You are on page 1of 17

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 31.

červenec 2015

PODMÍNKY SLUŽEB SPOLEČNOSTI ELECTRONIC ARTS


UPOZORNĚNÍ: ČLÁNEK 20 OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ
ŽALOBY. TYTO SE TÝKAJÍ VAŠICH PRÁV OHLEDNĚ ŘEŠENÍ JAKÝCHKOLIV SPORŮ SE SPOLEČNOSTÍ
EA. DOPORUČUJEME SI TENTO ČLÁNEK PŘEČÍST.
Tyto podmínky služeb a veškeré dodatečné podmínky, ve znění pozdějších předpisů,
upravují vaše používání jakýchkoliv online nebo mobilních produktů nebo služeb, ke
kterým máte přístup, jakýchkoliv produktů nebo služeb, které vyžadují připojení k
internetu nebo EA účtu, ke kterému máte přístup, využíváte jej pro instalace nebo
hraní her, stejně jako jakéhokoliv EA účtu, který používáte k přístupu k online
nebo mobilním produktům nebo službám („služby EA“), jež nabízí společnost
Electronic Arts nebo kterékoliv z jejich poboček nebo sesterských společností
(souhrnně jen „EA“) pro osobní počítač, herní konzole nebo mobilní zařízení.

Máte-li trvalé bydliště ve Spojených státech, Kanadě nebo Japonsku, představují


tyto podmínky smlouvu mezi vámi a společností Electronic Arts Inc., 209 Redwood
Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Máte-li trvalé bydliště v jakékoliv
jiné zemi, představují tyto podmínky smlouvu mezi vámi a EA Swiss Sàrl,
registrovanou v ženevském rejstříku firem pod registračním číslem společnosti: CH-
660-2328005-8 se sídlem na adrese 8 Place du Molard, 1204 Ženeva, Švýcarsko. Pokud
se na službu/-y EA, kterou/-é používáte, vztahují dodatečné podmínky a/nebo
smlouvy, budou i tyto dodatečné podmínky a/nebo smlouvy upravovat vaše použití
služeb EA.

Tyto podmínky služeb, stejně jako zásady ochrany osobních údajů a použití cookies
společnosti EA dostupné na adrese privacy.ea.com/cs (přiložené zde jako odkaz),
tvoří právně závazné smlouvy mezi vámi a společností EA. Použitím služeb
společnosti EA potvrzujete, že je vám nejméně 18 let (nebo jste dosáhli
plnoletosti, pokud v zemi, v které žijete, není věkem plnoletosti 18 let) nebo jste
si přečetli tuto smlouvu s vašimi rodiči nebo vaším poručníkem a on nebo ona
souhlasí s těmito podmínkami služeb vaším jménem a přijímá plnou odpovědnost za
vaše dodržování těchto podmínek. Tímto souhlasíte, že vy a/nebo váš rodič či
poručník jste plně schopní a způsobilí zavázat se těmito podmínkami, povinnostmi,
vysvětleními a odpovědnostmi stanovenými v těchto podmínkách služeb a řídit se a
dodržovat tyto podmínky služeb.

Souhlasíte s tím, že budete pravidelně kontrolovat stránku terms.ea.com/cs ohledně


nových informací a podmínek, které upravují vaše použití služeb EA. Společnost EA
může tyto smluvní podmínky v kterémkoli okamžiku pozměnit. Změny podmínek, které se
týkají stávajících služeb EA, vstupují v platnost třicet (30) dnů poté, co budou
uveřejněny na stránkách terms.ea.com/cs. Podmínky nových služeb EA vstupují v
platnost v okamžiku, kdy jsou uveřejněny na stránkách terms.ea.com/cs. Společnost
EA nebude prosazovat změny této smlouvy u držitelů účtů bez vyjádřeného souhlasu se
změněnými podmínkami.

Obsah

1. Účet EA
2. Obsah
3. Oprávnění
4. Použití obsahu a oprávnění / všeobecná omezení licence
5. Obsah a dostupnost oprávnění
6. Přidávání obsahu třetích stran ke službám EA
7. Udělení licence na uživatelem vytvářený obsah pro EA a ostatní osoby
8. Virtuální měna EA
9. Ukončení služeb EA
10. Zrušení vašeho účtu
11. Pravidla chování
12. Služby, které nekontroluje společnost EA
13. Software, technické vybavení a nástroje
14. Zákony upravující export
15. Aktualizace služeb EA
16. Omezení záruky a odpovědnosti
17. Náhrada škod
18. Odkazy na stránky třetích stran
19. Všeobecné podmínky
20. Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení
21. Úplné znění smlouvy
22. Oznámení pro obyvatele Kalifornie
23. Dodatečné podmínky

1. Účet EA

K přístupu a použití některých služeb EA může být vyžadován účet EA, dříve nazývaný
účtem Origin (dále jen „účet“). V případě dotazů k registraci účtu se na nás
obraťte na webu help.ea.com/cz, support.popcap.com (produkty PopCap) nebo
swtor.com/support (pro Star Wars™: The Old Republic).

Chcete-li vytvořit účet EA, musíte vlastnit e-mailovou adresu a uvést pravdivé a
přesné informace. Musíte být oprávněni používat služby EA, kvůli kterým registraci
provádíte. Některé služby EA mohou navíc vyžadovat vytvoření „uživatelského jména“
nebo „persony“, jejichž prostřednictvím budete zastoupeni v rámci her a ve stavu
on-line. Uživatelská jména a persony jsou přidruženy k vašemu účtu. Nesmíte
používat uživatelské jméno nebo personu, které používá někdo jiný, které jsou
neslušné či urážlivé nebo které jiným způsobem porušují podmínky služeb.

Za veškerou aktivitu na vašem účtu nesete výhradní odpovědnost. V případě, že váš


účet používá někdo jiný za účelem provádění aktivit porušujících podmínky služeb
nebo aktivit, které jsou jiným způsobem nevhodné či nezákonné, může být váš účet
ukončen. Své heslo k účtu byste neměli prozrazovat jiným osobám. Společnost EA vás
nebude žádat, abyste prozradili své heslo, nebo vás kontaktovat se žádostí o
odpovědi na vaše bezpečnostní otázky k heslu.

2. Obsah

Termínem „obsah“ se v rámci služeb EA rozumí software, technologie, text, příspěvky


do fór či do konverzací, profily, webové miniaplikace, zprávy, odkazy, e-maily,
hudba, zvuk, grafika, obrázky, video, kód a veškerý audiovizuální či jiný materiál
zobrazený v rámci služeb EA nebo generovaný těmito službami a/nebo do těchto služeb
odesílaný, stejně jako design a vzhled našich webových stránek. Součástí obsahu
je obsah vytvářený uživateli (dále jen „uživatelem vytvářený obsah“). Uživatelem
vytvářený obsah zahrnuje, nikoliv však výhradně, persony účtu, příspěvky na fórech,
obsah profilu a jakýkoliv další obsah, kterým uživatelé přispívají do služeb EA.
Obsah EA a uživatelem vytvářený obsah se souhrnně označují jako „obsah“. Vlastníkem
veškerého obsahu – s výjimkou uživatelem vytvářeného obsahu uvedeného níže v
oddílech 6 a 7 – je společnost EA nebo její pobočky, dceřiné společnosti, držitelé
licencí nebo dodavatelé. Nesete veškeré riziko související s úplností, přesností
a/nebo užitečností uživatelem vytvářeného obsahu dostupného ve službách EA.

3. Oprávnění

Pojmem „oprávnění“ jsou označována licencovaná práva, která vám jsou udělena,
přiznána, poskytnuta a/nebo jsou vámi zakoupena za účelem používání a/nebo získání
přístupu k online a/nebo offline prvkům či funkcím produktů a/nebo služeb EA. Tato
oprávnění mimo jiné zahrnují zpoplatněný i bezplatný obsah ke stažení, odemykatelný
obsah, digitální obsah včetně dodatečných nebo vylepšených funkcí, předplatné
obsahu, virtuální aktiva, práva na použití spojená s klíči nebo kódy k odemykání,
sériová čísla a/nebo online autorizaci jakéhokoliv druhu, ocenění získaná ve hrách,
virtuální body, mince nebo měny (z nichž každá jednotlivě a všechny souhrnně se
označují jako „virtuální měna EA“).

4. Použití obsahu a oprávnění / všeobecná omezení licence

Společnost EA vám uděluje osobní, omezenou a neexkluzivní licenci k používání


obsahu a oprávnění, které vám jsou dostupné za účelem vašich osobních, soukromých,
nekomerčních, nepřevoditelných a omezených použití výhradně pro účely uvedené v
těchto podmínkách služeb a v jakýchkoliv dodatečných podmínkách platných pro služby
EA, ke kterým máte přístup. Obsah a oprávnění a veškerá další práva duševního
vlastnictví spolu se souvisejícími službami EA a s produkty a službami nabízenými
prostřednictvím služeb EA jsou majetkem společnosti EA nebo třetích stran, které
jsou poskytovateli licencí společnosti EA, a chráněny autorskými právy Spojených
států amerických a mezinárodními autorskými právy, zákony na ochranu průmyslových
vzorů, patentů a ochranných známek, mezinárodními úmluvami a dalšími zákony na
ochranu práv duševního vlastnictví a souvisejících vlastnických práv. Obsah a/nebo
oprávnění služeb EA nesmíte kopírovat, přistupovat k nim nebo je stahovat, aniž by
vám k tomu bylo uděleno výslovné povolení. Dále nesmíte bez výslovného souhlasu
ze strany společnosti EA obsah nebo tato oprávnění distribuovat, veřejně předvádět
či vystavovat, pronajímat, prodávat, přenášet, převádět, publikovat, upravovat,
kopírovat, vytvářet na jejich základě odvozená díla, sublicencovat, distribuovat,
dekompilovat, rozebírat, provádět jejich reverzní inženýrství nebo je jiným
způsobem neoprávněně používat. Jakékoliv komerční využití je zakázáno. Souhlasíte
s tím, že nebudete odebírat, zakrývat nebo upravovat oznámení o autorských či
patentových právech, o ochranných známkách ani o dalších vlastnických právech,
která jsou k obsahu přiložena. Vaše práva jsou podmíněna dodržováním těchto
podmínek služeb stejně jako jakýchkoliv dalších platných podmínek.

Společnost EA si v tomto ohledu vyhrazuje veškerá práva, práva, právní tituly a


nároky na obsah, oprávnění, EA služby a veškerá související autorská práva,
ochranné známky a dalšími práva duševního vlastnictví, která vám nejsou výslovně
udělena v rámci těchto podmínek služeb. Vaše povolené využívání obsahu a
oprávnění popsaných výše je omezeno právy duševního vlastnictví společnosti EA a
nezahrnuje jakákoli další patentová práva ani práva duševního vlastnictví.
Neoprávněné pořizování kopií nebo distribuce obsahu/oprávnění, které jsou k
dispozici v rámci služeb EA, může mít za následek ukončení vašeho(-ich) účtu(-ů),
zákaz používání služeb EA a další právní úkony jak je uvedeno v oddíle 9 níže.
Vlastníci obsahu nebo oprávnění mohou proti vaší osobě podniknout z důvodu
neoprávněného použití duševního vlastnictví právní úkony.

5. Dostupnost služeb EA, obsahu a oprávnění

Oprávnění je možné uplatňovat pouze v rámci účtů EA patřících uživatelům s trvalým


bydlištěm v zemích, kde je povolen přístup k obsahu a oprávněním a jejich
používání. Oprávnění mohou být zakoupena nebo získána pouze od společnosti EA nebo
od oprávněného prodejce. Společnost EA si vyhrazuje právo odmítnout vaši(-e) žádost
(-i) o zakoupení či získání oprávnění a dále si společnost EA vyhrazuje právo z
jakéhokoliv důvodu omezit nebo zablokovat jakoukoliv žádost o získání oprávnění.

Nezaručujeme, že jakékoliv služby EA, obsah nebo oprávnění budou vždy, nebo v
kterýkoliv okamžik, dostupné ve všech zemích a/nebo geografických umístěních, nebo
že budou dostupné v kterýkoliv okamžik, nebo že budeme pokračovat v poskytování
konkrétního obsahu nebo oprávnění po jakkoliv dlouhou dobu. Vyhrazujeme si právo
bez předchozího upozornění změnit a aktualizovat obsah a oprávnění. Jakmile jednou
svá oprávnění splatíte, nebude možné související obsah vrátit, vyměnit nebo vrátit
za jiné oprávnění nebo za hotovost nebo jiné produkty nebo služby, což podléhá
právům na vrácení, které můžete mít podle oddílu 16 nebo podle jakéhokoliv ve vaší
zemi platného zákona na ochranu spotřebitele.

6. Přispívání uživatelem vytvářeným obsahem do služeb EA

Společnost EA neprovádí předběžnou kontrolu celého uživatelem vytvářeného obsahu a


žádný uživatelem vytvářený obsah, kterým vy a ostatní uživatelé můžete přispívat do
služeb EA, nepodléhá její podpoře nebo schvalování. Za vlastní uživatelem vytvářený
obsah jste vy sami výhradně zodpovědní a můžete nést odpovědnost za uživatelem
vytvářený obsah, který jste zveřejnili.

Společnost EA respektuje práva duševního vlastnictví ostatních osob. K odesílání


uživatelem vytvářeného obsahu do služeb EA musíte mít zákonné právo. Do služeb EA
nesmíte odesílat nebo v nich uveřejňovat jakýkoli uživatelem vytvářený obsah, který
zasahuje do autorských práv, práv ochranných známek nebo dalších práv duševního
vlastnictví třetích stran, ani nesmíte odesílat uživatelem vytvářený obsah, který
porušuje zákon, tyto podmínky služeb nebo právo jakékoli třetí strany na soukromí
či na ochranu osobnosti. Můžete odesílat pouze takový uživatelem vytvářený obsah,
jehož odesílání je vám povoleno ze strany vlastníka nebo na základě zákona.
Společnost EA může, bez předchozích upozornění a na základě vlastního uvážení,
odebrat uživatelem vytvářený obsah, který může zasahovat do práv duševního
vlastnictví nebo dalších práv třetí strany. Jestliže opakovaně zasahujete do práv
duševního vlastnictví či jiných práv společnosti EA nebo třetích stran, může
společnost EA váš účet ukončit bez předchozího upozornění. Jestliže dojde ke
zrušení vašeho(-ich) účtu(-ů), nejste oprávněni žádat náhradu jakýchkoli uhrazených
poplatků a ztratíte přístup k oprávněním, které jsou k vašemu účtu přidruženy.

Společnost EA si vyhrazuje právo (avšak není k tomu nijak zavázána, nenařizuje-li


tak zákon) odstranit, zablokovat, upravit, přesunout či zakázat uživatelem
vytvářený obsah z jakéhokoliv důvodu, a to včetně případu, kdy společnost EA
rozhodne, že uživatelem vytvářený obsah porušuje tyto podmínky. Rozhodnutí o
odebrání uživatelem vytvářeného obsahu nebo dalšího obsahu v kterýkoli okamžik
spočívá na vlastním a výhradním uvážení společnosti EA. Společnost EA v maximálním
možném rozsahu příslušné legislativy nepřijímá žádnou odpovědnost za uživatelem
vytvářený obsah či odebrání uživatelem vytvářeného obsahu a za jakékoli selhání či
prodlevu při odebírání uživatelem vytvářeného obsahu nebo jiného obsahu.

7. Udělení licence na uživatelem vytvářený obsah pro EA a ostatní osoby

Jakmile do služby EA přispějete uživatelem vytvářeným obsahem, udělujete


společnosti EA a jejím poskytovatelům licencí neexkluzivní, trvalá, celosvětově
platná, úplná, dále převoditelná a neodvolatelná práva na jeho citování, opětné
uveřejnění, publikování, používání, přizpůsobení, překlad, archivaci, uložení,
reprodukci, úpravy, vytváření odvozených děl, poskytování více stanicím,
licencování, tisk, převádění licencí, distribuci, přenos, vysílání nebo jiným
způsobem jeho rozšiřování a na jeho veřejné vystavování či předvádění uživatelem
vytvářeného obsahu či kterékoli jeho části, a to jakýmkoli způsobem či v jakékoli
formě a prostřednictvím jakéhokoli média nebo fóra, ať již v současnosti známého
nebo navrženého v budoucnu, a to bez jakýchkoli předchozích upozornění či provedení
finanční úhrady vám nebo jakékoli třetí straně nebo uvedení zdroje tohoto obsahu.
Společnosti EA a jejím poskytovatelům licencí udělujete veškeré licence, svolení a
povolení, což umožňuje společnosti EA a jejím poskytovatelům licencí používat
uživatelem vytvářený obsah k těmto účelům. Vzdáváte se veškerých morálních a
podobných práv, která v souvislosti s takovým vytvářeným můžete mít obsahem, a
souhlasíte s tím, že tato práva nebudete uplatňovat.

Jestliže služba EA, do které dodáváte uživatelem vytvářený obsah, umožňuje dalším
uživatelům přístup k tomuto uživatelem vytvářenému obsahu a jeho používání v rámci
této služby EA, pak taktéž udělujete všem dalším uživatelům příslušné služby EA
právo na používání, kopírování, úpravy, vystavování, předvádění, vytváření
odvozených děl i na jiné typy sdělování a distribuce vašeho uživatelem vytvářeného
obsahu v příslušné službě EA nebo jejím prostřednictvím, a to bez předchozího
upozornění a bez nutnosti uvádět zdroj či vás odškodnit.

8. Virtuální měna EA

Některé služby EA mohou mít ve hrách k dispozici virtuální body, mince nebo měny
(níže jen „virtuální měna EA“). Zakoupením, obdržením za odměnu nebo jiným způsobem
nabytím virtuálním měny EA od společnosti EA nebo jejich schválených partnerů nebo
poboček získáváte osobní, omezenou, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci k
přístupu a výběru obsahu, který společnost EA jmenovitě zpřístupnila
prostřednictvím příslušné služby EA.

Virtuální měna EA nemá žádnou peněžní hodnotu a není reálnou měnou ani majetkem
žádného druhu. Virtuální měnu EA není možné prodávat, obchodovat s ní, převádět ji
nebo ji směňovat za hotovost; je možné ji pouze využívat ke splacení obsahu v rámci
her EA. Virtuální měna EA je nevratná, pokud to nebude výslovně písemně povoleno
společností EA nebo pokud to nebude vyžadovat zákon.

9. Ukončení služeb EA

Společnost EA může kdykoli ukončit přístup ke službám EA, nebo částem těchto služeb
EA, zasláním oznámení o takovém ukončení v průběhu období určeného v okamžiku
vašeho vstoupení do příslušné služby EA nebo, v případě, že pro doručení oznámení o
ukončení přístupu nebylo určeno žádné časové období, do třiceti (30) dnů od data,
kdy takové oznámení (dle uvážení společnosti EA) obdržíte e-mailem nebo je
uveřejněno v rámci příslušného produktu či služby EA nebo na stránkách
http://www.ea.com/cz/2/stav-onlinovych-sluzeb.

Společnost EA může také ukončit přístup ke službám EA z důvodu porušení těchto


podmínek služeb, jestliže společnost EA (dle svého vlastního uvážení) usoudí, že
používáním služeb EA snižujete bezpečnost služeb EA pro ostatní uživatele a/nebo
pro nezletilé uživatele, nebo nesprávně či v rozporu se zákonem používáte služby
EA, obsah, oprávnění, produkty či další intelektuální vlastnictví společnosti EA,
jak stanoví společnost EA podle vlastního uvážení. Důsledkem ukončení účtu můžete
ztratit uživatelské jméno a personu. Jestliže máte více než jeden (1) účet, může
společnost EA ukončit všechny vaše účty i veškerá související oprávnění. V reakci
na porušení těchto podmínek služeb nebo na jakékoliv další smlouvy platné pro vámi
využívané služby EA, vám může společnost EA odeslat výstrahu, pozastavit účet,
selektivně odstranit, zrušit či obstavit oprávnění daného účtu a/nebo úrovně
zařízení, okamžitě ukončit některé nebo všechny vámi vytvořené účty a/nebo dočasně
či trvale zablokovat vašemu zařízení a/nebo počítači přístup ke všem nebo některým
službám EA. Tímto berete na vědomí, že v takovém případě vám není společnosti EA
povinna odeslat oznámení před pozastavením nebo ukončením účtu, dočasným či trvalým
zablokováním vašeho zařízení pro některé nebo všechny služby EA ani selektivním
odstraněním, zrušením či obstavením oprávnění příslušných vašemu účtu. Pokud
společnost EA váš účet ukončí, nesmíte se bez výslovného svolení společnosti EA
znovu zapojit do služby EA. Společnost EA si vyhrazuje právo kterékoliv osobě
odmítnout zachovat účet a nadále jí poskytovat služby EA. Osobám, jejichž účty byly
společností EA ukončeny, nesmíte umožnit používat váš účet.

Upozorňujeme, že společnost EA považuje oznámení o stornování platby provedené z


účtu za pádný důkaz o podvodu na vašem účtu. S ohledem na vaši bezpečnost může
společnost EA na základě oznámení o stornování platby dočasně nebo trvale ukončit
váš účet a/nebo selektivně odstranit, zrušit nebo obstavit služby EA související s
vaším účtem.

Jestliže jsou váš účet nebo určité předplacené služby EA přidružené k vašemu účtu
ukončeny či pozastaveny a/nebo jsou jakákoliv oprávnění selektivně odebrány,
zrušeny či obstaveny a/nebo je vašemu zařízení dočasně či trvale zablokován přístup
k některým nebo všem službám EA, nebude vám přiznána žádná náhrada (ve všech
případech najdete podrobnosti o vašich právech na náhrady v oddíle 16), žádná
oprávnění nebudou připsána ve váš prospěch nebo převedena na hotovost či na jiné
formy odškodnění a nebudete mít nadále přístup k vašemu účtu ani k oprávněním
přidruženým k tomuto účtu nebo k dané službě EA. Jste-li přesvědčeni, že vůči
vašemu účtu či zařízení byla některý úkon proveden omylem, obraťte se na oddělení
zákaznické podpory na webových stránkách help.ea.com/cz, support.popcap.com
(výrobky PopCap) nebo swtor.com/support (pro Star Wars™: The Old Republic).

10. Zrušení vašeho účtu

Svůj účet nebo konkrétní předplatné služby EA máte právo kdykoli zrušit. Jestliže s
těmito podmínkami služby nesouhlasíte, je vaším jediným prostředkem nápravy
nepoužívat služby EA a zrušit svůj účet či příslušná předplatná. Jste obeznámeni
a souhlasíte s tím, že zrušení vašeho účtu nebo konkrétního předplatného je vaše
výhradní právo a prostředek nápravy v souvislosti s jakýmikoli spory se společností
EA, včetně veškerých sporů, se kterými souvisí nebo jejichž příčinou vzniku je: 1)
jakákoli podmínka těchto podmínek služeb nebo vynucení či uplatnění těchto podmínek
služeb ze strany společnosti EA; 2) obsah a oprávnění, které jsou k dispozici
prostřednictvím služeb EA nebo jakákoli změna obsahu nebo oprávnění poskytovaných
prostřednictvím služeb EA; 3) vaše schopnost získat přístup a/nebo používat služby
EA nebo jakýkoli související obsah či oprávnění; 4) výše či typ poplatků,
příplatků, příslušných daní či způsobů úhrady za služby EA a/nebo za jakýkoli
související obsah či oprávnění.

Chcete-li zrušit účet, obraťte se na oddělení zákaznické podpory společnosti EA na


webových stránkách help.ea.com/cz, support.popcap.com (výrobky PopCap) nebo
swtor.com/support (pro Star Wars™: The Old Republic). Společnost EA si vyhrazuje
právo vybírat poplatky, příplatky nebo náklady, které jí vzniknou předtím, než
zrušíte váš účet nebo předplatné služby EA. Dále nesete odpovědnost za veškeré
částky, které před tímto zrušením dlužíte dodavatelům či poskytovatelům obsahu
třetích stran. Před založením nového účtu EA musíte vyrovnat veškeré dlužné či
neuhrazené poplatky a urovnat jakékoli další nevyřešené záležitosti související se
službami EA.

11. Pravidla chování

Podmínky služeb budou z vaší strany porušeny, pokud společnost EA podle svého
vlastního uvážení dojde k závěru, že jste:

— uveřejnili, přenesli, propagovali nebo distribuovali nezákonný obsah,


— obtěžovali, vyhrožovali, zesměšňovali nebo se k jinému hráči chovali jakýmkoliv
jiným nežádoucím způsobem, například mu opakovaně odesílali nevyžádané zprávy nebo
jste útočili na jeho osobu či se o něm vyjadřovali s ohledem na rasu, sexuální
orientaci, náboženství, původ atd.,
— organizovali, realizovali nebo se účastnili jakýchkoliv činností, skupin či
spolků, které se podílejí na škodlivých, násilných, nenávistných, rasově, etnicky,
nábožensky či jinak urážlivých, obscénních, výhružných, zastrašovacích, vulgárních,
sexuálně explicitních, hanlivých, zákon porušujících, soukromí osob nebo právo na
zveřejnění soukromých údajů porušujících nebo podporujících chování, jež porušuje
zákony nebo se po rozumné úvaze ukáže jako nežádoucí a/nebo nevhodné. Projevy
nenávisti nejsou tolerovány,
— používali sprosté, urážlivé nebo hanlivé přezdívky nebo persony,
— se rušivě chovali v chatu, hrách, na fórech či v jakýchkoli jiných oblastech nebo
aspektech služeb EA. Rušivým chováním se rozumí, nikoliv však výhradně, takové
chování, jež narušuje obvyklý průběh hry nebo dialogu ve službě EA. Rušivým
chováním se dále rozumí, nikoliv však výhradně, komerční příspěvky, navádění a
reklamní sdělení,
— narušovali tok konverzace v chatových místnostech vulgárními výrazy, urážkami,
opakovaným stisknutím klávesy „Enter“ nebo vkládáním velkých obrázků, v důsledku
čehož se text na obrazovce posouvá příliš rychle a není možné jej přečíst,
nepřiměřeným užíváním hlasitého vyjadřování [psaní kapitálkami] za účelem
vyrušování jiných uživatelů, „spamováním“ nebo zahlcení textem [odesílání
opakujícího se textu],
— se vydávali za jinou osobu (včetně známých osobností), nepravdivě uváděli, že
jste zaměstnancem nebo zástupcem společnosti EA, nebo se pokoušeli o uvedení
uživatelů v omyl naznačováním, že zastupujete společnost EA nebo kteréhokoliv z
jejích partnerů či přidružených společností,
— se pokusili o získání hesla, informací o účtu nebo jiných soukromých údajů
kteréhokoli jiného uživatele služeb EA,
— odesílali jakýkoliv software nebo obsah, který nevlastníte nebo k jehož volné
distribuci nemáte patřičná oprávnění,
— porušili jakákoliv dodatečná pravidla chování platná pro konkrétní služby EA,
kterou používáte,
— propagovali, podporovali či se účastnili jakékoli činnosti spojené s hackingem,
crackingem, phishingem, využíváním chyb v softwaru nebo cheatů a/nebo distribuce
padělaného softwaru nebo virtuální měny/předmětů,
— odesílali soubory obsahujících viry, červy, spyware, časované hrozby, poškozená
data nebo jiné počítačové programy, které mohou služby EA poškodit, nežádoucím
způsobem ovlivňovat nebo narušovat;
— uveřejňovali zprávy za jakýmkoli jiným účelem než k osobní komunikaci, včetně
zasílání reklam, propagačních zpráv, řetězových dopisů či pyramidových her nebo
dalších komerčních aktivit;
— nevhodně používali tlačítka pro vyžádání podpory nebo podání stížnosti při hře
nebo podávali falešné zprávy zaměstnancům společnosti EA,
— používali nebo distribuovali nepovolené automaticky spouštěné softwarové
programy, softwarové programy typu „makro“ nebo další pomocné softwarové programy
nebo aplikace typu „cheat“,
— používali ve hrách jakýkoliv software či nástroje pro
hackování/pozměňování/podvádění,
— pozměňovali nebo se pokoušeli o pozměnění jakýchkoli souborů či částí služby EA,
pro jejichž změny vám společnost EA neudělí konkrétní povolení,
— zveřejňovali nebo dále rozšiřovali prostřednictvím služby EA údaje kterékoliv
skutečné osoby,
— se pokoušeli o narušení, hacknutí nebo dešifrování jakýchkoliv přenosů jdoucích
do nebo ze serverů služby EA,
— používali a dále rozšiřovali zneužitelné chyby v programech a/nebo cheaty,
— se pokoušeli o použití softwaru EA ve službě, která není řízena nebo autorizována
společností Electronic Arts, nebo prostřednictvím této služby. Kterékoli z
uvedených použití z vaší strany představuje použití na vlastní riziko a může
podléhat dodatečným nebo jiným podmínkám. Společnost EA nenese odpovědnost za
vaše použití softwaru EA v kterékoli službě, která není regulována společností
Electronic Arts, nebo prostřednictvím této služby.
— narušovali možnost jiných uživatelů mít požitek při hraní v rámci služby EA nebo
se účastnili činnosti, které narušuje nebo podstatně zvyšuje náklady na poskytování
EA služby pro účely požitku všech jejích uživatelů,
— prodávali, kupovali, obchodovali nebo jinak převáděli váš účet EA nebo jakékoliv
osobní přístupové údaje ke službám EA, obsahu či oprávněním, včetně prostřednictvím
použití aukčních webových stránek, což nesmíte provádět, pokud k tomu nemáte udělen
výslovný souhlas společnosti EA,
— prováděli aktivity, které porušují zákony kterýchkoli jurisdikcí, včetně, ale ne
výhradně, porušování autorských práv, porušování ochranných známek, pomluvy,
zasahování do soukromí, krádeže identity, hackingu, stalkingu, podvodu a distribuce
padělaného softwaru, což jsou činnosti, které nesmíte provádět,
— zveřejňovali či odesílali nevyžádané reklamy, propagační materiály či jiné formy
obtěžování ve hře nebo na fórech,
— zneužívali nebo využívali softwarových chyb, nezdokumentovaných funkcí, chyb v
návrhu softwaru nebo problémů ve hře,
— „hraní rolí“ není omluvou pro porušení těchto či jiných podmínek.

Konkrétní služby EA mohou rovněž zveřejňovat dodatečná pravidla platná pro vaše
chování v těchto daných službách.

Při používání služeb EA musíte dále dodržovat všechny federální, státní a místní
zákony, nařízení a předpisy, které se vašich aktivit týkají. Společnost EA si
vyhrazuje právo ukončit váš účet a zabránit vám v používání kterýchkoliv či všech
služeb EA v případě, že je váš účet používán za účelem provádění nezákonných
aktivit nebo porušování těchto podmínek služeb.

Nebude-li výslovně uvedeno jinak, není nutné a ani se neočekává, že by společnost


EA monitorovala či zaznamenávala jakékoliv online aktivity ve službách EA, a to
včetně komunikace. Společnost EA si však vyhrazuje právo kontrolovat na a/nebo
zaznamenávat jakoukoliv online aktivitu v rámci služeb EA a tímto tak dáváte
společnosti EA výslovný souhlas ke sledování a zaznamenávání vašich činností.
Společnost EA si vyhrazuje právo odebrat na základě svého vlastního uvážení
jakýkoli obsah z kterékoli služby EA. Společnost EA nenese odpovědnost za
porušení této smlouvy vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

Objevíte-li uživatele, který porušuje kterákoli z těchto pravidel chování, nahlaste


tyto aktivity společnosti EA prostřednictvím funkcí „Help“ (Nápověda) nebo „Report
Abuse“ (Nahlásit zneužití) v příslušné službě společnosti EA, jsou-li k dispozici,
nebo se obraťte na zákaznickou podporu na webových stránkách help.ea.com/cz,
support.popcap.com (výrobky PopCap) nebo swtor.com/support (pro Star Wars™: The Old
Republic).

12. Služby, které nekontroluje společnost EA

Některé produkty mohou nabízet volbu použití softwaru EA ve službě, která není
kontrolována společností EA, nebo prostřednictvím takové služby. Může vám být
například nabídnuta volba hrát hru online prostřednictvím softwaru EA na serverech,
které společnost EA nevlastní ani nekontrolujte. Společnost EA nenese žádnou
odpovědnost za vaše používání softwaru EA v kterékoli z takových služeb nebo
prostřednictvím kterékoli z těchto služeb, ani jiným způsobem nekontroluje způsob,
kterým jsou tyto služby nabízeny, spravovány či provozovány. Jakékoliv takové
použití služeb nekontrolovaných společností EA představuje použití na vlastní
riziko a může vás vystavit dodatečným nebo jiným podmínkám a omezením třetích stran
provozujících danou službu.

13. Software, technické vybavení a nástroje

Služby EA po vás mohou vyžadovat nebo vám mohou umožňovat, abyste od společnosti EA
nebo jejích poskytovatelů licencí do svého počítače, herního systému či zařízení
stáhli software, aktualizace softwaru či opravy softwaru nebo další pomocné
programy (dále jen „software EA“). Společnost EA vám uděluje neexkluzivní a
omezenou licenci k používání softwaru EA výhradně pro účel stanovený společností EA
v okamžiku zpřístupnění softwaru EA vaší osobě. V případě, že je spolu se softwarem
EA poskytováno licenční ujednání pro koncového uživatele nebo licenční ujednání a
ujednání o přístupu pro koncového uživatele, bude vaše použití softwaru EA podléhat
podmínkám tohoto licenčního ujednání. Software EA nesmíte sublicencovat a také
nesmíte účtovat dalším osobám používání softwaru EA nebo přístup k němu. Software
EA nesmíte překládat, provádět jeho reverzní inženýrství, rozebírat jej,
dekompilovat, rozkládat nebo na jeho základě vytvářet odvozená díla. Software EA
nesmíte měnit nebo jej použít jakýmkoli jiným než společností EA písemně výslovně
povoleným způsobem. Berete na vědomí, že zavádění různých technologií společnosti
EA nemusí být v rámci všech platforem konzistentní a že výkon softwaru EA a
souvisejících služeb EA může záviset na vlastnostech vašeho počítače a dalšího
vybavení.

Společnost Electronic Arts vám může občas poskytovat aktualizace a úpravy softwaru
EA. Berete na vědomí, že určité aktualizace a změny mohou být vyžadovány z důvodu
dalšího používání softwaru EA a služeb EA.

14. Zákony upravující export

Software EA může podléhat omezením vývozu Spojených států amerických a omezením


vývozu jiných jurisdikcí. Stáhnutím softwaru EA ze stránek společnosti EA
zaručujete, že se nenacházíte v žádné zemi, na kterou bylo ze strany Spojených
států amerických, Evropské unie nebo jakýchkoli dalších jurisdikcí uvaleno embargo
na vývoz zboží, ani software EA do takové země neexportujete pro jakoukoli osobu
nebo do jakéhokoli místa.

Souhlasíte s dodržováním zákonů Spojených států amerických a ostatních příslušných


zákonů upravujících export zboží a souhlasíte s tím, že jakýkoliv obsah nebo
software EA podléhající omezením podle těchto zákonů nebudete převádět,
elektronickým přenosem nebo jinak, do cílových zemí, které tyto zákony zakazují,
aniž byste si předem získali veškerá nutná oprávnění vydaná státní správou a poté
je dodržovali. Dále souhlasíte s tím, že do služeb EA nebudete odesílat jakékoli
údaje či software, které nelze exportovat bez předchozího písemného oprávnění
vydaného státní správou, včetně, ale ne výhradně, určitých typů šifrovacího
softwaru. Záruky a závazky uvedené v tomto oddíle zůstanou platné i po ukončení
platnosti této smlouvy.

15. Aktualizace služeb EA

DŮLEŽITÉ: SPOLEČNOST EA MŮŽE POVAŽOVAT ZA NEZBYTNÉ AKTUALIZOVAT NEBO RESETOVAT


URČITÉ PARAMETRY ZA ÚČELEM VYVÁŽENÍ HRANÍ HER A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB EA. TYTO
AKTUALIZACE (NEBOLI „RESETOVÁNÍ“) MOHOU ZPŮSOBIT KOMPLIKACE V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO
HERNÍHO SVĚTA A MOHOU MÍT VLIV NA POSTAVY, HRY, SKUPINY NEBO DALŠÍ OPRÁVNĚNÍ, KTERÉ
KONTROLUJETE. SPOLEČNOST EA SI VYHRAZUJE PRÁVO PROVÁDĚT TYTO AKTUALIZACE A NENESE
VŮČI VÁM ZA TYTO ZMĚNY ODPOVĚDNOST.

16. Omezení záruky a odpovědnosti

VYJADŘUJETE SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS S TÍM, ŽE V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ


PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY UMOŽŇUJÍ, BUDETE SLUŽBY EA, SOFTWARE EA, OBSAH, OPRÁVNĚNÍ A
INTERNET POUŽÍVAT VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO. SLUŽBY EA, SOFTWARE EA, PRODUKTY
EA, OBSAH, OPRÁVNĚNÍ A SLUŽBY A PRODUKTY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY K POUŽITÍ
„TAK, JAK JSOU“ A „V AKTUÁLNÍ FORMĚ“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI TYPU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH
ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY TAKOVÉ ZÁRUKY NEBO JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA
SPOTŘEBITELE NELZE PRÁVNĚ VYLOUČIT NEBO OMEZIT VÍCE INFORMACÍ O ZÁKONEM DANÝCH
ZÁRUKÁCH A OSTATNÍCH ZÁKONEM DANÝCH PRÁV SPOTŘEBITELE PLATNÝCH NA VAŠEM ÚZEMÍ
NAJDETE ZDE. VÍCE INFORMACÍ O PRÁVECH SPOTŘEBITELE JE AUSTRALSKÝM SPOTŘEBITELŮM K
DISPOZICI NA ADRESE http://help.ea.com/au/article/origin-au-returns-and-
cancellations/. V SOULADU S JAKÝMIKOLIV TAKOVÝMI PRÁVY SPOTŘEBITELE PLATNÝMI NA
VAŠEM ÚZEMÍ NENÍ POSKYTOVÁNA ŽÁDNÁ ZÁRUKA S OHLEDEM NA KVALITU, FUNKČNOST,
DOSTUPNOST NEBO VÝKONNOST SOFTWARU EA NEBO SLUŽEB EA. SPOLEČNOST EA NEPŘEBÍRÁ
ODPOVĚDNOST ZA NEMOŽNOST ZÍSKAT NEBO VYUŽÍVAT JAKÝKOLIV OBSAH, OPRÁVNĚNÍ, VÝROBKY
NEBO SLUŽBY. SPOLEČNOST EA POSKYTUJE SLUŽBY EA NA KOMERČNĚ PŘIMĚŘENÉM ZÁKLADĚ A
NEZARUČUJE, ŽE KE SLUŽBÁM EA BUDETE MÍT PŘÍSTUP NEBO JE BUDETE MOCI VYUŽÍVAT V DOBĚ
ČI NA ÚZEMÍCH DLE VAŠEHO PŘÁNÍ, ANI ŽE SPOLEČNOST EA BUDE MÍT DOSTATEČNOU KAPACITU
NA PROVOZ SLUŽEB EA JAKO CELKU NEBO VE VŠECH KONKRÉTNÍCH ZEMĚPISNÝCH OBLASTECH.

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY BERETE NA VĚDOMÍ A


SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY U JAKÉHOKOLIV
SPORU SE SPOLEČNOSTÍ EA NEBO S JEJÍMI POSKYTOVATELI LICENCE VZNIKAJÍCÍHO NEBO
SOUVISEJÍCÍHO SE SLUŽBAMI EA A/NEBO PRODUKTY EA JE UKONČIT POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB EA A
ZRUŠIT VÁŠ ÚČET. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST EA, JEJÍ
POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, NABYVATELÉ LICENCÍ A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU
ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PROVEDENÝ NEBO NEPROVEDENÝ ÚKON, AŤ JIŽ VLASTNÍ NEBO
PROVEDENÝ JAKOUKOLI JINOU OSOBOU, KTERÝ SE TÝKÁ JEDNÁNÍ, KOMUNIKACE ČI OBSAHU VE
SLUŽBÁCH EA NEBO V RÁMCI POUŽITÍ SOFTWARU EA. SPOLEČNOST EA ANI JEJÍ
POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, NABYVATELÉ LICENCÍ, SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI, ZAMĚSTNANCI,
ÚŘEDNÍCI NEBO ŘEDITELÉ (SOUHRNNĚ DÁLE JEN „OSOBY PŘIDRUŽENÉ KE SPOLEČNOSTI EA“)
VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU MÍT FINANČNÍ ZÁVAZEK PŘESAHUJÍCÍ ČÁSTKU, KTEROU
JSTE SPOLEČNOSTI EA ZAPLATILI ZA SLUŽBY EA. SPOLEČNOST EA, JEJÍ POSKYTOVATELÉ
LICENCÍ NEBO OSOBY PŘIDRUŽENÉ KE SPOLEČNOSTI EA NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NÉST
ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB EA,
SOFTWARU EA ČI INTERNETU ANI ZA JAKÉKOLI JINÉ NÁROKY JAKKOLI SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM
POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB EA NEBO ÚČTŮ EA. PŘESTOŽE SPOLEČNOST EA VYUŽÍVÁ KOMERČNĚ DOSTUPNÉ
PROSTŘEDKY NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, NEPŘEBÍRÁ SPOLEČNOST EA ANI JEJÍ
POSKYTOVATELÉ LICENCÍ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ,
MIMOŘÁDNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY DAT, ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA SOFTWARU NEBO HARDWARU ANI
ZA JAKOUKOLI JINOU ZTRÁTU ČI ŠKODU NA VAŠEM POČÍTAČI NEBO ZAŘÍZENÍ, KTEROU UTRPÍTE
VY NEBO JAKÁKOLI TŘETÍ STRANA, AŤ JIŽ TYTO ŠKODY A ZTRÁTY JAKKOLIV VZNIKAJÍ JAKO
DŮSLEDEK PŘÍSTUPU KE KTERÉKOLI SLUŽBĚ EA, K OBSAHU ČI K SOFTWARU EA NEBO JAKO
DŮSLEDEK JEJICH POUŽÍVÁNÍ.

PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČIT NEBO OMEZIT ODPOVĚDNOST
ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, BUDE V TAKOVÝCH STÁTECH A JURISDIKCÍCH ODPOVĚDNOST
SPOLEČNOSTI EA, JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A OSOB PŘIDRUŽENÝCH KE SPOLEČNOSTI EA
OMEZENA V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY UMOŽŇUJÍ. V SOULADU S
JAKÝMIKOLIV ZÁKONNÝMI PRÁVY SPOTŘEBITELE PLATNÝMI NA VAŠEM ÚZEMÍ, NEPROPAGUJE
SPOLEČNOST EA JAKÉKOLI PRODUKTY ČI SLUŽBY TŘETÍCH STRAN NABÍZENÉ PROSTŘEDNICTVÍM
SPOLEČNOSTI EA, NEPOSKYTUJE NA NĚ ZÁRUKY ANI SE ZA NĚ JINÝM ZPŮSOBEM NERUČÍ A
ROVNĚŽ SE NEBUDE JAKKOLIV ÚČASTNIT NEBO JAKKOLIV NÉST ODPOVĚDNOST ZA MONITOROVÁNÍ
JAKÉKOLI TRANSAKCE USKUTEČNĚNÉ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ ČI SLUŽEB TŘETÍCH
STRAN. VÍCE INFORMACÍ O ZÁKONEM DANÝCH ZÁRUKÁCH A OSTATNÍCH ZÁKONEM DANÝCH PRÁV
SPOTŘEBITELE PLATNÝCH NA VAŠEM ÚZEMÍ NAJDETE ZDE. VÍCE INFORMACÍ O PRÁVECH
SPOTŘEBITELE JE AUSTRALSKÝM SPOTŘEBITELŮM K DISPOZICI NA ADRESE
http://help.ea.com/au/article/origin-au-returns-and-cancellations/.

17. Náhrada škod

Souhlasíte s tím, že na vyžádání společnosti EA a/nebo jejích poskytovatelů licencí


budete společnost EA, její poskytovatele licencí, osoby přidružené ke společnosti
EA, smluvní a jiné dodavatele a poskytovatele obsahu bránit, odškodníte je a
nebudete je činit odpovědnými za veškeré závazky, nároky a výdaje, včetně právních
poplatků, které vyplývají nebo se týkají porušení těchto podmínek služeb, za něž
nesete odpovědnost, nebo které souvisí s vaší distribucí jakéhokoli obsahu v rámci
služeb EA nebo prostřednictvím těchto služeb. Aniž by byl omezen obecný výklad
výše uvedeného, souhlasíte s tím, že společnost EA a její poskytovatele licencí
odškodníte a nebudete je činit odpovědnými za jakékoli nevhodné či nezákonné
použití vašeho účtu, včetně nezákonného nebo nevhodného použití vašeho účtu jinou
osobou, které jste povolili váš účet použít. Souhlasíte s tím, že budete osobně
odpovědní za své používání služeb EA a za veškerou komunikaci a aktivity v rámci
služeb EA, včetně jakéhokoli vámi dodávaného obsahu, a že společnost EA,
poskytovatele licencí společnosti EA a osoby přidružené ke společnosti EA
odškodníte a nebudete je činit odpovědnými za jakékoli závazky či škody vyplývající
z vašeho jednání v rámci služeb EA, včetně jakéhokoli vámi dodávaného obsahu.

Společnost EA a její poskytovatelé licencí si vyhrazují právo převzít na vlastní


náklady výlučnou obhajobu a správu jakékoli záležitosti, na kterou se jinak
vztahuje odškodnění z vaší strany. V takovém případě nebudete mít v souvislosti s
touto záležitostí žádné další závazky ohledně poskytnutí odškodnění společnosti EA
a/nebo jejím poskytovatelům licencí. Tento oddíl zůstane platný i po ukončení
platnosti těchto podmínek služeb.

18. Odkazy na stránky třetích stran

Služby EA mohou zahrnovat hypertextové odkazy na webové stránky provozované třetími


stranami, včetně zadavatelů reklam a ostatních poskytovatelů obsahu. Tyto stránky
mohou shromažďovat data nebo od vás vyžadovat osobní údaje. Společnost EA takové
webové stránky nekontroluje a nenese odpovědnost za jejich obsah, zásady ochrany
osobních údajů ani za shromažďování, používání nebo odtajnění jakýchkoli informací,
které tyto stránky mohou shromažďovat.

19. Všeobecné podmínky

A. Prostředky nápravy. Souhlasíte s tím, že tyto podmínky služeb nemají udělovat


ani neudělují jakákoli práva či prostředky nápravy na jakoukoli jinou osobu, než
jsou smluvní strany těchto podmínek služeb. Také berete na vědomí a souhlasíte s
tím, že tyto podmínky služeb, zásady ochrany osobních údajů a použití cookies
společnosti EA a veškeré podmínky, které jsou součástí těchto podmínek služeb,
včetně vymáhání těchto zásad společností EA, nemají přiznávat ani nepřiznávají
žádné osobě jakákoli práva či prostředky nápravy.

B. Oddělitelnost. Pokud je kterákoli část těchto podmínek služeb uznána za


neplatnou nebo nevynutitelnou, bude tato část interpretována způsobem, který je v
souladu s platnými zákony tak, aby co možná nejlépe odrážela původní úmysly
společnosti EA; zbývající části zůstanou plně platné a účinné.

C. Zřeknutí se práv. Jestliže společnost EA nebude schopna uplatňovat nebo vymáhat


jakákoli práva nebo ustanovení těchto podmínek služeb, nebude to znamenat za
zřeknutí se takového práva či ustanovení. Zřeknutí se jakéhokoli ustanovení
těchto podmínek služeb bude účinné pouze tehdy, je-li vyhotoveno v písemné formě a
podepsáno zástupci společnosti EA.

D. Rozhodné právo. Jestliže trvale pobýváte v členském státě Evropské unie, pak i)
tyto podmínky služeb a váš(vaše) účet(-y) podléhá(-jí) anglickým zákonům, s
výjimkou jejich nařízení pro konflikt právních řádů, a ii) výslovně souhlasíte s
tím, že výlučnou soudní pravomoc pro jakýkoli nárok či spor se společností EA nebo
jakkoli související s vaším(-imi) účtem(-y) či s používáním služeb EA budou mít
soudy v Anglii a dále také výslovně stvrzujete a souhlasíte s tím, že budete výkon
osobní pravomoci v souvislosti s jakýmkoli sporem zahrnujícím jakýkoli nárok
týkající se společnosti EA nebo jejích přidružených společností, zaměstnanců,
smluvních a jiných dodavatelů, úředníků, ředitelů a poskytovatelů obsahu provádět u
soudů v Anglii. Jestliže trvale pobýváte v Korejské republice, potom se: i)
obchodní podmínky řídí právními předpisy Korejské republiky, s vyloučením nařízení
pro konflikt právních řádů; a ii) výslovně v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo
řízením vyplývajícím nebo souvisejícím s obchodními podmínkami podřizujete
příslušnosti soudů Korejské republiky, a výslovně udělujete souhlas s výkonem
osobní pravomoci u těchto soudů. Jestliže trvale pobýváte v jiné zemi, pak i) tyto
smluvní podmínky a váš(vaše) účet(účty) podléhá(-ají) zákonům státu Kalifornie, s
výjimkou nařízení pro konflikt právních řádů, a ii) výslovně souhlasíte s tím, že v
rozsahu platném dle níže uvedeného oddílu 20 mají výlučnou soudní pravomoc pro
jakýkoli nárok či spor se společností EA, který jakkoli souvisí s vaším(vašimi)
účtem(-y) či s vaším použitím služeb EA, federální a státní soudy v rámci
působnosti soudu United States District Court for the Northern District of
California (Okresní soud Spojených států pro Severní federální okres Kalifornie) a
dále také výslovně stvrzujete a souhlasíte s tím (v rozsahu platném v souladu s
níže uvedeným oddílem 20), že výkon osobní pravomoci v souvislosti s jakýmkoli
sporem, který není vyloučen níže uvedeným oddílem 20, zahrnujícím jakýkoli nárok
týkající se společnosti EA nebo přidružených společností, poboček, smluvních a
jiných dodavatelů a poskytovatelů obsahu budete provádět u těchto soudů. Jak je
uvedeno výše, na vaše jednání může také podléhat místním, státním, vnitrostátním a
mezinárodním právním předpisům.

20. Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení

Účelem tohoto oddílu je stanovit snadný způsob řešení vzájemných sporů, pokud se
takové vyskytnou. Jak je uvedeno v oddílu 20 písm. e) zaplatí vám společnost EA 150
% z hodnoty rozhodčího nálezu, pokud rozdíl mezi rozhodčím nálezem a náhradou
nepřesáhne 5 000 USD v případě, kdy nebudeme moci naše spory vyřešit neformální
cestou a v rámci rozhodčího řízení získáte nárok na částku převyšující poslední
nabídku finančního vyrovnání společnosti EA (existuje-li taková nabídka).

TYTO INFORMACE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE. TÝKAJÍ SE VAŠICH PRÁV.

Většinu problémů uživatelů lze vyřešit rychle a k vaší spokojenosti přihlášením se


do rozhraní podpory zákazníků prostřednictvím vašeho účtu EA na stránkách
help.ea.com/cz, support.popcap.com (produkty PopCap) nebo swtor.com/support (Star
Wars™: The Old Republic). V nepravděpodobném případě, že by společnost EA
nedokázala vyřešit nějaký problém k vaší spokojenosti (nebo nedokázala vyřešit
vlastní problém s vaší osobou neformální cestou), souhlasíte vy i společnost EA s
tím, že budete dodržovat následující závazný postup pro vyřešení případných sporů,
které mezi vámi vzniknou. Toto ustanovení se vztahuje na všechny spotřebitele v
nejvyšším možném rozsahu povoleném zákonem, avšak výslovně vylučuje občany Québecu,
Ruska, Švýcarska, členských států Evropské unie a Korejské republiky. Přijmutím
těchto podmínek se vy i společnost EA výslovně zříkáte práva na soudní řízení s
porotou nebo na účast ve skupinové žalobě. Tato smlouva je určena k volnému
výkladu. Rozhodce, a nikoliv jakýkoliv místní, státní nebo federální soud, má
výlučnou pravomoc k řešení jakéhokoliv a všech sporů mezi námi, včetně jakýchkoliv
sporů souvisejících s výkladem, oblastí působnosti, vymahatelností nebo vytvořením
této rozhodčí dohody, včetně, ale ne výhradně, všech nároků, které může kterákoliv
strana této rozhodčí dohody považovat za nevymahatelné. Tento oddíl se vztahuje se
na veškeré spory mezi námi („spory“), včetně, ale ne výhradně, těchto nároků:

— nároky vyplývající související s jakýmkoliv hlediskem vztahu mezi námi, ať už na


základě smlouvy, občanskoprávního deliktu, právních předpisů, podvodu, chybného
výkladu či jakékoli jiné právní teorie,
— nároky, které vznikly ještě před uzavřením této smlouvy nebo jakékoli předchozí
smlouvy (včetně, ale ne výhradně, souvisejících s reklamou),
— nároky, které jsou v současné době předmětem domnělé skupinové žaloby, u níž
nejste členem certifikované skupiny; a
— nároky, které mohou vzniknout po ukončení platnosti této smlouvy.

Jediné spory, na které se tento oddíl nevztahuje, jsou tyto:

— spory týkající se vymáhání, ochrany nebo platnosti jakýchkoliv práv duševního


vlastnictví patřících vám nebo společnosti EA (nebo jakémukoliv poskytovateli
licence společnosti EA),
— spory týkající se nebo vyplývající z podezření z krádeže, pirátství či
nepovoleného užívání duševního vlastnictví,
— pokud máte trvalé bydliště v Austrálii: nároky na vymáhání jakýchkoliv zákonných
práv spotřebitele, na které máte nárok podle australských zákonů na ochranu
spotřebitele; a
— navíc nemůže žádné ustanovení tohoto oddílu kterékoliv ze stran zabránit v podání
soudní žaloby kvůli drobnému nároku.

Odkazy na „společnost EA“, „vás“ a „nás“ se vztahují na naše příslušné pobočky,


přidružené společnosti, zástupce, zaměstnance, právní předchůdce, právní nástupce a
obhájce, jakož i na všechny autorizované či neautorizované uživatele nebo příjemce
služeb nebo softwaru v souladu s touto nebo předchozími smlouvami mezi námi. Tato
rozhodčí dohoda dokládá mezistátní obchodní transakci, proto se výklad a vymáhání
tohoto ustanovení řídí federálním zákonem o rozhodčím řízení. Tato rozhodčí
dohoda zůstane platná i po ukončení platnosti těchto podmínek služeb.

A. Neformální jednání / oznámení o sporu. Vy a společnost EA souhlasíte s tím,


že jakýkoli spor se budete nejprve pokoušet vyřešit neformální cestou, a to po dobu
nejméně třiceti (30) dní před zahájením rozhodčího řízení. Takové neformální
jednání začíná přijetím písemného oznámení zaslaného jednou stranou straně druhé
(„oznámení o sporu“). Oznámení o sporu musí splňovat tyto náležitosti: a) musí
obsahovat celé jméno a úplné kontaktní údaje strany, která spor zahájila; b) musí
obsahovat popis povahy nároku či sporu a důvodu k němu; c) musí uvádět konkrétní
požadovanou nápravu („požadavek“). Společnost EA zašle své oznámení o sporu na vaši
fakturační adresu (pokud jste nám ji poskytli) nebo na e-mailovou adresu, kterou
jste nám poskytli. Oznámení o sporu z vaší strany zasílejte na tuto adresu:
Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION:
Legal Department.

B. Závazné rozhodčí řízení. Pokud vy a společnost EA nedokážete vyřešit případný


spor při neformálním jednání probíhajícím po dobu 30 dní od přijetí oznámení o
sporu, můžete vy nebo společnost EA postoupit spor do rozhodčího řízení ke
konečnému a výhradnímu rozhodnutí. Rozhodnutí k zahájení rozhodčího řízení z
jakékoli strany bude konečné a pro druhou stranu závazné. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE
TÍMTO USTANOVENÍM SE VY A SPOLEČNOST EA VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUD A SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED
POROTOU. Rozhodčí řízení bude vedeno v souladu s pravidly pro obchodní rozhodčí
řízení vydanými Americkou arbitrážní asociací („AAA”), případně v souladu s
doplňkovými postupy pro spory se spotřebiteli vydanými asociací AAA („pravidla pro
spotřebitele AAA“), oboje tato pravidla jsou k dispozici na stránkách asociace AAA,
www.adr.org. Poplatky za rozhodčí řízení a váš podíl na odměně pro rozhodce se
budou řídit pravidly asociace AAA, případně budou omezeny pravidly pro spotřebitele
asociace AAA. Bude-li rozhodce považovat tyto náklady za nepřiměřené nebo zašlete-
li společnosti EA na výše uvedenou adresu, na kterou se má zasílat oznámení o
sporu, oznámení s informací o tom, že nejste schopni uhradit poplatky nezbytné k
zahájení rozhodčího řízení, společnost EA obratem uhradí všechny poplatky a výdaje
za rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení může probíhat za osobní účasti stran, zasláním
potřebných dokumentů, telefonicky nebo on-line. Rozhodce poskytne své rozhodnutí v
písemné podobě a na žádost kterékoli ze stran uvede důvody, které ho k rozhodnutí
vedly. Rozhodce se musí řídit příslušnými zákony, a pokud tak neučiní, může být
libovolný nález zpochybněn. Vy a společnost EA můžete v zájmu vynucení rozhodčího
řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny,
zrušení nebo vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce vést spor u
soudu.

C. Omezení. Vy a společnost EA souhlasíte s tím, že jakékoliv rozhodčí řízení


se omezí na spor mezi společností EA a vámi osobně, bez ohledu na to zda se jedná o
finanční odškodné nebo soudní zákaz, a jakékoliv odškodné udělené v rozhodčím
řízení bude určeno pouze vám jako jednotlivci. V nejvyšším rozsahu povoleném
zákonem platí 1) k žádnému rozhodčímu řízení se nemůže připojit jiné; 2) u žádný
spor nebude rozhodován na základě skupinové žaloby ani s využitím postupů skupinové
žaloby; a 3) u žádného sporu nevzniká právo ani oprávnění k domnělému zahájení v
zastoupení jménem veřejnosti nebo jakýchkoli dalších osob. VY A SPOLEČNOST EA
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KTERÁKOLI STRANA MŮŽE VZNÉST NÁROK PROTI DRUHÉ STRANĚ POUZE Z
POZICE JEDNOTLIVCE, A NIKOLI JAKO ŽALUJÍCÍ STRANA NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉMKOLI
DOMNĚLÉM SKUPINOVÉM NEBO ZÁSTUPNÉM ŘÍZENÍ. Dále platí, že pokud se vy a společnost
EA nedohodnete jinak, nemusí rozhodce provést konsolidaci nároků více osob a nemusí
předsedat jakékoli formě zástupného nebo skupinového řízení. Pokud se toto
konkrétní ustanovení ukáže jako nevymahatelné, bude celá tato rozhodčí dohoda
považována za zcela neplatnou.
D. Místo konání. Máte-li trvalé bydliště v USA, bude rozhodčí řízení probíhat v
místě, které je pro vás přiměřeně dostupné. V případě osob s trvalým bydlištěm mimo
USA bude rozhodčí řízení zahájeno v okrese San Mateo ve státě Kalifornie v USA a vy
a společnost EA souhlasíte s tím, že se pro účely vynucení rozhodčího řízení,
vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, zrušení či
vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce podřídíte soudní pravomoci
tohoto soudu.

E. Náhrady a poplatky za právní zástupce. Pokud rozhodce rozhodne u jakéhokoli


nároku, který vznesete ke společnosti EA, ve váš prospěch a výše finanční hodnoty
nálezu přesáhne výši poslední písemné nabídky na finanční vyrovnání zaslané
společností EA před zasláním písemných dokumentů rozhodci, bude společnost EA
postupovat takto:

— zaplatí vám 150 % z hodnoty rozhodčího nálezu, pokud rozdíl mezi rozhodčím
nálezem a náhradou nepřesáhne 5 000 USD; a
— uhradí vám všechny přihlašovací, správní a rozhodčí poplatky, které jste
zaplatili asociaci AAA. Každá strana bude mít odpovědnost za své vlastni poplatky
právním zástupcům a související výlohy (včetně poplatků a nákladů odborných
znalců), ale rozhodce bude mít právo udělit poplatky a výlohy na právní zástupce,
pokud bude tato možnost k dispozici dle platného práva. Společnost EA se vzdává
jakéhokoli případného práva na náhradu poplatků a výdajů za právní zástupce v
souvislosti s jakýmkoli rozhodčím řízením, které mezi společností EA a vámi
proběhne.

F. Omezení pravomoci rozhodce. Rozhodce smí uložit určující nebo přikazující


nápravu pouze ve prospěch jednotlivé strany, která žádá o nápravu, a pouze v
rozsahu nezbytně nutném k zajištění nápravy stanoveném jednotlivým nárokem této
strany.

G. Změny tohoto ustanovení. Společnost EA nebude vymáhat změny této rozhodčí


dohody u držitelů účtů bez vyjádřeného souhlasu se změněnými podmínkami.

21. Úplné znění smlouvy

Podmínky služeb (včetně zásad ochrany osobních údajů a použití cookies společnosti
EA a dalších dodatečných podmínek, které jsou ve formě odkazu součástí tohoto
dokumentu) a jakákoli uveřejněná pravidla či instrukce související s konkrétní
hrou, aktivitou, soutěží nebo sázkovou hrou představují úplné smluvní ujednání mezi
vámi a společností EA týkající se vašich práv a povinností v případě použití služeb
EA. V případě, že dojde k jakémukoli konfliktu mezi podmínkami služeb a jakýmikoli
jinými pravidly či instrukcemi uveřejněnými ve službě EA, bude společnost EA tento
konflikt řešit na základě svého vlastního uvážení.

22. Oznámení pro obyvatele Kalifornie

V souladu s odstavcem 1789.3 kalifornského občanského zákoníku vezměte prosím na


vědomí, že a) společnost EA sídlí na adrese 209 Redwood Shores Parkway, Redwood
City, CA 94065, b) poplatky a náklady na služby EA se liší v závislosti na
službách, které vyberete, a c) v případě, že v souvislosti se službami EA chcete
podat stížnost nebo požadujete další informace o použití služeb EA, přejděte na
webové stránky zákaznické podpory společnosti EA na adrese help.ea.com/cz,
support.popcap.com (výrobky PopCap) nebo swtor.com/support (pro Star Wars™: The Old
Republic). V případě stížností se můžete také obrátit na útvar pro řešení
stížností spadající pod divizi pro zákaznické služby v rámci oddělení zákaznických
záležitostí, a to buď písemně na adrese Complaint Assistance Unit, Division of
Consumer Services, Department of Consumer Affairs, 400 "R" Street, Sacramento, CA
95814, USA, nebo telefonicky na číslech (916) 445-1254 nebo (800) 952-5210.
Webovou stránku terms.ea.com/cs si uložte do záložek a pravidelně ji navštěvujte s
ohledem na aktualizace podmínek služeb společnosti EA.

23. Dodatečné podmínky

Dodatečné podmínky a ustanovení pro konkrétní služby EA

Určité služby EA mohou vyžadovat, abyste si přečetli a odsouhlasili podmínky a


ustanovení, které jsou specifické pro danou službu EA. Vaše právo na použití dané
služby EA podléhá těmto konkrétním podmínkám a těmto podmínkám služeb. V případě,
že dojde k nesrovnalostem mezi konkrétními podmínkami pro danou službu a těmito
podmínek, bude konečným a výhradním rozhodcem jakýchkoli takových nesrovnalostí
společnost EA.

Uživatelské podmínky síťových služeb Nintendo a pravidla ochrany osobních údajů


Uživatelské podmínky síťových služeb Nintendo a pravidla ochrany osobních údajů
zůstávají platné v plném rozsahu a upravují vaše chování během přístup ke službám
EA prostřednictvím konzole Wii U. V rozsahu, v jakém jsou uživatelské podmínky
síťových služeb Nintendo v rozporu s podmínkami služeb EA, jsou rozhodující
uživatelské podmínky síťových služeb Nintendo. Za provoz a obsah služeb EA nese
výhradní odpovědnost společnost EA.

Podmínky použití produktu Xbox Live®


Podmínky použití produktu Xbox Live® zůstávají platné v plném v plném rozsahu a
upravují vaše chování během přístupu ke službám EA prostřednictvím produktu Xbox
Live®. V rozsahu, v jakém jsou uživatelské podmínky produktu Xbox Live® v rozporu
s podmínkami služeb EA, jsou rozhodující uživatelské podmínky produktu Xbox Live®
Za provoz a obsah služeb EA nese výhradní odpovědnost společnost EA. Společnost
Microsoft může shromažďovat a používat informace o vaší osobě a vašem použití
produktu Xbox Live® v průběhu přístupu ke službám EA prostřednictvím produktu Xbox
Live®. Použití a shromažďování takových informací společností Microsoft se řídí
prohlášením o ochraně osobních údajů týkajícím se produktu Xbox Live® (k dispozici
na stránkách xbox.com nebo po zavolání na čísle 1-800-4MY-XBOX). PŘÍSTUPEM KE
SLUŽBÁM EA PROSTŘEDNICTVÍM PRODUKTU Xbox Live® TÍMTO SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE
SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY JAKÉHOKOLI TYPU, KTERÉ
VÁM MOHOU V PRŮBĚHU PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM EA PROSTŘEDNICTVÍM PRODUKTU Xbox Live®
VZNIKNOUT, A DÁLE TÍMTO UPOUŠTÍTE OD VEŠKERÝCH DŮVODŮ K PODÁNÍ ŽALOBY A VZDÁVÁTE SE
NÁROKŮ, KTERÉ BYSTE V DŮSLEDKU TAKOVÝCH ŠKOD NEBO VAŠEHO POUŽITÍ SLUŽEB EA MOHLI
VŮČI SPOLEČNOSTI MICROSOFT VZNÉST. Společnost EA nese výhradní odpovědnost za
poskytování veškeré zákaznické podpory a za účtování služeb získaných
prostřednictvím služeb EA.

Online služba EA pro herní konzoli PlayStation®2


- Prohlášení společnosti Sony Computer Entertainment (Severní Amerika)
„DNAS“
Tento software používá „DNAS“ (dynamický síťový ověřovací systém), patentovaný
ověřovací systém vytvořený společností Sony Computer Entertainment Inc. („SCEI“).
Systém „DNAS“ získává informace o hardwaru a softwaru uživatele pro účely
ověřování, ochrany proti kopírování, blokování účtů, systému, pravidel, správu her
nebo jiné účely. Získané informace neidentifikují osobu uživatele a nebudou
poskytnuty jinak než v rámci společnosti Sony Computer Entertainment. VYDAVATEL
MŮŽE PROPOJIT TYTO INFORMACE S OSOBNÍMI IDENTIFIKAČNÍMI INFORMACEMI ZE ZÁZNAMŮ
VYDAVATELE, POKUD UŽIVATEL POSKYTNE SVÉ OSOBNÍ IDENTIFIKAČNÍ INFORMACE. PŘED
POSKYTNUTÍM JAKÝCHKOLIV OSOBNÍCH INFORMACÍ JAKÉMUKOLIV VYDAVATELI SI URČITĚ
PROSTUDUJTE PODMÍNKY POUŽITÍ A PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYDAVATELE. OSOBNÍ
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYDAVATELŮM NEPOSKYTUJTE V PŘÍPADĚ, ŽE NESOUHLASÍTE S
PODMÍNKAMI POUŽITÍ A PRAVIDLY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Společnost SCEI, společnost
Sony Computer Entertainment America („SCEA“) a její přidružené společnosti nemohou
garantovat nepřetržitý provoz serverů „DNAS“. Společnost SCEA nebude odpovědná za
jakékoliv prodlevy nebo poruchy v činnosti serverů „DNAS“. Pokud během přihlašování
obdržíte zprávu o chybném ověření „DNAS“, kontaktujte prosím oddělení zákaznických
služeb SCEA na čísle 1-866-466-5333. Dodatečné informace o serverech „DNAS“ jsou k
dispozici na adrese www.us.playstation.com/DNAS. V případě, že systém není
kompatibilní nebo interoperabilní se servery DNAS, bude výhradní odpovědnost
společností SCEI, SCEA a jejich přidružených společností omezena na opravu a výměnu
tímto problémem dotčeného herního softwaru, systému, periferních zařízení, podle
uvážení společnosti SCEA. Společnost SCEA, její mateřské společnosti, přidružené
společnosti nebo licencovaní vydavatelé nebudou odpovědní za jakékoliv prodlevy,
poruchy systému, chyby při ověřování nebo výpadky systému, které mohou občas
ovlivnit hraní online nebo přístup k němu.

— Prohlášení společnosti Sony Computer Entertainment (Evropa)


Tento software používá „DNAS“ (dynamický síťový ověřovací systém), patentovaný
ověřovací systém vytvořený společností Sony Computer Entertainment Inc. („SCEI“).
Systém „DNAS“ získává informace o hardwaru a softwaru uživatele pro účely
ověřování, ochrany proti kopírování, blokování účtů, systému, pravidel, správu her
nebo jiné účely. Společnosti SCEI, Sony Computer Entertainment Europe („SCEE“) a
jejich přidružené společnosti nemohou garantovat nepřetržitý provoz serverů „DNAS“.
Společnost SCEE nebude odpovědná za jakékoliv prodlevy nebo poruchy v činnosti
serverů „DNAS“. Pokud během přihlašování obdržíte zprávu o chybném ověření „DNAS“,
kontaktujte prosím vaši místní linku pro zákaznickou podporu PlayStation na čísle,
které je uvedeno v návodu k použití softwaru. Dodatečné informace o serverech
„DNAS“ jsou k dispozici na adrese PlayStation.com. V případě, že systémy nejsou
kompatibilní nebo interoperabilní se servery DNAS, bude výhradní odpovědnost
společností SCEI, SCEE a jejich přidružených společností omezena na opravu a výměnu
tímto problémem dotčeného herního softwaru, systému, periferních zařízení, podle
uvážení společnosti SCEA. Společnost SCEE, její mateřské společnosti, přidružené
společnosti nebo licencovaní vydavatelé nebudou odpovědní za jakékoliv prodlevy,
poruchy systému, chyby při ověřování nebo výpadky systému, které mohou občas
ovlivnit hraní online nebo přístup k němu.

— Prohlášení společnosti Sony Computer Entertainment (Japonsko) o pravidlech a síti


ochrany osobních údajů
Tento software používá síťový ověřovací systém. Síťový ověřovací systém získává
informace o hardwaru a softwaru uživatele pro účely ověřování, ochrany proti
kopírování, blokování účtů, systému, pravidel, správu her nebo jiné účely. Získané
informace neidentifikují osobu uživatele. Společnost Electonic Arts může propojit
tyto informace s osobními identifikačními údaji ze záznamů společnosti Electronic
Arts, pokud jí poskytnete osobní identifikační informace. Před poskytnutím
jakýchkoliv osobních informací společnosti Electronic Arts si určitě prostudujte
podmínky použití a pravidla ochrany osobních údajů společnosti Electronic Arts.
Osobní identifikační údaje společnosti Electronic Arts neposkytujte v případě, že
nesouhlasíte s podmínkami použití a pravidly ochrany osobních údajů.

Online služba EA pro počítačový zábavní systém PlayStation®3 a počítačový zábavní


systém PlayStation®4.
Podmínky použití služby PlayStation™Network zůstávají platné v plném v plném
rozsahu a upravují vaše chování během přístupu ke službám EA online prostřednictvím
služby PlayStation™Network. Při jakémkoliv konfliktu mezi podmínkami služeb EA a
podmínkami služby a uživatelským podmínkám služby PlayStation™Network budou mít při
jeho řešení přednost podmínky služeb a uživatelské podmínky PlayStation™Network.

Nákupy v systému PlayStation®Store v Evropě


Veškerý obsah zakoupený v obchodě v rámci hry bude zakoupen od společnosti Sony
Network Entertainment Europe Limited (dále jen „SNEE“) a bude podléhat smluvním
podmínkám a uživatelské smlouvě společnosti PlayStation™Network dostupným v systému
PlayStation®Store. Seznamte se u každého nákupu s právy pro používání, protože se
tato práva mohou v závislosti na příslušné položce měnit. Není-li uvedeno jinak,
uplatňuje se na obsah dostupný v kterémkoli obchodě v rámci hry stejná věková
hranice, jaká se používá pro samotnou hru.

Nákupy v systému PlayStation®Store ve Spojených státech amerických a Kanadě


Nákup a používání položek podléhají smluvním podmínkám a uživatelské smlouvě pro
systém PlayStation™Network. Licence na tuto službu on-line vám byla poskytnuta
společností Sony Computer Entertainment America.

Produkty Adobe®
Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 - 2012. Adobe Systems Incorporated. Všechna
práva vyhrazena. Nevyřízené patentové přihlášky ve Spojených státech amerických a v
dalších zemích. Adobe a Flash jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky ve Spojených státech amerických a/nebo v dalších zemích.

Adobe® Shockwave® Player. Copyright © 1996 - 2012. Adobe Systems Incorporated.


Všechna práva vyhrazena. Adobe a Shockwave jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky ve Spojených státech amerických a/nebo v dalších zemích.

Adobe® AIR™. Copyright © 2007 - 2012. Adobe Systems Incorporated. Všechna práva
vyhrazena. Adobe a Adobe AIR jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
ve Spojených státech amerických a/nebo v dalších zemích.

Verze 45372_11
Dřívější podmínky služeb: Datum účinnosti: 17.09.2012
Dřívější podmínky služeb: Datum účinnosti: 09. Prosinec 2011