You are on page 1of 48

UNIT KOKURIKULUM

SK PAYA PULAI 2019


PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
OBJEKTIF ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM

1. Mewujudkan peluang untuk memberi bimbingan yang sama rata kepada semua
murid untuk mengembangkan potensi KBAT mereka dalam bidang sukan
olahraga, permainan, persatuan serta uniform sehingga murid dapat menguasai
kemahiran yang diperlukan, seterusnya mengaplikasikannya untuk tujuan
kehidupan sepanjang hayat.

2. Membuka peluang, galakan dan tunjuk ajar yang sewajarnya kepada semua
murid untuk mengasah bakat kepimpinan dan melaksanakan tanggungjawab
individu melalui kegiatan kelab, persatuan dan badan beruniform yang
dianjurkan oleh pihak sekolah.

3. Meningkatkan minat serta menggalakkan penglibatan murid dalam kegiatan


kokurikulum dan seterusnya mengurangkan peratus ketidakhadiran kepada
paras SIFAR.

VISI
Melahirkan generasi pelajar yang seimbang dan cemerlang melalui
aktiviti kokurikulum

MISI
Melahirkan modal insan yang berupaya mengaplikasikan
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat
penaakulan dan refleksi bagi menyelasaikan masalah,
membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta
sesuatu
KETETAPAN KOKURIKULUM DAN SUKAN

Memantapkan pengurusan Kokurikulum Sekolah:

1
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

i. Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah diadakan 3 kali setahun.


ii. Mesyuarat bagi Pasukan Badan Beruniform, Kelab dan Persatuan, Kelab Sukan dan
Permainan diadakan 3 kali setahun.
iii. Perjumpaan aktiviti tahunan ;
a. Kelab Sukan dan Permainan 12 kali
b. Kelab dan Persatuan 12 kali
c. Pasukan Badan Beruniform 12 kali.
iv. Peruntukan kokurikulum dibelanjakan mengikut panduan penggunaan dan prosedur
kewangan semasa.
v. Mematuhi Buku Panduan dan Pekeliling.

Memantapkan Pengurusan Sukan dan Permainan, Pasukan Badan Beruniform serta Kelab dan
Persatuan;

i. Menerapkan elemen KBAT dalam setiap program dan aktiviti dilaksanankan


berdasarkan perancangan.
ii. Strategik dan sukatan pelajaran bagi aktiviti kokurikulum dan sukan.
iii. Semua murid dilibatkan dalam 3 komponen kokurikulum iaitu Pasukan Badan
Beruniform, Kelab dan Persatuan serta Kelab Sukan dan Permainan berdasarkan
potensi dan minat.
iv. Penilaian dan pemantauan dilakukan 2 kali setahun bagi setiap komponen mengikut
instrumen yang ditetapkan(Perancangan, kajian semula dan penambahbaikan).
v. Laporan dan dokumentasi disediakan selewat-lewatnya seminggu selepas program
berjalan.
vi. Langkah keselamatan mesti dipatuhi sebelum, semasa, dan selepas program
dijalankan seperti yang ditetapkan oleh KPM.
vii. Penilaian dan Pemantauan Pengurusan Kokurrikulum berdasarkan Snarai Semak
Kokurikulum Sekolah KPM.
viii. Mematuhi Buku Panduan dan Pekeliling.

Pengurusan Rekod Penilaian dan Pencapaian Murid Dalam Kokurikulum yang sistematik;

i. Pencapaian murid dinilai berasaskan skema ‘Penilaian 10% Markah Kokurikulum’.


ii. Pencapaian setiap murid dalam penilaian kokurikulum adalah melebihi 80%.
iii. Rekod dan Penilaian Kokurikulum murid dilaporkan kepada ibu bapa/penjaga.
iv. Mematuhi Buku Panduan dan Pekeliling.

Meningkatkan Penglibatan, Penyertaan, dan Pencapaian muird-murid dalam aktiviti


kokurikulum;

i. Peratus penglibatan dan pencapaian murid dalam semua peringkat, merujuk Skor
SKPMg2 Standard 3.2 – Pengurusan Kokurikulum.

2
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
ii. Membuka peluang seluas-luasnya serta memberi penghargaan khas kepada murid
dalam penglibatan/pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
iii. Mematuhi Buku Panduan dan Pekeliling.

PERANCANGAN KOKURIKULUM

MATLAMAT

Menguasai, memupuk dan mananam semangat kekitaan dalam kalangan murid-murid yang datangnya
daripada pelbagai keturunan, latar belakang dan cara hidup yang berbeza.

Melatih murid-murid supaya bertanggungjawab, berdisiplin, berdedikasi serta berkemahiran


dalam sesuatu aktiviti yang mereka sertai.

Menyemai kesedaran dan kesefahaman agar murid-murid bersikap positif serta berminat
melibatkan diri dalam aktiviti yang mereka sertai.

OBJEKTIF

BADAN BERUNIFORM

i. Merapatkan hubungan sesama murid dan masyarakat.


ii. Menggalakkan mereka menjalankan kerja-kerja amal atau sukarela .
iii. Menyemai sifat tolong-menolong dan bekerjasama dalam masyarakat.
iv. Melatih murid berfikiran aras tinggi, mempunyai sikap bertanggungjawab, prihatin
dan berdisiplin.
v. Membentuk murid supaya sentiasa bertatatertib, cergas dan setia.
vi. Menanam sifat kepimpinan, mematuhi arahan dan peraturan.

KELAB DAN PERSATUAN

i. Membolehkan murid menguasai kemahiran lisan dan bertulis dalam Bahasa Melayu
dan Bahasa Inggeris.
ii. Membina keyakinan diri dan sikap kepimpinan.
iii. Mencungkil bakat dan kebolehan murid dalam sesuatu bidang seperti drama, puisi,
bercerita/story telling, choral speaking dan lain-lain.
iv. Menambahkan pengetahuan murid mengenai alam sekitar, Sains dan Teknologi yang
penting kepada masyarakat.
v. Menggalakkan murid-murid berdikari dan berani membuat keputusan dalam sesuatu
situasi atau keadaan.

SUKAN DAN PERMAINAN

i. Menimbulkan minat dan menanamkan semangat kesukanan dalam kalangan murid.


ii. Menguasai kemahiran dan teknik permainan dalam sesuatu permainan.

3
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
iii. Membina dan membentuk semangat berpasukan, membentuk disiplin diri dan sifat
kepimpinan.
iv. Menggalakkan murid mengisi masa lapang dengan kegiatan sukan dan riadah untuk
membentuk kecergasan mental dan fizikal.
v. Memberi pendedahan kepada murid-murid mengenai undang-undang dan peraturan
sesuatu permainan.

STRATEGI

i. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Gerak Kerja Kokurikulum yang terdiri daripada


Guru Besar, GPK Kokurikulum, GPK Kurikulum, GPK HEM, Setiausaha Sukan dan
AJK (guru dan ibu bapa).
ii. Memberi penghargaan kepada murid-murid yang menunjukkan potensi dan prestasi
yang cemerlang.
iii. Mengadakan kursus dalaman (In-House Training) kepada guru-guru untuk
meningkatkan prestasi masing-masing.
iv. Mengadakan perjumpaan/latihan 2 kali seminggu dengan tumpuan lebih kepada
pasukan sekolah-kumpulan elit.
v. Mengagihkan tugasan mengikut kebolehan, kepakaran dan pengalaman guru supaya
minat dan pengetahuan yang ada dapat membantu dalam pengajaran mereka.

AKTIVITI

i. Mengajar kemahiran permainan mengikut kebolehan murid.


ii. Megadakan pertandingan kelas dan Rumah Sukan.
iii. Mengadakan perlawanan persahabatan untuk permainan dan sukan .
iv. Menyertai dan mengambil bahagian dalam sesuatu pertandingan yang dianjurkan oleh
Zon/Daerah/MSSP/MSSM.
v. Mengadakan lawatan sambil belajar unutk meningkat dan menambahkan ilmu
pengetahuan dan pengalaman.

PENILAIAN

i. Mengadakan pertandingan dan ujian kemahiran yang menentukan tahap pencapaian.


ii. Menilai keputusan dari pelbagai pertandingan yang disertai di peringkat
Zon/Daerah/MSSP/MSSM.
iii. Menilai hasil kerja seperti buku folio dan lain-lain.
iv. Menyemak penglibatan murid dan kedatangan mereka dalam pelbagai aktiviti yang
dijalankan.

PERLAKSANAAN KOKURIKULUM

Keseragaman aktiviti kokurikulum di sekolah merupakan jalan yang terbaik bagi mengatasi isu
dan permasaalahan yang timbul dalam pengurusan aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah.

4
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
Adalah menjadi harapan Unit Kokurikulum SKPP agar pendekatan penyeragaman aktiviti
kokurikulum ini akan dapat:

 Memudahkan sekolah merancang aktiviti tahunan agar ianya dapat dijalankan dengan
lebih berkesan.
 Memastikan agar semua unit dapat menjalankan aktiviti-aktiviti wajib agar pengisian
aktiviti kokurikulum tidak membosankan murid.
 Memudahkan pemantauan oleh Unit Kokurikulum.

Proses penyeragaman:

1. Hari : Setiap hari Rabu


2. Masa : 7.40 – 8.40 pagi

- Keterangan Tempoh/ Tindakan


jangka masa
Perhimpunan Format Diuruskan oleh Unit
- Menyanyikan lagu:- Setiap kali Beruniform secara
1. Negaraku perjumpaan bergilir-gilir setiap
2. Negeri Pahang perjumpaan.
3. Lagu Sekolah 15 minit
- Bacaan Doa
- Bacaan ikrar
Kokurikulum
Aktiviti Rutin Mengambil kedatangan Setiap kali Diuruskan
dijalankan mengikut perjumpaan mengikut guru unit
sukatan kokurikulum. masing-masing.
Perbanyakkan aktiviti
praktikal yang melibatkan
aktiviti KBAT

LATIHAN RUMAH SUKAN : SELASA DAN KHAMIS

MASA : 4.30 – 6.00 PETANG

LATIHAN SUKAN ATHLET

MASA : 4.00 – 6.00 PETANG

5
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

SELASA RABU KHAMIS


BOLA SEPAK, BOLA KO AKEDAMIK BOLA BALING, PING
JARING DAN PONG,OLAHRAGA DAN
BADMINTON SEPAK TAKRAW

PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM

Aktiviti kokurikulum merangkumi aktiviti-aktiviti dalam bidang Persatuan atau Kelab, Sukan
dan Badan Beruniform. Semua murid tahun tahun 4,5 dan 6 diwajibkan menyertai sekurang-
kurangnya satu aktiviti dalam setiap unit, selaras dengan pelaksanaan Skema Penilaian Aktiviti
Kokurikulum mesti dilaksanakan selaras dengan matlamat unutk melahirkan generasi pelajar
yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum

a. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.

b. Membantu Guru Besar dalam perancangan, pengagihan tugas, pelaksanaan, pemantauan


dan penilaian ke atas murid-murid.

c. Mengurus dan menentukan pemilihan peserta dalam pertandingan pada peringkat


Persatuan atau Kelab, Sukan dan Permainan serta Badan Beruniform.

d. Menentukan langkah-langkah keselamatan bagi murid-murid semasa mengikuti aktiviti


kokurikulum.

e. Memastikan rekod dan data kokurikulum murid-mutid diselenggara dengan baik.

f. Memastikan borang-borang dan dokumen kokurikulum yang digunakan sentiasa kemas


kini dan mencukupi.

g. Mengenal pasti guru dna murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum serta
menyusun dan melaksanakan latihan dengan mereka.

Tanggungjawab Setiausaha Sukan

a. Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah.

b. Menyediakan takwin dan aktiviti sukan sekolah yang sesuai dengan aktiviti

Zon/MSSD/MSSP/MSSM.

c. Membantu Guru Basar mengagih dan menjayakan tugas baru dalam olahraga dan
permainan sukan.

d. Menetapkan Rumah Sukan murid-murid.

6
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
e. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti sukan dan keperluan peralatan.

f. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.

g. mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.

h. Menyimpan dan mengemaskinikan buku stok dan inventori peralatan sukan.

i. Menyedia dan mempamerkan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.

j. Menyediakan laporan lengkap tantang semua aktiviti sukan sekolah/ luar sekolah untuk
edaran, rujukan dan rekod.

k. Sentiasa berbincang dengan Guru Besar atau GPK Kokurikulum untuk kepentingan
sukan sekolah.

l. Merekodkan pencapaian cemerlang murid-murid dan pasukan sekolah dalam Buku


Rekod Pencapaian Sukan Sekolah.

m. Menghadiri Kursus berkaitan kokurikulum dari semasa ke semasa unutk meningkatkan


ilmu dan kemahiran guru.

Tanggungjawab Penyelaras Persatuan,Kelab, Sukan dan Permainan serta Pasukan Badan

Beruniform

a. Mengatur dan menyelia perjalanan Persatuan atau Kelab, Sukan dan permainan dan
Badan Beruniform.

b. Menyediakan jadual waktu unutk perjumpaan dan mesyuarat.

c. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.

d. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa atau penjaga untuk murid menhyertai aktiviti.

e. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan.

f. Memastikan Mesyuarat Agung dan pelantikan/pemilihan ahli jawatankuasa diadakan


setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan.

g. Menguruskan Buku rekod Aktiviti Kokurikulum seperti:

- Mengagihkan Buk Rekod Aktiviti Kokurikulum kepada guru penasihat d setiap


kali aktiviti kokurikulum diadakan dean mengumpul balik selepas tamat aktiviti.

7
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
- Mengumpulkan Buku Rekod Kokurikulumsemula pada akhir tahun daripada guru
penasihat untuk simpanan.

h. Menyediakan borang atau buku yang diperlukan untuk aktiviti, iaitu:

- Borang penyertaanpersatuan

- Borang senarai AJK dan ahli

- Buku laporan aktiviti

i. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum


sekolah.

j. Membantu GPK Kokurikulum menyemak/menyusun Fail Kokurikulum.

Tanggungjawab Guru Penasihat atau Pemimpin

a. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa.

b. Memastikan ada perlembagaan dan peraturan.

c. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.

d. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang terkandung dalam


Perlembagaan.

e. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid-murid.

f. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.

g. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan kelab atau persatuan, sukan dan
permaianan atau badan beruniform.

h. Memastikan pengurusan kewangan dan peralatan kokurikulum diurus dan dijaga dengan
baik.

i. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan.

j. Mendaftarkan setiap pasukan Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan serta Unit
Badan Beruniform.

k. Bertanggungjawab memberikan bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.

l. Menguruskan penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan sekolah di peringkat sekolah, zon,


daerah dalam aktiviti yang dijalankan.

8
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
m. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.

n. Memantau dan menandatangani Buku Rekod Aktiviti Kokrikulum ahli.

o. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.

p. Menentukan papan kenyataan digunakan dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya.

q. Memastikan tidak ada unsur negatif dan tidak sihat tersebar dalam kalangan ahli.

r. Mencadang/Mencalonkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada


Jawatankuasa Penilaian Kokurikulum Sekolah.

s. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.

t. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dan GPK Kokurikulum
dari semasa ke semasa.

Tanggungjawab Guru Kelab Permainan dan Rumah Sukan

a. Membentuk jawatankuasa.

b. Merancang untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat murid-murid dalam


aktiviti permainan.

c. Berusaha untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar dalam sesuatu
permainan/ acara sukan.

d. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.

e. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwin kokurikulum sekolah.

f. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan, Kelab dan Kelas di sekolah.

g. Menguruskan penggangkutan untuk pasukan ke pertandingan luar.

h. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/ penjaga dan borang lawatan ke pertandingan luar
sekolah.

i. Melapor dan merekodkan keputusan pertandingan yang disertai.

j. Menyediakan tuntutan elaun makan/minum murid dan pengangkutan.

k. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid/pasukan permainan.

9
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
l. Menentu peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan
mencukupi.

m. Merancang dan melaksanakan aktiviti tahunan.

n. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk


mempertingkatkannya.

o. Merekodkan nama pemain dan pasukan yang cemerlang.

p. Menghadiri kursus kepegawaian dan kejurulatihan yang dianjurkan oleh Kementerian,


JPNP,PPD dan badan-badan atau persatuan-persatuan lain yang diluluskan.

q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar atau GPK Kokurikulum
dari semasa ke semasa.

SKEMA PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1. Aspek-aspek yang dinilai dan peruntukan markah

1.1 Kehadiran 50 markah

1.2 Jawatan yang disandang 10 markah

1.3 Penglibatan 20 markah

1.4 Pencapaian 20 markah

2. Perkiraan markah

2.1 Guru Pemimpin/Guru Penasihat memberi dan mengira markah aktiviti


kokurikulum murid dan mencatat markah dan gred keseluruhan kokurikulum
mengikut garis panduan yang ditetapkan.

2.2 Kehadiran

Markah penuh iaitu 50 bagi kehadiran yang mencapai lebih kurang 70%
sepanjang tahun.

Contoh: 9 kali hadir daripada 12 kali aktiviti Kelab dan Persatuan yang
diadakan pada hari Rabu

2.3 Jawatan yang disandang

10
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

JAWATAN MARKAH
Pengerusi/Naib Pengerusi 10/8
Setiausaha/Bendahari 7
Ahli Jawatankuasa 5
Ahli aktif/Ahli biasa 3/1

2.4 Penglibatan

PERINGKAT/PERTANDINGAN MARKAH
Sekolah 8
Zon/Daerah/Bahagian 11
Negeri/Kebangsaan 14/17
Antarabangsa 20

2.5 Pencapaian

PERINGKAT/PERTANDINGAN MARKAH
Sekolah (Johan/Naib Johan/Ketiga) 8/7/6
Zon/Daerah/Bahagian(Johan/N. Johan/Ketiga) 11/10/9
Negeri/Kebangsaan(Johan/N.Johan/Ketiga) 17/16/15
Antarabangsa(Johan/N.Johan/Ketiga) 20/19/18

3. Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum

3.1 Jadual berikut menunjukkan markah dan gred kokurikulum.

GRED MARKAH
A Antara 80 hingga 100
B Antara 60 hingga 79
C Antara 40 hingga 59
D Antara 20 hingga 39
E 19 ke bawah

3.2.1 Gred keseluruhan diperoleh dengan mencampur jumlah markah DUA bahagian
kegiatan kokurikulum yang terbaik dan membahagikannya dengan 2 unutk
mendapatkan PURATA markah, kemudian TAMBAH dengan markah bonus
jika murid berkenaan memberi khidmat bakti kepada sekolah.

3.3 Markah Bonus

11
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

Agihan markah bonus seperti jadual berikut:

JAWATAN/PERKHIDMATAN MARKAH
Ketua Pengawas 10
Pengawas Sekolah/ Pengawas Pusat Sumber 8
Ketua Kelas/ Penolong Ketua Kelas 3/2

Contoh : Murid X

BAHAGIAN MARKAH YANG GRED


KOKURIKULUM DIPEROLEH
Badan Beruniform 70 B
Kelab/ Persatuan 66 B
Sukan/ Permainan 80 A

Purata markah Murid X = 80 + 70 = 75 (Gred B )

Sebagai seorang pengawas sekolah, Murid X memperoleh markah bonus sebanyak 8.

Jadi Gred Keseluruhan Murid X ialah :

Purata Markah + Markah Bonus

= 75 + 8

= 83 (Gred A)

SURAT KEBENARAN IBU BAPA UNTUK MENYERTAI AKTIVITI KOKURIKULUM

12
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

Saya ................................................................................. No Kad Pengenalan: ...............................


Beralamat ..........................................................................................................................................
No telefon ....................................... mengaku adalah *ibu bapa/penjaga kepada murid di bawah :
Nama Murid : ...............................................................................................................................
Tahun : .................................... No Kad Pengenalan/Surat Beranak : .........................
Saya dengan ini memberi kebenaran bertulis saya kepada anak/jagaan saya untuk menyertai:
Nama Program: ...............................................................................................................................
Latihan Pusat :...............................................................................................................................
Tarikh : ........................................... Masa : .......................................................................
Tempat : ..............................................................................................................................
Anjuran : ..............................................................................................................................
Kelolaan : ..............................................................................................................................

2. Saya dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan memastikan:


a. Guru-guru yang dilantik akan mengiringi, membimbing dan mengawasi
keselamatan dan kebajikan murid-murid.
b. Pengangkutan yang digunakan menpunyai permit sah dari pihak berkuasa untuk
membawa penumpang dengan selamat.

3. Saya memaklumkan bahawa *anak/jagaan saya mengidap penyakit ...............................


.........................................................................................dan sedang menerima rawatan.
Berikut adalah senarai ubat serta maklumat rawatannya.

BIL NAMA UBAT KADAR AMBILAN

4. Jika * anak/jagaan saya mengalami kecederaan dan serangan penyakit yang memerlukan
rawatan pegawai perubatan dalam tempoh mengikuti aktiviti ini, maka saya dengan ini
membenarkan *anak/jagaan saya dirujuk dan diberi rawatan yang difikirkan sesuai oleh
pegawai perubatan berkaitan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan
anak/jagaan saya.

Nama ibu bapa/penjaga : ......................................................................................................


No telefon ( rumah/ HP) : ......................................................................................................
Alamat rumah : ......................................................................................................
......................................................................................................
Tandatangan : .......................................................Tarikh : ................................

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN

13
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

AKTA PENDIDIKAN

1. Akta Pelancongan 1957 - Pemberitahuan Undang-Undang L.N.326

2. Akta Pelajaran 1961 - Peraturan-Peraturan (Kursus Pengajian Sekolah)


1956

WARTA KERAJAAN

1 Warta Kerajaan 1950 - Registration of Schools Ordinance 1950

2. Warta Kerajaan 1956 - Schools Societies Regulations L.N.179-180

3. Warta Kerajaan 1967 - Jil. 11, Bil. 27, bertarikh 28 Disember 1967

4. Warta Kerajaan 1997 - Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.U. (A) 531


dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996

5. Warta Kerajaan 1998 - Pemberitahu Undang-Undang 196, Jil. 42, No.11

SURAT PEKELILING IKHTISAS

1. SP ‘Am Bil. 23/1966 - Lagu Kebangsaan

2. SPI Bil 1/1971 - Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah

3. SPI Bil 2/1971 - Rukunegara

4. SPI Bil 8/1971 - Permainan Catur di Sekolah-Sekolah Menengah

5. SPI Bil 4/1975 - Nyanyian Lagu Kebangsaan ‘Negaraku’

6. SPI Bil 8/1975 - Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri, dan Mengibar


Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-
Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan

7. SPI Bil 10/1976 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE


(termasuk Sabah/ Sarawak Junior Certificate Examination) bagi
Murid-Murid Tingkatan III – Garis Panduan.

8. SPI Bil. 4/1977 - Hari Kelepasan Peristiwa P.U.326/62

9. SPI Bil. 7/1977 - Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah

14
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

10. SPI Bil. 8/1978 - Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah

11. SPI Bil. 11/1978 - Hari Kelepasan Peristiwa P.U.326/62

12. SPI Bil. 2/1981 - Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah

13. SPI Bil. 3/1981 - Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period)
Oleh Guru

14. SPI Bil. 3/1982 - Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan
SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III – Garis
Panduan

15. SPI Bil. 4/1982 - Permainan ‘Pin-table, Video Game, Game Watch’

16. SPI Bil. 4/1983 - Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah

17. SPI Bil. 7/1983 - Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-
Murid Sekolah.

18. SPI Bil. 3/1984 - Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di


Sekolah-Sekolah.

19. SPI Bil. 4/1984 - Perhimpunan Sekolah

20. SPI Bil. 4/1984 - Perhimpunan Sekolah (Tambahan)

21. SPI Bil 1/1985 - Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.

22. SPI Bil. 4/1985 - Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat

23. SPI Bil. 5/1985 - Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan
Kawasannya (Landscaping)

24. SPI Bil 1/1986 - Larangan ke atas Pemberian Cenderamata.

25. SPI Bil 2/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum
Pelajar.

26. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum ‘Pengenalan Kepada


Komputer’ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah

27. SPI Bil. 5/1986 - Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.

15
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
28. SPI Bil. 1/1988 - Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta
Sekolah.

29. SPI Bil.3/1988 - Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian
Seragam Sekolah Menengah (SLAD).

30. SPI Bil. 6/1988 - Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah.

31. SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan
Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.

32. SPI Bil. 8/1988 - Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.

33. SPI Bil 10/1988 - Senaman Beramai-ramai.

34. SPI Bil 14/1988 - Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua


Negeri Menghadiri Majlis-Majlis Rasmi Sekolah.

35. SPI Bil 1/1989 - Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah.

36. SPI Bil 10/1989 - Aturcara Majlis Rasmi Sekolah.

37. SPI Bil. 1/1991 - Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam
Di Sekolah.

38. SPI Bil. 3/1991 - Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara


Sekolah/Institusi Pendidikan.

39. SPI Bil 4/1991 - Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah.

40. SPI Bil.7/1991 - Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan


Persatuan Belia.

41. SPI Bil. 9/1991 - Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara


Sekolah/Institusi Pendidikan.

42. SPI Bil. 4/1992 - Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah.

43. SPI Bil. 6/1994 - Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar
Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah.

44. SPI Bil. 1/1995 - Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan
Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan
Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah.

16
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
45. SPI Bil. 3/1995 - Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi
Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

46. SPI Bil. 4/1995 - Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS).

47. SPI Bil. 7/1995 - Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap
Pelajar-Pelajar Sekolah.

48. SPI Bil. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan
Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan

49. SPI Bil 9/1995 - Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR
Bagi Murid-Murid Tahun 6.

50. SPI Bil.1/1996 - Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan


Pelajar.

51. SPI Bil. 2/1996 - Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian.

52. SPI Bil. 2/1997 - Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian
Seragam Sekolah

53. PUP Bil 2/1997 - Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan


(PS.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri.

54. SPI Bil. 3/1997 - Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar
Dan/Atau Pungutan Wang.

55. SPI Bil. 6/1997 - Amalan Kebersihan Di Sekolah.

56. SPI Bil. 2/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian
Di Sekolah.

57. SPI Bil. 3/1998 - Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di
Sekolah Menengah.

58. SPI Bil. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah
Akta Pendidikan 1996.

59. SPI Bil. 18/1998 - Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.

60. SPI Bil 24/1998 - Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian
Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan
kerajaan.

17
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
61. SPI Bil. 1/1999 - Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris
Di Sekolah.

62. SPI Bil. 2/1999 - Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah.

63. SPI Bil. 7/1999 - Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah.

64. SPI Bil. 8/1999 - Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik
Sekolah.

65. SPI Bil 7/2000 - Mencegah Kebakaran Di Sekolah.

66. SPI Bil. 8/2000 - Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/
Teknologi Maklumat Sekolah.

67. SPI Bil. 9/2000 - Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan
Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan
Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah.

68. SPI Bil. 9/2000 - Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran
Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan
Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan
Sekolah.

69. SPI Bil. 12/2000 - Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan.

70. SPI Bil. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah.

71. SPI Bil. 14/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah.

72. SPI Bil. 16/2000 - Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan
Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/
Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan.

73. SPI Bil. 17/2000 - Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah.

74. SPI Bil. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah.

75. SPI Bil. 19/2000 - Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar
Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di
Sekolah.

76. SPI Bil. 20/2000 - Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di
Sekolah-Sekolah.

77. SPI Bil, 5/2002 - Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

18
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
PENGURUSAN KOKURIKULUM SK PAYA PULAI 2019

JAWATANKUASA INDUK

Pengerusi: Encik Mejlan bin Sulkiman


(Guru Besar)

Timbalan Pengerusi: Tn Hj Abd Razak bin Mohamed Zaini


(Penolong Kanan Kokurikulum)

Naib Pengerusi: Puan Nor Azila binti Hamzah


(Penolong Kanan Pentadbiran)

Puan Rosnani binti Karim


(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)

Setiausaha: Encik Razali bin Mat Shah

Setiausaha Sukan: Encik Harudin bin Abdullah

Pen. S/U Sukan: Cik Nur Liyana binti Hamzah

Penyelaras: Encik Fakhrulrozi bin Abdul Rahman


(Penyelaras Badan Beruniform)

Puan Sharizah binti Ibrahim


(Penyelaras Kelab dan Persatuan)

Encik Mohd Suhaimi bin Mohd Arshad


(Penyelaras Kelab Sukan dan Permainan)

19
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
PERSATUAN KELAB

BAHASA MELAYU-CBA 7046.700-4/1/32


Puan Rosliza bt Abdul Lateh( Ketua)
Puan Suhana binti Abdullah Sani (Penolong Ketua)
Puan Sh Elly Nor Eika binti Syed Abdullah
Puan Rasifah binti Roslan
Puan Maimunah binti Abd Razak
Puan Hjh Rozilawati binti Ahmad Khadri
Puan Rohanita binti Abdul Shukor
Puan Nora binti Idris
Encik Ahmad Nazri bin Abdul Khorid
Encik Mohd Suhaimi bin Mohd Arshad
Encik Osman bin Mohamad
BAHASA INGGERIS- CBA 7046.700-4/1/33
Puan Norzuzaila binti Nordin( Ketua )
Puan Rafidah binti Ghazali ( Penolong Ketua )
Puan Nor Hidayah binti Yusof ( Ketua )
Puan Normalizzam binti Abd Rahman
Puan Hasliza binti Mohd Rozali
Puan Nurul Jannah binti Mohd Musa
Puan Haznizah binti Zainal Abidin
Cik Nur Liyana binti Hamzah
Encik Muhammad Ehsan bin Kamarudin
SAINS,TEKNOLOGI,KEJURUTERAAN DAN MATEMATIK ( STEM )- CBA 7046.700-4/1/6/7
Puan Rohanita binti Sulong(Ketua)
Puan Fauziah binti Salleh (Penolong Ketua)
Puan Kamariah binti Mat Laji
Puan Normah binti Nordin
Cik Nurhaniza binti Mohd Noor
Puan Hjh Faridah binti Che Mat
Puan Zaimah binti Yahya
Puan Norzila binti Abu Bakar
Encik Harudin b Abdullah
Encik Zaari bin Mohamad

20
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
AGAMA ISLAM & BAHASA ARAB - CBA 7046.700-4/1/8
Puan Hjh Asmah binti Abu Bakar (Ketua)
Puan Siti Hafsah binti Basir (Penolong Ketua)
Puan Hjh Seri Banun binti Bahudin
Puan Norlailey binti Mat Yusof
Puan Rozita binti Ishak
Puan Habsah binti Saari
Puan Nurul Anisa binti Isa
Puan Marzita binti Zakaria
Encik Fakhrulrozi bin Abd Rahman
Encik Sahril Hisam bin Abd Halim

RUKUN NEGARA - CBA 7046.700-4/1/26


Encik Mohd Nor Bashah bin Abd Kadir (Ketua)
Puan Norazah binti Ismail(Penolong Ketua)
Encik Mohamad Mutie bin Ahmad Badawi
Puan Nang Cheem a/p Eh Ren
Puan Faridah binti Ismail
Puan Nurul Huda binti Zakaria
Puan Norzalilah binti Jusoh
Puan Noreha binti Abu bakar
Puan Salwani binti Salleh
Encik Muhammad Firdaus bin Ainun

KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA- CBA 7046.700-4/1/27


Puan Hjh Rahimah binti Abdul Rahman ( Ketua )
Puan Nor Azilah binti Daud ( Penolong Ketua )
Encik Razali bin Mat Shah
Encik Ahmad Shafiee bin Mohd Basri
Encik Md Rasid bin Senin Abu
Encik Azie Azhan bin Abd Aziz
Puan Noorzahirah binti Janih @ Jaini
Puan Murni binti Mat Akhir
Puan Siti Hawa binti Abdullah
Puan Noor Rahizan binti Ab Rahman

KELAB DOKTOR MUDA- CBA 7046.700-4/1/35


Puan Siti Karmila binti Haji Abdul Karim (Ketua)
Puan Noor Adhaleeza binti Husin ( Penolong Ketua )
Puan Hjh Hamizah binti Abdul Halim
Puan Hjh Azromihana binti Azmi
Puan Ramlah binti Umar
Puan Rohana binti Abdul Jabar
Puan Nora binti Idris
Puan Rohaiyah binti Abd Ghani
Puan Wan Norini binti Wan Sulaiman
Puan Maznah binti Mohd Tahir

21
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA SEPAK/FUTSAL/BLIND FUTSAL- CBA 7046.700-4/3/1


Encik Sahril Hisam bin Abd Halim ( Ketua)
Encik Azie Azhan bin Abd Aziz( Penolong Ketua)
Encik Osman bin Mohamad
Encik Ahmad Shafiee bin Mohd Basri

BOLA JARING- CBA 7046.700-4/3/5


Puan Habsah binti Saari (Ketua)
Puan Nurul Anisah bt Isa (Penolong Ketua)
Puan Suhana binti Abdullah Sani
Puan Sharizah binti Ibrahim
Puan Hjh Azromihana binti Azmi
Puan Norlailey binti Mat Yusof
Puan Rohanita binti Abd Shukor
Puan Nurul Huda bt Zakaria
Puan Normalizzam binti Abdul Rahman
Puan Nang Cheem A/P Eh Ren
Puan Norazah bt Ismail
Puan Noor Adhaleeza binti Husin

SEPAK TAKRAW- CBA 7046.700-4/3/8

Encik Zaari bin Mohamad (Ketua)


Encik Razali bin Mat Shah (Penolong Ketua)
Encik Md Rasid bin Senin Abu
Encik Muhammad Firdaus bin Ainun

PING PONG - CBA 7046.700-4/3/14


Encik Mohamad Mutie bin Ahmad Badawi ( Ketua)
Encik Mohd Suhaimi bin Mohd Arshad ( Penolong Ketua)
Puan Hjh Rozilawati binti Ahmad Khadri
Puan Rozita binti Ishak
Puan Marzita binti Zakaria
Puan Noorzahirah binti Janih @ Jaini
Puan Siti Karmila binti Haji Abd Rahman
Puan Fauziah binti Salleh
Puan Faridah binti Ismail
Puan Maznah binti Mohd Tahir
Puan Noor Rahizan binti Ab Rahman
Puan Nurul Jannah binti Mohd Musa

22
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
BADMINTON- CBA 7046.700-4/3/7
Encik Fakhrulrozi bin Abdul Rahman ( Ketua )
Encik Ahmad Nazri bin Ahmad Khorid (Penolong Ketua)
Encik Muhammad Ehsan bin Kamaruddin
Encik Asrinizam binti Mohd Tahir
Puan Rohana binti Abdul Jabar
Puan Salwani binti Salleh
Puan Hjh Asmah binti Abu Bakar
Puan Nor Azilah bt Daud
Puan Zaimah binti Yahya
Puan Norzalilah binti Jusoh
Puan Hasliza binti Mohd Rozali
Puan Siti Hafsah binti Basir
Cik Nur Liyana binti Hamzah

PERMAINAN DALAMAN/CATUR- CBA 7046.700-4/3/19


Puan Rafidah binti Ghazali (Ketua)
Puan Ramlah binti Umar (Penolong Ketua)
Puan Murni binti Mat Akhir
Puan Nor Hidayah binti Yusof
Puan Hazniza binti Zainal Abidin
Puan Seri Banun binti Bahudin
Puan Maimunah binti Abd Razak
Puan Rasifah binti Roslan
Cik Nurhaniza binti Mohd Noor
Puan Noreha binti Abu Bakar
Puan Roseliza binti Abdul Lateh
Puan Kamariah binti Mohd Laji

BOLA BALING- CBA 7046.700-4/3/5


Puan Sh Elly Nor Ieka binti Syed Abdullah(Ketua)
Puan Norzila binti Abu Bakar(Penolong Ketua)
Encik Mohd Nor Bashah bin Abd Kadir
Puan Rohanita binti Sulong
Puan Norzila binti Abu Bakar
Puan Normah binti Nordin
Puan Wan Norini binti Wan Sulaiman
Puan Rohaiyah binti Abd Ghani
Puan Hjh Rahimah binti Abdul Rahman
Puan Hjh Faridah binti Che Mat
Puan Hjh Hamizah binti Abdul Halim
Puan Siti Hawa binti Abdullah
Puan Norzuzaila binti Nordin

23
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
PASUKAN BADAN BERUNIFORM

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - CBA 7046.700-4/2/1


Encik Ahmad Shafiee bin Mohd Basri ( Ketua)
Encik Asrinizam bin Mohd Tahir ( Penolong Ketua )
Encik Muhammad Firdaus bin Ainun
Encik Mohd Nor Bashah bin Abd Kadir
Encik Mohamad Mutie bin Ahmad Badawi
Encik Harudin bin Abdullah
Encik Razali bin Mat Shah
Puan Nurul Huda binti Zakaria
Puan Siti Karmila binti Haji Abdul Karim
Puan Nor Hidayah binti Yusof
Puan Sh. Elly Nor Ieka binti Syed Abdullah
Puan Seri Banun binti Bahudin
Puan Norzila binti Abu Bakar
Puan Norazah binti Ismail
Puan Nurzalilah binti Jusoh

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM)- CBA 7046.700-4/2/4


Encik Md Rasid bin Senin Abu ( Ketua )
Encik Sahril Hisam bin Abdul Halim (Penolong Ketua)
Encik Azie Azhan bin Abd Aziz
Encik Osman bin Mohamad
Puan Noor Rahizan binti Ab Rahman
Puan Faridah binti Ismail
Puan Normah binti Nordin
Puan Noorzahirah binti Janih @ Jaini
Puan Rafidah binti Ghazali
Puan Hazniza binti Zainal Abidin
Puan Normalizzam binti Abdul Rahman
Puan Salwani binti Salleh
Puan Nurul Jannah binti Mohd Musa
Puan Noreha binti Abu Bakar

PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA ( PPIM ) - CBA 7046.700-4/2/8


Puan Norlailey binti Mat Yusof (Ketua)
Puan Siti Hawa binti Abdullah (Penolong Ketua)
Puan Rozita binti Ishak
Puan Nurul Anisah binti Isa
Puan Hjh Asmah binti Abu Bakar
Puan Rohana binti Abdul Jabar
Puan Wan Norini binti Wan Sulaiman
Puan Zaimah binti Yahya
Puan Marzita binti Zakaria
Puan Hjh Rahimah binti Abd Rahman
Puan Murni binti Mat Akhir
Puan Nor Azilah binti Daud
Puan Norzuzaila binti Nordin
Puan Kamariah binti Mohd Laji

24
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

PASUKAN PANDU TUNAS PUTERI - CBA 7046.700-4/2/2


Puan Hasliza binti Mohd Rozali (Ketua )
Puan Siti Hafsah binti Basir ( Penolong Ketua )
Puan Rohanita binti Sulong
Puan Hjh Azromihana binti Azmi
Puan Sharizah binti Ibrahim
Puan Maimunah bt Abd Razak
Puan Nora binti Idris
Puan Habsah binti Saari
Cik Nurhaniza binti Mohd Nor
Puan Nang Cheem a/p Eh Ren
Puan Maznah binti Mohd Tahir
Puan Fauziah binti Salleh
Puan Rohaiyah binti Abd Ghani
Puan Rasifah binti Roslan

TUNAS KADET REMAJA - CBA 7046.700-4/2/10

Encik Ahmad Nazri bin Abdul Khorid ( Ketua )


Encik Fakhrulrozi bin Abd Rahman (Penolong Ketua)
Encik Mohd Suhaimi bin Mohd Arshad
Encik Zaari bin Mohamad
Encik Muhammad Ehsan bin Kamarudin
Puan Suhana binti Abdullah Sani
Puan Faridah binti Che Mat
Puan Roseliza binti Abdul Lateh
Puan Ramlah binti Umar
Puan Suhana binti Abdullah Sani
Puan Rozilawati binti Ahmad Khadri
Puan Hamizah binti Abd Halim
Puan Rohanita bt Abdul Shukor
Cik Nur Lyiana Binti Hamzah

25
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
RUMAH SUKAN

(MERAH)
Mentor : EN MEJLAN B SULKIMAN
Encik Sahril Hisam bin Abd Halim (Ketua)
Encik Fakhrulrozi bin Abd Rahman
Encik Osman bin Mohamad
Puan Rohanita binti Abdul Shukor (Penolong Ketua)
Puan Nang Cheem a/p Eh Ren
Puan Fauziah binti Salleh
Puan Maimunah binti Abd Razak
Puan Normalizzam binti Abd Rahman
Puan Nurul Huda binti Zakaria
Puan Marzita binti Zakaria
Puan Rafidah binti Ghazali
Puan Sh Elly Nor Ieka binti Syed Abdullah
Puan Hjh Azromihana bt Azmi
Puan Norazah binti Ismail
Puan Siti Hafsah binti Basir
Puan Norzuzaila binti Nordin

(BIRU)
Mentor: PN NOR AZILA BINTI HAMZAH
Encik Mohamad Mutie bin Ahmad Badawi (Ketua)
Encik Zaari bin Mohamad
Encik Mohd Asrinizam bin Mohd Tahir
Puan Hjh Hamizah binti Abdul Halim (Penolong Ketua)
Puan Noorzahirah binti Janih @ Jaini
Puan Hjh Asmah binti A. Bakar
Puan Roseliza binti Abdul Lateh
Puan Rozilawati binti Ahmad Khadri
Puan Ramlah binti Umar
Puan Rohanita binti Sulong
Puan Siti Karmila binti Haji Abd Karim
Puan Seri Banun binti Bahudin
Puan Norzalilah binti Jusoh
Puan Noor Rahizan binti Ab Rahman
Puan Salwani binti Salleh
Puan Noreha binti Abu Bakar

(PRASEKOLAH)
Puan Maznah binti Mohd Tahir @ m.Taha
Puan Hjh Faridah binti Che Mat
Puan Nora binti Idris
Puan Norsida binti Mohamad Ghazali
Puan Fazilaili binti Pauzi
Puan Siti Zarina binti Aziz

26
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

(HIJAU)
Mentor : PN ROSNANI BINTI KARIM
Encik Ahmad Shafiee bin Mohd Basri ( Ketua )
Puan Rohana binti Abdul Jabar (Penolong Ketua)
Encik Razali bin Mat Shah
Encik Muhammad Firdaus bin Ainun
Puan Norlailey binti Mat Yusof
Puan Kamariah binti Mohd Laji
Encik Md . Rasid bin Senin Abu
Cik Norhaniza binti Mohd Nor
Puan Habsah binti Saari
Puan Zaimah binti Yahya
Puan Hjh Rahimah binti Abdul Rahman
Puan Sharizah binti Ibrahim
Puan Nurul Jannah binti Mohd Musa
Puan Siti Hawa binti Abdullah
Puan Noor Adhaleeza binti Husin

(KUNING)
Mentor : TN HJ ABD RAZAK BIN MOHAMED ZAINI
Encik Mohd Suhaimi bin Mohd Arshad (Ketua)
Puan Murni binti Mat Akhir ( Penolong Ketua )
Encik Ahmad Nazri bin Abdul Khorid
Encik Muhammad Ehsan bin Kamarudin
Puan Nor Hidayah binti Yusof
Puan Hazniza binti Zainal Abidin
Puan Norzila Binti Abu Bakar
Puan Rohaiyah binti Abd Ghani
Puan Rozita binti Ishak
Puan Suhana binti Abdullah Sani
Puan Wan Norini binti Wan Sulaiman
Puan Nor Azilah binti Daud
Puan Nurul Anisah binti Isa
Puan Rasifah binti Roslan
Puan Hasliza binti Mohamed Rozali
Puan Faridah binti Ismail
Puan Normah binti Nordin

27
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

JAWATAN KUASA PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi: Encik Mejlan bin Sulkiman (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi: Tn Hj Abd Razak bin Mohamed Zaini

(Penolong Kanan Kokurikulum)

Naib Pengerusi: Puan Nor Azila binti Hamzah

(Penolong Kanan Pentadbiran)

Puan Rosnani binti Karim

(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)

AJK : Encik Razali bin Mat Shah

Encik Harudin bin Abdullah

Encik Fakhrulrozi bin Abdul Rahman

Puan Sharizah binti Ibrahim

Encik Mohd Suhaimi bin Mohd Arshad

JAWATANKUASA 1 MURID 1 SUKAN

Penaung :Pengarah Pelajaran Negeri.

Penasihat :Pejabat Pelajaran Daerah.

Pengerusi :Mejlan bin Sulkiman - Guru Besar

Ahli Jawatankuasa :

1.Naib Pengerusi : Tn Hj Abd Razak bin Mohd Zaini – GPK Kokurikulum

2. Setiausaha : 1. En. Harudin bin Abdullah

2. En Mohd Suhaimi bin Mohd Arshad

3. Cik Nur Lyiana binti Hamzah

4. Semua Guru Ketua Penasihat Sukan dan Permainan

28
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

Penaung : Pengarah Pelajaran Negeri.

Penasihat : Pejabat Pelajaran Daerah.

Pengerusi : Guru Besar

En Mejlan bin Sulkiman

Ahli Jawatankuasa :

1. Jawatankuasa Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah .

Pengerusi : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.

Pn. Rosnani binti Karim

2. Jawatankuasa Kecil Penggalakan Sukan.

Pengerusi : Penolong Kanan Ko-kurikulum

Tn Hj Abd Razak bin Mohamed Zaini

3. Jawatankuasa kecil Sumber Manusia.

Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran.

Pn Nor Azila binti Karim

4. Jawatankuasa kecil Pemantauan dan Penilaian.

Pengerusi : Setiausaha Sukan Sekolah

En. Harudin bin Abdullah

5. Jawatankuasa Kecil Peningkatan Profesionalisme.

Pengerusi : Ketua Panitia Bahasa Melayu

6. Jawatankuasa Kecil Kewangan.

Pengerusi : (Bendahari/PIBG)

7. Jawatankuasa Kecil Teknikal.

Pengerusi : (YDP/PIBG)

29
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
JAWATANKUASA KEBITARAAN KOKURIKULUM (PENGAKAP)

Pengerusi

En Mejlan bin Sulkiman

(Guru Besar)

Naib Pengerusi

Tn Hj Abd Razak bin Mohamed Zaini (Gpk Koku)

Pn Nor Azila binti Hamzah ( Gpk 1)

Pn. Rosnani binti Karim (Gpk Hem)

Setiausaha Arus Perdana: En. Harudin bin Abdullah

Setiausaha Pendidikan Khas: Pn.Nurzalilah Bt Jusoh

Bendahari: Pn Noraini binti Ya

1. Cik Norlyana bt Hamzah - Fail Jawatankuasa Kebitaraan

2. En Md Nor Bashah bin Abd kadir - Perancangan Strategik, Pembangunan Dan

Latihan

3. Pn Noor Rahizan bt Ab Rahman - Pengurusan Papan Kenyataan Kebitaraan

4. En.Mohd Suhaimi bin Mohd Arshad - Pengurusan Peralatan Kebitaraan

5. En.Mohamad Mutie bin Ahmad Badawi - Pengurusan Kewangan Stok & Inventori

6. En Harudin bin Abdullah - Pengurusan Pertandingan

7. Pn. Norzila binti Abu Bakar - Dokumentasi

8. En. Osman bin Mohamad - Pengurusan Bilik Kebitaraan

9. Ahmad Nazri bin Abdul Khorid - Jalinan & Jaringan

10. Tn. Hj.Abd Razak Bin Hj Mohamed Zaini - Penilaian Kebitaraan

30
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
JURULATIH-JURULATIH

Arus Perdana Pendidikan Khas

1.En.Md Nor Bashah bin Abd Kadir 1.En. Mohd Asrinizam bin Mohd Tahir

2.En Harudin bin Abdullah 2.En. Muhammad Firdaus bin Ainun

3.En Ahmad Nazri bin Abdul Khorid 3.Pn. Nurzalilah binti Jusoh

4.Pn. Norzila binti Abu Bakar

5.Cik Nur Lyiana binti Hamzah

JAWATANKUASA INDUK KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA SKPP

Pengerusi

En Mejlan bin Sulkiman

(Guru Besar)

Naib Pengerusi

Tn Hj Abd Razak bin Mohamed Zaini (Gpk Koku)

Pn Nor Azila binti Hamzah ( Gpk 1)

Pn. Rosnani binti Karim (Gpk Hem)

Pn Nurzalilah binti Jusoh (Penyelaras PPKI)

Setiausaha: En Harudin bin Abdullah

Penolong Setiausaha: Cik Nur Lyiana binti Hamzah

Bendahari : Pn Noraini binti Ya

Jawatankuasa Kewangan/Penajaan: En Mohd Mutie bin Ah Badawi

En Md Nor Bashah bin Abd Kadir

Jawatankuasa Publisiti : Pn. Marzita binti Zakaria

Jawatankuasa Pertandingan dan Kepengadilan : En. Mohd Suhaimi bin M Arshad

Pn. Ramlah binti Umar

31
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
Pendaftaran dan Statistik: En. Mohd. Asrinizam bin M Tahir

Cik Nur Lyiana binti Hamzah

Urusetia : En. Ahmad Shafiee bin Md Basri

Pn. Nurul Huda binti Zakaria

JAWATAN KUASA PAJSK

Pengerusi : En Mejlan bin Sulkiman - Guru Besar

Naib Pengerusi : En.Abd Razak bin Mohamed Zaini -GPK Koku

Setiausaha : Pn Noor Rahizan binti Ab Rahman

P. Setiausaha : En.Muhammad Ehsan bin Kamarudin

AJK . : 1.En. Mohd Suhaimi bin Mohd Arshad

2. Pn.Norlailey binti Mat Yusof

3. En.Ahmad Nazri bin Abdul Khorid

4. Pn.Siti Karmila binti Hj Abdul Karim

5. En. Zaari bin Mohamed

6. Cik Nur Lyiana binti Hamzah

7. Semua Ketua Guru Penasihat Unit Kokurikulum

JAWATANKUASA UNIT DAN HARI UPACARA

SUKAN TAHUNAN

PENGERUSI :Guru Besar


En Mejlan bin Sulkiman

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamed Zaini

SETIAUSAHA :En.Harudin bin Abdullah

PENOLONG SETIAUSAHA :Cik Nur Lyiana binti Hamzah


32
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

AHLI JAWATAKUASA
1.En. Md Rasid bin Senin Abu
2.En.Md Nor Bashah bin Abd kadir
3.Pn.Nurul Anisah binti Isa
4.En.Fakhrulrozi bin Abd Rahman
5.Pn.Norzila binti Abu Bakar
6.En. Zaari bin Mohamed

SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAN

PENGERUSI :Guru Besar


En Mejlan bin Mohamed zaini

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamad Zaini

SETIAUSAHA: : Pn Salwani binti Salleh (K.P Sejarah)

AHLI JAWATANKUASA
1.En.Osman bin Mohamad
2.Pn Norazah binti Ismail
3.Pn.Nor Hidayah binti Yusof
4.Pn.Hasliza binti Mohd Rozali
5.Pn.Rosliza binti Abdul Lateh
6.Pn.Habsah binti. Shaari
7.Pn.Hjh Rahimah binti Abdul Rahman
8.Pn.Rohaiyah binti Abd Ghani
9.Pn.Faridah binti Ismail

KURSUS KEPIMPINAN KOKURIKULUM

PENGERUSI :Guru Besar


En Mejlan bin Sulkiman

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamed Zaini

SETIAUSAHA :En Razali bin Mat Shah

AJK:Semua Ketua Penasihat Unit Uniform,Kelab Persatuan Dan Sukan Permainan

(Penerangan Tentang Tugas Dan Tanggungjawab Sebagai AJK )

33
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
PERTANDINGAN KELAB DAN PERSATUAN

PENGERUSI :Guru Besar


En Mejlan bin Sulkiman

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamed Zaini

SETIAUSAHA : Pn. Shahrizah binti Ibrahim

AJK:Semua Ketua Penasihat Kelab Dan Persatuan

(Melibatkan Semua Kelab Dan Persatuan Melakukan Aktiviti Serentak)

PERTANDINGAN INNOVASI KELAB DAN PERSATUAN

PENGERUSI :Guru Besar


En Mejlan bin Sulkiman

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamed Zaini

SETIAUSAHA :Pn. Hjh Seri Banun binti Bahudin

AJK:Semua Ketua Penasihat Kelab Dan Persatuan

KARNIVAL SENI BUDAYA

PENGERUSI :Guru Besar


En Mejlan bin Sulkiman

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamed Zaini

SETIAUSAHA :En Mohd Suhaimi bi Mohd Arshad

AJK
1.En. Zaari bin Mohamed
2.Pn.Hajjah Rozilawati binti Ahmad Khadri
3.En.Sahril Hisam bin Abdul Halim
4.Pn.Rohanita binti Abdul Shukor
(Mengadakan Karnival Berbetuk Kesenian Seperti Tarian,Kemahiran Bermain Alat
Muzik,Permainan Rakyat/Tradisional Dan Sebagainya)

34
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
KARNIVAL SENI VISUAL
PENGERUSI :Guru Besar
En Mejlan bin Sulkiman

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamed Zaini

SETIAUSAHA: Pn.Suhana binti Abdullah Sani

AJK: Semua Guru Pendidikan Seni

(Mengadakan Karnival Bagi Mencungkil Bakat Dalam Bidang Seni,Mencanting


Batik,Anyaman Dan Sebagainya)

KARNIVAL KHIDMAT MASYARAKAT

PENGERUSI :Guru Besar


En Mejlan bin Sulkiman

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamed Zaini

SETIAUSAHA :En.Sahril Hisam bin Abdul Halim

AJK :Guru-guru Tahun 6

(Melibatkan Hubungan Dua Hala Antara Sekolah Dan Masyarakat)

RIMUP/ RUKUN NEGARA


PENGERUSI :Guru Besar
En Mejlan bin Sulkiman

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamed Zaini

SETIAUSAHA :En.Md Nor Bashah bin Abd Kadir

AJK :Guru Tahun 6

(Melibatkan Hubungan Dua Hala Antara Sekolah Dan Masyarakat)

35
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM

PENGERUSI :Guru Besar


En Mejlan bin Sulkiman

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamed Zaini

SETIAUSAHA :En. Fakhrulrozi bin Abdul Rahman

AHLI JAWATANKUASA
1.En.Md Nor Bashah bin Abd Kadir
2.En.Md Rashid bin Senin Abu
3.En.Mohd Mutie bin Ahmad Badawi
4.Cik Nur Lyiana binti Hamzah
5.Pn.Hasliza binti Mohamed Rozali
6.En.Osman bin Mohamad

MINGGU KECERGASAN

PENGERUSI :Guru Besar


En Mejlan bin Sulkiman

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamed Zaini

SETIAUSAHA :Cik Nur Lyiana binti Hamzah

AHLI JAWATANKUASA
1.Pn.Nurul Huda binti Zakaria
2.En.Harudin bin Abdullah
3.Pn.Zaimah binti Yahya
4.Pn.Norzuzaila binti Nordin

HARI GURU

PENGERUSI :Guru Besar


En Mejlan bin Sulkiman

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamed Zaini

NAIB PENGERUSI 2 :Pengerusi Kgkt

36
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
PAPAN KENYATAAN KOKURIKULUM

PENGERUSI :Guru Besar


En Mejlan bin Sulkiman

NAIB PENGERUSI :Gpk Ko Kurikulum


En.Abd Razak bin Mohamed Zaini

SETIAUSAHA :En.Razali bin Mat Shah

PENOLONG SETIAUSAHA : Pn Noor Rahizan binti Ab Rahman

PENYELARAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM :En. Fakhrulrozi bin Abdul Rahman

PENYELARAS KELAB &PERSATUAN: Pn. Sharizah binti Ibrahim

PENYELARAS SUKAN &PERMAINAN: En Mohd Suhaimi bin Md Arshad

JURULATIH PASUKAN KO- AKADEMIK/ KOKURIA

1.STORY TELLING (BI)

TAHAP 1:Pn Rafidah binti Ghazali (K)


TAHAP 2:Pn.Norzuzaila binti Nordin

2.CHORAL SPEAKING(BI)

1.Pn.Normalizzam binti Abdul Rahman(K)


2.Pn.Hazniza binti Zainal Abidin

3.SPELL IT RIGHT(SIR)

1. Pn.Nor Hidayah binti Yusof (K)


2. Cik Nur Lyiana binti Hamzah

4.ACTION SONG(BI)

1.Pn. Siti Karmila binti Hj Abd Rahman(K)


2.Pn. Nurul Jannah binti Mohd Musa

5.PUBLIC SPEAKING(BI)

1.Pn.Hasliza binti Mohamed Rozali (K)


2.En.Muhammad Ehsan bin Kamarudin

37
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019

6.SCRABBLE

1.Pn. Nurul Jannah binti Mohd Musa (K)


2.En. Muhammad Ehsan bin Kamarudin

7.BERCERITA (BM)

TAHAP 1
1. Pn Rosliza binti Lateh(K)
2. Pn Maimunah binti Abd Razak

TAHAP 2
1.Pn.Suhana binti Abdullah Sani (K)
2.Pn.Wan Norini binti Wan Sulaiman

8.PIDATO (BM)
1. Pn.Rohana binti Abdul Jabar(K)
2. Pn.Ramlah binti Umar

9.PANTUN/SAJAK/SYAIR(BM)
1.En. Ahmad Nazri bin Abdul Khorid(K)
2.Pn. Rasifah binti Roslan

10. BICARA BERIRAMA


1. Pn. Rohanita Binti Abdul Shukor (K)
2. Pn. Rohaiyah binti Abd Ghani
3. Pn. Norzalilah Bt. Jusoh
4. Pn. Nur Lyiana binti Hamzah
5. Pn. Nurul Huda binti Zakaria
6. Pn. Norazah binti Ismail
7. En. Mohd Suhaimi bin Mohd Arshad
8. En. Osman bin Mohamad

11.KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI

1.Pn Fauziah binti Salleh(K)


2.Pn Hjh Hamizah binti Abdul Halim
3.En Harudin bin Abdullah

38
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
12.PERMATH.MAGIC DAN KUIZ MATH

1.Pn.Norzila binti Abu Bakar (K)


2.Pn.Normah binti Nordin

13.KUIZ KESIHATAN

1.Pn.Nurul Jannah binti Mohd Musa (K)


2.Pn.Rohanita binti Sulong
3.Pn.Noreha binti Abu Bakar

14.INOVASI

1.Pn.Siti Hafsah binti Basir(K)


2.Pn.Siti Hawa binti Abdullah

15.EUREKA

1.En.Zaari bin Mohamed(K)


2.Pn.Zaimah binti Yahya

16.BECERITA SAINS:
1.Pn.Fauziah binti Salleh (K)
2.Pn.Faridah binti Ismail

17. PERTANDINGAN DOKTOR MUDA


1.Pn Siti Karmila binti Hj Abd Karim (K)
2.Pn.Hjh Azromihana binti Azmi

18.SAHIBBA
1. Pn.Sh Elly Nor Eika binti Sy Abdullah (K)
2 .Pn.Rozilawati binti Ahmad Khadri

19.KOMPANG
1.En.Sahril Hisam bin Abdul Halim (K)
2.En.Razali bin Mat Shah
3.En.Mohamad Mutie bin Ahmad Badawi

20.KOIR
1.En.Mohd Suhaimi bin Mohd Arshad (K)
2.Pn.Rohanita binti Abdul Shukor
3.Pn.Siti Karmila binti Hj Abdul Karim

39
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
21. KARNIVAL PRA SEKOLAH

1.Pn Maznah binti Mohd Tahir(K)


2.Pn.Hjh Faridah binti Che Mat
3.Pn Nora binti Idris

MAJLIS TILAWAH AL-QURAN

1.TILAWAH
LELAKI
1.En. En Fakhrulrozi bin Abd Rahman (K)
2.En.Ahmad Shafiee bin Mohd Basri

PEREMPUAN
1.Pn.Hjh Asmah binti Abu Bakar (K)
2.Puan Nor Azila binti Daud

2.HAFAZAN
LELAKI
1.En.Mohamad Mutie bin Ahmad Badawi (K)
2.Pn Nurul Anisah binti Isa

PEREMPUAN
1.Pn.Marzita binti Zakaria (K)
2.Pn.Sharizah binti Ibrahim

3.BERCERITA KISAH NABI


LELAKI
1.En Razali bin Mat Shah (K)
2.Pn.Murni binti Mat Akhir

PEREMPUAN
1.Pn.Noor Rahizan binti Ab Rahman (K)
2.Pn Noorzahirah binti Janih

4.JAWI
1.Pn.Hjh Seri Banun binti Bahudin (K)
2.Pn Siti Hawa binti Abdullah

5.NASYID
1.Pn.Rozita binti Ishak(K)
2.Pn Hjh Azromihana binti Azmi
3.Pn Hjh Seri Banun Binti Bahudin
4.En Mohd Suhaimi bin Mohd Arshad
5.En Asrinizam bin Mohd Tahir

40
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
MAJLIS KHATAM AL-QURAN
(Jawatankuasa Panitia Pendidikan Islam)

1.DIKIR BARAT

1.En.Mohamed Mutie bin Ahmad Badawi (K)


2.En.Ahmad Shafiee bin Mohd Basri
3.En.Sharil Hisam bin Abd Halim
4.En Fakhrulrozi bin Abd Rahman

2.KALAM JAMA’LE

1.Pn.Marzita binti Zakaria(K)


2.Pn.Norlailey binti Mat Yusof
3.Pn.Nurul Anisah binti Isa
4.Pn.Noorzahirah binti Janih@Jaini

3.KUIZ.

1.En.Fakhrulrozi bin Abd Rahman(K)


2.Ph.Hajah Rahimah binti Abdul rahman
3.Pn.Siti Hafsah binti Basir

JURULATIH SUKAN & PERMAINAN

1.BOLA SEPAK/FUTSAL

1.En. Sahril Hisam bin Abd Halim (K)


2.En. Azie Azhan bin Ab Aziz
3.En. Ahmad Shafiee bin Mohd Basri

2.BOLA JARING

1.Pn Habsah binti Saari(K)


2.Pn.Nurul Anisa binti Isa
2.Pn.Suhana binti Abdullah Sani
3.Pn.Nurul huda binti Zakaria
4.Pn.Hjh Azrimihana binti Azmi
5.Pn.Normalizzam binti Abdul Rahman
6.Pn.Norlailey binti Mat Yusof
7.Pn Norazah binti Ismail
8. Pn Sharizah binti Ibrahim
9. Pn Rohanita binti Abd Shukor
10.Nang Cheem A/P Eh Ren

41
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
3.SEPAK TAKRAW

1.En. Zaari bin Mohamad(K)


2.En. Md Rasid bin Senin Abu

4.BOLA BALING

1.En.Harudin bin Abdullah(K)


2.Pn.Rohanita binti Sulong
3.Pn.Sh. Elly Nor Ieka binti Syed Abdullah
4.Pn Wan Norini binti Wan Sulaiman

5.BADMINTON

1.En.Fakhrulrozi bin Abd Rahman(K)


2.En. Ahmad Nazri bin Abdul Khorid
3.Pn.Rohana binti Abdul Jabar

6.CATUR

1.Pn Rafidah binti Ghazali(K)


2.Pn Ramlah binti Umar

7.OLAHRAGA

1.En Md Nor Bashah bin Abd Kadir(K)


2.Pn Norzila binti Abu Bakar
3.Cik Nur Lyiana binti Hamzah
4.Pn.Nurul Huda binti Zakaria
5.En.Mohamad Mutie bin Ahmad Badawi

8. MERENTAS DESA

1.En Ahmad Nazri bin Abdul Khorid(K)


2.Cik Nur Lyiana binti Hamzah
3.Pn.Nurul Huda binti Zakaria
4.En.Md Nor Bashah bin Abd Kadir
5.En.Mohamad Mutie bin Ahmad Badawi

42
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
JADUAL PERJUMPAAN UNIT KOKURIKULUM SETIAP MINGGU 2019.

BIL UNIT TARIKH

1 MESYUARAT AGONG UNIT KOKURIKULUM 09 JAN


(KELAB SUKAN DAN PERMAINAN)
2 MESYUARAT AGONG UNIT KOKURIKULUM 16 JAN
(KELAB DAN PERSATUAN)
3 MESYUARAT AGONG UNIT KOKURIKULUM 23 JAN
(BADAN BERUNIFORM)
4 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 30 JAN

5 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 13 FEB

6 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 20 FEB

7 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 27 FEB

8 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 06 MAC

9 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 13 MAC

10 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 20 MAC

11 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 03 APR

12 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 10 APR

13 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 17 APR

14 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 24 APR

15 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 08 MAY

16 KELAB DAN PERSATUAN 15 MAY

17 BADAN BERUNIFORM 12 JUN

18 KELAB DAN PERSATUAN 19 JUN

19 BADAN BERUNIFORM 26 JUN

20 KELAB DAN PERSATUAN 03JULAI

21 BADAN BERUNIFORM 10 JULAI

22 KELAB DAN PERSATUAN 17 JULAI

23 BADAN BERUNIFORM 24 JULAI

43
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
24 KELAB DAN PERSATUAN 31JULAI

25 BADAN BERUNIFORM 07 AUG

26 KELAB DAN PERSATUAN 21 AUG

27 BADAN BERUNIFORM 28 AUG

28 KELAB DAN PERSATUAN 04 SEPT

29 BADAN BERUNIFORM 11 SEPT

30 KELAB DAN PERSATUAN 18 SEPT

31 BADAN BERUNIFORM 25 SEPT

32 KELAB DAN PERSATUAN 02 OKT

33 BADAN BERUNIFORM 09 OKT

34 KELAB DAN PERSATUAN 16 OKT

35 BADAN BERUNIFORM 23 OKT

36 KELAB DAN PERSATUAN 30 OKT

37 BADAN BERUNIFORM 06 NOV

38 KELAB DAN PERSATUAN 13 NOV

44
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
TAKWIM TAHUNAN AKTIVITI KO-KURIKULUM SK PAYA PULAI 2019

BIL PERKARA / AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN

1 Mesyuarat Unit Kokurikulum kali ke 1 2019 26 .12.2018 (Rabu)

2 Pengisian Borang Pemilihan Gerko Januari

3 Mesyuarat Agung Semua Unit Koko 09 Januari (Rabu)

4 Pemilihan Pemain Pasukan Sekolah Sekolah Januari

5 Mula latihan Pasukan Januari

6 Latihan Pusat Pasukan Sekolah Januari

7 Kegiatan Unit Kokurikulum Mingguan Januari – November

8 Bola Baling (MSSD) 20-21 Feb (Rabu-Khamis)

9 Mesyuarat Agung Rumah Sukan 07 Januari (Isnin)

10 Merentas Desa Sekolah 17 Januari (Khamis)

11 Merentas Desa MSSD 24 Januari (Khamis)

12 Latihan Merentas Desa 15 Januari (Selasa)

16 Januari ( Rabu )

Kejohanan Merentas Desa SKPP 2019 18 Januari ( Jumaat )

13 Sukan Tahunan 12 Februari (Selasa)

14 Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform Daerah (Lelaki)

15 Kursus Kepimpinan AJK Unit Kokurikulum 14 Februari (Khamis)

16 Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform Daerah (Perem)

17 Karnival Kelab dan Persatuan/ Pertandingan Innovasi 06 Mac (Rabu)

18 Bola Sepak (MSSD TEMERLOH) 22-25 April (Isnin-Khamis)

19 English In Camp

20 Bola Jaring(MSSD TEMERLOH) 11-12 Feb (Isnin-Selasa)

45
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
21 Balapan dan Padang (MSSD TEMERLOH) 25-28 Feb (Isnin-Khamis)

22 Pertandingan Sahibba

23 Perkhemahan Bersepadu SKPP 20-22 Sept.(Jumaat-Ahad)

24 Catur (MSSD TEMERLOH) 05-07 Mac (Selasa-Khamis)

25 Karnival Bahasa Melayu

26 Karnival Bahasa Inggeris

27 Choral Speaking

28 Sambutan Hari Guru 16 Mei (Khamis)

29 Karnival Seni Budaya 17Julai (Rabu)

30 Pertandingan koakedamik Sains Dan Teknologi 08 Mei (Rabu)

31 Karnival Seni Visual 17 Julai (Rabu)

32 Scrabble Competition

33 Action Song

34 Public Speaking

35 Story Telling

36 Poetry

37 Pertandingan UEREKA

38 Bercerita Sains Tahun 3

39 Bercerita Sains Tahap 2

40 Bicara Berirama Mac

41 Sambutan Bulan Kemerdekaan 21 Ogos (Rabu)

42 Mesyuarat Unit Kokurikulum kali ke 2 26 September (Khamis)

43 Program Khidmat Masyarakat 10 Oktober (Khamis)

44 Karnival Sukan dan Permainan ( Tahap 2 ) 21-25 Oktober (Isnin-Jumaat)

45 Pencarian Bakat Februari

46 Pertandingan 1 Murid 1 Sukan Ogos

47 Hari Graduasi Tahun 6 31 Oktober 2019

46
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOKURIKULUM 2019
48 Hari Anugerah Cemerlangan 20 November 2019

50 Sepak Takraw (MSSD) 13-15 Feb.(Rabu-Jumaat)

51 Badminton 19-21 Februari (MSSD)

52 Pingpong 28-30 Januari (MSSD)

53 Boling 10 Jan (MSSD)

54 Kejohanan Olahraga Kluster Kebangsaan 2018 Takwim Kebangsaan

55 Menyertai Pertandingan Peringkat Zon Takwim Zon

56 Menyertai Pertandingan Peringkat Daerah Takwim Daerah

57 Menyertai Pertandingan Peringkat Negeri Takwim Negeri

58 Menyertai Pertandingan Peringkat Kebangsaan Takwim Kebangsaan

59 Minggu SEGAK Sesi 1 4-8 Mac (Isnin-Jumaat)

60 Minggu SEGAK Sesi 2 5-9 Ogos (Isnin-Jumaat)

47