Вы находитесь на странице: 1из 3

NARAYANAKAVACHAM Shakaranthu brovor madhye nakaram

shikhayam nyased,
Rajo Uvacha: Vekaram nethrayor yunjyannakaram sarva
Yaya guptha sahasraksha savaahaan ripu sandhishu. 9
sainikan,
Kreedanniva vinirjithya trilokya bhubhuje Makara masthra mudhisya mantha moorthir
sriyam, 1 bhaved budha,
Bhagawam sthan mamakhyahi varma Sarva sanga shadantham thath sarva dikshu
narayanathmakam, vinirdisheth,
Yadha athathayina shathroon yena guptho Om Vishnava nama ithi. 10
jayan mrudhe. 2
Athmanam paramam dhyeyed dhyeyam shad
shakthibhir yudham,
Sri Shuka Uvacha: Vidhya thejas thapo murthim imam manthra
Vrutha, purohitha thwashtro mahendra yanu mudhahareth. 11
pruchathe,
Narayanakhyam varmaha thadihaika mana Narayana Kavacham
srunu. 3
Om harir vidhadhyan mama sarva raksham.
Viswaroopa Uvacha: Nyashngir padma padgendra prushte,
Dhouthangri panir achamya sapavithra udang Dharari charmasi gadheshu chapa,
mukha, Pasan dadhano ashtaguno ashta bahu. 12
Kruthaswa anga kara nyaso manthrabhyam
vagyatha suchi. 4 Jaleshu maam rakshathu mathsya moorthir,
Yadho ganebhyo varunasya pasad,
Narayana mayam varma sannahyedh bhaya Sthaleshu maya vatu vamano avyal,
agathe, Trivikrama khevadu viswaroopa. 13
Daiva bhoothathma karmebhya narayana maya
puman. 5 Durgesh atavyaji mukhadhishu Prabhu,
Payanrusimho asura yoodha pari,
Padyor janu noruvor udhare hrudhyadhorasi, Vimunchatho yasya mahattahasam,
Mukhe sirasya anu poorva omgaradheeni Dhiso vinedhur anya pathangascha Garbha. 14
vinyaseth. 6

Om namo narayanethi viparyaya madhapi vaa, Rakshathwasou maadhwani yajna kalpa,


Kara nyasam Thatha kuryad dwadasakshara Swadamshtrayoth patha dharo varaha,
vidhyaya, 7 Ramo aadhrikooteshwadha vipravase,
Sa lakshmanovyadh bharathagrajo maam. 15
Pranavadhi yakarandha mangulyam angushta
parvasu, Mamugra dharmad akhilath pramadath,
Nyased drudaya omkaram vikara manu Narayana pathu narascha hasath,
moordhani. 8
Dathaswa yogad adha Yoga natha, Thwam yathu dhana pramadha pretha mathru,
Payadh Gunesa kapila karma bandath. 16 Pisacha vipra graham gora drushteen,
Dharendra vidhravaya Krishna pooritho,
Sanath kumaro aavathu kama devath, Bhima swano arer hrudhayani kambhayan. 25
Hayanano maam padhi deva helanath,
Devarshi varya purusharcha nantharath, Thwam thigma dharasi varari sainyam,
Koormo harir maam nirayadh aseshath. 17 Eesa prayuktha mama chindhi, chindhi,
Chakshoomshi charman satha chandra
Dhanwandarir bhagawan pathway padhyath, chadhaya,
Dwandwadh bhayad rushabho nirjithama, Dwishamaghonaam hara papa chakshusham.
Yajnascha loka devathaa janandath, 26
Balo ganath krodha vasadh aheendra. 18
Yanna bhayam grahebhyobhooth kethubhyo
Dwaipayano bhagwan aprabhodhad, nrubhya eva cha,
Budhasthu pashanda ganath pramadhath,, Saree srupebhyo dhamshtribhyo
Kalki kale kala malath prapath, bhoothabyohebhya yeva cha. 27
Dharma vanayoru kruthavathara. 19

Sarvanyethani bhagavan nama roopasthra


Maam kesavo gadhaya pratharavyad, keerthanath,
Govinda aasangava aartha venu, Prayanthu samkshayam sadhyo ye na sreya
Narayana prahana udatha shakthir, pratheepika. 28
Madhyandhine vishnurareendra pani. 20
Garudo Bhagawan sthothra sthobha chandho
Devo aparahne Madhu hogra dhanwa, maya Prabhu,
Sayam thridhamavathu Madhwao maam, Rakshathwa sesha kruchsrebhyo vishwaksena
Doshe Hrishi kesa, uthardha rather, swa namabhi. 29
Niseedha yekovathu Padmanabha. 21
Savapadbhyo harer nama roopayanaayudhani
Srivathsa dhamaapara rathra eesa, na.
Prathyoosha eesosidharo janardhana, Budheendriya mana praanan paanthu
Dhamodharo avyad anusandhyam prabathe, parshadha bhooshana. 30
Visweswaro bhagwan kala moorthi. 22
Yadhahi bhagwan eva vasthutha sad sachayath,
Chakram yugantha analathigma nemi, Sathye nanena na sarve yanthu
Bhramath samanthad Bhagvath prayuktham, nasamupadrawa. 31
Dandhagdhi dangdhyari sainya masu,
Kaksham yadha vatha sakho huthasa. 23 Yadaikathmanu bhavanam vikalpa rahitha
swayam,
Gadhe asani sparsana visphulinge, Bhooshanuyudha lingakhya dathe shakthi swa
Nishpindi nishpindyajitha priyasi, mayaya. 32
Koosmanda vainayaka yaksha raksho,
Bhootha graham choornaya choornyarin. 24 Thenaiva sathya manen sarvajno Bhagwan
Hari, Sri Shuka Uvacha:
Pathu sarvai swaroopairna sada sarvathra Ya idham srunuyath kale yo dharayathi
sarvaga. 33 chadhrutha,
Tham namasyanthi bhoohani muchyathe
Vidikshu dikshoordhwamadha Samantha, sarvatho bhayath. 41
Anthar bahir bhagwan narasimha,
Praha bhayam loka bhayam swanena, Yetham vidhyamadhi gatho viswaroopa chatha
Swathejasa grastha samastha theja. 34 kruthu,
Maghavan idham aakhyatham varma Trilokya lakshmeem bubhuje vinirjithya mrude
narayanathmakam, asuran. 42
Vijeshya syanjasa yena damsitho sura
yoodhapan. 35

Yethad dharayamanasthu yam yam pasyathi


chakshusha,
Pada vaa samsprusethsadhya saadvasath sa
vimuchyathe. 36

Na kuthaschid bhayam thasya vidhyam


dharayatho bhaved.,
Raja dasyu grahadhebhyo vyagradhibhyascha
karhichith. 37

Imam vidhyam pura kaschid kaushiko


dharayan dwija,
Yogadharanaya swa angam jahow
marudhanwani. 38

Thasyopari vimanena gandharwa pathi


rekhadha,
Yayou chithra radha sthreebhir vrutho yathra
dwijakshaya. 39

Gagamam anya pada sadhya savimano hyavak


sira,
Sa balakhilya vachanad asthhenyadhya
vismitha,
Prasya prachee saraswathyam snathwa dhama
swa manwagadh. 40