Вы находитесь на странице: 1из 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 MELUR


TARIKH/ HARI 4 MAC 2019 ISNIN MASA 8.45 HINGGA 9.45
TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK DATUKKU TOKOH SILAT
KEMAHIRAN √Bertutur √Mendengar ☐ Membaca ☐ Menulis ☐ Seni Bahasa ☐ Tatabahasa

STANDARD 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
KANDUNGAN dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
STANDARD 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi
PEMBELAJARAN tidak formal secara bertatasusila.
OBJEKTIF Pada akhir sesi PdP, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang
gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
PENGETAHUAN Dalam PdP yang lepas, murid telah belajar tentang :
SEDIA ADA 1. Keberanian

1. Murid membaca dan memahami situasi dalam teks.


AKTIVITI 2. Guru dan murid bersoal jawab situasi tersebut.
PEMBELAJARAN DAN 3. Murid dibimbing oleh guru mengenal pasti penggunaan kata gelaran yang terdapat dalam
PENGAJARAN teks.
(PdP) 4. Murid secara berkumpulan membina ayat menggunakan kata gelaran yang terdapat dalam
teks.
5. Semakan dan perbincangan.

PENGUASAAN TAHAP 1 ⎕ TAHAP 2 ☐ TAHAP 3 √ TAHAP 4 ☐ TAHAP 5 ☐ TAHAP 6 ☐


√ Buku teks ☐ Modul ☐ Power point ☐ Spesimen
BAHAN BANTU ☐ Internet ☐ Projektor ⎕ Model √ Gambar / cerita
BELAJAR (BBB) ☐ Radio ☐ Radas ☐ Buku cerita ⎕ Lain-lain: Peta I-Think

SISTEM BAHASA ⎕ Tatabahasa : ⎕ Kosa kata: ⎕ Nilai: ⎕ Ilmu: Pendidikan Moral


Kata gelaran Mahaguru, tengku Keberaniaan

KECERDASAN √ Interpersonal ☐ Intarpersonal ⎕ Kinestatik ⎕ Logik Matematik


PELBAGAI ☐ Muzikal √ Verbal Linguistik ☐ Naturalis ⎕ Visual Ruang

√ Bahasa ☐ TMK ⎕ Patriotisme ⎕ Keusahawanan


ELEMEN MERENTAS ☐ Sains & Teknologi ⎕ Kelestarian Alam ⎕ Kreativiti & ⎕ Kelestarian Global
KURIKULUM (EMK) Sekitar Inovasi ⎕ Pendidikan Kewangan

KEMAHIRAN ⎕ Membuat urutan ☐ Mengkategori ☐ Menginferens ⎕ Membuat rumusan


BERFIKIR /ABAD 21 √ Menghubungkait ⎕ Komunikasi ☐ Mentafsir ⎕ Mengaplikasi
⎕ Mencipta Analogi ☐ Menginteprestasi ⎕ Membuat keputusan

PdP ⎕ Gallery Walk ⎕ Traffic Light √ Brainstorming


PAK 21 ⎕ Hot Seat ⎕ Group Presentation √ Think Pair Share

PENTAKSIRAN/
PENILAIAN √ Lembaran Kerja ⎕ Pemerhatian √ Lisan ⎕ Tugasan
PENGAJARAN DAN ⎕ Hasil Kerja ☐ Kuiz ☐ Drama ☐ Projek
PEMBELAJARAN
PdP ditangguhkan kerana :
CATATAN ⎕ Mesyuarat ☐ Program Sekolah ⎕ Mengiringi Murid
☐ CRK/MC/CTR ☐ Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐ Kursus
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 MELUR


TARIKH/ HARI 5 MAC 2019 SELASA MASA 9.45 HINGGA 10.45
TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK BIAR LAMBAT ASAL SELAMAT
KEMAHIRAN ⎕ Bertutur ⎕ Mendengar √ Membaca ☐ Menulis ☐ Seni Bahasa ☐ Tatabahasa

STANDARD 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai
KANDUNGAN bahan dengan betul.
STANDARD 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.
PEMBELAJARAN
Pada akhir sesi PdP, murid dapat:
OBJEKTIF 1. Menjawab soalan untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat.
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN Dalam PdP yang lepas, murid telah belajar tentang :
SEDIA ADA 1. menjaga keselamatan diri

AKTIVITI 1. Membaca dan memahami teks.


PEMBELAJARAN DAN 2. Soal jawab tentang teks secara lisan.
PENGAJARAN (PdP) 3. Secara berkumpulan, murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan soalan yang dikemukakan.
4. Murid menampal hasil perbincangan pada dinding kelas.
5. Guru dan murid menilai hasil perbincangan murid serta menyatakan maklumat tersurat dan tersirat.
PENGUASAAN TAHAP 1 ⎕ TAHAP 2 ☐ TAHAP 3 √ TAHAP 4 ☐ TAHAP 5 ☐ TAHAP 6 ☐
√ Buku teks ☐ Modul ☐ Power point ☐ Spesimen
BAHAN BANTU ☐ Internet ☐ Projektor ⎕ Model √ Gambar / cerita
BELAJAR (BBB) ☐ Radio ☐ Radas ☐ Buku cerita √ Lain-lain: Peta I-Think

SISTEM BAHASA ⎕ Tatabahasa : ⎕ Kosa kata: ⎕ Nilai: ⎕ Ilmu:


Imbuhan apitan melakukan Rasional Pendidikan Keselamatan

√ Interpersonal ☐ Intarpersonal ⎕ Kinestatik ⎕ Logik Matematik


KECERDASAN ⎕ Muzikal √ Verbal Linguistik ☐ Naturalis ⎕ Visual Ruang
PELBAGAI
√ Bahasa ☐ TMK ⎕ Patriotisme ⎕ Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS ☐ Sains & Teknologi ⎕ Kelestarian Alam ⎕ Kreativiti & ⎕ Kelestarian Global
KURIKULUM (EMK) Sekitar Inovasi ⎕ Pendidikan Kewangan

KEMAHIRAN ☐ Membanding beza ☐ Mengkategori ⎕ Menjana idea ⎕ Menaakul


BERFIKIR /ABAD 21 ⎕ Menghubungkait ⎕ Membuat andaian ☐ Mentafsir ☐ Menilai
⎕ Mencipta Analogi ☐ Menginteprestasi √ Menganalisis

PdP √ Gallery Walk ⎕ Traffic Light ⎕ Brainstorming


PAK 21 ⎕ Hot Seat ⎕ Group Presentation ⎕ Think Pair Share

PENTAKSIRAN/
PENILAIAN ⎕ Lembaran Kerja √ Pemerhatian √ Lisan ⎕ Tugasan
PENGAJARAN DAN ⎕ Hasil Kerja ☐ Kuiz ☐ Drama ☐ Projek
PEMBELAJARAN
PdP ditangguhkan kerana :
CATATAN ⎕ Mesyuarat ☐ Program Sekolah ⎕ Mengiringi Murid
☐ CRK/MC/CTR ☐ Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐ Kursus
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 MELUR
TARIKH/ HARI 6 MAC 2019 RABU MASA 12.35 HINGGA 1.35
TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK KESELAMATAN PENGGUNAAN LIF
KEMAHIRAN ⎕ Bertutur ⎕ Mendengar ⎕ Membaca √ Menulis ☐ Seni Bahasa ☐ Tatabahasa

STANDARD 3.4 Menulis imlak dengan tepat.


KANDUNGAN
STANDARD 3.4.2 Menulis frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca
PEMBELAJARAN yang tepat secara imlak
OBJEKTIF Pada akhir sesi PdP, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman.

PENGETAHUAN Dalam PdP yang lepas, murid telah belajar tentang :


SEDIA ADA 1. Mengimlak

AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami teks.


PEMBELAJARAN DAN 2. Bersoal jawab dengan guru berdasarkan teks.
PENGAJARAN 3. Murid secara berkumpulan dibimbing oleh guru, menyenaraikan perkataan yang berimbuhan pinjaman
(PdP) dalam teks.
4. Murid secara individu menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman.
5. Perbincangan dan semakan.

PENGUASAAN TAHAP 1 ⎕ TAHAP 2 ☐ TAHAP 3 √ TAHAP 4 ☐ TAHAP 5 ☐ TAHAP 6 ☐


√ Buku teks ☐ Modul ☐ Power point ☐ Spesimen
BAHAN BANTU ☐ Internet ☐ Projektor ⎕ Model √ Gambar / cerita
BELAJAR (BBB) ⎕ Radio ☐ Radas ☐ Buku cerita ⎕ Lain-lain: Peta I-Think

SISTEM BAHASA ⎕ Tatabahasa : ⎕ Kosa kata: ⎕ Nilai: ⎕ Ilmu:


Imbuhan pinjaman dwibahasa Menjaga keselamatan Sains dan Teknologi

√ Interpersonal ☐ Intarpersonal ⎕ Kinestatik ⎕ Logik Matematik


KECERDASAN ⎕ Muzikal √ Verbal Linguistik ☐ Naturalis ⎕ Visual Ruang
PELBAGAI
√ Bahasa ⎕ TMK ⎕ Patriotisme ⎕ Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS ☐ Sains & Teknologi ⎕ Kelestarian Alam ⎕ Kreativiti & ⎕ Kelestarian Global
KURIKULUM (EMK) Sekitar Inovasi ⎕ Pendidikan Kewangan

KEMAHIRAN ☐ Membanding beza ☐ Mengkategori ☐ Menginferens ⎕ Membuat rumusan


BERFIKIR /ABAD 21 ⎕ Menghubungkait √ Mengecam ☐ Mentafsir ⎕ Menyusun maklumat
⎕ Mencipta Analogi ☐ Menginteprestasi ⎕ Membuat keputusan

PdP ⎕ Gallery Walk ⎕ Traffic Light ⎕ Brainstorming


PAK 21 ⎕ Hot Seat ⎕ Group √ Think Pair Share
Presentation
PENTAKSIRAN/
PENILAIAN ⎕ Lembaran Kerja √ Pemerhatian √ Lisan ⎕ Tugasan
PENGAJARAN DAN ⎕ Hasil Kerja ☐ Kuiz ☐ Drama ☐ Projek
PEMBELAJARAN
PdP ditangguhkan kerana :
CATATAN ⎕ Mesyuarat ☐ Program Sekolah ⎕ Mengiringi Murid
☐ CRK/MC/CTR ☐ Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐ Kursus

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 MELUR


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TARIKH/ HARI 7 MAC 2019 KHAMIS MASA 8.45 HINGGA 9.45
TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK INGAT PESAN
KEMAHIRAN ⎕ Bertutur ⎕ Mendengar ⎕ Membaca ☐ Menulis ☐ Seni Bahasa √ Tatabahasa
STANDARD 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah
KANDUNGAN secara didik hibur.
STANDARD 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta
PEMBELAJARAN memahami maksud sajak tersebut.
OBJEKTIF Pada akhir sesi PdP, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan pesan ibu dan guru berdasarkan sajak serta memahami maksud sajak.
PENGETAHUAN Dalam PdP yang lepas, murid telah belajar tentang :
SEDIA ADA 1. sajak

AKTIVITI 1. Murid mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
PEMBELAJARAN DAN 2. Bersoal jawab dengan guru secara lisan.
PENGAJARAN 3. Murid dibimbing oleh guru secara berkumpulan, menyatakan pesan ibu dan guru berdasarkan sajak.
(PdP) 4. Murid menulis hasil perbincangan menggunakan peta bulatan.
6. Perbincangan dan semakan.

PENGUASAAN TAHAP 1 ⎕ TAHAP 2 ☐ TAHAP 3 √ TAHAP 4 ☐ TAHAP 5 ☐ TAHAP 6 ☐


√ Buku teks ☐ Modul ☐ Power point ☐ Spesimen
BAHAN BANTU ☐ Internet ☐ Projektor ⎕ Model √ Gambar / cerita
BELAJAR (BBB) ☐ Radio ☐ Radas ☐ Buku cerita √ Lain-lain: Peta I-Think

SISTEM BAHASA ⎕ Tatabahasa : ⎕ Kosa kata: ⎕ Nilai: ⎕ Ilmu:


Imbuhan apitan keselamatan Kasih sayang Pendidikan moral

√ Interpersonal ☐ Intarpersonal ⎕ Kinestatik ⎕ Logik Matematik


KECERDASAN ⎕ Muzikal ⎕ Verbal Linguistik ☐ Naturalis ⎕ Visual Ruang
PELBAGAI
√ Bahasa ☐ TMK ⎕ Patriotisme ⎕ Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS ⎕ Sains & Teknologi ⎕ Kelestarian Alam ⎕ Kreativiti & ⎕ Kelestarian Global
KURIKULUM (EMK) Sekitar Inovasi ⎕ Pendidikan Kewangan

KEMAHIRAN ⎕ Menjana idea ☐ Mengkategori ☐ Menginferens ⎕ Membuat rumusan


BERFIKIR /ABAD 21 √ Menghubungkait ⎕ Komunikasi ⎕ Mentafsir ☐ Menilai
⎕ Mencipta Analogi ☐ Menginteprestasi ⎕ Membuat keputusan

PdP ⎕ Gallery Walk ⎕ Traffic Light ⎕ Brainstorming


PAK 21 ⎕ Hot Seat ⎕ Group Presentation √ Think Pair Share

PENTAKSIRAN/
PENILAIAN ⎕ Lembaran Kerja √ Pemerhatian ⎕ Lisan √ Tugasan
PENGAJARAN DAN √ Hasil Kerja ☐ Kuiz ☐ Drama ☐ Projek
PEMBELAJARAN
PdP ditangguhkan kerana :
CATATAN ⎕ Mesyuarat ☐ Program Sekolah ⎕ Mengiringi Murid
☐ CRK/MC/CTR ☐ Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐ Kursus
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 MELUR
TARIKH/ HARI 8 MAC 2019 JUMAAT MASA 8.45 HINGGA 9.45
TEMA SENTIASA SELAMAT TAJUK BERJALAN DENGAN BERWASPADA
KEMAHIRAN ⎕ Bertutur ⎕ Mendengar ⎕ Membaca ☐ Menulis ☐ Seni Bahasa √ Tatabahasa
STANDARD 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
KANDUNGAN
STANDARD 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir sesi PdP, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Membina ayat menggunakan kata nama khas tak hidup.

PENGETAHUAN Dalam PdP yang lepas, murid telah belajar tentang :


SEDIA ADA 1. Kata nama khas tak hidup.

AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami teks.


PEMBELAJARAN DAN 2. Murid bersoal jawab dengan guru secara lisan berdasarkan teks.
PENGAJARAN 3. Murid secara berkumpulan di bimbing oleh guru menyenaraikan kata nama khas tak hidup dengan
(PdP) betul mengikut konteks.
4. Murid membina ayat menggunakan kata nama khas tak hidup.
5. Perbincangan dan semakan jawapan.

PENGUASAAN TAHAP 1 ⎕ TAHAP 2 ☐ TAHAP 3 √ TAHAP 4 ☐ TAHAP 5 ☐ TAHAP 6 ☐


√ Buku teks ☐ Modul ☐ Power point ☐ Spesimen
BAHAN BANTU ☐ Internet ☐ Projektor ⎕ Model √ Gambar / cerita
BELAJAR (BBB) ☐ Radio ☐ Radas ☐ Buku cerita √ Lain-lain: Peta Bulatan

SISTEM BAHASA ⎕ Tatabahasa : ⎕ Kosa kata: ⎕ Nilai: ⎕ Ilmu:


Kata nama khas tak berwaspada Menjaga keselamatan Pendidikan Kesihatan
hidup

√ Interpersonal ☐ Intarpersonal ⎕ Kinestatik ⎕ Logik Matematik


KECERDASAN ⎕Muzikal ⎕ Verbal Linguistik ☐ Naturalis ⎕ Visual Ruang
PELBAGAI
√ Bahasa ☐ TMK ⎕ Patriotisme ⎕ Keusahawanan
ELEMEN MERENTAS ☐ Sains & Teknologi ⎕ Kelestarian ⎕ Kreativiti & ⎕ Kelestarian Global
KURIKULUM (EMK) Alam Sekitar Inovasi ⎕ Pendidikan Kewangan

KEMAHIRAN ☐ Membanding beza ☐ Mengkategori ☐ Menginferens ⎕ Membuat rumusan


BERFIKIR /ABAD 21 √ Menghubungkait ⎕ Komunikasi ☐ Mentafsir ☐ Menilai
⎕ Mencipta Analogi ☐ Menginteprestasi √ Mengecam

PdP ⎕ Gallery Walk ⎕ Traffic Light ⎕ Brainstorming


PAK 21 ⎕ Hot Seat ⎕ Group √ Think Pair Share
Presentation
PENTAKSIRAN/
PENILAIAN √ Lembaran Kerja √ Pemerhatian ⎕ Lisan ⎕ Tugasan
PENGAJARAN DAN ⎕ Hasil Kerja ☐ Kuiz ☐ Drama ☐ Projek
PEMBELAJARAN

PdP ditangguhkan kerana :


CATATAN ⎕ Mesyuarat ☐ Program Sekolah ⎕ Mengiringi Murid
☐ CRK/MC/CTR ☐ Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐ Kursus