You are on page 1of 6

BAGAIMANA MENGUKUHKAN NEGARA?

Walau bagaimanapun, kecemerlangan akademik semata-mata tidak dapat menjamin pembangunan


negara jika remaja kita tidak memiliki kesihatan fizikal dan mental. Remaja yang ingin
membangunkan negaea perlu memiliki kekuatan fizikal dan mental untuk menempuhi segala
kekangan. Pada alaf baharu yang penuh dengan kompetitif, remaja kita perlu memiliki kecergasan
fizikal dan bersemangat waja diri tanpa mengenal istilah putus asa supaya dapat berdiri sama tinggi,
duduk sama rendah dengan remaja di negara maju. Untuk mencapai kesihatan fizikal dan mental,
remaja kita patut mengamalkan pemakanan seimbang, menjaga kebersihan diri dan persekitaran,
bersenam, bersukan, beriadah dan tidak terlibat dalam pelbagai angkara sosial seperti minum arak,
merokok, kegiatan maksiat, najis dadah dan lain-lain lagi kerana terlajak perahu boleh diundur,
terlajak laku buruk padahnya. Remaja kita harus sedar bahawa kesihatan merupakan aset yang tidak
ternilai. Tanpa kesihatan, segala-galanya tidak lagi membawa makna. Hal ini sangat bertepatan
dengan slogan rakyat sihat, negara maju. Jadi, remaja yang sihat dan mempunyai jati diri yang
mapan baru dapat melaksanakan pembangunan negara.

Selain itu, remaja juga mestilah memiliki etika atau personaliti yang luhur. Remaja kita harus
disuntikkan ajaran agama dan nilai moral sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari
rebungnya. Lantaran itu, ibu bapa dan pihak sekolah memainkan peranan yang penting untuk
mendidik remaja menjadi modal insan kelas pertama yang berakhlak mulia dan berjati diri unggul.
Selain menitikberatkan ajaran agama dan pendidikan moral, remaja kita harus dibimbing supaya
melakukan kerja amal dan memberikan khidmat sosial, misalnya bergotong-royong, menziarahi
rumah kebajikan orang-orang tua dan kanak-kanak yatim, mengutip derma untuk membantu
mangsa bencana alam serta terlibat dalam pelbagai aktiviti sukarela. Remaja yang dangkal imannya
sudah pasti akan terjerumus ke dalam kebejatan sosial. Dengan kata lain, remaja berkepemimpinan
harus bersahsiah mulia, berinsaniah, berbudi bahasa dan berkasih sayang agar dapat melahirkan
negara yang maju sama ada secara luarannya dan dalamannya pada suatu hari nanti.

Seperkara lagi, remaja juga perlu kreatif dan inovatif untuk memacu pembangunan negara yang
gemilang. Hal ini terjadi demikian kerana hanya mereka yang sentiasa berani berkreatif dan
mempelopori bidang yang baharu dapat mengecapi kejayaan yang terbilang. Dalam industri
teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), umat yang gigih dan berani mencuba sesuatu yang baharu
akan menikmati buah kejayaan yang manis. Rentetan daripada itu, remaja kita harus dilatih supaya
berani berimaginasi dan berkhayal tetapi disusuli dengan aplikasi yang teratur. Ibu bapa harus
memberikan sokongan yang padu dan galakan yang tidak terhingga jika anak mereka melontarkan
impian mereka. Namun demikian, impian itu bukan rekaan Mat Jenin yang tidak berasas tetapi perlu
disokong dengan praktikalnya. Dalam konteks ini, penglibatan remaja dalam pelbagai bidang sama
ada kebudayaan, sukan, kepimpinan atau keusahawanan berupaya menjanakan kreativiti dan
inovasi remaja. Pendek kata, pembangunan negara akan tercapai jika negara kita mempunyai
barisan pelapis negara yang kreatif dan inovatif.

Peranan signifikan remaja ialah mereka perlu belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai
kecemerlangan dari aspek akademik. Kecemerlangan akademik merupakan salah satu elemen yang
maslahat untuk melahirkan remaja yang berkualiti demi kepentingan negara. Intelek merupakan
faktor perdana untuk menjana kecemerlangan tamadun bangsa. Sehubungan dengan itu, remaja kita
perlu proaktif menimba ilmu bukan sahaja di dalam kelas tetapi juga menuntut segala pengetahuan,
terutamanya ilmu Sains dan Matematik melalui pelbagai wahana, seperti membaca buku, melayari
lebuh raya maklumat di dunia maya dan sebagainya. Ketekunan dan inisiatif merupakan prasyarat
untuk mencapai kecemerlangan akademik dan akan menjauhi gelaran katak di bawah tempurung.
Remaja juga tidak harus terbuai dalam dunia yang mengalpakan, iaitu terlalu khusyuk dalam dunia
hiburan atau mengamalkan hedonisme. Ingatlah peribahasa, ikut hati mati, ikut rasa binasa.
Tegasnya, tanpa remaja yang bijak pandai maka pembangunan negara akan terbantut.

Akhir sekali, remaja juga dapat memainkan peranan mereka untuk membangunkan negara dengan
memiliki sikap keterbukaan. Hal ini kerana apabila golongan ini mempunyai sifat sedemikian, mereka
lazimnya dapat menerima teguran dan pandangan orang lain. Dalam nada yang serupa, remaja
seumpama ini dapat memberi kesan kepada negara kita. Mereka dapat menjamin kestabilan politik,
ekonomi dan sosial negara. Mereka akan menjadi pendukung untuk mencapai perpaduan negara
atau integrasi nasional demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Mereka sentiasa mengamalkan sikap
toleransi dan bertolak ansur untuk mencapai misi dan visi negara iaitu semua rakyat perlu bersatu
padu di bawah satu bumbung yakni, satu bangsa satu bahasa dan satu negara. Maka, sifat
keterbukaan remaja sudah pasti dapat memudahkan mereka menjadi pemimpin yang mampu
membangunkan negaranya dengan penuh komited dengan dipayungi perpaduan antara rakyatnya.

Bagaimanakah masyarakat Malaysia memanfaatkan kedudukan yang strategik di Rantau


AsiaTenggara bagi memajukan negara?

1/…Memperlengkap kemudahan di pelabuhan.

Bagi negara yang terdiri daripada berbilang bangsa dan agama seperti !alaysia usahamembina
Negara Bangsa adalah sangat penting untuk memastikan rakyatnya hidup bersatu padu dalam aman
dan damai. #alam era globalisasi dan perkembangan I97yang pesat usaha ini menjadi penting kerana
pengaliran se ara bebas dan pantas

bukan sahaja maklumat, modal serta manusia tetapi juga sistem nilai, budaya dankeper ayaan
daripada pelbagai negara. Ini boleh menjejaskan perpaduan negara. $I$$menggambarkan Bangsa
!alaysia terdiri daripada indi@idu dan masyarakat yangmempunyai keyakinan tinggi, jati diri kukuh,
berpegang teguh kepada ajaran agamadan nilai moral, dapat hidup sebagai sebuah masyarakat yang
penyayang, demokratik,liberal dan bertolak ansur serta berfikiran dan berbudaya saintifik.!atlamat
dan dasar yang hasratkan dalam teras membina Negara Bangsa adalahuntuk memastikan rakyat
!alaysia memiliki jati diri yang kukuh, patriotik, berpegangteguh kepada ajaran agama dan nilai
moral, hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang, demokratik, liberal bertolak ansur,
berfikiran dan berbudaya saintifik serta bersatu padu. "ehubungan dengan itu, adalah menjadi
tanggungjawab $!menyediakan pendidikan yang dapat menyemai nilai-nilai ini bermula di
peringkatawal pendidikan kanak-kanak lagi. $endidikan mesti memainkan peranan untuk memupuk
dan mengekalkan semangat perpaduan di kalangan rakyat melalui akti@itikurikulum, kokurikulum
dan sukan. 6usteru, bagi memastikan langkah pembinaan negara bangsa sejajar dengan konsep"atu
!alaysia yang diwar-warkan oleh $erdana !enteri !alaysia, beberapa penekanan perlu diberi
perhatian. Ini termasuklah pengukuhan terhadap penggunaan bahasa kebangsaan, integrasi
nasional, kewarganegaraan, patriotisme dan demokrasi.a. $enggunaan Bahasa ebangsaan "ebagai
Bahasa $engantar +tama"elaras dengan matlamat utama #asar $endidikan ebangsaan, iaitu
menyatupadukanmasyarakat pelbagai kaum, bahasa !alaysia telah diiktiraf sebagai bahasa
bahasarasmi dalam segala urusan dan menjadi bahasa kebangsaan. =al Ini telah puntermaktub
dalam "eksyen 2A, 'kta $endidikan 2:: , yang antara lain menyatakan0 Bahasa kebangsaan (bahasa
!alaysia) hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam "istem
$endidikan ebangsaan ke uali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen <>
atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dike ualikan oleh !enteri daripada subseksyen ini.
('kta $endidikan, 2:: )Ini bermakna, walaupun sekolah terdiri dari berbagai aliran, Bahasa
!alaysiadijadikan sebagai satu mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah. b. !emantapkan
$erpaduan Negara #an Integrasi Nasional8okus kedua teras membina Negara Bangsa adalah
memantapkan perpaduan negaradan integrasi nasional. 'ntara strategi pelaksanaan yang di
adangkan oleh $I$$ bagimemantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional adalah (a)
meningkatkan taapkesedaran dan kefahaman rakyat !alaysia supaya menghormati
perlembagaan!alaysia, (b) meningkatkan semangat patriotik melalui elab %ukun Negara, (
)menanamkan semangat hormat menghormati dan peka terhadap sensiti@iti masyarakat pelbagai
kaum, (d) memberi kefahaman tentang pentingnya semangan kejiranan kearah perpaduan dan
integrasi nasional dan (e) mempergiatkan akti@iti %I!+$ iaitu%an angan Integrasi !urid +ntuk
$erpaduan.#alam usaha membina Negara Bangsa seperti yang dihasratkan dalam awasan<C<C,
tanggungjawab pemimpin institusi pendidikan, pensyarah dan guru adalahmemastikan semangat
perpaduan dan intergrasi nasional dapat dimantapkan dikalangan pelajar-pelajar dan murid-murid
pada semua peringkat pendidikan. $ihak

sekolah dan institusi pendidikan perlu berusaha membangunkan persekitaran sosialyang


menggalakkan komunikasi dan interaksi antara pelajar-pelajar dan murid-muriddaripada kaum, latar
belakang, budaya yang berbe a bagi mewujudkan satu identitinasional !alaysia yang dapat
dibanggakan. $emimpin institusi pendidikan, pensyarahdan guru juga perlu mengadakan peran
angan strategik melalui akti@iti kurikulum,kokurikulum dan sukan supaya usaha memupuk dan
mengekalkan semangat perpaduan dapat terus ditingkatkan. alaupun, perpaduan dan semangat
patriotismetidak dapat dinilai dengan tepat, namun diharapkan impak yang positif dapat
dilihatmelalui modal insan minda kelas pertama yang dihasilkan dari sistem pendidikannegara kita.
. !engadakan urikulum #an "istem $eperiksaan &ang "amaIni dilakukan dengan menyelaraskan
sukatan dan ran angan yang hendak diajar olehguru terhadap pelajar sekolah. "ukatan ini
diselaraskan tanpa mengira jenis dankategori sekolah. 7ujuan dilakukan penyelarasan ini ialah untuk
menghasilkan pelajar yang mempunyai tahap kemampuan dan kebolehan yang sama. urikulum
ebangsaan yang diselaraskan ini wajib diguna oleh semua pihak. $erkara initelahpun disentuh dalam
"eksyen 2> (2), 'kta $endidikan (2:: ). !enteri hendaklah menetapkan suatu kurikulum yang dikenali
sebagai urikulum ebangsaan yang, tertakluk kepada subseksyen (D), hendaklah digunakan oleh
semua sekolah dalam "istem $endidikan ebangsaan. "elain itu, bahasa !alaysia juga dijadikan
ukuran untuk menilai pen apaian yangdiperolehi oleh pelajar dalam peperiksaan awam. #i
peringkat pengajian tinggi,kedudukan Bahasa !alaysia juga sama dengan apa yang berlaku di sekolah.
"etiap pelajar institusi pengajian tinggi wajib mengambil peperiksaan Bahasa !alaysiasebagai satu
syarat untuk mendapat pengija ahan.d. !endemokrasikan $endidikan +saha mendemokrasikan
pendidikan telah dilakukan sekitar tahun 2:>C-an.!atlamatnya adalah bagi memastikan mutu
pendidikan dipertingkatkan dan denganmengagihkan peruntukan se ara adil. Ini dilakukan dengan
dengan menambahkankemudahan fi ikal dan infrastruktur terutama di luar bandar. Ini adalah
selaras dengan#asar konomi Baru yang ingin menyusun semula masyarakat dengan
mengurangkan jurang perbe aan peluang pendidikan antara golongan kaya dengan miskin,
programsokongan pendidikan seperti "kim $injaman Buku 7eks ("$B7), 7ele@isyen$endidikan,
"ekolah Berasrama $enuh ("B$), asrama desa dan asrama harian, biasiswa, %an angan !akanan
7ambahan (%!7) dan program kesihatandipertingkatkan. e. !empertingkatkan $endidikan Islam,
erohanian, !oral #an #isiplin!ata pelajaran $endidikan Islam diperluaskan di semua sekolah tanpa
mengira jenisdan kategori. #isamping itu ianya juga menjadi mata pelajaran teras yang wajibdiambil
oleh semua pelajar yang beragama Islam. Ini termaktub dalam 'kta$endidikan (2:: ), "eksyen ;C.
!anakala pelajar bukan Islam pula diberi pendidikandari segi moral melalui $endidikan !oral. 7ujuan
mata pelajaran ini diperluaskan danmenjadi mata pelajaran teras ialah untuk melahirkan insan yang
per aya dan patuhkepada 7uhan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berbakti dan memiliki
sahsiahyang seimbang dan sepadu