Вы находитесь на странице: 1из 7

Body Longitude Nakshatra Pada Rasi Navamsa

Please enter your name and address here


Lagna 16 Cn 09' 34.03" Push 4 Cn Sc
Sun - PK 13 Ta 27' 05.09" Rohi 2 Ta Ta
Moon - GK 11 Pi 01' 12.42" UBha 3 Pi Li
Mars - PiK 14 Ge 19' 04.66" Ardr 3 Ge Aq
Mercury - BK 22 Ta 41' 34.65" Rohi 4 Ta Cn
Jupiter (R) - AK 26 Sc 55' 38.65" Jye 4 Sc Pi
Venus - MK 22 Ar 39' 51.53" Bhar 3 Ar Li
Saturn (R) - AmK 25 Sg 44' 33.36" PSha 4 Sg Sc
Rahu - DK 25 Ge 36' 44.09" Puna 2 Ge Ta
Ketu 25 Sg 36' 44.09" PSha 4 Sg Sc
tp Maandi 4 Le 08' 32.23" Magh 2 Le Ta
Annual TP Gulika 23 Cn 10' 20.50" Asre 2 Cn Cp
Bhava Lagna 22 Cn 58' 36.94" Asre 2 Cn Cp
May 29, 2019 Hora Lagna 2 Li 41' 17.76" Chit 3 Li Li
10:10:33 (5:30 East of GMT) Ghati Lagna 1 Ta 49' 20.24" Krit 2 Ta Cp
74 E 51' 00", 31 N 37' 00" (Amritsar, India) Vighati Lagna 27 Pi 29' 32.65" Reva 4 Pi Pi
Varnada Lagna 16 Aq 09' 34.03" Sata 3 Aq Aq
Lunar day: Vikari Vaisakha Krishna Dasami (20.26% left)
Sree Lagna 13 Aq 42' 09.47" Sata 3 Aq Aq
Nakshatra: Uttarabhadra (42.35% left)
Wednesday, Priti Yoga, Vishti Karana, Mars Hora

Annual TP ®úÉ榃 Annual TP D-9


®úÉ ¶ÉÖ
¨ÉÆ (¶É) ºÉÉä
5 3 9
Eäò 7
6 ±É 2 ºÉÚ 10 ±É 6
¤ÉÖ
4 8
7 1 ¶ÉÖ ¨ÉÆ 11 5
10 2

®úÉ
(MÉÖ) 8
9 11
12 ºÉÉä (MÉÖ) 12
1
ºÉÚ 3
4 ¤ÉÖ

(¶É) Eäò

Tithi Ashtottari Dasa of Janma tithi in D-1 (useful especially in Tithi Pravesha charts):

Moon Mars 2019-04-19 Merc 2019-04-23 Sat 2019-05-01 Jup 2019-05-06 Rah 2019-05-14
Ven 2019-05-19 Sun 2019-05-29 Moon2019-06-01
Mars Merc 2019-06-08 Sat 2019-06-11 Jup 2019-06-14 Rah 2019-06-18 Ven 2019-06-22
Sun 2019-06-27 Moon2019-06-29 Mars 2019-07-02
Merc Sat 2019-07-04 Jup 2019-07-09 Rah 2019-07-19 Ven 2019-07-25 Sun 2019-08-04
Moon2019-08-07 Mars 2019-08-15 Merc 2019-08-20
Sat Jup 2019-08-29 Rah 2019-09-03 Ven 2019-09-06 Sun 2019-09-13 Moon2019-09-15
Mars 2019-09-20 Merc 2019-09-23 Sat 2019-09-27
Jup Rah 2019-09-30 Ven 2019-10-07 Sun 2019-10-20 Moon2019-10-23 Mars 2019-10-31
Merc 2019-11-05 Sat 2019-11-15 Jup 2019-11-21
Rah Ven 2019-12-01 Sun 2019-12-10 Moon2019-12-12 Mars 2019-12-17 Merc 2019-12-20
Sat 2019-12-26 Jup 2019-12-29 Rah 2020-01-06
Ven Sun 2020-01-10 Moon2020-01-14 Mars 2020-01-23 Merc 2020-01-29 Sat 2020-02-09
Jup 2020-02-14 Rah 2020-02-27 Ven 2020-03-06
Sun Moon2020-03-19 Mars 2020-03-22 Merc 2020-03-23 Sat 2020-03-27 Jup 2020-03-29
Rah 2020-04-01 Ven 2020-04-03 Sun 2020-04-07
Moon Mars 2020-04-08 Merc 2020-04-11 Sat 2020-04-19 Jup 2020-04-24 Rah 2020-05-03
Ven 2020-05-08 Sun 2020-05-17 Moon2020-05-20
Ashtakavarga of Rasi Chart:
Planet Sodhya Pinda Rasi Pinda Graha Pinda

SAV As Su Lagna 190 125 65


28 21 6 3 3 4 Sun 177 127 50
35 29 28 3 3 6 6 4 3
4 Moon 183 128 55
29 31 3 5 4 4
Mars 123 103 20
19 26 34 3 1 5 1 5 6
29 28 6 5 5 3 Mercury 168 119 49
Jupiter 126 85 41
Mo Ma Me
5 2 3 2 4 5 Venus 166 125 41
4 4 5 7 5 2 5 5 3 Saturn 233 159 74
4 3 4 3 6 7
5 2 4 1 2 5 1 5 4 House Bhava Bala In rupas Lord's bala DigBala DrigBala
6 5 3 2 5 4 1st 447.92 7.47 365.27 30.00 52.65
2nd 584.38 9.74 513.07 20.00 51.31
Ju Ve Sa 3rd 490.29 8.17 458.33 40.00 -8.05
5 4 5 3 3 1 4th 454.62 7.58 430.13 30.00 -5.51
5 4 6 5 6 4 3 1 5
5th 463.06 7.72 386.51 40.00 36.56
2 4 4 5 5 5 6th 377.76 6.30 330.20 20.00 27.56
5 7 4 4 3 6 2 2 5 7th 356.73 5.95 300.98 30.00 25.74
5 5 2 5 3 4 8th 343.40 5.72 300.98 10.00 32.42
9th 382.12 6.37 330.20 10.00 41.92
10th 458.70 7.65 386.51 60.00 12.20
11th 511.16 8.52 430.13 50.00 31.03
12th 540.50 9.01 458.33 50.00 32.17
Planet Shadbala In rupas % Strength IshtaPhala KashtaPhala
Sun 513.07 8.55 171.02 50.47 9.36 Planet Harsha Bala Strength
Moon 365.27 6.09 101.46 29.80 26.06 Sun 10 Average
Mars 386.51 6.44 128.84 13.43 46.51 Moon 5 Little
Mercury 458.33 7.64 109.13 17.15 41.93 Mars 10 Average
Jupiter 330.20 5.50 84.67 26.30 16.11 Mercury 0 Nil
Venus 430.13 7.17 130.34 24.66 20.30 Jupiter 10 Average
Saturn 300.98 5.02 100.33 42.01 17.31 Venus 0 Nil
Saturn 0 Nil
Planet Pancha-vargeeya Classification Planet Dwadasa-vargeeya
Sun 7.82 Ordinary Sun 6 (out of 12)
Moon 11.06 Powerful Moon 5 (out of 12)
Mars 5.90 Ordinary Mars 4 (out of 12) Planet Activity
Mercury 9.07 Ordinary Mercury 8 (out of 12) Sun Upavesana (sitting)
Jupiter 8.25 Ordinary Jupiter 9 (out of 12) Moon NrityaLipsa (desirous of dancing)
Venus 8.97 Ordinary Venus 6 (out of 12) Mars Nidra (sleeping)
Mercury NrityaLipsa (desirous of dancing)
Saturn 6.92 Ordinary Saturn 8 (out of 12)
Jupiter Nidra (sleeping)
Venus Aagamana (coming)
Saturn NrityaLipsa (desirous of dancing)
Rahu NrityaLipsa (desirous of dancing)
Ketu Aagamana (coming)
Planet Age Alertness (D-1) Mood (D-1)
Sun Yuva (young) Sushupta (asleep) Deena (sad)
Moon Vriddha (old) Swapna (dreaming) Duhkhita (distressed)
Mars Yuva (young) Sushupta (asleep) Deena (sad)
Mercury Kumara (adolescent) Swapna (dreaming) Mudita (delighted)
Jupiter Baala (infant) Swapna (dreaming) Deena (sad), Khala (mischievous)
Venus Vriddha (old) Swapna (dreaming) Saanta (peaceful), Khala (mischievous)
Saturn Mrita (dead) Swapna (dreaming) Saanta (peaceful)
Rahu Mrita (dead) Jaagrita (awake) Deepta (glowing), Saanta (peaceful), Garvita (proud)
Ketu Mrita (dead) Jaagrita (awake) Deepta (glowing), Saanta (peaceful), Garvita (proud)

tp 2
Ashtottari Dasa (conditional nakshatra dasa):

Rah Rah 2019-05-23 Ven 2019-05-27 Sun 2019-06-04 Moon2019-06-06 Mars 2019-06-11
Merc 2019-06-14 Sat 2019-06-21 Jup 2019-06-25
Ven Ven 2019-07-02 Sun 2019-07-14 Moon2019-07-18 Mars 2019-07-29 Merc 2019-08-02
Sat 2019-08-12 Jup 2019-08-20 Rah 2019-08-31
Sun Sun 2019-09-07 Moon2019-09-09 Mars 2019-09-12 Merc 2019-09-13 Sat 2019-09-17
Jup 2019-09-19 Rah 2019-09-22 Ven 2019-09-24
Moon Moon2019-09-28 Mars 2019-10-04 Merc 2019-10-08 Sat 2019-10-16 Jup 2019-10-21
Rah 2019-10-29 Ven 2019-11-03 Sun 2019-11-14
Mars Mars 2019-11-16 Merc 2019-11-18 Sat 2019-11-22 Jup 2019-11-24 Rah 2019-11-29
Ven 2019-12-02 Sun 2019-12-07 Moon2019-12-09
Merc Merc 2019-12-13 Sat 2019-12-21 Jup 2019-12-26 Rah 2020-01-05 Ven 2020-01-12
Sun 2020-01-22 Moon2020-01-25 Mars 2020-02-03
Sat Sat 2020-02-07 Jup 2020-02-09 Rah 2020-02-15 Ven 2020-02-18 Sun 2020-02-25
Moon2020-02-27 Mars 2020-03-03 Merc 2020-03-05
Jup Jup 2020-03-10 Rah 2020-03-21 Ven 2020-03-28 Sun 2020-04-09 Moon2020-04-12
Mars 2020-04-21 Merc 2020-04-26 Sat 2020-05-06

Vimsottari Dasa ():

Sat Sat 2019-04-26 Merc 2019-05-06 Ket 2019-05-13 Ven 2019-05-16 Sun 2019-05-26
Moon2019-05-29 Mars 2019-06-03 Rah 2019-06-06 Jup 2019-06-14
Merc Merc 2019-06-21 Ket 2019-06-29 Ven 2019-07-02 Sun 2019-07-09 Moon2019-07-12
Mars 2019-07-16 Rah 2019-07-19 Jup 2019-07-27 Sat 2019-08-02
Ket Ket 2019-08-10 Ven 2019-08-11 Sun 2019-08-15 Moon2019-08-16 Mars 2019-08-18
Rah 2019-08-19 Jup 2019-08-23 Sat 2019-08-25 Merc 2019-08-28
Ven Ven 2019-08-31 Sun 2019-09-09 Moon2019-09-13 Mars 2019-09-18 Rah 2019-09-22
Jup 2019-09-30 Sat 2019-10-08 Merc 2019-10-18 Ket 2019-10-26
Sun Sun 2019-10-29 Moon2019-10-30 Mars 2019-10-31 Rah 2019-11-01 Jup 2019-11-04
Sat 2019-11-06 Merc 2019-11-09 Ket 2019-11-12 Ven 2019-11-13
Moon Moon2019-11-16 Mars 2019-11-19 Rah 2019-11-20 Jup 2019-11-24 Sat 2019-11-28
Merc 2019-12-03 Ket 2019-12-08 Ven 2019-12-09 Sun 2019-12-14
Mars Mars 2019-12-16 Rah 2019-12-17 Jup 2019-12-20 Sat 2019-12-22 Merc 2019-12-25
Ket 2019-12-28 Ven 2019-12-30 Sun 2020-01-03 Moon2020-01-04
Rah Rah 2020-01-06 Jup 2020-01-13 Sat 2020-01-20 Merc 2020-01-29 Ket 2020-02-06
Ven 2020-02-09 Sun 2020-02-17 Moon2020-02-19 Mars 2020-02-24
Jup Jup 2020-02-28 Sat 2020-03-05 Merc 2020-03-12 Ket 2020-03-18 Ven 2020-03-21
Sun 2020-03-30 Moon2020-04-02 Mars 2020-04-05 Rah 2020-04-08

Yogini Dasa (with planets replacing Yoginis):

Merc Merc 2019-04-30 Sat 2019-05-08 Ven 2019-05-15 Rah 2019-05-25 Moon2019-06-05
Sun 2019-06-06 Jup 2019-06-09 Mars 2019-06-13
Sat Sat 2019-06-18 Ven 2019-06-29 Rah 2019-07-09 Moon2019-07-23 Sun 2019-07-25
Jup 2019-07-28 Mars 2019-08-02 Merc 2019-08-08
Ven Ven 2019-08-16 Rah 2019-08-30 Moon2019-09-14 Sun 2019-09-16 Jup 2019-09-20
Mars 2019-09-26 Merc 2019-10-03 Sat 2019-10-13
Rah Rah 2019-10-24 Moon2019-11-11 Sun 2019-11-13 Jup 2019-11-18 Mars 2019-11-24
Merc 2019-12-02 Sat 2019-12-14 Ven 2019-12-26
Moon Moon2020-01-11 Sun 2020-01-12 Jup 2020-01-12 Mars 2020-01-13 Merc 2020-01-14
Sat 2020-01-15 Ven 2020-01-17 Rah 2020-01-18
Sun Sun 2020-01-21 Jup 2020-01-22 Mars 2020-01-23 Merc 2020-01-26 Sat 2020-01-29
Ven 2020-02-01 Rah 2020-02-05 Moon2020-02-09
Jup Jup 2020-02-10 Mars 2020-02-12 Merc 2020-02-15 Sat 2020-02-19 Ven 2020-02-24
Rah 2020-03-02 Moon2020-03-08 Sun 2020-03-09
Mars Mars 2020-03-10 Merc 2020-03-14 Sat 2020-03-20 Ven 2020-03-27 Rah 2020-04-04
Moon2020-04-12 Sun 2020-04-13 Jup 2020-04-15

tp 3
Narayana Dasa of D-1 chart (a versatile phalita rasi dasa):

Cp Sg 2019-05-29 Cp 2019-05-29 Aq 2019-05-29 Pi 2019-05-30 Ar 2019-05-30 Ta 2019-05-30


Ge 2019-05-31 Cn 2019-05-31 Le 2019-05-31 Vi 2019-05-31 Li 2019-06-01 Sc 2019-06-01
Sg Sc 2019-06-01 Sg 2019-06-04 Cp 2019-06-06 Aq 2019-06-09 Pi 2019-06-11 Ar 2019-06-14
Ta 2019-06-16 Ge 2019-06-19 Cn 2019-06-22 Le 2019-06-25 Vi 2019-06-28 Li 2019-07-01
Sc Ar 2019-07-03 Ta 2019-07-04 Ge 2019-07-04 Cn 2019-07-05 Le 2019-07-05 Vi 2019-07-05
Li 2019-07-06 Sc 2019-07-06 Sg 2019-07-07 Cp 2019-07-07 Aq 2019-07-08 Pi 2019-07-08
Li Ge 2019-07-09 Cn 2019-07-10 Le 2019-07-11 Vi 2019-07-13 Li 2019-07-14 Sc 2019-07-16
Sg 2019-07-17 Cp 2019-07-19 Aq 2019-07-21 Pi 2019-07-22 Ar 2019-07-24 Ta 2019-07-26
Vi Sc 2019-07-27 Li 2019-07-28 Vi 2019-07-29 Le 2019-07-30 Cn 2019-07-31 Ge 2019-08-01
Ta 2019-08-02 Ar 2019-08-02 Pi 2019-08-03 Aq 2019-08-04 Cp 2019-08-05 Sg 2019-08-06
Le Ta 2019-08-07 Ar 2019-08-08 Pi 2019-08-08 Aq 2019-08-09 Cp 2019-08-10 Sg 2019-08-10
Sc 2019-08-11 Li 2019-08-12 Vi 2019-08-13 Le 2019-08-14 Cn 2019-08-14 Ge 2019-08-15
Cn Sg 2019-08-16 Cp 2019-08-17 Aq 2019-08-18 Pi 2019-08-19 Ar 2019-08-21 Ta 2019-08-22
Ge 2019-08-23 Cn 2019-08-24 Le 2019-08-25 Vi 2019-08-26 Li 2019-08-27 Sc 2019-08-27
Ge Sc 2019-08-28 Sg 2019-08-31 Cp 2019-09-02 Aq 2019-09-04 Pi 2019-09-07 Ar 2019-09-10
Ta 2019-09-13 Ge 2019-09-16 Cn 2019-09-19 Le 2019-09-22 Vi 2019-09-24 Li 2019-09-27
Ta Ar 2019-09-29 Ta 2019-10-02 Ge 2019-10-04 Cn 2019-10-07 Le 2019-10-10 Vi 2019-10-13
Li 2019-10-16 Sc 2019-10-19 Sg 2019-10-22 Cp 2019-10-24 Aq 2019-10-26 Pi 2019-10-29
Ar Ge 2019-10-31 Cn 2019-11-01 Le 2019-11-01 Vi 2019-11-02 Li 2019-11-02 Sc 2019-11-03
Sg 2019-11-03 Cp 2019-11-04 Aq 2019-11-04 Pi 2019-11-05 Ar 2019-11-06 Ta 2019-11-06
Pi Sc 2019-11-07 Li 2019-11-08 Vi 2019-11-09 Le 2019-11-10 Cn 2019-11-11 Ge 2019-11-12
Ta 2019-11-13 Ar 2019-11-14 Pi 2019-11-15 Aq 2019-11-16 Cp 2019-11-17 Sg 2019-11-18
Aq Ta 2019-11-19 Ar 2019-11-21 Pi 2019-11-23 Aq 2019-11-25 Cp 2019-11-27 Sg 2019-11-29
Sc 2019-12-02 Li 2019-12-04 Vi 2019-12-07 Le 2019-12-09 Cn 2019-12-11 Ge 2019-12-13
Cp Sg 2019-12-16 Cp 2019-12-18 Aq 2019-12-21 Pi 2019-12-23 Ar 2019-12-26 Ta 2019-12-29
Ge 2019-12-31 Cn 2020-01-04 Le 2020-01-06 Vi 2020-01-09 Li 2020-01-12 Sc 2020-01-14
Sg Sc 2020-01-17 Sg 2020-01-17 Cp 2020-01-17 Aq 2020-01-17 Pi 2020-01-18 Ar 2020-01-18
Ta 2020-01-18 Ge 2020-01-18 Cn 2020-01-18 Le 2020-01-19 Vi 2020-01-19 Li 2020-01-19
Sc Ar 2020-01-19 Ta 2020-01-22 Ge 2020-01-24 Cn 2020-01-27 Le 2020-01-30 Vi 2020-02-02
Li 2020-02-04 Sc 2020-02-07 Sg 2020-02-09 Cp 2020-02-11 Aq 2020-02-13 Pi 2020-02-15
Li Ge 2020-02-18 Cn 2020-02-19 Le 2020-02-21 Vi 2020-02-23 Li 2020-02-24 Sc 2020-02-26
Sg 2020-02-28 Cp 2020-02-29 Aq 2020-03-02 Pi 2020-03-03 Ar 2020-03-05 Ta 2020-03-06
Vi Sc 2020-03-08 Li 2020-03-09 Vi 2020-03-11 Le 2020-03-13 Cn 2020-03-14 Ge 2020-03-16
Ta 2020-03-18 Ar 2020-03-21 Pi 2020-03-23 Aq 2020-03-25 Cp 2020-03-27 Sg 2020-03-29
Le Ta 2020-03-31 Ar 2020-04-03 Pi 2020-04-05 Aq 2020-04-07 Cp 2020-04-09 Sg 2020-04-10
Sc 2020-04-13 Li 2020-04-15 Vi 2020-04-17 Le 2020-04-20 Cn 2020-04-22 Ge 2020-04-25
Cn Sg 2020-04-27 Cp 2020-04-29 Aq 2020-05-01 Pi 2020-05-03 Ar 2020-05-04 Ta 2020-05-06
Ge 2020-05-08 Cn 2020-05-10 Le 2020-05-12 Vi 2020-05-14 Li 2020-05-16 Sc 2020-05-18
Ge Sc 2020-05-20 Sg 2020-05-20 Cp 2020-05-21 Aq 2020-05-21 Pi 2020-05-21 Ar 2020-05-21
Ta 2020-05-22 Ge 2020-05-22 Cn 2020-05-22 Le 2020-05-23 Vi 2020-05-23 Li 2020-05-23
Ta Ar 2020-05-23 Ta 2020-05-24 Ge 2020-05-24 Cn 2020-05-24 Le 2020-05-24 Vi 2020-05-25
Li 2020-05-25 Sc 2020-05-25 Sg 2020-05-25 Cp 2020-05-26 Aq 2020-05-26 Pi 2020-05-26
Ar Ge 2020-05-26 Cn 2020-05-29 Le 2020-05-31 Vi 2020-06-02 Li 2020-06-04 Sc 2020-06-07
Sg 2020-06-09 Cp 2020-06-12 Aq 2020-06-14 Pi 2020-06-17 Ar 2020-06-20 Ta 2020-06-22
Pi Sc 2020-06-25 Li 2020-06-27 Vi 2020-06-28 Le 2020-06-30 Cn 2020-07-02 Ge 2020-07-04
Ta 2020-07-06 Ar 2020-07-08 Pi 2020-07-10 Aq 2020-07-12 Cp 2020-07-14 Sg 2020-07-16
Aq Ta 2020-07-18 Ar 2020-07-19 Pi 2020-07-20 Aq 2020-07-21 Cp 2020-07-21 Sg 2020-07-22
Sc 2020-07-23 Li 2020-07-23 Vi 2020-07-24 Le 2020-07-25 Cn 2020-07-25 Ge 2020-07-26

tp 4
Annual TP D-10 (Trd) Annual TP D-4

¤ÉÖ ¤ÉÖ ¶ÉÖ


6
(¶É) 4 11 9
¨ÉÆ 7 Eäò ±É 3 ®úÉ 12 ±É 8

5 10
¶ÉÖ 8 2 ºÉÚ 1 7
11 4

®úÉ
Eäò
9 ºÉÉä 1 2 6 ¨ÉÆ
10 12 3 5
(¶É)
(MÉÖ) ºÉÉä ºÉÚ (MÉÖ)

Annual TP D-16 (Trd) Annual TP D-2 (US)


®úÉ Eäò ®úÉ Eäò
(¶É) (¶É)
10 8 8 6
11 ±É 7 (MÉÖ) 9 ±É 5 ¨ÉÆ

9 7
ºÉÚ 12 6 10 4 ºÉÚ
3 1

¶ÉÖ 1 5 ¤ÉÖ 11 3 ¤ÉÖ


2 4 12 2
(MÉÖ)
ºÉÉä ¨ÉÆ ºÉÉä ¶ÉÖ

Annual TP D-5 Annual TP D-40

ºÉÚ
1 11 5 3
2 ±É 10 ¤ÉÖ (MÉÖ) 6 ±É 2

12 4
¶ÉÖ 3 9 ¨ÉÆ ¶ÉÖ 7 1 ¤ÉÖ
6 10

4
5
ºÉÉä 7
8 (MÉÖ) ¨ÉÆ 8
9 11
12 ºÉÚ
Eäò Eäò
(¶É) ®úÉ ºÉÉä (¶É) ®úÉ

tp 5
Annual TP D-12 (Trd) Annual TP D-3 (Trd)

¤ÉÖ ¶ÉÖ ¶ÉÖ ¨ÉÆ


11 9 9 7
12 ±É 8 ¨ÉÆ ¤ÉÖ 10 ±É 6 ºÉÚ
(¶É) Eäò
10 Eäò 8
®úÉ 1 7 ºÉÚ ®úÉ 11 5 (¶É)
4 2

2 ºÉÉä 6 (MÉÖ) 12 4 ºÉÉä


3 5 1 3
(MÉÖ)

Annual TP D-7 (Trd) Annual TP D-27 (Trd)

Eäò ¤ÉÖ ¤ÉÖ


2 12 1
(¶É) 11
(¶É) 3 ±É 11 ºÉÚ 2 Eäò ±É 10 (MÉÖ)

1 12
4 10 3 9 ¶ÉÖ
7 6

5
6 8
9 ºÉÚ 4
5
®úÉ 7
8

®úÉ
¨ÉÆ ¶ÉÖ ºÉÉä (MÉÖ) ºÉÉä ¨ÉÆ

Annual TP D-24 (Trd) Annual TP D-20 (Trd)


¤ÉÖ ®úÉ Eäò
¨ÉÆ ºÉÉä (¶É)
5 3 12 10
6 ±É 2 ºÉÚ 1 ±É 9

(¶É) (MÉÖ)
4 ®úÉ 11
7 1 Eäò (MÉÖ) ¨ÉÆ 2 8
10 5

8
9
¤ÉÖ 11
12 ºÉÉä 3
4
ºÉÚ 6
7

¶ÉÖ ¶ÉÖ

tp 6
Annual TP D-6 Annual TP D-8
ºÉÉä
¤ÉÖ ºÉÚ (MÉÖ)
11 9 6 4
(MÉÖ) 12 ±É 8 ºÉÉä 7 ±É 3 ¤ÉÖ
¶ÉÖ
10 5
1 7 ¨ÉÆ 8 2
4 11

®úÉ
Eäò Eäò
2 6 (¶É) 9 (¶É) 1
3 5
®úÉ 10 12

¨ÉÆ ¶ÉÖ ºÉÚ

Annual TP D-11 Annual TP D-30


¨ÉÆ Eäò
ºÉÚ (MÉÖ) (¶É) ºÉÚ
4 2 1 11
5 ±É 1 2 ±É 10 ¤ÉÖ

3 12
ºÉÉä 6 12 ¶ÉÖ 3 9 ¨ÉÆ
9 6

7
8
¶ÉÖ 10
11 4
5
ºÉÉä 7
8 (MÉÖ)
Eäò
¤ÉÖ ®úÉ (¶É) ®úÉ

Annual TP D-45 Annual TP D-60 (Trd)

ºÉÚ (MÉÖ) (¶É) ¤ÉÖ


2
ºÉÉä 12
Eäò 1
Eäò 11
¤ÉÖ 3 ±É 11 (¶É) 2 ±É 10 ºÉÉä
®úÉ ¶ÉÖ
1 12
4 10 ¶ÉÖ 3 9
7 6

5
6 8
9 (MÉÖ) ºÉÚ 4
5
®úÉ 7
8

¨ÉÆ ¨ÉÆ

tp 7