Вы находитесь на странице: 1из 3

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare şi clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din 9.12.2004
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii oficiale:
Denumirea:____________________________________________________ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea lor
_____________________________________________________________ numai în scopuri statistice.
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
Adresa/Адрес: sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
conform legislaţiei în vigoare.
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)_______________________________
Район (муниципий, АТО Гагаузия) Cercetare statistică В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт
anuală 9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
официальной статистики:
Satul (comuna), oraşul___________________________________________ - имеют право получать статистические данные от всех
Село (коммуна), город физических и юридических лиц, независимо от формы
Статистическое обследование собственности;
Strada_______________________________________________nr. _______ - гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных
годовое данных и их использование только в статистических целях.
Улица
Непредставление в установленный срок статистических данных,
представление недостоверных данных или в неполном объеме
является правонарушением и санкционируется в соответствии с
Cod CUIÎO ________________
действующим законодательством
Код
Nr. 1
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
nr. 101 din 07.12.2016
Cod IDNO __________________________
Код Privind infrastructura edilitară Утвержден приказом Национального бюро статистики
№ 101 от 07.12.2016
şi înverzirea
Conducătorul _____________________________________________ О наличии объектов обустройства Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
и озеленения 1) Întreprinderile cu orice formă de proprietate, care efectuează gestionarea
infrastructurii edilitare şi activitatea de înverzire, pînă la 5 martie organului
teritorial de statistică
2) Organul teritorial de statistică la 19 martie - Biroului Naţional de
Statistică
(Semnătura/Подпись) „______”________________________________
L.Ş. М.П. în anul 20 __ Этот вопросник представляется на бумажном носителе
1)Предприятия любой формы собственности, осуществляющие
за 20 год управление объектов обустройства и деятельность озеленения, до 5
марта - территориальному статистическому органу
Executantul ___________________________________________________ 2)Территориальные статистические органы 19 марта -
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия) Национальному бюро статистики

tel. _________________________________________________________
тел.
Nr. Unitatea
Indicatorii rînd. de măsură Efectiv
Показатели № Единица Фактически
строки измерения
А В С 1

1. Gospodăria drumurilor
Дорожное хозяйство
Lungimea totală a străzilor, căilor carosabile şi a cheiurilor 01 km
Общая протяженность всех улиц, проездов и набережных км

din care cu îmbrăcăminte rigidă 02 km


в том числе с твердым покрытием км

din acestea cu îmbrăcăminte îmbunătăţită 03 km


из них с усовершенствованным покрытием км

Lungimea totală a trotuarelor într-o linie 04 km


Общее протяжение тротуаров в одну линию км

Suprafaţa totală a străzilor, căilor carosabile şi cheiurilor cu îmbrăcăminte şi fără în linie de faţadă 05 mii m. р.
Общая площадь всех улиц, проездов, набережных и площадей с покрытием, без покрытия в их фасадных (красных) линиях тыс. кв. м.

din care suprafaţa porţiunilor pavate 06 —»—


в т. ч. площадь замощенных частей

din acestea cu îmbrăcăminte îmbunătăţită 07 —»—


из них с усовершенствованным покрытием

Suprafaţa totală a trotuarelor 08 mii m. p.


Общая площадь всех тротуаров тыс. кв. м.

Lungimea canalizaţiei pluviale 09 km


Протяженность ливневой канализации км

2. Iluminarea străzilor
Уличное освещение
Lungimea porţiunilor de străzi, căi carosabile şi de cheiuri iluminate 10 km
Протяжение освещаемых частей улиц, проездов и набережных км

Numărul lămpilor instalate pe străzi şi căi carosabile — total 11 unităţi


Число светильников, установленных на улицах и проездах — всего единиц

inclusiv cu natriu 12 —»—


в том числе натриевые
Nr. Unitatea
Indicatorii rînd. de măsură Efectiv
Показатели № Единица Фактически
строки измерения
А В С 1
3. Terenurile localităţilor urbane (Conform Cadastrului funciar al Republicii Moldova)
Городские земли
Suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane 13 ha
Общая площадь городских земель га
din care suprafaţa în intravilan ha
14
в т. ч. площадь застроенных земель га
4. Spaţiile verzi
Озеленение
Suprafaţa totală a spaţiilor şi plantaţiilor verzi în cadrul perimetrelor localităţilor urbane (suma rînd. 16+17+18+19+20) 15 ha
Общая площадь всех зеленых массивов и насаждений в пределах городской черты (сумма стр. 16+17+18+19+20) га
din care: из них:
spaţii verzi de folosinţă generală (scuaruri; grădini; parcuri; păduri-parc; spaţii verzi din cuprinsul arterelor de circulaţie) 16 —»—
зеленые насаждения общего пользования (скверы; сады; парки; лесопарки; зеленые насаждения вдоль дорожных магистралей)
spaţii verzi cu acces limitat (parcuri sportive; spaţii verzi de pe lîngă instituţiile preşcolare, de învăţămînt şi de cercetări ştiinţifice; spaţii verzi de pe lîngă instituţiile
sanitare şi curative; spaţii verzi pentru recrearea copiilor şi tineretului; spaţii verzi din incinta întreprinderilor şi din zonele de protecţie ale acestora; spaţii verzi
de pe lîngă locuinţe;)
зеленые насаждения с ограниченным доступом (спортивные парки; зеленые насаждения на участках дошкольных учреждений, учебных заведений и 17 —»—
научно-исследовательских учреждений; зеленые насаждения, предназначенные для отдыха детей и молодежи; зеленые насаждения промышленных
предприятий и их защитных зон; зеленые насаждения жилых районов)
spaţii verzi cu profil specializat (grădini botanice; grădini dendrologice; grădini şi parcuri zoologice; parcuri pentru expoziţii; grădini de trandafiri, liliac, plante
alpine, etc.; plantaţii în cimitire) 18 —»—
зеленые насаждения специализированного назначения (ботанические сады; дендрарии; зоологические сады и парки; выставочные парки; розарии;
мемориальные парки)
spaţii verzi cu funcţii utilitare (plantaţii pentru consolidarea terenurilor; plantaţii de protecţie a surselor de apă; plantaţii de protecţie contra incendiilor)
зеленые насаждения утилитарного характера (насаждения защитно-мелиоративного характера; водоохранные насаждения; противопожарные) 19 —»—
spaţii verzi din zonele turistice şi de agrement 20 —»—
зеленые насаждения зон отдыха и туризма
Plantarea*: arborilor 21 —»—
Посадка: деревьев
arbuştilor 22 —»—
кустарников
plantelor floricide 23 —»—
цветочных растений
suprafeţelor de gazon 24 —»—
газонов
Suma de control/ Контрольная суммa 25 —»—

*
proporţia la plantare: 1ha:250 arbori; 1ha:500 arbuşti; 1ha:25 000 flori.

—3—