег а а1%шеп еп ип са11е]6п
з т заНёа.

224
И I П ОСТАВИТЬ К РЕС Т
на ком-либо/чём-либо

1'чпег ипа сгиг зоЬге


и!ци1еп о а1%о.
N6 1епег уа Ге еп а1§шеп о
и1цо, соп 81(1егаг1о 8 регсНйоз;
гМгореаг рага 81етрге.
Насег сги/ у гауа;
и 1о ЬесЬо ресЬо.

414. П О С ТА В И ТЬ кого-либо
НА СВОЁ М ЁС ТО

5>Ииаг а а1%шеп еп т \щаг.


Ы а т а г а а1§шеп а1 огчЗеп,
а 1а оЬесПепиа.

Ропег а а1^шеп еп чи чШо:


рагаг 1оч р1еч </ а/цпн-н. 225
415. П О Ч И В А Т Ь НА ЛАВРАХ

Вогтгг зоЪге 1ох 1аиге1е$.


Соп1еп1аг5е соп 1оз гевикаёов
оЫ ешёоз у по Ьасег паёа та$ .

1)ОГП11Г
а1$шеп
ЧоЬге 5115
1аиге1е$.

416. П Р И Б И РА Т Ь К РУ К А М что-либо

Аргоргагзе с1е а1%о.


Аргор1аг«е ёе а1§о а]епо, Ьиг1аг.
Ропег а часо; Ыпсаг е! (1|еп1е еп а1%о.
417. П РИ В Е С Т И кого-либо В СЕБЯ

Насег \юЬег а а1%шеп еп и .


Насег цие ипа регзопа гесоЬге
с1 сопоспгйето.
Нясег уоКег еп я а а1%шеп.

418. П Р И Л О Ж И Т Ь РУ К У к чему-либо

1'сцаг 1а тапо а а1%о.


Т о т а г рап е еп 1а е^есшлоп
<1е ипа 1аЬог,
цспега1теп1е сепзигаЫе.
Мс1ег

227
419 П Р И Н И М А Т Ь ЗА Ч Й С Г У Ю М О Н ЕТУ

Тотаг сото топес1а Ьиепа.


Асер1аг а1до с о т о уегёаёего
о с1ег1о.
Сгеег а р>е ^нипНач.

420. П Р И П И Р А Т Ь кого-либо К С ТЁН К Е


Эе]аг а а1%шеп ре%ас1о а 1а раге/1.
ОЬН^аг а а1§шеп а с!еаг 1а
уегс!а<1 о а Ьассг а1§о,
со1осапс!о1е еп ипа 8Йиас10п
81П заШ а о цие по 1еп§а о1га
акегпапуа.
Ое^аг а а^ш еп
ре^аёо
а 1а рагеЛ.

228
421. П Р И Т Я Н У Т Ь что-либо ЗА УШИ

Г/гаг (1е а1%о рог 1аз оге/ах.


Насег сопс1имопе5
1П]и5ПГ1сас1а5, з т $иГилеп(е
ГипёатеШо.
N0 реца т соп со1а;
яа1и)а <1е р!е <!<.“ Ьапсо.

422. ПРОБНЫЙ ШАР

Во 1а ск ргиеЬа.
Тап1еаг соп сИвсгеаоп
рага езс1агесег а1§о.
Оаг ип йеп(о (ип !очие). 229
423. П РО В А Л Й Т Ь С Я С Т Р Ё С К О М

НипсИгзе еШгерИо$атеп1е.
Ргасахаг, вег ёегго и ёо , ёезЬопгозатеМ е.

8 иГпг ип ге>ё<> ге(итЬап(е;


■г рог 1апа у $аНг
!гам|ш1а(1о.

424. П Р О Г Л О Т И Т Ь П И Л Ю Л Ю

Тга%агхе 1а р'Мога.
ЗороПаг ипа оГепва,
езсисЬаг а1§о ёеза§га(1аЫе.
А§иап(аг тесНа; тогёегзе 1а 1еп§иа.
425 П Р О Г Л О Т И Т Ь ЯЗЫ К

Тга%аг5е 1а 1еп/;иа.
О иагёаг зйепсю; бе'уйг с)е ЬаЫаг.
8е ё1се ёе 1а регеопа цие по риеёе о по
епсиемга циё со м ел аг.

Насегзе ип пийо еп
1и циг(>ап(а с!е а1%шеп;
чиеёагзе сог(аёо;
(гацагхе 1а 1еп§иа.

П РО Ж У Ж Ж А Т Ь
в с е Уш и

//«/><■г гитЪайо еп
1<><1(1\ 105 оШоз.
ПиЫаг, 8 т сезаг,
«оЬге 1о ш хзто Ьа81а аЬигпг.

Паг 1а 1а(а; *ег тасЬасопа;


НаЬег ар гетМ о ипа со$а еп \ 1егпе*.
,427. П Р О Й Т Й СКВО ЗЬ О Г О Н Ь И ВОДУ
Рахаг а 1га\'ёх ёе/
/и е^о у е/ а%иа.
НаЬег 8оЬгеУ1У1(Зо а
ти сЬ аз 811иасюпе& ёШсПез;
ЬаЬег У1У1ёо у У18Ю ти сЬ о .
КчГаг Гоциеайо;
Гепег тисНо типйо.

428. П Р О Й Т И С Ь
П О чьему-либо А ДРЕС У

Рахеагхе рог 1а
сНгесадп ёе а1%шеп.
НаЫаг ша1 о соп
ёеваргоЬааоп ёе
а1§шеп. Ке1г8е,
Ьиг1аг8е ёе ева
регвопа. ЕсНаг 1ач ра(ач рог
аКо; ропег Йе
уиеКа у теЙ1а а
а1%шеп.

232
429. П Р О П У С К А Т Ь М И М О УШЕЙ

Ое)аг разаг ]ипЮ а 1аз оте]а$.


N 0 ргелаг а1епс1бп,
по Ьасег сазо <1е 1о цие 8е сНсе.
Насегее е1 чогйо;
Ьасег сазо о п т о .

1’чзаг а 1гагёз сото ип ИИо г о р .


( 'оп8(кшг 1а 1с1еа еяепаа1
с1с сиа!цшег сова. Кеяакаг, 8оЬге8аНг.

V I г1 км1то1К,
иг сото ЬПо с!е епцагсе.
431. П РЯТА ТЬ К О Н Ц Ы В ВОДУ

Ехсопёег /ох саЬоз еп е! а%иа.


Оез(гшг, Ьасег ёезарагесег 1а5
йе сиа1яшег т а ! а асаоп .

Т|гаг 1а рйейга у 4? $
ехсопйег 1а тапо.

432. П Т Й Ч Ь Е Г О М О Л О К А Н Е ХВАТАЕТ

8о1о !е /а/1а 1епег 1еске ёе рщаго.


У ш г еп р1епа аЬ ипёапаа.
Тепег с и а к р т г сова а ре (Иг Йе Ьоса.
433. ПУД С бЛ И
СЪ ЕС ТЬ с кем-либо
Сотегзе ип р иё* ёе за1 соп а!%шеп
У м г гписЬо Нешро ]ипю а ипа регяопа у
Не^аг а сопосег1а регГес1атеп1е.

НаЬег разайо }ип1ов тисЬаз репреааз?

* 1Чк1 т«И с1а апП^иа


1
•1г рс*о виа! а 16,3 к& Ь *

/>

434. П У С К А Т Ь кому-либо П Ы Л Ь В ГЛАЗА

ЕсИаг ро!уо еп 1ох о]оз ёе а!%шеп.


Сгеаг ипа 1т р г е з 10п Га1за, ргезетапёозе еп ипа
Р 081С10П ти сЬ о т е]о г <1е 1а яие еп геаНёасЗ 8е иепе.
1)ез1итЬгаг; ропег ипа уепёа еп 1о« о ^ ёе а!%шеп.

235
435. П У С Т И Т Ь КОЗЛА В О ГО ТО Д

Ое]аг еп!гаг 1а саЬга а1 ИиеПо.


РегтШ г цие а1§шеп 1еп§а ассезо а 1и§аге8 с1опс!с
риес1е Ьасег ёапо, с1аг1е п епёа зиека а 8и8 та1а8
)П1еПС10ПС8.

Ме(ег а1 1оЬо еп е1 геёН,


ше(ег 1а Ног еп пмеч а^епа.

436. П У Ш К О Й НЕ П РО Ш И БЁ Ш Ь кого-либо

N 0 1о репеггаз т соп ип сапдп.


Регвопа 1е81агис1а, нпрояЫ е ёе сопуепсег.
N 0 ареагзе (1е1 Ьигго;
Йиго Йе тоПсга; (егсо с о т о ип ши1о.
437 РАБОТАТЬ
ЗАСУЧИВ РУКАВА

ТгаЬа/аг соп 1а5


тап^аз гесо%1(1а 8.
Соп епег§1а, регзеуегапаа,
51п сашагзе.

Т гаЬ а|аг ып УоЬег


1а сага а(га$.

1Н РАБОТАТЬ Н Е П О К ЛА Д А Я РУ К

ТгаЪа]аг 5Ш ропег 1а.ч тапо.ч.


1гиЬа]аг аГапо$атеп1е,'8т ёезсапзо.
Т г а ^ а г ып (гедиа,
* т 1е\ап(аг 1а саЬс/а.
439. РА ЗБИВАТЬСЯ В Л ЕП ЁШ К У

Тгат/огтагхе еп ипа 1ог1а.


ЯеаНгаг е1 т г т т о езГиегго рог Пеуаг а саЬо
а1§о, Ьасег саз! 1о 1т р о 81Ые рог 1о§гаг1о.
8е иза Ггесиеп1етеп1е а1 геГепгзе а 1а сНзрозююп
ёе ргезСаг ип зегуюю а о1га регзопа.

Ве*У1У1Г8е рог а1%о о а1^игеп:


Лаг а1%шеп 1а зап^ге
Йе зиз уепаз рог а1%о о а1$шеп.
440. РА ЗВЁСИТЬ УШИ

ТепЛег 1аз оге]ах.


ЕзсисЬаг а1§о соп т и с Ь о тГегёз у
сопЛапга, оКчёапёозе ёе1 гезЮ ёе 1аз созаз.

238
441 РАЗВЯЗАТЬ кому-либо РУ К И

ОеШаг1е 1а$ тапох а а1%шеп.


Е ^ а г еп еп1ега НЬеПаё <1е
а сао п а ипа регеопа.
Вирппйг 1ск1а5 1а$
Нгт1асюпе8 цие 1е а(аЬап.
Пе^аг 1а$ тапо$ НЬгев а а1%шеп,
(|о|аг еп МЬег(ас1 рага а!%о.

442 РАЗВЯЗАТЬ ЯЗЫ К

ОсхаШг 1а 1еп%иа.
( итепгаг а ЬаЫаг ёезриёв с1е
1шЬег регтапесМ о
еп 1аг 80 зПепсю.
Мнсегве 1осиаг.

8 о11аг$е 1а 1еп§иа. 239


443 РА ЗРЯ Д И Т Ь А ТМ О С Ф ЕРУ

444 РА СХ ЛЁБЫ ВА ТЬ КАШУ

ОехетЬгоЧаг 1а рарШа.
Тепег яие ге»о1уег а1§йп
§ип1о, 8епега1шеп(е епгеёаёо
у с1е8аегас1аЫс.
ОезепгеЛагзе;
заНг (1е1 ариго рог »и сиеп(а.

240
446 РВАТЬ НА С ЕБЁ В О Л О С Ы

Аггапсагзе 1оз ре1оз.


ЕпсоШгагве еп е1 Н тк е ёе 1а
ёе§е5регасл6п.
Пгагче ёе 1о$ ре1о$.
447. РВАТЬ кого-либо
НА ЧА СТИ

йезкасег а а1%шеп
еп реёагоя.

А$есНаг соп51ап1етеп(е а а1§шеп ркЦёп<1о1е $и ауиёа


о виз з е т с ю з , 81П <1аг1е ип т т и 1 о ёе (гапцшШас!.
А(о$щаг а а1%шеп; Ьасег (п'/ач а ипа регюпа.

448. РЕВЕТЬ Б Е Л У Г О Й

СЫИаг сото ип езШггдп.


ОгПаг о Ногаг ГгепёисатеШе.
242 СгКаг с о т о ип 1осо; Ногаг а 1а§пта у|уа.
449. Р О Д И Т Ь С Я В С О Р О Ч К Е

Ыасег еп ипа сатЬа.


5е Л ее <1е 1а регзопа цие Пепе т и с Ь а 8иег(е.

НаЬег пасн1о Йе р!е.

450. РО Д И Т ЬС Я П О Д СЧА С ТЛИ ВО Й


ЗВЕЗДОЙ
Ыасег Ьа/о ипа еа(ге11а /еНг.
Гспег ти с Ь а зиеПе еп 1а уМа.
ЯаПг з т ргоЫ етаз с1е вкиасюпез ёШсПез.
451. Р У Б Й Т Ь С П Л Е Ч А

СоПаг 1а/ап1етеп1е.
АсШаг соп <3ес1510п у гарМег,
81п геПехюпаг;
а т е п и ё о Ьасег
а1^о еп ип аггеЬаЮ.
1)е §о1ре у роггаго.

452. Р У Б Й Т Ь С У К , НА К О Т О Р О М С И ДЙ Ш Ь

СоПаг 1а гата еп 1а цие


е51а5 $еп1ас1о.
РецисНсагзе а §1 п и з т о соп
8
Ц8р Г0р10 8ас(08
1ГгеЯех1У08.
Е«1аг а1%шеп са\ап(1о
хи чсриКига; ш т а г е1
(еггепо а 81 пшпю.

244
453. РУ К А Н Е Д Р О Г Н Е Т у кого-либо

1м тапо по 1е IетЫага.
Тепег 1а уо1ип(ас1 у <1ес181бп
песезапая рага асоше1ег
сиа1яшег етргеза.
Насег сиа1ди1ег соза
ч!п НтЬеаг.

454 РУКА Н Е П О Д Н И М А Е Т С Я

Ьа тапо по зе 1е\ап1а.
Сагесег ёе сога]е у ёесш оп рага
геаНгаг а1§о.
N 0 (епег сога^е рага Насег а!%о.
455 Р У К И К О Р О Т К И

Мапоз ЛетазхаЛо согш.ч.


N 0 сепег е1 роёег.
е1 ёегесЬо
о 1а розНэШёаё зийаеШ ез
рага Насег а1ципа соха
N0 са1гаг тисЬ оз рип(оя;
СаКа йе

456. Р У К И Н Е ДО Х О Д Я Т до чего-либо

Ьа.ч тапоз по 11е%ап.

N 0 1епег й е т р о о розНэШёаё рага


осирагзе ёе а1§о.
N 0 (епег ипо т а п о з рага (ап(аз созаз.
457. РУ К И ЧЁШ УТСЯ у кого-либо

1мн тапох 1е ркап.


1п1гапчшН(1аё
р го ёи а ёа рог ип ёезео
1гге51$иЫ^.де а1ао. // \1

.ЧспНг сошегоп.

458. Р У К О Й Н Е ДО СТА Н ЕШ Ь

1троиЫе <1е акапгаг соп 1а тапо.


8е {Нее ё е 1а регзопа цие осира ипа ака
р о81С1бп у а цшеп ев сНПсП уег, аеегсагзек.
Гиега (1е1 а!сапсе; шазедшЫе.
459. Р Ы Т Ь ЯМ У кому-либо

С’ауаг ип /о$о рага а1/;шеп.


11ГЙ1Г т1п §аз $оЬге о(га регеопа;
езГоггагее рог осазюпаг1е ёайо.
Насег 1а с а т а а а1%шеп;
Насег ип Ласо ч е т с ю .

460. С А Д И ТЬСЯ НА Л Ю Б И М О Г О
КОНЬКА

Магнате еп е1 саЬаИо рге/егШо.


НаЫаг <1е ей 1 ета Гауогко.
461. С А ДЙ ТЬСЯ НА Ш ЁЮ кому-либо

Мошате1е еп е1 сиеЧо а а1$шеп.


ЧиЬогсПпаг Ю1а1теп1е а ипа
регвопа а 8и ргор1а уо1итас1,
и(Шгаг1а еп «ив ргорюв т1еге8е5.

I. Тепег а *и тегсеё а а1%шеп.


I. У|У1г а со*1а с!е а1%шеп.
462 С АДЙ ТЬСЯ Н Е В СВОЙ САНИ

8еШагхе еп е! 1ппео а/епо.


Е тргепйег ипа ас1т<1ас1 рага 1а сиа1 по ее Пепе
сар а с й а ё ш сопостмеп(о$ ш 1а ёеЫ ёа ргерагааоп ;
ёеветрепаг Гипсюпев о осираг ип риевЮ яие по
гезропёеп а 1а5 арШиёез <1е а1§шеп.

Мекгче еп сапиза с!е опсе уагач. 249


463. САМ И С УСАМ И

Ыо.чо1го5 1атЫёп
1епето5 Ы%о1ех.
N 0 зег реогез, зег (ап
118105 с о т о о1гоз.
N 0 зсг т т а к ш т с поз;
(атЫ ёп 1оз д етаз
заЬетоз.

464. С А П О Г И В СМ ЯТК У

Вта.ч разайаз рог а%иа.


Топ1епа, шгтес1ас1,
соза тзеп за(а, аЬзигйа.
8 т ргез ш саЬе/.а.
465 СБРАСЫ ВА ТЬ
М А СКУ

(2иИаг$е 1а тазсага.
Ое^аг а1 ёезсиЫеПо
уегёайега езепаа, Пзопогша.
Аггапсаг 1а тахсага
а а1%шеп.
о ОЛЬ

466. СВЕТЛАЯ ГОЛОВА

Ипа саЬега с1ага.


8е сНсе <1е ипа регаопа цие
ее т1еН§еп1е.

8ег ипа 1итЬгега,


са/аг а! \ие!о.
467. С В О Д И ТЬ К О Н Ц Ы С К О Н Ц А М И

Ь'тг 1о$ саЬоз.


8ирегаг ёШ сикаёез та(епа1ез
о ёе о1го (1ро.
Ма« роЬге дие 1аз гаГа*.

468. С В О РО Т И Т Ь ГО РЫ

Кет о\ег 1а.ч тоШапаз.


ЯеаНгаг ипа етр геяа §гапёе а со81а ёе
ти сЬ о з езГиеггоз. НаЬег ЬесЬо ти сЬ о.
N 0 есопопшаг
екГиегяоз рага а1%о;
(к^агче 1а$
ипа*» еп
а1кйп
1гаЬа)о.

252
469. СВЯЗАТЬ кого-либо
П О РУ К А М И Н О Г А М
А гаг ёе р1е5 у тапох а ипа ре попа.
1тресНг еп сиа1яшег Гогта
Яие а1§шеп оЬге о ас1йе.
Насег ёерепЗег 1а асШаспоп с1е
а1{;шеп <3е с Ы е г т т а ё а з согкИаопез.
А(аг ёе р1ез у тап оз а а1%шеп.

470. СГЛАЖ ИВАТЬ О С Т РЫ Е У Г Л Ы

Шхаг 1ох ащи1ох ахрегох.


Мштгаг 1аз азрегегав ргос!ис!с1а5
рог 1а (Иярапйас! ёе
п и еп о з о 1а8
| иШгаё1ссюпе 8 еп §епега1.
1 1 тиг 1аз ачреге/аз.
471. С ГО РА Т Ь СО С ТЫ ДА .

472. СГУЩ АТЬ КРА С К И

Насег таз Лепзоз 1оз со1огез.


Ехадегаг сиа1цшег азипю
еп $еп1Ыо пе§аиуо.
Кесагцаг 1а$ (ш(а$.

254
473. СДАВАТЬ В АРХИВ

474. С ЕМ Ь П О ТО В СОШ ЛО

ЗаИегоп Х1в1е шдогез.


Насег евГиеггоз ех1гаог<Ипапо8
рага 1о§гаг 1а геаНгааоп йе а1§о.
Хийаг 1а до (а цогс1а ($ап§ге).
475 С Е М Ь П Я Т Н И Ц НА Н ЕД Ё Л Е

1м хетапа ёе х1е1е хчегпех.

5е ёгсе ёе ипа регвопа тсогшапСе, цие сашЫа


гар1ёатеп1е ёе ё е а 81оп, ёе 1ёеа$, ею.
СашЫаг йе Ыеа со то Йе с ап ш а; (На ёе тисНо, \1$рега де паёа.

476. С Ё Р Д Ц Е /Д У Ш А Н Е Л ЕЖ И Т
к кому-либо I чему-либо

Е1 согагдп (а1та) по ёехсапха


рог а1%о о рог а1%шеп.

А изепаа ёе т1егёз,
ёе ёеьео, ёе ы тр а и а з Ь а а а ипа регзопа и оЬ^ею.
256 N 0 *ег (1е1 §ия(о ёе ипо.
177. С Ё Р Д Ц Е /Д У Ш А
РАЗРЫ ВАЕТСЯ НА ЧАСТИ
у кого-либо

1.1 согагдп .че 1е р а п е еп рес/агоз.


Чепйг ип §гап ёо1ог о
ипа ргоГипда 1ш1ега.

478. СЕСТЬ В Л У Ж У

ЗепШгзе еп ип сИагсо.
Саег еп ипа зкиаспоп
псНсик.

Ме(ег 1а ра(а; Насег е! п(ЛсиК>. 257


479. СЕСТЬ НА М Е Л Ь

480. С Ж Е Ч Ь К О Р А Б Л И /М О С Т Ы

(^иетаг 1аз па\<е$ (1оз риеМея).


Кошрег ёесШ ёатеШ е соп е1 разаёо;
рпуагзе с1е 1а ро51ЫПс1ас1
ёе ге1госеёег о ёез!811г.
Оиетаг 1аз науез.
181 С И Д ЁТЬ М Ё Ж Д У ДВУХ СТУЛЬЕВ

1миг хепшёо етге с!о$ $Шаз.


МаШепег ипа асШис! (га!апс1о <3е
чапзГасег 51тикапеатеп1е
п с!о5 рагис)о8 орие81о8.
ГМаЛаг епГге Лоз а§иаз.

482. С И Д Ё Т Ь НА Ч ЕМ О ДАН АХ

Етаг хепшёо зоЬге 1аа та!еШ .


Езрегаг е1 шошепЮ (Зе
рагНг соп гтраспепаа.

259
483. С И Д Ё Т Ь СЛО Ж А РУ К И

Е.чШг зеп1ас1о соп 1оз


Ьгагоз сгигаЛоз.
N 0 Ьасег паёа, Ьо1§а2апеаг.
Соп 1о8 Ьгагов сгигаёоч.

484. С К Л О Н Я Т Ь кого-либо
ВО ВСЕХ ПАДЕЖАХ

И
МЕ
НИТ
ЕДЬ
НМИОН ОесИпаг а а1%шеп еп 1оз
МЛ
ИГЕ
ЛкНЫИЕ
ГО <И$ПпШ сазов.
Е
М У
Яинителщыи ЕГО НаЫаг соп Ггесиепаа та1 ёе
творите^иым и м ипа регеопа.
П
РЕЛ
Л«ЖН
ИЙО
НЕЙ

Ропег а а1%шеп с о т о сНира


ёогшпе (с о то Ьо|а ёе регП1).
1Х\ С К О Л ЬЗИ Т Ь П О П О В Е РХ Н О С Т И

НсхНгагзе рог 1а зиреф ае.


N 0 ргоГипёггаг еп 1аз совав.
I шШагае а 1о т а в §епега1,
(снег ипа 1с1еа аргохппаёа.
Миш рог е п и т а ;
ричаг 1а уЫа рог ипа сова.

/ *■■»«I :
/> т щ /1

486. С К О Л Ь К О Л ЕТ , С К О Л Ь К О ЗИ М !

\СиапЮ5 апо.ч, сиапЮх тпегпо5\


8е ийПга с о т о р п т е г ва1ис1о у а1е§па а1
уег а а1§шеп а яшеп Ьас1а т и с Ь о
яие по 8е \е!а.
! О 1сЬ 0808 1оз о,]'о8 чие (е у еп !

261
487 СЛАБАЯ СТРУ Н К А

Ьа сиеЫа (1ёЫ1.
Е1 рип(о т а я уи1пегаЫе.
Е1 (а1оп (1е Л(|иМе5,
рип(о ёёЬП (Пасо).

С Л Ё Г К И М С ЁРД Ц Е М

Соп е/ согагоп 1щего.


8 т а1агта, зегепо,
5 т (епюг о репа.
Разеагее е1 а1та рог е1
сиегро; е*1аг зоЬге зь

262
489. С Л Ё Г К О Й Р У К Й кого-либо

Ое 1а тапо Н$ега.
Зе ё!се ёе ипа шкпаПуа а 1ошаг.

А ткчаГпа с1е а1%шеп.

1)е*арагесег з т зег аёуегпёо, Ьшг у оси1[агзе.


,Ч1п (к |аг га*1го. 263
491. С Л О М А ТЬ Л Ё Д

Котрег е1 Ме1о.
Оаг е1 р п т е г ра§о, сотеп гаг
сиаЦшег со§а. Е Н т т а г оЬ$1аси1о8
Яие сНПсикап 1аз гекао п ев еп1ге
ск>8 о уапаз регеопаз.

1. К отрег е1 Ые1о.
2. ЕеНаг реННоз а 1а т а г .
492 С Л У Н Ы СВАЛИЛСЯ

Сауд ёе 1а 1ипа.
N 0 сотргепскг, по заЬег 1о яие
еа еу1(1еп1е у с1аго а 1о<1о е1 т и п ё о .
Ез(аг еп 1а Ы^иега;
по заЬег (1е 1а т1$а 1а те(На.
•N3. С Л Ы Ш Н О , К А К М ^Х А П Р О Л Е Т Й Т

5е оуе \о1аг а ипа тозса.


1п аЬзо1и1о зйепсю.
() 1гхе е1 уие1о (1е ипа тохса.

494. С Л Ю Н К И ТЕК У Т

Сае 1а заНт.

с1е ргоЬаг, с о т е г о Ю таг


а1аипа соза т и у а^гаёаЫе.
Н асеке 1а Ьоса а§иа;
1о* о]оч а а1%1иеп 4га® с1е а1%о.
495. СМ АТЫ ВАТЬ У Д О Ч К И

ЕпгоИаг 1а$ сапах с1е реьсаг.


^==4 ЗаНг а ю ё а рпва, Ьшг.
8аНг |>Иап(1о.

496 С М ЕЯТЬСЯ В К У Л А К

Ке1гхе еп е1 рипо.
Оси11аг 1а пза.
Ке/гзе рага еия ас!еп(го*.

266
497. С М О Т Р Е Т Ь В К О РЕ Н Ь

М и а г еп 1а га/г.
Ргез1аг а1еп а6п а

498 С М О Т Р Ё Т Ь В ОБА

М1гаг соп атЪоз о/о5.


Ьй(аг а1еп1о, У1§Паг,
сЛаг а1ег1а.
Ьег Ю(1о орв .

267
499. С М О Т РЕ Т Ь кому-либо В РО Т

ВеЬег 1а* ра!аЬгаз с!е а/^шеп.

500 С М О Т Р Ё Т Ь Д Р У Г И М И ГЛАЗАМ И

М п а г соп 01Г05 о]оз. |

М 1гаг 1аз совав (Зевс1е о1го ап§и1о;


е\'а1иаг 1ав совав <1е о1го т о ё о .
Мй-аг соп ой-о* (Ьиепов) ор*.
501. С М О Т РЕ Т Ь К А К БАРА Н
НА НОВЫ Е ВОРОТА

М/гаг сото е1 сагпего


и1 рог1дп пиеуо.
\/ Л
М п'аг 81П сотргепс1ег,
сяйдрМатепСе, ю т а т е ш е .
(>к(1а гее сом |а
1>оса аЫег(а.

502 С М О Т Р Е Т Ь СВЕРХУ ВНИЗ

М1гаг 4е агпЪа аЬщо.


Тга1аг а а1§шеп соп аКапепа у уашйаё.
М1гаг а а1%шеп рог епсйта Йе1 ЬотЬго.
503. С М О Т Р Е Т Ь С КВО ЗЬ П А Л ЬЦ Ы

Мхгаг а 1га\ез с1е 1оз ЛеЛоз.


РегтШ г аег1а сова Ьаслепс1о с о т о дие
по ее асМеНе.
Сеггаг 1о« о|оя а а!%о;
Насег 1а ую1а <>ог(1а.

504 С М О Т РЕ Т Ь СКВО ЗЬ РОЗОВЫ Е О Ч К Й

М 1гаг а 1га\ё$ с!е 1еп1ез со1ог де го.ча.


Уег 1о <1о соп орйгш вто; ИеаНгаг.
У’ег1о (ойо (1е со1ог с!с гоза.
105 С Н И М А ТЬ
П ЁН К И

(}иИаг 1а паШ.
I о т а г рага 81 1о т ^ о г 8 т
1шЬег рагП араёо еп а1§ипа
1аЬог аргоуссНапёо 1о8
Гги(08 с1е1 1гаЬа]о а]епо.

N111-8г (а|а(1а.

506. С Н И М А ТЬ
с кого-либо С Т РУ Ж К У

\асаг!е а а/^шеп /ах \чгша.ч.


( гШсаг 8еуегатеп1е,
р т р о г а о п а г ип т а ] га1о а1
тП саёо.
507 С Н Я ТЬ перед кем-либо Ш ЛЯПУ

С)иИаг5е е1 нотЬгего ап1е а1%шеп.


Ргезеп1аг зш гезреюз
а а1§шеп.
Оийагее е1 чотЬгего.

508 С О БА КУ СЪЕЛ
на чём-либо|

НаЬегзе сотМо ип р е п о еп ип
а.чипЮ о еп сиа1ци1ег ас1т йаЛ
8е сНсе с1е ипа регзопа с]ие иепе
ипа §гап ехрепепаа еп е1 1гаЬа]о,
^ие й о т т а регГ есш тете ё$1е.

272 8ег регго у1е,)0 еп а/%<>


М19. СОВАТЬ Н О С во что-либо

Ме1ег 1а пагп еп а1%о.


Мог тсНзсгеШ о сипозо.
Ме1ег8е еп 1о8 айипюз с!е о1го8.
Мс(ег 1а« папсек еп а/%о ;
пк'ктче (1огк1е по 1е Натап.

510. С О Н В РУ К У

Е1 зиепо еп 1а тапо.
КеаНгагзе 1о цие 8е Ьа зопаёо.
Ни зиепо геаН/аёо.

273
511 С О Р И Т Ь Д ЕН ЬГА М И

Епзиааг соп е! сИпего


Оаз1аг с!тего з т пееезЫас!
еп ш исЬа т а з саппскк!
с!е 1о п есезап о о ргис1еп(е.

Т|гаг е! (Иного рог 1а \еп(апа.

512. СО СКРИПОМ

Соп ип сЫпШо.
Н асег сиа1цшег соза
соп гсриипапсча,
соп ёез§апа.
А ге§апа(Кеп(е$,
соп (1ез^апа.
И С О ТКРЫ ТО Й ДУШ ОЙ /

СПАТЬ БЕЗ ЗАДНИХ Н О Г

йогт1г 5т 1а$ рьегпая 1гахега5.


Ооггш г ргоЛшёатпегПе а сайка
ёе! ехсезо ё е саш ап сю .

БопЫг а р1егпа
чисИа; ёогш 1г со то
ип Нгоп. 275
515. С П Л Е Ч ДОЛСН

ЗасисНгзе (1с 1о§ ИотЬгоз


О еяетЬ агагагъе с!е а1§ипа
соза йе5а§гас1аЫе
СМ1агее Йе сп о 'та ипа
соза о а ипа регзопа.

516. С ПУ ТА ТЬ ВСЕ К А РТЫ

Соп/ипсИг гойаз 1а$ саПан.


Ргиз1гаг 1оз р к п е я,
са1си1оз а ип а регзопа.

В а |^ а г 1ач саг(а*
а а1/>шеп; Й ф г (иги!а(о
276 а а1%шеп.
517. СРАЖ АТЬСЯ
С В Е Т РЯ Н Ы М И М Ё Л ЬН И Ц А М И

ВаНгзе соп 1о$


тоИпоз Ае пепЮ.
Оая1аг Гиеггаз
уапатеШ е еп 1а 1исЬа
соп1га 1оз оЬз1аси1о8
у йШси11аёе8 т е х 181еп 1ез.
ВаИгзе соп(га 1оя тоПпок Йе
учспК); 1ас1гаг а 1а Ьипа.

(3 ^ = *

518. СТАВИТЬ ВО ГЛАВУ УГЛА

Со1осаг еп е/ уёгИсе ёе ип ап§и1о.


СопзИегаг а1§о с о т о
ГипёатспЫ ,
е 8рес 1а 1т е п 1е йпроПап1е.

п п
а1^шеп.

277
520. СТАВИТЬ НА О Д Н У Д О С К У

Ропег еп ип т1зто шЫего.

Сошрагаг а доз регеопав о


соза.? цие 8е гшёеп соп 1оя
Ш18Ш08 рагате1го8, ропеНоз а1 п и зт о т\'е1.
Ропег а1 п ш т о т \е ! цие о1га с о м ; ропег еп е1 гшмпо р1апо.
521. СТА ВИТЬ что-либо С Н О Г НА ГО Л О В У

Ропег сиак/шег соза саЬега аЬа/о.


РгевеШаг 1а$ созаз а1 геуёя
с1е с о т о зоп.
ВезП^игаг со*а« (1ов НесЬоз).

522 СТА ВИТЬ Т О Ч К И НАД И

Ропег 1ол рипюх зоЬге 1а$ 1е.ч.


Апа<11г еп ип аьиШо аеП аз оЪхегуасюпез о
тсИсасюпез цие по сф ап 1и§аг а йийаз о
(епмуегзасюпев.

Ропег 1о8 рип(о$ *оЪге 1ая 1е8.


523 СТА Н О В И ТЬС Я НА Д Ы Б Ы

524. СТАРО КАК М И Р

К/'еу'о сото еI типёо.


Е$ со п о и ёо ёезёе Ьасе и е т р о ;
шиу У1е]о.
Ма* \че|() цие 1а папа;
е* (ап ук]о с о т о е! тип(1о.

N
525. С ТИ РА ТЬ ГРА Н И

Ноггаг 1аз /асеШ5.


ГПгтипаг 1ая
(НГегепаав.
Ноггаг 1а$ Ггоп(ега'>.

^26. С ТО И Т КАК В КО П А Н Н Ы Й
527. С ТО Я ТЬ за кого-либо I что-либо Г О Р О Й

Регтапесег сото ипа топПта


еп Ае/ета ёе а1%и1еп о а1%о.
ПеГепёсг ип оЬ|еП\'о соп
1ос1а 8 5Ш Гиеггая у а
сиа1яшег со 81о. Ароуаг
агсНеп1е т е п 1е а а 1§шеп.
ПсГсп(1ег а сара у е$ра(1а.

в}

528. С ТО Я ТЬ НАД ДУШ ОЙ

Ехшг зоЬге е/
529. С ТО Я ТЬ П О П Е Р Ё К ГО РЛ А

ЕНаг а1га\еваЛо еп 1а %аг%ап1а


(1е а1§шеп.
Насегзе т 8 о р о « а Ы е , гпо1ек1аг
сопз[ап1ешеп1е а ипа регзопа.
Тепег Лйо а а1%шеп;
(спег а 1га\еча<1о а а1%шеп.

530. С ТО Я ТЬ П О П Е Р Ё К Д О Р О Г И

ЕчШг а!га\ешс1о еп е! сатто <1е ипа регвопа.


Е л о гЬ аг уо1ип1апатеп[е
1о 8 ргоро51Ю8 с1е а1§шеп.
А1гауе*аг*е еп е1 сапнпо (1е а!^шеп.
и и .
8 В

283
531. С Т РЕ Л Я Н Ы Й В О Р О Б Ё Й

Соггюп цие ка порог 1а(1о


тисков сНзрагоз.
Регвопа шиу ех р е п т е ш а ё а а 1а
сиа! ев т и у сНПсП еп§апаг.

/- » / “> ,-ч

Того соггШо;
НотЬге Го§иеас1о.

532 С ТРЕ Л Я Т Ь ИЗ П У Ш К И П О В О РО Б Ь Я М

Оичрагаг а 1о.ч %огпопез соп ип стоп.

Насег, рага сопае^шг аеП о Г т, -


совав цие по воп еПсасея рага ё1 у
цие сопвитеп 1ав епег^лая
де цие ее сИвропе.

284 Сая(аг 1а роКога еп чаЬаз.


I V С Т Р И Ч Ь ВСЕХ П О Д О Д Н У Г Р Е Б Ё Н К У

1'с1аг а 1оЛоз соп ип т пт о рете.

МеШг соп е! п н зто газего


а АШШаз регионах.
535. С Т Я Ж Ё Л Ы М С Ё РД Ц Е М

Соп е! согагдп ре.час1о.


Н асег а1§о цис п о ее ёезеа,
Гоггаёо у соп гетогсНпиепЮ .
Соп е1 а 1 т а (к“>Гго/ас1а,
раг(|(1а.

536 С Ч И Т А Т Ь В О Р О Н

СоШаг согпе]ав.
Е51аг а1оп1аёо;
по а1епёег а 1о цие зе ёеЬе.

Кз1аг т 1гап(1о а 1а$ тичагапаз:


емаг еп ВаЫа.
И 7 С Ы Т П О Г О РЛ О

Нчгю ИазШ 1а %аг%ап!а.


ИаЬегзе заПзГесЬо
(1е8тесИс1атеп1е.
I ч1аг аЪигпёо о
сапвайо йе а1§о о а1§шеп.
1 ч(аг Наз(а 1ач папсез.

538. ТАН ЦЕВАТЬ О Т П ЕЧ К И

ВаПаг а раШг с1е1 /о%оп.


Насег 1аз созаз сотеп гап йо
рог 1о т а з зепсШо,
герШепс!о
1ос1о ёезйе е1 согтепго.
С о теп /аг (1ез<1е сего.
Насег а а1§шеп а1§о чие 1е соггехропёе
Ьасег а ё1 гш зто.
8 асаг 1е а а!§шеп 1ав саз(апаз (к! Гие§о.

Тггаг ёе 1а.ч оге/аа а а1%шеп.

Ауийаг а а1@шеп соп 1ос1аз 1аз Гиеггаз,


§епега1теп1е а ип т с а р а г еп е1 1гаЪа]о о еп
е1 еЛисНо.
А гп таг е! НошЬго;
соп ауийа <1с уесто.

2X8
^41. Т Ё П Л О Е М Е С Т Ё Ч К О

1.щагсИо саНеШе.
I тр 1 ео т и у ргоуесЬозо ^ие
сПзГгиШ рог е1 Гауог с1е
а1{$шеп.
КпсНиГе; ипа мпесига.

542. Т Е Р Я Т Ь ГОЛОВУ

РегАег 1а саЬега.
Е л а г р п у а д о ёе1
ё о т т ю ё е з! г ш зт о ,
с1е 1а с а р а м ё а ё
с!е геЯехю паг у асШаг.
Регйег 1а саЬе/а.

289
543 Т Е РЯ Т Ь П О Ч В У П О Д Н О ГА М И

Реп1ег е1 1еггепо Ьсуо 1о.ч р1ех.


Регёег 1а Пгшега ёе 1а розмяоп,
зспПгзс р п у аёо с1е ароуо.
Регйег (еггепо.

544. ТИШ Е В О Д Ы , Н Й Ж Е ТРАВЫ

Мая хНепсюхо еще е1 а%иа,


таз Ьа}0 с/ие 1а уегЬа.
Регеопа шиу расШса,
са 11ас!а, шос1с 8[а.
8 ег ип *ап(о

290
545 Т О Л О Ч Ь ВОДУ В С ТУ П Е

Мо1ег а%иа еп е1 тог1его.


Осирагее с1е ип иаЪа]о тйШ .
Оа81аг е1 и е т р о уапатеп1е.
МасНасаг еп Ыегго Гпо;
н/о(аг е! ак е;
агаг еп е! т а г .

546 ТРЕЩ АТЬ П О ШВАМ

Сгщ'1г рог 1аз со.иигаз.


8иГпг ипа §гап ёергемоп
пегуюза, ез1аг а т е п а га ё о
рог е1 Ггасазо.
КеэдиеЬ^агве рог 1ов сиа 1го соМайо*.

291
547. ТЯЖ ЁЛА Я А Р Т И Л Л Ё Р И Я

1м аШИег'ш резаЛа.

Зе геПеге а 1оз т е ё ю з гезегуаёоз рага зег


ШлНгаёоз рага заПг йе ипа зк и а а о п сЦПсИ.
Аг(Шепа резака; с о т о й№ то гетейю.

548 Т Я Ж Ё Л НА П О Д Ъ Ё М

РезаЛо рага 1етп1аг.


Регзопа сНПсП с1е Ьасег
т о у е г ; по 1е §из1а тоуегзе
с!е1 1и§аг еп дие ез 1а.

8ег гето1оп.
549. Т Я Н У Т Ь ВРЁМ Я

ЕзНгаг е1 иетро.
■Маг^аг 1а геаНгааоп с1е
сиа 1цшег со«а.
I »аг 1аг§а8.

550. Т Я Н У Т Ь ЗА ЯЗЫ К

Т1гаг с1с 1а 1еп%иа.


Тга1аг «Зе Ьасег цие ипа
регзопа <Лра а1§о цие ваЬе.
Т1гаг1е а а1^шеп <1е 1а
1еп«иа.

293
551. У Б Й Т Ь ДВУХ ЗАЙЦЕВ

Ма1аг с1ох НеЪгез.


Насег ёо5 совав а 1а \ег.
Ма1аг Й08 раргоз (1е ни Нго.

552 У Д А РИ Т Ь КАК О БУ Х О М
ПО ГОЛОВЕ

Со1реаг соп ип каска еп 1а саЬсга.


Хогргепскт, ёезсопсепаг,
ёезопеШ аг.

ЕсКаг ил сиЬо с1е


294 ациа Гпа аоЬге а/^и/еп.
553. У Д А РИ Т Ь П О РУ К А М

(к>1реаг еп 1а$ тапоз.


( опс 1шг ип алипЮ;
Ие^аг а ип асиегёо.
Сеггаг ип 1га1о.

554. УЗНАТЬ что-либо ИЗ П ЕРВ Ы Х РУ К

Сопосег а1%о (1е р гт ега тапо.


Еп 1егаг 5е с1е а1§о еп 1а Гиеп1е
ёе огшеп, 8Ш т 1егтесИапо 8.
Сопосег ёе р п т е г а т а п о .

295
555. У Й Т Й В К У С ТЫ

Езсопёегзе еШге 1о5 агЪт1оз.

О даг <1е 1 отаг раг1е еп ип ах и т о


рог Сетог а 1а гезропзаЪШёас) о а
1а& сШ сикаёез.

556. У Й ТЙ В С ЕБЯ

МеЛегне еп 51 тмто.
'О иеёагзе а1§шеп Сап
етге§ас1о а «ив р е п ь ат 1еп(оз
Яие по зе е псе га с1е 1о цие
раза а 5и а1гес1ес1ог.
ЯеЬшг е1 1га1о соп ^еп1е.
Е тнпш тагке.

296
557. У И Т И С ГО Л О В О Й

/гуе соп 1а саЬега.

Сопзавгагзе стсгатсШ е
а ипа саиза, сова, е1с.
ЕпГге^аг^е еп сиегро у а1ша.

558. УКАЗАТЬ
кому-либо НА Д В Е РЬ

ЕсЬаг а ипа регзопа с1е а1§йп 81110.


Епчепаг 1а риег1а а а1%шеп. 297
559. УМ Ы ВАТЬ РУ К И

1м\агзе /аз тапоз.


ОезеШепскгзе 1а
гезропзаЪШёас! с!е а1§о;
е8^и^Vа^ 1а
раЛ нпрааоп еп а1§о.

Ьауагзе 1аз т а поз.

560. У Н О С И Т Ь Н О ГИ

И е\агзе 1аз р'шпаз сопз^о.


8аНг а 1ос1а рпза, Ьшг.
Ьеуап(аг е 1 лие1о;
р>ез рага цие оз цшего;
заМг р|(ап(1о.
561 У П А С ТЬ С НЁБА НА ЗЁМ Л Ю

Саегзе ёе1 с1е1о а 1а Негга.

иЬгагее (Зе 1аз Пизюпез; Пецаг


а зорезаг соггес 1а т е п 1е 1а геаШ аё.
Ропег 1оз р1е*> зоЬге 1а Негга.

562. УСТРАИ ВАТЬ С Ц ЁН У

Насег ипа езсепа.


Кергегшоп ую 1еп 1а.
КсНаг ипа Ьгопса;
Иасег ипа езсепа.

299
563. У Т Е РЁ Т Ь кому-либо Н О С

ЫтргаНе 1а п а т а а1%шеп.
ОешоЛгаг а а 1§шеп ей
зи реп оп сЫ , ЬаЫёпс1о 1а,
ауепЦ)ас!о еп а!§о.

Т о т а г 1а (1е1ап(ега.

564. УХО РЁЖ ЕТ

СоПа 1о 5 о Шо з .

8 иепа ёе$а§га<1аЫе, 1ггЦа 1оз о!ёо 5.


Н е п г а!%о 1о<> оМоя;
сЬоеаг еп 1о« оЫох.
566. ХВАТАТЬ ЗВЁЗДЫ С НЁБА

Асгараг 1аа еМгеИах (1е1 ае1о.


ГМз^ш^шгзе ех1гаогс1тапатеп1е
рог вив сараскМ ев, зи т1еН§епспа;
геаНгаг ип ЬесЬо мп раг.

8 ег ипа 1итЬгега; са1/аг тисИоч рип(оч. 301


567. ХВАТАТЬСЯ ЗА ГО Л О В У

А%аггагзе с1е 1а саЬею.


8 еп 11Г8е ипа регвопа а1 Ьог<1е
с1е 1а Йезезрегааоп.
Пеуагее 1ач тап о ч а 1а саЬега.

568 Х В А Т А Т ЬС Я ЗА С О Л О М И Н К У

А$аггагзе (1е ипа Ьпгпа с!е ра]а.


АргоуесЬаг сиа1цшег тесИо цие
р е г т к е заПг с1е ип ариго.
Лцаггагчс а ип с1ауо агШепйо.
569. Х О Д И Т Ь В О К Р У Г ДА О К О Л О

Ап<1аг рог 1оз а1ге(1ес1оге$ у сегса.


(Лзаг гоёеоз о ёезУ1агзе с1е 1о чие е§
ргор1агпеп1е е1 азиШо с!е яие ее 1га1а.
Лш1аг*>е рог 1а* га т а з а1 ЬаЫаг;
агк1аг соп гойеоз.

570. Х О Д И Т Ь НА ГО Л О В Е

Апйаг с!е саЬега.


Акегаг 1а (гапяиШёас!, а1Ього1аг
(Ггесиеп(етеп1е сиапёо поз геГептоз а
103 П1П08).

Тепег е! <КаЫо еп е1 сиегро. 303


571 Х О Д И Т Ь П О К РА Ю П РО П А С ТИ

Ап(1аг аI ЬоЫе М аЫхто.


О гсш Ш ап аа йе ех 18Пг роя]Ы11с1ас1
с!е реН^го ште&аСо ёе т и е п е .
КчГаг а1 1юг(1е <1еI а Ь К т о ; по уег 1а*
о г ^ а з а! 1оЬо; еп рсПцго де ти ег(с.

572. Х О Д И Т Ь П О С ТРУ Н К Е

Апйаг зоЬге 1а сиеЫа.


8ег а1§шеп т и у вигтво,
цие $е с!^а (Н п^г рог о(го8.

304 С о т о ип циап(е; т а * Ыапйо (|ие ипа Ьгеуа.


573. ХОТЬ ТРАВА н е р а с т и

(^ие 1а уегЬа по сгегра.


С н а п ё о 1 ос1 о г е х и к а ш сШ е ге Ш е ,
зш т[е гё $ .

N0 1шрог(аг 1е а а1%шеп
ми рерто пеПа соча; 1о (|ие
яеа чопага.
;АЫ т е 1а* с!еп (о<1ач!

574. Х О ТЬ Ш АРОМ П О К А Т И

А ипдие кацап гоёаг ипа Ьо1а.


А ичепаа 1о1а1 с!е а1§о.
М ипа т щ а . 305
575. Х РО М А ТЬ НА О БЕ Н О Г И

С.о]еаг <1е атЪоз р1ех.


Ровеег ти сЬ аз Ь^ипаз, ти сЬ аз
ёеЛаепспаз еп 1о8 сопос 1ппеп 1с>8
аёцшпс!о8.

с а л а к а
КАРОВА
лсел

Еч(аг еп 1а 1йпогапе1а сгача;


01Г с ат р ап ач у по чаЬег йопйе.

576. Х УДО Й КАК С П И Ч К А

Р1асо сото ип /дз]ого.


Р1асо еп ех1гешо.
НесЬо ип Ш ео (ип раПМо).
577. Ц ЕН Ы Н ЕТ
кому-либо / чему-либо

Ое ип х'а1ог таргеааЫе.
8е сксе ёе аяиеНо цие гевика шиу
уаПозо; шегесег а1§шеп шисЬа
езитаслоп.
Уа 1ег а1%о о а1%шеп 1о дие
река.

578. Ч ЁРЕЗ чью-либо ГО Л О В У

Рог епат а ёе 1а саЬега ёе а1%шеп.


Еукаг 1оз ш уекз икегтесИоз а
{гауёя (Зе 1о$ сиа1ез ее ёеЬеп
сапаНгаг 1о8 а8ип1о8.

ВаИапйоче а а1%шеп. 307


579. Ч Ё РЕ З ЧАС П О Ч А Й Н О Й Л О Ж К Е

1/па сискагай'иа с1е 1е сас!а кога.


Миу 1еп1атеп1е; росо а росо;
зигш тЛ гаг еп ре^иепа8 с1о 818.
А сиеп(а<;о(ач.

580. Ч Ё РН А Я КОШ КА П РО БЕЖ А Л А

1/л ^а ю пе%го разд.


8е сНсе с1е с1оз регеопав я не екЫп
епГасЗаёаз ипа соп о(га.
Кч(аг (1е та1аз.
Щ / \0

308
5X1. Ч Ё Р Н Ы М П О Б Ё Л О М У

Ыецго зоЬге Ыапсо.

Сиапёо 1а8 соваз


е5(ап Ыеп с1ага5
у ёейггш паёаз.
8 т уие11а Йе Ьо]а;
ропег еп Ыапсо
У пе§го.

582. ЧЁРТО ВА
ДЮ Ж ИНА

/-а йосепа
с!е! ИаЫо.
Е1 п й т его
1гесе.
1Мйтего
Га(Шсо.

309
583. ЧЕСА ТЬ ЯЗЫ К О М

Ретаг соп 1а 1еп%иа.


НаЫаг ти сЬ о , $ т песевйас!, рог риго §ив1о, сЫ втеаг.
I>аг!е а 1а 8 т Ьиечо; КаЫаг рог 1о8 сойоя.

584. Ч И Т А Т Ь М Е Ж Д У С ТРО К

Ьеег еп1ге Нпеа.5.


А ё т п а г е1 уегйадего зеп1х<1о яие ее
осика еп а1§о сИсЬо о езсгко.

Ьеег еп(ге Ппеаз.


585. ЧУДЕСА В РЕШ ЕТЁ

МагатИах еп е1 /атш'г.
8с (Псе йе а1§о туеговипП,
ех(гапо, аЬзигёо, ,
ц ие сЬоса 1а 1т а § т а с 10п.

МИа^гоз (1с 1а па(ига!ега.

586. Ч У Ж И М И Р У К А М И Ж А Р ЗАГРЕБАТЬ

АтопЮпаг 1аа Ъгазаз соп тапох щепах.

А гп т аг е! а$сиа а $и «ичПпа.
587. Ш А П КА М И ЗА КИ ДА ЕМ кого-либо

■г$е1е 1а Гиег/а рог 1а Ьоса.


588. Ш А П О Ч Н О Е ЗН А К О М С ТВО

А т 1х1ас1 с1е %огго.


Сопос1ггпеп1о сазиа1 у 8ирегЯс1а1.
Сопосег \а§атепГе а а1§шеп;
рог е п и т а ; а 1а М§ега.
589. Ш ИТО Б Ё Л Ы М И Н Й Т К А М И

590. Ш УТКИ В С ТО РО Н У

1мх Ьготах а т 1аЛо.


Ехргез1оп соп дие зе раза а
ЬаЫаг зепатегие Йе 1а
г т з т а соза зоЬге 1а яие зе
ез1аЬа Ьготеапйо.
В готаз араг(е.
591. Я Б Л О К У Н ЕГДЕ УПАСТЬ

1м т атапа по Чепе ёоп(1е саег.


Кер1е1о, Непо Ьаз1а по саЬег т а з .
рагй си 1агтете йе §еп(е.
Е*(аг На*(а 1оз (орез;
йе Ьо(е еп Ьо1е.

592. ЯЗЫ К СЛОМ АЕШ Ь

Ш о рие(1е готрегзе 1а 1еп%иа.


8е геПеге а ипа ра1аЬга о
Ггазе т и у сИПсИ
Йе ргопипааг.
1тргопипс1аЫе; ип (гаЬа!еп§иа$.
593. ЯЗЫ К ХО РО Ш О П О ДВЕШ ЕН
у кого-либо

Тепег 1а 1ещиа Ыеп


ргепс1и1а.
РасШйай рага ехргезагзе.
8ег ип рко Йе ого;
(епег <1оп с!е ра1аЬга.

С/аго сото е! (На.


Е л а ё е т е с1с1 1ос)о.
С1аго с о т о 1а 1иг де! (На. 315
11ЧШСЕ

адресу 329, 428 вдоль 162


Америку 342 ведёт 190
аптеке 194 вдоль 162
артиллерия 547 ведёт 190
архив 473 ведра 249
аршин 192, 263 верёвки 56
атмосферу 443 вертеться 39
вертится 40
бабушка 1 вес 182, 276
баран 501 ветер 17, 238
баш маком 31 ветра 191
бегаю т 270 ветром 197
бежать 2 ветру 119
белая 4 ветряными 517
белка 39 вешать 41
белого 125, 299 вещи 284 ‘
белому 581 взвеш ивать 42
белугой 448 взглядом 179
белыми 589 вздохнуть 43
бить 5, 6 взять 44-47
биться 7 видать 296
блуждать 8 ?идеть 48, 297-299
бобах 339 видно 49, 50
больное 9 вилами 51
больной 10, 34 висеть 52-54
бочке 214 витать 55
бояться 11 вить 56
брать 12-14 вкладывать 57
браться 15 вкопанный 526
бровь 400 влететь 58
бросать 16, 17 влю биться 59
бросаться 18, 19 вниз 502
бросить 20 вогнать 60
бутылку 245 вода 213
быка 44 воде 51, 212, 253
быть 21-32 водить 61
водой 62, 335
воду 84, 173, 195, 196,
248, 271, 324, 427, 431,
валить 33, 34