You are on page 1of 6

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ………..

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ
Για την αντικατάσταση Πραγματογνώμονα

1. Της ομόρρυθμης εταιρείας που εδρεύει στο ……… Αττικής


(Λεωφόρος ……….) με την επωνυμία «………..» όπως νόμιμα
εκπροσωπείται και
2. Του Α.Μ. του Β., κατοίκου …….. οδός …….. αρ. ….

ΚΑΤΑ
1. Της Α.Β.Γ., Αρχιτέκτονος, κατοίκου ….., οδός …… αρ. ….
2. Του Ιδρύματος που εδρεύει στον Πειραιά (………..) με την επωνυμία
«……………..», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Α. Το δεύτερο των καθών ήγειρε ενώπιον του Μονομελούς


Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών) εναντίον
μεν της πρώτης από εμάς την από …… και με αριθμό εκθέσεως
καταθέσεως ………/2000 αγωγή του, εναντίον δε του δεύτερου από εμάς
την από ….-…-2000 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως …./…-..-2000
αγωγή του. Αμφότερες οι αγωγές αφορούν στην απόδοση των μισθίων
που περιγράφονται στο ιστορικό εκάστης, τα οποία είναι μισθωμένα
αντίστοιχα στην πρώτη και στον δεύτερο από εμάς.
Οι εν λόγω αγωγές, των οποίων η συζήτηση προσδιορίσθηκε για την
……… 2000, συνεκδικάσθηκαν και επ’ αυτών εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.
…../2001 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (Διαδικασία Μισθώσεων),
με την οποία το Δικαστήριο ανέβαλε την έκδοση οριστικής αποφάσεως,
διέταξε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και διόρισε ως
πραγματογνώμονα την πρώτη των καθών, προκειμένου να αποφανθεί με
αιτιολογημένη έκθεσή της επί των θεμάτων που εκτίθενται στο
διατακτικό της ως άνω αποφάσεως και αφορούν στην διαπίστωση της
στατικής επάρκειας και καταλληλότητας των εν λόγω μισθίων.

Β. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

Δυνάμει του από …./…/1997 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως,


εκμισθώσαμε από το δεύτερο των καθών τα περιγραφόμενα στο ιστορικό
των ως άνω αγωγών του μίσθια διαμερίσματα της επί της οδού
………….. αρ. …. πολυκατοικίας με σκοπό την χρήση αυτών από την
πρώτη από εμάς για την στέγαση των γραφείων της και από τον δεύτερο
από εμάς ως κύρια κατοικία της οικογενείας του.
Κατά τον σεισμό της 7-9-1999 το όλο κτίριο υπέστη σοβαρές και
εκτεταμένες ζημίες, και πλέον συγκεκριμένα:
Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Πειραιά που
διενεργήθηκε στις 14.10.1999 από τους Πολιτικούς Χ.Χ. και Σ.Π., (μετά
από εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο όλου του κτιρίου της
πολυκατοικίας) το παραπάνω κτίριο χαρακτηρίσθηκε προσωρινά
ακατάλληλο για χρήση [κίτρινο] καθόσον οι παραπάνω Πολιτικοί
Μηχανικοί διαπίστωσαν πλευρικές αποκολλήσεις εκατέρωθεν,
ρηγματώσεις διαγώνιες στους εκατέρωθεν μεσότοιχους, ρωγμές σε
τοιχοποιίες πλήρωσης διαμερίσματος 6ου ορόφου, ρωγμές σε
υποστήλωμα από το ισόγειο στο υπόγειο. Ως μέτρα δε ασφαλείας, όρισαν
το κτίριο να μη χρησιμοποιηθεί πριν επανεξεταστεί κατά τον
δευτεροβάθμιο έλεγχο.
Περαιτέρω μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε με δικές μας δαπάνες
από τον Πολιτικό Μηχανικό Η.Τ. στις 9-10-2000 και από την
καταρτισθείσα τεχνική του έκθεση, προκύπτει ότι μέχρι σήμερα οι
φθορές στη σεισμοπαθή πολυκατοικία όπου ευρίσκονται τα μίσθια δεν
έχουν αποκατασταθεί και τούτο δεν έχει εισέτι «αποχαρακτηρισθεί».
Έτσι σήμερα το κτίριο παρουσιάζει (1) πλευρικές εκατέρωθεν
αποκολλήσεις από τις παρακείμενες πολυκατοικίες με αποτέλεσμα να
παρατηρούνται φαινόμενα υγρασίας στα διαμερίσματα (2) διαγώνιες
ρηγματώσεις στους εκατέρωθεν μεσότοιχους (3) ρωγμές διαγώνιες –
κάθετες στις τοιχοποιίες πλήρωσης τόσο στο κλιμακοστάσιο σε όλη την
πορεία από τον 1ο έως το 6ο όροφο, όσο και στο διαμέρισμα ΣΤ του 6 ου
ορόφου εξωτερικά (4) κάθετη ρωγμή σε υποστήλωμα στο διάστημα από
το υπόγειο στο ισόγειο και παραπλεύρως της κλίμακος και (5) μερική
αποκόλληση μαρμάρων εξωτερικής όψεως. Οι σχετικές παραπάνω
εκθέσεις που συντάχθηκαν προς τούτο, έγιναν μετά από εσωτερικό και
εξωτερικό έλεγχο όλου του κτιρίου από τους παραπάνω μηχανικούς.

Επειδή σύμφωνα με το Π.Δ. 22-/1929 περί «επικίνδυνων –


ετοιμόρροπων κατασκευών» όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο
422 του κωδικοποιημένου διατάγματος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27-7-
1999, αρμόδιοι να αποφανθούν για την ακαταλληλότητα κτιρίων και της
στατικής τους ανεπάρκεια είναι μόνο ανώτεροι διπλωματούχοι πολιτικοί
μηχανικοί.
Επειδή σύμφωνα με την με αριθμό 3877 απόφαση του Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1753/17-9-1999 «περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) για θέματα αφορώντα στο
σεισμό της 7-9-1999 στον Νομό Αττικής» αρμόδιοι για τις αυτοψίες και
τον έλεγχο των κτιρίων που επλήγησαν από το σεισμό είναι μόνο
διπλωματούχοι μηχανικοί με κατάλληλη για κάθε περίπτωση πείρα, οι
οποίοι και συγκροτούνται σε επιτροπές από το αρμόδιο Τ.Α.Σ.
Οι επιτροπές αυτές, που αποτελούνται από Διπλωματούχους
Μηχανικούς θα είναι
-τριμελείς για τις περιπτώσεις που θα ελέγχουν αν τα κτίρια είναι
επισκευάσιμα.
-διμελείς για την περίπτωση που ελέγχουν αν η δαπάνη για την επισκευή
τους είναι υπέρμετρη.
-διμελείς ή τριμελείς, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, για
τον έλεγχο, σε πρώτη φάση, αν τα κτίρια είναι κατοικήσιμα ή επικίνδυνα,
επισκευάσιμα ή κατεδαφιστέα σύμφωνα με τις «Οδηγίες και έντυπα για
την διενέργεια αυτοψιών μετά το σεισμό» του ΟΑΣΠ.

Επειδή επί του δευτεροβάθμιου έλεγχου του ΤΑΣ, που αποφάνθηκε


οριστικά επί της προσωρινής επικινδυνότητας της χρήσης του κτιρίου και
το χαρακτήρισε κίτρινο, το δεύτερο των καθών δεν υπέβαλε ένσταση –
αντιρρήσεις.

Επειδή ο διορισμός ως πραγματογνώμονα της πρώτης των καθών,


αρχιτέκτονος, αντιβαίνει στο νομοθετικό πλαίσιο δυνάμει του οποίου οι
ζημίες κτιρίων στον Νομό Αττικής που προκλήθηκαν από τον σεισμό της
7.9.1999 διαπιστώνονται κατά τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο από τις
συσταθείσες για τον σκοπό αυτό Ειδικές Επιτροπές.
Επειδή η πρώτη των καθών, δεν κατέχει τα τυπικά προσόντα και την
κατάλληλη ειδικότητα άλλως την εξιδιασμένη γνώση προκειμένου να
αποφανθεί περί της στατικής αντοχής ή όχι του κτιρίου, καθόσον αύτη
είναι αρχιτέκτων και δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή την
κατοχή διπλώματος πολιτικού μηχανικού με κατάλληλη για την
περίπτωση κατάρτιση και εμπειρία, δοθέντος ότι μόνο πολιτικοί
μηχανικοί με κατάλληλη για κάθε περίπτωση πείρα μπορεί να
αποφανθούν περί της στατικής αντοχής και επάρκειας κτιρίου σύμφωνα
με το παραπάνω Π.Δ. «περί επικινδύνων οικοδομών».
Επειδή κατά συνέπεια συντρέχει εύλογη αιτία για την αντικατάσταση
της πρώτης των καθών από αρμόδιους πραγματογνώμονες που θα ορίσει
το ΤΑΣ, οι οποίοι θα κατέχουν τα τυπικά και αναγκαία προσόντα και
ειδικές γνώσεις για την σύνταξη της ορισθείσης πραγματογνωμοσύνης.
Επειδή από την τυχόν πρόοδο της πραγματογνωμοσύνης που
διατάχθηκε από την πρώτη των καθών θα υποστούμε ανεπανόρθωτη
δικονομική και οικονομική βλάβη.
Επειδή νομιμοποιούμεθα ενεργητικά προς άσκηση της υπό κρίση
αιτήσεως μας.
Επειδή συντρέχουν επείγοντες λόγοι υποβολής της παρούσης
αιτήσεως.
Επειδή η αίτησή μας είναι νόμιμη και βάσιμη.
Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο να
χωρήσει κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
στην αντικατάσταση της διορισθείσης πραγματογνώμονος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και για όσους θα προσθέσουμε κατά την συζήτηση με τη ρητή


επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας.


Να γίνει δεκτή η αντικατάσταση της πρώτης των καθών από το
λειτούργημά της ως πραγματογνώμονα που διορίσθηκε με την παραπάνω
απόφαση και να διαταχθεί ο διορισμός πραγματογνώμονα με ειδικότητα
διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού, άλλως τριμελούς επιτροπής
απαρτιζομένης από διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς
εντεταλμένους από το Τ.Α.Σ. άλλως από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή άλλο αρμόδιο
φορέα.
Να ορισθεί τόπος και χρόνος προκειμένου ο νέος
πραγματογνώμονας(ες) που θα διορισθεί(ουν) να δώσει(ουν) το νόμιμο
όρκο, όπως ορίζεται στην απόφαση που αναφέρεται στο ιστορικό της υπ’
αριθ. …./2001 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου …………

…………, …/../…..
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος