Вы находитесь на странице: 1из 35

4K ULTRABOX+

MODEL USW4001NCP

i ns t r u k c j a
SPIS TREŚCI 2

1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska ������������������� 3


1.1 Zasady bezpieczeństwa ����������������������������������������������������� 3
1.2 Deklaracja zgodności ���������������������������������������������������������� 4
1.3 Znaczenie symboli ostrzegawczych ������������������������������� 5

2. Prezentacja dekodera 4K UltraBOX+ �������������������� 7


2.1 Pilot �������������������������������������������������������������������������������������������� 7
2.2 Dekoder ������������������������������������������������������������������������������������ 8

3. Podłączenie dekodera ������������������������������������������������������� 10


3.1. Podłączenie dekodera do telewizora ������������������������� 10
3.2. Podłączenie dekodera do instalacji antenowej ��������������� 11
3.3. Podłączenie dekodera do źródła zasilania �������������� 12
3.4. Podłączenie dekodera do zestawu audio������������������� 12
3.5. Podłączenie dekodera do Internetu������������������������������ 12

4. Pierwsze uruchomienie
i dostosowanie ustawień dekodera ������������������������ 15
4.1. Ustawianie anteny �������������������������������������������������������������� 16
4.2. Wyszukiwanie kanałów �������������������������������������������������� 22
4.3. Kontrola rodzicielska i ustawienie kodu PIN ������������� 23
4.4. Ustawienia parametrów telewizora ����������������������������� 23

5. Dodatkowe ustawienia dekodera �������������������������� 25

6. Podłączenie dysku zewnętrznego ��������������������������� 25

7. Ustawienia nagrywania �������������������������������������������������� 26

8. Konfiguracja i obsługa pilota ����������������������������������������27


8.1. Konfiguracja ��������������������������������������������������������������������������27
8.2. Obsługa �������������������������������������������������������������������������������� 29
8.3. Instalacja lub wymiana baterii ��������������������������������������� 29

9. Specyfikacja dekodera ���������������������������������������������������� 30

10. W razie kłopotów ���������������������������������������������������������������� 33

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


3 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska


1.1. Zasady bezpieczeństwa
Dekoder został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeń-
stwa. Aby urządzenie działało bez zarzutu, przestrzegaj następujących zasad:

› Nie naprawiaj i nie otwieraj obudowy elementach urządzenia.


dekodera samodzielnie, ponieważ W takim przypadku należy odczekać
grozi to porażeniem prądem. Wszelkie minimum godzinę, zanim nastąpi
naprawy mogą być wykonywane wy- uruchomienie sprzętu. Jeżeli dekoder
łącznie przez Autoryzowany Serwis. zostanie zalany, natychmiast odłącz
Samodzielna naprawa lub ingerencja go od gniazdka elektrycznego.
w budowę dekodera powodują utratę Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
gwarancji. jakikolwiek przedmiot, dekoder
› Dekoder jest zasilany z zewnętrznego należy przekazać do Autoryzowane-
zasilacza wykorzystującego zmienny go Serwisu.
prąd elektryczny o napięciu od 200 V › W celu ochrony dekodera oraz urzą-
do 240 V, 50 Hz. Należy używać dzeń z nim współpracujących przed
standardowego gniazda elektryczne- skutkami wyładowań atmosferycznych,
go. Pamiętaj, że porażenie prądem należy w trakcie burzy odłączyć
o napięciu od 220 V do 240 V może zestaw od wszelkich połączeń
być śmiertelne. Używaj wyłącznie zasi- kablowych, tj. kabla zasilającego, kabli
lacza dostarczonego z dekoderem. satelitarnych, kabla Ethernet. Uszkodze-
› Przed włączeniem zasilacza nia sprzętu powstałe w wyniku takich
do gniazdka sieci elektrycznej upewnij zdarzeń skutkują utratą gwarancji.
się, że wszystkie wtyczki są na swoich › Pamiętaj by dostęp do zasilacza był
miejscach i są odpowiednio dociśnięte. swobodny, aby można było łatwo
Zasilacz należy każdorazowo odłą- odłączyć go od sieci elektrycznej.
czyć od prądu przed podłączeniem W celu zmniejszenia ryzyka pożaru
lub rozłączeniem jakichkolwiek kabli. lub porażenia prądem zadbaj, by nie
› Nie stawiaj niczego na dekoderze, aby przeciążać gniazdka elektrycznego,
nie utrudniać obiegu powietrza i nie listwy zasilającej lub przedłużacza
przysłaniać otworów wentylacyjnych. kabla zasilającego.
› Nie stawiaj dekodera na łatwopalnych › Nie narażaj dekodera, zasilacza ani
materiałach, takich jak dywan pilota na działanie wysokich, niskich
czy obrus. temperatur, ognia, wilgoci i wody oraz
› Nie wsuwaj żadnych przedmiotów bezpośredniego działania promieni
do otworów w obudowie dekodera. słonecznych. Dekoder jest przeznaczo-
› Nie narażaj dekodera na kontakt ny do pracy w temperaturze otoczenia
z wodą i wilgocią oraz na nagłe zmia- wynoszącej mniej niż +45° C
ny temperatur. Przenoszenie urządze- i maksymalnej wilgotności 90%.
nia z zimnego otoczenia do ciepłego › Przed podłączeniem dekodera
może powodować osadzanie się do gniazdka elektrycznego włóż
wilgoci na niektórych wewnętrznych wtyczkę zasilacza do gniazda zasila-

ncplus.pl
4

nia na tylnym panelu dekodera ozna- dziurawić, zwierać ich zewnętrznych


czonego 12 V 2,8 A. Aby odłączyć styków, wrzucać do ognia ani wysta-
dekoder od źródła zasilania, najpierw wiać na działanie promieni słonecz-
wyciągnij wtyczkę z gniazdka elek- nych, ognia, źródła ciepła
trycznego, a dopiero potem z tylnego o temperaturze powyżej 100°C, wody
panelu, nigdy w odwrotnej kolejności. lub innych płynów. Użycie niewłaści-
› Umieść dekoder w miejscu zapewnia- wego typu baterii guzikowych lub ich
jącym swobodną wentylację. Wokół nieprawidłowa wymiana może grozić
urządzenia należy pozostawić mini- wybuchem. W przypadku baterii
mum 10 cm wolnej przestrzeni. ładowalnych (akumulatorów), należy
› Przed czyszczeniem koniecznie odłącz postępować zgodnie z dołączonymi
produkt od gniazdka elektrycznego. do nich instrukcjami. Nie należy próbo-
Odłącz również wszystkie pozostałe wać ładować baterii, które nie są do
przewody. Do czyszczenia użyj tego przeznaczone.
wilgotnej szmatki. Nie używaj środków › Nie pozostawiaj pilota bez nadzoru.
czyszczących w płynie lub aerozolu. Pilot musi znajdować się w miejscu
› Urządzenie wytwarza częstotliwości niedostępnym dla dzieci: zasilające
radiowe w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz. go baterie guzikowe są łatwe do po-
W celu ograniczenia wpływu częstotli- łknięcia. Połknięcie takiej baterii może
wości radiowych na ludzi i zwierzęta spowodować poważne oparzenie
domowe zaleca się, aby w trakcie wewnętrzne, a nawet doprowadzić do
użytkowania dekodera zachować śmierci. W razie podejrzenia, że ba-
co najmniej 20 cm odległości od tego teria została połknięta lub dostała się
urządzenia. do wewnątrz ciała, należy natychmiast
› Nie stawiaj dekodera na boku. szukać pomocy medycznej.
› Do urządzenia dołączony jest pilot Przed wymianą baterii zapoznaj się
i baterie CR2032. Baterii nie wolno z rozdziałem 8.3 Instalacja lub wymiana
ładować, rozmontowywać, zgniatać, baterii.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z Instrukcją.

1.2. Deklaracja zgodności


Firma Technicolor Delivery Technologies z siedzibą w Issy-les-Moulineaux przy 1–5,
rue Jeanne d'Arc, Francja, wpisana do Rejestru Handlowego w Paryżu pod numerem
390 546 059, oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt: DVB-S/IP Set-Top
Box o nazwie 4K UltraBOX+ wraz z zasilaczem AcBel WAG026 ID: AD0G2, których
dotyczy niniejsza deklaracja, są zgodne z odpowiednimi postanowieniami: Dyrektywy RED
2014/53/UE, Dyrektywy ErP 2009/125/WE, Dyrektywy RoHS 2011/65/UE, Rozporzą-
dzena Komisji WE nr 1275/2008, Rozporządzenia Komisji WE nr 278/2009, Rozporzą-
dzenia Komisji UE nr 801/2013.
Pełna treść deklaracji jest dostępna na stronie internetowej: www.ncplus.pl

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


5 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.3. Znaczenie symboli ostrzegawczych


02

UTYLIZOWANIE zlecać wykwalifikowanym pracownikom


PRODUKTÓW Autoryzowanego Serwisu.
ELEKTRONICZNYCH
Twoje urządzenie jest oznaczone zgodnie BEZPIECZEŃSTWO
z Dyrektywą 2012/19/UE oraz polską Urządzenie jest zgodne z obo-
ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym 02 wiązującymi standardami bezpieczeństwa
i elektronicznym symbolem przekreślonego elektrycznego i kompatybilności elektroma-
kosza na odpady. Takie oznakowanie gnetycznej.
informuje, że sprzęt (dekoder, zasilacz,
pilot, baterie)
02 po okresie jego użytkowania, FUNKCJA Wi-Fi
nie może być wyrzucony razem z innymi Urządzenie jest wyposażone
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa w interfejs Wi-Fi oparty na technologii
domowego, lecz powinien być dostarczony radiowej DSSS (ang. Direct Sequence
do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu Spread Spectrum) i OFDM (ang.
elektrycznego i elektronicznego. Punkty Orthogonal Frequency Division Modulation).
takie są prowadzone przez lokalne jed- Produkt jest zgodny z normami IEEE 802.11
nostki samorządu terytorialnego, służby ac 2,4/5 GHz. Produkt ten może pra-
zagospodarowania odpadów oraz dystry- cować w trzech pasmach częstotliwości
butorów sprzętu. Właściwe postępowanie 2400 MHz ÷ 2483,5 MHz, 5150 MHz
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elek- ÷ 5350 MHz oraz 5470 MHz ÷ 5725
tronicznym przyczynia się do uniknięcia MHz, a więc jest traktowany, jako urzą-
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska dzenie drugiej klasy. Pomimo, że sprzęt jest
naturalnego konsekwencji, wynikających zwolniony z procedury zgłoszenia, o której
z obecności składników niebezpiecznych mowa w dyrektywie EMC 2014/30/UE
oraz niewłaściwego składowania i prze- może być eksploatowany bez ograniczeń
twarzania takiego sprzętu. na teranie Unii Europejskiej tylko wewnątrz
pomieszczeń. Niniejsze urządzenie musi
02
OPAKOWANIE być zainstalowane i używane zgodnie
Producent urządzenia finanso- z instrukcjami producenta zawartymi
wo przyczynia się do odzysku i recyklingu w dokumentacji. W niektórych przypadkach
opakowań. Przed wyrzuceniem opakowa- korzystanie z urządzeń bezprzewodowych
nia po produkcie należy upewnić się, że może być ograniczone przez właściciela
będzie ono odpowiednio przetworzone. lub zarządcę budynku. W przypadku
Opakowanie powinno zostać poddane wątpliwości co do używania urządzeń bez-
segregacji odpadów. Odpady z opakowa- przewodowych w danym środowisku (np.:
nia powinny być rozdzielone i dostarczo- lotniska, szpitale) zaleca się, aby zapytać
ne do punktu zbiórki, zgodnie z lokalnymi o zezwolenie przed użyciem urządzenia.
przepisami zbiórki odpadów. Producent nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek zakłócenia odbioru radio-
UWAGA! wego lub telewizyjnego powstałe w wyniku
Samodzielne zdejmowanie obu- niedozwolonej modyfikacji tego urządze-
dowy grozi porażeniem prądem elek- nia, zastąpienia lub przyłączenia kabli
trycznym. Ewentualne naprawy prosimy połączeniowych producenta. Za usunięcie

02
ncplus.pl
6

zakłóceń spowodowanych przez takie które mogą mieć wystarczającą wartość,


modyfikacje odpowiedzialność ponosi użyt- aby stwarzać ryzyko porażenia prądem.
kownik. Producent oraz jego autoryzowani
sprzedawcy i dystrybutorzy nie ponoszą Produkt przeznaczony jest do użyt-
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszko- ku tylko wewnątrz pomieszczeń.
dzenia lub naruszenia przepisów wynika-
jące z niezastosowania się użytkownika Produkt posiada podwójną
do niniejszych wytycznych. W celu zapew- izolację (II klasa).
nienia zgodności z normami narażenia
ludzi na częstotliwości radiowe, urządzenie Produkt zasilany prądem
powinno być instalowane i obsługiwane przemiennym.
z odległości minimum 20 cm (odległość
między urządzeniem, a użytkownikiem). Produkt dostarcza
Odbiornik cyfrowy pracuje w pasmach czę- napięcie o określonej polaryzacji.
stotliwości 2,4 GHz i 5 GHz z maksymalną
mocą nadawania częstotliwości radiowych
odpowiednio: poniżej 20 dBm (100 mW)
i poniżej 23 dBm (200 mW).

OSZCZĘDZANIE ENERGII
Dekoder spełnia wymogi
dyrektywy Parlamentu Europejskiego
EN 50564:2011, co oznacza, że w trybie
czuwania (standby) pobiera minimalną
moc (poniżej 1 W). W celu oszczędzania
energii elektrycznej zalecane jest przełą-
czanie dekodera w stan czuwania. Należy
również odłączyć go od zasilania, jeśli nie
będzie używany przez dłuższy czas.

BATERIE
Nie wyrzucaj baterii wraz z odpa-
dami domowymi. Jeśli istnieje taka możli-
wość, zalecane jest wrzucenie zużytych
baterii do specjalnego pojemnika. Ich spa-
lanie lub wyrzucanie na wysypisko śmieci
zwiększają ryzyko przedostania się trują-
cych substancji do środowiska naturalnego.

ZASILACZ
Symbol błyskawicy wewnątrz
trójkąta równobocznego ma na celu
zwrócenie szczególnej uwagi użytkownika
na obecność nieizolowanego i niebez-
piecznego napięcia w obudowie produktu,

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


7 PREZENTACJA DEKODERA 4K ULTRABOX+

2. Prezentacja dekodera 4K UltraBOX+


2.1. Pilot
Dioda LED, sygnalizująca
tryb pracy pilota

Włączenie/wyłączenie opcji Włączanie/wyłączanie


sterowania telewizorem dekodera

Potwierdzenie wyboru/ Nawigacja


Lista kanałów
Wyjście z ekranu MENU
Przełączenie na poprzednio i powrót do oglądanego
oglądany kanał programu

Dostęp do informacji
Wejście do MENU dekodera o aktualnie emitowanych
programach

Regulacja głośności Zmiana kanału

Opcje dodatkowe
(np.: wybór wersji językowej
Dostęp do programu
i napisów itp.)
telewizyjnego
Dostęp do nc+ GO TV
(DEKODER/INTERNET)

Wyciszenie
Bezpośredni wybór kanału

Obsługa funkcji nagrywania /


time shifting≥

Dostęp do
nc+ GO TV

¥D
 odatkowe funkcje PVR zostały
opisane w rozdziale 6. Podłączenie
dysku zewnętrznego.

ncplus.pl
8

2.2. Dekoder
Dekoder 4K UltraBOX+ umożliwia:
› odbiór pakietu kodowanych kanałów › oglądanie programów z przesunię-
cyfrowych również w jakości 4K (Ultra ciem czasowym (time shifting);
HD), udostępnianych drogą satelitarną › odtwarzanie plików multimedialnych;
przez dostawcę usług; › korzystanie z kolekcji VOD zapisywa-
› odbiór niekodowanych cyfrowych nych przez dostawcę usług na dysku
kanałów satelitarnych telewizyjnych twardym;
i radiowych; › korzystanie z kolekcji VOD
› nagrywanie audycji na zewnętrznym udostępnianych przez dostawcę
dysku twardym; usług drogą internetową.

W opakowaniu znajdziesz:

DEKODER PILOT ZASILACZ INSTRUKCJA BATERIE


(4K UltraBOX+) (CR2032)

Panel przedni dekodera

Zmiana kanału

Włączanie/wyłączanie
dekodera

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


9 PREZENTACJA DEKODERA 4K ULTRABOX+

Panel tylny dekodera

Wejście anteny Wejście anteny


satelitarnej satelitarnej Port dysku Cyfrowe wyjście Gniazdo
nr: 1 nr: 2 eSATA audio S/PDIF zasilania

SAT 1/V SAT 2/H

Wyjście Port Port


HDMI USB ETHERNET

Karta dekodująca≥
Z dekoderem współpracuje tylko wydana Aktualizacja uprawnień odbywa się okresowo.
w zestawie karta, na której zapisywane W celu zapewnienia ciągłości odbioru, nie
są informacje o uprawnieniach odbioru należy wyjmować karty z dekodera i wyłączać
do wybranych kanałów. Odbiór programów go z zasilania.
telewizyjnych, również niekodowanych, możliwy
jest po umieszczeniu karty w czytniku dekodera. ≥ UWAGA! Karta jest własnością dostawcy usług.

Jak umieścić kartę w dekoderze?


› znajdź wejście przeznaczone
na kartę – znajduje się ono
na prawej bocznej ściance dekodera;
› wsuń kartę złotymi stykami
(chipem) do dołu.

Pamiętaj, że dekoder współpracuje jedynie z kartą, która została do niego dołączona.


Numer karty dekodującej właściwej dla tego dekodera został podany w Umowie.

Format HD
Dekoder umożliwia odbiór kanałów w formacie HD (High Definition) i 4K (Ultra HD).

Formaty HD i Ultra HD zapewniają:


› dużo większą rozdzielczość obrazu Aby w pełni korzystać z zalet formatów
niż standardowa telewizja; HD i Ultra HD, dekoder należy podłączyć
› doskonałą ostrość obrazu; do telewizora za pomocą odpowiednie-
› dokładne odwzorowanie barw; go kabla HDMI (zgodnego z HDMI 2.0a).
› dźwięk przestrzenny w formacie
Dolby Audio.

Wszystkie czynności związane z instalacją dekodera (rozdziały 3.1., 3.2.) należy


wykonać bez podłączania dekodera i telewizora do gniazdka elektrycznego.
Włączenie zasilania w trakcie instalacji grozi uszkodzeniem urządzeń.

ncplus.pl
PODŁĄCZENIE DEKODERA 10

Dekoder obsługuje technologię HDR (ang. High Dynamic Range), która zwiększa
wrażenie realizmu obrazów oglądanych na ekranie telewizora, sprawia, że lepiej
widoczne są elementy zarówno bardzo ciemnych jak i jasnych scen.
Aby korzystać z tej technologii musi być ona obsługiwana przez telewizor.
Technologia HDR dostępna jest tylko w wybranych produkcjach.

3. Podłączenie dekodera
W celu uruchomienia dekodera Proces pierwszego uruchomienia
4K UltraBOX+ i jego prawidłowej i zmiany podstawowych ustawień
pracy należy: dekodera został opisany w rozdziale 4.
› podłączyć dekoder do telewizora, Pierwsze uruchomienie i dostosowanie
› podłączyć dekoder do instalacji ante- ustawień dekodera.
nowej,
› podłączyć dekoder do źródła zasila-
nia (gniazdka elektrycznego), UWAGA!
› podłączyć dekoder do zestawu audio Należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność
(opcjonalnie), czynności wykonywanych w trakcie
› podłączyć dekoder do Internetu podłączania zestawu. Podpięcie zasilacza
przewodowo lub bezprzewodowo do gniazdka elektrycznego należy wykonać
(zalecane). na samym końcu.

3.1. Podłączenie dekodera do telewizora


Aby podłączyć dekoder do telewizora HD UWAGA!
lub Ultra HD należy użyć przewodu HDMI › Wyjście HDMI pracuje w trybie HDMI/
(zgodnego z HDMI 2.0a), pamiętając HDCP, czyli przenosi cyfrowo zarówno
o uaktywnieniu wejścia TV, do którego obraz i dźwięk oraz zapewnia ochronę
został wpięty kabel łączący urządzenia sygnału przed nieuprawnionym
(kabel HDMI nie jest częścią zestawu). kopiowaniem. Programy w jakości 4K
(UHD) będą prawidłowo wyświetlane
tylko po podłączeniu dekodera do
telewizora zapewniającego obsługę
mechanizmu HDCP w wersji 2.2
lub wyższej.

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


11 PODŁĄCZENIE DEKODERA

Sposób uruchomienia dekodera i wykonania ustawień został opisany w rozdziale 4.


Pierwsze uruchomienie i dostosowanie ustawień dekodera.
Telewizor HD

Zasilacz

Antena
telewizji
satelitarnej

SAT 1/V SAT 2/H

Dekoder

3.2. Podłączenie dekodera do instalacji antenowej


Oferta programowa ITI Neovision S.A. Serwisu, ponieważ czynności te często
(nc+) jest dostępna za pośrednictwem wymagają wykorzystania
satelity HOT BIRD 13°E. Warunkiem profesjonalnych narzędzi.
prawidłowej pracy dekodera jest
precyzyjne ustawienie anteny satelitarnej, W celu podłączenia dekodera
umożliwiające odbiór do instalacji antenowej należy
sygnału z tego satelity. koniec każdego użytego kabla
antenowego podłączyć do konwertera
Do wykonania instalacji antenowej zamontowanego na wysięgniku anteny
zalecamy zastosowanie: satelitarnej. Sposób podłączenia
› anteny satelitarnej o średnicy nie do dekodera zależy od zastosowanego
mniejszej niż 70 cm; typu konwertera, szczegółowe
› konwertera Unicable, Wide Band lub informacje są dostępne w rozdziale 4.1.
Twin (konwerter Twin lub Single nie Ustawienie anteny.
umożliwiają wykorzystania wszystkich
funkcjonalności urządzenia); UWAGA!
› dobrej jakości satelitarnego kabla Na liście kanałów znajdują się wybrane
antenowego o impedancji 75 Ω kanały dostępne z satelitów HOT BIRD oraz
(Ohmów); ASTRA. Do odbioru kanałów z satelity ASTRA
› wtyków „F” (należy zwrócić wymagana jest specjalna instalacja z dwoma
szczególną uwagę na prawidłowe konwerterami lub zastosowanie konwertera
zabezpieczenie przed wilgocią typu Monoblock. Konieczne jest również odpo-
połączenia kabla z konwerterem). wiednie skonfigurowanie opcji DiSEqC (wejście
Montaż i korektę ustawiania anteny można A – HOT BIRD, wejście B – ASTRA).
wykonać samodzielnie, ale zalecamy
skorzystanie z usług Autoryzowanego

ncplus.pl
12

Antena Zasilacz
telewizji
satelitarnej

SAT 1/V SAT 2/H

Dekoder

3.3. Podłączenie dekodera do źródła zasilania


Po wykonaniu wszystkich połączeń deko- do gniazda dekodera oznaczonego
dera należy podłączyć dekoder do źródła 12 V 2,8 A, a wtyczkę zasilacza do
zasilania. Końcówkę kabla zasilacza za- gniazdka elektrycznego.
kończoną okrągłą wtyczką należy wpiąć

3.4. Podłączenie dekodera do zestawu audio


Dekoder 4K UltraBOX+ umożliwia dźwięku. Wystarczy, że za pomocą
przesyłanie dźwięku do zestawu audio optycznego kabla audio połączysz
(kina domowego lub wzmacniacza hi- fi). wyjście S/PDIF dekodera 4K UltraBOX+
Będziesz mógł się cieszyć doskonałym z cyfrowym wejściem zestawu audio.
dźwiękiem, wykorzystując cyfrowe wyjście

Zestaw
kina domowego

SAT 1/V SAT 2/H

Dekoder

3.5. Podłączenie dekodera do Internetu


Dekoder 4K UltraBOX+ umożliwia dostęp w tym celu:
do serwisów internetowych. Aby z nich › kabel Ethernet zakończony wtyczkami
korzystać, podłącz dekoder do domowej typu RJ45 (kabel nie jest częścią
sieci internetowej (LAN), wykorzystując zestawu).

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


13 PODŁĄCZENIE DEKODERA

Wystarczy jedną końcówkę kabla › bezprzewodową kartę sieciową


podłączyć do portu Ethernet (Wi-Fi), w którą wyposażony
w dekoderze, a drugą do routera jest dekoder.
lub innego urządzenia sieciowego
udostępniającego Internet.

Aby podłączyć dekoder do Internetu za pomocą Wi-Fi:


Wybierz MENU ² USTAWIENIA ² INSTALACJA ² USTAWIENIA SIECI

Ustawienia
sieci

Wybierz POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE (WI-FI) i zatwierdź przyciskiem OK.

Spośród wszystkich dostępnych sieci wybierz swoją sieć Wi-Fi,


zatwierdź WYBIERZ SIEĆ i naciśnij OK na pilocie.

Ustawienia
sieci

Następnie naciśnij na pilocie strzałkę w prawo, aby wyświetlić okno do wpisania hasła.

ncplus.pl
PIERWSZE URUCHOMIENIE I DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DEKODERA 14

Hasło

Sposoby wpisania hasła:


A. Wybieraj litery za pomocą kursorów Kiedy konfiguracja zostanie pomyślnie
(strzałki na pilocie), zatwierdzaj każdą zakończona – naciśnij OK na pilocie,
przyciskiem OK. aby wyjść z ekranu USTAWIENIA SIECI.
B. Metodą SMS, używając przycisków
numerycznych pilota. UWAGA!
W danym momencie można korzystać tylko
Zaakceptuj hasło i naciśnij POŁĄCZ, aby z jednego rodzaju podłączenia do Internetu.
dekoder nawiązał połączenie z siecią Wi-Fi.
Może to potrwać około 1 min.

Połączenie z siecią Wi-Fi za pomocą funkcji WPS:


Dekoder obsługuje funkcję WPS , karty) i postępuj według wskazówek
co oznacza że może połączyć się z siecią wyświetlanych na ekranie TV
Wi-Fi użytkownika bez konieczności B. możesz również skorzystać z menu
wprowadzania hasła. MENU – USTAWIENIA _ INSTALACJA
W celu połączdenia się z siecią Wi-Fi – USTAWIENIKA SIECI – POŁĄCZENIE
wybierz jeden z niżej wymienionych BEZPRZEWODOWE WI-FI – KONFIGU-
sposobów: RACJA ZA POMOCĄ WPS postępuj
A. w trakcie oglądania telewizji, naciśnij zgodnie z informacjami wyświetlanymi
przycisk WPS (znajduje się obok wej- na ekranie.
ścia przeznaczonego na umieszczenie

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


15 PIERWSZE URUCHOMIENIE I DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DEKODERA

4. Pierwsze uruchomienie i dostosowanie


ustawień dekodera

Ekran
powitalny

Po podłączeniu dekodera, prawidłowym odpowiadające potrzebom użytkownika,


włożeniu karty i włączeniu zasilacza tj. USTAWIENIA SIECI i OSZCZĘDZANIE
urządzenia do gniazdka elektrycznego, ENERGII w stanie czuwania.
rozpocznie się proces uruchamiania Po zakończeniu procesu PIERWSZA
(PIERWSZA INSTALACJA). W trakcie INSTALACJA, zostanie wyświetlony
instalacji zostanie utworzona lista kanałów, EKRAN AKTYWACYJNY, który zniknie
zaktualizowana wersja oprogramowania w momencie otrzymania przez kartę
(jeżeli wystąpi taka konieczność) oraz zo- dekodującą uprawnień do odbioru.
staną zdefiniowane ustawienia dekodera

Ekran
aktywacyjny

Po przeprowadzeniu procesu PIERWSZEJ


INSTALACJI możesz samodzielnie ustawić
parametry dekodera.

ncplus.pl
16

MENU dekodera umożliwia: › modyfikację opcji oszczędzania


› sprawdzenie poprawności ustawienia energii;
anteny; › zdefiniowanie poziomu blokady
› zdefiniowanie własnego kodu PIN; rodzicielskiej.
› zmianę ustawień w zależności od dołą-
czonego telewizora;
› zmianę/modyfikację ustawień sieci;
› załączenie/wyłączenie Dolby Audio;

4.1. Ustawianie anteny


Metoda konfiguracji anteny
Zmiany konfiguracji anteny wykonasz MENU ² USTAWIENIA ² INSTALACJA
w menu: ² ANTENA

Ustawianie
anteny

Dekoder umożliwia wybór jednej z czterech konfiguracji anteny:


›  jeden sygnał antenowy › instalacja typu UNICABLE (zalecane
(z konwerterem pojedynczym); zastosowanie urządzenia
› dwa sygnały antenowe umożliwiającego obsługę 8 kanałów);
(np. z konwerterem Twin); › tryb szerokopasmowy (Wide-Band).

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


17 PIERWSZE URUCHOMIENIE I DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DEKODERA

Metoda
konfiguracji

KONFIGURACJA MINIMALNA tego testu umożliwi zapisanie konfiguracji,


(1 ANTENA) a następnie pobranie listy kanałów.
W przypadku korzystania z jednoprze-
wodowej instalacji satelitarnej, sygnał
z anteny należy doprowadzić do wejścia UWAGA!
oznaczonego SAT 1/V i dokonać odpo- Taka konfiguracja uniemożliwia wykorzy-
wiednich zmian w konfiguracji, wybierając stanie niektórych dostępnych funkcjonalności
opcję KONFIGURACJA MINIMALNA dekodera, np. szybkiej zmiany kanałów
(1 ANTENA). i jednoczesnego nagrywania nawet
3 różnych programów telewizyjnych.
Po wyborze jednej z powyższych Dodatkowo to rozwiązanie zablokuje
konfiguracji anteny, dekoder przeprowadzi możliwość nagrywania programu innego
test instalacji antenowej. Pozytywny wynik niż aktualnie oglądany.

KONFIGURACJA PODSTAWOWA
(2 ANTENY)
Jeżeli instalacja umożliwia wykorzystanie jednego i nagrywanie drugiego programu
dwóch lub więcej sygnałów antenowych, oraz zapewnia większą skuteczność pobie-
wówczas oba sygnały satelitarne należy rania treści VOD.
doprowadzić do wejść oznaczonych
SAT 1/V i SAT 2/H. Dekoder jest fabrycznie
skonfigurowany do pracy z dwoma sygnała- UWAGA!
mi antenowymi (np. do pracy z konwerterem Taka konfiguracja uniemożliwia wykorzy-
typu Twin) – nie są wymagane żadne zmiany stanie niektórych dostępnych funkcjonalności
w ustawieniach dekodera. Podłączenie dekodera np. szybkiej zmiany kanałów i jed-
dwóch niezależnych sygnałów z anteny noczesnego nagrywania nawet 3 różnych
satelitarnej umożliwia jednoczesne oglądanie programów telewizyjnych.

ncplus.pl
18

Test
konfiguracji

UWAGA! będzie przedstawiał parametry sygnału


W przypadku wyboru opcji KONFIGURACJA tylko dla jednej anteny.
MINIMALNA (1 ANTENA) powyższy ekran

Wskaźnik poziomu i jakości sygnału


Ustawianie anteny ułatwiają wskaźniki ² DIAGNOSTYKA ² MIERNIK SYGNAŁU.
poziomu i jakości sygnału.
MENU ² USTAWIENIA

Zalecamy, aby antena była ustawiona JAKOŚĆ (minimum 50%), co zapewni


w sposób zapewniający uzyskanie jak odbiór kanałów bez zakłóceń,
najwyższej wartości parametru czy zniekształceń.

Miernik
sygnału

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


19 PIERWSZE URUCHOMIENIE I DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DEKODERA

KONFIGURACJA PEŁNA (TRYB JEDNOKABLOWY – UNICABLE)


Instalacja typu UNICABLE umożliwia UWAGA!
jednoczesne oglądanie jednego programu Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcjo-
i nagrywanie w tym samym czasie nalności dekodera zalecamy zastosowanie
nawet trzech różnych programów telewi- urządzenia UNICABLE (konwerter lub
zyjnych, zapewnia większą skuteczność multiswitch), zapewniającego obsługę
pobierania treści VOD oraz przyśpiesza minimum 8 kanałów.
przełączanie kanałów.

Za pomocą przycisków nawigacyjnych sków nawigacyjnych zaznacz ten, w który


wybierz pole opisane jako USTAWIENIA wyposażona jest instalacja satelitarna
WŁASNE. Rozwinie się lista polecanych i naciśnij OK.
urządzeń UNICABLE. Za pomocą przyci-

Wybór typu
urządzenia
UNICABLE

Pojawi się poniższy ekran:

Parametry sygnału
dla poszczególnych
kanałów urządzenia
UNICABLE

ncplus.pl
20

Ustawienia częstotliwości są wartościami wiersze, zaznacz kanały, które mają być


podanymi przez producenta zastosowane- wykorzystane i wprowadź odpowiednie
go urządzenia UNICABLE i nie ma potrze- wartości częstotliwości. Parametry wyko-
by ich zmiany. rzystywanego przez Ciebie urządzenia
W przypadku wprowadzenia niezamierzo- powinny być dostarczone przez producen-
nych zmian należy przywrócić ustawienia ta urządzenia UNICABLE.
producenta, naciskając niebieski przycisk Jeżeli Twoje urządzenie UNICABLE nie
na pilocie dekodera. znajduje się na liście, naciśnij na pilocie
Podświetlając kolejno poszczególne przycisk nawigacyjny w prawo.

Z wyświetlonej listy wybierz opcję stać dekoder. Po dokonaniu wyboru


USTAWIENIA WŁASNE i samodzielnie naciśnij OK, ustaw kursor na przycisku
zdefiniuj odpowiednie wartości częstotliwo- DALEJ, a następnie zatwierdź wybór
ści i numery kanałów, z których ma korzy- ponownie naciskając przycisk OK.

Prawidłowy odbiór kanałów gwarantu- za pomocą przycisków nawigacyjnych


je tylko jakość sygnału powyżej 50%, wybierz przycisk TEST. Dekoder sprawdzi
w innym przypadku zaleca się korektę usta- jakość sygnału dla określonych wcześniej
wienia anteny. Po zakończeniu konfiguracji, kanałów.

Test parametrów
sygnału

Wybierz ZAPISZ, aby zakończyć proces


konfiguracji dla instalacji typu UNICABLE.

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


21 PIERWSZE URUCHOMIENIE I DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DEKODERA

KONFIGURACJA PEŁNA (TRYB SZEROKOPASMOWY – WIDE BAND)


Instalacja typu Wide Band, umożliwia
jednoczesne oglądanie jednego programu UWAGA!
i nagrywanie w tym samym czasie nawet Upewnij się, że przewód wyprowadzony
trzech różnych programów telewizyjnych, z wyjścia V konwertera, został podłączony
zapewnia większą skuteczność pobierania do wejścia SAT 1/V dekodera, zaś przewód
treści VOD oraz przyśpiesza przełączanie z wyjścia H konwertera do wejścia SAT 2/H
kanałów. dekodera.
Podłącz kable z konwertera typu Wide
Band do wejść w dekoderze oznaczonych
SAT 1/V i SAT 2/H.

Na ekranie z wyborem typu instalacji, wybierz opcję KONFIGURACJA PEŁNA


(TRYB SZEROKOPASMOWY – WIDE BAND) i naciśnij OK.

Metoda
konfiguracji

Wyświetlony zostanie ekran przedstawiający poziom i jakość sygnału


dla obu wejść dekodera.

Parametry sygnału
dla instalacji typu
Wide Band

ncplus.pl
22

Prawidłowy odbiór kanałów gwarantu- którego wynik zostanie zaprezentowany


je tylko jakość sygnału powyżej 50%, na następnym ekranie. Jedynie pozytywny
w innym przypadku zaleca się korektę wynik testu umożliwia zakończenie procesu
ustawienia anteny. Za pomocą przycisków konfiguracji.
nawigacyjnych pilota do dekodera wybierz
TEST, a następnie naciśnij OK. Dekoder
wykona test dla trybu szerokopasmowego,

4.2. Wyszukiwanie kanałów


Wyszukiwanie kanałów należy z wyświetlanymi przez dekoder wskazów-
rozpocząć od wejścia do menu głównego kami. Zatwierdzenie ustawień konfiguracyj-
dekodera: MENU ² USTAWIENIA nych poprzez wybór opcji DALEJ rozpocz-
² INSTALACJA ² ANTENA i wybrania nie proces wyszukiwania kanałów.
za pomocą kursorów i przycisku OK
na pilocie jednej z czterech dostępnych
metod konfiguracji. Postępuj zgodnie

Wyszukiwanie
kanałów

Wyszukiwanie kanałów może trwać zniknie w momencie otrzymania przez


około 1 minuty, a jego zakończenie kartę dekodującą uprawnień odbioru.
zostanie potwierdzone przez komunikat
wyświetlony na ekranie. Przy przełączeniu dekodera na kanał,
do którego karta nie posiada uprawnień
Karta jest aktywna odbioru, na ekranie telewizora zamiast
Jeżeli karta jest już aktywna, dekoder obrazu pojawi się komunikat „BRAK
przełączy się na odbiór kanałów. UPRAWNIEŃ”.

Karta jest nieaktywna Brak obrazu na kanałach


Jeżeli karta jest nieaktywna zostanie wy- Jeżeli okaże się, że część kanałów jest
świetlony EKRAN AKTYWACYJNY, który zniekształcona (obraz „rozsypuje się”

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


23 PIERWSZE URUCHOMIENIE I DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DEKODERA

na kwadraty – efekt mozaiki – lub pojawi wykonać korektę ustawienia anteny


się komunikat „BRAK SYGNAŁU”), należy satelitarnej (4.1. Ustawianie anteny).
sprawdzić poprawność połączeń instalacji
satelitarnej z dekoderem i ewentualnie

4.3. Kontrola rodzicielska i ustawienie kodu PIN


W celu zabezpieczenia dostępu Włącz lub wyłącz zabezpieczenia:
do wybranych programów, pozycji
VOD i poszczególnych ustawień, MENU ² USTAWIENIA
w menu należy określić indywidualny ² KONTROLA RODZIACIELSKA
czterocyfrowy kod PIN. ² STATUS KONTROLI RODZICIELSKIEJ

Kontrola
rodzicielska

W tej części menu można również Aby przywrócić domyślny kod PIN
dokonać zmiany kodu PIN (domyślny należy skontaktować się z Biurem
kod PIN: 0000). Nowy kod należy Obsługi Klienta lub skorzystać z Interne-
zapamiętać. towego Centrum Abonenta – moje nc+
(https://moje.ncplus.pl).

4.4. Ustawienia parametrów telewizora


Kolejnym etapem konfiguracji dekodera Zmiany ustawień możesz dokonać
jest wykonanie dodatkowych ustawień, za pomocą opcji:
które pozwolą na dopasowanie parame-
trów sygnałów wyjściowych dekodera MENU ² USTAWIENIA ² USTAWIENIA
do wymagań telewizora. ² USTAWIENIA TELEWIZORA

ncplus.pl
Ustawienia
telewizora

Jeżeli dekoder jest podłączony do telewizora 4K (UHD), w menu konfiguracji


ROZDZIELCZOŚĆ TELEWIZORA należy wybrać wartość 2160p.
W menu wyświetlane są tylko rozdzielczości obsługiwane przez odbiornik użytkownika.

Dekoder umożliwia dostosowanie właściwej rozdzielczości obsługiwanej przez


telewizor za pomocą pilota. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund
przycisk OPT, a następnie, po zwolnieniu przycisku OPT, wcisnąć przycisk z numerem
definiującym wymaganą rozdzielczość zgodnie z poniższą tabelą:

Przyciski na pilocie Rodzaj sygnału Opis


3 1080i 1920x1080 interlacing – zalecane ustawienie
dla telewizorów oznaczonych Full HD

4 720p 1280x720 progressive – należy wypróbować przy


telewizorach oznaczonych HD Ready, porównując
obraz z ustawieniem 1080i
6 576p 768x576 progressive – rozdzielczość zbliżona do SD

8 2160p 3840x2160 progressive – rozdzielczość obsługiwana


tylko przez telewizory UHD (4K)

9 1080p 1920x1080 progressive – dekoder przygotowuje


sygnał obrazu bez przeplotu
25 DODATKOWE USTAWIENIA DEKODERA

5. Dodatkowe ustawienia dekodera


Opcja USTAWIENIA umożliwia zdefiniowanie:
› opcji dla nagrywania;
› opcji oszczędzania energii;
› formatu dźwięku (ustawienia dostępne
w opcji USTAWIENIA HD).

MENU ² USTAWIENIA ² USTAWIENIA

Opcje
telewizora

6. Podłączenie dysku zewnętrznego


W celu uzyskania pełnej funkcjonalności nagrywania trzech różnych programów,
PVR do dekodera należy podłączyć, nawet w przypadku posiadania instalacji
stanowiący część zestawu, zewnętrzny typu UNICABLE lub Wide-band.
dysk twardy. Wystarczy kabel dysku
twardego połączyć z portem eSATA de- Formatowanie dysku
kodera. Do portu USB 3.0 można podpiąć Przy pierwszym podłączeniu dysku
urządzenia USB o pojemności 500 GB USB dekoder zaproponuje jego
i więcej. Takie rozwiązanie umożliwia sformatowanie. Formatowanie jest konieczne
korzystanie jedynie z podstawowych funk- do prawidłowego działania funkcji
cjonalności, tj.: nagrywanie audycji oraz nagrywania, time shiftingu oraz slow motion.
korzystanie z funkcji time shifting. Formatowanie dysku spowoduje utratę
Nie umożliwia jednak jednoczesnego wszystkich zapisanych danych.

ncplus.pl
PODŁĄCZENIE DYSKU ZEWNĘTRZNEGO 26

Funkcjonalności dostępne SLOW MOTION – funkcja umożliwia


po podłączeniu dysku: odtwarzanie emitowanej audycji
TIME SHIFT – funkcja TIME SHIFTING w zwolnionym tempie.
umożliwia zatrzymanie emitowanej audycji, W trakcie oglądania naciśnij , a następnie
a następnie powrót do wybranego fragmentu kursor w PRAWO. Każde kolejne naciśnięcie
programu. W trakcie oglądania naciśnij  . przycisku kursora w PRAWO zwiększy
Każde kolejne naciśnięcie przycisku prędkość odtwarzania (dostępne są
zwiększy prędkość przewijania (dostępne są prędkości odtwarzania: 1/16, 1/8, 1/4, 1/2
prędkości przewijania: x1.0, x2,0, x4,0, x8,0, z dźwiękiem). Aby powrócić do oglądania
x16,0, x 32,0, x 64,0). kanału w czasie rzeczywistym, naciśnij .

7. Ustawienia nagrywania
MENU GŁÓWNE ² USTAWIENIA zdefiniowanie, ile minut po programie
² USTAWIENIA ma się zakończyć nagrywanie.
² OPCJE NAGRYWANIA Dla obu opcji minimalny czas to 5 minut,
a maksymalny 15 minut. Dodatkowo,
Opcja ROZPOCZNIJ NAGRANIE można dokonać ustawienia długości skoku
umożliwia zdefiniowanie, na ile minut przed (w przód/w tył) przy oglądaniu nagranej
programem ma się rozpocząć nagrywanie. audycji lub nagrania VOD.
Opcja ZAKOŃCZ NAGRANIE umożliwia

Niektóre starsze urządzenia USB nie zapewniają wystarczająco szybkiej transmisji


danych. Może się to objawiać brakiem płynności odtwarzanego materiału,
dotyczy to w szczególności materiałów HD. Nagrania zrealizowane za pomocą
dekodera są szyfrowane. Odtwarzanie nagrań jest możliwe jedynie na dekoderze,
na którym nagrania zostały wykonane.

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


27 KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA

8. Konfiguracja i obsługa pilota


Pilot dołączony do zestawu jest pilotem będzie możliwe po wcześniejszym
uniwersalnym i może dodatkowo sterować skonfigurowaniu pilota do obsługi
większością dostępnych na rynku modeli danego modelu odbiornika.
telewizorów. Sterowanie telewizorem

8.1. Konfiguracja
Możliwe są dwa sposoby konfiguracji Konfiguracja ręczna
pilota: półautomatyczna i ręczna. Aby skonfigurować pilota ręcznie, należy:
› nacisnąć przycisk TV i przytrzymać
Konfiguracja półautomatyczna go do momentu, kiedy dioda LED
Aby skonfigurować pilota w trybie (na pilocie obok przycisku TV)
półautomatycznym, należy: zacznie migać;
› nacisnąć przycisk TV i przytrzymać › wprowadzić trzycyfrowy kod
go do momentu, kiedy dioda LED odpowiadający marce posiadanego
(na pilocie obok przycisku TV) telewizora z listy (str. 28), kierując
zacznie migać; pilot w stronę włączonego
› wprowadzić dwucyfrowy kod telewizora;
odpowiadający marce posiadanego › jeśli kod nie zostanie zaakceptowany,
telewizora z listy (str. 28); dioda LED przestanie świecić,
› jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, należy wówczas powtórzyć
dioda LED przestanie świecić, należy programowanie;
wówczas powtórzyć programowanie; › jeżeli wprowadzony kod był pra-
› nacisnąć przycisk wyciszania , widłowy, pilot wyśle do telewizora
kierując pilot w stronę włączonego komendę wyciszenia. Jeżeli telewizor
telewizora. Każde następne zareagował wyciszeniem dźwięku,
naciśnięcie przycisku powoduje należy nacisnąć przycisk OK w celu
wysłanie kolejnego kodu zapisania ustawień;
dla wybranej marki telewizora; › jeżeli telewizor nie zareaguje
› w momencie, kiedy pilot spowoduje na komendę wyciszenia, należy
wyciszenie dźwięku na telewizorze, wprowadzić kolejny kod z listy
nacisnąć przycisk OK. dla danej marki telewizora;
Pilot automatycznie zapamięta › należy sprawdzić, czy możliwa
właściwe ustawienia; jest poprawna obsługa telewizora
› należy sprawdzić, czy możliwa za pomocą pilota (patrz rozdział 
jest poprawna obsługa telewizora 8.2. Obsługa). W przypadku
za pomocą pilota (patrz rozdział niewłaściwego działania należy
8.2. Obsługa). W przypadku niewła- powtórzyć programowanie,
ściwego działania należy wykonać wprowadzając kolejny kod z listy
programowanie w trybie ręcznym. dla danej marki telewizora.

ncplus.pl
KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA 28

Sprawdzenie ustawień Przywrócenie ustawień fabrycznych


Aby sprawdzić, jaki kod telewizora Aby powrócić do ustawień fabrycznych,
jest obecnie zapisany w pilocie, należy: należy:
› nacisnąć przycisk TV i przytrzymać › nacisnąć przycisk TV i przytrzymać
go do momentu, kiedy dioda LED go do momentu, kiedy dioda LED
(na pilocie obok przycisku TV) (na pilocie obok przycisku TV)
zacznie migać; zacznie migać;
› wprowadzić kod „01” i potwierdzić › wprowadzić kod „00” i potwierdzić
przyciskiem OK. Akceptacja kodu przyciskiem OK.
zostanie potwierdzona trzykrotnym
mignięciem LED;
› nacisnąć przycisk 1, liczba błyśnięć
diody LED odpowiada pierwszej
cyfrze kodu. Aby odczytać pozostałe
cyfry kodu, należy kolejno nacisnąć
przyciski 2 i 3.

Kod
Producent – programowanie Kod – programowanie ręczne
półautomatyczne

826≥ 828 701 705 709 713 715 718 719 724 737 759 762
Samsung 10
765 770 771

Philips 11 882 858 705 875 880 701 716 730 733 739 762

831 837 844 854 868 700 701 705 712 713 715 719 723 733
LG 12
737 740 762 767 781 785 786

777 807 869 700 705 711 713 715 722 733 736 758 761
Panasonic 13
762

Sony 14 849 856 702 704 705 709 714 731 762
Thomson 15 705 712 719 726 728 730 762 763 771
839 842 861 863 701 704 705 706 715 716 717 730 737
Grundig 16
746 752 756 760 762 765 783
Sharp 17 818 843 875 704 709 758 778 794
JVC 18 875 704 709 720 738 743 767 777 778
819 831 835 843 851 855 861 863 701 703 704 705
Toshiba 19
706 712 716 717 756 770 777 781 785 787
Funai 20 724 742 780
Hyundai 21 808 810 851 853 705 762 783 792
Loewe 22 705 734 737 757 758 762 773 798
Manta 23 881

815 829 850 861 863 701 703 705 713 715 716 718 719 720
Akai 24 724 733 738 740 744 748 749 758 761 762 766 767 772
776 785 786 789 791 792
≥ kod domyślny (dla nowego pilota lub po przywróceniu ustawień fabrycznych dekodera).

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


29

Pozostałe ustawienia

Funkcja „Łatwe włączanie” Funkcja „Dźwięk w telewizorze”


Włączanie dekodera i telewizora jednym Sterowanie głośnością telewizora
naciśnięciem przycisku standby (pilot wysyła przyciskami V– i V+ bez potrzeby
dwie komendy: do dekodera i do telewizora, włączania trybu TV (bez naciskania
należy wcześniej skonfigurować pilota przycisku TV) poprzez:
do pracy z posiadanym telewizorem) – włączenie naciśnij i przytrzymaj
poprzez: przycisk TV, a następnie wprowadź
– włączenie naciśnij i przytrzymaj kod „04” i zatwierdź przyciskiem OK;
przycisk TV, a następnie wprowadź – wyłączenie naciśnij i przytrzymaj
kod „02” i zatwierdź przyciskiem OK; przycisk TV, a następnie wprowadź
– wyłączenie naciśnij i przytrzymaj kod „05” i zatwierdź przyciskiem OK.
przycisk TV, a następnie wprowadź
kod „03”i zatwierdź przyciskiem OK.

8.2. Obsługa
Sterowanie dekoderem
(tryb normalnej pracy) Pilot automatycznie powraca do trybu
W trybie normalnej pracy pilot steruje normalnej pracy po 15 sekundach od ostat-
pracą dekodera. W tym trybie dioda niego naciśnięcia dowolnego przycisku.
LED nie świeci się. W trybie sterowania telewizorem aktywne
Sterowanie telewizorem są następujące przyciski: , przyciski
Tryb sterowania telewizorem jest numeryczne 0–9, P+ i P–, V+ i V–, ,
uaktywniany poprzez naciśnięcie /OPT (wybór wejścia), PILOT/INFO
przycisku TV. Praca w tym trybie jest (informacje o bieżącej audycji, działa dla
sygnalizowana poprzez ciągłe wybranych modeli telewizorów).
świecenie się diody LED.

8.3. Instalacja lub wymiana baterii


W pilocie zdalnego sterowania przedmiotem podważ kolejno obie
wykorzystywane są dwie litowe baterie baterie i delikatnie wyjmij je z komory;
guzikowe CR2032 o napięciu 3 V. 3. włóż nowe baterie, upewniając się, że
W nowym zestawie dekodera dodatni biegun baterii jest skierowany
4K UltraBOX+ baterie nie są włożone w górę;
do pilota. Aby zainstalować lub wymienić 4. zamknij pokrywę baterii;
baterie, wykonaj poniższe czynności: 5. pamiętaj, że zużyte baterie są
1. używając tępego przedmiotu niebezpieczne dla środowiska i nie
(np. wąskiego wkrętaka), podważ mogą być wyrzucane do śmietnika
i zdejmij pokrywę komory baterii; razem z innymi odpadami komunalnymi.
2. jeżeli wymieniasz baterie, to tym samym

ncplus.pl
SPECYFIKACJA DEKODERA 30

Nieprawidłowa obsługa baterii guzikowych grozi niebezpieczeństwem.


Dokładne informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 1.1 Zasady bezpieczeństwa.

9. Specyfikacja dekodera
Dekoder satelitarny: • Pamięć RAM: 2 GB
• Zakres częstotliwości wejściowej: • 16 MB SNOR
od 250 MHz do 2350 MHz • 8 GB eMMC (SLC + MLC)
• Poziom sygnału wejściowego:
od –65 dBm do –25 dBm Ścianka przednia i boczna:
• Impedancja wejściowa: 75 Ohm • Przyciski: P+, P–,
• Zasilanie konwertera: od 14 V do 18 V • Odbiornik sygnałów pilota:
• Sterowanie wysokim pasmem: 22 kHz czujnik podczerwieni 38KHz
• Diseqc 1.1 • Czytnik kart: zgodny z ISO/TSIO-B
• Modulacja: QPSK (DVB-S), • Dioda LED
8PSK (DVB-S2)
Ścianka tylna:
Bezprzewodowa karta sieciowa: • Wejście anteny satelitarnej 1: typ F żeński
Wi-Fi STA 5 GHz • Wejście anteny satelitarnej 2: typ F żeński
• od 5150 MHz do 5350 MHz • Wyjście HDMI: HDMI 2.0a/HDCP 2.2
(kanały od 36 to 64) EIRP ‹ 23dBm • Wyjście S/PDIF: optyczne
• od 5470 MHz do 5725 MHz • Gniazdo Ethernet: typ RJ45
(Kanały od 100 do 140) EIRP ‹ 23dBm • Gniazdo zasilania
• Złącze USB: 3.0, typ A
Wi-Fi Klient/STA 2,4 GHz • Port eSATA: (Sata + USB2.0)
• Częstotliwości: od 2400 MHz
do 2483,5 MHz (kanały od 1 do 13) Akcesoria:
EIRP ‹ 20 dBm • Pilot zdalnego sterowania: 1 szt.
• Baterie: 2 szt.
Wideo: • Instrukcja: 1 szt.
• MPEG-2 MP@ML • Zasilacz 230 V AC/12 V DC
• H264 Main Profile@Level 3 (33 W z czerwoną diodą LED): 1 szt.
• HEVC (H.265) L5.1
• Format obrazu: 4:3 i 16:9 Pilot:
• Rozdzielczość: do 2160 p • Protokół transmisji – NEC 38 kHz
lub 56 kHz.
Audio: • Zasilanie – 2 baterie CR2032
• AAC-LC, AAC-HE • Klawiatura – silikonowa, 38 przycisków
• Dolby Digital, Dolby Digital Plus • Obsługa telewizora – większość
• MPEG-1 layers 1,2,3 (MP3) dostępnych na rynku modeli
• Sygnalizacja trybu pracy – dioda LED
System: • Funkcje dodatkowe – możliwość
• BCM 7252S – 12 kDMIPS programowania, jednoczesne

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


31

wysyłanie komend do dekodera (STB) • P obór mocy:


i TV – podczas pracy: ‹ 33 W
– w trybie wyłączonego dekodera:
Pozostałe parametry: ‹ 0,5 W (deklarowany pobór mocy
• Temperatura pracy: w trybie wyłączonego dekodera,
od +10° C do +45° C następuje w momencie zamknięcia
• Temperatura przechowywania: wszystkich procesów aktualizacyjnych
od –10° C do +50° C dekodera).
• Zasilacz:
– napięcie wejściowe: Specyfikacja techniczna może
od 200 V do 240 V AC 50 Hz ulec zmianie.
– napięcie wyjściowe: 12 V 2,8 A
• Masa: 0,577 kg
• Wymiary: 240 x 210 x 30 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone Ograniczenie odpowiedzialności


Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji Producent wyklucza wszelkie roszczenia
jest chronione przez międzynarodowe gwarancyjne, a w szczególności domnie-
prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania mane gwarancje lub warunki przydatności
się kopiowania sprzętu lub oprogramowa- handlowej lub przydatności do określone-
nia w jakimkolwiek celu. Nieautoryzowane go celu w odniesieniu do oprogramowania,
rozpowszechnianie całości lub fragmentu załączonych instrukcji użytkowania i ma-
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci teriałów dodatkowych oraz dołączonego
jest zabronione. Wykonywanie kopii, sprzętu. Producent zastrzega sobie prawo
metodami kserograficznymi, fotograficznymi, do wprowadzania zmian w produkcie.
a także przenoszenie na nośniki filmowe, Producent nie ponosi odpowiedzialności
magnetyczne lub inne bez uprzedniej za szkody powstałe w wyniku użytkowa-
pisemnej zgody producenta, powoduje naru- nia odbiornika lub szkody o charakterze
szenie praw autorskich. Odbiornik cyfrowy ubocznym, włączając w to straty w spo-
pracuje poprawnie jedynie z oryginalnym dziewanych zyskach lub inne straty finanso-
oprogramowaniem producenta. Inne wersje we, powstałe niezależnie od użytkowania
oprogramowania nie gwarantują zgodności urządzenia.
z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy
RED 2014/53/UE i mogą spowodować,
że odbiornik nie będzie działał zgodnie Znaki towarowe
z przeznaczeniem. Wersja oprogramowa- Producent nie rości sobie praw do żadnych
nia umożliwiająca identyfikację zgodności znaków towarowych wymienionych
z dyrektywą RED jest dostępna w Menu w tej publikacji. Wszystkie nazwy, produkty
odbiornika. lub serwisy są znakami towarowymi
zastrzeżonymi przez odpowiednie firmy.

ncplus.pl
32 SPECYFIKACJA DEKODERA 32

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.


Dolby, Dolby Audio i symbol z podwójnym D są
znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia


Interface są znakami towarowymi lub rejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do HDMI Licensing LLC.

Inżynieria odwrotna i dezasemblacja są W przypadku odmowy aktualizacji, nie


zabronione. Niniejszy odbiornik zawiera będziesz miał dostępu do kontentu, który
technologię chronioną przez prawa jej wymaga.
własności intelektualnej firmy Microsoft.
Użycie lub dystrybucja tej technologii poza
tym produktem bez właściwej licencji firmy
Microsoft, są zabronione. Właściciele
kontentu (treści) używają technologii dostę-
pu do zawartości Microsoft PlayReady™
w celu ochrony praw intelektualnych, w tym
kontentu chronionego prawem autorskim.
To urządzenie używa technologii
PlayReady w celu udostępnienia kontentu
zabezpieczonego technologią PlayReady
i/lub WMDRM. Jeśli to urządzenie nie
spełnia wymogów prawidłowego użycia
kontentu, jego właściciele mogą domagać
się od Microsoftu unieważnienia możli-
wości użycia kontentu PlayReady przez
to urządzenie. Unieważnienie to nie może
mieć wpływu na kontent niezabezpieczony
lub zabezpieczony innymi technologia-
mi. Właściciele kontentu mogą żądać
od Ciebie uaktualnienia PlayReady w celu
umożliwienia dostępu do ich zawartości.

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


33 33

10. W razie kłopotów


Dodatkowe informacje oraz pomoc
w kwestiach nieujętych w instrukcji
można uzyskać:
› wchodząc na stronę
http://ncplus.pl/pomoc;
› logując się do Internetowego
Centrum Abonenta – moje nc+
(https://moje.ncplus.pl);
› kontaktując się z Biurem Obsługi
Klienta pod numerami telefonów:
801 044 944
22 310 47 47

Koszt połączenia wg stawek operatora

ncplus.pl
NOTATKI 34

4K UltraBOX+ USW4001NCP / INSTRUKCJA


ncplus.pl

IN-ADB-NCP4740SF V6V4