You are on page 1of 2

A.

Indicatori de volum

A1. Volumul CP

- nominale: CP n

- reale: CP r = CP n / IPC

IPC 2017 = 1 + ri
IPC 2018 = IPC 2017 x IPC 2018

A2. Ponderea CP in PIB

CP n / PIB n

- se exprima procentual

A3. CP medii/locuitor

CP2017 / Pop x cv
CP 2018 / Pop x cv

B. Indicatori de dinamica

B1. Modificarea absoluta a CP

- valori nominale: delta CP n = CP n 1 – CP n 0


r r r
- valori reale: delta CP = CP 1 – CP 0

B2. Modificarea relativa a CP

- valori inflatate: delta % CP n 2017-2018 = delta CP n / CP n 0 = CP n 1 – CP n 0 / CP n 0


- valori deflatate: delta % CP r 2018-2019 = CP r 1 – CP r 0 / CP r 0

B3. Modificarea ponderii CP in PIB


B4. Modificarea CP medii/locuitor
B5. Indicatorul de corespondenta dintre modificarea CP si modificarea PIB (coeficient de
devansare)
B6. Elasticitatea CP in raport cu PIB

C. Indicatori de structura

Structura CP
C’. Modificarea structurii CP