You are on page 1of 9

Universitatea „Creştină Dimitrie Cantemir”

-Facultatea de Drept Cluj-Napoca-

Referat

Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de


animale

Student:
Duda Mirel
Pop Marius

An universitar 2016-2017
Cesiunea de creanța

Reglementat de catre:
Art. 1573

Forma cesiunii

(1) Creanţa este cedată prin simpla convenţie a cedentului şi a cesionarului, fără notificarea
debitorului.

(2) Consimţământul debitorului nu este cerut decât atunci când, după împrejurări, creanţa este
legată în mod esenţial de persoana creditorului.

Definiţie:

Cesiunea de creanţă este, de regulă, un contract încheiat între cedent şi


cesionar, faţă de care, debitorul cedat are calitatea de terţ. Nu este exclusă însă,
posibilitatea ca cesiunea să facă parte dintr-o operaţiune complexă la care să
participe şi debitorul cedat.1

Cesiunea de creanta se poate face cu titlu gratuit sau cu titlu


oneros.
Partile din contractul de creanta se numesc:

cedent – persoana care transmite creanta

cesionar – persoana care primeste creanta

1
C. Stătescu, C. Bîrsan – Drept civil.Teoria generală a obligaţiilor, Ed.Hamangiu,
Bucureşti, 2008
Cesiunea de creanta poate fi sub forma vanzarii sau un alt contract cu titlu
oneros ( ex. contract de schimb).

Fiind un contract, cesiunea trebuie sa indeplineasca conditiile de validitate


prevazute la contracte.

La cesiunea de creanta, predarea intre cesionar si cedent se face prin predarea


titlului constatator al creantei.

Debitorul cedat – este persoana care are calitatea de debitor fata de cedend, pana
la momentul cesiunii de creanta si ,ulterior, fata de cesionar, dupa momentul
cesiunii de creanta.

Debitorul cedat este tert fata de cesiune si, in consecinta, nu este necesar
acordul lui in vederea realizarii cesiunii de creanta.

Cu toate acestea, pentru a-i fi opozabila aceasta cesiune lui cat si celorlalti terti
trebuie indeplinite unele formalitati, cea care vizeaza debitorul cedat fiind cea a
notificarii sau acceptarii cesiunii de creanta de catre debitor.

Notificarea se face de catre cesionar sau cedent.

Acceptarea cesiunii de creanta semnifica luarea la cunostinta asupra


cesiunii.Daca acceptarea se face sub semnatura privata, ea este opozabila numai
debitorului cedat.

Unele cesiuni de creanta necesita ,pentru opozabilitate, resepctarea unor reguli


speciale.2

Efectele cesiunii de creanta:

 efectele actelor judicie care se infaptuiesc prin intermediul ei


 efecte specifice cesiunii de creanta

Intre parti: la momentul incheierii contractului de cesiune, creanta se transfera


in patrimoniul cesionarului, cu toate drepturile sale.

Fata de terti: cesiunea isi produce efectul de la momentul notificarii sau


acceptarii ei de catre debitorul cedat.

2
Avocet consultant – ziar articol
Condiţiile de validitate3:
cesiunea trebuie să întrunească toate condiţiile de validitate ale contractelor,
referitoare atât la fond cât şi la formă.

a) acceptarea cesiunii de către debitor printr-un înscris a cărui singură condiţie


este să aibă dată certă [art. 1578 alin. (1) lit. a)]. Este vorba, aşadar, de cel puţin
un act sub semnătură privată care să aibă dată certă;
b)
b)notificarea scrisă a cesiunii, pe suport de hârtie sau în format electronic (cu
condiţia să fie suficient de specifică şi să arate identitatea cesionarului, să indice „în
mod rezonabil” creanţa cedată şi să solicite debitorului plata directă, iar dacă este o
cesiune parţială, notificarea trebuie să indice şi întinderea acesteia [art. 1578 alin. (1)
lit. b)]4. Aceeaşi notificare este cerută şi în cazul cesiunii unei universalităţi de
creanţe pentru realizarea opozabilităţii faţă de debitorul cedat (art. 1579). In legătură
cu această notificare, este de reţinut şi că ea poate fi făcută de ambele părţi, adică de
cesionar ori de cedent. Cedentul nu are, însă, obligaţia legală de a face notificarea.
Aşa că ea este făcută, de cele mai multe ori, de către cesionar, deoarece el este cel
interesat. După cum ea este făcută de una sau cealaltă dintre părţi, ea produce efecte
diferite: i. dacă ea este făcută de către cedent, debitorul cedat trebuie să execute
prestaţia direct faţă de cesionar, opozabilitatea fiind realizată de la data comunicării
notificării; ii. dacă notificarea este făcută de către cesionar, debitorul are dreptul de a-i
pretinde acestuia să-i prezinte dovada scrisă a cesiunii, precum şi de a suspenda plata
până la acest moment [art. 1578 alin. (3) şi (4)]; până la comunicarea dovezii scrise a
cesiunii de creanţă către debitor, notificarea nu produce efecte [art. 1578 alin. (5)];

c) înscrierea în arhiva electronică - în cazul cesiunii unei universalităţi de creanţe,


actuale sau viitoare, art. 1579 noul Cod Civil, prevede că, faţă de terţi, opozabilitatea
nu se realizează decât prin înscrierea cesiunii în arhiva electronică [mai ales în
condiţiile în care înscrierea în arhiyă în cazul cesionarilor succesivi ai aceleiaşi

3
http://legeaz.net/dictionar-juridic/cesiunea-de-creanta
creanţe are ca efect crearea unei ordini de prioritate între cesionari, în pofida existenţei
unei sau unor notificări sau acceptări din partea debitorului cedat - v., art. 1583 alin.
(2)]. Aceeaşi înscriere în arhivă poate să producă efecte de opozabilitate în toate
cazurile de cesiune de creanţă faţă de terţi, dar nu este suficientă pentru realizarea
opozabilităţii faţă de debitorul cedat - în cazul lui fiind necesare ori acceptarea, ori
notificarea. Astfel cum vom putea observa, această manieră de realizare a
opozabilităţii ridică o delicată problemă de concurs între două modalităţi, chestiune pe
care o vom analiza cu ocazia efectelor cesiunii de creanţă;

d) cererea de chemare în judecată - de această dată nu este vorba de o modalitate


efectivă de realizare a opozabilităţii cesiunii de creanţă. Este vorba, în realitate, de un
act care incorporează notificarea debitorului cedat [prevăzută de art. 1578 alin. (1) lit.
b)]. Cererea de chemare în judecată a debitorului cedat, formulată de către cesionarul
creanţei, implică întotdeauna şi o comunicare a cesiunii de creanţă, realizată odată cu
comunicarea cererii de chemare în judecată;

e) opozabilitatea faţă de terţii asimilaţi debitorului cedat - în această categorie,


legiuitorul include fideiusorii debitorului cedat. Faţă de aceştia, art. 1581 noul Cod
Civil, prevede că opozabilitatea cesiunii nu se poate realiza decât prin aceleaşi
mijloace ca şi faţă de debitorul cedat (adică acceptare sau notificare);

f) notarea în cartea funciară - şi această manieră de realizare a opozabilităţii cesiunii


de creanţă este avută în vedere de legiuitor care indică la art. 902 alin. (2) pct. 6 C.
civ., posibilitatea notării în cartea funciară a locaţiunii şi cesiunii de venituri. Notarea
în cartea funciară a unei cesiuni de creanţă cu privire la chiriile viitoare, de exemplu,
astfel cum este ea prevăzută de art. 902 noul Cod Civil, produce efecte de
opozabilitate faţă de terţi [art. 902 alin. (1) noul Cod Civil]. De unde se deduce că, în
această manieră, există o modalitate alternativă de realizare a publicităţii cesiunii de
creanţă şi care concurează cu modalităţile de realizare a publicităţii prevăzute de art.
1578-1581.4

Fiind un contract, cesiunea de creanţă trebuie să aibă toate elementele unui


contract, capacitate, cauză, obiect. Acest lucru înseamnă şi că se poate cere
anularea sa pentru lipsa unuia dintre elemente. Cesiunea de creanţă este un contract
consensual, dar poate să apară în cadrul unui alt contract, ca vânzare-cumpărare,
dare în plată, schimb sau donaţie.

4
http://legeaz.net/dictionar-juridic/cesiunea-de-creanta
Dacă cesiunea de creanţă are loc cu titlu oneros, atunci îi sunt aplicabile regulile
din contractul de vânzare-cumpărare sau din contractul căruia îi este asimilată. În
situaţia în care cesiunea de creanţă are loc cu titlu gratuit, este o donaţie şi trebuie
să respecte regulile de la contractul de donaţie, fiind obligatorie forma autentică
pentru validitatea contractului.

Având în vedere că această cesiune de creanţă are loc la data transmiterii titlului
de creanţă de la cedent la cesionar, cu atât mai mult este necesară forma scrisă a
cesiunii.

Cesiunea de creanţă trebuie să privească o obligaţie care să constea în plata unei


sume de bani. Cesiunea de creanţă constatată printr-un titlu nominativ la purtător
este reglementată distinct de Noul Cod civil.

Cesiunea de creanţă poate privi creanţe rezultând din contract de locaţiune,


promisiune de vânzare, schimb, creanţe afectate de modalităţi sau creanţe viitoare.

Dar sunt şi creanţe care sunt incesibile, cum sunt pensiile de întreţinere, salariile
până la o anumită cotă - în considerentul că trebuie să dea limitele de asigurare a
existenţei, alte drepturi personale.

Deşi în principiu este un contract consensual, încheindu-se valabil prin acordul


de voinţe, pentru a fi opozabilă, cesiunea de creanţă trebuie notificată debitorului
cedat sau acceptată de acesta.

Forma scrisă este necesară pentru opozabilitate şi pentru a proba contractul şi


conţinutul acestuia.5

5
Marius COLTUC
Biroul de Avocatură Coltuc
www.coltuc.ro in ziardecj.ro
Reglementare de catre ICCJ (ICCJ. Condiţiile de formă pentru cesiunea unei
creanţe bancare)

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că cesiunea de creanţă, fiind înţeleasă


ca o convenţie prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanţă a sa
împotriva unei alte persoane, contractul de cesiune de creanţă are caracter
consensual, care se încheie valabil prin simplul acord de voinţă al părţilor, fără a fi
astfel necesară forma autentică.

În speţă, prin contractul de cesiune de creanţă o bancă şi-a cedat către o altă
persoană juridică creanţele faţă de un debitor persoană fizică, izvorând dintr-un
contract de credit bancar, fără a fi transmisă şi ipoteca încheiată în temeiul acestui
contract, astfel că, Înalta Curte, contrar susţinerilor reclamantului, a statuat că
forma autentică cerută de legiuitor la constituirea unei ipoteci nu are nicio legătură
cu încheierea contractului de cesiune de creanţă.

De asemenea, Înalta Curte a mai reţinut că, în cauză, cesiunea de creanţă a fost
notificată debitorului în conformitate cu dispoziţiile art. 1393 C. civ. (art. 1578
NCC), articol care nu impune transmiterea notificării prin intermediul executorului
judecătoresc. (Decizia nr. 1664 din data de 23 martie 2012 pronunţată în recurs de
Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect
constatarea nulităţii absolute a unei cesiuni de creanţă)6

6
Juridice.ro Articol 2013
Model de contract de cesiune de creanţă [1]7
Între :
1. ..................domiciliat în ……........, CNP ........., creditor în Contractul de
împrumut autentificat sub nr .. de notarul public... , în calitate de cedent, şi
2. ...................domiciliat în ….......…., CNP ........., în calitate de cesionar,
în temeiul art.1566 -1586 Cod civil, s-a încheiat prezentul contract de cesiune
de creanţă, în următoarele condiţii:
Subsemnatul....... cedent cesionez cu titlu oneros cesionarului.......toate
drepturile[2] pe care le deţin în legătură cu creanţa în cuantum de ...........,
purtătoare de dobândă remuneratorie în cuantum de .......... , scadentă la data de
............, împotriva debitorului .........., în baza Contractului de împrumut aut sub
nr.... de notarul public ....
Dobânzile remuneratorii neîncasate pentru perioada …............... se cuvin
cesionarului începând cu data încheierii prezentului contract.
Preţul cesiunii este de ...........[3].
Eu, cedentul declar că am primit integral acest preţ, azi data autentificării,
anterior semnării prezentului act .
De asemenea, remit cesionarului exemplar/ele original/e al/e contractului de
împrumut aflat/e în posesia mea[4].
Transferul creanţei în patrimoniul cesionarului are loc azi data autentificării
prezentei[5].
Subsemnatul, ....... cesionar dobândesc cu titlu oneros de la cedentul .........
toate drepturile pe care acesta le deţine în legătură cu creanţa în cuantum de ........
purtătoare de dobândă remuneratorie în cuantum de ...... scadentă la data de ........,
împotriva debitorului ......., în baza Contractului de împrumut autentificat sub nr....
de notarul public .. , în condiţiile menţionate în cuprinsul prezentului contract.
Mă oblig să comunic debitorului cesiunea de creanţă, prin poştă, cu confirmare
de primire, printr-un înscris care va cuprinde date privind identitatea mea, creanţa
cedată, precum şi solicitarea ca la scadenţă debitorul să-şi îndeplinească faţă de
mine obligaţia de plată a sumei împrumutate şi să îi prezint acestuia, la cererea sa,
prezentul contract de cesiune de creanţă .
Conform convenţiei părţilor, onorariul notarial pentru autentificarea acestui
înscris este în sarcina.....
Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru
arhiva biroului notarial şi ...... exemplare s-au eliberat părţilor.
Cedent, Cesionar,

7
http://legeaz.net/modele/model-contract-cesiune-creanta
Bibliografie

1. C. Stătescu, C. Bîrsan – Drept civil.Teoria generală a obligaţiilor,


Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2008

2. Avocet consultant – ziar articol

3. http://legeaz.net/dictionar-juridic/cesiunea-de-creanta

4. http://legeaz.net/dictionar-juridic/cesiunea-de-creanta

5. Marius COLTUC
Biroul de Avocatură Coltuc
www.coltuc.ro in ziardecj.ro

6. Juridice.ro Articol 2013

7. http://legeaz.net/modele/model-contract-cesiune-creanta