You are on page 1of 1

Gipangga Mo ako –

Gipangga Mo ako, matod sa pulong Mo


Bisan sa kapakyasan, gipasaylo Mo ako
O Diyos, daygon ko Ikaw (2x)
… Ikaw
CHORUS:
Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw
Sa bisan asa pa, ngalan Mo ibayaw ko
Labihan ang grasya Mo
Nga gikahatag kanamo
Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw