Вы находитесь на странице: 1из 106

Десислава Петкова Яна Спасова

Десислава Петкова Яна Спасова

Teacher’s Book

ISBN 978-954-01-3561-8

www.prosveta.bg
Цена: 9,00 лв. www.e-uchebnik.bg

Teacher’s Book
Десислава Петкова • Яна Спасова

7
Teacher’s Book

ПРОСВЕТА
София
Десислава Петкова Петкова
Яна Михайлова Спасова

HELLO! NEW EDITION


КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС

Редактор Яна Михайлова


Художник на корицата Антония Мечкуева
Художник на графичния дизайн Любомир Манолов
Художник редактор Вихра Янчева
Технически редактор Мариана Димитрова
Коректор Славянка Мундрова

Българска. Издание I/2018 г. Формат 60х90/8. Печ. коли 13,00. Изд. коли 13,00.
Код 40715101241.

Издателство „Просвета – София“ АД – София 1618, ул. „Земеделска“ № 2


www.prosveta.bg
www.e-uchebnik.bg

Печат „ИФО Дизайн“ ЕООД – София

© Десислава Петкова Петкова, Яна Михайлова Спасова, 2018 г.


© Любомир Стойков Манолов – художник на графичния дизайн, 2018 г.
© Антония Михайлова Мечкуева – художник на корицата, 2018 г.
© „Просвета – София“ АД, всички права запазени.

ISBN 978–954–01–3561–8
CONTENTS
ЕЗИКОВАТА СИСТЕМА HELLO! NEW EDITION ..............................………….............…………………................ 4

ОБЩИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С УРОЦИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ………….......................................…............... 9

ОБЩИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С УРОЦИТЕ ЗА ПРЕГОВОР PLAY AND REVISE ………………………….............. 11

ОБЩИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С УРОЦИТЕ ЗА ПРЕГОВОР И ОБОБЩЕНИЕ UP TO NOW ...…………..……... 12

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА ……..…....... 14

HELLO AGAIN! ……………………………………………………………………................................................................ 15

Unit 1 VIRTUAL FRIENDS …………………………………………………................................................................................. 17

Unit 2 HOBBIES AND LEISURE TIME ……………………………....................................................................................... 22

Unit 3 GOING PLACES …………………………………………………………………………....................................................…... 26

UP TO NOW 1 ……………………………………………………………...................................................………………..... 31

Unit 4 WE ARE FANS! ………………………………………………………………………….....................................................…... 33

Unit 5 HOUSEWORK CAN BE FUN …………………………………………………………......................................................... 40

Unit 6 ACCORDING TO TRADITION …………………………………………………………....................................................... 44

UP TO NOW 2 ……………………………………………………………………………........................................................ 49

FUN TIME 1 ……………………………………………………………………….......................................................……..... 50

Unit 7 I’VE BEEN TO THE USA …………………………………………………………………....................................................... 51

Unit 8 YOU ARE WHAT YOU EAT ……………………………………………………………..................................................…... 55

Unit 9 STRONG, FIT AND HEALTHY …………………………………………………………….................................................... 60

UP TO NOW 3 ……………………………………………………………………................................................................. 64

Unit 10 DOING GOOD FOR THE ENVIRONMENT ………………………………………......................................................... 65

Unit 11 LET’S GO SHOPPING ……………………………………………………………….............................................................. 69

Unit 12 JOBS FOR YOUR FUTURE ………………………………………………………................…….......................................... 74

UP TO NOW 4 ………………………………………………………………….................................................................... 78

FUN TIME 2 ………………………………………………………………….........................................................…………... 79

PLAY AND REVISE 1–12 ……………………………………………………..………………....................................………... 79

STORY TIME …………………………………………………………………..…………......................................................... 86

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ............................……………………………………... 88

3
ЕЗИКОВАТА •
системи и е много важно нейно предимство;
Да дава възможност на учителя да прилага ин-

СИСТЕМА дивидуален подход при обучението, като се има


предвид, че групите на обучаваните ученици

HELLO! •
често са твърде разнородни;
Да предлага достатъчно и разнообразни упраж-

NEW EDITION нения, които дават на учителя възможност за


избор при преподаването;
• Да предлага разнообразни форми за работа в
Езиковата система Hello! New Edition е предназначе- клас – индивидуална, по двойки и по групи, кое-
на за учениците от общообразователните училища, то превръща английския език в реално средство
които започват задължително изучаване на чужд за общуване;
език във 2. клас в съответствие с изискванията на • Да развива интерес и толерантност към носи-
учебния план, влязъл в сила през 2017 година. телите на английския език и тяхната култура,
Езиковата система е изградена на основата на като същевременно изгражда чувство за нацио-
съвременните методически принципи и изисквания нална идентичност;
към чуждоезиковото обучение. Тя е комуникативно • Да създава положителна мотивация у ученици-
насочена и подготвя учениците за реално общува- те, което е гаранция за добри резултати в учеб-
не. Създадена е за българските деца и се стреми да ния процес.
преодолява специфичните трудности при усвоява-
нето на английския език.
Учебният комплект Hello! New Edition за 7. клас АКЦЕНТИТЕ
включва внимателно подбран езиков материал, пред-
ставен чрез диалози, кратки текстове от различни В УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
жанрове, разнообразни и занимателни упражнения,
учебни задачи, проекти и песни, с които се осигурява HELLO! NEW EDITION
ефективност на обучението и се поддържа постоя-
нен интерес у учениците към изучаването на чуждия 1. ТЕМИТЕ
език. Учебният комплект е изграден в съответствие
с учебната програма по английски език за 7. клас. Той Подборът на подходящи теми е важна предпос-
надгражда и разширява знанията и уменията, при- тавка за създаването на работеща и успешна ези-
добити във 2., 3., 4., 5. и 6. клас, като осигурява ес- кова система. Интересните теми, подходящи за
тествена и логична приемственост по отношение възрастта на обучаваните ученици, значително
на лексика, езикови структури и типове упражнения. повишават мотивацията при изучаването на ези-
ка – ученикът разбира, че езикът е средство за дос-
тъп до вълнуваща нова информация, и се стреми
ЦЕЛИ НА УЧЕБНИЯ по-добре да овладее това средство.

КОМПЛЕКТ: 2. УЧЕБНАТА АТМОСФЕРА


• Да гарантира изграждане на комуникативни Учебният комплект Hello! New Edition за 7. клас е
умения в съответствие с Държавните образо- разработен така, че да улеснява максимално създа­
вателни стандарти по чужд език; ването на приятна и спокойна работна атмосфе­
• Да отговаря на психологическата и социалната ра. В уроците неизменно присъства чувството за
характеристика на учениците от тази възрас- хумор, което скъсява дистанцията с преподавателя
това група; и изучавания материал и влияе благоприятно върху
• Да развива четирите езикови умения – слушане, учебния процес. Интересните и разнообразни тек-
говорене, четене и писане; стове, упражнения и игри доближават часовете по
• Да разшири знанията на учениците за грама- английски език до приятните мигове от ежедневи-
тичната система на английския език; ето на учениците и ги карат да участват в учебни-
• Да поощрява учениците да изграждат страте- те дейности с ентусиазъм и въображение.
гии за учене;
• Да представи темите, включени в програма- 3. УСВОЯВАНЕТО НА МАТЕРИАЛА
та, по интересен за учениците начин, близък до
техния светоглед; Учебният комплект Hello! New Edition за 7. клас е
• Да отчита и преодолява основните типични съобразен със спецификата на обучаваните уче­
трудности при усвояване на английския език от ници – възрастова група, взаимодействие с родния
българските ученици, което отличава система- език и често срещани трудности в усвояването на
та от широко ползваните в практиката чужди учебния материал.

4
Учебният комплект помага на учителя да осъ­ с изискванията на учебната програма и инте-
ществи ефективен учебен процес чрез: ресите на учениците. В тях се въвежда новата
• внимателно подбрани упражнения, чрез които се граматика и учениците се подготвят за новата
преговаря материалът от преходните години и лексика от рубриката VOCABULARY. Текстовете
се откриват и преодоляват възможни пропуски; са написани на съвременен език и задължително
• постепенно въвеждане на новия материал и съдържат полезни изрази, които учениците мо-
осъществяване на плавен преход между стари и гат директно да използват в ежедневието си.
нови знания; Рубриката включва и разнообразни упражнения
• ясни условия на задачите, голям брой упражне- за проверка на разбирането.
ния за всяка учебна единица и възможност уче- • GRAMMAR SPOT: представя граматичните струк-
ниците да проверяват редовно напредъка си; тури (в табличен вид), съдържа ясни примери,
• многократно използване на новата лексика и които позволяват на учениците да прилагат от-
граматика в различен контекст и ситуации, кривателския подход и сами да разпознават функ-
което води до трайното им запаметяване; циите на граматичните структури.
• проекти, които развиват умението на ученици- • PRACTICE: съдържа разнообразни упражнения за
те да работят в екип, да систематизират знани- съответната граматична единица. Представя
ята, усвоени по една или няколко теми; стимули- граматиката в контекст и дава възможност на
рат ги да търсят, намират и представят по най- учениците да свържат употребата є с реални
интересен начин разработения от тях проект. житейски ситуации.
• VOCABULARY: съдържа лексика по определена тема
4. СТРУКТУРА НА УРОЦИТЕ от учебната програма. Новите думи се въвеждат
с илюстративен материал и/или дефиниции, как-
Уроците са предвидени за 108 часа годишно по то и с упражнения за употребата им в реален кон-
чужд език според новата учебна програма по ан- текст. Подрубриката MIND THE PREPOSITIONS!
глийски език за 7. клас. поставя акцент върху правилната употреба на
Учебният комплект Hello! New Edition за 7. клас най-често използваните предлози.
включва: учебник, две работни тетрадки, два ау- • COMMUNICATION: съдържа кратки диалози от
диодиска, книга за учителя и електронен учебник. всекидневието, в които граматичният матери-
ал и лексиката от урока се затвърдяват чрез ре-
УЧЕБНИКЪТ ални комуникативни модели. Осъществява пла-
вен преход от контролирана езикова практика
Учебникът се състои от: 1 въвеждащ урок за израв­ към свободна комуникация под формата на роле-
няване на нивото на учениците „HELLO AGAIN!“, ви игри, дискусии и работа по групи. Тази рубрика
12 урока за нови знания, 2 урока за нови знания е изключително важна за разбиране на ролята на
„FUN TIME“, 12 преговорни урока, 4 обобщителни съответната граматична единица на функцио-
преговорни урока, 2 проекта, поурочен английско­ нално ниво и дава увереност на учениците, че са
български речник и списък с неправилните глаголи. усвоили работещ комуникативен модел. Подру-
Учебникът съдържа два основни типа урока: за нови бриката HOW TO е идеален инструмент за бърза
знания и обобщителни/преговорни уроци. справка или преговор на ключови изрази, които
се използват в ежедневната комуникация.
1. Уроци за нови знания • WRITING: представя модели на писане с ясна струк-
Всеки урок за нови знания е представен на 8 стра- тура, които подготвят учениците за съставяне
ници и е предвиден за 3, 4 или 5 учебни часа. Състои на собствен текст. До момента на поставянето
се от 10 постоянни рубрики, които интегрирано на задачата за писане учениците имат доста-
развиват четирите езикови умения: тъчно възможности за упражняване и усвояване
• UNIT FOCUS: представя граматичните струк- на новата граматика и лексика, за да се чувстват
тури, комуникативните функции, лексиката и уверени да ги използват писмено.
произношението и помага на учениците да се • PRONUNCIATION: поставя акцент върху фразово
фокусират върху целите на урока. ударение, омофони, интонационни модели, и др.
• LET’S GET STARTED: съдържа кратки мотивира- Уроците за нови знания FUN TIME, или „Забавни
щи задачи, които въвеждат темата на урока, страници“, предлагат забавни материали за че-
активират знанията на учениците и ги подгот- тене като персонален тест и анекдоти. Поради
вят за усвояване на новия материал. намаления брой учебни часове всеки урок „Забавни
• WORDS IN ACTION: въвежда лексиката, необходима страници“ включва и един проект, както и задача,
за разбиране на текстовете за слушане и четене. която изисква от учениците да търсят информа-
• LISTENING AND READING: съдържа основни тек- ция в интернет и сами да предложат песен/песни
стове за слушане и четене под формата на ди- по изучаваните теми. Всеки урок е представен на 2
алози, статии, блогове, уебстраници, научнопо- страници и е предвиден за 2 учебни часа. Тези уроци
пулярни текстове, съобщения и др., съобразени дават отлични възможности за дискусии, допълни-

5
телна езикова работа и проучвания. ненията в рубриката READING дават възможност
Ако работите с по-бавни класове или не ви дос- на учениците да тренират и подобрят уменията
тига време, може да пропуснете тези уроци или да си за четене с разбиране, и включват задачи с три
използвате част от тях. По ваша преценка може варианта на избор (за разлика от учебника, където
да възлагате текстовете за четене и слушане са по два варианта), както и със свободен отго-
само на по-силни ученици. вор. Упражненията, означени със символ ракета, са
с по-висока трудност и са подходящи за ученици-
2. Обобщителни/преговорни уроци те, които работят по-бързо. Всеки урок съдържа и
Учебният комплект Hello! New Edition за 7. клас съ- обяснение на граматичните понятия на български
държа 12 преговорни урока PLAY AND REVISE и 4 език. По този начин учениците могат да си водят
обобщителни преговорни урока UP TO NOW. бележки и да правят справка по всяко време, ако
Всеки преговорен урок PLAY AND REVISE е пред- искат да си припомнят нещо, не са разбрали обяс-
ставен на една страница и е предвиден за 2 учебни ненията в час или са отсъствали.
часа. Всички 12 преговорни урока са в края на учеб- В края на всяка работна тетрадка е поместе-
ника, от стр. 122 до стр. 133, но се използват след на рубриката STORY TIME, която съдържа откъси
съответния урок за ново знание. Целта е под фор- от две неадаптирани литературни произведения,
мата на игра да се направи преговор на основните съобразени с изучената граматика и лексика. Всеки
граматични структури и лексика от съответния откъс е разделен на две части, придружени от въ-
урок, като в тетрадките учениците решават проси за разбиране и упражняване на лексиката.
кръстословици и изпълняват граматични задачи.
Всеки обобщителен преговорен урок UP TO NOW АУДИОДИСКОВЕ
е представен на 2 страници и е оформен като
тест за самооценка, който проверява изученото в Двата аудиодиска са с високо качество на записа
предходните три урока. За всеки урок UP TO NOW са и са неразделна част от учебния комплект. Съдър-
предвидени по 2 учебни часа. Секциите LISTENING, жат текстовете на всички упражнения за слушане
READING и SPEAKING са в учебника, а останалите в учебника. Записите са направени от носители на
две секции – GRAMMAR и VOCABULARY, са в работ- езика и дават коректни образци на фонетични и
ната тетрадка. Целта на уроците UP TO NOW е интонационни модели.
да се открият евентуални грешки и пропуски в зна-
нията на учениците, които да бъдат отстранени КНИГАТА ЗА УЧИТЕЛЯ
с помощта на допълнителни упражнения и обясне-
ния. Така учениците се подготвят за „истинските“ Книгата за учителя представя нашата концеп-
тестове в следващите учебни часове. ция, целите, задачите и средствата на обучение.
Тя съдържа разработки и препоръки за типовете
3. Английско­български речник уроци, отговори на упражненията, текстовете
Новата лексика е представена в поурочен речник на звукозаписите и годишно тематично разпре-
в края на учебника с транскрипция и българските деление.
съответствия. Речникът дава информация и каква
част на речта е съответната дума. След речника ГРАМАТИКА С УПРАЖНЕНИЯ
е изведен списък с изучените неправилни глаголи и
тяхното произношение. Преработеното помагало EASY GRAMMAR за 7. клас
дава възможност за допълнителна работа върху
РАБОТНИТЕ ТЕТРАДКИ граматичните конструкции. Подходящо е за рабо-
та в клас, за самостоятелно ползване или работа
Учебният комплект включва две работни тетрад- с отделни ученици. Обясненията на граматичните
ки, които са неразделна част от работата в час и конструкции са на български език, което улеснява
вкъщи. Упражненията в тях основно са за затвър- учениците и дава възможност на родителите да
дяване на лексиката и граматиката и за разширя- контролират учебния процес.
ване на отделни аспекти от изучавания материал.
Всеки урок от тетрадката съдържа пет посто- ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК
янни рубрики: WORDS IN ACTION, GRAMMAR SPOT,
VOCABULARY, MIND THE PREPOSITIONS!, READING. В Електронният учебник е неразделна част от учеб-
работните тетрадки са включени задачи за по- ния комплект Hello! New Edition за 7. клас. Инте-
пълване на пропуснати думи, за свързване на думи рактивните задачи са с различно ниво на труд-
в изречения, за ограждане/подчертаване на верен ност и може да бъдат използвани за разнообразява-
отговор, за работа върху словореда, за попълва- не на работата в класове със смесени способности,
не на отговори на въпроси, за свързване на думи каквато е обичайната среда в училище. Електрон-
и дефиниции, кръстословици, за четене с многова- ният учебник дава възможност и за пълноценна из-
риантен избор и свободен отговор, и т.н. Упраж- вънкласна работа, като се фокусира върху индиви-

6
дуалните предпочитания за учене и специфичните текста има активирането на предварителни-
слабости на ученика. те знания, което се постига със задачите, пред-
Електронният учебник предоставя разнообраз- шестващи четенето;
ни допълнителни интерактивни дейности, с кои- • Ключовите думи носят основното послание на
то преподаваното съдържание се затвърдява, текста;
обобщава и систематизира. Многообразните ин- • Контекстът помага за обяснението на непозна-
терактивни задачи, свързани с езиковите умения тите думи;
и преподаваната граматика и лексика, имат за цел • Илюстративният материал подпомага разби-
да представят преподавания материал в различен рането на текста.
контекст, да променят ритъма на учебния процес
и да подобрят усвояването на материала. 2. СЛУШАНЕ
Включените задачи са от типа попълване на
пропуснати думи, откриване на грешки, групира- Всеки урок съдържа минимум девет задачи за слуша-
не по даден признак, свързване на понятия с изо- не. Текстовете за слушане имат дължина около 120
бражения, обозначаване на изображения, съставяне думи и са от различни жанрове: съобщения, описания,
на изречения и др. Всяко упражнение дава възмож- приказки, анекдоти, обяви, диалози и т.н. Преговор-
ност за самооценка и проверка на верния отговор. ните обобщителни уроци също съдържат текстове
Познавателните видеоматериали (напр. Eating за слушане и задачи за разбиране към тях. В рубри-
healthy, Fencing), компютърни 3D анимации (напр. ките WORDS IN ACTION и VOCABULARY записът пре-
The Statue of Liberty, Mount Rushmore) грабват вни- доставя точен изговор на лексиката. В рубриката
манието на учениците и неусетно развиват езико- COMMUNICATION примерните диалози се слушат с
вите им умения, изграждат междупредметни връз- цел да бъдат усвоени точно и правилно. Някои задачи
ки, обогатяват знанията им за света като цяло. за слушане имат за цел проверка на отговорите на
Електронният учебник съдържа всички аудиозаписи учениците.
към упражненията от хартиения учебник. Упражненията за проверка на уменията за слу-
шане включват: отговаряне на True/False въпроси,
отговор на въпроси с многовариантен избор, от-
РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ- говор на отворени въпроси, свързване на записания
текст с изображение.
ТА ЧЕТЕНЕ, СЛУШАНЕ,
ГОВОРЕНЕ И ПИСАНЕ 3. ПИСАНЕ
Всеки урок в учебника съдържа няколко задачи за пи-
1. ЧЕТЕНЕ сане – от изречение до съставяне на кратък свър-
зан текст. Включените в учебника проекти също
Учебникът предоставя достатъчно на брой раз- изискват учениците да представят работата си в
нообразни текстове за четене, свързани с теми- писмен вид. Граматичните упражнения насърчават
те на уроците, които съдържат около 160 думи. писането с цел заучаване на новите граматични
Текстовете в преговорните обобщителни уроци конструкции, както и на правописните правила. Не
и „Забавните страници“ допълнително предлагат забравяйте да напомняте на учениците, че в учеб-
интригуващи текстове по изучаваните теми. Ра- ника е забранено да се пише. Задачите в рубриката
ботните тетрадки допълват и разширяват ви- WRITING представят ясен модел и/или друга опора
довете текстове, включени в учебния комплект, (напр. илюстрации), който учениците трябва да
както и задачите за разбиране към тях. следват или да използват, за да произведат писмен
Текстовете за четене са авторски, адаптира- текст максимум от 80 думи.
ни и автентични и включват различни жанрове: Задачите за писане включват: попълване на фор-
статии от списания/вестници, имейли, блогове, муляр с лични данни, писане на бележки по зададена
интернет страници, кратки разкази, брошури, тема, писане на кратък текст/електронно писмо
плакати, съобщения и др. по темите от учебната програма, съставяне на
Основните типове упражнения за проверка на текст по зададен план (с опори), писане на крат-
разбирането при четене са: избор на подходящо за- ко писмо/електронно писмо с цел покана, приема-
главие на текст, свързване на параграфи със заглавия, не или отхвърляне на предложение, благодарност,
отговаряне на True/False въпроси, отговор на въпро- молба, извинение, мнение и др.
си с многовариантен избор и отговор на отворени
въпроси. В тетрадката въпросите с многовариан- 4. ГОВОРЕНЕ
тен избор се увеличават на три.
Най-важните насоки при работа с текстове са: Всеки урок развива умението говорене с подходя-
• Не е нужно учениците да знаят всяка дума, за да щи задачи, които разкриват пред учениците нови
разберат текста. Важна роля за разбирането на възможности за употреба на усвоените думи, из-

7
рази и граматични конструкции. Упражненията за то учителят я преподава предварително, да го
говорене включват колективна работа, работа по направи чрез кратък свързан текст. Тази лексика
групи и по двойки. служи за пресъздаване на определена ситуация и
Задачите за говорене изискват споделяне на мне- учениците трябва да са наясно с контекстуал-
ние, личен опит, търсене и даване на информация, ното значение на думите. Това означава, че не
като включват контролирана практика и персонали- е задължително всички думи да се превеждат на
зация на граматичните модели и ситуативно упраж- български. Достатъчно е учениците да разбират
няване на новата лексика и граматичен материал. общото значение на изреченията и текста. В 5.
Диалозите в рубриката COMMUNICATION пред- и 6. клас бяхме възприели целенасочено принципа
ставят различни комуникативни функции в съот- новите думи от изучаваното лексикално поле да
ветствие с изучаваните граматични и лексикал- се въвеждат с неопределителния член a/an, чия-
ни единици в урока. Урок 1: talking about states and то употреба е голямо предизвикателство за уче-
habits; talking about activities happening now; greeting ниците. В 7. клас обаче, който бележи и края на
people and introducing yourself informally; talking about изучаването на английски език в прогимназиалния
friendship; using teen chat language; Урок 2: talking about етап, думите от лексикалното поле се въвеждат
past events; thanking people; agreeing and disagreeing; с основната си форма. Разбира се, според нивото
making suggestions; making a request and an excuse; на вашите ученици преценете дали трябва да
talking about hobbies and leisure time; Урок 3: talking продължите да обръщате специално внимание на
about fixed arrangements, plans and intentions; expressing тази специфична употреба.
probability and possibility; talking about timetables; asking Лексиката от рубриката WORDS IN ACTION въ-
about future plans; talking about holidays; Урок 4: talking вежда лексиката, необходима за разбиране на тек-
about somebody’s experience; giving opinions; agreeing стовете за слушане и четене.
and disagreeing with opinions; talking about books, films Лексиката от рубриката VOCABULARY запозна-
and music; Урок 5: talking about a past action with a ва учениците с определено тематично поле. Тук
result in the present; talking about household appliances; е необходимо да се изяснят точното значение на
describing household chores; Урок 6: describing festivals думата и нейната употреба. Ето защо тази лекси-
and traditions; greeting informally; making and answering ка е включена в упражнения за свързване с изобра-
requests; saying goodbye; Урок 7: talking about things жения и дефиниции, за поставяне в свързан текст,
you’ve already/just done or haven’t done yet; describing за говорене, както и за систематизиране в лекси-
historic and natural sites; talking about tourist experience; кални мрежи и списъци от думи. Във всяко първо
Урок 8: asking for and giving advice; talking about healthy/ упражнение в тази рубрика се прави преговор на
unhealthy food and eating habits; following a recipe; всички изучени думи и изрази по темата.
congratulating people; describing a favourite healthy dish;
Урок 9: talking about sports and leisure activities; planning 2. ГРАМАТИКА
to do something together; expressing preferences; describing
a sportsperson; Урок 10: talking about ecotourism; asking В учебния комплект се осъществява плавен пре-
for and giving directions; describing an eco-friendly holiday; ход между стари и нови знания. Уроците за нови
Урок 11: talking about one’s fashion style; expressing знания надграждат и разширяват граматичния
prohibition; expressing approval and disapproval of clothes; материал, изучен до момента, и въвеждат нов
shopping for clothes; writing an invitation and a thank материал.
you email; Урок 12: talking about jobs and job qualities; Граматичният материал в учебника се въвеж-
discussing future plans and intentions: high school and my да по индуктивен път. Въз основа на ясни приме-
profession; accepting and declining an offer. ри се очаква учениците сами да направят изводи
за употребата на граматичните единици с цел
да се улеснят запомнянето и употребата им. По
ПОДХОДИ този начин се усвояват закономерностите на
граматиката.
ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО
НА ЛЕКСИКА, 3. ПРОИЗНОШЕНИЕ
Предишните нива на системата представят
ГРАМАТИКА систематизирано особеностите на английското
произношение. В 7. клас фокусът е върху фразово
И ПРОИЗНОШЕНИЕ ударение, омофони, ударение в сложни думи, неми
съгласни, ударение в спомагателни глаголи, възходя-
1. ЛЕКСИКА ща и низходяща интонация.

Лексиката в текстовете за слушане и четене


се въвежда в контекст. Желателно е дори кога-

8
равнище в съответствие с възрастта на ученици-
НАДГРАЖДАНЕ те и достигнатото ниво на знания.

НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ 2. МАТЕРИАЛЪТ В УЧЕБНИКА ЗА 7. КЛАС


1. МАТЕРИАЛЪТ ОТ ПРЕДИШНИТЕ НИВА Спираловидният принцип в надграждането на зна-
НА СИСТЕМАТА нията се прилага не само в рамките на система-
та, но и в самия учебник от първия до последния
Материалът от предишните нива на системата урок.
се преговаря обстойно в 7. клас, като се включва в Темата на всеки урок присъства неизменно във
нови ситуации и контекст. Темите са разширени с всяка дейност и упражнение в урока, което дава
нова интересна информация. Изучените граматич- възможност на учениците многократно да използ-
ни структури се систематизират на по-високо ват новата лексика и граматика.

ОБЩИ НАСОКИ да разберат значението є в контекста. Учениците


работят самостоятелно или по двойки. Посочете

ЗА РАБОТА различни ученици, които да прочетат изреченията


и да кажат какво означават според тях думите и из-

С УРОЦИТЕ разите в получерно. Напишете думите и изразите


на дъската, а учениците в тетрадките си. На запи-

ЗА НОВИ ЗНАНИЯ са учениците ще чуят първо как се произнася дума-


та или изразът, а след това и цялото изречение, в
което са употребени. Оставете достатъчно дълга
Тъй като учебният комплект Hello! New Edition за пауза, за да може учениците да повторят модели-
7. клас е последното ниво на едноименната ези- те. След това задайте няколко контролни въпроса,
кова система, основните принципи на работа са напр. What does … in sentence (number) two mean?
добре познати на учителите, които работят със
системата. По-долу обобщаваме насоките за рабо-
та, като за всеки по-специален случай и/или изклю- LISTENING AND READING
чение има разяснения в конкретния урок.
LISTENING
LET’S GET STARTED Като правило първите три задачи в тази рубрика
са за развиване на уменията за слушане с разбира-
Въведете темата на урока, като насочите вни- не. Обърнете внимание, че в някои уроци към тази
манието на учениците към заглавието на урока и рубрика са включени допълнителни задачи за слуша-
снимката/снимките до него. Задайте въпроси, на- не, като препоръките за работа са дадени на кон-
пишете на дъската всички думи и изрази, които кретното място.
учениците знаят по темата. Въздържайте се да Записите съдържат разнообразни типове
задавате въпросите от рубриката. Старайте се текст, като разговори, обяви, съобщения, кратки
да давате възможност на учениците да участват указания, приказки и др. Обикновено първото слу-
колкото може повече. Отделни ученици прочитат шане е свързано с разбиране на общото съдържа-
въпросите, а други отговарят. За да мотивирате ние и най-съществената информация, а следваща-
учениците да се изслушват, а не да са съсредоточе- та задача е за разбиране на конкретни подробнос-
ни само върху собственото си желание за изява, за- ти, както и на комуникативни намерения, тема и
дайте контролни въпроси върху отговорите. Пох- чувства.
валете всички, които са слушали внимателно. Препоръчваме винаги, когато е възможно, да из-
ползвате илюстрациите (като опори) към упраж-
ненията за слушане. Задайте въпроси, които ще
WORDS IN ACTION насочат вниманието на учениците, ще активират
знанията им и така по-лесно ще се справят. Посо-
Целта на задачата в тази рубрика е учениците да чете ученик/ученици, които да прочетат въпроса/
отгатнат значението на думите и изразите в по- въпросите, и след това пуснете записа. При отго-
лучерно с помощта на илюстрациите и контекста. ворите може да посочите двойки ученици, като
Обяснете, че развиването на това умение е много единият чете въпроса, а другият отговаря. Ако
важно и полезно. Не е задължително учениците да се учениците трябва да дадат свободен отговор,
досетят за точния превод на думата на български, а уточнете какви отговори очаквате – кратки или

2. Hello! New edition. Книга за учителя по английски език за 7. клас – Д. Петкова и др. 9
с пълни изречения. Може от по-бавните ученици да хор и индивидуално.
приемате кратки отговори, а от по-бързите уче- Тъй като текстовете за четене не са особено
ници – пълни изречения. дълги, опитайте се да наложите като изискване
При задачи от типа true/false дайте време на те да се научават наизуст и да се драматизират,
учениците да огледат изреченията. При отговори- ако са разговори. При необходимост ги разделяйте
те може да посочвате двойки ученици, като еди- на „мъжки“ и „женски“ роли. Поощрявайте и пома-
ният чете изречението, а другият отговаря с true гайте на по-бавните ученици или разрешете на
или false и поправя неверните изречения, когато е техни приятели да им „подсказват“. Всички знаем,
необходимо. За true отговорите може да посочва- че това заучаване ще подпомогне развиването и
те най-бавните ученици. Винаги пускайте записа на четирите умения, но ще бъде особено важно за
отново за проверка. говоренето и слушането.
В третата задача се слуша част от основния
текст за четене, като от учениците се очаква да
разбират общото съдържание и най-съществена GRAMMAR SPOT
информация.
Уроците включват основен преговор на вече изучена
READING граматика в нов контекст, както и въвеждането на
нови граматични конструкции. В 7. клас най-важната
Основният текст за четене в урока е от различ- и трудна граматика е сегашно перфектно време,
ни жанрове: интернет профил, приказка, разговор, на което сме отделили достатъчно на брой уроци,
блог, интернет форум, кратки информативни които дават възможност на учениците да осмислят
текстове по темата на урока, имейл, писмо, уеб- формата и употребата и да придобият увереност в
сайт, реклама и др. Обърнете внимание, че в някои използването на това глаголно време.
уроци към тази рубрика има повече от един текст По правило новата граматика не трябва да се въ-
за четене, като препоръките за работа са дадени вежда в началото на урока, преди слушането и чете-
на конкретното място. нето, но по ваша преценка може да го направите, ако
От учениците се очаква да разбират общото очаквате вашите ученици да срещнат затруднения.
съдържание, основна информация, тема, същест- Конкретни насоки и допълнителни обяснения са
вени моменти, както и конкретна информация и дадени в съответния урок.
намерения и чувства.
При задачи с отворени въпроси може да подхо-
дите по следните два начина в зависимост от ва- PRACTICE
шите предпочитания:
• Дайте време на учениците самостоятелно да Повечето упражнения в тази рубрика се изпълня-
прочетат текста и след това да отговорят ват устно. Ако имате време, добре е отговорите
на въпросите, като посочвате по двама учени- да се запишат в тетрадките. Учениците работят
ци – единият чете въпроса, а другият отгова- самостоятелно. При евентуална грешка първо
ря. След това учениците прочитат текста по дайте възможност на ученика да се самокоригира
роли/параграфи. и чак след това поискайте останалите ученици
• Учениците прочитат текста по роли/па- да помогнат. Опитайте се да наложите този
раграфи. После отговарят на въпросите по модел на коригиране на грешките, като строго
гореописания начин. санкционирате от самото начало грубото
При задачи, които изискват допълване на изрече- провикване и отнемането на възможността на
ния, е добре да напишете началото на изреченията ученика, който е сгрешил, да помисли и да се поправи
на дъската и след като сте дали достатъчно време сам. Обяснете всички грешки на дъската.
за самостоятелна работа, да поканите различни уче- След изпълнението на някои упражнения в рубри-
ници да допълнят изреченията на дъската. При греш- ката трябва да пуснете записа за проверка. Слуша-
ки насърчете самопоправка, след това – помощ от нето на записа има смисъл само ако пускате изре-
съученик, и чак тогава попитайте класа. ченията едно по едно, след като учениците са ги
При задачи за избор на правилно заглавие е много казали, за да може да се направи съпоставка между
важно да обърнете внимание на ключовите думи в отговора на учениците и изречението на записа.
текста, които ще помогнат за верния избор. Вина-
ги може да задавате допълнителни въпроси за про-
верка на разбирането. VOCABULARY
Проверете дали има непозната лексика, като
приемате отговори и на български език. Изис- Учениците са натрупали доста голям лексикален за-
квайте и елементарни обяснения на английски език, пас, който в учебника Hello! New Edition за 7. клас се
особено от по-бързите ученици. Запишете новата преговаря и систематизира. Първото упражнение
лексика на дъската и в тетрадките. Повторете в от рубриката дава възможност да извлечете от

10
учениците всички думи и изрази, които знаят по работа по групи. Препоръчваме упражнението
изучаваната тема. Направете списък на дъската, да се изпълни, след като учениците са наизустили
като може един ученик да е „учител“ и другите да диалога/диалозите в предходната задача. Посочете
диктуват или различни ученици да излизат и да двама ученици, които да прочетат ролевите
записват думите на дъската. Може да въведете карти. Дайте време на двойките да си разпределят
състезателен елемент, като победител е ученик/ ролите и да разгледат предложените опорни
отбор, който се е сетил за най-много думи. изрази, ако има такива. За по-бавни ученици може да
Новата лексика се въвежда с илюстративен ма- напишете на дъската опорни думи и изрази.
териал, а записът дава коректен образец на произ- За да бъде съвсем ясна задачата, посочете двама
ношението, затова е важно да го пускате винаги, бързи ученици, които да изиграят диалога, или вие
като учениците повтарят и проверяват дали са дайте пример с някой от бързите ученици.
свързали правилно изображението с думата. При
свързването изисквайте учениците да пишат
целите думи, а не само буквите пред тях. WRITING
Първото упражнение в тази рубрика дава възмож-
COMMUNICATION ност на учениците да се запознаят с текста, който
ще им служи за модел. Те трябва да отговорят на
В първото упражнение от рубриката учениците слу- няколко въпроса, които проверяват разбирането.
шат записа и следят диалога/диалозите. Въведете Втората задача изисква от учениците да на-
и упражнете непознатата лексика, ако има такава. пишат собствен текст. Обяснете, че задачата е
След това се упражняват по двойки/роли. Изслушайте много лесна. Трябва стриктно да следват модела и
няколко двойки и поощрете постаралите се. опорите. В повечето случай трябва само да заменят
Насочете вниманието на учениците към маркираните изрази с лична информация и да напра-
карето HOW TO. Прочетете фразите „на вят изречения с предложените изрази. Задължително
верижка“. Изискайте от учениците да ги откри- изслушайте няколко ученици и проверете няколко
ят в диалога/диалозите. тетрадки. Поощрете всички, които са се постарали.
Втората задача обикновено изисква упражняване
на диалога/диалозите, като учениците заместват
посочените получерни думи и изрази с предложени- PRONUNCIATION
те в учебника или със собствени идеи. Насърчете
ги да не четат, а да се опитат да си представят Съветваме ви да не пропускате тази рубрика, за-
ситуацията и да използват наученото. Изслушайте щото в нея се обръща внимание на някои тънкос-
няколко двойки. Похвалете постаралите се. ти, които ще подобрят произношението на уче-
Помогнете на по-бавните двойки. ниците и ще улеснят разбирането, когато общу-
Третата задача в рубриката е свободна кому- ват с носители на езика. Винаги пускайте записа,
никация под формата на ролеви игри, дискусии и който дава коректни образци на произношение.

ОБЩИ НАСОКИ този номер. Учениците, които теглят числа-


та, може да бъдат посочвани от вас, да изли-

ЗА РАБОТА зат по азбучен ред, по реда, в който седят, и


т.н.;

С УРОЦИТЕ • написвате числата от 1 до 28 на дъската. Уче-


ници излизат и ограждат число. Всички изпълня-

ЗА ПРЕГОВОР •
ват тази задача;
начертавате мишена с различни сектори с чис-

PLAY AND REVISE лата от 1 до 28. Ученици със затворени очи по-
сочват различни сектори;
• учениците работят самостоятелно, като все-
В зависимост от това дали учениците ще рабо- ки започва от задачата със своя номер в класа и
тят индивидуално, или по двойки, може да органи- продължава, докато не стигне пак до него;
зирате работата по следните начини: • учениците изпълняват първо всички четни, а
след това – всички нечетни задачи.
Индивидуална работа:
• написвате числата от 1 до 28 на малки листче- Работа по двойки:
та и ги сгъвате в кутия. Ученик тегли листче, • учениците се редуват да хвърлят малка монета
казва номера и всички изпълняват задачата с върху страницата и изпълняват съответната

11
задача. Ако монетата е на границата, изпълня- Hello!, How do you do? или нещо, което предва-
ват двете задачи, като лявата е за седящия от- рително решите.
ляво, а дясната – за седящия отдясно; Имайте предвид, че някои от „разиграванията“
• написват листчета с числата от 1 до 28 и ги отнемат повече време от други. Може при всеки
сгъват на чина. Всеки тегли задачата, която из- урок да прилагате различен подход или да поиска-
пълнява партньорът му; те от учениците те да предложат идеи за про-
• единият ученик започва от 1, а другият – от 28 веждане на преговорния урок. Не забравяйте да
назад. На задачата, където се срещат, казват проверите изпълнението на задачите.

ОБЩИ НАСОКИ записа. Дайте минутка за изпълнение на задачата.


Пуснете записа втори път за проверка.

ЗА РАБОТА Преминете към секцията READING. Дайте време


(около 5 минути) за изпълнение на задачата. Засече-

С УРОЦИТЕ те колко време ще е необходимо в бъдеще за подобен


тип задачи, като отбележите за колко време ще се

ЗА ПРЕГОВОР справят няколко от средно бързите ученици.


След като изпълнят задачите в секция LISTENING

И ОБОБЩЕНИЕ и READING, учениците преминават към секциите


GRAMMAR и VOCABULARY в работната тетрадка.

UP TO NOW Учениците работят самостоятелно. Отново засече-


те колко време ще е необходимо в бъдеще за подобен
тип задачи, като отбележите за колко време ще се
Обяснете какво представлява урокът UP TO NOW – справят няколко от средно бързите ученици.
тест, при който учениците сами проверяват и оце- Направете обща проверка на теста. Започнете
няват знанията си и откриват евентуални пропуски. от учебника и записаните в тетрадката отгово-
Препоръчваме двата часа, предвидени за UP TO ри. Различни ученици казват номера на изречение-
NOW, да бъдат разпределени така: то и отговора. Всички проверяват и коригират,
• През първия час учениците изпълняват упражне- ако има нужда. Ако има неяснота около някой отго-
нията в секциите LISTENING, READING, GRAMMAR вор, обсъдете го. Учениците пресмятат броя точ-
и VOCABULARY. Направете обща проверка, по ки и ги нанасят на означеното място в таблицата
време на която учениците сами отбелязват в работната тетрадка.
грешните отговори във всяко упражнение и на- Постъпете по същия начин с упражненията от
насят броя точки на означените места. секциите GRAMMAR и VOCABULARY.
• През втория учебен час направете допълнител- Учениците сумират общия брой точки в табли-
ни упражнения. След това учениците изпълняват цата и оценяват представянето си.
задачите, предвидени в секцията SPEAKING. По време на проверката отбележете най-масо-
През първия час препоръчваме да започнете с вите грешки и подгответе допълнителни упраж-
упражненията в секциите LISTENING и READING от нения за втория час, предвиден за UP TO NOW.
учебника, а след това да преминете към другите През втория учебен час изпълнете подготвени-
две секции – GRAMMAR и VOCABULARY, в работна- те упражнения и отново обяснете граматичния и
та тетрадка. Тъй като в учебниците е забранено лексикалния материал, който е затруднил ученици-
да се пише, в началото на часа учениците се под- те. След това възложете задачите, предвидени в
готвят за теста, като в обикновената си те- секцията SPEAKING.
традка написват LISTENING и READING и съответ- За секцията SPEAKING не са предвидени точки, тъй
ния брой на въпросите в колонка по следния начин: като едновременното представяне на всички учени-
1. … 2. … 3. … 4. … (на празните места ще напишат ци в класната стая трудно може да бъде оценено.
съответните букви или отговори). В последните минути на часа насочете внима-
Проверете дали всички са готови и насочете нието на учениците към карето за самооценка в
вниманието към секцията LISTENING в учебника. учебника. Нека всеки ученик да напише в обикнове-
Обяснете, че винаги трябва да огледат илюстра- ната си тетрадка изреченията, които според него
циите, ако има такива, и въпросите, свързани със отговарят на неговото представяне и знания. Из-
слушането. По този начин се създава предварител- слушайте няколко ученици.
на настройка за това, което ще се слуша, и пред- За домашна работа поставете задача внимател-
ставянето е по-успешно. но да се преговорят уроците, предхождащи прего-
Дайте на учениците време да огледат упражне- ворния урок, и да се направят отново упражнения-
нието и възможните отговори. Предупредете ги та, в които са допуснати грешки, тъй като това ще
да не отбелязват по време на слушането. Пуснете бъде най-добрата подготовка за предстоящия тест.

12
рителна регистрация. Предвидени са за работа в
ПРОЕКТИ клас и са част от преговорните уроци. Тестовете
са в Word формат, който, от една страна, позволя-
Изпълнението на проектите дава възможност на ва на учителя да прави по-лесно нужните промени,
учениците да проявят творческо и лично отноше- а от друга – затруднява максимално преписването
ние към разглежданата тема и да приложат усвое- и предварителното решаване на задачите. Пред-
ния материал в собствен „продукт“. видените два варианта на всеки тест дават въз-
Обявете темите на проектите още в самото можност за разделяне на класа на групи и за по-обек-
начало на учебната година, при представянето на тивна проверка на изученото. Към всяка задача са
учебния комплект Hello! New Edition. Добра идея е дадени и точките за оценяване на изпълнението є.
една-две седмици преди часа, определен за проекта, Текстовете към задачите за слушане също са
да запишете темата някъде на дъската и да под- качени на сайта www.e­uchebnik.bg в „Безплатни
сещате учениците какво предстои. Изискайте те ресурси“ за 7. клас по английски език.
да запишат темата в тетрадките си, както и да Учителят преценява дали да използва всички
започнат да подготвят необходимите материали. тестове според нивото на учениците.
Проектите се изпълняват на листове А4 (един
или повече, бели или цветни) и след това (или след
свалянето им от стената, където са били изложе- САМООЦЕНКА
ни) се запазват в папка или джоб. Те са част от
портфолиото на ученика, в което той показва Самооценката е важен елемент от учебния процес,
умения да систематизира и обобщава наученото. защото е инструмент за мотивация на учениците и
Обсъдете темата и дадените въпроси с уче- за осъзнато учене. Във всеки обобщителен/прегово-
ниците в края на предходния час и поставете за рен урок учениците имат възможност да осъзнаят
домашна работа обмислянето на отговорите и кои са слабите и кои са силните им места и съот-
подготовката на снимките, разположението на ветно с ваша помощ да подобрят начина си на учене
материалите на листа и т.н. Желаещите да рису- и резултатите си. Всеки обобщителен преговорен
ват също трябва да подготвят идеите си. урок завършва с резюме на уменията, които учени-
Припомнете на учениците, че трябва да отго- ците трябва да са придобили в съответните уроци.
варят на въпросите с пълни изречения, за да се по-
лучи свързан текст. Добре е първо да ги напишат
на чернова, да ги проверят и след това да ги нане- МЕЖДУПРЕДМЕТНИ
сат на листа за проекта. Насърчете учениците да
добавят още изречения, а не да се придържат само ВРЪЗКИ
към отговорите на въпросите.
Помогнете с идеи при планиране на оформление- Темите, включени в учебника, позволяват осъщест-
то на проектите. Изложете всички готови проекти вяването на междупредметни връзки с учебните
в класната стая. Ако не разполагате с достатъчно предмети български език и литература (сложно със-
място, ги излагайте на части по няколко, но задъл- тавно изречение, словоред, части на речта, време
жително първо съберете всички проекти. След 1 – 2 на глагола, правилен избор на езикови форми, осмис-
седмици ги откачете внимателно и ги върнете на ляне на отделни граматични категории), биология
учениците, за да ги приберат в ученическото порт- и здравно образование (здравословен начин на жи-
фолио. В междучасията или в началото на всеки час вот), география и икономика (екотуризъм, екологич-
насочвайте вниманието на учениците към изложени- но чист транспорт, природни, културни и истори-
те проекти. Може да задавате и по няколко въпроса чески забележителности), изобразително изкуство
към проектите, за да развиете наблюдателността (проекти, рисунки), история и цивилизации (култу-
на учениците. Не забравяйте винаги да насърчавате ри и междукултурна толерантност) и др.
и поощрявате постаралите се.

КУЛТУРОЛОГИЧНИ
ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЯ
Чрез различните видове текст, включени в учеб-
НА ЗНАНИЯТА ния комплект, учениците разширяват познанията
си за културата и обичаите във Великобритания
Шестте теста (входен, изходен и четири теста и САЩ. В уроците карето Culture Corner съдържа
за текуща проверка) може да бъдат намерени на интересна и полезна информация, свързана с култу-
сайта www.e­uchebnik.bg в раздела „Безплатни рата, традициите и литературата на Великобри-
ресурси“ за 7. клас по английски език, след предва- тания и САЩ.

13
ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА (108 ЧАСА)
TOTAL # OF NEW REVISION/
TYPE OF LESSON TESTING
CLASSES MATERIAL PRACTICE
Hello again! 3 3
Entry test 1 1
Unit 1 3 3
Play and revise 1 2 2
Unit 2 3 3
Play and revise 2 2 2
Unit 3 3 3
Play and revise 3 2 2
Up to now 1 2 2
Test 1 (+ correction) 2 1 1
Unit 4 5 5
Play and revise 4 2 2
Unit 5 5 5
Play and revise 5 2 2
Unit 6 4 4
Play and revise 6 2 2
Up to now 2 2 2
Test 2 (+ correction) 2 1 1
Fun time 1 2 2
Project 1 2 2
Unit 7 5 5
Play and revise 7 2 2
Unit 8 4 4
Play and revise 8 2 2
Unit 9 5 5
Play and revise 9 2 2
Up to now 3 2 2
Test 3 (+ correction) 2 1 1
Unit 10 4 4
Play and revise 10 2 2
Unit 11 3 3
Play and revise 11 2 2
Unit 12 3 3
Play and revise 12 2 2
Up to now 4 2 2
Test 4 (+ correction) 2 1 1
Fun time 2 2 2
General revision 2 2
Final test 1 1
Project 2 2 2
TOTAL # OF CLASSES 102 51 45 6
PERCENTAGE OF TOTAL 100% 50% 44% 6%

NB! От годишния брой часове 6 часа са предвидени за годишен преговор или за компенсиране на
учебни занятия, пропуснати поради празници, ваканции и др., и/или за допълване на часове към опре-
делени уроци в учебния комплект.

14
HELLO AGAIN!
Въвеждащият урок HELLO AGAIN! осигурява отлична възможност за преговор на основната граматика,
изучавана в 6. клас, и подготовка за теста за входящо ниво. В примерното годишно разпределение за въ-
веждащия урок са предвидени три учебни часа. През първия час фокусът е върху двете сегашни времена
– the Present Simple и the Present Continuous, през втория – върху the Past Simple, the Past Continuous, will и be
going to, през третия – членуване, неопределителни и възвратни местоимения, so и such, too и enough. Ако
вашите ученици имат нужда от още преговор и допълнителни разяснения, може да добавите още един
час, като ползвате шестте свободни часа (вж. стр. 14).
Подходете към преговорните уроци по следния начин. Обявете темата на преговорния урок. Напише-
те няколко примера на дъската и задайте насочващи въпроси за съответната граматична структура
– например: How do we form the positive form in the Present Simple/Present Continuous? How do we form the
negative? и т.н. Насочете вниманието към рубриката Do you remember?. Обобщете отговорите. Преми-
нете към изпълнението на упражненията. Учениците работят самостоятелно, като записват отгово-
рите си в тетрадките. След това ги сверяват по двойки. Проверете с целия клас.
Наблюдавайте работата и отбелязвайте често допускани грешки. След края на изпълнението ги обсъ-
дете. Задайте контролни въпроси за отговорите на учениците, за да проверите дали всички са слушали
внимателно.

I. THE PRESENT SIMPLE Аnswers:

1. In your notebook, write sentences in the Present 1. want, am searching


Simple. Use short forms where possible. 2. are you doing, am walking
3. isn’t texting, is phoning
Аnswers: 4. spend
5. aren’t working, are listening
1. Tara plays tennis twice a week. 6. gets up
2. I don’t speak Chinese.
3. We don’t often stay up late.
4. Do you recycle plastic bottles? III. THE PAST SIMPLE
5. My mum sometimes drives me to school.
6. Does your father work at weekends? 4. Listen and repeat.

Tra n s c r i p t :
II. THE PRESENT CONTINUOUS
buy – bought say – said
2. In your notebook, write sentences in the Present choose – chose sleep – slept
Continuous. Use short forms where possible. draw – drew spend – spent
feel – felt tell – told
Аnswers: grow – grew throw – threw
lose – lost wake – woke
1. I’m not doing a test. meet – met wear – wore
2. Why are you wearing a folk costume? read – read
3. I’m writing an email.
4. My grandparents aren’t working in the garden. 5. In your notebook, write sentences in the Past
5. He’s having breakfast. Simple.
6. Are they looking at us?
7. My baby brother isn’t learning to crawl. Аnswers:

1. I slept late on Sunday.


3. In your notebook, complete the sentences with 2. My parents didn’t buy me a new bike yesterday.
the correct form of the verbs in bold: the Present 3. Did you enjoy the summer holidays?
Simple or the Present Continuous. 4. He lost his mobile two days ago.
5. Did she go hiking at the weekend?
6. We didn’t wear any warm clothes yesterday.
7. Dan didn’t visit his cousins this summer.
8. Where did he take this photo?

15
IV. THE PAST CONTINUOUS 10. In your notebook, match the two parts of the
sentences.
6. In your notebook, write sentences in the Past
Simple. Аnswers:

Аnswers: 1. Penguins eat fish.


The penguins are the most popular animals in
1. Justin was jogging. the zoo.
2. My parents weren’t buying me a bike. 2. Teenagers often argue with their parents.
3. Were they drinking tea? The teenagers in this photo are having a party.
4. Gabi was having a performance. 3. Sea daffodils are protected plants.
5. What were you watching? The sea daffodils we saw at the beach were
6. I wasn’t chatting with my best friend. beautiful.
7. Where were they having a birthday party?
8. Vicky wasn’t reading a book.
11. Some of the sentences below are correct. Others
need a/an or the. Put a/an or the where necessary.
7. In your notebook, complete the sentences with the Say the correct form.
correct form of the verbs in bold: the Past Simple or
the Past Continuous. Аnswers:

Аnswers: 1. Vegetarians don’t eat meat. ü


2. Football is a very exciting sport.
1. was jogging, lost 3. It’s raining – take an umbrella.
2. were doing, rang 4. Would you like a banana?
3. were watching, started 5. A: Where is the spare key?
4. got, were hiking B: It’s on the mantelpiece.
5. were travelling, visited 6. Children like playing computer games. ü
6. threw away, cleaning 7. John and Anna are at the airport.
7. came back, was making

VII. INDEFINITE PRONOUNS


V. WILL AND BE GOING TO
12. In your notebook, complete the sentences with
8. In your notebook, complete the sentences with the somebody, anybody, nobody, everybody, anything,
correct form of the verbs in bold: will or be going to. everything.
Use short forms where possible.
Аnswers:
Аnswers:
1. anything
1. ’ll go 2. somebody
2. is going to study, won’t come 3. everything
3. ’ll like 4. anything
4. is going to look after 5. anybody/somebody (somebody specific in mind),
5. ’ll make nobody
6. aren’t going to hang out 6. everybody

VI. ARTICLES VIII. REFLEXIVE PRONOUNS


9. In your notebook, complete the sentences with 13. In your notebook, complete the sentences with
a/an or the. the correct reflexive pronouns.

Аnswers: Аnswers:

1. a, the, the 4. many 1. myself 4. ouselves


2. a, a, the 5. a, a, the, the, a, a 2. themselves 5. yourselves
3. a 6. an, the 3. yourself 6. herself

16
IX. SO AND SUCH 16. There is one mistake in each sentence. Find it and
correct it in your notebook.
14. In you notebook, complete the sentences with so
and such. Аnswers:

Аnswers: 1. I don’t know anybody here.


2. Miss, do we have to read the rest of the grammar
1. so
ourselves?
2. such
3. Hello! Is there anybody home?
3. so
4. I’m so angry with you!
4. so, such
5. It’s too late to do my homework now.
5. such
6. I won’t buy this T-shirt. It’s not big enough.
6. so
7. It’s such a beautiful day today!

X. TOO AND ENOUGH


15. Say the correct phrase.

Аnswers:
1. warm enough
2. too late
3. too dark
4. too sweet
5. too difficult

Unit 1 VIRTUAL FRIENDS


GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY PRONUNCIATION
the Present Simple and the talking about states and habits; talking about friendship; teen chat sentence stress; strong
Present Continuous (revision); activities happening now; greeting and language and weak forms of do
state verbs; all, both, several introducing yourself informally; talking about and does
friendship; using teen chat language

WORDS IN ACTION
3. brush up
2. Look at the pictures. Read the sentences and try Andrey listens to the BBC every day for an
to guess the meaning of the words and phrases in hour to brush up his English.
bold. Listen and repeat. 4. shut up
Обърнете внимание на учениците, че shut up (млък- Shut up for a moment! I can’t hear what
ни) не е учтив израз и трябва да го използваме само Mum is saying.
когато общуваме с много близки хора. В конкретния
случай учениците ще чуят израза в разговора между LISTENING AND READING
четиримата братовчеди в упр. 4. Борис се обръща
така към сестра си, защото е ядосан, че тя издава 3. Anwer the questions below. Listen and check.
негова тайна. Преди да пуснете записа, извлечете от ученици-
Фразовият глагол brush up може да се използва и те всичко, което знаят за четиримата тийней-
с on: brush up (on). джъри и техните семейства (the Andonovs and the
Wilsons). Така ще направите и бърз преговор на ле-
Tra n s c r ip t : ксика, свързана с роднински връзки.

1. loads of homework Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :


She’s got loads of homework to do.
2. bookworm Vicky and Boris are Bulgarian. They are twins and
Alex is a real bookworm. He reads a dozen they live in Sofia. Alice and Justin are Vicky and
books every month! Boris’s cousins. They’re English. They live in London.

3. Hello! New edition. Книга за учителя по английски език за 7. клас – Д. Петкова и др. 17
Two years ago Vicky and Boris spent a month in notebook, match the people with the adjectives.
London. They went to summer school there. Last Be careful – there are two extra adjectives!
summer, Alice, Justin and their parents spent a Преди да пуснете записа, насочете вниманието на
month touring Bulgaria with their cousins. учениците към прилагателните в карето. Въведе-
те непознатата лексика, ако има такава.

4. Listen and choose the correct answer. Tra n s c r i p t :

Tra n s c r ip t : BORIS: Hi, I’m Boris! I’m from Sofia, Bulgaria. I’m very
communicative and I get on well with everybody. All
Vicky, Boris, Alice and Justin are having an online my friends say I’m the most easy-going person in the
conversation. world. And sometimes the messiest as well!
Alice: Hi, guys? I like trying new things but sometimes I’m too
Vicky and Boris: Hello! adventurous. I want to try zorbing soon! Several of
Justin: How’s life? my friends do it every weekend and they say it’s great!
Vicky: Great! We started school two weeks ago.
Alice: Lucky you, we started school on September 1! LAURA: Hi, my name is Laura! I live in Venice, Italy.
Justin: And we’re getting loads of homework! I’m shy and quiet. I’m also very organised and my
Boris: I think it’ll be a very interesting school year. room is always clean and tidy.
Our school’s taking part in an international project. I’m really into fashion and I’m very good at drawing
It’s called eTwinning. dress sketches. And I love adventure. I’m a member
Alice: Cool! You’ll make lots of new friends and of a rock climbing club.
you’ll be able to brush up your English.
Justin: Lots of new GIRLfriends, too! 7. Now read the whole profiles and complete the
Vicky: Boris’s already got a virtual girlfriend! sentences in your notebook.
Boris: Shut up, Vicky!
Alice: Oh, was it love at first sight? Аnswers:
Boris: Alice, not you too!
Alice: Hey, just kidding! 1. Boris’ friends think he is the most easy-going
Boris: Laura and I are just good friends! and sometimes the messiest person in the world.
Justin: Where’s Laura from? 2. He wants to try zorbing.
Boris: She’s Italian. 3. Boris texts his friends because he doesn’t like
Alice: What about you, Vicky? Any new friends? talking on the phone.
Vicky: Well, both Gabi and I are busy starting an 4. Laura’s room is always clean and tidy.
English book club! 5. When Laura reads fashion blogs, she often posts
Justin: You’re such a bookworm! comments.
6. She is going to start her own fashion blog.
Аnswers:

a GRAMMAR SPOT
1. THE PRESENT SIMPLE AND THE PRESENT
Насочете вниманието на учениците към карето CONTINUOUS (REVISION)
CULTURE CORNER. Учениците прочитат информа-
цията. Ако е необходимо, обяснете на български. Аnswers:

5. Listen again. In your notebook, match the 1. a 2. c 3. c 4. d


beginning of each sentence with its ending.

Аnswers: PRACTICE
1. Alice suggests it was love at first sight. 8. Read Gabi’s email and say the correct form of the
2. Vicky tells everybody that Boris’s got a virtual verbs in brackets: the Present Simple or the Present
friend. Continuous.
3. Justin thinks that Vicky reads too many books.
4. Boris is angry with Vicky for telling his secret. Аnswers:
It is school time again and I have classes every
6. Listen to part of two online profiles. In your day from 8:00 am to 1:00 pm. After that I do my

18
homework. On Tuesday and Thursday afternoons, I Аnswers:
go to my drama club. In my free time, I usually hang
out with Vicky. 1. both 5. all
This year my school is taking part in an international 2. all 6. several
project. Vicky and I are organising an English book 3. several/all 7. both
club, too. This week we are making some posters 4. both
and flyers. I hope our classmates will like them and
join the club!
VOCABULARY
2. ACTION AND STATE VERBS
1. FRIENDSHIP
Обърнете специално внимание на учениците, че ня-
кои state verbs имат и други значения и тогава мо- 11. Work in pairs. Make a list of all adjectives of
жем да ги употребяваме в сегашно продължително personality you know. Put them into two groups:
време. positive and negative. Your partner does the same.
I’m having breakfast. Глаголът have не означава Compare your lists. How many matches have you
„притежавам“, а се използва в устойчиви словосъ- got?
четания, като have a shower, have a rest, have lunch В 5. и 6. клас учениците са изучили следните прила-
и др. гателни: patient, impatient, friendly, unfriendly, polite,
I have two cats. Глаголът have означава „прите- impolite, communicative, shy, clever, silly, kind, bossy,
жавам“. curious, lazy, naughty, hard-working, selfish, stubborn,
I think they’ll win. Глаголът think е синоним на generous.
believe, т.е. означава „мисля, вярвам“. Може да добавите и прилагателните от упр.
I’m thinking about my new blog. Глаголът think оз- 6 в урока. Прилагателните shy, quiet и adventurous
начава „обмислям идея, план“. може да бъдат сложени в двете колони в зависи-
мост от контекста.
PRACTICE Обърнете внимание на словообразователните
модели с представките в работната тетрадка.
9. In your notebook, write the correct form of the
verbs in bold. suggested answers:

Аnswers: POSITIVE: NEGATIVE:


patient, friendly, polite, impatient, unfriendly,
1. care (action verb), need (action verb) communicative, clever, impolite, silly, bossy,
2. is making (action verb), smells (statе verb) kind, curious, hard- lazy, naughty, selfish,
3. don’t believe (statе verb), is lying (action verb) working, generous, stubborn, messy
4. reads (action verb), posts (action verb) organised, easy-going
5. love (statе verb), don’t like (statе verb)
6. text (action verb), send (action verb)
12. Read the description below. Try to guess the
3. ALL, BOTH, SEVERAL meaning of the phrases in bold. Then look them
up in the Wordlist at the end of your Student’s
В работната тетрадка е обяснена подробно тях- Book.
ната употреба. Изразът be like chalk and cheese е познат на ученици-
те от Работна тетрадка № 1 за 6. клас.
Аnswers:
13. Work in groups of four. Each of you think of
1. a 2. c 3. b your best friend and describe him/her to your
classmates. Use the description in 12 and your list
of adjectives of personality. The questions below
10. Say both, all or several to complete the sentences. will also help you.
Sometimes there is more than one option! Припомнете разликата в значението между What
Може да улесните учениците, като им кажете да does he/she look like? и What is he/she like?
обърнат внимание на думите след трите точки,
например of, them или друга дума. Така по-лесно ще 2. TEEN CHAT LANGUAGE
се ориентират кой определител да сложат. В ня-
кои изречения са възможни два отговора, но това Вероятно вашите ученици използват активно
променя смисъла. При проверката може да изиска- компютърен жаргон в ежедневните си дейности.
те от учениците да обяснят избора си. „В писмен вид той представлява смес от лати-

19
ница, кирилица, цифри и символи на мястото на на учениците колко е важно да ползват безопасно
букви. Най-често използваните думи и фразеоло- интернет и социалните мрежи. Формулярът се по-
гизми са сведени до две-три букви – нз (не знам), пълва в работната тетрадка.
зн (знам), няма зн (няма значение), мн (много), пр
(приятно), от ? кв си (от кой квартал си), инт Аnswers:
(интересно), здр (здравей), нп (няма проблеми),
мс (мерси), пз (поздрав), ест (естествено), ко пр • She is friendly, communicative (she likes meeting
(какво правиш), са, ся (сега), ник (от английското new people), kind and generous.
nickname).“ (Източник: http://e-vestnik.bg/840) • She loves reading, she wants to try zorbing.
По аналогичен начин е образуван и компютър- • She reads several book blogs and she loves talking
ният жаргон в английския език. Много съвременни on the phone or online.
приложения за чатове предлагат готови емотико-
ни с надписи OMG, LOL и т.н. PRONUNCIATION
15. In your notebook, match the abbreviations with SENTENCE STRESS
their meanings. STRONG AND WEAK FORMS OF DO AND DOES
Аnswers: 18. Listen and mark the intonation pattern (rising or
falling).
1. are R
2. you U
3. just kidding JK Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :
4. no problem NP
5. laughing out loud LOL 1. Do you get up early? rising
6. oh my god OMG 2. Yes, I do. falling
7. by the way BTW 3. What does he like doing? falling
8. thanks Thx 4. He doesn’t like texting. falling
9. as soon as possible ASAP
Now listen again and answer the questions: Do we
COMMUNICATION say every word with the same stress? Which are the
important words in each sentence?
INTRODUCTIONS
Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :
16. In your notebook, copy the sentences and put
them into the correct order. Listen and check.
1. Do you get up early?
2. Yes, I do.
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : 3. What does like doing?
4. He doesn’t like texting.
Hi, there! My name’s Gabi and I’m a student. I’m
\
thirteen.
I was born in Pleven but I live in Sofia because my
parents work there.
WORKBOOK
I study at Hristo Botev Secondary School. I’m in
1. Look at the pictures. Complete the sentences with
class 7B.
the words and phrases in the box.
I love theatre and I’m a member of a drama club
and an English book club. Аnswers:
In my free time, I love hanging out with my best
friend Vicky. 1. loads of homework 3. brush up
We’ve got a lot in common. Both of us like reading 2. bookworm 4. shut up
books and watching films.
2. Complete the sentences with the words in the box.
WRITING Be careful – there are two extra words!

AN INTERNET PROFILE AND A SIGN-UP FORM Аnswers:


17. Read Vicky’s profile on the eTwinning platform 1. easy-going 4. messy
and answer the questions below. 2. mates 5. text, download
Тази задача е много добър момент да напомните 3. adventurous

20
3. Complete the table with the correct adjectives. 9. Read the teen chat ‘rules’ and match them with the
examples.
answers:
Аnswers:
POSITIVE: NEGATIVE:
patient impatient 1. Single letters can replace words.
friendly unfriendly b. be à b, see à c, are à r, you à u,
organised disorganised why à y
happy unhappy
honest dishonest 2. Single digits can replace words.
tidy untidy a. ate à 8, great à gr8, mate à m8,
polite impolite later à l8r, before à b4
kind unkind
3. Individual syllables can be replaced with
5. Complete the sentences with the correct form of a single letter or digit.
the verbs in brackets: the Present Simple or the d. ate/eight à 8, for/four à 4,
Present Continuous. to/too/two à 2

Аnswers: 4. Vowels are removed from a word, the


consonants remain and the word is still
2. isn’t chatting, is reading recognisable.
3. is helping c. between à btwn
4. watches, talks
5. am not posting, am downloading 10. Some time ago a 13­year old Scottish girl handed
6. plays in an essay written in the text message language.
Here is a part of it. Can you translate it into
6. Cross out the wrong verb form. Standard English? The ‘rules’ above can help you.
Може да дадете на учениците малко подсказки –
Аnswers: CWOT (complete waste of time), FTF (face to face).

2. have 5. is being Аnswers:


3. is hating 6. is smelling
4. is believing 7. aren’t understanding My summer holidays were a complete waste of time.
Before we went to New York to see my brother, his
girlfriend and their three screaming kids face to
7. Write sentences about Vicky’s friends, using the face. I love New York. It’s a great place.
cues.

Аnswers: 11. Complete the sentences with the correct


prepositions: at, for, in, into, on.
2. All of us download apps.
3. Both of us like reading books. Аnswers:
4. All of us never give out any personal information.
5. Several of us have virtual friends. 1. into 4. in
6. All of us text every day. 2. at 5. at
7. Both of us are members of an English book club. 3. on

8. Circle the correct meaning of the phrase in bold. 13. Now read the website below and answer the
questions.
Аnswers:
Аnswers:
1. a continue to talk or write
2. b became friends again 1. How to be safe on the Internet.
3. b are very different from each other 2. Safe, meeting, accepting, reliable, tell
4. b ended their friendship 3. Because what they tell isn’t always true.
5. a have a good relationship 4. Ask my parents and teachers (if it’s safe).
6. a he liked her immediately 5. Because it is very easy to lie online.
7. b share similar interests 6. Everybody.

21
Unit 2 HOBBIES AND LEISURE TIME
GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY PRONUNCIATION
the Past Simple and the Past talking about past events; thanking people; hobbies and leisure strong and weak forms
Continuous (revision); when agreeing and disagreeing; making suggestions; time of was and were
and while; so and because making a request and an excuse; talking about
hobbies and leisure time

WORDS IN ACTION friends to the people in your class. You may even want
to find a fluent English speaker who will volunteer to
2. Look at the pictures. Read the sentences and try to come to your meetings. New teachers or a high school
guess the meaning of the words in bold. Listen and student may be willing to help you for free because
repeat. the experience will help them find a job. 
(Source: https://www.englishclub.com/english-clubs)
Tra n s c r ip t :

1. swallow (n.)
The European swallow spends the winter in Tra n s c r i p t :
Africa, south of the Sahara.
2. keen on The first meeting of the English book club is taking
Ben is keen on staying fit. He goes to the gym place. Vicky and Gabi’s English teacher is also there.
three times a week. Ms Hristova: Thanks for inviting me, girls! I’m so
3. precious stones happy to be with you!
Diamonds are some of the most expensive Vicky: You’re welcome, Ms Hristova!
precious stones on earth. Gabi: Hi, Georgi. What are you doing here?
4. freeze (v.) Georgi: Hello, guys. Isn’t it the English book club?
In Sweden, people can go skating when lakes Vicky: Yes, it is. Are you sure you’re looking for us?
freeze in winter. Georgi: Positive!
5. Positive! Vicky: You like reading!?
A: Are you sure you don’t want some chocolate? Georgi: I love reading! Do you think I’m only keen
B: Positive! on football?
Vicky: Of course not!
LISTENING AND READING Gabi: Anyway, good to see you here! Welcome to
the English Bookworm Club!
3. Listen and say which statement is true. Vicky: Everybody’s here so let’s start. We’re going
to read a beautiful fairy tale by Oscar Wilde. It’s
called ‘The Happy Prince’.
C u lt u r e Corner: Georgi: What’s so special about it? Aren’t all
princes happy because they’re rich and famous?
An English Club is a place for language learners to
use English in a casual setting. Practising your skills Аnswers:
in the classroom is important, but it is not like real
life. In an English Club, you get a chance to practise b. It’s a meeting of a book club.
many different skills in a setting that is more like real
life. Though your English teacher understands your
4. Listen again and choose the correct answer.
English, your English Club friends will require you to
speak more clearly and listen more carefully. Reading/ Аnswers:
book clubs  are another type of English Club. Each
person reads the same book (outside of group time) 1. b 2. b 3. b
and the club discusses aspects such as what they liked
about it, who their favourite characters were, etc.
5. Now listen to an extract from the fairy tale ‘The
Starting an English Club is a great way to make new
Happy Prince’ by Oscar Wilde and say true or false.
lasting friendships. It is important to have good ESL
Насочете вниманието на учениците към карето
friends because your confidence will increase if you do.
CULTURE CORNER. Вероятно някои от тях ще се се-
You will feel more comfortable using English around
тят, че Оскар Уайлд е автор на сборника с приказки
people you trust and have fun with. Don’t limit your
„Щастливият принц и други разкази“.

22
Tra n s c r ip t : because he is beautiful. But the Prince feels very sad
about the poor people in the city. One night, a swallow
‘I’m the Happy Prince.’ comes to rest on the statue’s feet on its way to Egypt.
‘Why are you crying then?’ asked the Swallow. The Prince asks the bird to give all his precious stones
‘When I was alive and had a human heart,’ answered and golden leaves to the poor people. Together they
the statue, ‘I didn’t know what tears were because help lots of people. But soon winter arrives and the
I lived in a palace where no one ever cried. In the swallow freezes to death. The Happy Prince loses his
daytime, I played with my friends in the garden, and best friend so his metal heart breaks into pieces. Then
in the evening I danced in the Great Hall. There was God asks one of his angels to bring him two of the
a high wall around the garden but I never asked most precious things in the city. The angel brings him
what was behind it. Everything around me was so the broken heart and the dead bird.
beautiful. Everybody called me the Happy Prince.
And I was really happy. So I lived, and so I died. Now PRACTICE
from this high column I can see all the ugliness and
all the unhappiness of my city. My heart is made of 8. Say the correct form of the verbs in bold to
metal but I cry all the time.’ complete the sentences. Use the Past Simple or the
Past Continuous.
Аnswers:
Аnswers:
The Happy Prince was once a real prince.
1. arrived, were introducing
2. kept, was touring
6. Now read the rest of the extract and answer the
3. riding, met, was
questions below.
4. broke, climbing up
5. texting, chatting
NB! Ако имате техническа възможност, пусне- 6. broke up, made (it) up
те на вашите ученици истинска драматиза-
ция на приказката на сайта https://librivox.org.
9. Say so or because to complete each sentence. Then
say the sentences in another way. Listen and check.
Възложете втората част от задачата на по-бър-
Аnswers: зите ученици.

1. The boy is very ill and he has a fever.


2. Because she is very poor and she’s got nothing NB! Обърнете внимание, че пред because ни-
to give her son to make him feel better. кога не поставяме запетая в английското из-
3. The Swallow’s friends are waiting for him in Egypt. речение. Според някои граматики трябва да
4. Because some boys were throwing stones at се поставя запетайка пред so, като това се
him last summer. отнася до всички съчинителни съюзи. Други
5. Because the Happy Prince looked very/so sad. считат, че запетайката не е необходима за-
ради самия факт, че се използват съчинителни
съюзи за свързване на двете изречения. За улес-
нение на учениците ние се придържаме към
7. Listen and check.
втората теза. Ако все пак някой от вашите
ученици поставя запетайка, не го отчитайте
NB! Обяснете на учениците, че когато опис- като грешка.
ваме или говорим за отдавна минали събития,
използваме форми на сегашно време (което
също е известно като сегашно историческо). Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :
По подобен начин в английския език използва-
ме historical present (dramatic present, narrative
1. Georgi joins the English book club because he
present), когато описваме събития в разказ или
loves reading.
повест – всъщност използваме формите на
2. It was very cold outside so I put on my warmest
познатото сегашно просто време.
jacket.
3. Boris wants to try zorbing because he thinks it’s
cool.
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : 4. I didn’t like the film so I walked out of the cinema.
5. Laura’s leg is broken so she has to stay home.
The Happy Prince is a statue decorated with golden 6. Justin couldn’t recognise Gabi in ‘Thе Prince and
leaves and precious stones. Everyone loves him the Pauper’ because she played a male part.

23
VOCABULARY C u lt u r e Corner:

HOBBIES AND LEISURE TIME Girl Online is the debut novel by English author and 
10. Work in groups of four. What words for hobbies internet celebrity  Zoe Sugg, with assistance from
and interests do you know? Make a list. novelist Siobhan Curham. The romance and drama 
От предишните години учениците знаят следна- novel, released on 25 November 2014, is aimed at
та лексика, свързана с хобита и свободно време: a  young adult  audience and focuses on a fifteen-
drawing, collecting things, dancing, playing board games, year-old anonymous  blogger  and what happens
baking, doing puzzles, acting, singing in a choir, playing when her blog goes viral. The novel is a New York
ball games, keeping a pet, playing a musical instrument, Times Best Seller in the Young Adult category. The
playing adventure games. book was the fastest selling book of 2014 and it
broke the record for highest first-week sales for a
11. In your notebook, match the words with the debut author since records began.
pictures. Listen, check and repeat. The novel surrounds Penny Porter, a 15 year old living
with her parents in Brighton. Penny starts blogging
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : about her problems, such as school drama, friends,
family, boys and the panic attacks she has been
having. When things in her life go from bad to worse
1. photography 5. decoupage her family travels to New York City where her mother
2. martial arts 6. scouting is organising a wedding. Attending the wedding,
3. pottery 7. folk dance Penny meets a musician, Noah, with whom she falls
4. volunteering 8. knitting in love, resulting in her blog going viral.
(Source: Wikipedia)
COMMUNICATION
MAKING SUGGESTIONS 14. Now read and listen to the dialogue. Then practise
in pairs.
13. Read the poster and answer the questions.
Тази задача изисква от учениците да разберат ос- Tra n s c r i p t :
новната (полезна) информация в кратко съобще-
ние/плакат. Kalina: Look! There’s an English book club at school!
Martin: Really? Where? When?
Аnswers: Kalina: Every last Thursday of the month between
3:00 pm and 4:00 pm.
1. The club meets on the last Thursday of each
Martin: What books are they going to read?
month from 3:00 to 4:00 pm.
Kalina: Let’s see.
2. At Hristo Botev School, room 412.
Martin: Look, Percy Jackson & the Olympians. I’d
3. Everyone from Grade 7.
like to read it!
4. No, it’s free.
Kalina: Me too. And Girl Online sounds interesting.
5. Vicky or Gabi.
Martin: Shall we join the club then?
Kalina: Why not? It’d be fun to read and discuss
books together.
C u lt u r e Corner:
Martin: Exactly. I know Gabi, I’ll send her an email.
Kalina: Cool!
Percy Jackson & the Olympians, often shortened
to Percy Jackson, is a pentalogy of fantasy adventure 
novels written by American author Rick Riordan, and WRITING
the first book series in the Camp Half-Blood Chronicles.
Five supplementary books, along with three graphic A REQUEST AND AN EXCUSE
novels, have also been released. More than 45 million
16. Read the two emails and answer the questions.
copies of the books have been sold in more than 35
Освен предложените в учебника въпроси може да
countries. As of October 28, 2011, the series has been
зададете още въпроси, например When is the next
on  The New York Times  Best Seller list  for  children‘s
meeting of the English book club? How can Justin attend?
book series for 245 weeks. The first book was adapted
Who visited Justin’s school club?
into a film titled Percy Jackson & the Olympians: The
Обърнете специално внимание на маркирани-
Lightning Thief  in 2010, which was commercially
те в сиво изрази в двата мейла – те са изклю-
successful, but received mixed reviews. An adaptation
чително важни и предлагат готови модели за
of the second book, titled  Percy Jackson: Sea of
изразяване на молба и извинение. За разлика от
Monsters, was released in 2013.
другите модели за писане, те не трябва да се за-

24
менят, а да се запазят и да се промени съдържа-
Аnswers:
нието около тях.
1. grateful 4. golden
Аnswers: 2. mention 5. heart
3. fairy tale 6. happy ending
1. To the English book club.
2. To be their native speaker and to motivate them
to speak English. 3. Add -ness to the adjectives below to form nouns.
3. No, he couldn’t. He was at a school club himself.
4. He’ll attend the next meeting. Аnswers:

2. tidy – tidiness 7. ill – illness


17. Imagine you have to organise or take part in a 3. ready – readiness 8. weak – weakness
school club event (a school bazaar, a concert, a 4. lazy – laziness 9. dark – darkness
performance, a competition, etc.). Ask a friend to 5. ugly – ugliness 10. kind – kindness
support you. Use Gabi’s email as a model.
Now exchange the emails with your partner. Write
a reply. Make an excuse and explain why you 4. Complete the sentences with the correct Past Simple
couldn’t go. Use Justin’s email as a model. form of the verbs in bold.
Поставете задачата за домашна работа. Пред-
варително уточнете какво ще е събитието, за Аnswers:
което ще пишат. Добре е да разделите класа на
две групи – едната пише мейл по модела на Габи, 2. missed, was 5. bought
а другата – по модела на Джъстин. В началото на 3. sold 6. stayed up
следващия учебен час разменете задачите на две- 4. finished, didn’t go 7. lost, broke
те групи. Поканете няколко ученици да прочетат
мейлите по двойки – въпрос и отговор.
5. What were these teenagers doing at 9:00 pm
PRONUNCIATION yesterday? Use the words to make sentences.

STRONG AND WEAK FORMS OF WAS AND WERE Аnswers:

18. Listen to these sentences. Pay attention to the 2. Boris was reading a sports blog.
pronunciation of was/were. 3. Georgi was watching a football match.
4. Justin was making a cake for his mother.
Tra n s c r ip t : 5. Vicky and Gabi were talking about the English
book club.
1. Were you happy? 6. Laura was drawing a dress sketch.
2. Yes, I was. 7. Kamen and Pavel were playing a video game.
3. Was he reading a book?
4. No, he wasn’t.
5. The boys weren’t throwing stones. 6. Circle the correct verb form.
6. The prince was crying.
Аnswers:

WORKBOOK 1. I was walking home from school when it


started to rain.
1. Look at the pictures. Complete the sentences with 2. While the thief was climbing up the wall, he
the words in the box. slipped on the snow.
3. The old lady was carrying two heavy bags when
Аnswers: two girls offered to help her.
4. When I came into the classroom, my classmates
1. precious stones 4. keen on were doing a test.
2. freeze 5. Positive! 5. Rita’s friends were having a party while she was
3. swallow staying in bed with a fever.
6. While Boris was texting Laura, Vicky was talk­
2. Complete the sentences with the words and ing on the phone.
phrases in the box. Be careful – there are two
extra words!

4. Hello! New edition. Книга за учителя по английски език за 7. клас – Д. Петкова и др. 25
7. Complete the sentences with because or so. 10. Complete the sentences with the correct
prepositions: at by, for, of, on.
Аnswers:
Аnswers:
1. Dad is tired because he works night shifts.
2. We didn’t know the way to the station so we 1. on
asked for directions. 2. for
3. The driver wasn’t careful so she had a car 3. fy
accident. 4. at
4. The Happy Prince’s metal heart broke into pieces 5. of
because he lost his best friend.
5. Last week, I lied to my mum so she was very
angry with me. 12. Now read the text quickly and circle the best head­
6. I was happy because all my friends came to my ing.
birthday party.
Аnswers:
8. Write the word for each picture. b. Tamagotchi Then and Now

Аnswers:
13. Read the text again and circle the correct answers.
1. knitting 5. martial arts
2. pottery 6. decoupage
Аnswers:
3. volunteering 7. folk dance
4. photography 8. scouting 1. c
2. b
9. Complete the sentences with the correct words 3. b
from 8. 4. c
5. a
Аnswers: 6. c
1. photography 5. decoupage
2. knitting 6. pottery
3. scouting 7. martial arts
4. folk dance 8. volunteering

Unit 3 GOING PLACES


GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY PRONUNCIATION
the Present Continuous and be talking about fixed arrangements, plans holidays silent letters
going to (revision); adverbs of and intentions; expressing probability and
probability; the Present Simple possibility; talking about timetables; asking
for future about future plans; talking about holidays

WORDS IN ACTION
2. Look at the pictures. Read the sentences and try 3. the Northern Lights
to guess the meaning of the words and phrases in You can enjoy a magnificent view of the Northern
bold. Listen and repeat. Lights if the weather is clear.
4. take off
Tra n s c r ip t : The plane is going to take off any minute.
5. reindeer herd
1. snowshoeing The reindeer herd is resting in the snow.
I’d love to go snowshoeing next winter. 6. solve
2. dog sledding My dad has to solve loads of problems at work
Dog sledding is a popular winter activity in Sweden. every day.

26
LISTENING AND READING Alice: To Sweden?
Justin: But Mum, cold is no fun!
3. Listen and answer the question. John: I promise we’ll have fun! We’re going
snowshoeing and dog sledding. And we’re sleeping
Tra n s c r ip t : in an ice hotel!
Justin: There’ll probably be nothing to eat there!
Perhaps the best thing about Sweden is its natural John: Relax! There’ll be snacks and delicious dinners.
beauty: frozen landscapes, cosy cottages, green Justin: Perhaps I won’t starve then.
forests, rocky islands and reindeer herds. So if you
want to explore the country’s charms, you have
to leave the city behind. Hiking, snowshoeing, NB! Някои от въпросите за проверка на разби-
camping, cycling, skiing, skating, dog sledding, рането към текста изискват от учениците
boating, fishing and picking mushrooms and да извадят заключение (inference). Добре е да
berries are all major Swedish leisure activities. The обясните на учениците какво се очаква от тях.
good thing is, it’s easy to join in the action from Например въпрос № 1 Do Alice and Jutin want to
just about anywhere in the country. spend Christmas with their Aunt and Uncle? Нито
Sweden has beautiful mountain trails with Джъстин, нито Алис казват ясно, че не желаят
mountain huts along the way. A good place to да прекарат още една Коледа с роднините си.
start your trip is the northern village of Abisko. Но някои коментари като I want to have fun … it’s
There you can experience the Aurora Borealis, or not fun spending Christmas with them each year ….
Northern Lights. This unique natural phenomenon We’ll probably get more funny sweaters! подсказ-
made the north of Sweden very famous. ват, че тийнейджърите предпочитат да не
празнуват заедно с лелята и чичото.
Аnswers:

a video tour guide Аnswers:

1. Not really because it’s no fun spending Christmas


4. Listen again and say which of the activities below with them each year.
are mentioned in the text. 2. Funny sweaters and reindeer socks.
3. Justin.
Аnswers: 4. Both Justin and Alice.
5. He doesn’t mind it because they can have break-
camping, cycling, dog sledding, hiking, skiing, fast on the plane.
skating, snowshoeing

Може да направите задачата по-лесна, като C u lt u r e Corner:

кажете на учениците да следят за дейностите,


които НЕ се споменават в текста: jogging, sailing, The Icehotel is a hotel rebuilt each year with snow
walking. and ice in the village of  Jukkasjärvi, in northern
Sweden, about 17 kilometres from  Kiruna. It is
5. Listen to part of a conversation and answer the the world’s first ice hotel. After its first opening in
questions. 1990, the hotel has been rebuilt each year from
December to April. The hotel, including the chairs
Tra n s c r ip t : and beds, is constructed from snow and ice blocks
taken from the nearby  Torne River. Artists are
Alice: Hey, lazybones! invited to create different rooms and decorations
Justin: Don’t disturb me – I’m trying to think! made by ice. Besides bedrooms, there is a bar, with
Alice: A penny for your thoughts. glasses made of ice and an ice chapel that is popular
Justin: Well, Christmas is in two weeks! I want to with marrying couples. The structure remains below
have fun! Auntie Cherry and Uncle Tom are OK but freezing, around –5 °C.
it’s no fun spending Christmas with them each year. (Source: Wikipedia)
Alice: Uh-huh. We’ll probably get more funny
sweaters!
Justin: Yeah, and reindeer socks! 7. Now listen to three announcements from the
John: Hey, I think you’ve got your problem solved! Wilsons’ trip to Sweden. Where can you hear each
Justin: Are you kidding, Dad? announcement: at the train station, at the airport,
Anna: No, we’re going on holiday to Sweden! or on the Underground?

27
Още в 6. клас учениците имаха възможност да
чуят съобщения на летището и да се упражнят да Аnswers:
разбират важна информация – коя е дестинацията, 1. flying (FA because of December 21)
кой е номерът на гейта, кога приключва качване- 2. meeting (FA because of 9 o’clock tomorrow)
то на самолета. В 7. клас разширяваме уменията да 3. is going to try (I because of soon)
разбират важна информация на обществени места 4. is going to write (I because of next week, it can
като летище, гара и метро. Насочете внимание- be any time next week)
то на учениците съм карето STUDY TIP. Обяснете 5. are seeing (FA because of 7:00 pm)
употребата на 24-часовия часовник. 6. is going to start (I because of soon)
При желание и техническа възможност може
да пуснете на учениците автентични записи от GRAMMAR SPOT
лондонското метро на сайта: https://ilyabirman.
net/meanwhile/all/london­underground­voice ­ 2. ADVERBS OF PROBABILITY
announcements/.
Аnswers:

Tra n s c r ip t : 1. a 2. a 3. b 4. c

1. This is an announcement for passengers of flight


ER08997 to Stockholm. Your flight is ready for PRACTICE
boarding. Please, go to Gate 33. All passengers
flying to Stockholm on flight ER08997 please go 10. In your notebook, put the words in the correct order
to Gate 33. to make sentences. Then check with your partner.
2. Attention, please! This is a passenger service
announcement from Connex Trains. The Аnswers:
intercity train to Kiruna leaves at 17:05 from
Platform 7. The 17:05 intercity train to Kiruna 1. It will probably snow tomorrow.
leaves from Platform 7. 2. Perhaps the Wilsons will enjoy their trip to
3. Please mind the gap between the train and the Sweden.
platform. This is Osterley. This is a Piccadilly line 3. Maybe Boris/Laura will have an online conversation
service to Heathrow Terminal 5. with Laura/Boris.
4. They probably won’t win the match.
Аnswers: 5. We will possibly see you next week.
6. She won’t possibly be able to come to the party.
1. at the airport
2. at the train station 3. THE PRESENT SIMPLE FOR FUTURE
3. on the Underground
Учениците вече познават добре формите и основ-
ната употреба на сегашно просто време. В 7. клас
8. Listen to the announcements again and choose the те се запознават с друга важна употреба – в разпи-
correct answers. сания на превозни средства, киноафиши, програми
и т.н. На български също може да изполваме форми-
Аnswers: те на сегашно време в тези случаи, например Фил-
мът започва (ще започне) точно в 6 часа.
1. b
2. b PRACTICE
3. a
11. Each sentence below has a mistake. Say the correct
verb form.
PRACTICE Аnswers:
9. Read the sentences below. Decide if they describe
1. The last train is leaving (leaves) at 10:00 am.
fixed arrangements (FA) or intentions (I). Then,
2. The concert is starting (leaves) at 8 o’clock sharp.
in your notebook, complete the sentences with
3. What time will (is) be your flight?
the correct form of the verbs in bold: the Present
4. The school bus will arrive (arrives) at 7:00 am.
Continuous or be going to.
5. The plane is taking off (takes off) in half an hour.
6. Laura’s party  is starting  (starts) at 6:00 pm  on
Изпълнете първата част на задачата устно. Изискай-
Saturday.
те от учениците да аргументират отговора си.

28
VOCABULARY
3. We don’t like going on holiday to large holiday
HOLIDAYS resorts. We prefer quiet places without huge
crowds of visitors.
13. Work in groups of four. What activities can you do 4. The Andonovs often go hiking in the mountains.
when you go on holiday? Make a list. They put up a tent at a campsite or stay in a
В 5. и 6. клас учениците са изучили следната лексика, mountain hut.
свързана с ваканции: skiing, snowboarding, skateboarding, 5. A lot of young people go on backpacking trips.
canoeing, windsurfing, mountain biking (MTB), sunbathing, They often stay at youth hostels where they can
swimming, hiking, touring a city, going sightseeing, visiting meet other travellers.
museums and galleries. 6. Last summer, we stayed at a small, cosy guesthouse.
Препоръчваме да преговорите и познатата The owners were very friendly and helpful.
лексика, свързана с транспорт и превозни сред- 7. When we go on long weekends, my parents
ства. Може да припомните и предлозите, които usually rent a self­catering flat. It’s cheaper than
използваме с тях. a hotel and it feels like home!
В 6. клас учениците са изучили следната лекси-
ка, свързана с транспортни средства: lorry, tram,
motorbikе, the underground, cable car, ferry, helicopter,
NB! Обърнете внимание, че думата holiday
caravan, camper van.
може да се произнесе по два начина /ˈhɒlədi,
ˈhɒlədeɪ/.
NB! Помогнете на учениците да употребяват
правилно тези предлози, като предложите
следното просто правило: (travel) by + mode MIND THE PREPOSITIONS!
of transport (by bus/train/plane/ship), но on +
a/the (any other determiner) + mode of trans­ PREPOSITIONS OF TIME: IN AND AFTER
port (on a bus/a train/a plane/a horse/my dad’s
17. Say the correct preposition in each sentence.
car). Уточнете, че употребяваме предлога on,
когато можем да стоим прави или да ходим в
съответното превозно средство – с други думи, Аnswers:
ако превозното средство е достатъчно голямо
1. in 4. in
(напр. on a plane/a tram/a ferry/the Underground
2. after 5. after
и т.н.). Ако можем да седим или стоим върху
3. in 6. in
превозното средство, също употребяваме
предлога on (напр. on a bike/a motorcycle/a
skateboard/a horse и т.н.).
COMMUNICATION
14. Now look at the list of holiday places. In your TALKING ABOUT FUTURE PLANS
notebook, match the words with the pictures.
Listen, check and repeat. 18. Read and listen to the dialogue. Then practise in
pairs.
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s :
Tra n s c r i p t :
1. hotel 5. guesthouse Dorothy: What are you going to do during the
2. holiday resort 6. cruise ship holidays?
3. mountain hut 7. self-catering flat Alice: We’re going on holiday to Sweden! Dad
4. campsite 8. youth hostel booked the holiday last week. I’m sooo excited!
Dorothy: Sweden? What are you going to do
15. Listen and check. there?
Alice: We’re going snowshoeing and dog sledding.
Dorothy: Where are you staying?
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : Alice: At the Icehotel. It’s a hotel made of ice! Isn’t
it cool?
1. The Mediterranean Cruise Line offers adventure Dorothy: Wow! It is! How are you getting there?
and fun for adults and kids on board our largest Alice: We’re flying to Stockholm on December 21.
and newest cruise ship, The Explorer. Then we’re taking the train to Kiruna.
2. Auntie Cherry and Uncle Tom always stay at Dorothy: Have fun!
expensive all-inclusive hotels. Alice: Thanks!

29
WRITING 2. Complete the sentences with the words in the box.
Be careful – there are two extra words!
HOLIDAY PLANS
Аnswers:
20. Read Boris’ email and answer the questions.
1. cosy 4. pick
Аnswers: 2. landscape 5. trail
3. lazybones
• He’s going on a family holiday. His family is
leaving on December 23. First, they’re visiting his
grandparents, then they’re going to a holiday 3. In the UK, people often make resolutions at the
resort. They’re spending a week there. start of the New Year. Here’s a list of Alice’s and
• He’s going to ski and he’s going to learn how to Justin’s New Year’s resolutions. Follow the model
snowboard. sentence and write their resolutions.
• He’ll probably visit Rozhen Observatory.
Аnswers:

PRONUNCIATION 2. Both Alice and Justin are going to work harder


at school.
SILENT LETTERS 3. Alice is going to learn something new.
4. Justin is going to try volunteer work.
22. Listen and note the silent letter in each word. 5. Both Alice and Justin are going to spend more
time with their grandparents. (обърнете вни-
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : мание на трансформацията our – their)
6. Alice is going to read more books.
often talk 7. Justin is going to go to bed earlier.
guest honest 8. Alice is going to learn a new hobby.
wrong know 9. Both Alice and Justin are going to be better
friends. (обърнете внимание на трансформа-
цията a friend – friends)
10. Justin is going to show more love to his family.
NB! Думата often може да бъде произнесена и (обърнете внимание на трансформацията
без няма съгласна /ˈɒfən/ /ˈɒftən/. Формите са my – his)
дублетни, като второто произношениe е по- 11. Both Alice and Justin are going to spend less
висок регистър. time on the phone.
12. Alice is going to write thank-you notes.

22. Listen, check and repeat.


4. Read the sentences below. Decide if the underlined
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : parts describe a present activity (PA) or a fixed
arrangement (FA).
hour guard
listen calm Аnswers:
write knee
2. FA, PA 4. FA, PA
3. PA, FA 5. PA, FA

WORKBOOK 5. Tick the correct sentences. Correct the wrong


1. Look at the pictures. Complete the sentences with sentences in the space provided.
the words and phrases in the box. Change the form
of the verb where necessary. Аnswers:

Аnswers: 3. Perhaps/Maybe my mum won’t speak to me


because she’s angry.
1. dog sledding 5. the Northern Lights 4. It probably won’t rain tomorrow.
2. snowshoeing 6. takes off 6. Alex probably won’t like his present.
3. reindeer herd 7. Maybe Boris will have an online conversation
4. solve with Laura.

30
6. Use the verb in brackets to completе the sentence 9. Complete the sentences with the correct
for each picture. Add the correct time. preposition: in or after.

Аnswers: Аnswers:

2. arrives, 6:15 am 1. in 4. after


3. starts, 14:00 (2:00 pm) 2. in 5. after
4. finishes, 6:00 pm 3. after
5. takes off, 7:50 am
6. is, 22 May 2019
11. Now read the website below and answer the
questions.
7. Write the word for each picture.
Аnswers:
Аnswers:
1. It helps to fit my belongings and prevents
1. holiday resort 5. mountain hut wrinkles.
2. self-catering flat 6. guesthouse 2. Because I’ll need it at night.
3. youth hostel 7. cruise ship 3. Ask myself if I really need them.
4. campsite 8. hotel 4. To think about function.
5. I can put my socks and underwear inside them.
6. A new laptop or tablet.

UP TO NOW 1
LISTENING READING
1. Listen to the online ad and write the correct 2. Read the text and write the correct answers in your
answers in your notebook. notebook.

Tra n s c r ip t : Аnswers:

The Scout Association is the biggest youth 1. a 2. b 3. b 4. b 5. b 6. b


organisation in the UK with over 450,000 members.
Our programmes include Beaver Scouts (aged 6–8), SPEAKING
Cub Scouts (aged 8–10½), Scouts (aged 10½–14),
Explorer Scouts (aged 14–18) and adult Network Темата за дискусия, която сме предложили, е много
members (aged 18–25). актуална за учениците на тази възраст. Може да
Adventure is at the heart of everything we do. възложите на всички да помислят за аргументи „за“
Scouts take part in activities such as kayaking, и „против“ или да разделите предварително класа
camping, photography, exploring, climbing and на две групи и през втория час от преговорния об-
zorbing. As a Scout you can learn how to survive общителен урок да организирате няколко групи, в
in the wild, give first aid, program a computer, or които да има представители на двете тези.
even how to fly a plane. The level of your physical Предлагаме ви някои идеи, които обобщихме
activity isn’t important because there’s something за вас от интернет и които може да споделите с
for every young person. It’s a great way to have учениците:
fun, make friends, get outdoors, express your
creativity and experience the wider world. PROS:
• You can be friends with people from different
countries. The Internet has no boundaries, it allows
Аnswers:
you to meet people from across the globe and learn
1. a 4. b about their culture.
2. a 5. a • They can be any age, race, sex, size, appearance and it
3. b 6. b just doesn’t matter with a computer in between you.
• You often get closer emotionally to online friends
because email encourages you to say what you really

31
feel, think etc. It’s easier to strike up a conversation. 3. Circle the correct form.
If you’re a shy person, it’s probably easier for you to
approach people in the online world. Аnswers:
• It is easy to end the conversation when you have had
enough. 1. Granny took a nap while she was reading a
• It saves time. You don’t have to go anywhere in order newspaper.
to meet your online friends. The only thing you need 2. What were you doing when I phoned you?
is your computer/tablet/smartphone and Internet 3. The policeman caught the thief while he was
connection. You don’t have to think what to wear and hiding in the shop.
you can stay at home if you don’t feel like going out. 4. Mum was making sandwiches while I was
putting up decorations.
CONS: 5. When the bell rang, the students were doing a
• You can’t hug/hold hands etc. spelling test.
• You can’t hang out together, laugh at stupid jokes or
go out for a walk, swim, game, etc with them easily
or spontaneously. 4. Complete the sentences with the correct form of
• You don’t really know for sure they are who they the verbs in brackets. Use the Present Simple, the
say they are. It is dangerous to provide your online Present Continuous, or be going to.
friends with too much personal information too
soon into your relationship. Аnswers:
• There is no body language and intonation.
Communication without body language and 1. leaves 4. don’t open
intonation can lead to misunderstandings. Sadly, 2. is seeing 5. are visiting
emoticons don’t always help. You need to be 3. aren’t going to spend
careful about what you’re saying to prevent
miscommunication.
• You can lose yourself in the online world. It is very 5. Write the correct preposition.
important to find a balance between online and
real-life friendships. Аnswers:

1. on 2. by 3. in 4. at
WORKBOOK
1. Write so and because. 6. Circle the word which is different.

Аnswers: Аnswers:
1. It was warm and sunny so we went out for a walk.
1. bestie 4. sailing
2. Kalina lives near her school so she walks to
2. scouting 5. break up
school every morning.
3. cruise ship
3. Boris couldn’t go zorbing at the weekend
because he had loads of homework.
4. Alice needed some help with the project so she
7. Complete the definitions.
asked Dotty for help.
5. Georgi was late for school this morning because Аnswers:
he overslept.
1. organised 4. guesthouse
2. easy-going 5. make it up
2. Circle the correct form. 3. martial art
Аnswers:
8. Complete the dialogues with the sentences in the
1. Our neighbours always have noisy parties at the box. Be careful – there are two extra sentences!
weekend.
2. Boris isn’t texting his best friend at the moment. Аnswers:
3. We are having lunch now so we can’t come
with you. 1. A: Have you got any plans for the weekend?
4. Dad knows all about computers. 2. B: I think so, too.
5. My grandparents don’t believe everything they 3. B: Shall we join the club?
see on TV. 4. B: Positive!

32
Unit 4 WE ARE FANS!
GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY PRONUNCIATION
past participle; the Present talking about somebody’s experience; giving interests: books, films strong and weak forms
Perfect 1: experience; ever and opinions; agreeing and disagreeing with and music of have and has
never opinions; talking about books, films and music

Този юнит може би ще бъде един от най-интерес-


ните за учениците. Дайте им възможност да го- Tra n s c r i p t :
ворят за своите интереси и за всичко, което ги
вълнува. Сегашно перфектно време е едно от най- 1. fangirl
сложните за всички българи времена и темата на My big sister is a real Game of Thrones fangirl! She
урока предоставя чудесна възможност за персона- watches the show every night.
лизиране на езика и за многократна употреба на но- 2. film location
вите форми. В този урок почти всички упражнения Christ Church College is a famous film location
в GRAMMAR SPOT имат и част за слушане, с което from the Harry Potter series.
учениците не само проверяват отговорите си, но 3. scene
и имат възможност още веднъж да чуят изговаря- This is a scene from one of my favourite films – The
нето на формите. Lord of the Rings.
Филмите и книгите, които са споменават в 4. sneak into
урока, са действителни и са подбрани от нас като The neighbour’s cat tried to sneak into our house
добри образци на своите жанрове. Снимката в на- yesterday.
чалото на урока е на Дженифър Лорънс от „Игрите 5. shoot (v.)
на глада“ (The Hunger Games). За ваше улеснение сме We had to shoot the beach scene in windy weather.
включили кратка информация за някои филми, книги
и имена на певци, които се срещат в текстовете C u lt u r e Corner:
и упражненията.
Game of Thrones  is an American  fantasy  drama
television series. It is an adaptation of  A Song of Ice
C u lt u r e Corner:
and Fire, George R. R. Martin’s series of fantasy novels,
The Hunger Games  is a  trilogy  of  young the first of which is  A Game of Thrones. It is filmed
adult  dystopian  novels written by American in  Belfast  and elsewhere in the United Kingdom,
novelist  Suzanne Collins. The series is set in  The Canada,  Croatia,  Iceland,  Malta,  Morocco,  Spain, and
Hunger Games  universe, and follows young the United States.
characters Katniss Everdeen and Peeta Mellark. Set on the fictional continents of  Westeros
The novels in the trilogy are titled  The and Essos,  Game of Thrones  centers on three
Hunger Games  (2008),  Catching Fire  (2009), primary  story arcs. The first story arc centers on
and  Mockingjay  (2010). The novels have all been the Iron Throne of the Seven Kingdoms and follows
developed into  films  starring  Jennifer Lawrence, a web of alliances and conflicts among the dynastic
with the film adaptation of Mockingjay split into two noble families either vying to claim the throne or
parts. The first two books in the series were both New fighting for independence from the throne. The
York Times best sellers, and Mockingjay topped all second story arc focuses on the last descendant
US bestseller lists upon its release. of the realm’s deposed ruling dynasty, exiled and
The Hunger Games  universe is a  dystopia  set plotting a return to the throne. The third story arc
in  Panem, a country consisting of the wealthy centers on the longstanding brotherhood charged
Capitol and 12 districts in varying states of poverty. with defending the realm against the ancient
Every year, children from the districts are selected to threats of the fierce peoples and legendary creatures
participate in a compulsory annual televised death that lie far north, and an impending winter that
match called The Hunger Games. threatens the realm.
Game of Thrones  has attracted record viewership
on HBO and has a broad, active, international fan
WORDS IN ACTION base. It has been acclaimed by critics, particularly
for its acting, complex characters, story, scope,
2. Look at the pictures. Read the sentences and try and production values. Most series are classified
to guess the meaning of the words and phrases in as suitable for viewers aged 15 according to the
bold. Listen and repeat. British Board of Film Classification.

5. Hello! New edition. Книга за учителя по английски език за 7. клас – Д. Петкова и др. 33
Harry Potter  is a series of  fantasy novels  written by locations from their favourite films and TV shows.
British author  J. K. Rowling. The novels chronicle They’ve visited locations from Harry Potter, The
the life of a young  wizard,  Harry Potter, and his Walking Dead, Game of Thrones...
friends  Hermione Granger  and  Ron Weasley, all of Vicky: Have they been to any Sherlock locations?
whom are students at Hogwarts School of Witchcraft Alice: Of course they have! Check this out!
and Wizardry. The main  story arc  concerns Harry’s Vicky: Wow! That’s... Wow!
struggle against Lord Voldemort, a dark wizard who Alice: Exactly!
intends to become immortal, overthrow the wizard Vicky: Have you ever been to a film location, Alice?
governing body known as the Ministry of Magic, and Alice: I’ve only been to one.
subjugate all wizards and muggles, a reference term Vicky: Seriously?
that means non-magical people. Alice: Yes, Platform 9 ¾. Justin and I went there last
Since the release of the first novel, Harry Potter and year.
the Philosopher’s Stone, on 26 June 1997, the books Vicky: Lucky you! I haven’t been to any film
have found immense popularity, critical acclaim, and locations!
commercial success worldwide. They have attracted a Alice: Poor fangirl! I can take you to Platform 9 ¾
wide adult audience as well as younger readers, and next time you visit London.
are often considered cornerstones of modern young Vicky: You promise?
adult literature. The series has also had its share of Alice: You bet!
criticism, including concern about the increasingly
dark tone as the series progressed, as well as the often
Аnswers:
gruesome and graphic violence it depicts.
The Lord of the Rings  is a  film series  consisting of 1. a 2. a
three high fantasy adventure films directed by Peter
Jackson. They are based on the novel The Lord of the
Rings  by  J. R. R. Tolkien. The films are subtitled  The 4. Listen again and answer the question: Who says
Fellowship of the Ring (2001), The Two Towers (2002) these sentences?
and The Return of the King (2003).
Set in the fictional world of  Middle-earth, the
Аnswers:
films follow the  hobbit  Frodo Baggins  as he and
the Fellowship embark on a quest to destroy the One 1. We’re fangirls, too! Vicky
Ring, and thus ensure the destruction of its maker, 2. Check this out! Alice
the Dark Lord Sauron. The Fellowship eventually splits 3. Have you ever been to a film location? Vicky
up and Frodo continues the quest together with his 4. I’ve only been to one. Alice
loyal companion  Sam and the treacherous  Gollum. 5. Seriously? Vicky
Meanwhile,  Aragorn, heir in exile to the throne 6. I haven’t been to any film locations! Vicky
of  Gondor,  Legolas,  Gimli,  Merry, and  Pippin, and 7. You bet! Alice
the wizard Gandalf unite to rally the Free Peoples of
Middle-earth in the War of the Ring.
The films were critically acclaimed and  heavily 5. Listen to part of a blog post and answer the
awarded, winning 17 out of 30 total  Academy questions.
Award nominations. The final film in the series,  The Задачите за четене са измислени така че новата
Return of the King, won all 11 of its Academy Award граматика да не пречи на разбирането на текста.
nominations including Best Picture. The series received Т.е. не е необходимо да въвеждате формите на се-
wide praise for its innovative special and visual effects. гашно перфектно време предварително, в начало-
(Source: Wikipedia) то на часа.

LISTENING AND READING


Tra n s c r i p t :
3. Listen and choose the correct answer.
Meet Finnish bloggers Tiia and Satu – fangirls and
Tra n s c r ip t : travellers. How do they combine their two passions?
They travel around the world and take photos of
Vicky is calling Alice online. famous film and TV locations. What they do is called
Vicky: Hey, Alice. What’s up? scene framing. One of them holds a tablet with a
Alice: Hi, Vicky! I’m writing a blog post. It’s about scene against the background while the other takes
two amazing fangirls. the photo. ‘No one has ever done it with tablets and
Vicky: We’re fangirls, too! Why don’t you write phones before,’ they explain.
about us? The pair have been to two continents to recreate
Alice: These two are special. They take photos of their favourite film and TV scenes. They have travelled

34
to Northern Ireland to get scenes from Game of
Аnswers:
Thrones. They have crossed England and Wales to be
at the exact locations from Sherlock. 1. Tiia and Satu have been to two continents/
Europe and North America (Northeren Ireland,
Аnswers: Wales, England, the US).
2. They haven’t been to Asia, Africa, Australia,
1. Films and travelling. South America and Antarctica.
2. Northern Ireland, England and Wales. 3. They have visited film locations from Game of
Thrones, Sherlock, Forrest Gump, The Avengers,
Batman.
6. Now read the whole blog post and choose a heading.
Двете пътешественички Тиа и Сату са действи-
телни личности. Може да насочите учениците GRAMMAR SPOT
да разгледат техния сайт: www.fangirlquest.com.
Възможно е, докато учебникът бъде отпечатан и 1. PAST PARTICIPLE
разпространен, финландките да са посетили някои
от местата и континентите, които се спомена- Учениците могат да използват миналото при-
ват в блога. Снимките в учебника са от следните частие на правилни и неправилни глаголи, кога-
филми: то то играе ролята на прилагателно име. Дайте
От горе надолу примери. С миналото причастие се образуват и
1. Sherlock формите на сегашно перфектно време. Тъй като
2. Game of Thrones третата форма на неправилните глаголи доста
3. Game of Thrones затруднява учениците, може да отделите малко
повече време за упражнения, дори под формата на
Аnswers: игра. В края на учебника и на работните тетрад-
ки (които остават за учениците) сме предложили
b. Superfans travel around the world to recreate списък с най-често използваните глаголи в езико-
scenes from favourite TV shows and films вата система Hello! New Edition. Позволявайте на
учениците да правят непрекъснато справка.

C u lt u r e Corner:
8. Listen, check and repeat.

Sherlock is a crime drama television series based on Sir


Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :
Arthur Conan Doyle’s  Sherlock Holmes  detective
stories. It stars  Benedict Cumberbatch  as Sherlock
Holmes and  Martin Freeman  as  Doctor John be – been read – read
Watson. Thirteen episodes have been produced, have – had write – written
with four three-part series airing from 2010 to do – done eat – eaten
2017, and a special episode that aired on 1 January take – taken travel – travelled
2016. The series is set in the present day, while the give – given fly – flown
one-off special features a Victorian period fantasy meet – met win – won
resembling the original Holmes stories. The series is watch – watched cheat – cheated
primarily filmed in Cardiff, Wales, with North Gower see – seen
Street in London used for exterior shots of Holmes
and Watson’s 221B Baker Street residence.
Sherlock has received critical acclaim, with many reviews 2. THE PRESENT PERFECT FOR EXPERIENCE
praising the quality of the writing, performances, and
direction. Sherlock has been nominated for numerous Сегашно перфектно време затруднява ученици-
awardsincluding Emmys, BAFTAs and a Golden Globe, те заради формата си, но и заради употребата
winning several awards across a variety of categories. си. В учебника и тетрадката сме предложили дос-
The third series has become the UK’s most watched татъчно упражнения, които да помогнат на уче-
drama series since 2001. Sherlock has been sold to 180 ниците да свикнат с формата и употребата на
territories. спомагателния глагол have в положителни и отри-
(Source: Wikipedia)
цателни изречения, въпроси и кратки отговори.
Заедно с това учениците постепенно разбират и
осъзнават и употребата на новото време, когато
7. Read the blog post again and finish the sentences. говорим за предишен опит.
С тази задача може официално да въведете ново-
то време.

35
3. EVER AND NEVER The films take place in the fictional world of Middle-
earth sixty years before the beginning of The Lord
Напишете на дъската Tiia and Satu haven’t been to of the Rings, and follow hobbit Bilbo Baggins, who
Africa. Под него напишете Tiia and Satu have never is convinced by the  wizard  Gandalf the Grey  to
been to Aftica. Обяснете, че и с двете изречения съ- accompany  thirteen dwarves, led by  Thorin
общаваме, че Тиа и Сату не са били в Африка, но Oakenshield, on a quest to reclaim the  Lonely
второ изречение набляга по-силно на този факт. Mountain  from the  dragon  Smaug  (voiced
По същия начин дайте пример с въпросително из- by  Benedict Cumberbatch). The films also expand
речение: Have Tiia and Satu been to Africa? Have Tiia upon certain elements from the novel and other
and Satu ever been to Africa? Дори в българския пре- source material, such as Gandalf’s investigation
вод на двете двойки изречения съществува този at Dol Guldur, and the pursuit of Azog and Bolg, who
нюанс: Тиа и Сату не са били в Африка. Тиа и Сату seek vengeance against Thorin and his ancestors.
никога не са били в Африка. Били ли са Тиа и Сату в The series was a major financial success, with the
Африка? Били ли са някога Тиа и Сату в Африка? films classified as  one of the highest-grossing film
На този етап не обяснявайте употребата на been, series of all time. Although critically considered to be
нито го сравнявайте с gone. Тяхната употреба е inferior to The Lord of the Rings, it was nominated
рагледана подробно в урок 7. Нашият принцип е да for various awards and won several, though not as
въвеждаме употребите и спецификите на сегашно many as its predecessor.
перфектно време плавно и постепенно. (Source: Wikipedia)

PRACTICE
10. Listen to Alice talk about the things she has
9. Listen and check. done (ü) or hasn’t done (û). Take notes in your
notebook. Then make sentences about her.
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s :
Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :
1. I have watched Riverdale.
2. My parents haven’t seen The Hobbit.
3. Has Alice read The Hunger Games? I’ve met a famous actor and I’ve even taken a selfie
4. Alice and Justin have travelled around Bulgaria with him! Last year I met ‘Sherlock’, that is Benedict
but they haven’t visited Ruse. Cumberbatch.
5. Gabi has been on stage lots of times. I’ve watched some episodes of The Big Bang Theory
6. Have you written a fan email to a famous actor? but not all.
I haven’t read the Harry Potter books but I’ve
seen all the films. My favourite is The Prisoner of
Някои от изреченията дават добра възможност Azkaban.
за персонализиране на езика. Дайте възможност Mmm, yes, I’ve written a fan email ... it’s so
на учениците да заместят заглавията на книгите embarrassing! I won’t tell who I wrote to! It’s a
или филмите с такива, които са чели или гледали. secret! But he answered me!
Непременно пуснете записа за проверка, изрече-
ние по изречение. Добре е учениците да повта-
рят в хор. Обърнете внимание на рубриката CULTURE CORNER.

C u lt u r e Corner: C u lt u r e Corner:

Riverdale  is an American  teen drama  television The Big Bang Theory is an American television sitcom 
series.  primarily centered on five characters living in Pasadena,
The Hobbit is a film series consisting of three high California:  Leonard Hofstadter  and  Sheldon
fantasy adventure films  directed by  Peter Jackson. Cooper, both  physicists  at  Caltech, who share an
They are based on the 1937 novel The Hobbit by J. R. apartment;  Penny, a waitress and aspiring actress
R. Tolkien, with large portions of the trilogy inspired who later becomes a pharmaceutical representative
by the appendices to The Return of the King, which and who lives across the hall; and Leonard and
expand on the story told in  The Hobbit, as well Sheldon’s similarly  geeky  and socially awkward
as new material and characters written especially friends and co-workers,  aerospace engineer  Howard
for the films. Together they act as a  prequel  to Wolowitz  and  astrophysicist  Raj Koothrappali. The
Jackson’s The Lord of the Rings film trilogy. The films geekiness and intellect of the four men are contrasted
are subtitled  An Unexpected Journey  (2012),  The for comic effect with Penny’s social skills and common
Desolation of Smaug (2013), and The Battle of the sense.
Five Armies (2014). (Source: Wikipedia)

36
11. Copy the chart into your notebook. Listen to a Films: actor, acting, film, TV show, horror film;
student from the eTwinning project interview Music: (play) a musical instrument, singer, sing in a
Vicky. Mark the things she has done (ü) or hasn’t choir, band, music festival, folk dances, bagpipe, violin,
done (û) in the chart. guitar, musician, tune, rhythm.
Може да начертаете таблицата и на дъската.
След като пуснете записа и учениците отбележат 14. Now read the eTwinning forum and try to guess
отговорите в тетрадките си, поканете ученици the meaning of the words and phrases in bold.
да попълнят вашата таблица. What is each paragraph about: books, films, or
След това пристъпете към втората част. До- music?
бре е да минете покрай упражняващите се двойки
и да помагате с въпросите. След това проверете Аnswers:
по модела в учебника.
Paragraph 1 is about books.
Paragraph 2 is about films.
Tra n s c r ip t : Paragraph 3 is about music.

Julian: Vicky, have you ever cheated in an exam?


Vicky: No, I haven’t. I think it’s a really bad idea. C u lt u r e Corner:
Julian: Have you ever eaten octopus?
Vicky: No, I haven’t. Yuk! It sounds disgusting! Giusy Ferreri /ˈdʒuːzi ferˈrɛːri/ is an Italian singer-
Julian: Have you ever flown on a plane? songwriter. In 2008, Ferreri took part at the first
Vicky: Yes, I have. I visited my cousins in the UK two Italian edition of the talent show X Factor, in which
years ago. she came second. Worldwide she has sold over
Julian: And have you ever won a competition? 1,985,000 copies to date.
Vicky: Unfortunately, I haven’t. Star Wars  is an American  epic  space opera  media
Julian: Have you ever studied in another country? franchise, centered on a  film series  created
Vicky: No, I haven’t. But I went to summer school in by George Lucas.
London two years ago. The  Star Wars  franchise takes place in a distant
unnamed  fictional galaxy  at an undetermined
12. Say the correct verb form: the Present Perfect or point in the ancient past, where many species
the Past Simple. of  aliens  (often  humanoid) co-exist. People own
Добре е при проверката да попитате защо това е robotic  droids, who assist them in their daily
правилният отговор. Отново припомнете на уче- routines, and space travel is common.
ниците да следят за думи като last, yesterday, ago в The spiritual and mystical element of the  Star
изреченията, които ще им подскажат, че трябва Wars galaxy is known as ‘the Force’. The people who
да използват минало просто време. are born deeply connected to the Force have better
reflexes; through training and meditation, they are
Аnswers: able to achieve various supernatural feats (such as 
telekinesis,  clairvoyance,  precognition, and  mind
1. Tiia and Satu have travelled thousands of miles.
control). The Force is wielded by two major factions
2. I didn’t watch Riverdale last night.
at conflict: the Jedi, who harness the light side of
3. My classmates have seen all the Harry Potter films.
the Force, and the  Sith, who use the dark side of
4. Were you at home yesterday?
the Force through hate and aggression.
5. Have you read a book in English?
(Source: Wikipedia)
6. Vicky and Boris studied English in London two
years ago.
7. Vicky hasn’t been to Platform 9 ¾.
15. Organise the words and phrases in 14 in word
webs. Listen, check and repeat.
VOCABULARY
Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :
INTERESTS: BOOKS, FILMS AND MUSIC
13. Work in groups of four. What words and phrases Books: big reader, e-reader, retelling, page-turner,
related to books, films and music do you know? can’t put it down
Make three lists. Films: series, episode, blockbuster, message, special
В 5. и 6. клас учениците са изучавали следната лексика, effect, soundtrack
свързана с книги, филми и музика: Music: musician, songwriter, record, live concert,
Books: author, writer, novel, fairy tale, short story, catchy tune
character, poem;

37
16. Ask and answer in pairs. Take notes, then report C u lt u r e Corner:
to the class.
Това е чудесно упражнение за персонализиране на The Flash is an American superhero television series.
езика. Учениците трябва да използват новата фор- It is based on the  DC Comics character  Barry Allen/
ма в интересен за тях контекст. По-бавните уче- Flash, a costumed superhero crime-fighter with the
ници може да работят само с една група въпроси. power to move at superhuman speeds. It is a  spin-
off from Arrow, existing in the same fictional universe.
COMMUNICATION The series follows Allen, a crime scene investigator
who gains super-human speed, which he uses to
GIVING OPINIONS fight criminals, including others who have also gained
superhuman abilities.
17. Read and listen to the dialogue. Then practise in Divergent  is the  debut novel  of  American
pairs. novelist  Veronica Roth, published in 2011. The
novel is the first of the  Divergent trilogy, a series
Tra n s c r ip t : of young adult dystopian novels set in the Divergent
Universe. The novel  Divergent  features a  post-
A: Have you seen Thor: Ragnarok? apocalyptic  version of  Chicago  and follows Beatrice
B: Yes, I have. In fact, I saw it last night. ‘Tris’ Prior as she explores her identity within a
A: What did you think of the film? society that defines its citizens by their social and
B: It was OK. personality-related affiliation with five factions, which
A: OK? You must be joking! It was absolutely brilliant! removes the threat of anyone exercising independent
B: Hmm, I don’t quite agree. The special effects will and re-threatening the population‘s safety.
and the soundtrack were good but the story was Underlying the action and dystopian focused main
ridiculous. In my opinion, it’s the most important plot is a romantic subplot between Tris and one of her
thing about a film. instructors in the Dauntless faction, nicknamed Four.
A: You may be right but I don’t really care about In particular, the novel explores the themes common
the story. I’m more into the visual stuff. to young adult fiction, such as adult authority and
B: I can see why you liked it then. the transition from childhood to maturity, as well
as such broader  motifs as the place of violence
C u lt u r e Corner: and  social structures  within a post-apocalyptic
society.
Thor: Ragnarok  is a 2017 American  superhero Edward Christopher Sheeran is an English singer,
film  based on the  Marvel Comics  character  Thor, songwriter, guitarist, record producer, and actor.
produced by Marvel Studios and distributed by Walt Sheeran has sold more than 26 million albums and
Disney Studios Motion Pictures. It is the sequel 100 million singles worldwide, making him one of
to 2011’s  Thor  and 2013’s  Thor: The Dark World. the world’s best-selling music artists.
In  Thor: Ragnarok, Thor must escape the alien (Source: Wikipedia)
planet Sakaar in time to save Asgard from Hela and
the impending Ragnarök.
The film received highly positive reviews, with many PRONUNCIATION
critics declaring it the best of the Thor trilogy and
praising Waititi‘s direction, the cast’s performances, STRONG AND WEAK FORMS OF HAVE AND HAS
action sequences, soundtrack, and humor. 21. Listen to these sentences. Pay attention to the
(Source: Wikipedia) pronunciation of have/has.

WRITING Tra n s c r i p t :

INTERESTS 1. Have you seen the film?


2. Yes, I have.
19. Read the paragraph below and answer the 3. We haven’t sent him an invitation.
questions. 4. She hasn’t read the last book.
5. Has he won any awards?
Аnswers: 6. Yes, he has.
• He is a fan of TV shows.
• Because he gets to see his favourite characters
again and again.
WORKBOOK
• The Flash.
1. Look at the pictures. Complete the sentences with
• People who like superhero comics and films.
the words and phrases in the box.

38
Аnswers: base form past participle
speak    spoken
1. sneak into 3. film location
throw thrown
2. shoot, scene 4. fangirl
wear worn

2. Complete the dialogues with the phrases in the 5. Look at the pictures below. Use the past participles
box. Be careful – there are two extra phrases! in 4 to write true sentences about you.

Аnswers: Аnswers:

1. B: Seriously? 3. A: Check this out! 2. I’ve/I haven’t ridden a horse.


2. B: You bet! 4. B: Lucky you! 3. I’ve/I haven’t driven a tractor.
4. I’ve/I haven’t found money in the street.
5. I’ve/I haven’t broken my arm.
3. Match the words in the two columns to make 6. I’ve/I haven’t lost my wallet/bag/purse.
phrases.
6. Write negative sentences. Follow the model
sentence.
Аnswers:
1. fictional character Аnswers:
2. exact locations 2. Rita hasn’t been on TV.
3. recreate scenes 3. Ted hasn’t told a lie.
4. combine my passions 4. We haven’t fallen down stairs.
5. cross England 5. Alice and Dorothy haven’t taken dance classes.
6. Boris hasn’t spent a night in hospital.
7. They haven’t played a joke on a friend.
Use them in the sentences below. Make changes if
necessary.
7. Write questions and short answers. Follow the
Аnswers: model sentences.

1. combine my passions Аnswers:


2. fictional character
3. cross England 3. Have Alice and Justin visited Platform 9 3/4?
4. exact locations Yes, they have.
5. recreate scenes 4. Has Gabi written a poem? No, she hasn’t.
5. Has Boris been in love? Yes, he has.
6. Has your granny tried sushi? No, she hasn’t.
4. Write the past participle of these verbs. 7. Has Georgi read any books in German? No, he
hasn’t.
8. Has Justin worked part-time? Yes, he has.
Аnswers: 9. Have Tiia and Satu been to Africa? No, they
base form past participle haven’t.
buy bought 10. Have you tried paintballing?
break broken
cut cut 8. Complete the sentences with ever and never and
drive driven the correct form of the verbs in brackets.
fall fallen
find found Аnswers:
forget forgotten
grow grown 3. Has Boris ever tried zorbing?
hear heard 4. My bestie has never forgotten my birthday.
keep kept 5. Have you been to a rock concert?
lend lent 6. My grandparents have never flown on a plane.
lose lost 7. We have never ridden a donkey.
make    made 8. Have you ever milked a cow?
ride ridden 9. Gabi has never broken a leg.
see     seen 10. The Wilsons have never visited Ruse.

39
9. Circle the correct word or phrase. 11. Look at the pictures and read the sentences below.
What is the meaning of the phrases in bold?
Аnswers:
Аnswers:
1. Vicky is a big reader.
2. It’s very convenient to read books on an e­reader. I’m sure I’ve heard this song before. It definitely
3. I’ve just finished reading Twilight. It was a real rings a bell.
page­turner. b. to sound familiar
4. I don’t really care if a film has a message. But
I’m really fascinated with special effects like He sounds like a broken record! That’s so annoying!
spectacular explosions and flying cars. a. to repeat yourself again and again
5. My favourite singer is Bruno Mars. I’ve got all his
records.
6. Freddy Mercury was a famous rock singer and 12. Complete the sentences with the correct
songwriter. His lyrics and music are loved by prepositions: around, by, in, to.
audiences around the world.
Аnswers:

C u lt u r e Corner: 1. to 3. around 5. by
2. in 4. to
Twilight  is a 2008 American  romantic  fantasy
film based on Stephenie Meyer‘s popular novel of
the same name. It is the first film in  The Twilight 14. Read the text and circle the correct answers.
Saga film series. This film focuses on the development
of the relationship between Bella Swan (a teenage Аnswers:
girl) and  Edward Cullen  (a  vampire), and the
subsequent efforts of Edward and his family to 1. b 3. a 5. c
keep Bella safe from a coven of evil vampires. 2. c 4. b 6. a

Unit 5 HOUSEWORK CAN BE FUN


GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY PRONUNCIATION
the Present Perfect 2: result; talking about a past action with a result in the household appliances homophones 1
adverbs of time: frequency present; talking about household appliances; and chores
describing household chores

WORDS IN ACTION 5. robot vacuum cleaner


We’ve got a new robot vacuum cleaner. It cleans
2. Look at the pictures. Read the sentences and try the floor by itself.
to guess the meaning of the words and phrases in
bold. Listen and repeat. LISTENING AND READING
Tra n s c r ip t : 3. Listen and say which statement is true.

1. couch Tra n s c r i p t :
My sister often falls asleep on the couch.
2. chores Anna: Hello, kids! I’m home!
Everybody in my family takes part in the household Alice: Hey, Mum!
chores. Anna: Alice, why are you hoovering? And why is
3. make a deal Justin sitting on the couch?
Let’s make a deal – you clean my room and I’ll What’s going on here?
lend you my laptop for a week. Alice: Err, Justin has asked me to do it.
4. hoover (v.) Anna: Justiiiiiiin? We’ve all agreed to share
My cat has made a mess and I have to hoover the the household chores and you have to do the
floor. hoovering. Have you forgotten?

40
Justin: I haven’t done anything wrong, Mum! I’ve of it but I have to feed the cows and chickens. We
made a deal with Alice. hardly ever milk the cows these days because we
Anna: A deal? What kind of deal? I don’t get it! usually do it by machine.
Alice: The thing is, Mum, Justin has paid me to do it!
Justin: I’m really generous! Alice has earned some 6. Now read three posts on the eTwinning forum and
extra pocket money! match the people with the chores.
Anna: What a clever plan, smarty-pants!
John: Well, if hoovering is such a problem, why Аnswers:
don’t we get a house assistant?
Boris a. takes out the rubbish and waters
Anna: Not you too, John!
the plants.
John: Calm down, I mean we can buy a robot
Anja b. does her bed, tidies her room,
vacuum cleaner!
vacuums and dusts.
Florance c. helps prepare food and feeds the
Аnswers: farm animals.

b The Wilsons are going to buy a robot vacuum


cleaner. 7. Read the posts again and answer the questions.

Аnswers:
NB! Обяснете, че hoover произлиза от името 1. Two – Anja and her mum.
на известна търговска марка прахосмукач- 2. Her mum does the cooking and the grocery
ки. Британците предпочитат да използват shopping. (She shares the cleaning with Anja.)
hoover като съществително име и глагол. В Се- 3. She feeds the cows and chickens. (She hardly
верна Америка се използва vacuum. Тази дума е ever milks the cows.)
и по-предпочитаната и ползваната в остана- 4. They do it by machine.
лата част на света от хората, които гово- 5. They share the work and the fun.
рят английски език като втори език. 6. He only gets an extra hour of playing video
games.

4. Listen again. In your notebook, complete the


sentences with the correct names. GRAMMAR SPOT
Аnswers: 1. PRESENT PERFECT FOR RESULT
1. Anna is surprised to see Alice hoovering. Учениците вече се запознаха с формите на сегаш-
2. Justin is sitting on the couch. но перфектно време. В този урок продължаваме с
3. The Wilsons (Anna, John, Justin and Alice) нова употреба – резултат от минало действие в
have agreed to share the household chores. настоящето.
4. Justin has to hoover the house. Напишете дадените примери на дъската и
5. Alice has earned some pocket money. обяснете информацията в скобите. Наблегнете
на разликата в употребата – при сегашно пер-
фектно време моментът на извършването на
5. Listen to two posts on the eTwinning forum and действието в миналото не е важен за нас, инте-
choose the correct answer to the question below. ресува ни резултатът от това действие, дока-
то при минало просто време ние знаем или под-
Tra n s c r ip t : разбираме точния момент в миналото, в който
е извършено действието. Кажете на учениците
Anja (Düsseldorf, Germany): I’ve got a very small да следят за думи и изрази като yesterday, last sum-
family – just my mum and me. We share all the mer, two days ago, които се използват само с мина-
chores. Of course, I have to tidy my room and ло просто време.
make my bed. But I never do the ironing. Mum
is responsible for cooking and grocery shopping. PRACTICE
We always do the cleaning together on Sundays. I
often help with vacuuming and dusting. 8. In your notebook, complete the sentences with the
Florance (Lyon, France): I live on a farm. So there’s correct forms of the verbs in bold. Use the Present
much more than housework to do. At home I do Perfect.
the washing-up. Sometimes I help make meals. Това упражнение изисква от учениците да напи-
Then there’s the farm work. My parents do most шат правилната форма, но всъщност примерите

6. Hello! New edition. Книга за учителя по английски език за 7. клас – Д. Петкова и др. 41
са подбрани така че да им помогнат да осъзнаят
новата употреба на сегашно перфектно време. • Ives McGaffey patented the first vacuum
cleaner in 1869.
Аnswers: • Josephine Cochran invented the dishwasher in
1886.
1. has sent 4. has made • Henry W. Seely patented the electric iron in
2. has broken 5. has cooked 1882.
3. have bought 6. have started • The first electric oven appeared in the 1890s.

2. HOUSEHOLD CHORES
9. Say the correct verb form.
13. Work in pairs. What words and phrases related to
Аnswers: household chores do you know? Make a list.
В 5. и 6. клас учениците са изучили следната лексика,
1. Look, Mum! I" ve bought tickets for the concert.
свързана с домашни задължения: babysit, take care of
2. Dad has lost his wallet. He can’t find it anywhere.
pets/walk the dog, take out the rubbish, lay/set the table,
3. Boris hasn’t eaten all the cake. There’s still some
water plants; tidy one’s room; wash a car, make the bed.
in the fridge.
4. Anna and Alice cleaned the windows yesterday.
14. In your notebook, match the phrases with the
5. My friends have found a lost dog in the park.
pictures. Listen, check and repeat.
They’re looking for its owner.
6. They won the Maths competition last week.
Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :

2. ADVERBS OF TIME: FREQUENCY 1. do the washing-up 7. do the laundry


Наречията за честота се въвеждат още в 3. клас, 2. clear the table 8. set the table
но често учениците не ги поставят на правилно- 3. feed livestock 9. make a meal
то място в изречението. В този урок акцентът е 4. sweep the floor 10. hoover the floor
отново върху правилния словоред. Въвеждаме едно 5. mop the floor 11. load the dishwasher
ново наречие hardly ever и разширяваме знанията на 6. do the ironing 12. dust the furniture
учениците за мястото на sometimes в изречението
(може да бъде в началото и в края на изречението). COMMUNICATION
Аnswers: PLANNING A PARTY
1. b 2. c 3. b 4. a 16. Read and listen to the dialogue. Then practise in
pairs.

VOCABULARY Tra n s c r i p t :

1. HOUSEHOLD APPLIANCES A: Oh, how time flies! Your birthday party is


tomorrow!
11. Listen, check and repeat. B: I know, Mum. I’m really excited!
A: Let’s check if the preparation is going as we’ve
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : planned, shall we?
B: OK. I think I’m almost ready.
A: Have you tidied your room?
1. iron 4. dishwasher B: Yes, I have. And I’ve put up some decorations.
2. refrigerator 5. vacuum cleaner A: Have you hoovered the floors?
3. oven 6. washing machine B: No, I haven’t. I’ll do it after school tomorrow.
What about you, Mum? Have you ordered the cake?
12. Now say the words in 11 to complete these facts A: Yes, I have. But I haven’t bought any candles. I’ve
about household appliances. bought the drinks and snacks though.
B: Have you made the pizza bread?
Аnswers: A: No, I haven’t. I’ll make it tomorrow. There’ll be
delicious fresh pizza!
• The first modern refrigerator appeared in the B: I can’t wait!
1920s. A: So we’ve got almost everything settled! I’m sure
• Hamilton Smith patented the first washing the party will be great!
machine in 1858. B: Me too, Mum!

42
WRITING 2. At home, I’m responsible for tidying my room and
walking the dog.
DESCRIBING HOUSEHOLD CHORES 3. My least favourite chore is taking out the rubbish.
4. When I do a chore, I get an extra hour of brows-
18. Read Laura’s homework and answer the questions.
ing the Internet.
5. In my family, we share the chores equally.
Аnswers:
6. OK, smarty­pants, you tell me how to do it!
• She clears the table and loads the dishwasher
after dinner. 3. Complete the sentences with the correct Present
• She walks the dog every evening. Perfect form of the verbs in bold.
• He takes out the rubbish, hoovers and mops the
floor on Saturday. Аnswers:

2. has won 5. has stopped


PRONUNICATION 3. have caught 6. have washed
4. has bought 7. has left
HOMOPHONES 1
20. Listen and repeat. 4. Complete the sentences with the correct form of
the verbs in bold: the Past Simple or the Present
Tra n s c r ip t : Perfect.

1. seen 5. ate Аnswers:


2. read 6. guessed
3. passed 7. bored 2. has opened, opened
4. won 3. have danced, danced
4. has broken, broke
5. has taken, took
Аnswers:
6. has climbed, climbed
1. seen g. scene
2. read b. red
3. passed c. past 5. Put the words in the correct order.
4. won a. one
5. ate e. eight Аnswers:
6. guessed d. guest
7. bored f. board 1. Katie is always very friendly.
2. We hardly ever see our cousins from Germany.
3. Alex usually makes his bed before school.
4.
WORKBOOK Sometimes my parents are very angry at me./
My parents are sometimes very angry at me./
My parents are very angry at me sometimes.
1. Look at the pictures. Complete the sentences with 5. Kalina never keeps her promises.
the words in the box. Change the form of the verb 6. I often cook dinner when Mum works the night
where necessary. shift./When Mum works the night shift, I often
cook dinner.
Аnswers:

1. couch 4. deal 6. Write the words under the pictures.


2. hoovers 5. chores
3. robot vacuum cleaner Аnswers:

1. iron
2. Circle the correct word. 2. refrigerator
3. dishwasher
Аnswers: 4. vacuum cleaner
5. oven
1. There’s a lot of housework to do on a farm. 6. washing machine

43
7. Write the name of the appliance next to the 10. Complete the sentences with the correct
definition. prepositions: for, of, on, with.

Аnswers: Аnswers:
1. dishwasher 1. for
2. vacuum cleaner 2. with
3. refrigerator 3. with
4. iron 4. on
5. oven 5. of
6. washing machine

8. Write sentences about the people in the pictures. 13. Now read the text and answer the questions
В първото издание на тетрадката в примера е да- below.
дено lays вместо sets.
Аnswers:
Аnswers:
1. No, she wasn’t.
2. Alex always clears the table. 2. Because she found some good China chipped.
3. Tom often does the laundry. 3. She decided to wash the dishes herself.
4. Chris never sweeps the floor. 4. Washing dishes was boring and tiring.
5. Harry sometimes does the washing-up./ 5. It uses water pressure to clean dishes.
Sometimes Harry does the washing-up./ 6. No, she worked with George Butters.
Harry does the washing-up sometimes. 7. Because it was too expensive.
6. Zeidi hardly ever dusts the furniture. 8. It means that if you really need to do something,
7. Tina sometimes mops the floor./Sometimes Tina you will think of a way of doing it.
mops the floor./Tina mops the floor sometimes. „Неволята учи.“
8. Tina never loads the dishwasher.
9. Samantha hardly ever feeds the livestock.
(Тук трябва да се добави the, защото говорим
за конкретен добитък.)
10. Vera never does the ironing.
11. Amy often makes meals. (Meal трябва да стане
в мн.ч., защото говорим по принцип.)
12. Ken always hoovers the floor.

Unit 6 ACCORDING TO TRADITION


GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY PRONUNCIATION
defining relative clauses 1: who (that), which (that), describing festivals and traditions; festivals and adjectives
where; adjectives ending in -ed/-ing; adverbs of degree: greeting informally, making and traditions ending in -ed
extremely, rather, quite answering requests; saying goodbye

WORDS IN ACTION
2. Look at the pictures. Read the sentences and try to 3. annoyed
guess the meaning of the words in bold. Listen and I got really annoyed because the guy next to me
repeat. was talking on his mobile phone during the film.
4. frightening
Tra n s c r ip t : The kitten heard a frightening noise and got scared.
5. harvest
1. masquerade The farmer is working hard during the harvest.
They’re wearing fancy costumes and masks 6. straw
because they’re going to a masquerade. The craftsman is making a straw hat.
2. shadow 7. groundhog, burrow
The little girl is looking at her shadow on the grass. The groundhog is coming out of its burrow.

44
3. Listen and say which statement is true. The festival finishes with a special ‘bear burning’
ceremony to celebrate the new harvest.
Tra n s c r ip t :

Boris: Hey, Laura. It’s been a while. How are things? Аnswers:
Laura: Ciao, Boris! I’m fine. 1. A local farm worker.
Boris: How’s your leg? 2. From various parts of the British Isles.
Laura: It’s much better but I won’t be able to climb
for a couple of months. I’m rather annoyed!
Boris: Ugh, that is annoying. Umm, Laura, Vicky 6. Now read about three celebrations and match the
wants to say ‘hi’. headings with the paragraphs.
Laura: Oh, cool! I’m so excited to finally meet her! Задачата се улеснява от факта, че учениците са
Vicky: Hi, Laura. How are you? слушали единия текст, т.е. той е познат. Дори и
Laura: Ciao, Vicky! I’m well. And how are you two да не разбират всички думи в текстовете, в пред-
doing? ложените заглавия няма непознати думи и учени-
Vicky: We’re doing great. In fact, we went to a ците лесно ще ги свържат със съответния текст.
festival yesterday. При по-бавни класове може да разделите класа на
Laura: A festival? What kind of festival? три групи и всяка да чете за някой от фестивали-
Boris: It’s called Surva. те.
Vicky: It’s a masquerade.
Laura: Like the Carnival of Venice? Аnswers:
Vicky: Yes, kind of, but the masks are very different.
Boris: Here’s a photo. You can see for yourself. c. Straw Bear Festival, Cambridgeshire, the UK
Laura: Wow! These masks are amazing! b. Groundhog Day, Pennsylvania, USA
Vicky: And some of them were quite frightening! a. The Surva International Festival of Masquerade
Boris: Vicky, come on! We all know you’re afraid of Games, Pernik, Bulgaria
your own shadow!

4. Listen again and answer the question: Who says 7. Read the paragraphs again and anwer the questions.
these sentences? Тази задача изисква учениците да прочетат и трите
текста и да търсят конкретна информация. Добре
Аnswers: е да си водят записки за всеки въпрос в тетрадки-
те. Накрая обобщете. При по-бавни класове отново
1. It’s been a while. How are things? Boris ги разделете на три групи, като всяка група търси
2. I’m rather annoyed! Laura отговор на въпросите за своя текст. Кажете им, че
3. I’m so excited to finally meet her! Laura е възможно да не открият отговор на всеки въпрос.
4. And how are you two doing? Laura Може да напишете на дъската следните заглавия:
5. It’s a masquerade. Vicky Time of year, One day, Oldest tradition, Dancing and wear-
6. Wow! These masks are amazing! Laura ing costumes, Celebrating the harvest и под тях имена-
7. Some of them are quite frightening! Vicky та на фестивалите, да запишете отговорите и да
8. We all know you’re afraid of your own shadow! обобщите за трите текста.
Boris
Аnswers:

5. Listen to a text about a celebration and answer the 1. Winter time (January and February)
questions. 2. Groundhog Day
3. Groundhog Day
Tra n s c r ip t : 4. Straw Bear Festival and Surva
5. Straw Bear Festival and Surva
Come to Whittlesea on the second weekend of
January and you’ll see a giant straw bear walking
around the streets. This is a custom which dates GRAMMAR SPOT
back to at least 1882. According to tradition, a local
farm worker dresses up as a straw bear and walks 1. DEFINING RELATIVE CLAUSES 1:
around the town to entertain people. Over 250 WHO (THAT), WHICH (THAT), WHERE
dancers, musicians and performers from various
parts of the British Isles join in the parade. For three Учениците трябва да разберат, че относителни-
days, the participants wear colourful traditional те местоимения who, which, where имат еднаква
costumes, and some even paint their faces black! форма с въпросителните местомения, но изпълня-

45
ват съвсем различна функция. Обърнете внимание
2. My parents were worried by my test results.
на учениците, че не поставяме запетайка пред
3. I’m amazed that John has been to the Carnival
who, which, where за разлика от българския. Честа
in Rio.
грешка е интерференцията от български при упо-
4. Some masks are quite frightening.
требата на who вместо which/that за неодушевени
5. Boris is interested in sports.
предмети.
6. Thor is the most boring film I’ve ever seen.
7. My brother never tidies his room. It’s very
PRACTICE annoying.
8. Say the correct relative pronouns to complete the
sentences. 3. ADVERBS OF DEGREE:
EXTREMELY, RATHER, QUITE
Аnswers:
Учениците знаят quite и very от 6. клас. Дайте някол-
1. I don’t like people who don’t keep their promises. ко лесни примера, за да припомните тези наречия за
2. Surva is a festival that attracts thousands of степен: I haven’t eaten anything since breakfast and I’m
participants. quite hungry. I haven’t eaten anything since yesterday and
3. A blogger is a person who writes a blog. I’m very hungry.
4. The hotel where the Wilsons stayed in Sweden Разликата в значенията на наречията rather и
was made of ice. quite не се предава добре с превод, тъй като на
5. Vicky doesn’t like books that have unhappy български и двете се превеждат като „доста“. За-
endings. това за да помогнете на учениците да разберат
6. What is the name of the TV show which is on по-добре степента на подсилване, която прида-
tonight? ват, използвайте записа. Пуснете записа силно и
кажете It’s loud. Усилете още и кажете It’s quite
loud. Усилете още и кажете It’s rather loud. Усилете
2. ADJECTIVES ENDING IN -ING/-ED до максимум и кажете It’s extremely loud.

Учениците вече знаят много прилателни, завърш- 11. Look at the cartoons. Say the correct adverbs of
ващи на -ing/-ed. За да ги употребяват правилно, е degree: extremely, rather or quite.
необходимо да се запознаят със значението на две- Използвайте случая да поканите ученици да „изи-
те окончания и да ги упражнят в контекст. граят“ пред класа четирите степени на ядосаност
– така ще помогнете на учениците, които възпри-
9. In your notebook, make pairs. Then listen, check емат най-добре чрез зрителни и слухови опори.
and repeat.
Аnswers:
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s :
noisy extremely angry
quite noisy rather angry
amazed – amazing rather noisy quite angry
amused – amusing
extremely noisy angry
annoyed – annoying
bored – boring
disappointed – disappointing
exhausted – exhausting VOCABULARY
frightened – frightening
interested – interesting FESTIVALS AND TRADITIONS
relaxed – relaxing
12. Work in pairs. What festivals and celebrations do
surprised – surprising
you know? Make a list. What do people do then?
tired – tiring
What do they eat? Make two word webs.
worried – worrying
От предходните класове учениците знаят следна-
та лексика, свързана с фестивали и традиции:
10. Say the correct adjective to complete the sentences Birthday: throw a party, light candles, decorate,
below. dance, sing, play music, give/receive gifts, send a greeting
card, invite guests, make a wish, Happy birthday!;
Аnswers: Easter: decorate, paint eggs, have an egg hunt, send
a greeting card, Happy Easter!;
1. Laura was excited to see Vicky. New Year’s Eve: dance, sing, play music, wear a
special costume, prepare/cook/have a special meal, invite

46
guests, make a wish, throw a party, watch fireworks, ‘kukeri’, please?
Happy New Year!; Boris: Of course! OK, are you ready? Say ‘cheese’.
Christmas: prepare/cook/have a special meal, put up Alfred: Thank you!
decorations, give/receive gifts, send a greeting card, pull Boris: Are you enjoying the festival?
a cracker, light candles, Merry Christmas!. Alfred: Oh, yes! It’s amazing! Have you been to
Surva before?
13. In your notebook, match the festivals and traditions Boris: Yes, I have. We watched it last year, too.
with the pictures. When do people celebrate them? Alfred: Cool! I’m Alfred, by the way. Nice to meet
Write down the dates, too. Listen, check and repeat. you!
Boris: I’m Boris. And this is my twin sister Vicky.
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : Nice to meet you!
Vicky: Hi, Alfred!
1. Halloween (October 31) Alfred: Hi, Vicky!
2. Valentine’s Day (February 14) Vicky: Where are you from, Alfred?
3. Mother’s Day (the Sunday three weeks before Alfred: I’m from Germany. I live in Berlin. Have
Easter) you ever been there?
4. Remembrance Day (November 11) Vicky: No, we haven’t. But we’d like to go!
5. April Fool’s Day (April 1) Alfred: It’s a very exciting city. Come visit!
6. New Year’s Eve (December 31) Boris: Thanks! We’d love to.
7. Father’s Day (the third Sunday in June) Alfred: I’ve got to go! It was great talking to you,
8. Bonfire Night (November 5) guys! Cheers!
Boris and Vicky: Bye!

14. Say the festival or tradition from 13 to complete WRITING


the sentences below. Listen and check.
DESCRIBING A TRADITION
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : WRITING AN E-GREETING
1. Father’s Day is the third Sunday in June. Children 17. Read Justin’s email and answer the questions.
send cards or buy gifts for their fathers.
2. On Bonfire Night people in Great Britain make Аnswers:
bonfires and watch fireworks.
3. New Year’s Eve is the last day of the year. In • They celebrate Saint David’s Day and Welsh
Scotland, 31 December is called Hogmanay. culture.
4. Halloween is at the end of October. The • They go to church, take part in parades, listen to
pumpkin has become its symbol. Children dress choirs or Welsh literature readings.
up and go trick or treating.  • A daffodil or a leek.
5. On Valentine’s Day people in love exchange
cards and gifts.
6. On Remembrance Day people remember those C u lt u r e Corner:
who died fighting for the UK and its allies.
7. In the UK, Mother’s Day is the Sunday three Уелският език  (Къмрайг  или Гъмрайг) е келт-
weeks before Easter. Children send cards or buy ски език от британската подгрупа на келтски-
gifts for their mothers. те езици. Говори се в Уелс, както и в някои при-
8. On April Fool’s Day people play jokes on each лежащи части на Англия. Извън Уелс най-голяма-
other until midday. та общност, говореща уелски, живее в долина-
та  Чубут, Аржентинска  Патагония. Уелски се
говори и в останалите части на Обединеното
COMMUNICATION кралство, в САЩ, Канада и Австралия.
Периодът от XIX век до днес се отличава с на-
MAKING NEW FRIENDS AT A FESTIVAL маляването на броя на говорещите уелски и на
15. Read and listen to the conversation. Then practise изместването му от английски. При преброя-
in pairs. ването на населението от 1891 г. 54 на сто от
жителите на Уелс са посочили, че говорят уел-
Tra n s c r ip t : ски, докато през 1981 г. този брой е бил едва 19
на сто. Негативната тенденция обаче посте-
Alfred: Excuse me, can I ask you a favour? пенно се пречупва и при преброяването през
Boris: Sure. How can I help you? 2001 г. около 21 на сто са посочили, че говорят
Alfred: Can you take a picture of me with the

47
уелски. Това се дължи както на засилващата се 3. Alan Turing was the scientist who broke German
кампания по изучаването му, така и на прие- codes during World War II.
мането на редица закони за неговата защита 4. Boris showed Laura the photos which he took
през 90-те години на ХХ век, и особено на из- at the Surva Festival.
ползването му в парламента на Уелс, създаден 5. This is the pizza restaurant where I celebrated
през 1999 г. my last birthday.
(Source: Wikipedia) 6. Nikola Tesla was the engineer who invented the
induction motor.
7. Whittlesea is the town where you can see a
PRONUNCIATION giant straw bear walking around the streets.
8. Florance is the girl who lives on a farm in France.
ADJECTIVES ENDING IN -ED 9. The Happy Prince is a fairy tale which all
20. Listen and check. members of the book club enjoyed.

Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : 4. Complete the sentences with the correct adjective.


Follow the model sentences.
/ɪd/ /d/ /t/
Аnswers:
disappointed amazed relaxed
exhausted amused stressed 2. amazed
interested annoyed 3. relaxed
excited bored 4. exhausting
frightened 5. annoyed
surprised 6. frightened
tired 7. amusing
worried 8. interesting
9. surprised
10. tired

WORKBOOK 5. Complete the sentences with suitable -ed and -ing


1. Look at the pictures. Complete the sentences with adjectives in the box.
the words in the box.
Аnswers:
Аnswers:
1. frightened
1. straw 5. shadow 2. disappointed
2. annoyed 6. harvest 3. exciting
3. masquerade 7. groundhog, burrow 4. exhausted
4. frightening 5. annoying
6. bored
7. amusing
2. Circle the correct answer.

Аnswers: 6. Put the words in the correct order.

1. c 2. b 3. c 4. b 5. a Аnswers:

1. The film was quite stupid.


3. Complete the sentences with who, which and where.
2. This week mum is extremely busy./Mum is
extremely busy this week.
Аnswers: 3. Dad was rather worried about my brother’s
1. Emoji is a small icon which you use to express poor marks.
emotion. 4. It is quite cold for hiking.
2. This is the village where we usually spend the 5. I am extremely excited about our trip to Venice.
summer holidays.

48
7. Label the pictures with the festivals and traditions
in the box. 5. People in love. They exchange cards and gifts.
6. On December 31st. People in Scotland called it
Аnswers: Hogmanay.
7. On Remembrance Day.
1. New Year’s Eve 5. Valentine’s Day 8. It’s on the Sunday three weeks before Easter.
2. Mother’s Day 6. Halloween
3. Father’s Day 7. Remembrance Day
4. Bonfire Night 8. April Fool’s Day 9. Complete the sentences with the correct
prepositions: for, from, of, on, to.

8. Answer the questions. Then check your answers Аnswers:


with the information in the Student’s Book!
1. to 3. for 5. from
Аnswers: 2. on 4. of

1. They play jokes on each other until midday.


2. It is on the third Sunday in June. Children send 11. Read the text and circle the correct answers.
cards or buy gifts for their fathers.
3. People in Great Britain. They make bonfires Аnswers:
and watch fireworks.
4. Halloween. Children dress up and go trick or 1. b 2. c 3. b 4. a 5. a
treating.

UP TO NOW 2
LISTENING READING
1. Listen to a radio programme and write the correct 2. Read the text and write the correct answers in your
answers in your notebook. notebook.

Tra n s c r ip t : Аnswers:

Join us on December 21 to celebrate the shortest 1. b


day of the year and think about what’s ahead of 2. b
us. 3. a
The Burning the Clocks annual festival started in 4. b
1994 in Brighton, the UK. Around 2,000 people 5. b
take part in it and over 20,000 spectators join 6. a
in. The theme of the festival changes a bit every
year but the participants’ costumes always have
to include a clock face as a symbol of the passing
of time. The participants also make their own WORKBOOK
paper lanterns and carry them through the city
in a lantern parade. Then they burn them on a 1. Write sentences in the Present Perfect – positive,
huge bonfire on the beach. The burning lanterns negative or questions.
carry the hopes and dreams of the people for the
year to come. The festival ends with spectacular Аnswers:
fireworks!
1. Laura has been to the Carnival of Venice.
Аnswers: 2. I haven’t ridden a horse.
3. Has Martin taken part in a festival?
1. a 4. a
4. Chris hasn’t eaten sushi.
2. a 5. b
5. Have Alice and Justin danced horo?
3. b 6. b

7. Hello! New edition. Книга за учителя по английски език за 7. клас – Д. Петкова и др. 49
2. Circle the correct form. 5. Write the correct preposition.

Аnswers: Аnswers:

1. Laura received a text message from Boris a 1. to 2. by 3. on 4. for


minute ago.
2. The Andonovs have bought tickets to London.
They’re flying next week. 6. Circle the word which is different.
3. Have you seen all the Batman films?
4. I haven’t tried zorbing but I think it’s good fun. Аnswers:
5. Vicky and Gabi started an English book club last
week. 1. hoover 4. series
2. laundry 5. celebrate
3. page-turner
3. Write the correct relative pronoun: who, which or
where.
7. Complete the definitions.
Аnswers:
Аnswers:
1. I don’t know the girl who is talking to Andy.
2. I forgot the name of the TV show which you 1. blockbuster 4. livestock
recommended. 2. e-reader 5. harvest
3. This is the place where my mates and I usually 3. smarty-pants
hang out.
4. A dishwasher is a machine which is used to
wash dishes. 8. Complete the dialogues with the sentences in the
5. Do you know anyone who can help us learn to box. Be careful – there are two extra sentences!
program a computer?
Аnswers:
4. Circle the correct adjective.
1. B: Sure. How can I help you?
Аnswers: 2. B: Cheers!
3. B: You must be joking!
1. amazing 4. relaxing 4. B: You bet!
2. worried 5. annoying
3. exhausted

FUN TIME 1
При липса на време може да вземете само части нието под формата на дискусия с въпроси като Do
от този урок (например персоналния тест) или да you agree? Why? Why not? Do things like these often
го ползвате като индивидуална задача за по-бързи- happen to you? и т.н.
те ученици (песента).
2. Search the Internet for songs about friendship, for
1. Take this quiz. Be honest! example, Queen’s Friends Will Be Friends. Listen
Дайте време на учениците първо да прочетат to several other songs and choose the one you
въпросите, без да отбелязват отговори. Запише- like best. Search for its lyrics as well. What is the
те новите думи, ако има такива, на дъската и на- message of the song? Do you like it? Why? Why
сърчете учениците да се сетят за значението им not?
от контекста. После им кажете да ги проверят в Може да поставите задачата предишния час.
речника в края на учебника. Обяснете коя е групата Queen. Може да изслушате
След това учениците продължават самосто- няколко предложения за песни и класът да гласува
ятелно, като отбелязват отговорите си в те- коя е най-любимата/въздействащата/носеща най-
традката и проверяват резултатите. Задайте силно послание/ритмична и т.н.
въпроса What kind of friend are you? и изслушайте Може да намерите предложения за работа с про-
няколко отговора. Може да разширите упражне- ектите в предговора на стр. 13.

50
Unit 7 I’VE BEEN TO THE USА
GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY PRONUNCIATION
the Present Perfect 3: just, talking about things you’ve already/just done historic and natural homophones 2
already and yet; been and gone or haven’t done yet; describing historic and sites
natural sites; talking about tourist experience

WORDS IN ACTION 4. Now read Georgi’s email. Then look at the photos.
Which places doesn’t Georgi mention?
2. Look at the pictures. Read the sentences and try Преди да възложите задачата, се уверете, че уче-
to guess the meaning of the words and phrases in ниците знаят имената на забележителностите на
bold. Listen and repeat. снимките и къде се намират.

Tra n s c r ip t : Аnswers:

1. ceiling Empire State Building and Yankee Stadium


Mum is painting the ceiling of my room.
2. steep slope
At the Cooper’s Hill Cheese-Rolling Race, participants
run down a steep slope. C u lt u r e Corner:
3. disabilities
Most national parks in the US are friendly to Yankee Stadium  is a stadium in the  Concourse 
people with disabilities. neighborhood of  the Bronx  in  New York City. It
4. hole serves as the home  ballpark  for the  New York
The man is digging a hole to plant a tree. Yankees of Major League Baseball, and is also the
5. border home park for New York City FC of Major League
The River Danube forms the border between Soccer. It replaced the original Yankee Stadium in 2009
Bulgaria and Romania. and is one of the most expensive stadiums ever built.
The  Empire State Building  is a 102-story Art
3. Listen and answer the questions. Deco  skyscraper  in  Midtown Manhattan,  New
York City. It was completed in 1931 and has a roof
Tra n s c r ip t : height of 380 m and stands a total of 443.2 m tall,
including its  antenna. Its name is derived from
Hello bookworms, ‘Empire State’, the  nickname  of  New York. As
Greetings from the USA! How are you? Have you of 2017  the building is the  5th-tallest completed
finished reading the April book of the month yet? skyscraper in the United States and the 28th-tallest
I’ve already finished it but don’t worry, I won’t give in the world.
away any spoilers! Times Square  is a major commercial intersection,
I’m having a great time visiting my cousins in New tourist destination, entertainment center and
York! I’ve been to some amazing places. Yesterday neighborhood in the  Midtown Manhattan  section
we visited the Niagara Falls. They’re awesome! of New York City at the junction of Broadway and 
We’re now sightseeing in New York City, or the Big Seventh Avenue. Brightly adorned with billboards
Apple as the locals call it. We’ve just climbed the and advertisements, Times Square is  one of the
Statue of Liberty – the view from the top is terrific! world’s busiest pedestrian areas, it is also the hub
We haven’t been to Times Square yet. We’re going of the  Broadway  Theater District   and a major
there tomorrow! The day after we’re taking a trip to center of the world’s  entertainment industry.
Hartford to see the Mark Twain House & Museum. Times Square is one of the world’s most visited
Btw they’ve got the best burgers here in NYC! tourist attractions. Approximately 330,000 people
See you soon! pass through Times Square daily,  many of them
Georgi tourists,  while over 460,000 pedestrians walk
PS I’m sending you some photos. through Times Square on its busiest days. Times
Square is also the site of the annual  New Year’s
Eve ball drop which began on December 31, 1907,
Аnswers:
and continues today, attracting over a million
1. Georgi is in New York, the USA. visitors to Times Square every year.
2. He’s visiting relatives. The  Statue of Liberty  is a colossal  neoclassical
3. He’s excited. sculpture on Liberty Island in New York Harbor in New

51
York City. The copper statue, a gift from the people NB! Името Niagara Falls може да се изполва с
of France to the people of the United States, was the или без.
designed by French sculptor  Frédéric Auguste
Bartholdi and built by Gustave Eiffel. The statue was
При по-бързи класове може да разделите ученици-
dedicated on October 28, 1886.
те на три групи, които сами да направят викторина
(Source: Wikipedia)
(Quiz) за всяка от страните. След това организират
състезание коя група ще отговори на всички въпроси,
5. Do the quiz. In your notebook, match these places of като точки носят само верните отговори.
interest with the facts about them. Listen and check.
GRAMMAR SPOT
Tra n s c r ip t :
1. ТHE PRESENT PERFECT:
The Niagara Falls is one of the most popular tourist JUST, ALREADY AND YET
attractions in North America.
Mount Rushmore National Memorial is a huge В този урок учениците се запознават с още една
mountain sculpture of four US Presidents. употреба на сегашно перфектно време – дейст-
Edinburgh Castle was home to Scottish kings and вие, което току-що/вече е извършено. Превежда-
queens. ме на български език с минало свършено време. При
The Lake District National Park offers Britain’s тази употреба използваме наречията just (току-
greenest countryside and grandest views. що), already (вече) и yet (все още, вече). Може да
Prohodna Cave has got large holes in its ceiling дадете примери с ежедневните дейности на уче-
that look like a pair of human eyes. ниците: Have you had a history class yet? Yes, we’ve
The Thracian Tomb of Kazanlak is a UNESCO World already had a history class./No, we haven’t had a history
Heritage site. class yet. The English class has just begun.

Аnswers: Аnswers:

1. d 3. f 5. b 1. b 2. a 3. c 4. b
2. c 4. e 6. a

PRACTICE
6. Work in groups of three. Copy the chart into your
notebook. Each student reads two texts about a 7. Read the list of NYC attractions Georgi wants to
country and completes the chart. visit. In your notebook, write sentences using
Student A reads about Bulgaria. already and yet.
Student B reads about the UK.
Student C reads about the USA. Аnswers:
Then Student A tells Students B and C about
Bulgaria. Students B and C write down the He has already done some sightseeing in New York.
information in their charts. Change roles. He hasn’t visited Mark Twain House & Museum yet.
He has already crossed Brooklyn Bridge.

Аnswers:
Bulgaria UK USA
Historic site the Thracian Tomb of Edinburgh Castle Mount Rushmore National
Kazanlak Memorial
What to do: see a tomb and impressive learn about its rich history outdoor adventure and
wall paintings sightseeing
When to visit: daily all year round daily all year round except for all year round, seven days a week,
December 25 and 26 except for December 25
Natural site Prohodna Cave The Lake District National Park The Niagara Falls
What to do: extreme adventures/ walking, hiking, climbing, take a boat trip, fly in a helicopter,
bungee jumping swimming, kayaking, cycling climb an observation tower
When to visit: all year round except for any time of the year the best time is from June to
periods of heavy snowfall August

52
He hasn’t watched a match at Yankee Stadium yet. Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :
He hasn’t taken the elevators up the Empire State
Building yet. 1. tomb 6. national park
2. peak 7. memorial
3. castle 8. observation tower
8. In your notebook, complete the dialogues. Use the 4. giant sequoia 9. gorge
Present Perfect and just. 5. cliff

Аnswers:
12. Say the words from 11 to complete the sentences.
1. No, I’ve just started (reading it). Be careful – some words are in the plural! Listen
2. But we’ve just come in. and check.
3. But you’ve just had breakfast.
4. Yes, I’ve just come back. Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :
5. But you’ve just arrived.
1. Thousands of people join in the celebrations of
National Liberation Day at Shipka memorial.
2. BEEN AND GONE 2. Hanging over Niagara Gorge, Prospect Point
observation tower offers spectacular views of
Попитайте учениците на кои глаголи са миналото
the Niagara Falls.
причастие been (it is the past participle of be) и gone
3. There is an ancient castle on the hill.
(it is the past partcipiple of go). Преведете примери-
4. The Egyptian Pyramids are tombs of ancient
те в учебника: „Георги замина за/отиде в Щати-
rulers, called pharaohs.
те.“ (Още пътува натам или вече е там, но не се
5. Rila National park is famous for the Rila
е върнал.) и „Георги е ходил/бил на Ниагарския водо-
Monastery and the dozens of beautiful lakes.
пад.“ (Бил е някога там и се е върнал.)
6. For a unique rock climbing experience, explore
the cliffs near the town of Vratsa.
PRACTICE 7. The picturesque Trigrad Gorge is a natural
wonder in the Rhodope Mountains.
9. Say been or gone to complete the sentences.
8. The snow-covered peaks of the Himalayas are
magnificent.
Аnswers:
9. General Sherman is a giant sequoia tree located
in the Sequoia National Park in the US. It is the
1. been 4. gone
largest living tree on Earth.
2. gone 5. gone
3. been 6. been
COMMUNICATION
VOCABULARY TALKING ABOUT TOURIST EXPERIENCE
HISTORIC AND NATURAL SITES 13. Read and listen to the dialogue. Then practise in
pairs.
10. Work in small groups. What words for geographical
features and places in town do you know? Make a Tra n s c r i p t :
list for each group.
Учениците са запознати със следната лексика, свърза- Laura: Hi, Boris!
на с географски обекти и места в града, от предход- Boris: Hi, Laura. How’s your trip? Are you enjoying
ните класове: London?
Geographical features: hill, desert, coast, beach, Laura: Absolutely! I’ve been to lots of interesting
valley, cave, island, lake, ocean, waterfall, continent, places.
peninsula; Boris: Have you visited any museums yet?
Places in town: observation wheel, tower, bridge, Laura: Yes, I’ve already visited the British Museum
library, hospital, museum, theatre, bank, stadium, post and the Natural History Museum.
office, gallery, train station, coach station, cinema, hotel, Boris: Have you been to the London Eye?
palace, fortress. Laura: No, I haven’t. But I’m going there tomorrow.
I’ve just been to Green Park. It’s beautiful.
11. In your notebook, match the words with the Boris: Sounds like you’re having a great time!
pictures. Listen, check and repeat. Laura: I am. Listen, I’ve got to go now. Talk to you

53
soon!
Boris: Bye! Enjoy the rest of your holiday! And send WORKBOOK
me a postcard!
Laura: Thanks! I certainly will! 1. Look at the pictures. Complete the sentences with
the words and phrases in the box.
WRITING
Аnswers:
DESCRIBING A HISTORIC SITE
1. ceiling 4. hole
15. Read Georgi’s homework and answer the 2. disabilities 5. border
questions. 3. steep slope

Аnswers:
2. Complete the sentences with the words in the box.
• From 1874 to 1891. Be careful – there are two extra words!
• He wrote his most famous works.
• You can walk around the author’s restored Аnswers:
home and learn about his life and work.
1. phenomenon 5. snowfall
2. nickname 6. participate
3. access 7. elevator
PRONUNCIATION 4. terrific

HOMOPHONES 2
3. Complete the sentences with just, already and yet.
17. In your notebook, match the words that are Sometimes there is more than one option.
pronounced in the same way. Listen and repeat.
Аnswers:
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : 1. just
2. yet
1. cereal c. serial 3. yet, already/just
2. sight g. site 4. just/already
3. meat a. meet 5. already, yet
4. blue b. blew 6. yet, just/already
5. bye j. buy
6. hi i. high
7. hear e. here
8. right d. write C u lt u r e Corner:
9. threw h. through
10. peace f. piece John Michael Green  (born August 24, 1977) is an
American author, vlogger, writer, producer, actor,
editor, and educator. He won the 2006  Printz
18. In your notebook, write the correct pronunciation Award for his debut novel, Looking for Alaska, and
next to each pair of homophones. his sixth novel,  The Fault in Our Stars, debuted at
number one on  The New York Times  Best Seller
list  in January 2012.  In 2014, Green was included
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : in Time magazine‘s list of The 100 Most Influential
People in the World. 
/hɪə(r)/ hear, here Paper Towns  is a novel written by  John Green,
/ˈsɪəriəl/ cereal, serial primarily for an audience of young adults, and was
/baɪ/ bye, buy published on October 16, 2008. The novel is about
/saɪt/ sight, site the coming-of-age of the protagonist, Quentin ‘Q’
/miːt/ meat, meet Jacobsen and his search for Margo Roth Spiegelman,
/haɪ/ hi, high his neighbour and  childhood sweetheart. During
/raɪt/ right, write his search, Quentin and his friends Ben, Radar, and
/piːs/ peace, piece Lacey discover information about Margo. The film
/bluː/ blue, blew adaptation based on the novel was released on
/θruː/ through, threw July 24, 2015. (Source: Wikipedia)

54
5. Complete the sentences with been and gone.
NB! Припомнете на учениците, че в английския
Аnswers: език географските обекти се пишат с главни
букви, както е Cheddar Gorge в примерите.
1. been 5. gone
2. gone 6. gone 8. Complete the sentences with the correct
3. gone 7. been prepositions: like, between, to, for.
4. been
Аnswers:

6. Write the words under the pictures. 1. between 4. for


2. to 5. like
3. to 6. to
Аnswers:

1. national park 6. gorge 11. Read the text and choose the correct answers.
2. peak 7. observation tower
3. cliff 8. castle Аnswers:
4. tomb 9. memorial
5. giant sequoia 1. b 3. c 5. b
2. b 4. a 6. c

7. Complete the sentences with the correct words


from 6. Be careful – some words are in the plural! 12. Read the text again and look for words that you
can put under the following headings:
Аnswers:
Аnswers:
1. observation tower
2. cliffs, castle
1. Geographical features: geyser, hot spring, lava
3. memorial (обърнете внимание на предлога to)
formation, waterfall, canyon
4. tomb
2. Birds: White Pelican, Great Grey Owl, Bald Eagle
5. national park, giant sequoias
3. Mammals: elk, bison, moose, coyote, antelope,
6. peak
bear, mountain sheep, wolf, grizzly bear
7. gorge

Unit 8 YOU ARE WHAT YOU EAT


GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY PRONUNCIATION
must and should; defining asking for and giving advice; talking about healthy/ food; long words
relative clauses 2: whose and unhealthy food and eating habits; following a recipe; cooking verbs
when; a few/few; a little/little congratulating people; describing my favourite healthy meal

Готварските шоута са много популярни, затова ви 2. nutritious


препоръчваме да помолите учениците да донесат Chicken soup is a healthy and nutritious dish.
интересни рецепти от известни български шеф- 3. protein
готвачи, и така да въведете темата на урока. Meat, seafood, eggs and dairy products are rich
in protein.
WORDS IN ACTION 4. carbohydrates
Junk food is full of unhealthy carbohydrates.
2. Look at the pictures. Read the sentences and try to 5. fats
guess the meaning of the words in bold. Fats are an important source of energy for our
bodies.
Tra n s c r ip t : 6. fibre
Porridge is a healthy breakfast choice because it
1. label contains lots of fibre.
To make the right food choices, always read the 7. calcium
information on the label carefully. Milk, yoghurt and cheese are high in calcium.

55
LISTENING AND READING a glass of OJ. I feel hungry and tired an hour later.
What should I do? You’re someone whose opinion
3. Listen and choose the correct answer. I trust!
Justin: Dear Angie, your breakfast’s got a few
Tra n s c r ip t : teaspoons of sugar but little fibre and no protein
or fat. In fact, it does more harm than good!
Alice: Hey, Justin. I can smell something delicious. You should have а more nutritious breakfast and
Are you cooking? you shouldn’t eat so much sugar. Morning is a
Justin: Yep. I’m cooking a healthy and nutritious time when you need to get energy to last you
lunch. Are you hungry? all day!
Alice: Um, not really… I was starving after school You must try this: a bowl of oats with milk,
and I had a cereal bar. walnuts, frozen blueberries, and a little honey.
Justin: Aliiiiice, you shouldn’t buy such snacks. Yummy and good for you!
Don’t you know they’re secretly loaded with
sugar? You should read the label before you buy Аnswers:
a snack.
Alice: Wow, my big brother’s a healthy eating • Because she needs some advice. She feels
expert now! hungry and tired an hour after breakfast.
Justin: Indeed I am. My healthy eating blog has • He thinks that her breakfast choice does more
thousands of followers. Some of my fans from harm than good.
school have even asked me to start an after-
school club about healthy eating and cooking.
Alice: Fans or fangirls? 6. Now read the whole discussion on Justin’s blog
Justin: Well, what can I do? I’m so popular! and answer the question.
Alice: Ugh, stop bragging!
Justin: A few of your friends have already asked Аnswers:
me about the club, by the way. You’re welcome,
too. carbohydrates, protein, fats, fibre
Alice: Thanks but no thanks! I’m not into cooking.
Justin: Even your friend David wants to become a
member. 7. Read again and answer the questions.
Alice: Aaaahhhhhh, David. Maybe I should join
the club! Аnswers:

Аnswers: 1. A bowl of cornflakes with milk and sugar and a


glass of OJ.
1. b 2. b 2. It’s got a few teaspoons of sugar but little fibre
and no protein or fat.
3. Angie should have a bowl of oats with milk,
4. Listen again and say true or false. Correct the false walnuts, frozen blueberries, and a little honey.
sentences. 4. They are rich in good carbohydrates, which are
good for the brain.
Аnswers: 5. Walnuts and milk.
6. Because real fruit has less sugar and more fibre.
1. F Alice shouldn’t buy cereal bars because they
are secretly loaded with sugar.
2. F No, he has thousands of followers. GRAMMAR SPOT
3. T
4. F No, she doesn’t. She’s not into cooking. 1. MUST AND SHOULD
5. T
Учениците познават отдавна модалния глагол
must и неговата основна употреба със значение
5. Listen to part of a discussion on Justin’s blog and „трябва/не трябва“ . В този урок must се препо-
answer the questions. дава със значение „много силно ти препоръчвам“:
You must see this film. It’s absolutely superb! (Трябва
Tra n s c r ip t : непременно да гледаш този филм! Направо е стра-
хотен!)
Angie: Dear Justin, I need advice. For breakfast I Много честа грешка е да се поставя to след
have a bowl of cornflakes with milk and sugar and should – следете и поправяйте.

56
PRACTICE Аnswers:
8. In your notebook, match the statements with the 1. Summer is the time when all my friends are out
advice. Listen and check. of town.
2. This a picture of the tomb where you can see
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : some magnificent wall paintings.
3. Boris will never forget the day when he tried
1. I’m very tired. zorbing.
d. You shouldn’t stay up late. 4. June 6th was the day when I met my favourite
actor in the street.
2. Mum will be mad at me. 5. South Dakota is the state where you can see
e. You should tell her the truth. Mount Rushmore National Memorial.
6. This is the place where you can have the best
3. Alex has got really bad toothache. smoothies in town.
f. He should see the dentist asap.

4. I’ve got a headache. PRACTICE


a. You shouldn’t watch TV.
12. In your notebook, write a few or a little to complete
5. They’re unfit. each sentence.
c. They should do more exercise.
Аnswers:
6. My little sister has got lots of cavities.
b. She shouldn’t eat so many lollipops. 1. a little 4. a few
2. a few 5. a few
3. a little 6. a little
2. DEFINING RELATIVE CLAUSES 2:
WHOSE AND WHEN
13. Say the correct word to complete each sentence.
Припомнете на учениците, че вече знаят каква
роля изпълняват подчинените определителни Аnswers:
изречения и относителните местоимения who
(that), which (that), where. 1. a few 4. a little
Обърнете внимание, че местоименията whose и 2. little 5. few
when имат еднаква форма с въпросителните мес- 3. few 6. little
томения, но изпълняват напълно различна функция.

PRACTICE VOCABULARY
10. Say the correct relative pronoun: who or whose to 1. FOOD
complete each sentence.
14. Work in small groups. What words for foods and
Аnswers: drinks do you know? Make lists. In your opinion,
which of them are healthy? Which of them are
1. Justin is the teen blogger whose blog has unhealthy?
thousands of followers. От предходните класове учениците са запознати
2. I like people who are friendly and generous. със следната лексика, свързана с храни и напитки:
3. These are the boys whose bikes were stolen this Foods: sugar, potatoes, sausage, bacon, butter,
morning. sandwich, cranberry, vegetable, chocolate, bread,
4. Georgi is the boy who spent the Easter holidays muffin, pancake, biscuit, yoghurt, cream, butter, cheese,
in the USA. salami, sausage, ham, burger, honey, jam, nuts, beef,
5. Nikola Tesla was an inventor whose ideas chicken, turkey, tuna, cheddar cheese, apple, banana,
changed the world. pineapple, strawberry, grapefruit, lemon, mango, peach,
6. What was the name of the boy who sent you a watermelon, grapes, pear, sweet corn, cabbage, lettuce,
Valentine? mushrooms, beans, spinach, garlic, carrot, pumpkin,
cucumber, lettuce, peas, avocado;
Drinks: milk, tea, coffee, water, juice, smoothie,
11. Say the correct relative pronoun: where or when to mineral water (still and sparkling), hot chocolate,
complete each sentence. cappuccino;

8. Hello! New edition. Книга за учителя по английски език за 7. клас – Д. Петкова и др. 57
Dishes: Shrimp salad, Garlic mushrooms, Pumpkin
and carrot soup, Bangers and mash, Shepherd’s pie, Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :
Roast beef, Sliced turkey breast, Apple crumble with ice
cream, Toffee pudding, Scones with strawberry jam. 1. stir 6. peel
2. grate 7. boil
15. Read the eTwinning forum and look up the 3. chop 8. mix
words and phrases in bold in a dictionary. Then 4. pour 9. serve
put them into the word webs. Listen, check and 5. add 10. slice
repeat.

19. Say verbs from 17 to complete the recipe. Then


Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s :
put the pictures in the correct order.

BEING HUNGRY Аnswers:


• dying of hunger
• starving 1. peel 4. mix, stir
2. chop 6. mix, pour
EXPRESSIONS DESCRIBING ‘EAT’ 3. add 7. serve
• have a sweet tooth
• eat like a horse
• eat a quick snack Аnswers:
• grab a bite
1. g 3. f 5. a 7. d
HEALTHY FOOD 2. b 4. c 6. e
• home-cooked food
• a balanced diet
• fresh fruit and vegetables COMMUNICATION
UNHEALTHY FOOD
ASKING FOR AND GIVING ADVICE
• a ready meal
• a takeaway 20. Read and listen to the dialogue. Then practise in
• junk food pairs.
• ‘health’ foods secretly loaded with sugar
Tra n s c r i p t :

Gabi: Hey, Justin! I’ve read your latest blog post –


NB! Обърнете внимание на учениците, че има it’s awesome, as always! You’re the best!
разлика между healthy food and health food. В Justin: Thanks, Gabi. I’m trying. How are you?
първия случай healthy е прилагателно, което Gabi: I’m doing OK but I’m very busy. I’ve got
означава, че тази храна е полезна за нашето lots of homework and after-school activities. At
здраве. Junk food е обратното на healthy food weekends, I take private lessons. I’m preparing
(полезна храна). for my final exams, you know.
Изразът health food е сложно съществително Justin: Are you sure you’re doing OK? You’re
име и по-скоро е категория храна, нещо като probably tired all the time?
„здравословна храна“, например мюсли. Често Gabi: Yep, I’m exhausted!
може да си купим health food в health shop. За Justin: I’m sorry, Gab. I think you should rest
съжаление много heath foods, например блокче- more. And healthy food can also help you have
та с мюсли, изобщо не са толкова полезни за- more energy.
ради високото съдържание на въглехидрати. Gabi: Hmm, do you think so? What should I eat?
Justin: Well, for example, you should have lots of
nuts. They’re good for your brain.
2. COOKING VERBS Gabi: That’s easy! I love nuts.
Justin: You should also eat fruit and vegetables
17. What cooking verbs do you know? Make a list. at least two times a day. And don’t forget water!
Учениците са запознати със следната лексика от 5. You must drink eight glasses of water.
и 6. клас: cut, bake, roast, fry, stuff. Gabi: Hey, that’s a lot of water!
Justin: Trust me! You’ll feel much better!
18. In your notebook, match the verbs with the Gabi: Thanks. You rule!
pictures. Listen, check and repeat. Justin: You’re welcome! Stay in touch!

58
WRITING 2. Complete the sentences with the words in the box.
Be careful – there are two extra words!
MY FAVOURITE HEALTHY MEAL
Аnswers:
22. Read Georgi’s homework and answer the
questions. 1. loaded 4. opinion
2. trust 5. brain
3. teaspoon 6. brag
Аnswers:

• Two or three times a week. 3. Read the sentences below. Use should/shouldn’t to
• Yes, it is. give advice. Use the ideas in the box or your own
• No, you don’t. You chop them. ideas.
• No, you slice them.
Аnswers:
1. You shouldn’t eat so much chocolate.
PRONUNCIATION You should go jogging a couple of times a week.
You should exercise every day.
LONG WORDS You shouldn’t spend so much time sitting.
23. Listen and repeat. In your notebook, put the 2. You shouldn’t be so shy.
words into the correct column. You should join a school club.
You should do kind things for other people.
Tra n s c r ip t : 3. You should watch films without subtitles.
You should learn the lyrics of your favourite songs.
important tomato You should read books in English.
healthily unhealthy
nutritious ingredient 4. Cross out the wrong relative pronoun or contracted
calcium potato form.
blueberry protein Това упражнение задължително трябва да се изпълни
cereal lollipop в час. Напишете на дъската как се разгръща съкрате-
ната форма who’s, която е омоним на whose.
Listen and check.
А n sw e rs (CorreCt pronoun or ContraCted form):

Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : 2. It’s easy to trust a person who’s kind and honest.


3. Justin is the boy whose blog has helped hundreds
of teenagers.
Ooo oOo 4. This is the song whose lyrics always make me cry!
calcium important 5. Steve Wozniak is an engineer who’s introduced
cereal nutritious lots of innovations.
protein tomato 6. Do you know who’s going to sing at the concert?
blueberry potato
lollipop unhealthy 5. Cross out the wrong relative pronoun.
healthily ingredient
Аnswers (CorreCt pronoun):

WORKBOOK 1. This is the restaurant where you can eat the


best pizza in town.
2. This is the blog where I found this amazing
1. Look at the pictures. Complete the sentences with recipe.
the words in the box. 3. I remember the time when I couldn’t say a word
in English!
Аnswers: 4. Do you know a quiet place where we can sit
and chat?
1. label 4. nutritious 5. This is the village where we usually spend the
2. fats 6. fibre summer holidays.  
3. carbohydrates, 7. calcium 6. Do you remember the day when we met for the
protein first time?

59
6. Complete the sentences with a few or a little. 10. Read Justin’s recipe for delicious risotto. Complete
it with cooking verbs from 9. Then put the
Аnswers: sentences in the correct order.
Обърнете внимание на учениците, че за тяхно
1. a few улеснение са маркирани първото и последното из-
2. a little речениe.
3. a few
4. a little Аnswers:
5. a few
6. a little 1. Boil 1 litre of chicken or vegetable stock.
7. a few, a little 2. Peel and chop an onion and some garlic. Grate
200 grams parmesan cheese.
3. Heat 2 tablespoons of oil and a little butter, then
7. Complete the sentences with a few, few, a little, add the onions and garlic. Fry for about 15 minutes.
little. 4. Add a cup of rice and stir it for a minute. Pour in a
little wine.
Аnswers: 5. Pour the stock in small portions. Cook the rice for
about 15 minutes.
1. little 5. a little 6. Remove the pan from the heat, add a little butter
2. few 6. few and the Parmesan, then stir well.
3. a few 7. little 7. Place a lid on the pan and allow to sit for two
4. a little 8. a few minutes. Serve and eat the risotto as soon as
possible.

8. Complete the sentences with the words and


phrases in the box. 11. Complete the sentences with the correct
prepositions: about, in, on, to.
Аnswers:
Аnswers:
1. starving, takeaway
2. snack 1. in 4. on
3. bite, hunger 2. in 5. to
4. sweet tooth 3. about
5. balanced, fresh
6. home-cooked
7. ready meals, junk food 13. Read text and answer the questions.

Аnswers:
9. Write the words under the pictures.
1. At least 4,000 years.
Аnswers: 2. Because the climate is ideal – it’s hot and humid.
3. A bitter and very spicy drink.
1. peel 6. stir 4. Spain.
2. boil 7. grate 5. Most of them didn’t because it was bitter. So
3. slice 8. add they added sugar and milk.
4. chop 9. pour 6. No, it was a privilege for the rich people only.
5. serve 10. mix 7. They made it possible to create smoother and
creamier chocolate and the chocolate bar.

Unit 9 STRONG, FIT AND HEALTHY


GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY PRONUNCIATION
the Present Perfect 4: since and talking about sports and leisure activities; planning sports and leisure compound nouns
for; the Present Perfect and the to do something together; expressing preferences; activities
Present Simple describing a sportsperson

60
Припомнете водните спортове, които ученици- 5. Listen to part of a letter and choose the correct
те знаят. statement.

WORDS IN ACTION Tra n s c r i p t :

2. Look at the pictures. Read the sentences and try to Dear Mum,
guess the meaning of the words in bold. Listen and I’ve been here for five days now. The weather has
repeat. been great since I arrived. The camp is awesome!
I’ve done lots of things since I arrived here. The
Tra n s c r ip t : camp’s water sports are great. I’ve already done
some kayaking and canoeing. I’ve improved my
1. coach swimming technique a lot. Tomorrow I’m going
The coach patiently explained the rules of the game. horse-riding. I’ve already met my horse. I’ve also
2. spoil played tennis twice. The all-weather courts here
I’m afraid the rain will spoil our hike. are superb and the coach is really patient.
3. earphones
I never go jogging without my mobile phone and Аnswers:
earphones.
4. sunscreen a. Alice is at a camp.
You must wear sunscreen. I’m sure you don’t
want to get sunburn.
5. superb 6. Now read the whole letter and answer the
A: The view of the lake is superb. questions.
B: Yes, it’s excellent!
Аnswers:
LISTENING AND READING
1. For five days.
3. Listen and match the people with the sports. 2. Kayaking, canoeing and swimming.
3. Twice.
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : 4. Yes, she does.
5. No, she hasn’t.
Anja: I adore horses and I’ve ridden a horse since 6. When they get lost.
I was 9 years old. My coach tells me I’m really good
but I don’t want to take part in competitions. I’m
just not interested. I prefer to go for long rides in the GRAMMAR SPOT
countryside and spend time with Merlin, my horse.
Justin: I love jogging and I’ve jogged for a couple of 1. THE PRESENT PERFECT: SINCE AND FOR
years. It makes me feel free and helps me in stressful
situations. I put on a pair of trainers, grab my mobile Обяснете, че когато употребяваме сегашно пер-
and earphones and get out. While I’m running, I can фектно време за действия, започнали в миналото
free my mind and just relax! и продължаващи до настоящия момент, използва-
Boris: I’ve always watched tennis matches on TV. I love ме предлозите since и for. Задължително използвай-
this sport so I started taking lessons. I’ve played tennis те схемите в учебника, може да ги прерисувате на
only for a month but it seems I’m quite good at it. дъската за по-голяма прегледност или да използва-
Maybe one day I’ll be like Grisho! те опцията в електронния учебник за увеличаване
на изображението. Обяснете, че използваме пред-
4. Listen again and say the correct name: Anja, Justin лога for, когато говорим за целия период от вре-
or Boris to complete the sentences. ме, през който протича действието. Открийте
примери в писмото на Алис: I’ve been here for five
Аnswers: days now. I haven’t had a mobile for five days. Дайте
и лесен пример от ежедневието: I’ve had this dress/
1. Anja has done the sport since she was 9. my mobile for …
2. Boris has played the sport for a month. Употребяваме предлога since, когато отбеляз-
3. Justin has done the activity for a couple of years. ваме момента, в който е започнало действието
4. Boris is quite good at the sport and hopes to be a (дата, ден, седмица, година, както и обстоятел-
famous player one day. ствено изречение, но в този случай since играе ро-
5. Anja adores the sport but doesn’t like competitions. лята на съюз – since they first met). Важно е ученици-
6. Justin loves the activity because it helps him relax. те винаги да следят за тези маркери, които ще им
помогнат да използват правилния предлог. Потър-

61
сете пример в писмото на Алис: The weather has Ако имате време, може да направите преговора
been great since I arrived. I’ve done lots of things since I под формата на guessing game. Ученик си избира
arrived here. I’ve put on my sunscreen regularly since the спорт и другите задават въпроси, за да отгат-
first day. Дайте и лесен пример от ежедневието: нат кой е – например Do you play alone? Do you
I’ve had this dress/my mobile since … play in a team? How many people play? Do you play it
outdoors? Do you need a ball? What equipment do you
PRACTICE need? и др.

7. Say since or for to complete the sentences. 11. Match the words with the pictures. Listen, check
and repeat.
Аnswers:
Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :
1. Alice hasn’t seen her family for five days.
2. Boris hasn’t chatted with Laura since last
Wednesday. 1. darts 5. water polo
3. Alice hasn’t used her mobile since she arrived in 2. caving 6. zumba
the camp. 3. fencing 7. archery
4. Justin hasn’t cooked moussaka for a week. 4. orienteering 8. snorkelling
5. Gabi has lived in Sofia since her family moved in.
6. Vicky has known Gabi for four years.
12. Say the words in 11 to complete the sentences.

2. THE PRESENT PERFECT AND THE PRESENT Аnswers:


SIMPLE
1. There are a lot of great places for caving and
При употребата на сегашно перфектно време за orienteering near my hometown.
действия, започнали в миналото и продължаващи 2. Archery, darts and fencing help you become
до настоящия момент, често се правят грешки, coordinated and focused.
като се използва сегашно просто време. 3. Zumba is a great way to stay fit and have fun.
4. Snorkelling lets you discover an amazing
PRACTICE underwater world.
5. If you love swimming and team sports, water
9. In your notebook, write sentences as in the model. polo is the ideal sport for you.

Аnswers:
13. Read the three advertisements for summer camps
1. We’ve known Vicky and Boris for three years. and answer the questions below.
2. I haven’t ridden my bike for several months.
3. Granny and Grandpa haven’t seen me and my Аnswers:
sister since last summer.
4. Justin has had a new mobile for two weeks. 1. Holiday Courses.
5. I haven’t had any free time since 15 September. 2. Armday Outdoor Camp.
6. Gabi has been a member of the drama club for 3. Abberley Summer Camp.
four years. 4. 8 July to 19 August.
5. 24 June to August 11.
6. During the Easter and summer holidays, Monday
VOCABULARY to Friday, from 9:30 am to 1:00 pm.
7. Holiday Courses.
SPORTS AND LEISURE ACTIVITIES 8. Armday Outdoor Camp.
9. Abberley Summer Camp.
10. Work in small groups. What words for sports do
you know? Make a list.
Учениците са запознати със следната лексика, 14. Now work in pairs. Each of you chooses a summer
свързана със спортове и дейности в свободното camp you’d like to visit. Don’t tell its name to your
време: swimming, kayaking, canoeing, ice skating, partner. Ask him/her questions to find out what
camping, cycling, surfing, rafting, skiing, snowboarding, he/she has chosen.
skateboarding, windsurfing, mountain biking, zip wiring, Целта е учениците да задават конкретни въпроси
paintballing, chess, karate, snowshoeing, hiking, dog по текстовете. При по-бавни класове или ученици
sledding, boating, fishing, zorbing, martial art. може да ползват въпросите в упр. 13.

62
COMMUNICATION
WORKBOOK
PLANNING TO DO SOMETHING TOGETHER
1. Look at the pictures. Complete the sentences with
15. Read and listen to the dialogue. Then practise in the words in the box.
pairs.
Аnswers:
Tra n s c r ip t :
1. earphones 4. spoil
David: I need to get fit. 2. coach 5. sunscreen
Alice: Me too. Let’s exercise together! 3. superb
David: Sure, why not. What kind of sports do you
prefer?
Alice: I’m not sure. Maybe swimming or tennis. 2. Complete the text with the words in the box. Be
David: I prefer swimming to tennis. It’s a great careful – there are two extra words!
sport and it helps me relax. Is there a swimming
pool we can use? Аnswers:
Alice: There’s one at the school’s sports centre,
but we have to check when it’s open. 1. competitions 4. relax
David: Cool. What about hiking? We can also do 2. patient 5. awesome
that from time to time. 3. improve
Alice: I love hiking but I haven’t done it for ages.
David: So we can try hiking – it’ll be fun! And do
you want to try caving? 3. Complete the sentences with since and for.
Alice: Oooh, I’d love to.
David: I’ve got a friend who goes caving every Аnswers:
weekend. We can join his caving club.
Alice: That sounds fun! And if we take up all 1. since 4. for
three, we’ll soon be as fit as fiddles! 2. since 5. since
David: I wouldn’t mind that at all! Think about it 3. for 6. for
and I’ll call you tomorrow.
Alice: OK. Bye!
David: Bye! 5. Use the phrases in bold to make questions with
How long…? Give true answers. Use for and since.
WRITING
Аnswers:
DESCRIBING A SPORTSPERSON
1. How long have you had your mobile?
17. Read the paragraph and answer the questions. 2. How long have you studied English?
3. How long have you known your class teacher?
Аnswers: 4. How long have you been in this school?
5. How long have you known your best friend?
• A world-famous tennis player. 6. How long have you lived in your home?
• Since he was 5.
• When he was 14.
• Cars and computers. 6. Tick the correct sentences. Correct the wrong
sentences in the space provided.

PRONUNCIATION
Аnswers:
COMPOUND NOUNS
1. I’ve known Peter for five years.
19. Copy the words into your notebook and underline 2. Gabi and Vicky have been members of an
the stressed word. Listen and check. English book club for several months.
3. They’ve lived in Plovdiv since they were born.
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : 4. The Wilsons haven’t visited Bulgaria since last
summer.ü
headphones street dance 5. I often ride my bike to school.ü
mobile phone water polo 6. I haven’t ridden my bike since Monday.

63
7. Write the words under the pictures. 9. Complete the sentences with the correct
prepositions: between, during, for, from, to.
Аnswers:
Аnswers:
1. darts 5. zumba
2. water polo 6. caving 1. between 4. from, to
3. archery 7. fencing 2. to 5. for
4. snorkelling 8. orienteering 3. during

8. Complete the facts with the sports in 7. 12. Read the text and circle the correct answers.

Аnswers: Аnswers:

1. Water polo 5. Orienteering 1. b 3. c 5. b


2. Zumba 6. Fencing 2. b 4. b 6. c
3. Snorkelling 7. Caving
4. Archery 8. Darts

UP TO NOW 3
LISTENING Аnswers:
1. Listen to the text and write the correct answers in
your notebook. 1. a 3. b 5. b
2. b 4. b 6. a
Tra n s c r ip t :

Japanese school lunches look like the meals that WORKBOOK


students have at home. Every day students get a
well-balanced meal. The typical lunch includes fish, 1. Circle the correct word.
chicken or pork, rice, vegetables, a carton of milk
and some fruit. Once a week schools offer Korean Аnswers:
or Italian food.
French school lunches are multi-course meals made 1. yet 4. since
with fresh ingredients. Menus are made in advance 2. for 5. just
and sent to a dietitian. If there is too much sugar, 3. yet
the dietitian replaces a small chocolate bar with
fruit or adds vegetables and protein to make the
meals balanced. 2. Write been or gone.
Chef Jamie Oliver fights for better school lunches
in the UK. He’s travelled the country showing Аnswers:
cafeteria cooks how to make healthy meals. Such
a meal is roast beef with gravy, carrots, potatoes 1. been 4. been
and peas. 2. gone 5. gone
3. been
Аnswers:

1. b 3. b 5. a 3. Write the correct relative pronoun: whose or when.


2. b 4. b 6. a
Аnswers:
READING 1. whose 4. whose
2. whose 5. when
2. Read the article and write the correct answers in 3. when
your notebook.

64
4. Write a few/few, a little/little. 7. Complete the definitions.

Аnswers: Аnswers:

1. few 4. a few 1. elevator


2. little 5. little 2. attraction
3. a little 3. takeaway
4. coach
5. label
5. Write the correct preposition.

Аnswers: 8. Complete the dialogues with the sentences in the


box. Be careful – there are two extra sentences!
1. for 2. to 3. to 4. in
Аnswers:

6. Circle the world which is different. 1. What should I do?


2. I’d love to try zumba.
Аnswers: 3. You rock!
4. Have you visited any museums yet?
1. gorge 4. orienteering
2. sugar 5. stressful
3. unhealthy

Unit 10 DOING GOOD FOR THE ENVIRONMENT


GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY PRONUNCIATION
indefinite pronouns: place; future time talking about ecotourism; asking for and giving ecotourism international
clauses with when; prepositions of directions; describing an eco-friendly holiday words
movement

WORDS IN ACTION LISTENING AND READING


2. Look at the pictures. Read the sentences and try to 3. Listen and answer the questions.
guess the meaning of the words in bold. Listen and Бригадата на Атанасовското езеро се организира
repeat. от Българското дружество за защита на птиците
(БДЗП) всяка година. Учениците, които се интере-
Transcript: суват, може да посетят сайта на дружеството за
повече информация: http://bspb.org.
1. lagoon Също така е добре да обсъдите дали в близост
On the western side, there is a large lagoon, до вашето населено място има зони със защитени
separated from the sea by sand. растителни и животински видове. Насърчете уче-
2. migration ниците да намерят информация и им помогнете
Bird migration is one of the great wonders of да я представят пред съучените си на английски.
the natural world.
3. reeds Transcript:
Tall reeds grow along the river bank.
4. approved Justin: Hey, Vicky and Boris!
Georgi’s visa application was approved. Vicky and Boris: Hi, Justin!
5. white stork Justin: How are things?
The white stork winters in Africa. Vicky: Ugh, don’t ask. We’re preparing for our
final exams.
Justin: I know! Me too. But then the holidays are
coming! Have you got any plans?

9. Hello! New edition. Книга за учителя по английски език за 7. клас – Д. Петкова и др. 65
Boris: Not really. What about you?
Justin: Well, Dad and I are going on a речна рибарка, средиземноморска чайка и други.
birdwatching trip. Голямото разнообразие от птици, които може
Boris: Hey, but you don’t even like birdwatching! да се наблюдават близо до Атанасовското езе-
Justin: I’ve changed my mind. ро, се дължи особено на миграционния път  Виа
Boris: Hmm, so where are you going? Понтика, който минава през района. Най-голям
Justin: Weeeeeell, … we’re going somewhere брой птици може да се видят тук по време на
cool! есенната миграция.
Vicky: Come on, don’t keep us waiting! (Source: Wikipedia)
Justin: We’re going to Atanasovsko Lake, near
Burgas! 4. Listen again and answer the question: Who says
Vicky: Atanasovsko Lake? You’re coming to these sentences?
Bulgaria? Hurray!
Justin: Yep, we’re going to be volunteers Аnswers:
and we’re going to see thousands of birds in
migration! 1. We’re preparing for our final exams. Vicky
Vicky: Wow! That sounds exciting! Can we join 2. Hey, but you don’t even like birdwatching! Boris
you? 3. I’ve changed my mind. Justin
Justin: Sure! But read the camp’s web page first! 4. Well, we’re going somewhere cool! Justin
It’s going to be hard work! 5. Come on, don’t keep us waiting! Vicky
6. ... we’re going to see thousands of rare birds in
Аnswers: migration! Justin
7. Can we join you? Vicky
1. Bulgaria. 8. It’s going to be hard work! Justin
2. His dad.

5. Listen to part of a web page and say which


C u lt u r e Corner: statement is true.

Атанасовското езеро е разположено в грани- Tra n s c r i p t :


ците на   Бургас, между кварталите Изгрев и
Сарафово и западно от тях. То е част от  Бур- Join the nature conservation camp at Atanasovsko
гаския езерен комплекс и на изток граничи с Lake between 19 and 27 August and help protect
Черно море чрез Атанасовската коса, която the birds!
представлява около 1 км дълга пясъчна иви- Volunteers from around the world will gather at
ца. Езерото е крайбрежно и представя голямо the salt lagoon to help the conservation of this
разнообразие на растителния и животинския unique hotspot of biodiversity.
свят, като част от видовете са защитени Around 240,000 white storks, 60,000 birds of prey
от Закона за биологичното разнообразие и са and more than 30,000 white pelicans fly over the
световно застрашени. Атанасовското езеро е lagoon during their autumn migration. The site
свързано с Черно море чрез множество канали, attracts the largest number of several other protected
посредством, които се отводнява. Общата му species that fly across Europe on their way to Africa.
площ е 7208,89 ха, с близо 9 км дължина и 4,3 км This year’s challenge to volunteers will be the
ширина, и 0,8 – 0,9 м дълбочина. construction of a giant nesting and roosting
От особено значение за фауната на езерото platform. Then the volunteers will cover the platform
са птиците. Това е едно от най-богатите with reeds that they will harvest themselves.
от орнитоложка гледна точка места в Бълга-
рия. Тук на неголяма територия се наблюда- Аnswers:
ват над 70% от всички птичи видове, които
се срещат на територията на България. Ус- b. a nature conservation camp
тановени са над 300 вида птици, от които
12 са обявени за застрашени от изчезване в
планетарен мащаб. Сред тях са са къдрогла- 6. Now read the whole web page and answer the
вият пеликан, малкият корморан, червеногу- questions.
шата гъска, белооката потапница и ливадни- Аnswers:
ят дърдавец. 17 вида птици, които гнездят
на територията на Атанасовското езеро, 1. During their autumn migration.
са включени в Червената книга на България: 2. Reed that they will harvest themselves.

66
VOCABULARY
3. They have to fill in an application form.
4. Yes, you can attend in the company of an adult. ЕCOTOURISM
5. Show their confirmation email.
10. Listen to the words in bold and repeat.

7. Browse the web page and find words that match Transcript:
the definitions below. Listen, check and repeat.
habitat carbon footprint
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : litter extinct
environmentally friendly mass tourism
1. conservation: the protection of wildlife, forests, damage sustainable
water and soil
2. biodiversity: the variety of organisms living in a 11. In your notebook, match the words in 10 with
given place their definitions. Listen and check.
3. hotspot: a very busy, popular place of interest
4. nesting: building a nest and laying eggs Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :
5. roosting: going somewhere to rest or sleep
1. extinct: no longer existing
PRACTICE 2. environmentally friendly: not harmful to the
environment
8. Say somewhere, anywhere, everywhere and nowhere 3. habitat: the natural environment in which an
to complete the sentences. animal or a plant usually lives
4. sustainable: using methods that do not harm
the environment
Аnswers: 5. carbon footprint: the amount of CO2 that
someone’s activities produce
1. everywhere
6. litter: rubbish such as plastic bags that people
2. anywhere
have dropped on the ground in public places
3. anywhere/somewhere
7. damage: to harm or spoil something
(вторият отговор е също възможен, но оз-
8. mass tourism: large numbers of visitors going to
начава, че питащият има конкретно място
one place often at the same time of year
наум и очаква положителен отговор)
4. everywhere
5. somewhere MIND THE PREPOSITIONS!
6. nowhere
PREPOSITIONS OF MOVEMENT:
ACROSS, THROUGH, OVER, ALONG, PAST
9. Say the correct form of the verbs in brackets.
12. Say the correct preposition in each sentence.
Аnswers:
Аnswers:
1. Boris will call Laura when he has some free time.
2. The volunteers will receive a confirmation email 1. along 4. across
when they fill in the form. 2. through 5. over
3. Justin and his dad will hire bikes when they 3. past
arrive in Burgas.
4. When they harvest the reeds, the volunteers
will cover the platform. COMMUNICATION
5. Justin and John will see birds in migration when
they come to Bulgaria. ASKING FOR AND GIVING DIRECTIONS
6. When Alice meets Dorothy, she will tell her
about David. 13. Read and listen to the dialogues. Then practise in
pairs.

Transcript:

1. John: Excuse me, is there a bank near here?


Passer­by: Yes, there’s one in Castle Hill Street.

67
Go straight ahead. Take the first right onto Green the words in your notebook. Check with your
Street. Then turn right at the traffic lights. Walk partner.
past the post office and you’ll see a bank on your
right, opposite the restaurant.
John: Thank you. Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :

2. Justin: Excuse me, could you tell me the way to /ˈhæbɪtæt/ habitat
the shopping centre? /ˈiːkəʊˌtʊərɪst/ ecotourist
Passer­by: Yes. Go along High Street, and then /ləˈɡuːn/ lagoon
turn left at the roundabout. Walk past the gym /ˈpelɪkən/ pelican
and you’ll see the shopping centre on the left, /ˈplætˌfɔː(r)m/ platform
opposite the cinema. /ˈmɒnjʊmənt/ monument
Justin: Thanks. /mjuːˈziːəm/ museum
/ˈɔː(r)ɡəˌnɪz(ə)m/ organism
3. Justin: Is there a café near here?
Passer­by: Go across the car park and then turn
left. Walk past the library and it’s on your right,
opposite the theatre. WORKBOOK
Justin: Thanks.
1. Look at the pictures. Complete the sentences with
Ако във вашето училище е разрешено ползването the words in the box.
на мобилни телефони и таблети за учебни цели,
може да възложите на по-бързите ученици да по- Аnswers:
търсят маршрут в Google Maps и да го обяснят на
партньора си. 1. reeds 4. migration
2. approved 5. white stork
WRITING 3. lagoon

DESCRIBING AN ECO-FRIENDLY HOLIDAY


2. Complete the sentences with the words in the box.
15. Read Justin’s email and answer the questions. Be careful – there are two extra words!

Аnswers: Аnswers:

• In August. 1. conservation 4. nest


• Go for walks, take mud baths, cycle to the 2. bird of prey 5. hotspot
beach. 3. harvest 6. gather
• Vicky and Boris.

3. Complete the table with the indefinite pronouns.


Текстовете в упр. 16 са базирани на реално същест-
вуващи природни обекти, забележителности или Аnswers:
музеи. Ако живеете в населено място в близост до
подобни места, може учениците да пишат за тях some someone somebody something somewhere
вместо за предложените в учебника. any anyone anybody anything anywhere
Препоръчваме ви да проверите разбирането на no no one nobody nothing nowhere
двата текста, преди да поставите задачата за пи- every everyone everybody everything everywhere
сане. Въведете новите думи, ако има такива. Задай-
те въпроси: Where is the Youth Ecology Camp? What
can you do there? Can you visit a gorge there? Which 4. Complete the sentences with somewhere, anywhere,
holday lasts a week? Which holiday lasts a weekend? everywhere and nowhere.
Which eco holiday do you prefer? Why? и т.н.
Аnswers:
PRONUNCIATION
1. everywhere 4. everywhere
INTERNATIONAL WORDS 2. somewhere 5. nowhere
3. anywhere 6. anywhere
17. Read and listen to the phonetic transcriptions of
several international words from this unit. Write

68
5. Tick the correct sentences. Correct the wrong 8. Revise the vocabulary in 10 on p. 98 in your Student’s
sentences in the space provided. Book. Then complete the sentences below.

Аnswers: Аnswers:

1. There’s nothing in the oven.ü 1. damage


2. Have you met anybody famous? 2. litter
3. We’ve looked everywhere. 3. carbon footprint
5. Ivo doesn’t get on well with anybody. 4. extinct
6. I haven’t seen such clear sea water anywhere. 5. environmentally friendly
7. There’s no one I can trust.ü 6. mass tourism
7. sustainable

6. Circle the correct form.


9. Complete the sentences with the correct
Аnswers: prepositions: across, along, over, past, through.
1. Kevin won’t be a pilot when he grows up. Аnswers:
2. When Vicky meets Gabi, she will tell her about
the surprise. 1. across 3. over
3. I will go back to school when I feel better. 2. through, along 4. past
4. When all the guests arrive, the party will begin.
5. They will give your books back when you ask them.
6. When we are away, we won’t be able chat every 11. Read the text below and answer the questions.
day.
Аnswers:
7. Complete the sentences with the correct form of
the verbs in brackets. 1. By using reusable containers and bottles.
2. A piece of chewing gum.
Аnswers: 3. Because they save money and are good for the
environment.
1. meet, won’t play 4. stops, will go 4. It reduces air pollution.
2. will play, does, waters 5. will show, comes 5. By unplugging your electronic devices.
3. won’t need, arrive 6. am, won’t be able 6. Because when they are asleep, they still use energy.

Unit 11 LET’S GO SHOPPING!


GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY PRONUNCIATION
mustn’t/can’t/not be talking about one’s fashion style; expressing prohibition; expressing clothes and footwear; devoicing
allowed to; phrasal approval and disapproval of clothes; shopping for clothes; writing words and phrases
verbs an invitation and a thank you email describing clothes

WORDS IN ACTION
NB! Темата за модата може да бъде неудоб-
на за ученици в неравностойно положение. Ако 2. Look at the pictures. Read the sentences and try
има такива ученици във вашия клас, избягвай- to guess the meaning of the words in bold. Listen
те да давате задачи, в които трябва да оп- and repeat.
исват партньора си. В упражненията, които
сме предложили в учебника, учениците може Tra n s c r i p t :
да описват илюстрации вместо друг ученик
или себе си. В урока Play and Revise 11 проме- 1. hot
нете инструкцията в кутия № 22 – донесете Green is really hot this season.
снимки на хора, облечени в дрехите, които се 2. outfit
изучават, и учениците да описват тях. Her outfit looks quite comfortable.

69
3. suit (v.)
This shirt and faded jeans really suit him. 5. Listen to part of Laura’s fashion blog and match
4. ripped the people with the type of clothes they wear.
He loves wearing ripped jeans.
5. matching Tra n s c r i p t :
She’s wearing a bright red jacket and matching
trainers. Vicky: I adore fashion and I love looking smart. I
6. crop top usually wear dresses and skirts. I like accessories
My sister’s new crop top really looks good on like scarves and hats. They’re girly and stylish!
her. Claudia: I’m a fan of rock music from the 90s
and my clothes are a fashion statement. I wear
LISTENING AND READING vintage clothes – faded jeans, baggy cardigans,
long skirts and the like.
3. Listen and answer the questions. Vittorio: I like wearing trendy clothes. I usually
wear T-shirts, hooded tops and skinny jeans. My
Tra n s c r ip t : favourite piece of clothing is a pair of jeans ripped
at the knees.
David has finally asked Alice out. She’s going Boris: I love comfy clothes – loose T-shirts and
shopping with Dotty. Justin joins the girls. shirts, cargo pants and trainers. Cargo pants are
Alice: I can’t believe we’re shopping in Oxford my favourite. I love all those pockets!
Street!
Dotty: We are! Let’s start with ... this shop! Аnswers:
Pause
Justin: OK, girls, let’s get down to business! What Vicky: smart clothes;
are you looking for? Claudia: vintage clothes;
Dotty: A new outfit for Alice. Vittorio: trendy clothes;
Alice: A pair of jeans and a matching top. Boris: comfy clothes
Dotty: Hey, Alice, look at these jeans!
Alice: Wow, they’re just gorgeous!
Dotty: And this purple crop top? 6. Now read Laura’s blog. Copy the chart into your
Alice: It’s a great match! notebook and then complete it.
Dotty: Why don’t you try them on? Обяснете значението на not be allowed to. Обобще-
Pause те отговорите на дъската.
Alice: How do I look?
Dotty: You look great! Аnswers:
Justin: Honestly, sis, this colour doesn’t suit you
What they aren" t
at all! What they wear
allowed to wear
Dotty: Come on, Justin!
Justin: Wait a minute! Look around! The two girls dresses, skirts,
Vicky high heels
over there are wearing black jeans and crop tops. scarves and hats
Is this some kind of a uniform or what? faded jeans, baggy faded jeans, baggy
Alice: No, silly! That’s what’s hot! Claudia cardigans, long cardigans, long
Justin: Then you shouldn’t wear it! skirts skirts
Alice: Are you kidding?
Justin: Of course not. It’s cool to be unique! T-shirts, hoodies jeans ripped at the
Vittorio
and skinny jeans knees
Аnswers: loose T-shirts and
Boris shirts, cargo pants hats
• In Oxford Street. and trainers
• A new outfit because David has asked Alice out.
GRAMMAR SPOT
4. Listen again and choose the correct answer. 1. MUSTN’T/CAN’T/NOT BE ALLOWED TO
Аnswers: Учениците трябва да разберат известната разли-
ка в употребата на can’t и mustn’t.
1. b 3. b Отрицателните форми на двата модални гла-
2. a 4. a гола означават, че нещо е забранено. Използваме
can’t, за да кажем, че някакво действие е против

70
правило или закон, например: You can’t wear make
up to school! Забранено е да се носи грим на училище. 4. Students mustn’t use their mobile phones in
(Защото е против правилника за вътрешния ред, class.
например.) 5. Tourists mustn’t take photos in the museum.
Освен че се използва, когато забраната идва от 6. Customers mustn’t take their own food inside
говорещия, отрицателната форма mustn’t (must the restaurant.
not) често може да се види на табели или преду-
предителни надписи на обществени места. Важно 2. PHRASAL VERBS
е учениците да разберат, че с гореописаните зна-
чения може да използваме not be allowed to вместо В предходните нива на системата Hello! New
can’t и mustn’t. Edition сме въвели голям брой фразови глаголи. По-
долу даваме част от тях, използвани в учебния
PRACTICE комплект за 7. клас: clean up, brush up, make it up,
sign up, tidy up, stay up, fill in, put up, wake up, try on,
7. Imagine you are a police officer. Tell your partner look for, dress up, come in, get along with, get up, grow
what he/she can’t do. Use the verbs in the box. up, hang out, take off, turn on/off, join in, break up,
Take turns. calm down, check in, get off/on, hurry up, look after, sit
Уверете се, че учениците разбират значението на down, shut up, take up.
всички забранителни знаци. Обръщаме ви внимание, че не разглеждаме
фразовите глаголи като intransitive phrasal verbs
Аnswers: (непреходни, неизискващи пряко допълнение, на-
пример take off) и transitive phrasal verbs (преходни,
2. You can’t talk on your mobile here. изискващи пряко допълнение, например put on). От
3. You can’t walk your dog here. своя страна преходните фразови глаголи се делят
4. You can’t eat or drink here. на separable (например, calm down) и inseparable
5. You can’t light a fire here. (look after). На този етап е важно учениците да ос-
6. You can’t park here. ъзнаят, че в английския разговорен език фразовите
7. You can’t litter here. глаголи имат много широка употреба, както и да
8. You can’t ride a bike here. свикнат да ги разпознават и да използват познати-
9. You can’t swim here. те правилно.
10. You can’t play water polo here.
11. You can’t windsurf here. 9. Say the correct phrasal verb to complete each
sentence.
Може да насърчите по-бързите ученици да обяснят
Now in your notebook, write sentences with not be избора си (значението на фразовите глаголи, кои-
allowed to. то не отговарят на смисъла на изречението).

Аnswers: Аnswers:

2. We aren’t allowed to talk on our mobiles here. 1. It’s quite cold outside. You’d better put on a
3. We aren’t allowed to walk our dogs here. warm jacket.
4. We aren’t allowed to eat or drink here. 2. Look up the new words in a good dictionary.
5. We aren’t allowed to light a fire here. 3. When you brush your teeth, you should turn off
6. We aren’t allowed to park here. the tap to save water.
7. We aren’t allowed to litter here. 4. Boris and Laura are such good friends – they get
8. We aren’t allowed to ride a bike here. on really well.
9. We aren’t allowed to swim here. 5. Get off at the next stop. You’re on the wrong
10. We aren’t allowed to play water polo here. bus.
11. We aren’t allowed to windsurf here. 6. John came across a rare book while he was
cleaning the attic.

8. Say it in another way. Use mustn’t.


10. Say the phrasal verbs below to complete the
sentences. Use the correct tense.
Аnswers: Първо проверете дали учениците са разпредели-
1. Hikers mustn’t light fires in the national park. ли правилно фразовите глаголи. После им напом-
2. Campers mustn’t play music after 10:00 pm. нете, че трябва да използват и правилното гла-
3. Visitors mustn’t disturb the animals. голно време.

71
Аnswers: meaning of the words and phrases in bold. Listen
to the words in bold and repeat.
1. Anna and Dora grew up in Smolyan. Думите и изразите, които сме предложили, са под-
2. At weekends, I usually hang out with my friends ходящи за възрастта и са силно разговорни.
in the park.
3. Justin filled in the application form and received Tra n s c r i p t :
a confirmation email.
4. Last night, Georgi stayed up late so he couldn’t 1. A: These ankle boots are so dated. I’ve had
wake up on time for school. them for a couple of years.
5. We asked our neighbour to look after our cat B: You’re right. They’re no longer trendy. Why
while we were on holiday. don’t you get new boots?
6. A: Have you checked into the hotel yet?
B: No, I haven’t. 2. A: Hey, bro, where did you get those combat
boots? They’re really cool!
B: They’re vintage. Hand­me­downs from my
VOCABULARY dad.
1. CLOTHES AND FOOTWEAR 3. A: High-waisted jeans are hot this year.
B: Yes, and this pair is a must have!
11. Work in small groups. What words for clothes and
footwear do you know? Make a list. 4. A: Do you think this crop top matches my skirt?
От 5. клас учениците са запознати със следната B: Yes, it does. But the model is so last year.
лексика, свързана с облекло и обувки: hooded top,
pyjamas, cropped jeans, miniskirt, raincoat, flip-flops, COMMUNICATION
sweatshirt with a print, hiking boots, hooded jacket,
leggings, cargo pants, long-sleeved T-shirt, hat, scarf, SHOPPING FOR CLOTHES
belt, trainers, T-shirt, dress, jacket.
16. Read and listen to the dialogue. Then practise in
12. In your notebook, match the words with the pairs.
pictures. Listen, check and repeat. Обяснете, че всяка държава си има номерация за
Думите, които сме предложили, са съобразени с дрехи и обувки. Използваната в диалога е по стан-
актуалната мода през периода, в който е писан дартите, валидни във Великобритания.
учебният комплект (2017 – 2018 г.) Проучете какви
други дрехи и аксесоари носят вашите ученици и Tra n s c r i p t :
въведете думите.
Shop assistant: Good morning. Can I help you?
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : Alice: Good morning. I’m looking for a pair of
skinny jeans.
Shop assistant: They’re over there. What size are
1. cargo shorts 8. beanie you?
2. high-waisted jeans 9. high top sneakers Alice: I’m a size 34.
3. ankle boots 10. plaid shirt Shop assistant: We’ve got them in black, grey
4. skinny jeans 11. leather jacket and blue.
5. ballet flats 12. combat boots Alice: Can I try on the black jeans?
6. long cardigan Shop assistant: Yes, of course. The fitting rooms
7. platform shoes are over there.
(pause)
Shop assistant: Are they OK?
13. Work in pairs. Describe the people in the pictures. Alice: Well, they’re too small. Have you got a size
Use the expressions in the box and your own 36?
ideas. Take turns. Shop assistant: I’m sorry but we haven’t got
Идея за алтернативно изпълнение на задачата. Уче- them in black. What about the grey jeans?
ник описва, но нарочно „прави грешки“, а другият Alice: They’re not quite what I wanted but I’ll try
ученик казва: Stop! и поправя. Например: A: She’s them.
wearing blue ankle boots. B: Stop. She’s wearing blue Shop assistant: I think they’re lovely!
platform shoes. Alice: Hmm, I’ll take them. How much are they?
Shop assistant: They’re £30.
2. WORDS AND PHRASES DESCRIBING CLOTHES Alice: Here you are.
Shop assistant: Here’s your change and receipt.
14. Read and listen to the dialogues. Try to guess the Alice: Thank you. Bye.

72
WRITING Аnswers:

AN INVITATION AND A THANK YOU EMAIL 1. matching 4. outfit


2. suit 5. hot
18. Read the invitation and answer the questions. 3. ripped, crop top

Аnswers:
2. Complete the text with the words in the box. Be
• A fashion show. careful – there are two extra words!
• On 15 June, at 4:00 pm, at Liceo Foscarini High
School in Venice. Аnswers:
• Attend in person or watch the show live.
1. statement 4. match
2. gorgeous 5. uniform, unique
20. Read the email and answer the questions. 3. business 6. accessories

Аnswers:
3. A police officer is telling you what these signs
• To thank her friends for attending her fashion mean. Write sentences as in the model sentences.
show.
• It went well, Laura had a great time. Аnswers:
• She is grateful because she’s got lots of good
friends. 2. You can’t walk your dog.
You aren’t allowed to walk your dog.
3. You can’t skateboard.
PRONUNCIATION You aren’t allowed to skateboard.
4. You can’t play football.
DEVOICING You aren’t allowed to play football.
5. You can’t light a fire.
23. Copy the pairs of words into your notebook. Listen You aren’t allowed to light a fire.
and underline the words you hear. 6. You can’t put up a tent.
You aren’t allowed to put up a tent.
Tra n s c r ip t : 7. You can’t ride a bike.
You aren’t allowed to ride a bike.
bag pick leave
sad peas eyes
sink surf 4. Match the definitions with the phrasal verbs.
food bus
Аnswers:

NB! На български обеззвучаваме звучните съ- 1. look up 5. calm down


гласни в края на думата – б, в, г, д, ж, з, кои- 2. turn off 6. fill in
то звучат като п, ф, к, т, ш, с. Например, 3. hang out 7. wake up
пишем мъж, но произнасяме мъш. По същия 4. take off
начин пишем друг, но изговаряме друк. В ан-
глийския език обаче обеззвучаването в края
на думата води до проблем в разбирането 5. Rewrite each sentence, replacing the words in bold
на смисъла на дадена дума или изречение. with a phrasal verb from the box. Use the correct
Ето защо трябва да обръщате внимание на tense when necessary.
учениците да полагат специални усилия при
произнасянето на думи като dog /dɒɡ/, five Аnswers:
/faɪv/, cars /kɑːz/ и т.н. 2. I get on (well) with my cousins.
3. Hurry up or we’ll be late for the concert.
4. Most teenagers stay up all night without getting
WORKBOOK tired.
5. The Smiths need a babysitter to look after their
kids.
1. Look at the pictures. Complete the sentences with 6. Ivo and Rada broke up last month.
the words in the box.

10. Hello! New edition. Книга за учителя по английски език за 7. клас – Д. Петкова и др. 73
8. Write the correct word or phrase.
7. You don’t have to dress up to go to the mall.
8. Where can I try this dress on? (Обърнете вни- Аnswers:
мание на учениците, че това е единствени-
ят случай, в който няма пряко заместване, и 1. cool, must have 4. hand-me-downs,
трябва да запазят this dress.) 2. trendy vintage
9. Dad has come across some old photos of our 3. hot, so last year 5. match
family in the attic.
9. Complete the sentences with the correct
prepositions: by, from, in, like, on, to.
6. Write the words under the pictures.
Аnswers:
Аnswers:
1. to 3. like 5. from
1. combat boots 7. plaid shirt 2. by 4. on 6. in
2. cargo shorts 8. ballet flats
3. platform shoes 9. leather jacket
4. beanie 10. ankle boots 11. Read the text and circle the correct answers.
5. high-top sneakers 11. high-waisted jeans
6. long cardigan 12. skinny jeans Аnswers:

1. b 2. c 3. a 4. b 5. c

Unit 12 JOBS FOR YOUR FUTURE


GRAMMAR FUNCTIONS VOCABULARY PRONUNCIATION
type 1 conditional talking about jobs and job qualities; discussing future plans jobs and job qualities linking
and intentions: high school and my profession; accepting
and declining an offer

LET’S GET STARTED 5. consider


You should consider the problem carefully.
Уверете се, че учениците разбират идеята за 6. support
volunteer и volunteering. If you want to support a cause, make a donation.

WORDS IN ACTION READING AND LISTENING


2. Look at the pictures. Read the sentences and try to 3. Listen and choose the correct answer.
guess the meaning of the words in bold. Listen and
repeat. Tra n s c r i p t :

Tra n s c r ip t : Justin: Hey, Dad, I’ve got some great news!


John: I’m all ears!
1. ornithologist Justin: A couple of weeks ago, I applied for
My father is an ornithologist – he studies and volunteer work at the Royal Society for the
protects birds. Protection of Birds. And they’ve invited me for an
2. inspire interview!
Steve Jobs managed to inspire lots of young John: Congrats, son! I’ve supported their good causes
people to follow their heart and intuition. for years. I’m glad you’re following in my footsteps.
3. marine biologist Alice: Justin, are you going to become a software
I want to be a marine biologist because I think engineer like Dad?
sea plants and animals are fascinating. Justin: No, Alice. I think I’d like to be an
4. opportunity ornithologist or a marine biologist.
Have you ever had the opportunity to listen to Alice: Wow, my big brother’s going to save the
your favourite band in concert? planet!

74
John: I’m glad you’re considering a future career for this interview.
you think you’ll enjoy, Justin. You know what they Interviewer: Now, my first question. Do you like
say: find a job you like doing, and you will never children?
have to work a day in your life! Justin: Yes, I’ve done some babysitting and I did
well. I get on well with older children, too.
Аnswers: Interviewer: That’s great. Do you like organising
things?
b. Because the RSPB have invited him for a job Justin: Yes, I do. And I think I’m good at it.
interview. Interviewer: OK. Do you like working in a team?
Justin: Yes, I really enjoy it.
Interviewer: Good. How did you get interested in
C u lt u r e Corner:
wildlife?
Justin: My dad’s a member of the RSPB. He’s
The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) taught me to care about nature.
is a charitable organisation registered in England Interviewer: Like father, like son! And why do
and Wales and in Scotland. It was founded as the you want this job?
Plumage League in 1889 by Emily Williamson. It works Justin: If I become a volunteer, I’ll be able to help
to promote conservation and protection of birds and children understand and love the natural world.
the wider environment through public awareness And I’ll learn more about nature conservation.
campaigns, petitions and through the operation of
nature reserves throughout the United Kingdom. Аnswers:
The RSPB has over 1,300 employees, 18,000 volunteers
and more than a million members (including 195,000 Yes, he will. The interviewer thinks he’ll be a great
youth members), making it the largest wildlife volunteer.
conservation charity in Europe. The RSPB has many
local groups and maintains 200 nature reserves.
(Source: Wikipedia) 7. Now read the whole interview and answer the
question.

Дайте възможност на учениците сами да предпо- А n s w e r s (в реда, в който се споменават в интервюто):


ложат какво означава известният цитат от Марк
Твен в карето CULTURE CORNER. • Ability to communicate effectively with children
of different needs and levels of understanding
4. Listen again and say the correct names to complete • Ability to work both as part of a team and
the sentences. individually
• Good organisational skills
Аnswers: • A keen interest in wildlife, conservation and the
environment
1. Justin 4. Alice
2. John 5. John
3. John
C u lt u r e Corner:

Like father, like son is a popular English proverb. It


5. Read the job advertisement on the RSPB’s webpage
means that children often look and act similar to their
and choose the correct answer.
parents. „Крушата не пада далече от дървото.“
Аnswers:
GRAMMAR SPOT
1. a 2. c 3. b
TYPE 1 CONDITIONAL
6. Now listen to part of a job interview and answer Учениците се срещат за втори път с условните из-
the questions. речения. В 6. клас се запознаха с нулевия тип условно
изречение. Припомнете частите на условното из-
Tra n s c r ip t : речение – подчинено изречение, което изразява ус-
ловието (if-clause), и главно изречение, което изра-
Interviewer: Hello, Justin. I’m Mark Andrews and зява резултата или следствието от това условие
I’ll be your interviewer today. (result clause). Условните изречения от нулев тип се
Justin: Hello, Mr Andrews. Thanks for inviting me отнасят до настоящето. Изполваме ги, когато го-

75
ворим за факти и ситуации, които винаги са верни. Добре е да припомните и всички прилагателни,
Използваме сегашно просто време и в главното и в с които описваме характер, защото те ще са не-
подчиненото изречения. обходими, когато учениците говорят за професии-
Напишете пример с новия вид условно изрече- те: patient, friendly, polite, communicative, clever, kind,
ние и работете по познатия начин. Важно е учени- curious, hard-working, generous, organised, easy-going,
ците да разберат, че този тип условни изречения impatient, impolite, silly, bossy, lazy, naughty, selfish,
се използват с реалистични и възможни ситуации, stubborn, messy.
а не хипотетични (какво ще се случи, ако на земя-
та кацнат извънземни, например). Напомнете пра- 11. In your notebook, match the words with the
вилото за запетайката! pictures. Listen, check and repeat.

PRACTICE Tra n s c r i p t a n d a n s w e r s :

8. In your notebook, match the two parts of the


sentences. Listen and check. 1. lawyer 6. builder
2. journalist 7. cashier
3. accountant 8. army officer
Tra n s c r ip t a n d a n s w e r s : 4. travel agent 9. detective
5. manicurist 10. secretary
1. If you don’t practise enough, you won’t learn to
play the guitar.
12. You’re going to do a personality test and find out
2. If Andrea doesn’t invite me to her party, I won’t
which jobs are good for you. Before you start,
be her friend anymore.
copy the chart into your notebook. Then write a
3. Boris won’t go zorbing if it rains tomorrow.
tick for each statement true for you. Sum up your
4. I’ll never talk to you again if you don’t keep my
ticks in each group and write the total.
secret.
Преди да попълнят теста, учениците трябва да
5. If they don’t hurry, they’ll miss the train.
копират малката табличка най-горе в тетрадки-
6. If I have problems at school, I’ll ask my parents
те си, за да отбелязват отговорите си.
for help.

9. Say the correct form of the verbs in brackets. Use C u lt u r e Corner:


short forms if possible.
The psychologist John Holland developed the RIASEC
test. This test checks your personalities and interests
Аnswers:
and gives you ideas about jobs that are good for
1. If it rains tomorrow, we won’t go hiking. you. RIASEC stands for the first letter of each of
2. If she doesn’t fill in the form, she won’t get a the six personality types the psychologist defined –
confirmation email. Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising
3. I’ll be tired in the morning if I stay up late tonight. and Conventional.  
4. If they listen to the teacher carefully, they’ll
understand the conditional sentences.
5. Justin will be very happy if he gets the volunteering COMMUNICATION
job.
6. If you don’t give me back my money, I won’t be DISCUSSING FUTURE PLANS AND INTENTIONS:
your friend anymore. HIGH SCHOOL AND MY PROFESSION
14. Read and listen to the dialogue. Then practise in
VOCABULARY pairs.

JOBS AND JOB QUALITIES Tra n s c r i p t :

10. Work in small groups. What words for jobs do you Boris: What high school are you going to apply to?
know? Make a list. Galya: I’m going to apply to the High School of
От предишните класове учениците знаят следната Mathematics and Natural Sciences. 
лексика, свързана с професии: office worker, mechanic, Boris: Really? Do you want to study Maths?
software engineer, hairdresser, shop assistant, chef, Galya: In fact, I want to study Chemistry and Biology.
driver, engineer, nurse, factory worker, teacher, dentist, Boris: Are you going to be a scientist?
doctor, scientist, actor, musician, tour guide, guard, vet, Galya: I haven’t decided yet. Maybe I’ll be a
waiter, (film) director, headteacher, policeman/police doctor if I pass the exams. They’re quite difficult,
officer, farmer, pilot. you know.

76
Boris: Why do you want to be a doctor?
Аnswers:
Galya: Because I like taking care of people. I’m
also hard-working and patient. 1. is, ’ll ride
Boris: I know! You’re the best student in our 2. ’ll cut, aren’t
class! Good luck! 3. Will you talk, meet
Galya: Thanks! What about you? What are you 4. comes, ’ll have
going to do? 5. ask, will you give
6. ’ll catch, don’t put on
WRITING 7. don’t leave, ’ll miss
8. will help, isn’t
ACCEPTING AND DECLINING AN OFFER 9. will you do, don’t find
10. don’t tell, won’t find
16. Read the two the emails and match them with
Justin’s answers. Then answer the questions below.
5. Write the words under the pictures.
Аnswers:
Аnswers:
• Julie Marner
• Julie Marner 1. journalist
• Looking after Eddie. 63 pounds for 7 hours. 2. travel agent
3. builder
4. army officer
PRONUNCIATION 5. cashier
6. detective
LINKING 7. lawyer
8. accountant
Обърнете специално внимание на тази рубрика, 9. manicurist
защото явлението „лиезон“ – последната съгласна 10. secretary
от думата се свързва с първата гласна на следва-
щата дума – е основна причина учещите английски
език да не разбират носителите на езика. 7. Complete the sentences with the correct
prepositions: about, as, at, in, like, of.

WORKBOOK Аnswers:

1. Look at the pictures. Complete the sentences with 1. about 4. of


the words in the box. Change the form of the verb 2. as, of 5. at
where necessary. 3. like 6. in

Аnswers:
9. Read the text and answer the questions.
1. inspired 4. marine biologist
2. ornithologist 5. consider
Аnswers:
3. support 6. opportunity
1. She worked in a café. Because she wasn’t very
2. Complete the sentences with the words in the box. good at it.
Be careful – there are two extra words! 2. He had to dance in a chicken suit to attract
customers.
Аnswers: 3. She worked in a hair salon.
4. Physical education.
1. enthusiastic 4. combine 5. Because her mum got ill. A massage therapist.
2. footsteps 5. decision 6. She worked in a smoothie shop. She wore a full
3. difference 6. energetic banana costume.
7. Nicolas Cage. Hе sold ballpoint pens.
3. Complete the sentences with the verbs in brackets.
Use short forms where possible.

77
UP TO NOW 4
LISTENING 3. Write the sentences in another way.

1. Listen to the text and write the correct answers in Аnswers:


your notebook.
1. You aren’t allowed to wear hats in class.
Tra n s c r ip t : 2. Visitors aren’t allowed to litter.
3. You mustn’t come home after 8:00 pm.
Have you ever thought of the strangest jobs in the world? 4. You can’t walk your dog.
Well, the uniformed men in the photos are a good ex- 5. You must not drive over 20 mph.
ample. These workers are called ‘oshiya’ in Japanese, and
the word means ‘those who push people onto the train’.
Trains in Japan are so crowded during rush hour that lots 4. Circle the correct form.
of people simply can’t get on. They have to wait at the
station for another train and they can’t get to work on Аnswers:
time. Oshiya have to get as many people into the train as
possible. They do it rather aggressively but people don’t 1. arrive 4. sees
complain. Now you’ll probably think twice before you 2. won’t have 5. won’t go
complain that your bus to school is too crowded! 3. won’t agree

Аnswers:
5. Write the correct preposition.
1. a 3. b 5. b
2. b 4. a 6. b Аnswers:

1. past 2. to 3. in 4. on
READING
2. Read the text and write the correct answers in your 6. Circle the world which is different.
notebook.
Аnswers:
Аnswers:
1. recycle 4. builder
1. b 3. a 5. b 2. dated 5. pocket
2. b 4. b 6. a 3. leather jacket

7. Complete the definitions.


WORKBOOK
Аnswers:
1. Write the correct indefinite pronoun: somewhere,
anywhere, nowhere, everywhere. 1. cargo shorts 4. sustainable
2. extinct 5. enthusiastic
Аnswers: 3. must have

1. everywhere 3. anywhere
2. somewhere 4. nowhere 8. Complete the dialogues with the sentences in the
(request) 5. somewhere box. Be careful – there are two extra sentences!

Аnswers:
2. Complete the phrasal verb in each sentence.
1. What high school are you going to apply to?
Аnswers:
2. Yes, I get on well with children.
1. for 3. up, up 3. What size are you?
2. out 4. down 4. Excuse me, is there a café near here?

78
FUN TIME 2
При липса на време може да вземете само части 2. Sherlock Holmes and Doctor Watson go
от този урок (например анекдотите) или да го camping. They put up their tent under the
ползвате като индивидуална задача за по-бързите stars and go to sleep. Some time in the middle
ученици (песента). of the night, Holmes wakes Watson and says,
‘Watson, look up at the sky and tell me what
1. Look at the pictures and listen to two jokes. What you see.’
is funny about the jokes? Watson says, ‘I can see millions and millions of
Ако е нужно, пуснете записа два пъти. Поощре- stars.’
те учениците да научат един анекдот наизуст. Holmes says, ‘And what does it mean,
Обяснете, че в английския език анекдотите се раз- Watson?’
казват в сегашно просто време, за да се постиг- Watson replies, ‘Well, if there are millions of
не драматичен или смешен ефект. Тази употреба stars, and even if a few of those stars have
е много подобна на сегашно историческо време planets, then it’s quite likely that there are
(виж урок 2). some planets like ours out there. And if there
are planets like Earth out there, there might
Tra n s c r ip t : also be life on them.’
And Holmes says, ‘Watson, it means that
1. A police officer sees a man driving around someone has stolen our tent.’
with a pick-up full of penguins. He stops the
guy and says, ‘You can’t drive around with 3. Search the Internet for songs about fashion, for
penguins in this town! Take them to the zoo example, Lady Gaga’s Fashion. Listen to several
immediately.’ other songs and choose the one you like best.
The guy says ‘Of course, sir,’ and drives away. Search for its lyrics as well. What is the message of
Later on the same day, the officer sees the the song? Do you like it? Why? Why not?
same guy driving around with the truck full of Може да поставите задачата предишния час. Поч-
penguins. This time, though, all the penguins ти сигурно е, че вашите ученици знаят коя е Lady
are wearing sunglasses. Gaga, тъй като е съвременен артист. Може да из-
The police officer stops the guy and says, ‘I слушате няколко предложения за песни и класът да
thought I told you to take these penguins to гласува за най-любимата/въздействащата/носеща
the zoo!’ най-силно послание/ритмична и т.н.
The guy replies, ‘I did, but I had some time left, Може да намерите предложения за работа с
so I’m taking them to the beach.’ проектите в предговора на стр. 13.

PLAY AND REVISE 1–12


PLAY AND REVISE 1
Аnswers:

1. virtual/online 15. They are organising an English book club.


3. sight 16. I don’t agree
4. Italian 17. both
5. zorbing 18. fashion
6. both 19. several
7. mate, buddy, pal 20. To be very different
8. just kidding 21. make (action verb)
9. An eTwinning project 22. bookworm
10. bestie 23. is having
11. with 24. up, up
12. I don’t believe 25. no problem
13. all 26. know (state verb)
14. common 28. touch

79
WORKBOOK WORKBOOK
1. Complete the sentences with the missing words. 1. Complete the sentences with the missing words.
Then write these words in the correct places in the Then write these words in the correct places in the
crossword below. crossword below.

Аnswers: Аnswers:

1. bookworm 6. sight 1. Positive 5. pottery


2. fashion 7. spoiler 2. keen on 6. hobbies
3. mate 8. virtual 3. decoupage 7. precious
4. easy-going 9. zorbing 4. martial art 8. member
5. common

M E M B E R
M A T E
P O S I T I V E
S I G H T
P O T T E R Y
B O O K W O R M
K E E N O N
S P O I L E R
P R E C I O U S
F A S H I O N
M A R T I A L A R T
Z O R B I N G
D E C O U P A G E
V I R T U A L
H O B B I E S
C O M M O N

E A S Y G O I N G 2. Circle the correct answer.

Аnswers:
2. Circle the correct answer.
1. b 3. b 5. c
Аnswers: 2. c 4. a 6. b

1. b 3. a 5. c
2. c 4. a 6. c PLAY AND REVISE 3
Аnswers:
PLAY AND REVISE 2
1. kick (k at the 13. resort
Аnswers: beginning isn’t silent) 15. The Wilsons will
3. In bus, train or flight possibly see the
1. while 14. when timetables Northern Lights.
3. An Irish poet and 15. A short version of a 4. snowshoeing 16. mountain hut
dramatist written work 5. Sweden 17. Vicky probably
5. because 18. pottery 6. campground won’t chat with
6. Georgi 19. Absolutely not! 8. to ask who is silent Alice every day.
7. swallow 20. To invite him what they are 18. dog sledding
8. a fairy tale to be their native thinking about 19. starts
9. precious stones speaker 9. campsite/ 20. The train leaves in
10. happy (positive) 25. woke up/rang campground five minutes.
11. while 26. so 10. Perhaps Justin will 21. takes off
13. was writing, texted 28. martial art be hungry all the 23. leaves
time. 25. By plane
11. in 26. after
12. are seeing 28. The Northern Lights

80
WORKBOOK WORKBOOK
1. Complete the sentences with the missing words. 1. Complete the sentences with the missing words.
Then write these words in the correct places in the Then write these words in the correct places in the
crossword below. crossword below.

Аnswers: Аnswers:

1. youth hostel 5. Northern Lights 1. blockbuster 5. fictional


2. campsite 6. take off 2. seen 6. movie
3. disturb 7. solve 3. big reader 7. catchy tune
4. dog sledding 8. guesthouse 4. record 8. show

N O R T H E R N L I G H T S F I C T I O N A L

D O G S L E D D I N G C A T C H Y T U N E

S O L V E S E E N

C A M P S I T E B I G R E A D E R

D I S T U R B M O V I E

T A K E O F F R E C O R D

Y O U T H H O S T E L B L O C K B U S T E R

G U E S T H O U S E S H O W

2. Circle the correct answer. 2. Circle the correct answer.

Аnswers: Аnswers:

1. b 3. c 5. b 7. c 1. b 3. b 5. a
2. c 4. a 6. a 2. c 4. c 6. b

PLAY AND REVISE 4 PLAY AND REVISE 5


Аnswers: Аnswers:

1. spoke (past tense 16. shoot 1. yesterday (it’s not an 13. make a deal
form) 17. watched adverb of frequency) 14. has made
2. bet 18. Vicky has never 2. chores 15. chore (noun)
4. location been to a film 3. She is surprised to 16. do the laundry
6. taken location. see Alice hoovering. 17. a robot vacuum
7. catchy 19. ever 4. I am never late for cleaner
8. a girl or a woman 22. seen school. 18. mop the floor
who is a fan of films 23. never 5. smarty-pants 19. have won
9. live concert 24. They are Finnish 7. My mum hardly ever 22. have lost
11. Have you ever fangirls. Films and watches TV. 23. oven
taken a selfie with travelling. 8. robot vacuum 24. No, because she
a celebrity? 25. lyrics cleaner doesn’t live on a
13. effects 26. turner 9. hoover farm.
15. spoken (past 27. Have you ever 10. load the 25. We always do the
participle of flown on a plane? dishwasher grocery shopping on
irregular verb) 28. won 12. Because Alice has Saturdays.
earned some 26. feed livestock
pocket money. 28. tidied

11. Hello! New edition. Книга за учителя по английски език за 7. клас – Д. Петкова и др. 81
WORKBOOK 15. Vicky thinks that 23. Super-Man is the
Surva masks are most boring film
1. Complete the sentences with the missing words. quite frightening. I’ve ever seen.
Then write these words in the correct places in the 18. annoyed 25. In the town of
crossword below. 19. quite, rather, Pernik, Bulgaria. It’s
extremely a masquerade.
Аnswers: 20. Straw Bear Festival, 26. Father’s Day.
the UK Childen send cards
1. chore 6. laundry 21. interested or buy gifts for their
2. dishwasher 7. rubbish 22. It describes one’s fathers.
3. equally 8. extra feelings about a 28. It describes a
4. hoover 9. responsible person or thing. person or a thing.
5. grocery

H O O V E R WORKBOOK
R E S P O N S I B L E 1. Complete the sentences with the missing words.
Then write these words in the correct places in the
R U B B I S H crossword below.
D I S H W A S H E R
Аnswers:
E X T R A
1. according 5. harvest
C H O R E 2. extremely 6. shadow
3. custom 7. masquerade
G R O C E R Y 4. performer 8. rather
E Q U A L L Y

L A U N D R Y P E R F O R M E R

M A S Q U E R A D E
2. Circle the correct answer.
C U S T O M
Аnswers: R A T H E R
1. a 2. b 3. a 4. c 5. b 6. c A C C O R D I N G

H A R V E S T
PLAY AND REVISE 6
S H A D O W
Аnswers:
E X T R E M E L Y
1. April Fool’s Day, the same time each
People play jokes on year (Sofia Film Fest, 2. Circle the correct answer.
each other until Gela Music Festival)
midday. 4. who Аnswers:
2. How do you do? 6. to the Surva Festival
3. A day or period of 7. that 1. c 3. c 5. b
celebration, usually 8. They make bonfires 2. a 4. b 6. a
for religious or and watch fireworks.
cultural reasons 9. groundhog
(Surva, Carnival of 10. frightened
Venice, Straw Bear 11. her shadow
Festival); An 12. where
organised event of 13. which/that
concerts, plays or 14. In North America, on
films, usually held at February 2

82
PLAY AND REVISE 7 2. Circle the correct answer.

Аnswers: Аnswers:

1. New York 17. cliff (geographical 1. a 2. c 3. b 4. c 5. c 6. b


2. yet feature)
3. Because of the two 18. national park
holes in the ceiling 19. tower (man-made) PLAY AND REVISE 8
that look like 20. The Thracian Tomb
human eyes. of Kazanlak Аnswers:
5. Mark Twain House 21. already
& Museum 22. His cousins. 1. calcium 13. tomatoes,
6. enjoy 23. The Statue of 3. She should read the cucumbers, onions,
7. Near Keystone, Liberty label. peppers, cheese
South Dakota, USA. 24. gone 5. He thinks it’s 15. to like eating sweet
8. castle 25. You can take a boat unhealthy. food
9. Edinburgh trip, fly above them 6. starving, duying of 17. home-made food
10. yet in a helicopter, hunger 18. pour
11. tomb see them from an 7. chop 23. whose
12. been observation tower 8. Because it has less 24. Because David has
13. You can see the or in caves. sugar and more fibre. already joined it.
author’s possessions 26. cliff 9. grate 25. few
and copies of his 27. No, he hasn’t been 10. nutricious (oOo) 26. when
works. there yet. 11. a few 28. stir
14. fun 28. elevator
16. just/already

WORKBOOK
WORKBOOK 1. Complete the sentences with the missing words.
Then write these words in the correct places in the
1. Complete the sentences sentences with the missing crossword below.
words. Then write these words in the correct places
in the crossword below. Аnswers:

Аnswers: 1. loaded 6. sweet tooth


2. pour 7. grate
1. impressive 5. Peak 3. fibre 8. junk food
2. tomb 6. Liberty 4. mix 9. protein
3. observation 7. cliff 5. serve 10. bite
4. Gorge 8. disabilities

P R O T E I N
T O M B
P O U R
C L I F F
S W E E T T O O T H
G O R G E
G R A T E
D I S A B I L I T I E S
F I B R E
P E A K
B I T E
I M P R E S S I V E
M I X
L I B E R T Y
L O A D E D
O B S E R V A T I O N
J U N K F O O D

S E R V E

83
2. Circle the correct answer. 2. Circle the correct answer.

Аnswers: Аnswers:

1. b 2. c 3. a 4. b 5. c 6. c 1. a 2. b 3. c 4. c 5. b 6. a

PLAY AND REVISE 9 PLAY AND REVISE 10


Аnswers: Аnswers:

1. fencing (not a water 13. for 1. To a nature 18. I can’t see my mobile
sport) 14. swimming, water conservation camp. anywhere.
2. Because all mobiles polo, kayaking, 2. birdwatching 19. Granny has looked
are kept at the camp canoeing, snorkelling 3. When large numbers everywhere for her
office. 18. Because it helps him of birds travel glasses.
4. You can lose them./ relax. regularly from one 20. white stork
They can get lost. 19. She’s done some place to another. 21. They will hire bikes
5. has lived kayaking, canoeing 5. approved when they arrive in
6. Because he loves and swimming. She’s 8. Yes, if they’re in the Burgas.
tennis. also played tennis. company of an adult. 22. They’ll go for walks,
7. archery 21. since 9. preserve take mud baths, cycle
9. orienteering 22. How long 10. conservation to the beach.
11. to 23. snorkelling 11. lagoon 23. habitat
12. I still have it. 28. fiddle 12. something 24. When I see Gabi, I’ll
13. along tell her about the
14. will party.
15. A nesting and 25. anywhere
WORKBOOK roosting platform. 28. The variety of
16. past organisms living in a
1. Complete the sentences with the missing words. 17. ecotourism given place.
Then write these words in the correct places in the
crossword below.

Аnswers: WORKBOOK
1. archery 5. water polo 9. zumba 1. Complete the sentences with the missing words.
2. spoil 6. coach 10. climbing Then write these words in the correct places in the
3. snorkelling 7. kayaking crossword below.
4. competition 8. Olympic
Аnswers:

S P O I L 1. migration 6. extinct
2. habitat 7. carbon footprint
Z U M B A 3. species 8. platform
4. sustainable 9. white stork
C O M P E T I T I O N 5. lagoon 10. conservation
O L Y M P I C

A R C H E R Y

S N O R K E L L I N G

C O A C H

K A Y A K I N G

C L I M B I N G

W A T E R P O L O

84
E X T I N C T Аnswers:

S P E C I E S 1. cardigan 5. suit
2. must have 6. outfit
L A G O O N 3. hot 7. pocket
4. vintage 8. trendy
P L A T F O R M

C A R B O N F O O T P R I N T
C A R D I G A N
S U S T A I N A B L E
O U T F I T
C O N S E R V A T I O N
T R E N D Y
H A B I T A T
V I N T A G E
W H I T E S T O R K
P O C K E T
M I G R A T I O N
H O T

2. Circle the correct answer. S U I T

M U S T H A V E
Аnswers:

1. c 2. b 3. b 4. a 5. b 6. c 2. Circle the correct answer.

Аnswers:
PLAY AND REVISE 11
1. a 2. c 3. b 4. a 5. b 6. c
Аnswers:
1. hand-me-down 19. different from PLAY AND REVISE 12
2. Students mustn’t 20. Black doesn’t suit
chew gum in class. you at all! Аnswers:
4. beanie 21. to
5. sneakers 23. They’re like a 1. present simple; will 18. inspired
7. high-top sneakers uniform. 2. don’t, won’t 19. Find
8. for 24. skinny jeans 3. travel agent 20. manicurist
9. dated 25. Because David has 4. support 22. He/She looks after ill
12. combat boots invited her on a 5. A marine biologist or people in hospital.
13. plaid shirt date/has asked her an ornithologist. 23. journalist
15. to start doing out. She wants to 6. lawyer 24. He’ll be a volunteer.
something that you buy a new outfit. 7. accountant 25. He/She helps people
have to do 26. ballet flats 8. He’s a software book holidays and
17. You can’t/aren’t 27. look engineer. tickets.
allowed to litter 28. It’s in London. You 11. To do the same 26. accountant
here. can go shopping work as someone in 27. opportunity
18. Do you think this there. your family. 28. We won’t be able
crop top matches my 12. son to go for a walk if it
skirt? 13. for rains.
14. Justin will work
with primary school
children if he gets
WORKBOOK the job.

1. Complete the sentences with the missing words.


Then write these words in the correct places in the
crossword below.

85
WORKBOOK V E T

1. Complete the sentences with the missing words. O P P O R T U N I T Y


Then write these words in the correct places in the
crossword below. S K I L L

E N T H U S I A S T I C
Аnswers:
A C C O U N T A N T
1. opportunity
2. charity C H A R I T Y
3. enthusiastic
4. vet C H E F
5. skill
6. accountant C O N S I D E R
7. support S U P P O R T
8. consider
9. chef
2. Circle the correct answer.

Аnswers:

1. a 2. c 3. c 4. b 5. a

STORY TIME
За разлика от предишните нива на системата Hello! Аnswers:
New Edition в 7. клас, в рубриката STORY TIME пред-
лагаме откъси от две оригинални повести. Добре 1. Margaret River is a town. Because Ella isn’t
е да насърчите учениците да си купят книжките, в happy in Broome./Because she misses her
които има много упражнения за разбиране, работа school and her friends.
с лексика и граматика, кратък английско-български 2. Her school and her friends. She had her own
речник, както и запис на цялото съдържание на ау- room.
диодискове. Може да намерите повече информация 3. Eddie is her brother. To make up for leaving his
за двете повести на: friends in Margaret River, their parents took
http://www.e-uchebnik.bg/book/viewBook/2834 Eddie into town to buy him a bike. And they
http://www.e-uchebnik.bg/book/viewBook/2835 didn’t buy anything for Ella.
4. She wants to be a metalsmith. No, she isn’t.
STORY TIME 1
1. You are going to read two extracts from the novel 3. Read the text again and match the words and
Racing the Tide by Denise Kirby. Read the first phrases in bold with their meaning.
extract and answer the question: Where is Ella’s
family living now and how does she feel about it? Аnswers:

Аnswers: 1. fault
2. until we are blue in the face (Обърнете внима-
Ella’s family are living in Broome now. She isn’t happy. ние, че трябва да се дава основната форма
на глагола.)
3. let it go
2. Read the extract again and answer the questions. 4. metalsmith
5. jewellery

4. Read the second extract and answer the questions:


What is special about Monday 13th and how does
Ella feel about it at first?

86
Аnswers: Аnswers:

It’s the first day at the new school. She feels stupid He’s got permission. Kin will be an observer in one
and uncomfortable. of the exploration teams./He’s going to Aldebaran 4.

5. Read the extract again and answer the questions. 5. Read the extract again and answer the questions.

Аnswers: Аnswers:

1. Because she has five different classes. 1. Because she can wear a uniform when she helps
2. Because it’s lunchtime. She’s writing in her diary. Dastar/the chief scientist.
3. They are her new classmates. Yes, they’ve met./ 2. It’s one of the latest creatures in the starship’s
They were introduced in the morning. collection. It looks like an octopus.
4. She is very excited. No, she hasn’t. She wants to 3. It broke off a fruit, passed it from tentacle to
meet her. tentacle until the fruit reached its mouth/it put
5. Broome is the pearl capital of the world. the fruit into its mouth.
4. The planet Aldebaran 4 is the last planet the
Voyager is going to visit. It’s eleven thousand
STORY TIME 2 light years from Epsilon.
5. Because he’ll be sixteen in three weeks. Only
1. You are going to read two extracts from the people aged sixteen can join exploration teams.
novel The Creature by Alan Milson. Read the first
extract and answer the question: Who is Kin and
where is he? 6. Read the text again and match the words in bold
with their meaning.
Аnswers:
Аnswers:
Kin is a teenager who is travelling on the Voyager/a
starship. 1. octopus
2. tentacle
3. disappear
2. Read the extract again and answer the questions. 4. observer

Аnswers:

1. Pilots and flight crew, scientists, robot specialists,


doctors, teachers, soldiers and their families.
2. To collect and study unknown life forms.
3. They’re scientists.
4. He is small for his age but he is quick and strong.
5. Epsilon
6. Tesa is the daughter of the starship’s captain./
She is Kin’s classmate.

3. Read the text again and match the words in bold


with their meaning.

Аnswers:

1. galaxy 4. creature
2. voyage 5. cage
3. gravity

4. Read the second extract and answer the question:


What is Kin’s news?

87
88
УТВЪРДИЛ:
Директор: ………………..............………………….
(Име, фамилия, подпис)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ


по английски език за 7. клас

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

Методи и
Вид
№ Контекст и дейности форми на
Тема на урочната урочна Компетентности като очаквани
по Нови знания за всяка урочна оценяване по
единица едини­ резултати от обучението

по ред
ред единица теми и/или
ца
Забележка

раздели

Учебна седмица
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 Hello again! Прего- Учениците да преговорят изучения The Present Simple, the Общо представяне Участие в час,
вор в предходните години материал. Present Continuous на учебния комплект. писмени задачи
Интегрирано развиване на Използване на в клас.
четирите езикови умения с акцент съвременни и
върху писане и говорене. класически средства
за обучение,
индивидуални задачи,
работа по двойки.
2 1 Hello again! Прего- Учениците да преговорят изучения The Past Simple and Използване на Участие в час,
вор в предходните години материал. the Past Continuous съвременни и писмени задачи
Интегрирано развиване на класически средства в клас, домашна
четирите езикови умения с акцент will and be going to за обучение, работа.
върху писане и говорене. индивидуални задачи,
работа по двойки.
3 1 Hello again! Прего- Учениците да преговорят изучения Articles Използване на Устно
вор в предходните години материал. съвременни и изпитване,
Интегрирано развиване на Indefinite pronouns класически средства участие в час,
четирите езикови умения с акцент за обучение, писмени задачи
върху писане и говорене. Reflexive pronouns индивидуални задачи, в клас, домашна
работа по двойки. работа.
so and such

too and enough


1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 2 Entry Test Кон- Контролна


(входно ниво) трол работа.

5 2 Unit 1 Нови Учениците да могат при слушане Използване на Участие в час,


VIRTUAL FRIENDS знания и четене да разбират общото съвременни и писмени задачи
Тематична област: съдържание и конкретни, класически средства в клас.
Аз и другите необходими подробности в за обучение,
– Приятелство без текстове и диалози, свързани с индивидуални задачи,
граници неформално представяне. работа по двойки,
диалози.

6 2 Unit 1 Нови Учениците: The Present Simple and Използване на Устно


VIRTUAL FRIENDS знания – да преговорят употребата the Present Continuous съвременни и изпитване,
на сегашно просто и сегашно (revision) класически средства участие в час,
продължително време; за обучение, писмени задачи
– да се запознаят с глаголи за Action and state verbs индивидуални задачи, в клас, домашна
действие и състояние; работа по двойки, работа.
– да усвоят лексика, свързана Vocabulary: friendship; диалози.
с приятелство и езика на teen chat language
онлайн комуникацията между
тийнейджъри;
– да използват новата лексика в
кратки монолози и диалози.

7 3 Unit 1 Нови Учениците да могат: Writing: Използване на Устно

12. Hello! New edition. Книга за учителя по английски език за 7. клас – Д. Петкова и др.
VIRTUAL FRIENDS знания – да се представят кратко; an Internet profile; съвременни и изпитване,
– да създават текст, в който се filling in a sign-up form класически средства участие в час,
представят; за обучение, писмени задачи
– да попълват формуляр с лични Pronunciation: индивидуални задачи, в клас, домашна
данни. sentence stress; работа по двойки, работа.
strong and weak forms диалози, ролеви игри.
of do and does

8 3 Play and revise 1 Прего- Учениците да преговорят Индивидуални задачи,


вор изучените граматични структури работа по двойки.
и лексикални единици.

9 3 Play and revise 1 Упраж- Учениците да преговорят и Използване на Участие в час,


нения упражнят изучените граматични съвременни и писмени задачи
структури и лексикални единици. класически средства в клас, домашна
за обучение, работа.
индивидуални задачи,
работа по двойки.

89
90
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 4 UNIT 2 Нови Учениците да могат при слушане Използване на Участие в час,
HOBBIES AND LEISURE знания и четене да разбират общото съвременни и писмени задачи
TIME съдържание и конкретни, класически средства в клас, домашна
Тематична област: необходими подробности в за обучение, работа.
Моето всекидневие приказки и диалози. индивидуални задачи,
– Хоби и свободно работа по двойки.
време
11 4 Unit 2 Нови Учениците: The Past Simple and Използване на Участие в час,
HOBBIES AND LEISURE знания – да преговорят формите и the Past Continuous съвременни и писмени задачи
TIME употребата на минало просто и (revision) класически средства в клас, домашна
минало продължително време; за обучение, работа.
– да се запознаят с употребата на when and while индивидуални задачи,
съюзите when, while; so и because; работа по двойки,
– да усвоят нова лексика, свързана so and because диалози.
с хобита и интереси;
– да участват в кратки разговори Vocabulary: hobbies
по темата и самостоятелно да and leisure time
разказват накратко
за своите интереси.
12 4 Unit 2 Нови Учениците да могат: Writing: a request and Използване на Устно
HOBBIES AND LEISURE знания – в кратки диалози да изразяват an excuse съвременни и изпитване,
TIME съгласие и несъгласие; класически средства участие в час,
– да правят предложения, да Pronunciation: strong за обучение, писмени задачи
приемат и отказват; and weak forms of was индивидуални задачи, в клас, домашна
– да пишат кратко електронно and were работа по двойки, работа.
писмо за молба и извинение. диалози, ролева игра.
13 5 Play and revise 2 Прего- Учениците да преговорят Индивидуални задачи,
вор изучените граматични структури работа по двойки.
и лексикални единици.
14 5 Play and revise 2 Упраж- Учениците да преговорят и Индивидуални задачи, Участие в час,
нения упражнят изучените граматични работа по двойки, писмени задачи
структури и лексикални единици. диалози. в клас, домашна
работа.
15 5 Unit 3 Нови Учениците да могат при слушане Използване на Участие в час,
GOING PLACES знания и четене да разбират общото съвременни и писмени задачи
Тематична област: съдържание и конкретни, класически средства в клас, домашна
Светът около мен необходими подробности в за обучение, работа.
– Ваканция и пътуване текстове и диалози, свързани с индивидуални задачи,
изразяване на планове и намерения и работа по двойки.
в обяви и съобщения на обществени
места (летище, гара, метро).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 6 Unit 3 Нови Учениците: The Present Continuous Използване на Участие в час,
GOING PLACES знания – да преговорят формите and be going to съвременни и писмени задачи
и употребата на сегашно (revision) класически средства в клас, домашна
продължително време и be going за обучение, работа.
to; Adverbs of индивидуални задачи,
– да усвоят употребата на probability работа по двойки,
сегашно време за изразяване на диалози, ролева игра.
бъдещо действие; The Present Simple for
– да усвоят лексика, свързана с future
ваканция и пътуване;
– да провеждат кратък разговор Vocabulary: holidays
то темата.
17 6 Unit 3 Нови Учениците да могат: Writing: holiday plans Използване на Устно
GOING PLACES знания – да говорят за бъдещи планове; съвременни и изпитване,
– да създават кратко електронно Pronunciation: silent класически средства участие в час,
писмо за своите планове за letters за обучение, писмени задачи
ваканцията. индивидуални задачи, в клас, домашна
работа по двойки. работа.
18 6 Play and revise 3 Прего- Учениците да преговорят Индивидуални задачи,
вор изучените граматически работа по двойки.
структури и лексикални единици.
19 7 Play and revise 3 Упраж- Учениците да преговорят и Използване на Участие в час,
нения упражнят изучените граматически съвременни и писмени задачи
структури и лексикални единици. класически средства в клас, домашна
за обучение, работа.
индивидуални задачи,
работа по двойки.
20 7 Up to now 1 Прего- Учениците да преговорят Индивидуални задачи. Самооценка.
вор изучените граматични
структури и лексикални единици
– интегрирано развиване на
основните езикови умения без
умението говорене.
21 7 Up to now 1 Обоб- Учениците да преговорят Използване на съвре- Самооценка.
щение изучените граматични менни и класически
структури и лексикални единици средства за обучение,
– интегрирано развиване на индивидуални задачи,
четирите езикови умения с работа по двойки,
акцент върху говоренето. диалози.
22 8 Test 1 Кон- Контролна
трол работа.

91
92
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 8 Test 1 (correction) Упраж- Използване на Участие в час.
нения съвременни и
класически средства
за обучение,
индивидуални задачи.
24 8 Unit 4 Нови Учениците да могат при слушане Използване на Участие в час,
WE ARE FANS! знания и четене да разбират общото съвременни и писмени задачи
Тематична област: съдържание и конкретни, класически средства в клас, домашна
Аз и другите необходими подробности в за обучение, работа.
– Моите интереси текстове и диалози, свързани с индивидуални задачи,
интереси. работа по двойки.
25 9 Unit 4 Нови Учениците да могат: Past participle Използване на Участие в час,
WE ARE FANS! знания – да разпознават и образуват съвременни и писмени задачи
миналото причастие на основни The Present Perfect 1: класически средства в клас, домашна
глаголи; experience за обучение, работа.
– да усвоят формите на сегашно индивидуални задачи,
перфектно време. работа по двойки.
26 9 Unit 4 Нови Учениците да могат: Ever and never Използване на Участие в час,
WE ARE FANS! знания – да разпознават и използват съвременни и писмени задачи
сегашно перфектно време за Talking about класически средства в клас, домашна
предишен опит; somebody’s experience за обучение, работа.
– да се запознаят с употребата на индивидуални задачи,
ever и never; работа по двойки,
– да говорят за своя предишен диалози.
опит.
27 9 Unit 4 Нови Учениците: Vocabulary: interests: Използване на Участие в час,
WE ARE FANS! знания – да усвоят лексика, свързана с books, films and music съвременни и писмени задачи
интереси (книги, филми и музика); класически средства в клас, домашна
– да говорят за своите любими за обучение, работа.
книги, филми и музика. индивидуални задачи,
работа по двойки,
диалози.
28 10 Unit 4 Нови Учениците да могат: Writing: Използване на Участие в час,
WE ARE FANS! знания – да участват в кратък разговор interests съвременни и писмени задачи
на тема интереси, като дават класически средства в клас, домашна
мнение, изказват съгласие и Pronunciation: strong за обучение, работа.
несъгласие с чуждо мнение; and weak forms of индивидуални задачи,
– да съставят кратък текст за have and has работа по двойки,
своите предпочитания за книга, диалози.
филм или музика, като използват
дадени опори.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 10 Play and revise 4 Прего- Учениците да преговорят и Индивидуални задачи,
вор упражнят изучените граматични работа по двойки.
структури и лексикални единици.
30 10 Play and revise 4 Упраж- Учениците да преговорят и Използване на съвре- Участие в час,
нения упражнят изучените граматични менни и класически писмени задачи
структури и лексикални единици. средства за обучение, в клас, домашна
индивидуални задачи. работа.
31 11 Unit 5 Нови Учениците да могат при слушане Използване на Устно
HOUSEWORK CAN BE знания и четене да разбират общото съвременни и изпитване,
FUN съдържание и конкретни, класически средства участие в час,
Тематична област: необходими подробности в за обучение, писмени задачи
Аз и другите текстове и диалози, свързани с индивидуални задачи. в клас, домашна
– Задължения и домашни задължения. работа.
отговорности
32 11 Unit 5 Нови Учениците да могат: The Present Perfect 2: Използване на Устно
HOUSEWORK CAN BE знания – да разпознават и използват result съвременни и изпитване,
FUN сегашно перфектно време за класически средства участие в час,
резултат; Talking about a past за обучение, писмени задачи
– да говорят за минало действие с action with a result индивидуални задачи, в клас, домашна
резултат в настоящето. работа по двойки. работа.
33 11 Unit 5 Нови Учениците да могат: Adverbs of time: Използване на съвре-
HOUSEWORK CAN BE знания – да използват наречия за frequency менни и класически
FUN честота; средства за обучение,
– да усвоят нова лексика, свързана Vocabulary: household индивидуални задачи,
с домакински уреди. appliances работа по двойки.
34 12 Unit 5 Нови Учениците да могат: Vocabulary: household Използване на Участие в час,
HOUSEWORK CAN BE знания – да усвоят нова лексика, свързана chores съвременни и писмени задачи
FUN с домашни задължения; класически средства в клас, домашна
– да направят кратко интервю по Describing household за обучение, работа.
темата chores индивидуални задачи,
– самостоятелно да обобщят резул- работа по двойки,
татите от проведеното интервю. диалози, ролева игра.
35 12 Unit 5 Нови Учениците да могат: Writing: describing Използване на Участие в час,
HOUSEWORK CAN BE знания – да говорят за подготовката на household chores съвременни и писмени задачи
FUN парти; класически средства в клас, домашна
– да създават кратък текст Pronunciation: за обучение, работа.
за домашните задължения в homophones 1 индивидуални задачи,
семейството; работа по двойки.
– да различават и пишат правилно
омофони на глаголи в минало време
и минали причастия.

93
94
1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 12 Play and revise 5 Прего- Учениците да преговорят Индивидуални задачи,
вор изучените граматични работа по двойки.
структури и лексикални единици.
37 13 Play and revise 5 Упраж- Учениците да преговорят Използване на Участие в час,
нения изучените граматични съвременни и писмени задачи
структури и лексикални единици. класически средства в клас, домашна
за обучение, работа.
индивидуални задачи.
38 13 Unit 6 Нови Учениците да могат: Използване на Устно
ACCORDING TO знания – при слушане и четене да съвременни и изпитване,
TRADITION разбират общото съдържание класически средства участие в час,
Тематична област: и конкретни, необходими за обучение, писмени задачи
България и светът подробности в текстове и индивидуални задачи. в клас, домашна
– Празници и диалози, свързани с традиционни работа.
традиции фестивали;
– при слушане да разбират
неформален поздрав.
39 13 Unit 6 Нови Учениците да усвоят: Defining relative Използване на Участие в час,
ACCORDING TO знания – подчинени определителни clauses 1: who (that), съвременни и писмени задачи
TRADITION изречения с who (that), which (that) which (that), where класически средства за в клас, домашна
и where; обучение, работа.
– често срещани прилагателни Adjectives ending in индивидуални задачи,
имена, завършващи на -ed/-ing работа по двойки.
-ed/-ing;
– наречията за степен extremely, Adverbs of degree:
rather и quite. extremely, rather, quite
40 14 Unit 6 Нови Учениците да: Vocabulary: festivals Използване на Участие в час,
ACCORDING TO знания – усвоят нова лексика, свързана с and traditions съвременни и писмени задачи
TRADITION празници, фестивали и чествания; класически средства за в клас, домашна
– водят кратък разговор по обучение, работа.
темата; индивидуални задачи,
– изразяват молба и да се работа по двойки,
сбогуват. диалози, роелва игра.
41 14 Unit 6 Нови Учениците да: Writing: describing a Използване на Участие в час,
ACCORDING TO знания – съставят кратък текст за tradition, writing an съвременни и писмени задачи
TRADITION фестивал или традиция, като e-greeting класически средства за в клас, домашна
използват дадени опори; обучение, работа.
– пишат електронна Pronunciation: индивидуални задачи,
поздравителна картичка за adjectives ending in -ed работа по двойки.
празник.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
42 14 Play and revise 6 Прего- Учениците да преговорят Индивидуални задачи,
вор изучените граматични структури работа по двойки.
и лексикални единици.
43 15 Play and revise 6 Упраж- Учениците да преговорят Използване на Участие в час,
нения изучените граматични структури съвременни и писмени задачи
и лексикални единици. класически средства в клас, домашна
за обучение, работа.
индивидуални задачи.
44 15 Up to now 2 Упраж- Учениците да преговорят Индивидуални задачи. Самооценка.
нения изучените граматични
структури и лексикални единици
–интегрирано развиване на
основните езикови умения без
умението говорене.
45 15 Up to now 2 Обоб- Учениците да преговорят Използване на Самооценка.
щение изучените граматични съвременни и
структури и лексикални единици класически средства
– интегрирано развиване на за обучение,
четирите езикови умения с индивидуални задачи,
акцент върху говоренето. работа по двойки.
46 16 Test 2 Кон- Контролна
трол работа.
47 16 Test 2 (correction) Упраж- Използване на Участие в час.
нения съвременни и
класически средства
за обучение,
индивидуални задачи.
48 16 Fun time 1 Нови Интегрирано развиване на Нова лексика, Индивидуални задачи, Участие в час.
знания четирите езикови умения с свързана с темата. работа по двойки.
акцент върху четенето.
49 17 Fun time 1 Нови Интегрирано развиване на Нова лексика, Индивидуални задачи, Участие в час.
знания четирите езикови умения с свързана с темата. работа по двойки,
акцент върху говоренето. песен.
50 17 Project 1 Прак- Учениците да могат да планират Индивидуални Работа по
CREATING A ти- и организират проектната си практически задачи, проект.
FRIENDSHIP NET ческа дейност, интегрирано развиване работа по двойки или
дей- на четирите езикови умения с групи.
ност акцент върху писането.

95
96
1 2 3 4 5 6 7 8 9
51 17 Project 1 Прак- Учениците да могат да Индивидуални Работа по
CREATING A ти- представят готовия продукт, практически задачи, проект.
FRIENDSHIP NET ческа интегрирано развиване на работа по двойки или
дей- езиковите умения с акцент върху групи, изложба.
ност четене и говорене.
52 18

53 18 .

54 18

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Методи и
Вид
№ Контекст и дейности форми на
Тема на урочната урочна Компетентности като очаквани
по Нови знания за всяка урочна оценяване по
единица едини­ резултати от обучението

по ред
ред единица теми и/или
ца
Забележка

раздели

Учебна седмица
1 2 3 4 5 6 7 8 9

55 19 Unit 7 Нови Учениците да могат при слушане Използване на Участие в час,


I’VE BEEN TO THE USA знания и четене да разбират общото съвременни и писмени задачи
Тематична област: съдържание и конкретни, класически средства в клас, домашна
България и светът необходими подробности в за обучение, работа.
– Култура – някои електронно писмо и текстове, индивидуални задачи.
исторически свързани с географски и
забележителности исторически забележителности в
в България, България, Обединеното кралство
Обединеното и САЩ.
кралство и САЩ
Аз и природата
– Природни
забележителности
в България,
Обединеното
кралство и САЩ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
56 19 Unit 7 Нови Учениците да усвоят употребата The Present Perfect 3: Използване на съвре- Участие в час,
I’VE BEEN TO THE USA знания на сегашно перфектно време с just, just, already and yet менни и класически писмени задачи
already и yet. средства за обучение, в клас, домашна
индивидуални задачи, работа.
работа по двойки,
диалози.
57 19 Unit 7 Нови Учениците: been and gone Използване на съвре- Участие в час,
I’VE BEEN TO THE USA знания – да се запознаят с разликата в менни и класически писмени задачи
употребата на been и gone; Talking about things средства за обучение, в клас, домашна
– да могат да говорят за you’ve already/just индивидуални задачи, работа.
неща, които вече/все още не са done or haven’t done работа по двойки,
направили. yet диалози.
58 20 Unit 7 Нови Учениците: Vocabulary: historic and Използване на съвре- Участие в час,
I’VE BEEN TO THE USA знания – да усвоят нова лексика, свързана natural sites менни и класически писмени задачи
с географски и исторически забеле- средства за обучение, в клас, домашна
жителности; Talking about tourist индивидуални задачи, работа.
– да участват в кратки разговори experiences работа по двойки,
по темата самостоятелно и по диалози, ролева игра.
зададени опори.
59 20 Unit 7 Нови Учениците да могат: Writing: describing a Използване на съвре- Участие в час,
I’VE BEEN TO THE USA знания – да създават кратък текст за historic site менни и класически писмени задачи
историческа забележителност по средства за обучение, в клас, домашна
зададени опори; Pronunciation: индивидуални задачи. работа.
– да различават и пишат правилно homophones 2

13. Hello! New edition. Книга за учителя по английски език за 7. клас – Д. Петкова и др.
често срещани двойки омофони.
60 20 Play and revise 7 Прего- Учениците да преговорят Индивидуални задачи, Участие в
вор изучените граматични структури работа по двойки. час, домашна
и лексикални единици. работа.
61 21 Play and revise 7 Упраж- Учениците да преговорят и Използване на съвре- Участие в час,
нения упражнят изучените граматични менни и класически писмени задачи
структури и лексикални единици. средства за обучение, в клас, домашна
индивидуални задачи, работа.
работа по двойки,
диалози.
62 21 Unit 8 Нови Учениците да могат при слушане Използване на Устно
YOU ARE WHAT YOU знания и четене да разбират общото съвременни и изпитване,
EAT съдържание и конкретни, класически средства участие в час,
Тематична област: необходими подробности в за обучение, писмени задачи
Моето всекидневие диалози и текстове, свързани със индивидуални задачи, в клас, домашна
– Спорт и здравословно хранене. работа по двойки, работа.
здравословно хранене диалози.

97
98
1 2 3 4 5 6 7 8 9
63 21 Unit 8 Нови Учениците: must and should Използване на Участие в час,
YOU ARE WHAT YOU знания – да преговорят модалния глагол съвременни и писмени задачи
EAT must; Defining relative clauses класически средства в клас, домашна
– да се запознаят с употребата на 2: whose and when за обучение, работа.
must и should за съвет; индивидуални задачи,
– да разширят знанията си за работа по двойки,
подчинените определителни диалози.
изречения, конкретно с whose и
when.
64 22 Unit 8 Нови Учениците: a few/few; Използване на Участие в час,
YOU ARE WHAT YOU знания – да усвоят определителите a little/little съвременни и писмени задачи
EAT a few/few; a little/little; класически средства в клас, домашна
– да усвоят нова лексика, свързана Vocabulary: food; за обучение, работа.
с хранене и готвене. cooking verbs индивидуални задачи,
– да участват в кратки разговори работа по двойки,
по темите. диалози, ролева игра.
65 22 Unit 8 Нови Учениците да могат: Writing: Използване на Участие в час,
YOU ARE WHAT YOU знания – да искат и дават съвет; my favourite healthy съвременни и писмени задачи
EAT – да създават кратък текст за meal класически средства в клас, домашна
здравословно ястие; за обучение, работа.
– да разпознават и прочитат Pronunciation: long индивидуални задачи,
типични модели на трисрични words работа по двойки,
думи. диалози
66 22 Play and revise 8 Прего- Учениците да преговорят Индивидуални задачи, Участие в
вор изучените граматични структури работа двойки. час, домашна
и лексикални единици. работа.
67 23 Play and revise 8 Упраж- Учениците да преговорят и Използване на Участие в час,
нения упражнят изучените граматични съвременни и писмени задачи
структури и лексикални единици. класически средства в клас, домашна
за обучение, работа.
индивидуални задачи,
работа по двойки.
68 23 Unit 9 Нови Учениците да могат при слушане Използване на Устно
STRONG, FIT AND знания и четене да разбират общото съвременни и изпитване,
HEALTHY съдържание и конкретни, класически средства участие в час,
Тематична област: необходими подробности в за обучение, писмени задачи
Моето всекидневие диалози и текстове, свързани със индивидуални задачи, в клас, домашна
– Спорт и спорт и здравословен начин на работа по двойки. работа.
здравословно хранене живот.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
69 23 Unit 9 Нови Учениците: Тhe Present Perfect 4: Използване на съвре- Устно
STRONG, FIT AND знания – да се запознаят с употребата на since and for менни и класически изпитване,
HEALTHY сегашно перфектно време с средства за обучение, участие в час,
предлозите since и for; индивидуални задачи, писмени задачи
– да говорят за дейности, работа по двойки. в клас, домашна
които са започнали в миналото работа.
и продължават в настоящия
момент, използвайки since/for.
70 24 Unit 9 Нови Учениците: The Present Perfect and Използване на съвре- Участие в час,
STRONG, FIT AND знания – да направят съпоставка между the Present Simple менни и класически писмени задачи
HEALTHY сегашно перфектно и минало средства за обучение, в клас, домашна
просто време; индивидуални задачи, работа.
– да усвоят нова лексика, Vocabulary: sports and работа по двойки.
свързана със спорт и дейности в leisure activities
свободното време.
71 24 Unit 9 Нови Учениците: Panning to do Използване на съвре- Участие в час,
STRONG, FIT AND знания – да разбират общото съдържание something together менни и класически писмени задачи
HEALTHY и подробности в кратки реклами; средства за обучение, в клас, домашна
– да говорят за съвместни индивидуални задачи, работа.
планове. работа по двойки,
ролева игра.
72 24 Unit 9 Нови Учениците да могат: Writing: describing a Използване на съвре- Участие в час,
STRONG, FIT AND знания – да описват кратко спортна или sportsperson менни и класически писмени задачи
HEALTHY друга известна личност; средства за обучение, в клас, домашна
– да усвоят модела за произноше- Pronunciation: индивидуални задачи, работа.
ние на сложни съществителни. compound nouns работа по двойки.
73 25 Play and revise 9 Прего- Учениците да преговорят Индивидуални задачи, Участие в
вор изучените граматични структури работа по двойки. час, домашна
и лексикални единици. работа.
74 25 Play and revise 9 Упраж- Учениците да преговорят и Използване на съвре- Участие в час,
нения упражнят изучените граматични менни и класически писмени задачи
структури и лексикални единици. средства за обучение, в клас, домашна
индивидуални задачи, работа.
работа по двойки.
75 25 Up to now 3 Упраж- Учениците да преговорят Индивидуални задачи. Самооценка.
нения изучените граматични
структури и лексикални единици
– интегрирано развиване на
основните езикови умения без
умението говорене.

99
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9
76 26 Up to now 3 Обоб- Учениците да преговорят Използване на Самооценка.
щение изучените граматични структури съвременни и
и лексикални единици – класически средства
интегрирано развиване на за обучение,
четирите езикови умения с индивидуални задачи,
акцент върху говоренето. работа по групи.
77 26 Test 3 Кон- Контролна
трол работа.
78 26 Test 3 (correction) Упраж- Използване на съвре- Участие в час.
нения менни и класически
средства за обучение,
индивидуални задачи.
79 27 Unit 10 Нови Учениците да могат: Използване на Участие в час,
DOING GOOD FOR THE знания – при слушане и четене да съвременни и писмени задачи
ENVIRONMENT разбират общото съдържание класически средства в клас, домашна
Тематична област и конкретни, необходими за обучение, работа.
Аз и природата подробности в диалози и индивидуални задачи.
– Туризъм и околна текстове, свързани с туризъм и
среда околна среда;
– при четене да откриват в
текст думи с определено значение
(по зададена дефиниция).
80 27 Unit 10 Нови Учениците: Indefinite pronouns: Индивидуални задачи, Участие в час,
DOING GOOD FOR THE знания – да преговорят place работа по двойки. писмени задачи
ENVIRONMENT неопределнителните в клас, домашна
местоимения за хора и предмети; Future time работа.
– да усвоят неопределителните clauses with when
наречия за място;
– да се запознаят с
обстоятелствените подчинени
изречения за бъдеще време с when.
81 27 Unit 10 Нови Учениците: Vocabulary: ecotourism Използване на Участие в час,
DOING GOOD FOR THE знания – да усвоят нова лексика, свързана съвременни и писмени задачи
ENVIRONMENT с екотуризъм и опазване на Prepositions of класически средства в клас, домашна
околната среда; movement за обучение, работа.
– да разбират общото съдържание индивидуални задачи,
и подробности в текст за работа по двойки.
екотуризъм;
– да усвоят основни предлози за
движение: across, through, over,
along, past.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
82 28 Unit 10 Нови Учениците да могат: Writing: describing an Използване на Участие в час,
DOING GOOD FOR THE знания – да указват маршрут до място в eco-friendly holiday съвременни и писмени задачи
ENVIRONMENT града; класически средства в клас, домашна
– да създават кратък текст за еко- Pronunciation: за обучение, работа.
съобразна почивка, като използват international words индивидуални задачи,
информация от интернет страни- работа по двойки.
ца;
– да прочитат правилно широко-
ползвани международни думи.
83 28 Play and revise 10 Прего- Учениците да преговорят изучени- Индивидуални задачи, Участие в
вор те граматични структури и лекси- работа по двойки. час, домашна
кални единици. работа.
84 28 Play and revise 10 Упраж- Учениците да преговорят и упраж- Използване на Участие в час,
нения нят изучените граматични струк- съвременни и писмени задачи
тури и лексикални единици. класически средства в клас, домашна
за обучение, работа.
индивидуални задачи,
работа по двойки.
85 29 Unit 11 Нови Учениците да могат при слушане Използване на Участие в час,
LET’S GO SHOPPING! знания и четене да разбират общото съ- съвременни и писмени задачи
Тематична област: държание и конкретни, необходими класически средства в клас, домашна
Моето всекидневие подробности в диалози и текстове, за обучение, работа.
– Пазаруване и мода свързани с пазаруване и мода. индивидуални задачи.
86 29 Unit 11 Нови Учениците: mustn’t/can’t/ Използване на Участие в час,
LET’S GO SHOPPING! знания – да преговорят познатите им not be allowed to съвременни и писмени задачи
употреби на модалните глаголи класически средства в клас, домашна
mustn’t и can’t; Phrasal verbs за обучение, работа.
– да усвоят употребата на mustn’t/ индивидуални задачи,
can’t/not be allowed to за забрана; Vocabulary: clothes and работа по двойки,
– да се запознаят с някои основни footwear; words and диалози.
фразови глаголи; phrases
– да усвоят лексика, свързана с describing clothes.
дрехи и мода;
– да говорят за дрехи и моден стил.
87 29 Unit 11 Нови Учениците: Writing: Използване на Участие в час,
LET’S GO SHOPPING! знания – да могат да водят разговор при an invitation съвременни и писмени задачи
пазаруване на дрехи; and a thank you email класически средства в клас, домашна
– да създават кратка покана и за обучение, работа.
благодарствено писмо; Pronunciation: индивидуални задачи,
– да усвоят правилното произно- devoicing работа по двойки,
шение на двойки думи във връзка с диалози, ролеви игри.
обеззвучаването на крайни съгласни.

101
102
1 2 3 4 5 6 7 8 9
88 30 Play and revise 11 Прего- Учениците да преговорят Индивидуални задачи, Участие в
вор изучените граматични структури работа по двойки. час, домашна
и лексикални единици. работа.
89 30 Play and revise 11 Упраж- Учениците да преговорят и Индивидуални задачи, Участие в час,
нения упражнят изучените граматични работа по двойки. писмени задачи
структури и лексикални единици. в клас, домашна
работа.
90 30 Unit 12 Нови Учениците да могат при слушане Използване на Участие в час,
JOBS FOR YOUR знания и четене да разбират общото съвременни и писмени задачи
FUTURE съдържание и конкретни, класически средства в клас, домашна
Тематична област: необходими подробности в: за обучение, работа.
Светът около мен – диалози и текстове, свързани с индивидуални задачи,
– Моята бъдеща работа и бъдеща професия; работа по двойки,
професия – обяви и интервюта за работа. диалози.
91 31 Unit 12 Нови Учениците: Type 1 conditional Използване на Участие в час,
JOBS FOR YOUR знания – да усвоят употребата на първи съвременни и писмени задачи
FUTURE тип условни изречения; Vocabulary: jobs and класически средства в клас, домашна
– да усвоят лексика, свързана с job qualities за обучение, работа.
професии; индивидуални задачи,
– да говорят за професии и работа по двойки,
професионални характеристики. диалози.
92 31 Unit 12 Нови Учениците: Writing: accepting and Използване на Участие в час,
JOBS FOR YOUR знания – да могат да водят разговор за declining an offer съвременни и писмени задачи
FUTURE планове за по-нататъшното им класически средства в клас, домашна
образования и работа; за обучение, работа.
– да създават кратка покана и индивидуални задачи,
благодарствено писмо; Pronunciation: linking работа по двойки,
– да се запознаят с явлението диалози, личностен
„лиезон“ – последната съгласна от тест, дискусия.
думата се свързва с първата гласна
на следващата дума.
93 31 Play and revise 12 Прего- Учениците да преговорят . Индивидуални задачи, Участие в
вор изучените граматични структури работа по двойки. час, домашна
и лексикални единици. работа.
94 32 Play and revise 12 Упраж- Учениците да преговорят и Използване на Участие в час,
нения упражнят изучените граматични съвременни и писмени задачи
структури и лексикални единици. класически средства в клас, домашна
за обучение, работа.
индивидуални задачи,
работа по двойки,
диалози.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
95 32 Up to now 4 Упраж- Учениците да преговорят Индивидуални задачи. Самооценка.
нения изучените граматични
структури и лексикални единици
– интегрирано развиване на
основните езикови умения без
умението говорене.
96 32 Up to now 4 Обоб- Учениците да преговорят Използване на Самооценка.
щение изучените граматични структури съвременни и
и лексикални единици – класически средства
интегрирано развиване на за обучение,
четирите езикови умения с индивидуални задачи,
акцент върху говоренето. работа по групи,
дискусия.
97 33 Test 4 Кон- Контролна
трол работа.
98 33 Test 4 (correction) Упраж- Използване на Участие в час.
нения съвременни и
класически средства за
обучение, индивидуални
задачи.
99 33 Fun time 2 Нови Интегрирано развиване на Нова лексика, Индивидуални задачи. Участие в час.
знания четирите езикови умения с свързана с темата.
акцент върху четенето.
100 34 Fun time 2 Нови Интегрирано развиване на Нова лексика, Индивидуални задачи, Участие в час.
знания четирите езикови умения с свързана с темата. работа по двойки или
акцент върху говоренето. групи, песен.
101 34 General revision Прего- Използване на Участие в час,
вор съвременни и писмени задачи
Упраж- класически средства за в клас, домашна
нения обучение, индивидуални работа.
задачи.
102 34 General revision Прего- Използване на Участие в час,
вор съвременни и писмени задачи
Упраж- класически средства за в клас, домашна
нения обучение, индивидуални работа.
задачи.
103 35 Final Test Кон- Контролна
трол работа.

103
104
1 2 3 4 5 6 7 8 9
104 35 Project 2 Прак- Учениците да могат да планират Индивидуални Работа по
PLANNING YOUR END­ тиче- и организират проектната си практически задачи, проект.
OF­SCHOOL PARTY ска дейност, интегрирано развиване изложба.
дей- на четирите езикови умения с
ност акцент върху писането.
105 35 Project 2 Прак- Учениците да могат да Индивидуални Работа по
PLANNING YOUR END­ тиче- представят готовия продукт, практически задачи, проект.
OF­SCHOOL PARTY ска интегрирано развиване на изложба.
дей- езиковите умения с акцент върху
ност писането.
106 36

107 36

108 36

Разработил: ……………………………………........
(Име, фамилия, подпис)

NB! От годишния брой часове 6 часа (3 часа в края на първия срок и 3 часа в края на втория срок) са предвидени за преструктуриране на материала по
различни причини, напр. компенсиране на учебни занятия, пропуснати поради празници, ваканции и др., и/или за допълване на часове към определени уроци в
учебния комплект.
Десислава Петкова Яна Спасова
Десислава Петкова Яна Спасова

Teacher’s Book

ISBN 978-954-01-3561-8

www.prosveta.bg
Цена: 9,00 лв. www.e-uchebnik.bg

Teacher’s Book

Вам также может понравиться